Sunteți pe pagina 1din 2

"Aprob"

Șef Catedra de chirurgie


oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonție și ortodonție,
dr. șt. med., conf. univ.
Railean Silvia

25 ianuarie 2019

Planul tematic al lecțiilor practice la Ortodonție.


Anul V, semestrul X, anul de studiu 2018-2019.

1. Terminologia în ortodonţie. Clasificarea şi diagnosticul anomaliilor dento- maxilare. Clasificarea


Angle. Clasificarea şcolii franceze (Cauhepe). Clasificarea şcolii germane.
2. Malocluziile verticale. Ocluzia adîncă. Definiţie, frecvanţa, etipatogenie, aspecte clinice în
funcţie de vîrstă. Metode de diagnostic. Metode de tratament utilizate în sindromul de ocluzie
adîncă. Importanţa perioadelor de înălţare fiziologică a ocluziei. Perioada de contenţie.
3. Inocluzia verticală. Definiţie, frecvenţa, etipatogenie, forme clinice. Metode de diagnostic.
Obiectivele tratamentului în sindromul de inocluzie verticală în funcţie de vîrstă. Tratamentul
profilactic.
4. Malocluziile transversale. Definiţie, etiologie, forme clinice. Metode de diagnostic. Prognosticul.
Tratamentul malocluziilor transversale. Tratamentul profilactic, etiologic, simptomatic. Perioada
de contenţie.
5. Anomaliile dento-maxilare provocate de malformaţiile congenitale. Metode de diagnostic.
Particularităţile tratamentului ortodontic al copiilor cu despicături labio-maxilo-palatine.
6. Aparate ortodontice fixe. Caracteristica generală. Avantaje, dezavantaje. Noţiuni generale despre
metodele de tratament prin aparate fixe. Caracteristica elementelor de agregare şi accesorii ale
aparaturii ortodontice fixe. Elementele active ale aparatelor ortodontice fixe. Răşinile speciale.
Terapia anomaliilor dento-maxilare cu aparate ortodontice fixe. Tehnici utilizate: Twin arch,
Edgewise, Tweed Merrifild, Begg, Rickets. Individualizarea tratamentului ortodontic.
7. Forţe extraorale în ortodonţie. Principii generale. Indicaţii. Acţiunea forţelor extraorale,
intensitatea, durata, direcţiile.
8. Extracţia dentară în ortodonţie. Indicaţii şi contraindicaţii. Factorii de analiză în utilizarea
extracţiei dentare. Particularităţile protezării dinților şi arcadelor dentare la copii. Tratamentul
ortodontic preprotetic.
9. Recidiva în tratamentul anomaliilor dento-maxilare. Definiţie, cauze generale, cauze locale.
Contenţia în ortodonţie. Definiţie, durata contenţiei în dependenţă de anomaliile dento-maxilare.

Şef disciplina ortodonție,


conf. univ., dr. șt. med. V.Trifan
"Aprob"
Șef Catedra de chirurgie
oro-maxilo-facială pediatrică,
pedodonție și ortodonție,
dr. șt. med., conf. univ.
Railean Silvia

25 ianuarie 2019

The thematical plan of practical lessons for Orthodontics.


5th Year, 10th semester of 2018- 2019 academic year.

1. Terminology in orthodontics. Classification and diagnosis of dento-maxillary abnormalities.


Angle Classification. Classification of the French school (Cauhepe). Classification of the
German school. Vertical malocclusion.
2. Deep occlusion. Definition-frequency, etipatogenie, clinical aspects depending on age.
Diagnostic methods. Treatment methods used in deep bite syndrome. The importance of
physiological elevation of occlusion periods. Period of retention.
3. Vertical Inoculation. Definition, frequency, etiology, clinical forms. Diagnostic methods.
Targets of treatment in vertical inoculum syndrome by age. Prophylactic treatment.
4. Transversal malocclusion. Definition, aetiology, clinical forms. Diagnostic methods. Prognosis.
Treatment of Transversal malocclusion. Prophylaxis, etiological, symptomatic. Period of
retention.
5. Dento-maxillary abnormalities caused by congenital malformations. Diagnostic methods. The
particularities of the orthodontic treatment of children with labio-maxilo-palatine clefts.
6. Fixed orthodontic appliances. General feature. Advantages, disadvantages. General notions
about treatment methods with fixed appliances. Characteristic elements of fixed orthodontic
appliances and accessories. Active elements of fixed orthodontic appliances. Special resins.
Dental and maxillary therapy with fixed orthodontic appliances. Techniques used: Twin Arch,
Edgewise, Merrifield Tweed, Begg, Rickets. Orthodontic treatment individualization.
7. Extraoral forces in orthodontics. General principles. Indications. Extraoral forces, intensity,
duration, direction.
8. Tooth extraction in orthodontics. Indications and contraindications. Analysis factors used in
dental extraction.Ortopedics in children. Preprotetic orthodontic treatment. The particularities of
dental teeth and arches in children. Ortodontic preprotetic treatment.
9. Relapses in the treatment of dental and maxillary anomalies.Definition, general causes, local
causes. Retention in orthodontics. Definition, length of retention period depending of
malocclusions. Contentions in orthodontics. Definition, duration of contention depending on
dento-maxillary abnormalities.

Şef disciplina ortodonție,


conf. univ., dr. șt. med. V.Trifan