Sunteți pe pagina 1din 3

ORDIN nr.

252 din 27 februarie 2019 privind modificarea şi completarea Normelor


tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate
prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Văzând Referatul de aprobare nr. MSSM 619 din 27.02.2019,


având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017
privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările
ulterioare,
în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I

Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018,
aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La capitolul II, articolul 21 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă,
litera e), cu următorul cuprins:

"e) ca urmare a actualizării Catalogului naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere


pe piaţă în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri
comerciale; lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed şi intră în vigoare la
data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepţie, lista elaborată în cursul lunii
martie 2019 de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 11 martie
2019."

2.La capitolul VIII, tabelul "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor


naţionale de sănătate curative pentru ianuarie - februarie 2019" se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru


trimestrul I al anului 2019
- mii lei -
Credite de Credite
angajament bugetare
Denumire program de sănătate
trimestrul I an trimestrul I an
2019 2019

Programul naţional de oncologie, din care: 458.620,00 519.910,00

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu 400.370,00 455.364,00


afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)**
Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii 7.934,00 9.228,00
cu afecţiuni oncologice prin PET - CT

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni 90,00 111,00


oncologice prin endoprotezare

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii 738,00 733,00


reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin
imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi
examen de biologie moleculară la copii şi adulţi

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni 49.478,00 54.470,00


oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi
copii)

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide 10,00 4,00


maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

Programul naţional de diabet zaharat 321.184,00 393.232,00

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi 13.607,00 14.823,00


celule de origine umană

Programul naţional de tratament pentru boli rare** 67.465,00 112.295,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice 42.796,00 70.740,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei 39.966,00 64.165,00

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze 4.767,00 10.624,00


auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

Programul naţional de boli endocrine 614,00 727,00

Programul naţional de ortopedie 22.195,00 36.840,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei 133,00 197,00


hepatice

Programul naţional de boli cardiovasculare 39.711,00 64.423,00

Programul naţional de sănătate mintală 490,00 617,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul 5.542,00 7.690,00


aparaturii de înaltă performanţă, din care:

Subprogramul de radiologie intervenţională 4.115,00 6.698,00


Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei 1.118,00 336,00
rezistente la tratamentul medicamentos

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale 101,00 211,00


sau dobândite la copil

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin 208,00 445,00


implant de neurostimulator medular

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la 270.141,00 270.141,00


bolnavii cu insuficienţă renală cronică

Total 1.287.231,00 1.566.424,00

Cost volum 172.321,00 206.555,00

Total general 1.459.552,00 1.772.979,00"

"

Art. II

Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate
şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


-****-
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Adriana Cotel

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 163 din data de 28 februarie 2019