Sunteți pe pagina 1din 3

Tema : 2 Analiza formarii profitului

Tabelul 2.1

Aprecierea dinamicii si structurii profitului pana la impozitare

Anul precedent Anul de gestiune Abaterea in :


Indicatori
Suma,lei Pond.,% Suma,lei Pond.,% Suma,lei Pond.,%
1 2 3 4 5 6=4-2 7=5-3
1.Rezultat din
activitatea 579098 93,4961 1164981 99,61956 585883 6,123461
operationala
2.Rezultat din
40284 6,503902 4449 0,380442 -35835 -6,12346
alte activitati
3.Profitul pana la
619382 100 1169430 100 550048 x
impozitare

Din datele prezentate in table ,rezulta ca S.A. “Cahulpan “a obtinut un rezultat financiar pozitiv,atat in
anul de gestiune ,cat si in cel precedent .In anul de gestiune observam ca a avut loc o crestere a
profitului pana la impozitare cu 1169430 lei ,ceea ce reprezinta o crestere cu 550048 lei fata de
marimea perioadei precedente.Cresterea profitului pana la impozitare a fost determinat de cresterea
rezultatelor din activitatea operationala cee ace a condus la cresterea profitului contabil cu 585883 si
totodata diminuarea rezultatelor din alte activitati ceea ce a condus la reducerea marimii profitului
contabil cu 35835 lei.

Tabelul 2.2

Analiza factoriala a profitului din activitatea operational

Indicatori 2016 2017 Abaterea absolută Rezultatul influenței


Profit brut 13248569 12169284 -1079285 -1079285
Alte venituri operaționale 68744 90454 21710 21710
Cheltuieli de distribuție 7851978 6186522 -1665456 1665456
Cheltuieli administrative 4587734 4566317 -21417 21417
Alte cheltuieli operaționale 298503 341918 43415 -43415
Rezultatul din activitatea
operațională: profit 579098 1164981 585883
(pierdere)
Verificare : 1164981-579098 = -1079285+21710+1665456+21417-43415=585883=585883

In baza datelor prezentate in tabelul 2.2 putem afirma ca profitul obtinut de S.A. “Cahulpan“ din
activitatea opertionala in anul de gestiune s-a redus cu 1079285 lei fata de anul precedent.Aceasta
diminuare a fost conditionata de micsorarea profitului brut si a altor cheltuieli operationale cu 1079285
lei si respectiv cu 43415 lei.
Totodata cresterea altor venituri operationale, diminuarea cheltuielilor de distribuire si administrative
in anul de gestiune fata de cel precedent a conditionat majorarea profitului din activitatea
operationala cu 1708583 lei cee ace a condus la obtinerea profitului din activitatea operationala in
suma de 585883.In cazul unei gestionari mai eficiente a procesului de vanzare si a altor cheltuieli
operationale intreprinderea va putea sa majoreze profitul din activitatea operationala cu 1122700
(1079285+43415).

Tabelul 2.3

Aprecierea dinamicii si structurii profitului brut pe tipuri de activitate operationala

Tipul de activitate 2016 2017 Abaterea în


operatională Sumă, lei Pondere, % Sumă, lei Pondere, % Sumă, lei Pondere, %
Profit din vânzarea
9006282,21 67,97928 8523713,14 70,04285 -482569,1 2,063568
produselor finite
Profit din
comercializarea 4227417,16 31,90848 4780325,69 39,2819 552908,53 7,373418
mărfurilor
Profit din prestarea
14869,72 0,112236 -1134755,28 -9,32475 -1149625 -9,43699
serviciilor
Profit Brut 13248569,1 100 12169283,55 100 -1079286

Din datele prezentate in tabelul 2.3 se poate observa ca S.A.”Cahulpan “ in perioada analizata ,a obtinut
Profit din comercializarea mărfurilor .Marimea profitului brut in anul de gestiune s-a diminuat cu
10798286 lei fata de cel precedent .Acesta micsorare a fost determinata de reducerea marimii profitului
obtinut din vanzarea produselor finite si profitul din prestarea serviciilor cu 482569.1 lei si respective cu
1149625 lei .Influenta negativa a factorului a fost partial compensata datorita cresterii marimii
profitului din comercializarea marfurilor.

E de mentionat ca ponderea predominanta in suma totala a profitului brut revine profitului obtinut din
vanzarea produselor finite .Fata de anul precedent ,s-a majorat ponderea profitului din comercializarea
marfurilor(de la 31.91% la 39.28% ) dar profitului obtinut din prestarea serviciilor sa diminuat
considerabil (de la 0,11 % la -9.32 %) .

Tabelul 2.4

Date initiale pentru analiza factoriala a profitului brut din vanzare produselor finite

Indicatori 2016 recalculat 2017


Venitul din din vanzare produselor
38268456,7 37328633 36769112,93
finite
Costul din vanzare produselor finite 29262174,5 28807501 28245399,78
Profitul Brut din din vanzare
9006282,21 8521132 8523713,15
produselor finite
Tabelul 2.5

Calculul influentei factorilor la abaterea profitului brut din vanzarea produselor finite

Calculul influenței Rezultatul


Indicatori Metoda de calcul
factorilor influenței
-1,55379*
1.Modificarea volumului vanzare
8523413.15:100 -31294188,3
produselor finite
%VVP*PBbaza:100
2.Modificarea structurii și sortimen- 8521132- 8523713,15- -
30809037,99
tului vanzare produselor finite Pbrec.-PBbaza- PBvv 31294188,3
3.Modificarea costurilor unitare ale
-(28245399,78-28807501) 562100,9702
vanzare produselor finite -(CVPcur.-CVPrec.)
4.Modificarea prețurilor la vanzare
36769112,93- 37328633 -559519,734
produselor finite VVPcur.-VVPrec.
% VVP=28807501/29262174,5*100-100=-1,55379
Balanta de verificare: 8523713.15-9006282.21= -31294188,3+30809037,99+562100,9702--559519,734
=> -482569.1=-482569.1

In baza rezultatelor obtinute in tabelul 2.5 putem constata ca la S.A. “Cahulpan“profitul brut din
vanzarea produselor finite s-a micsorat fata de anul precedent cu 482569.1 lei.

Aceasta diminuare a fost determinata de influenta negativa a reducerii volumului din vinzarea
produselor si micsorarii preturilor la produsele vandute care au determinat micsorarea profitului brut cu
31294188,3 lei si respectiv cu 559519,734 lei .Influenta negative a acestor doi factori a fost partial
compensata datorita cresterii ponderii produselor mai rentabile si diminuarea costurilor unitare,care
au dus la cresterea profitului brut cu 30809037,99 lei si respective 562100,9702 lei.

Deci putem constata ca la S.A. “Cahulpan“ exista rezerve interne de majorare a profitului brut pe seama
cresterii volumului din vinzarea produselor si majorarea preturilor la produsele vandute.Aceasta va
perimite entitatii sa sporeasca marimea profitului brut din vanzarea produselor cu 31853708,02 lei
(31294188,3+ 559519,734).