Sunteți pe pagina 1din 1

Noi nu vom tãgãdui existența israeliților pe țãrmii Dunãrii mai înainte de cucerirea lui Traian (a Daciei –

n.n.) cu atât mai mult cã nouã înșine ni se întâmplase a descoperi în districtul Hotinului ... o monedã
jidoveascã din zilele lui Macabeu...

Bogdan Petriceicu Hașdeu –

"Istoria toleranței religioase în România",

Cap. VII, Iudaismul, paragraf 1,

Iudaismul primitiv, p. 76, București, 1868

We will not deny the Israelites' existance on the Danube shores before Traian's conquering (of Dacia –
the author's note) when we ourselves have accidentally discovered a Jewish coin from the Maccabean
days... in the Hotin district ...

Bogdan Petriceicu Haºdeu –

"The History of Religious Tolerance in Romania",

Chapter VII, Judaism, paragraph 1,

The Primitive Judaism, page 76, Bucharest, 1868

Ev mediu

Prima mențiune pozitivã, sigurã, lãmuritã, despre contactul românilor cu iudaismul, ba încã numai peste
Dunãre, adicã în așa numita provincie a lui Aurelian, noi o gãsim în prețioasa relațiune a rabinului
Beniamin de Tudela, carele vizitase fruntariile Macedoniei înainte de anul 1170...

Bogdan Petriceicu Haºdeu –

"Istoria toleranței religioase în România",

București, 1868, ed. a II-a, pag. 77

The first positive, clear, certain mention of the Romanians' contact with Judaism, and not only over the
Danube, in the so-called Aurelianus' province, is to be found in the precious narrative of Rabbi Benjamin
of Tudela, who had visited the Macedonian Borders before 1170 ...

Bogdan Petriceicu Hașdeu –

"The History of ReligiousTolerance in Romania",

Bucharest, 1868, second edition, page 77