Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învățare 8

Numărul de ore :13


Subcompetențe :
1.1.Ierarhizarea ideilor dintr-un text narativ într-un plan simplu de idei,utilizând enunțuri proprii;
13.1. Reflectarea propriei experienţe într-o pagină de jurnal, într-un text reflexiv despre o experienţă proprie (gen: cine are dreptate/de ce am procedat
aşa).
4.2.Utilizarea dicționarului ortografic în scopul scrierii corecte a cuvintelor.

Conţinuturi:Planul dezvoltat de idei.Numeralul.Dialogul.


Literatura : ”Soldatul de plumb”de H.CH.Andersen
Elemente de limbă română: Numeralul.
Comunicare: Scrierea imaginativă.Dialogul.Planul dezvoltat de idei.
Timp Activitați de
Subiectul orei Obiective Demersul didactic evaluare
operaționale
-Să citească Evocare :Asocieri forțate pentru cuvântul JUCĂRIE. Problematizarea
expresiv textul Jucărie fluier
Soldatul de -Să deducă termeni Realizarea sensului:Se prezintă informații despre autor.Se citește textul .
plumb de –cheie pentru a Pe parcurs se fac comentarii pentru înțelegerea globală a textului. Lectura ghidată
H.Ch.Andersen. descoperi tema Reflecție :Explozia stelară ne va ajuta să verificăm competența de lectură.
Lectura ghidată textului Cine sunt personajele? Exercițiul
-Să demonstreze
înțelegerea Unde are loc acțiunea? Explozia stelară
textului,răspunzând Ce soartă are soldățelul? Soldatul
la întrebări. …
- Să participe cu
interes la lecţie De ce soarta soldățelului evoluiaza astfel? Care este personajul principal?
Tema de casă:Exercițiul 7,8 pag.103

-să formuleze
Soldatul de întrebări în baza Evocarea :Careul de cuvinte va face intrarea în temă. Rebusul
plumb de textului
H.Ch.Andersen. -Să povestească N
A R A T I U N E Braistorming
Vocabular. textul după M O
N O L O G
momentele D I A L O G Exercițiul
subiectului; P O V E S T E
--Să definească D E S C R I E R E
sensul cuvintelor P E R S O N A J
din text. J U C A R R E
-Să participe cu A C T I U N E
interes la lecţie Realizarea sensului:Pentru înțelegerea textului se vor formula întrebări cu Clustering
începuturi diferite.Exerciții de vocabular:Ex.4,5,6(pag.103)
Reflecția :Ex:7,pag103.Textul se povestește după momentele subiectului.
Temă de casă:Rezumă călătoria efectuată de soldatul de plumb.

Evocare :Harta textului


Soldatul de -Să deducă din text
Titlu Autor Personaje
plumb de trăsăturile Clustering
Timp Loc Sentimente
H.Ch.Andersen. personajelor.
Realizarea sensului :Ex:10,11,pag103
Caracterizarea Harta conceptuală
personajului. -Să caracterizeze chipeș
un personaj,selectând Piramida narativă
exemple din text. îndrăgostit dârz
personaje principale-secundare
-Să clasifice soldatul

personajele
drept pozitive-negative
povestirei după locul neînfricat

oocupat.
curajos
-• Să participe reale -fantascice
cu interes la lecţie Rezumatul
Ex:15-16.pag104
Reflecția :Piramida narativă a personajului
Tema de casă :Compunere de caracterizare a personajului.
Planul dezvoltat Evocarea :Se completează caseta de la ex.20,pag 104
de idei al Ideile secundare…o dezvoltare a ideilor principale.Acestea …detalii și
textului citit -Să enumere …explicații cu referire la :
momentele …personajelor; Exercițiul
subiectului, …și …desfășurării acțiunilor;
extrăgând ideile …în care se petrec faptele.
principale; Realizarea sensului :Ex.21
-Să alcătuiască Momentele subiectului Idei principale -secundare
planul dezvoltat de Situația inițială
idei. Cauza care declanșează
-Să participe cu acțiunea
interes la lecţie Desfășurarea acțiunii
Situația dificilă
Depășirea situației dificile
Situația finală
Reflecția :Redactarea planului dezvoltat de idei.
Tema de casă :Ex:18,pag 104

Numeralul. Evocarea : Aduc o cutie în care sunt nişte bileţele (Anexa 1). Pe acestea
Actualizare --Să definească sunt scrise părţi de vorbire învăţate de elevi. Profesorul îi invită pe elevi să Jocul didactic
numeralul. îşi ia câte un bileţel din cutie.
- Să deosebească Realizarea sensului: adresează elevilor întrebări referitoare la numeral: Explozia stelară
felul Ce este numeralul?
numeralelelor; De câte feluri poate fi numeralul?
-Să analizeze Care sunt valorile numeralului?
numeralele Ex:1-3,pag 105 Problematizarea
subliniate; Reflecție : - joc didactic : „Salata de fructe”
-Să formuleze - Elevii au de realizat o reţetă cu titlul :
enunţuri cu diferite „Salata de fructe” în care vor folosi cât
numerale; mai multe numerale ;
-Să participe cu Tema de casă :Ex:4,pag 105
interes la lecţie Ativitate CES.Selectarea dintr-un context a numeralelor ,expuse prin cifre.
Numeralul -Să definească Evocarea:Ex.6,pag .106
ordinar numeralul ordinar; Realizarea sensului:Se definește numeralul ordinar. Problematizarea
-să ilustreze,prin I.Ex:7pag106
exemple proprii, II. Alcătuieşte enunţuri în care numeralele ordinale „al optulea” şi „a zecea” să
funcţiile sintactice aibă, fiecare dintre ele, valoare substantivală şi valoare adjectivală. Numeste Lectura ghidată
pe care le poate funcția sintactică a fiecărui numeral, în paranteză.
avea numeralul; Reflecția :Elevii vor determina valoarea morfologică a cuvintelor un și o Exercițiul
- să utilizeze din urmatoarele propoziții:
corect numeralul Un strigăt de bucurie se auzi din ograda bunicului. Explozia stelară
cardinal şi Un ţap şi două capre slabe şi râioase era toată averea Irinucăi.
numeralul ordinal Un băiat cântă la nai.
,respectând genul; Cumpăr o revista și două ziare.
- să exemplifice În drum spre școală cumpăr o revistă.
valoarea Pe Ana o întâlnesc adesea.
substantivală şi O sa merg la mare in vacanta.
adjectivală a O, ce frumos ati cântat !
numeralului; Tema de casă: Alcatuiti o compunere narativă de minimum cincisprezece
-Să participe cu rânduri cu titlul Povestea numeralului în care să se regăsească drept
interes la lecţie personaje categoriile gramaticale ale numeralului.

Ortorafia
numeralului Evocarea :Se propune un exercitiu de potrivire a numeralelor ordinale prin Problematizarea
-Să explice realizarea corespondenței .Elevii vor obține îmbinări corecte graatical.
ortografia unor Întâi clasa
numerale compuse; Întâia parte Lectura ghidată
-Să identifice ,în Primul curs
contexte diferite Prima carte Exercițiul
tipuri de numerale Realizarea sensului: Se studiază caseta cu noțiunele noi .Exerciții de
pentru a observa ortografie a numeralelor.Ex:14-15,pag107 Explozia stelară
modul de scriere; G.I-Citiţi şi observaţi greşelile de acord din enunţurile de mai jos.
-Să selecteze,dintr- Transcrieţi-le, făcând şi corectările necesare.
un context forma a) Fratele meu învaţă în clasa întâia.
corectă a b) Din clasa a întâia şi până în clasa patra am învăţat în altă şcoală
numeralului. c) În clasa doua am fost premiant.
-Să participe cu d) Elevii clasei a doisprezece se pregătesc de bacalaureat
interes la lecţie. GII-. Subliniază forma corectă doisprezece martie /douăsprezece martie
Reflecția:Redactarea unei scrisori ,în care se vor utiliza
numerale.Ex:16,paEg108.
Extinderea :Ex:8,p
Tema de casă:Ex:12,pag107

Numeralul - Să definească
numeralul ordinar;
fracționar -Să sesizeze valoarea
Evocarea:Se actualizează noțiunele despre numeral .
morfologică a Ce este numeralul? Problematizarea
numeralelor; Câte tipuri de numerale cunoastem?
-Să ortografieze corect Care sunt valorile morfologice ?
numeralul fracţionar; Realizarea sensului:Se studiază îndrumarul de gramatică după ce este Lectura ghidată
- Să-şi valorifice
cunoştinţele acumulate
descoperit subiectul orei.Ex:17,18,pag108
anterior. Reflecția:Ex:20,pag108 Exercițiul
Extinderea :Ex:22,pag108
Tema de casă:Ex:21,pag108 Explozia stelară
Activitate CES.Identificarea ,prin hașurare a partilor dintr-un întreg ,
Atelier de specificând tipul de numerel pe care îl denumesc .
lectură Insula
de repaus , -Să analizeze un
L.Lari text la prima
lectură. Evocarea : Visul ne ajută să vedem ceea ce încă nu se vede: viitorul. El
-Să citească ne învață să credem că totul e posibil. Că ceea ce visăm se poate împlini.
expresiv un text. Relatați în scris despre marele vostru vis.Se poartă o discuție despre VIS și Comentariul
-Să explice despre impactulul emoțional pe care îl produce acesta . Asocieri fortate
noțiunea de vis și Realizarea sensului:Se citește textul pe fragmente .Elevii își vor expune /libere
caracteristicile ei. starea postlecturală.
-Să se implice activ Nivelul I.
1.Selectați din text cuvintele neologice și explicați-le cu ajutorul dicționarului.
în demersul 2.Selectați din text indicii de spațiu, fixându-le pe două coloane.
didactic. 3.Când are loc întâmplarea din text și cât durează aceasta? În răspuns utilizați cuvinte din
text.
4.Numiți personajele principale ale povestirii, comparând numele lor cu locul de unde
provin.
Nivelul II.
1.Extrageți din text și scrieți pe caiet cinci expresii poetice care v-au plăcut mai mult.
2.Identificați, în exemplele propuse, figurile de stil și explicați rolul lor: Sfera ba se ridica
până la tavan, ba se lovea voit de obiecte, parcă jucându-se cu ele, ba se acuia pe podea;
O alcătuire stranie, lipsită de carnație, de mușchi, de nervuri; Se simțea puternică,
independentă, dispunea pe deplin de voia sa.
Refleție:Asocieri pentru vis.
Tema de casă:R edactați un microeseu cu titlul Visul este o caracteristică umană,
prezentând o caracterizare detaliată a atmosferei operei.
Scrierea
imaginativă . Evocarea : . Pune în ordine, următoarele replici:
- să alcătuiască … – Nu prea am chef…Sunt obosit…Am stat azi noapte târziu la Cosman, până la ziuă.
Dialogul. dialoguri ,în baza
Comentariul
… – Băiete! Două mari…Da’…ce ai? Te văz cam…
imaginilor propuse; … – Cu cine?
Asocieri fortate
- să-şi dezvolte … – Nu…De vreo zece minute…Iei o bere? /libere
abilitatea de a utiliza … – Cu nişte amici…
modalităţi alternative … – Bonsoar, Mache.
de comunicare; … – Ai venit de mult?
- să-şi dezvolte
Clusterig-ul
… – Bonsoar, Lache
capacitatea de a stabili Realizarea sensului:Ex:1-3,pag.109
relaţii sociale prin Reflecția :E:4,pag 109
dialog.

Proiect .Revista Evocarea :ASOCIERI PENTRU noțiune de Interviu. Comentariul


mea.Interviul. -Să definească Asocieri fortate
discuție
termenul de
INTERVIU; ziarul dialog
/libere
-Să formuleze o serie
de întrebări specifice interviu

interviului televiziun
ea
poveste
de viață
/intervievatului ales;
reportaju
-Să elaboreze un scurt l

interviu,în bază de
algoritm; Realizarea sensului:Ex:5-7,pag 110
Reflecția :Redactarea unui interviu pornind de la algoritm.
Tema de casă:Elaborarea unui interviu pentu Revistă.
Evaluare
sumativa Elaborarea unui plan dezvoltat de idei a unui fragment necunoscut.

Analiza Profesorul extrage, în prealabil, greşelile stilistice, gramaticale şi ortografice din lucrările
de evaluare şi lucrează frontal la analiza lor, fără a numi autorul greşelii.
evaluărilor Variantele corecte se vor solicita, frontal, de la clasă şi vor fi oferite de către profesor
Manuscrisul
numai dacă nimeni nu le-a înaintat. piersut
Elevii nu vor înscrie greşelile, dar vor nota în caiete formele corecte.
După aceasta, profesorul poate solicita lectura cu glas a articolelor reuşite.