Sunteți pe pagina 1din 8

Proiectarea de perspectivă ,,Dezvoltarea personală,, Clasa a VIII-a

Unităţi de Unitatea Conţinuturi Data Nr. Strategii de predare/ învăţare


competenţă de ore
învăţare
1.1.Stabilirea relaţiei  Resusele personale. Exerciţii de realizare a
dintre succes, eşec şi Capacităţi şi calităţi. unor prezentări cu referire la resurse personale şi
resurse personale, în 1 valoarea propriei persoane;
adaptarea eficientă la  Succesul şi eşecul în
diferite situaţii de viaţă; dezvoltare. Paşi în depăşirea Dezbateri cu referire la efectele succesului şi eşecului
barierilor, dificultăţilor, asupra personalităţii;
obstacolelor. 1
 Comportamentul asertiv,
1.2.Aplicarea normelor pasiv, agresiv. Tipuri şi Discuţii dirijate ,,Decalogul asertivităţii,, pentru
unui comportament asertiv forme de comunicare. clarificarea celor 10 caracteristici ale comunicării
din perspectiva unor Modalităţi de 1 asertive;
interacţiuni pozitive exprimare.Avantaje,
şcolare, familiale şi din dezavantaje.
comunitate;  Conflictele – cauze şi reacţii. Jocuri de rol pentru exersare abilităţilor de exprimare
Aspecte pozitive şi negative şi soluţionare a conflictelor;
.Inevitabilitatea conflictelor. 1
1.3. Modelarea stilurilor Metode de soluţionare.
de exprimare a emoţiilor  Relaţionarea şi
şi sentimentelor în acord acceptarea.Diversitatea
cu nevoile personale şi ale emoţiilor şi sentimentelor:
celorlalţi. manifestare,
acceptare/neacceptare,posibilit 1
ăţi şi limite.
 Prezentarea
produsului:Portofoliu
Reflecţii personale 1
Proiectarea de perspectivă ,,Dezvoltarea personală,, Clasa a VIII-a

Identitatea personală şi relaţionarea armonioasă

Unităţi de Unitatea Conţinuturi Data Lecţi Activităţi de învăţare


Proiectarea de perspectivă ,,Dezvoltarea personală,, Clasa a VIII-a
competenţă de a
învăţare num.

Asigurarea calităţii vieţii


Viaţa ca sursa de învăţare.
1.1. Identificarea Roluri şi Analiza unor experienţe de învăţare din viaţa elevilor;
posibilităţilor de implicaţii.Diversitatea 1
învăţare prin comportamentului,acceptare/n
implicarea în viaţa eacceptare.
comunităţii;
Publicitatea şi consumul Discuţii dirijate cu genericul :,,Ştiu să consum
raţional.Necesităţi reale şi raţional,,;
1.2. Argumentarea false.Calitate 1
beneficiilor produselor.Cheltuieli
consumului raţional al raţionale.
unor produse şi
servicii , din Comportamentul Crearea unor povestiri /poveţe despre comportamentul
perspectiva unei vieţi corect.Diversitatea situaţiilor corect manifestat în diverse situaţii din viaţă;
de calitate; de manifestare: în familie, la
şcoală, în locuri publice,în 1
activităţi de divertisment, în
natură, în vacanţă. Apreciere
şi autoapreciere.

1.4. Aprecierea Verticalitatea şi Organizarea unei galerii a eroilor preferaţi din opere
importanţei curajul.Semnificaţie şi literare, cinema,arte, sport etc., care au manifestat
verticalităţii şi caracteristici.necesitatea şi verticalitate şi curaj;
curajului în importanţa 1
manifestarea unui manifestării.Modalităţi şi Lecturi comentate ,, Accentuarea individualităţii prin
comportament corect. context de manifestare. verticalitate şi curaj,,;
Implicarea ca sursă de
dezvoltare.Importanţa vieţii
active. Posibilităţi de Exerciţii de formulare a argumentelor pro sau contra
implicare în viaţa comunităţii. pentru o dezbatere de grup: ,,Voluntariatul trebuie să
Proiecte personale şi de 1 devină obligaţie,,.
Proiectarea de perspectivă ,,Dezvoltarea personală,, Clasa a VIII-a
grup.Beneficii personale şi
comunitare.
Prezentarea produsului: Desene, naraţiuni,prin care să demonstreze un
Poster Sunt mândru de 1 comportament corect,de valoare pentru sine şi cei din
comportamentul meu jur.
Unităţi de Unitatea Conţinuturi Data Nr. Strategii de predare /învăţare
competenţă de ore
învăţare
 Tendinţele modei şi
sănătatea elevilor. Discuţia dirijată:Mda în diversitate şi efectele ei
Moda,caracterul temporar. asupra sănătăţii adolescenţilor;
3.1. Relatarea despre Diversitatea exprimării. 1
aspectele riscante ale Situaţiile de viaţă şi
 Comportamente riscante şi Prezentarea unor filmuleţe despre tendinţa
modului de viaţă a
Modul de viaţă

infecţiile sexual adolescenţilor de a fi modern(cool) şi riscurile la care


adolescentului cu
transmisibile. Infecţii sexual se supun.
accentuarea impactului
transmisibile .Mod de 1 Redactarea unor fişe informaţionale pentru
asupra sănătăţii lui;
manifestare.Riscuri pentru adolescenţi despre factorii de risc în cazul relaţiilor
sănătos

sănătate şi dezvoltarea sexual neprotejate.


ulterioară. Modalităţi de
prevenire a riscurilor.
3.2. Stabilirea relaţiei  Sarcina în adolescenţă:
despre responsabilitate riscuri pentru mamă şi Prezentarea unor filmuleţe despre sarcina în
/iresponsabilitate faţă de copil.Riscuri de ordin adolescenţă, infecţii sexual transmisibile;
propria sănătate şi fiziologic şi social.
consecinţele pentru 
dezvoltarea ulterioară şi  Comportamentul adecvat şi 1
starea de bine; asumarea responsabilităţii de
către fata şi băiat.
 Adolescenţa şi nutriţia
viaţă Modul

corectă.Nutriţia şi rolul Aplicaţii ,, Imaginea de sine,,, desenează-te aşa cum te


de

acesteia în creşterea şi vezi, discută cu al tău coleg despre desen.


dezvoltarea organismului.
Regimul alimentar corect. 1
Proiectarea de perspectivă ,,Dezvoltarea personală,, Clasa a VIII-a
 Toxicomania: consecinţe
3.3. Argumentarea nefaste individuale şi sociale.
necesităţii de a rezista Cauze ale Studiu de caz: Toxicomaia şi consecinţele nefaste
tentaţiilor periculoase toxocomaniei.Influenţa asupra asupra organismului şi a societăţii în întregime.
pentru propria sănătate, în dezvoltării psihofiziologice şi 1
baza informaţiilor sociale. Dificultatea renunţării
accesibile. la substanţele toxice. Pericolul
utilizării medicamentelor fără
prescripţia medicului.
 Prezentarea produsului:
Poster elaborat în grup: 1 Poster
Substanţe toxice ,care pot
declanşa dependenţa.
Unităţi de Unitatea
competenţă de Conţinuturi Data Nr. Strategii de predre/ învăţare
învăţare ore
 Piaţa muncii şi deciziile de
4.1. Corelarea acţiunilor carieră. Piaţa muncii, Proiect individual la tema ,, Eu,profesia şi piaţa
de evoluţie în carieră cu specificul funcţionării, factori muncii,,.
potenţialul individual şi de dezvoltare.Profesii şi Cercetarea gradului de solicitare a diferitor profesii pe
perspectivele pieţei meserii solicitate pe piaţa 1 piaţa muncii din Republica Moldova;
muncii; muncii din Republica
Moldova. Piaţa muncii şi
decizia de carieră.
4.2. Valorificarea
dezvoltarea spiritului
Proiectarea carierei

oportunităţilor oferite de  Inteligenţele multiple şi Realizarea testelor de cunoaştere a aptitidinilor pentru


profesionale şi

comunitatea şcolară, profesiile. Caracteristici ale a planifica dezvoltarea lor;


locală şi piaţa muncii diferitor tipuri de inteligenţă. 1 Colectarea informaţiilor despreinstituţii care oferă
pentru lansarea Corelarea profesiilor cu tipul studii în domeniile preferate;
iniţiativelor personale şi de inteligenţă dominant.
activităţilor  CV-ul şi scrisoarea de
antreprenoriale; intenţie. Structură, secţiuni 1 Redactarea Cv-urilor cu diferită destinaţie.
importante. Evaluarea
Proiectarea de perspectivă ,,Dezvoltarea personală,, Clasa a VIII-a

antreprenoriat.
produselor.

4.3. Proiectarea traseului  Voluntariatul şi dezvoltarea


educaţional şi profesional personală. Dezvoltarea Identificarea persoanelor cu experienţă de voluntariat
în baza sistemului de personală prin activităţi de în comunitate şi a oportunităţilor pentru acivitatea de
atitudini şi valori. voluntariat. Domenii de 1 voluntariat.
implicare în activităţi de
voluntariat. Planificarea
activităţii de voluntariat.
 De la idee la afacere.
Evaluarea iniţială a ideilorde Analiza diferitor surse pentru a lua o decizie de
afaceri.Corelarea cu interesele 1 carieră;
comunităţii. Dezvoltarea ideii
de afacere.
 Proiectarea de carieră.
Atitudini şi valori în deciziile
de carieră. Traseu
educaţional/traseu Produs
profesional.Elaborarea şi 1 Proiect de carieră. Proiectul de carieră poate fi
evaluarea proiectului în baza prezentat diferitor persoane pentru a colecta feedback,
criteriilor stabilite. precum şi celor care pot sprijini realizarea activităţilor
planificate.În proiect sunt incluse şi acţiunile de
voluntariat.

Unităţi de Unitatea Conţinuturi Data Nr. Strategii de predare /învăţare


competenţă de ore
învăţare
Proiectarea de perspectivă ,,Dezvoltarea personală,, Clasa a VIII-a

1.1.Descrierea modalităţii Reguli de comportament în Simularea diferitor situaţii ( prin imagini , filmuleţe,
de acţiune în caz de cazul incendiilor casnice şi 1 instrumente TIC)cu întreprinderea acţiunilor de
incendiu, în baza regulilor în localuri publice. Acţiuni formare a unui comportament adecvat şi responsabil în
de securitate; personale şi colective de cazul incendiilor casnice şi în localuri publice.
protecţie şi salvare.
Traficul rutier. Semnele de
circulaţie rutieră. Necesitatea Joc d rol pentru exersarea comportamentului în stradă
cunoaşterii semnelor de 1 şi în alte locuri periculoase;
circulaţie ca pieton, pasager şi
conducător al mijloacelor de
transport.
1.2. Analiza posibilelor Oportunităţile şi capcanele
capcane on-line ,privind on-line. Avantajele şi riscurile Referate,postere cu tematica : Viaţa on-
riscul pentru integritatea utilizării surselor de informare 1 line.:oportunităţi şi capcane.
morală şi viaţa elevului; şi comunicare on-line.
Posibile capcane.Mod de
reacţionare.
Securitatea ecologică în
1.3.Aprecierea securităţii comunitate. Securitatea Analiza unor studii de caz sau din viaţă reală cu
ecologice în comunitate,în ecologică. Modalităţi de 1 referire la securitatea ecologică în comunitate;
baza unor criterii oferite; asigurare.Implicare personală.
Securitatea elevului pe
timpul vacanţei.Situaţii de Elaborarea unor proiecte de activităţi referitoare la
1.4.Proiectarea pericol şi risc.Reguli de odihna activă a elevului şi securitate lui în vacanţă;
activităţilor în vacanţă,din comportament.Utilizarea 1
perspectiva asigurării bazinelor acvatice.Riscul de
securităţii personale. înec.Prim-ajutor în caz de
înec,muşcătură de insecte,
intoxicaţii alimentare etc.
Prezentarea produsului. 1 Produs
Pliant despre securitatea elevului în vacanţă, elaborat
în grup.
Proiectarea de perspectivă ,,Dezvoltarea personală,, Clasa a VIII-a