Sunteți pe pagina 1din 9
S-a organizat o consultare de piata: Fisa de date Nu Tip anunt: Anunt de participare

S-a organizat o consultare de piata:

Fisa de date

Nu
Nu

Tip anunt:

Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie:

Legea nr. 98/23.05.2016

Sectiunea I Autoritatea contractanta

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

I.1) Denumire si adrese

ORASUL TANDAREI Cod de identificare fiscala:

4364888;

Adresa:

Strada: Bucuresti, nr. 190;

Codul

Persoana de

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)

Localitate:

Cod Postal: 925200; Tara: +40 243273529; Fax: +40 243273552;
Cod Postal:
925200;
Tara:
+40 243273529;
Fax:
+40 243273552;

tandarei;

Romania;

NUTS: RO315 Ialomita; Adresa de e-mail: contact: Iordan Florin Musat; In Atentia:
NUTS:
RO315 Ialomita;
Adresa de e-mail:
contact:
Iordan Florin Musat;
In Atentia:

primaria_tandarei@yahoo.com;

Iordan Florin Musat;

Nr de telefon:

www.primaria-tandarei.ro;

Adresa web a profilului cumparatorului:

www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:

Nu
Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:

Nu
Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website):

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

14
14

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

www.e-licitatie.ro

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritatea regională sau locală

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II Obiectul contractului

II.1 Obiectul achizitiei II.1.1 Titlu:

MODERNIZARE DRUMURI :1Decembrie,Caprioarei,Aleea Fabricii,Garii,Aleea Plopilor,Spitalului,Ionel Perlea

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta:

II.1.2 Cod CPV Principal:

Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:

Lucrari Proiectare si executare
Lucrari
Proiectare si executare

436488820191

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Proiectul cuprinde lucrări de modernizare a unor străzi existente, respectiv străzile 1 Decembrie, Căprioarei, Aleea Fabricii,

Gării, Aleea Plopilor, Spitalului, Ionel Perlea din orașul Țăndărei, județul Ialomița, având o lungime însumată de aproximativ 3,9 km. Pentru toate străzile enumerate se va adopta urmatoarea structură rutieră:

• 4 cm beton asfaltic BA 16;

• 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4;

• 20 cm strat de piatră spartă;

• 20 cm strat de balast;

• 7 cm strat de forma de nisip.

Proiectul prevede colectarea și evacuarea apelor de suprafață prin sanțuri de pamânt și podețe tubulare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai prin SICAP, intr-un termen de cel mult 14 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 si 2 din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informațiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, răspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SICAP in termen de 7 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 161 alin. 2 din Legea 98/2016, autoritate contractanta urmand sa nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau alt termen decat cel stabilit.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea estimata fara TVA :

4623324,76

II.1.6) Impartire in loturi:

Nu
Nu

; Moneda:

RON
RON

II.2 Descriere II.2.2 Coduri CPV secundare

Coduri CPV secundare:

71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare

Cod NUTS:

Locul principal de executare:

Loc.Tandarei,jud.Ialomita

RO315 Ialomiţa

II.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Se va moderniza partea carosabilă pe o lungime de aproximativ 3.900 m pe următoarele străzi:

• 1 Decembrie – 909,03 m

• Căprioarei – 794,26 m

• Aleea Fabricii – 330,55 m ( DN 2A – intersecție cu strada Dreptății )

• Gării –709,58 m ( doar tronsonul intersecție strada București pâna la intersecția cu strada Mecanizatori )*

• Spitalului – 356,67 m

• Ionel Perlea – 799,73 m

• Aleea Plopilor – 308,56 m**

* Strada Gării se va trata ( proiectare și execuție ) doar tronsonul intersecție strada București până la intersecția cu strada Mecanizatori și nu cum apare în D.A.L.I ** Aleea Plopilor care apare în D.A.L.I. nu va face obiectul prezentului contract.

Proiectul cuprinde lucrări de modernizare a unor străzi existente, respectiv străzile 1 Decembrie, Căprioarei, Aleea Fabricii, Gării, Aleea Plopilor, Spitalului, Ionel Perlea din orașul Țăndărei, județul Ialomița, având o lungime însumată de aproximativ 3,9 km. Pentru toate străzile enumerate se va adopta urmatoarea structură rutieră:

• 4 cm beton asfaltic BA 16;

• 6 cm beton asfaltic deschis BAD 22,4;

• 20 cm strat de piatră spartă;

• 20 cm strat de balast;

• 7 cm strat de forma de nisip.

II.2.5 Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Durata in luni:

Contractul se reinnoieste:

36
36

; Durata in zile : -

Nu
Nu

II.2.10 Informatii privind variantele

Vor fi acceptate variante:

Nu
Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile

Optiuni:

Nu
Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic:

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:

Nu
Nu
Nu
Nu

II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
Nu

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerința 1. Ofertanții ( lider si asociati ), terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regulă a următoarelor informații și documente:

• declarații pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164,165 și 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz.”

Note:

(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat. (2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat. (3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penaliăți de întârziere acumulate sau a amenzilor. (4) Prin excepție de la dispozițiile art. 164 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, în cazuri excepționale, autoritatea contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situațiile prevăzute la art. 164 alin. (1) si (2), pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului. (5) Prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante, este mai mic de 10.000 lei. Justificare: permite selectarea unui operator care nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă pentru constituirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, spălarea banilor, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă; permite selectarea unui operator care nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat; permite selectarea unui operator care nu și-a încălcat obligațiile stabilite conform art.51 din Legea 98/2016, care nu se află în procedură de insolvență sau lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității, care nu a comis o abatere profesională gravă, care nu se află într-o situație de conflict de interese, care nu și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziție publică, care nu s-a făcut vinovat de declarații false sau care nu a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante. Cerința nr. 2 Ofertantii( lider si asociati), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta formularul nr. 1 (Declaratie

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Modalitatea de îndeplinire: Se va prezenta formularul nr. 1 (Declaratie pe propria raspundere) impreună cu DUAE, de către toti ofertanții. Această declarație va fi completată atat de ofertant, cât si de subcontractant și de terțul susținător (dacă este cazul). Numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare precum si acelor implicati in procedura din partea acestuia din urma:

Toma Nicoleta- primar; Achimas Cristian-Lucian- viceprimar; Sileanu Alexandru Rares- administrator public; Feraru Victoria- contabil sef; Bucuroiu Marian-secretar; Musat Iordan Florin- referent achizitii; Lisaru Marian - sef birou achizitii; Stro Veronica -Inspector Contabilitate. Pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor se va depune in SEAP si Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform art. 59- 60 din Legea 98/2016. Atentionari speciale:

1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2.Se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajament ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerința nr. 1 Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerința nr. 1:

Experiența similară Experiența similară componenta lucrare - Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare cumulată de cel puțin 4.488.790,28 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maxim 3 contracte. Prin lucrări similare autoritatea contractantă înțelege lucrări de construire /reabilitare/modernizare drumuri cel puțin de aceeași categorie cu drumurile care fac obiectul contractului; Experiența similară componenta proiectare - Ofertantul trebuie să fi prestat în ultimii 3 ani, în cadrul a maxim 3 contracte, a căror valoare cumulată să fie cel puțin egală cu 134.534,48 lei, fără TVA, servicii de proiectare pentru lucrări de construire /reabilitare/modernizare drumuri cel puțin de aceeași categorie cu drumurile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire:

Modalitatea de îndeplinire Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, respectiv, serviciile de proiectare prestate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor/ serviciile de proiectare. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: Pentru lucrări - procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă urmatoarele informații:

beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrarilor Pentru serviciile de proiectare - procesele verbale de recepție a serviciilor sau recomndări din partea

Sistemul Electronic de Achizitii Publice beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare în

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de

beneficiar și furnizeazăa toate informațiile solicitate pentru demonstarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerința nr. 2 Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitatea de indeplinire:

Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:

- angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 4)

- documente justificative ale terțului sustinator/terților sustinatori.

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispozișie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/sustinători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerința nr. 3 Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze - Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Modalitatea de indeplinire:

Modalitate de îndeplinire:

In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspect. Ofertantii vor include in DUAE cu informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, impreuna cu acordul/acordurile de subcontractare (Formular 5). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota 1: AC solicita ofertantului sa precizeze in oferta, in conformitate cu prevederile art. 150, alin (2) din HG395/2016 si ale art. 219 coroborate cu art. 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si reprezentantii legali pentru:

Subcontractantii sai implicati in executarea contractului de achizitie publica, Pentru subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare. Nota 2: AC va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 164 si 167 din Legea 98/2016 in legatura cu subcontractantii propusi. Nota 3: Doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acestea urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, AC respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv conform art. 174, alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinta nr. 4 Informatii privind asociatii - in cazul in care operatorii economici participa in comun la procedura de atribuire Modalitatea de indeplinire:

Modalitatea de indeplinire Indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, acestia trebuie sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie autentificata la un notar numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Operatorul economic va face dovada indeplinirii cerintelor prin prezentarea, urmatoarele informatii si documente:

Sistemul Electronic de Achizitii Publice a) Initial se va completa si prezenta DUAE de catre

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

a) Initial se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile

aferente situatiei lor.

b) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SICAP,

semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

c) Acordul de asociere (formularul nr. 3) incheiat intre membrii asocierii se va prezenta odata cu DUAE si va contine cel putin

informatii referitoare la partea din contract pe care o va realiza fiecare, desemnarea liderului asocierii, raspunderea solidara, modalitatea de plata, etc.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:

Nu
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:

III.1.6.a) Garantie de participare:

Garanția de participare - reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorităţii contractante faţă de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire (art. 35, alin.1 din HG 395/2016) Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de 1% din valoarea estimata fara TVA a contractului de proiectare și execuție, cu respectarea articolului 36 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice. Perioada de valabilitate a garanției de participare este de 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Dovada constituirii garanției de participare se va prezenta până la data limită de depunere a ofertelor, în SEAP scanată, la secțiunea „Documente de calificare”. Garanția de participare, conform prevederilor art. 36 din HG 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, se poate constitui astfel:

a) virament bancar în cont RO19TREZ3915006XXX003507 deschis la Trezoreria Slobozia.

b) instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile

legii. În cazul constituirii garanției de participare într-o altă monedă, conversia altă moneda / leu se va face la cursul comunicat de BNR din data apariției anunțului de participare în SEAP (www.e-licitatie.ro). Garanția de participare se reține de către autoritatea contractantă în condițiile prevăzute la art.37 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Garanția de participare se va restitui în conformitate cu prevederile art. 38, alin 3 din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ult

III.1.6.b) Garantie de buna executie:

Garanția de bună execuție – se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativî și în perioada convenită a contractului de achiziție publică. Ofertantul desemnat câstigator are obligația să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, conform prevederilor art 39 si 40 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din pretul contractului de achiziție publică, fără TVA. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare aplicându-se în mod corespunzător. Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentaţia de atribuire. In acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

Sistemul Electronic de Achizitii Publice III.1.9) Legislatia aplicabila: a) Legea privind achizitiile nr 98/2016 b)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

III.1.9) Legislatia aplicabila:

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a

contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare WWW.ANAP.GOV.RO

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:

Nu
Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului:

Sectiunea IV Procedura

Nu
Nu

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:

Online
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii

Procedura simplificata Intr-o singura etapa
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Ofertele trebuie depuse pentru:

Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica

Se va organiza o licitatie electronica:

Nu
Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice:

IV.2 Informatii administrative

Nu
Nu

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

Romana
Romana

Moneda in care se transmite oferta financiara: :

RON
RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

3

luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

1. Pentru etapa I se va prezenta printr-un memoriu scris din care să rezulte modul în care ofertantul va respecta cerințele impuse

prin caietul de sarcini.

2. Pentru etapa II, propunerea tehnică va conține următoarele:

a) programul calității propus pentru execuția lucrării, care trebuie să cuprindă:

- descrierea sistemului calității aplicat la lucrare;

- lista procedurilor tehnice de execuție a principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului;

- procedurile tehnice de execuție a categoriilor de lucrări;

- planul de control al calității, verificări și încercări;

- laboratoare utilizate și autorizate, de grad corespunzător lucrărilor. b) listele cantităților de lucrări; c)

- laboratoare utilizate și autorizate, de grad corespunzător lucrărilor.

b) listele cantităților de lucrări;

c) lista cu dotări, echipamente, utilaje necesare realizării obiectivului.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contracului de proiectare si executie. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens.In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii, de catre asociatul desemnat lider. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si de protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de site-ul Inspectoratului Teritorial de Munca Ialomita. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul www.anpm.ro. Oferta tehnica va contine si graficul de executie fizic si valoric.Oferta tehnica va contine si o declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale sau eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale. Pentru identificarea corecta si completa a propunerii tehnice, toate documentele din propunere tehnica vor fi numerotate si opisate. Opisarea asigura atat prezentarea in forma completa, fara omisiuni de incarcarcate in SEAP, dar si posibilitatea de evaluare organizata, respectiv cu raportare la informatii din paginile ofertei. Oferta se va depune in forma completa

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la preț, precum și alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului. Ofertantul are deplina libertate de a-și prevede în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor calitative și cantitative prevăzute în normativele în vigoare ce reglementează execuția lucrărilor. Propunerea financiara va fi prezentata conform formularului de oferta pus la dispozitie in modelele de formulare. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract. Propunerea financiara va continue toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit. Oferta financiară va fi defalcată pe cele două etape, proiectare și execuție. Preturile vor fi exprimate in Lei, fara TVA si vor contine maxim doua zecimale. Pentru identificarea corecta si completa a propunerii financiare, toate documentele din propunerea fi-nanciara vor fi numerotate si opisate. Opisarea asigura atat prezentarea in forma completa, fara omisiuni de incarcare in SEAP, dar si posibilitatea de evaluare organizata, respectiv cu raportare la informatii din paginile ofertei. Oferta se va depune in forma completa.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice ( SEAP), conform Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Vor fi acceptate numai ofertele depuse on-line in SEAP. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea finanaciara vor fi transmise in format electronic/prin mijloace electronice si vor fi incarcate in SEAP. Documentele precizate mai sus si toate fisierele incarcate in SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica extensa a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului. Se va depune formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavanatajoase pentru autoritatea contractanta. Avand in vedere prevederile art.217 alin 6 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic trebuie sa elaboreze oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si sa indice in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din cea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Pretul se cripteaza , iar documentele ce contin elemenete de pret se semnaleaza corespunzator. La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor incarca in SEAP DUAE- Documentul Unic de Achizitie European care poate fi accesat la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter , urmand ca celelelate documente justificative sa fie solicitate numai ofertantului clasat pe primul loc in urma finalizarii analizei ofertelor. Sub sanctiunea respingerii ofertelor ca neconforme, operatorii economici interesati de participarea la prezenta procedura de achizitie publica vor trebui sa respecte indicatiile cuprinse in prezentul caiet de sarcini.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Nu

Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Se va accepta facturarea electronica: Se vor utiliza

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:

Se va accepta facturarea electronica:

Se vor utiliza platile electronice:

Nu Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

VI.3 Informatii suplimentare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fipublicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Sectiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediulSEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract prezentat. Nota:

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:

• Departajarea se va face exclusiv în functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de îndeplinire a contractului de catre operatorii economici

• În vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice)

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa:

Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon:

contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3;

Localitate:

Cod Postal: 030084; +40 213104641;
Cod Postal:
030084;
+40 213104641;

Bucuresti;

Tara:

Romania;

Codul NUTS:

RO321 Bucuresti;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii

VI.4.3 Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareEventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare Termenul de depunere a contestatiei : in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in termen de 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Unitatea Administriv Teritoriala Oras Tandarei - Serviciul Investitii si achizitii publice

Adresa:

Sos.Bucuresti ,nr.190,Oras Tandarei,jud.Ialomita;

Adresa de e-mail:

Localitate:

Tandarei;

Cod Postal: 925200; +40 243273529;
Cod Postal:
925200;
+40 243273529;

Codul NUTS:

Adresa web a sediului principal al

Tara:

Romania;

RO315 Ialomiţa;

primaria_tandarei@yahoo.com;

Nr de telefon:

autoritatii/entitatii contractante(URL)

www.primaria-tandarei.ro;