Sunteți pe pagina 1din 6

Dimensiunea 1.

Unitatea de învățare: Identitea personală și relaționarea armonioasă


Competențe specifice Unități de competență Unități de conținuț Activități de învățare Produse Esalonarea Observații
recomanda Timp Data
te
 Determinarea  Puncte forte și acceptarea de  Exerciții de reflectare asu-
 Exprimarea legăturii între sine.Atitudinea pozitivă față pra resurselor personale și
identității emoții,acțiuni și con- de sine și de cei din jur. sociale,de descrierea cara-
personale în secințele acestora ca  Relații interpersonale și cteristicilor personale pozi-
relaționarea aprecierea a compor- comportament tive și negative,de comple-

Pliant:Dezvolt relații cooperante


constructivă cu tamentului; prosocial.Modalități de tare a fișelor de tipul Ce
familia și  Evaluarea resurselor prevenire a etichetării și știu?,Ce pot?,Ce vreau?,Ce
ceilalți, prin proprii pentru conso- hărțuirii. mi place?;
explorarea lidarea atitutinii po-  Conflictele pro și contra.  Exerciții de auto-reflecție
sinelui și zitive față de sine; Modalități de soluționare cu privirea la emoțiile per-
resurselor  Modelarea stilurilor constructivă a conflictelor . sonale,de formul are
sociale; de exprimare a  Emoții,comportament și argumentată a opiniei
emoțiilor și consecințe.Importanța și personale;
sentimentelor în rolul emoțiilor .Modalități de  Discuții asupra unor studii
acord cu nevoiele control și menținerea de caz, cu referirea la
personale și ale echilibrului emoțional. tematica etichetărilor;
celorlalți.  Viața în familie: relații și  Jocuri de rol:simulare de
rezultate pozitive.Relații în situații pentru soluționarea
familie .Condiții de conflictelor,pentru preveni-
manifestare .Strategii de rea sau depășire etichetari-
depășire a dificultăților. lor;
 Evaluare  Discuții Confiictul în viața
mea,Factori ce contribuie
la inițiera și menținerea
unui confiict;

Dimensiunea 2. Unitatea de învățare: Asigurarea calității vieții


Competențe specifice Unități de competență Unități de conținuț Activități de învățare Produse Esalonarea Observații
recomanda Timp Data
te
 Demonstrarea  Relatarea despre  Integritatea persoanei:Inte-  Interviuri adresate
autonomiei normele morale și gritatea.Stiuații și contexte colegilor despre valoarea
personale în valori:binele, de manifestare. comportamentului
realizarea unui frmosul,munca, pe-  Garanția calității vieții prin integru;

Jurnalul reflexiv, în care să prezinte 2-3 decizii corecte ,care i-au îmbunătățit calitatea vieții.
comportament rseverența ca surse învățare.Viața de  Vizionarea unor secvențe
orientat spre ale succesului; calitate,caracterstici și mo- de film/ imagini pentru
valorificarea  Stabilirea relației dalități de identificarea elementelor
optimă a dintre deciziile realizare:afirmarea perso- unei vieți de calitate;
resurselor bazate pe norme și nală,relațiile dintre oameni,  Colaje ale imaginilor
personale și a valori și calitatea buna gospodarie.Rolul în- despre faptele bune ;
mediului de rezultatelor vățării în asigurare perspe-  Postere cu enunțuri
viață; obținute ; ctivii de viață.Atitudinea privind deciziile corecte
 Gestionarea față de manualul ca sursă luate pe parcursul unui
resurselor proprii și de învățare. an.
ale familiei din  Perseverența și munca-
perspectiva surse ale succesului.Perse-  Studii de caz despre o
utilizării raționale. verență.Modalități de ma- persoană de succes
nifestare.Statornicia în co- realizată prin
nvingeri și atitudini,munca, perseverență și muncă ;
condiți pentru afirmare per-  Elaborarea și rezolvarea
severenței. în perechi a unui careu de
 Binele și frumosul din jur. cuvinte încrucișate, care
Crearea bine lui și să conțină pașii în luarea
frumosul.Posibilități și li- unei decizii corecte;
mite de vârstă.Beneficiile  Joc de rol privind buna
pentru sine și comunitate. gospodărie și gestionarea
 Decizia corectă.Algoritmul resurselor.
de luare a deciziilor.Deci-
zia și problemele
;
cotidiente. Posibilități și
limite în rapor cu vârsta.In-
sistența asupra corectitudi-
nii deciziei.
 Resursele proprii și ale fa-
miliei.Economisirea,gestio
narea banilor de buzunar
bugetul familiei.
 Evaluare
Dimensiunea 3. Unitatea de învățare: Modul sănătos de viață.
Competențe specifice Unități de competență Unități de conținuț Activități de învățare Produse Esalonarea Observații
recomanda
te Timp Data
 Portofoliu,, Mediu în care

Album: Așa îmi doresc să fiu.


Proiect ecologic:Mă imlic în activitățile de protecție a mediului.
 Manifestarea Descrierea proprie 
Sănătatea. Importanța
comportamentului stări de sănătate ,prin sănătății pentru dezvoltarea trăiesc îmi asigură
centrat pe modul de utilizarea adecvată a elevului. sănătatea mea’’ .
viață sănătos, prin noțiunilor specifice cu
 Mediul înconjurător și  Discuții ghidate despre
implicare activă în referire la sănătatea sănătatea elevului. nevoile personale .
menținerea fizică și mintală . Efectele poluării asupra  Redactarea unui referat
sănătății proprii;  Stabilirea corelației sănătății . Când pot fi sigur că dieta
dintre calitatea Sănătatea fizică și e sănătoasă .
mediului ambiant și mintală.Caracteristici  Formularea și rezolvarea
sănătate , prin ,factori de influență , de situații – problemă
elucidarea efectelor modalități de menținere. privind starea de sănătate,
poluării;  Regimul alimentar corect modificările organismului
 Manifestarea versus la pubertate ;
responsabilității dieta.Dieta:modalități de  Realizarea unui poster :
pentru propria percepție și abordări Tentațiile periculoase;
sănătate prin corecte. Diversitatea
rezistența la diversedietelor și scopul lor .Dieta
tentații periculoase.și vârsta . Dieta versus
alimentația incorectă
.Efectele alimentației
incorecte și abținerii forțate
și neîntemeiate de la
alimentație.
 Fumatul și alcoolul –
tentații periculoase.
Cauze ale consumului .
Influență supra
preadolescentului . Efecte
negative sociale,
psihologice și fiziologice.
Dependența.
 Evaluare
Dimensiunea 4. Unitatea de învățare: Proiectarea carieirei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Competențe specifice Unități de competență Unități de conținuț Activități de învățare Produse Esalonarea Observații
recomanda
te Timp Data
 Proiectarea carierei,  Identificarea  Clubul cunoscătorilor de

Proiect de carieră. Proiectul de carieră poate fi prezentat colegului de bancă, părinților, altor persoane de
prin determinarea profesiilor profesii. Profesii vechi și  Proiecte de grup pentru
traseului școlar solicitate în profesii noi.Tipuri de studierea specificului
și/sau profesional, comunitate pentru o profesii în fucție de profesiilor.
din perspectiva bună proiectare a obiectul muncii.  Colectarea informațiilor
valorificării carierei. Stereotipuri:Profesiile despre profesia părinților ,
potențialului  Corelarea ,,pentru femei’’ și,, pentru care este atractivă pentru
personal și rezultatelor la bărbați’’. elev sau a unui profesionist
oportunităților diferite discipline  Domeniile profesionale. recunoscut în comunitate.
pieței muncii școlare cu Tipuri de interese  Participarea la licitații de
perspective de profesionale, testul lui profesii.
dezvoltare Holland .  Aplicarea testului
 Potențialul meu.

Proiect de grup:,,Arborele profesiilor”.


personală și Inventarul intereselor
profesională în Dezvoltarea și valorificarea profesionale (adoptat după
anumite domenii . calităților forte .Valori Holland).
 Formularea personale.Corelarea dintre
 Prezentarea aspirațiilor și
inițiativelor potențialul școlar și cel
profesie selectate părinților
profesional. Harta mintală

încredere.
personale orientate sau a unei persoane
spre activități a potențialului propriu.
apropiate.
antreprenoriale ,  Brand-ul personal.
Imaginea de sine ca  Discuții privind
prin valorificarea posibilitățile de realizare a
potențialului element al brand-ului
personal. aspirațiilor prin diferite
propriu și a profesii.
imaginii de sine.  Elaborarea clusterilor la un
 Calitățile unui
antreprenor. Noțiunea de domeniu profesional, în
antreprenor .Inițiative baza cerințelor prezentate
antreprenoriale în din timp.
comunitate. Pot fi eu  Elaborarea Brand-ului
antreprenor? personal în baza unui set de
întrebări.
 Arborele profesiilor.  Discuții cu antreprenori ,
Clusterul profesiilor dorite. angajatori din comunitate.
 Elaborarea hărților mentale
 Evaluare ale potențialului.
Dimensiunea 5. Unitatea de învățare: Securitatea personală
Competențe specifice Unități de competență Unități de conținuț Activități de învățare Produse Esalonarea Observații
Rm
Timp Data
 Descrierea unor  Odihna activă în mediul  Stimularea

inundații,alunecări de teren,întroieniri furtuni.


Rebus,elaborat ]n grup:Securitate personală, cuvinte cheie :seism /cutremur de pământ ,
 Adoptarea situații în conjurător . Reguli de comportamentului în
comportamentului excepționale și a comportament .Posibile situații excepționale din
activ, privind consecințelor lor riscuri. Riscuri de utilizare traficul rutier.
securitatea privind securitatea a bazinelor acvatice  Discuție dirijată, exerciții
umană. .Pericol de înec.Măsuri de de identificare a soluțiilor
personală, centrat
 Aprecierea rolului prevenire. proprii pentru
pe  Atenție în situații
hobby-urilor consolidarea securității
responsabilitate personalității din excepționale .Situație personale .
pentru starea de perspectiva excepțională: cauze,  Exerciții de descriere
bine a sa si a dezvoltarii unor modalități de acțiune. ,analiză, comentariu al
celor din jur. capacități și  Hobby-ul și riscuri situațiilor, simulate ,reale,
satisfacerea unor posibile. Tipuri de hobby- în situații excepționale și
interese; uri.Avantajele.Hobby-uri incendii.
 Adaptarea periculoase.  Realizarea unor mini -
comportamentului  Dispozitivul exploziv cercetări ce vizează
la reguli de pericol.Substanțele și peferințele / hobby-ul și
securitate privind dispozitive explozive riscurile posibile
situații ,tipuri caracteristici .Prezentarea hobby-ul
excepționale ,dispozitive casnice cu risc personal.
contactul cu , mod de utilizare.  Participarea la scurte
materialul exploziv  Eticheta on-line - scenete , prin atribuirea
explorarea siguranța în mediul de roluri, exersarea
mediului virtual , virtual. Etichetă, mod de comportamentului țn
pri simularea prezentare on-line: stradă și în alte locuri
activității concrete. posibilități și limite. periculoase.
Prevenirea situațiilor de  Exerciții de identificare a
risc. soluțiilor proprii pentru
 Evaluare consolidarea securității în
mediul virtual.
 Simularea elementelor de
comportament în situții
excepționale de
provienență naturală

S-ar putea să vă placă și