Sunteți pe pagina 1din 80

Popasuriduhovnice;ti: Reportaj:DuhulSftntului Interviu:,,Puterea

iubirii"
MindstireaHodq-Bodrog: Gheorghein lumea cre;tini 38 sau,,iubirea
vechimegievlavie deputere"? 58
6
Reportaj:,,Meta
morphosis", Minunilecredingei: Vindecarea
Mariei:
uleiuldelaracla T6lcuripascale:
lnvierea:
greacd
biserica delamare 10 oaltfel
deprezenle 63
Sftntuluisava
Reportaj:Mdnastirea -
Trivale
agezimintulascuns Reportaj:Kavala,
Grecia: Amintiriesenfiale:LaCurtea
de
loculdesantului 50 Argeg,in
anii'80
:.i::

5S
st

"d

Dragicititori,
Avemo vestefoarte bun6:pe site-ulnostru(www.lumeacredintei.com) a
apirut optiuneade a puteavizualizarevistelenoastrein formatelectronic.Agadar,
oricepersoanidin ori€e!ari, la oriceore poatevizualizaoricenumerdoregtedin
revistelenoastre,in format pdt la un pre! mai micdecdtvariantatipiriti. Aceasti
facilitatesperim si fie accesatiin primul rind de romAniicre;tin-ortodocgidin
diaspora,incondiliileincarecosturileserviciilorpottaleau crescutenorm.plata
sefaceprintr-unsitespecializat, tn conditiide siguranli deplini.
Lecturi plicutS!
Redaclia

w w w . I u m eac r e d i n t e i . c o m
Aprilie e lund pascal5,anul pierderepe toatdlinia.
acesta.De aceea,aq fi preferat Mai nou insb, a apdrut o
sd vorbesc desprealtceva de- specie de mutant: nici inte-
cdt desprepoliticS, dar realita- lectual fin, nici om politic de
tea mb obligd sb abordez,fron- vocalie, nici administrator cu
tal, subiectul. experien!6,nici orator, nici ha-
R e m e m b e r:i n c 6 di n ani i rismatic, nici agresiv,nici bleg,
'90, Iliescu & comp ne-aubd- nici curajos, nici in stare de
gat in cap cd politica e cdh, cd gesturi memorabile, nici plat,
miroase urdt, c5 nu e fbcutb nici plin de idei, nici chipeg,
pentru oameni onorabili. De ce nici hidos, nici venit de undeva,
fbceau neocomuniqtii de acum nici indreptdndu-secitre ceva.
trei decenii astfel de afirma{ii? Un fel de neterminat,inc6pe li-
Deoarecetrebuiau finuli deo- nia de asamblare, un mecanism
parte,pe tuq6,cei valoroqi,cei cu o piesd esen{iald,care e incd
cu idealuri.cei curafi. carevo- pe drum... Acest tip de om re-
iau cu adevdratbinele comun. cent, scos ca din joben, poate
Daq desigur,dacdpolitica era fi orice: preqedintede scard de
catalogatd drept o cloac6, ce bloc, membru in vreun consi-
sd mai caufi acolo, om onora- liu de administralie, consilier
bil fiind?l local, qefde filialE, starostede
Depdqind momentul ace- grup de lobby regional, consul
l a . i n p o l i ti c d a u i n r rat qi oa- onorific, profesor la,,particu-
meni oneqti, care s-au macu- lard", inalt funclionar public in
lat (mai mult sau mai pufin) qi vreo deconcentratd a statului.
care qi-au ,,ars" imaginea pu- lider de partidmicut sau,dacd
blicd de oameni cu profesii de are noroc, chiar qpulerprin Par-
top, cu studii aprofundate, cu lament.Ascensiuneaunui ast-
traseumoral neavariat.Mori$ca fel de personaj are intotdeauna
inclegtdriipolitice a lucrat din ceva enigmatic,nepldcut- degi
plin prin mediile aservite,ma- nu i sepoate imputa nimic clar.
Iaxorul a mdcinatbiografii, des- Sim{i insd o incordare ocultd in
tine, viefi - proprii sau parale- jurul persoaneilui, inlelegi cd
le. Nici ei nu s-aualescu nimic, nu e singur pe lume qi cb are
pe termen scurt,nici noi, pe ter- in spate o fr51ie;ba, mai mult:
men lung. Nu a fost win-win, ci inlelegi c5 el nu e... el. Ci mai
www.lumea(redintei.€o m LLi !- l i r A{K!.U {N T l l tl apr i ti e2otg 3
degrabdo carcas6, un actor de oamenicum s-a price- esteo realitate.Studiilede
cu rol determinat,cu viald put el maibine,a l6safo im- tp""iuiiiut"
vorbescde la
scurtdpe scen5,carear vrla presiede verhovnicstalinist ,i*-,E*p"rien1a
s-o qteargdchiar la pauzd, pus de-harldcu preopinen- ut.ug" ut'""ri" clinica ne
ir"pi"
dacdsepoate. iul - dar ih absenlaaces- mooiutali itiroii. J[ g-p"r" """,
Grav este c5 astfel de tuia (cat curaj!),a ita-it il;il;;matologianevroti_
profileumanemai ..prind" nemullumire"surda, care"a .ilu^.""]'.u.. suntprodusul
qi funclii. foarte impbrtan- condui, bundoara,ia deci- ,rnoi
te in stat,ba chiarla cel mai zia neoprotestanlilorsa-l ;;;";;;-"diiculturalizate ;"i
-"iri"ipr", sauin
inalt nivel de reorezentare treacdla rugrciunia" g*p, i-r"."r. prir gradiente
saude execufie.-Si acce-
atunciin- ca unul careestebAntuitde leratedi transformaresoci-
cepsi vorbeascd public.De- duhurinecwate.Noi nu cre- ala (<nevrozaruralis>
sprelurcrurile. sau
importanteale demcbomultrebuie,,mutat" <,n"t)roru
prezentului,desprechestiuni in acestecategorii,deoarece, "rUu"Uarliii.t"j;
esenliale, lconformmeai"ud;;.;;n ).
desprestareana{iei, av6ndstrrveihi qi nepldcute X;;;.;'."" cluzia e sim_
desprevalori fundameniale experienfe batcano-tevantl-pia. o#"r fie s-aurbanizat
in general.Un astfelde om e ne, am dobdndit, in ilm-
insuqiKlausIohannis. pul istoric, qi_scanerur !"a"t-(rraro ,a irti" ,"p.J"
pen- ir ;ail ;" h-""i,-;;;;il;
.T."qgrl preqedintele
publicii
Re- tru caractei6(saulipsaior) iirnp ;; lsimilez6'ci;it"*;
Romdnia s-a tre- credemdoarca experimen- orgi"i"a, n" i-;;;;i;;irrt
zit vorbind, somnambu- sdsesc qi-aaritit limite- p""i"p"Jl-inainte,iar acum
lic, despreBisericd,despre Fl le, cd stresulprovincialului ies lfivea6 ero.lieae pio_
creqtini'desprereferendum incdmai bdnruiepe_culoare- gru*ui". 6i";;;i;
il;;;_
5i des.preur6, toleranld qi le fosteimdndstiride la co- ;"1";;;1" asteaporitice,mein
traditie.A jignit milioane troceni,iar nevrozaruralis herr!

in
, , ,,Av6nd fundal definiIia lui Nietzschedespre nihilism,Klauswerner
lohannis,
a devenitnihilist
cuactein reguld.
ce inseamn;
ca.varonre.cere
maiinaltesedevalorizeazS.
Dragostea "ir,irirr"rt;;;i;i
f5r5de m5sur5 fatade
mrnoflralltesexuale(vaide mine,e hatespeech?) l-a metamorfozat pe dom_
nurpre$edinte in agentuldispre{ului dozatintr-uninsecticid _ credcj, maioe
romanette, aga-ispuneflitului- fatade <majoritdli> (heterosexuale).
Astasenumegte progresism, care esteun alt sinonim pentrucomunismul
.
(tolerant> al omuluirecent.Sau<asacum sespunepopular>, in timp ce unii
suntemnl$temuSteintolerante, infatuategivrednicede a fi ucisecu fiitul,altii
suntoamenicu <mintileluminate> la neonulprogresismului sivrednicisdtri_
rasca ptenardin pdineatolerantei neomarxiste.
Tragnddejdecdeu,o muscdconservatoare, infatuatd5ineafiliatd politic.am
.
prrcepu,t bine,in spiritulfidelal drepturiloromului,ce a vrut sdne'transmit5
oomnutpregedinte"
pS lgnatie,EpiscopulHu;ilor

aprilie 2019 / l-LlrVl..{ Cllirl}!: fll www.tumeacredintei.(om

i
Mef istireaFtpdg$-Bodrog:
vechimeqi evlavi6
ilinsolode uhueiurnul p6*:r*nt*a*,exist*un locundetainesetn.&iepte
in iir:igt*deplin*,in isi|"lie
f;rrug#eiuneainimi!.*pn*up*** Ar*d,und*
6:ovest*a eei*in:aiv*ehiie*aelE a Meieil**m"ln*iui,**i*d*g-g*ef
rcg,* dat*
r*stit*,nLis* r::aipi*rd* niele*r:d,sehin:bsnd viegigf****l*** s*f!*t*.
1000deani
detiturghie care s-au abdtut asupra Mdicufa lor bund. sd le dea

Ii;d_ilii.i;q.,:
Incdrcatd de istorie,
*?i.f,:li$,TJg,l;#.1 ajutor, sd le descdtusezeini-
ma simpl5 qi curatd.IarMai-
re. $i tot de atdtivreme,pe_ ca nu a l5sat niciodatd omul
- f r um oas a m d n d s ti re te ri n i ,ta c u g i ii i i mantanai n care qi-a plecat genunchii
la
este rniot. un n.Lur, apasalide rugbciune... Potrivit
l:9":.-^t,"9rog
mar ve.ch.r aqezdm6nt ^cel durere,qi_au une-
ridicat ochii la ia dintre legendelecarecir-
monahal ctln Romdnia in Cer. implordnd_ope ea, La_ culd din cele mai vechi
s-asavd.rgir.uaaceapreamaiita tim-
::1.,"ljll:cfia
rnolrerent
a epos_ puri, mdndslirea ar fi fost
de nenorocirile tolilor,preacurataFecioard,
ctitoritd de enoriaqi, dupd o

www.lumeacredintei.com
int6mplare cum alta nu va un coll de scdndurd.apoi o intrarea in bisericd. Si aco-
mai fi. bucata mai mare de lemn. lo a rdmas, mdrturie a mi-
Ciind au scos-odin pdm6nt, nunii descoperitede un taur
Minunea
sivirsiti
ldranii au rdmasinciemeniti care a purtat in el dragostea
deuntaur gi au cdzutcu fafa la pamAni, nesfiirqitdpentruDumiezeu.
Se spunecd in acelewe- cerdnd indurare: slrmanul
muri, un taur falnic $i ne- taur descoperiseo icoand Inimadepiatri
im bldnz it din tu rm a ' u n e i a Maicii Domnului, care-L O altd legendi cutremu_
vicirile, pe nume Hodog, a
linea in brale pe Pruncul Ii- rdtoare vorbegtedespreini_
inceputsd sapezilnic cu coar- sus, atdt de frumoasi inc6t ma de piatrd de la intrarea
nele pe malul Someqului,sin- vorbelepdlesc.Dar minuni- in sfdntul ldcaq. Se spune
gura careputea searasd-l ur_ le nu s-au oprit aici, pentru cbin wemuri indepirtaie, in
neascddin acel loc fiind doar cd tot in groapd s-a gdsit gi MdndstireaHodog-Bodrog
stdpdna.Aga au trecut sdpti- o cdldareplind ochi cu gal- gi-ar fi dus traiul'un c6lul
mdni intregi, iar intr-o iea- beni. Oare sd fi ascunscine- gdr mult iubitor al Domnu_
r5, taurul, dupd ce a sdpat o va aceastbcomoard in acest lui, pe nume Metodie. La un
groapd in pdmdnt, nu a mai loc? $i dacdda,cu ce scop? moment dat, in sfhntul ldcas
vrut-sdpirdseascdlocul. Spe- Departe de a incercaii- ar fi ajuns mama sa, care nil
rdnd cd-l va goni spre casd, neva sd giseascd un rlspuns ciodatd nu a fost de acord
vdciri{a a incercat sd-l alun- la acesteintrebdri, dupd ce cu drumul cdlugdrieialesde
ge, dar Hodoq s-ainflriat gi a s-au sfhtuit indelung. oa- hul sdu. Cdnd acestaa vd-
lmpuns-o cu coamele, omo_ menii au hotdrdt de clomun zut-o la poarta, i-a spus ci
rdnd-o pe loc. acord sd cheltuiascdbanii in nu va vorbi niciodatdcu ea
Furiogi. oamenii au rd- agafel incdt sd facl pe placul gi, in incercareade a o de-
pus taurul,apoi, curiosi,au Domnului: ridic6nd o-sfdn- termina sd plece, i-a mdrhr-
incercatsd inleleagamotivul ti mdndstire.Totodati, pen- risit ci el nu mai are mamd.
pentru care animalul a sdpat tru ca jertfa lui Hodoq sd nu In fata unor cuvinte at6t de
cu atdta invergunare in lun- fi fost degeaba.capui aces- grele, durerea femeii a fost
cd. Pentru inceput au vdzLrt tura urma sd fie pus chiar la atdt de mare incAt a aruncat
www.lumeacredintei.(om
t.l-ri4IlA Ctujiltj!-TI I / apritie 2Ot9
POPASURT
DUHOVl{tCESTl

Metodie vor auzi cum aceasta


bateqi acum...
lcoana
Maicii
Domnului
dateazi
dinsecolulal
6-lea
Bisericavecheunde seafl[
icoanaMaicii Domnului ficd-
toare de minuni, desprecare
expertiiin iconografiespuncd
daleazd, din secolulal 6-lea,a
fost ridicatdin anul 1370,iar
prima atestaredocumenta-
existen{asfdntului
un blestemasuprapropriului
hu: at unc lc d n dv a mu ri , s d
nu-l primeasci nici pdmdn-
t ul. aqac u m n i c i e l n u g i -a
primii propriamama.
Anii au trecut, intdmpla-
rea a fost datluildrii, dar a
venit momentul cdnd Me-
todie a trecut la cele sfin-
te. Dupd ce i-au fbcut toa-
te slujbele, fralii cdlugdrii
1-au inmormdntat dunl le-
geacrestineasc6, insi iicriul
sdua iesit din pdmdnt.Bles-
temul mameiseimplinise...
Speriali de cele intdmplate,
monahii au sipat o groapd gi
mai mare,insd sicriul a iegit
din nou la suprafald.
Pusb in aceastdsituatie
lirE precedent,conducerea
mAndstirii a gdsit cd singura
solutiepentru ca Metodie sd-si
doarm8 somnul cel de veci in
linigte estesdfacd un morm6nt
de piah6. La suprafafapdm6n-
nrlui. Din acel moment.oe zi-
dul m6nistirii poate fi vizvtd
o inimd mare de piatr6. Ini-
ma cdlugdrului care L-a pus
pe Dumnezeu mai presusde
propria mam6.Legendaspune
cd cei careseroasdcu lacrimi
gi mare credinfi !i hpesc ure-
chea de inima de piatrb a lui

8 aprilie2019/ LUl.ttA CRi:ia)t]tTi www.lumeacredintei,com


l6caq.aparein informa{iile anul 1750, cirfi in chirilicd, sauAndrei Madgearu.
unor istorici locali din iLnul slavonS,greacdveche, folosi-
1177, carevorbescdesprecd- te la vechile sluibedin biseri- DrumulCrucii
lugdri greci careN n irait Ia
Hodoq-Bodrogincd din seco-
ci qi multe altebogd{ii. dinVinerea
Mare
La ddinuirea intru eter- Pistrdnd o veche traditie.
lulal 1l-lea, - nitate a acestui monument in Vinerea Mare, dar giiniiua
Cum i s to ri a v re mi i qi-au adus contributia Sofro- Adormirii Maicii Domnului-
nu s-a gters la Mdndstirea nie,Episcopde Lipova9i Gy- la M6ndstireaHodoq-Bodrog
Hodog-Bodrog,mdrruriestau ula,Eugeniude Savoia,carea credinciogiiparcurgun tra-
celemai vechi obiectede artd. qi acordatprotectie mdnbstirii seu de aproximativpatru ki_
care provin din perioada ve- in anul 1716,precum gi Ni- lometri: Drumul Crucii. pro-
che.de dinaintede secolulal colae Iorga, in acestloc plin cesiunease facepe drumul de
18-lea,perioaddin caresfhn- de sfinfenie primind tunde- la mdndstirespresatulBodro-
tul licaq a ajrurssub iurisdictia rea in monahism importante gul Nou, drum pe care au fost
ierarhilor sdrbi: un disc litur- personalitdli bisericegti,re-
gic din anul 1523, o stampd amplasate 14 cruci, fiecare a-
spectiv Miron Romdnul, Mi- vdnd cdte o icoand cu una din
reprezentdnd mAndstirea din ron Cristea, Grigore Comsa cele l4 opriri, potrivit mArtu-
riilor Sfintei Scripturi si ale
Sfintei Traditii. -
La Sfdirta M6ndstire
Hodog-Bodrog,un amestec
de cer gl pdmdnt,trebuietrdit,
sim,tit,slivit pe Iisus Si prea-
curata Sa Maic6. Iar cine vrea
sb nimereasc5in Vegnicie,sd
vind in acestloc gi sd spundr
.,Iartd-mh,M6icutd" pentru
gdndulnesfin1it.Si va vedea
minunea.

FeliciaIEDERA
www.lumeacredintei.com
LLlillttA CREllItaT!t / apritie 2ol9 9
REPORTAJ
:::
:

is,,
rlilefamorphos
otsenca greacdde la rnare
&j*ng*ndie{*rmurl!{s;,ii flrr*gn*,
in r*,*ap*ninsu}*r*
rn*t*str",r*s
s* ?*alt*sifu*te*fmX* u**; nis*s*ul, a e*r:sten!*i,
**r* ffieJ anfi str#j*r
*p*, {&r*s* pi*nd?nx*rc.
exev*gi:*ai*ici**p'**p*;** d* *ni,fiineis!s*ri**
ii^'TT-,i**!ii.*** nq*t***n}rh*sis
i.-rtr-;tx}I
st&
el*r:*d* laT*mis" f*nst*n{*r:!i c*r::xnrt*t*;:
crt*e{*egiviel?x*ii- *-*xn *ieig*ast*
p*ntri',
e* dinc*r*d* pit*r*seui *g*z*riiix**p***;
ugidLj'"1
e*r*t* *iib*re.ar& **.*,T,L,ugas*;ti
sit* ?nt#regt*.r;:r
aj**n*l* :ifi*ig*nF*r:urie
*!:*nasi*:eJinK*f*r*ni*er*di*ei**ii}- si
*vlavi*9ir"r*d*;e*e;* il, ;;Ji ** ***t*n**r*
*a:r:*nii*r*st* ee*trirual
-*,*;&;,
e*r*t;*e*ad*-* x*{e&sr*jh*a*ue***rp;;*;o*;' e;#;{flilug*i Far:xri*,
6rfr;*;;;*;: s*fg*?r_rri;i.
[ica; grecescce
diinuie privireapierz6ndu-se.
in]arg, construitd de comunitatea
deaproape200deaniiu' ;ufiJtui;i::lq:,+'; ."rJn!"iil'rorisinanur
r862,
*.,.{u"ailpopasraru:}llil}H;fft:,?,1$'fif":";"
marr' o panoramSde nede-
scnsseaqteme
AstFrzirdciqul t*t;H$;,fgilffi*;
a" in- ;i;i;
in fafaochilor, chinare este impreslonant. il**d dreptsal' de
ffii tdrziu, arhitectul
"i"ta.

l0 a p ritie20tg/LUl.4lAfRi:llj\f!r ,l
grec I. Teoharidi avea s[ con_ SfintuldinRodos
c:apl pl proiect mai amplu neav6.ndcu ce sI-qi inhe,tind
al noii biserici.Construclii in
arati(aleaspre cei 13 copii, a inceputa duce
formd dreptunghiulardnu are implinire m ascunso viaf6 pdc5toas6.
turle, deoarecebisericilecreq_ Cdnd fiul sdu a iumrins_o
Marea majoritate a celor intr-un local de noapte, a_
tine din Imperiul Otoman nu care se oprescaici o fac pen-
aveauvoie Ia aceaweme sd ceastaa munt pe loc, iar Fa_
tru a cere luminarea mintii, nune a pdr6sit cetatea.retre_
fie mai inalte dec6t mosche_ implinire sau vindecare de
. i19 musulmane. Interiorul in giindu-sein pustiu. Acolo a
boli, prin mijlocirea Sfhntu- invApt sd viefuiascdpotrivit
schimba fost de Ia inceputa_ lui Fanurie.Nu se cunoagte
semeneabisericilor noastre poruncilorlui Hristos,fiind
cu exactitatelocul qi perioa- indrumat de un pustnic care
ortodoxe.De-a lungul anilor da in caresfbntul a trdit, insa,
s-aufrcut mai mult! modifi_ t-a botezat,apoi l_a invdtat
conform tradiflei, acestas-a taina Evanghbliei.La scurt
cdri interioare.addugdndu_se ndscutin Rodos. din pdrinfl
un cafasgi doudbaldoanela_ timp, SfdnhrlFanuriea ince_
pbgdni gi foarte bogali. Dupa
terale in stil grecesc,ce dau p.u!sa-L propovdduiasclpe
moarteatatdlui,familia a sd_ Hristos in cetdlilepdganeciin
o notl aparteldcaguluide in_ rd.cit, iar mama sfdntului,
chinare.Ulterior i s-a addu_ aproprere,dar a fost prins de
gat qi o clopotnild,care,fiind
incadrati din constructie.nu
a afectarin nici un fei sfitul
arh.itectural.pictura inifiald
a bisericiia fost executatdde
un renumit pictor haeiouraf
de la Muntele Athos, -daida_
toritd deteriordrii accentuate,
generatdde aerul umed qi sd_
rat de la malul mdrii, aceas_
ta a fost repictatd intre anii
I 988-1990de pictorulNico_
lae Radu.
in anul 20 0 4 , b i s e ri c a
gre.acldin Constanlaa fost
_urclusd pe lista de patrimoniu
Nafional 9i Cultural. Datoriti
lipsei fondurilor gi a stdrii
av ans at e de d e g ra d a re ,
membrii ComunitaltriiElene
au cerut aprobareapatriarhiei
Rom6ne ca ldcaqulde cult
sd treacd in administrarea
Bisericii Ortodoxe Rom6ne.
Slujbele se oficiaz1 at6t
in limba rom6n6, c6t gi in
lim ba gr eac d,i a r b i s e ri c a
estedeschisdpe tot parcursul
zilei, astfel irrc6tcrestinii de
pretutindeni sd poat6 face
aici, oricdnd. un popas de
rugacll.ne.
www.lumeacredintei.com
LLlM lji {.{tE}}INl lJ1/ apritie 20l9
t1
REPORTA.,

La biserica greac5 din


^
Lonstanta. vi n permanent
creo.lnclo$trom6ni. greci qi
oe attenagionalitSli, cu con_
vrngereacd sfdntul ii ajutape
toll cel carese roagEla icoa_
na sa,aqezatdcu sfinleniein
brseraca de la malul mdrii.
Taina,,fanuropitei,,

inchindtorii la idoli, carel-au


supusunor chinuri groazni_
ce. Acesta, mdrturiiindu_si
cu indrdznealdcredinga.a
rost b6tutcu piehe. a fost in_
tuls $1bAtutcu toiege,sfdgiat
cu unghiide fier, iruemniiat.
udu: q1l nou Iajudecard,ars
cu tacltr.tras pe roatd.arun_
car m groapacu lei, apoi stri_
vrt cu o piatrd imensd. in fi_
nal.a fostdusintr_untemolu
pagln. unde i s-aupr,
ounraprmgiin palmesi a "'Ar_fost
aruncatde viu in foc. Amurit
mucenice;tela numai 19 ani.
Di.n pricina vitregiilor
vremll, vrafa sffintuluia fost
urtatd.pdnd cdnd s_adesco_
perit intdmpldtoricoanasa
q3n_treruinele unei biserici
drn lnsula Rodos.Cultul sAu
estefoarteraspdnditin randul
gegiloc fiind consideratsfrnt
Tacatorde minuni. Numele
slrintului in limba greacd in_
seamnd.,celce aratd..;ide a_
ceeaesteconsideratafldtorul
lucrurilor pierdutesi ardtdto_
rul cdii de urmatin weme de
rdtdcire sau de indoiali.

aprilie 2019 / Lf ,!i_LA f t{i:llt\l


!1
www.lumeactedintei.(om
mdngdiere. Dumnezeu ne
rubegtepe toti in egald md-
surd, necondilionat. in bi_
serica noastrd, credinciosii
participl in num6r lu
S-fdnta_Liturghie. dar
-uregi Ia
slujba Sfdnrului Maslu ;i la
Acatistul SfdntuIui Fanurie,
care se sdv6rpegtein fieca-
re zi de vineri. Noi am pre-
luat $i traditia greacda <fa-
nuropitei>,carese sfinleqtegi
se rmpartesiracilor in noud
zile de vineri la r6nd. in oea popularl in Grecia, aroma-
de-a zecea vineri se face o ta qi foarte simplu de fhcut. _ Traditiaspunech Sfhnnrl
f anune s-a rugat lui Dumne_
pl5cintd mai mare, in semn In timpul preparbrii acestor zeu inainte de a muri astfel:
de mulgumirepentru afuto- pite se rostesc ruglciuni cd-
ru] Sfhntului Fanurie.Fanu- ,,Doamne, Dumnezeul nos-
tre-Sfhntul Fanurie gi pentru tru, Cel ce ai miluit pe acegtia
mantuueamamei sale". care au fhcut pldngeregi s'tri-
gare, Id ca tot cel ce va face
o turtZicu ulei gi cu zahdrsau
o pldcintd gi o va da sdracilor
sd fie ascultat in orice durere
dreaptl va avea. Aceastazic
sdfie pentruiertareapdcatelor
m_amei mele, carea murit pE-
citoasd". Iar Domnul i-a rds_
puns: ,,Fie,Fanurie.dupb cu-
vdntul tdu gi tot cel ce te ,ru
chema pe tine in aiutor sd fie
ascultatde Mine .siru vei fi
ajutorulceloraffatiin nevoi".
Dupd ce m-am ?nchinatla
toateicoanelecarelumineazd
acestsfhnt ldcag,am rdmascu
privirea undevadeparte.din-
colo de zidurile groaseale bi-
sericii.Aici amlimtit duhul
Irgdciunii intr-un alt mod qi-n
fala icoanei Sfhntului Fanu-
rie am gdsitnebdnuiterdspun-
suri la mai toate frdmdntirile
sufletului.
despre .,tanuropi _
te"--Lat
. vom reveni cu amd_
nunte in urmdtorul numlr
al-revistei Leacuri & Relete
Mdndstiresti.

MaTianaBORLOVEANU
www.lumeacredintei.com
|U l.'lliA CRII!) trll'il / apritie 2ot 9 t3
REPORTA'

Manestirea
Trivale-
asezdmdntul
ascuns
din inimapiteitiutui )
$u ar* bSnuite* pct afi* r.:a"r
locagav'rntulburat ehiarin Fite6t!.lmedi*t
dup* ** am p*r"&sit prineip*iele sal*arter*ru{ier*,?nt*iul *rasului,c"jnde
lr.lugr*din *l c*nsist*ntxn eodrqr desd* fsis*se,arng*sit c i*rp*r"-
tant* gisufici*ntd* r*tr"as6 m*n#Eti;'* rs:'m6''lease*.
spun ir:":p*rtamt*
g:*ntrue* n*rn*i* *i * eur:*sextrnur!tcn* n:aial*sd*torit&rez*nant*i
*!"rn'r*ir,*i d*r ryidat*rit&fapt*luie* {*eu*se}eag*n*gr*git
{Trivel*},
de ctitor!eLrr*nuryl*.$! n:*i sl,:ntrn*tivelAicis* affSunlav*r e{r*p*
tSrr:*duito&r*, iar?nineint* vcehii bisericist,*la i*lcei*e!g":st*,
darferit,
* frurn**s*ir*an&a &'teicil ffis:ffinulxicu Frunexlf*c*to*re de rxinuni.
Astfe!,zif ei"*,
Pitegtiul?6i
c*6tig5d* bun6ssa;'::*at*t titli"ride orasver-
d*, c,$tgid* pulr:*tir:tp*ntaret
pe $.rant;:p*l*rine.!*l*rdin ftomania"

aprilie 2019 / i,LjlUl:lA CRLllll'lT!l www.lumeactedintei.com


Apele
dulcialeizvorului
. Sunt doud modalitdli de a
ajunge la M6nistirea friva_
le. Prima ludnd-opejos prin_
tr-un lrumos parc, de undese
urcS,.treptecdffecer" pe dea_
lul ce std ca spnjin al ifhntu_
rut locas.lar cea de_adoua
gerpuindcu masinape ciite_
va strddugece strabafun car-
tier.rezidenlia[,pe la margi_
ne de pddure.Nol am alescia
de-a doua vaiantd,.
_ Ajunqi la porlile inalte
ale m6ndstirii,am fost atrasi
incd de la inceput deunji_
vor aproape ascuns de coa_
mele unor.sdlcii.GrupLri de
oamenl lgr incdrcau diverse
recipiente. Erau oameni de
toate vdrstele gi binein{eles,
pentru a nu face notd disonan_
t5, am aqteptatribditori sdin_
c.argAry gi noi un recipientgd-
sit de indatdprin masina.Era
o zi obiqnuitd,ftrd, prdznui_
rea vreunui hram imponant,
oar oamentl veneauneconte_
nitla apacristalini din p6du-
re. Locul de deasupraizvoru_
lui fuseseinzeshaf cu o ffoite
inchinatd, ca qi izvorul. Sfhn-
tului Mare Mucenic Mina.
Ldngl apa curgdtoare std_
teau scrisepe niste placi de
marmurddoud fraementedin
acatistulsfrnnrlui,ia ii prega- din addnculnegtiut
al dulcetii Sfdntului Calist, care se po_
teascdintru cdfva lduntric-oe lui Dumnezeu
degustdtori. tnvea cumva... momenfului:
Biserica
dinvirf nostru, ni_
Abia dupd ce am sorbit cu - .,,Dumnezeul
dejdea
nesatdin apa limpede,aveam tuturor marsinilor
Trecdndportile inalte ale pim6ntului. auzi-nele noi
sd in{elegemde c-eveneauoa- loca;ului incbnjurat
de ziduri pdcdtogii, ruglmu-ne
menii cu osdrdiesd iqi umple albe.am urcat Jie
dlalul pe o alee $l tnml te pe S fdntul D uh
vasele cu aceastdapd duice cotitapen5c6nd
am aiunsin cel inchinat $i atomuternic
pentru acasd.Puritatea ei, dar v6rf. Ne-am pomenit -deoda-
gi sfintegtelocasuf acesta!
;i gustulpdreaumai degraba td in curteainterioarb,intr-o Sd fie ochii Tdi deschisica-
ca o hrandpentru trup gi pen_ liniste deplind,
rupti de vu- ffe el ziua qi noapteasi ure_
tru suflet. Venit din s-taicaae ietul neincetat
al luhii. Ve- chile Taleludndiminte spre
sub pddure.izvorul parcdisi cheabisericdmi-a
amintit de rugdciuneacelor ce cu iri_
trdgeain chip minunat sevl un fragment din
rugdciunea cd qi cu smerenie intrd in el
www.lumeacredintei.com
l-l.|\tlA CtiUjUIliTUl / apritie 20t9
REPORIA'

,
bisericd a Mdnbstirii Triva_
le. $i bine a fbcut. Astdzi mii
= de credinciogi vin sI se roa_
ge Maicii Preacurate,fiind
rdspldtifi adeseacu vinde_
ciri miraculoase.trupegti gi
sunete$tr.intirire in credintd
$.iapdrge de rele. De atunci,
din perioadainterbelicd,icoa_
ig:l restauratdqi totoda_
la^a
ra mgnJlti cu mareevlaviede
cilugirii mdndstirii.
qi cheamd.preacinstitul gi de
marecuviinldNumeleTdu!.'.
descoperit5de pdrinteleDu_ Ctitori;iinsemniri
mitru Ge-orgianlnpodul unei Legenda spune cd acest
P r i n c u rte s e p e ri n d a u Dlsenct.Locul i_afost ardtat
credinciogiveniti sa se roa_ aqezdmdntde la intAlnirea a
in vis de cltre Maica Dom_ trei vdi (Trivale)a avut ca in_
ge qi s d a d m i re ' l i n i s te aIo _ nului. Pdrintelea luat-o nu
cului, dar gi sd absoarbdc6t ;i tar ctltor pe voievodulVlad
a consideratloc mai pohivjt
mai mult din podoabaaceasta de cinstire a sa dec6f sf6nta .l epe$,rar alte sursei-ar atri_
phnd de istorie qi duh. intr_wr bur o vechi me chi ar mai
colt, pe o.bancd.un cdlugdr
sfdtosvorbeacu bldndegJgi
s6rgunor tineri, povifuinduli
spre ce aveaude ftcut. Bise_
rica insd era centrul sub care
gravitautoate.Clopotnila,ce
aveadubld func1i6.De'che_
mdtor la slujbeqi poartdde
lnt r are d i n s p rep a rc . A Ita _
rut de varA,chiliile, cimitirul
i ieruitorilorde aici strdiuiau
toate cu nespusdascultare.
lcoana
Chipul nevdntt al biseri_
cii lumina fiecare suflet ce_i
treceapragul. $i nu fbrd mo_
liv. Cdci ajunsin interior,ffe_
buia sdfi-epregatitmomenfu_
rul cand l$l aruncAprivirea la
rrumuseleaicoanei fbcbtoare
de minuni a Maicii Domnu_
lui cu Pruncul Iisus. Aceasti
sfdntdicoandpictatdprin se_
colul I 9 de un autornecunos_
cut, inh-o manierdapuseand,
este de multd weme vizitatd,
de credincioqi.Mai exactdin
anul 1930, afunci c6nd a fost

l6 apritie2otg/t-UX,tiALrKtl]t:,,iTht
www.lumeacredint€i.com
izvorului de la porlile mA-
ndstirii, cd actualabisericbce
poartd hramul Sfhnta Treime
estectitoria wednicului ierarh
Varlaam de la Glavacioc, aga
cum mai era numit (aceas-
td denumire o moqtenise
incd din anul 1670, pe cdnd
a delinut stirelia MdnSstirii
Glavacioc,inainte de a deve-
ni Episcop de Rdmnic). Nu-
mele s6u insd a devenit cu si
mai mare rAsunetdupd ce b
fost ales Mitropolit at larii
Romdnegti gi cdnd a infiinlat
prima tipografie bisericeascd
din Bucuregti,in anul 1678.
Trimis de Dumnezeu ca
un wednic ierarh, Yarlaam,
incd de cdnd era Episcop de
RAmnic, s-a angajat si re-
clideascl acest aqezdmAnt
sfhnt de la Trivale, dupl cum
mdrturiseqteprin timp pisania
mare, fixand-o in timp pe la ctitoriile acestuivoievod erau bisericii, pe alocuri neclar6:
inceputul secolului 15. Cert ceva mai somptuoaseqi pur- ,,Cu werea Tatilui qi ajuto-
este cd prima dati aici a fost tau o amprenti arhitecturald rul Fiului gi cu desiv6rqit da-
ridicati o bisericu,ti din lemn, specificd. rul Duhului Sfant?nAlptu-s-au
posibil la poalele colinei pe In toate aceste versiuni acest sfdnt qi dumnezeiesc
caream urcat-o, l6ngd izvorul neclare,existi totugi un prin- locaq,intru cinstirea qi lauda
cu susur cristalin despre care cipal qi de netdgbduit ctitor gi mirirea qi frumuse{ea care
am pomenit. Una din ipote- al bisericii actuale in chipul din veac o au Plrintele qi Fiul
ze considerd c5 bisericu{a Mitropolitului Varlaam. As- qi Duhul Sfint, nedespdrtitd
din lemn a fost construit[ de tdzi se qtie, limpede ca apa sf6ntd Troild, cu nevoinla
solii Trifon qi Stanca Stdn- qi toatl cheltuiala p[rintelui
cescu, deoarece numele lor Varlaam, ce au fost Mihopo-
apare frecvent in documente, lit Tdrii Rom6negti in zile-
dar f.atda putea fi stabiliti cu le lui Grigorie Ghica Vodi qi
exactitatedatade intemeiere. mai int6i, episcopaJR6.mnicu-
O altd ipotezl este lega- lui gi dup6 lipsirea din vl[di-
td de cilugdrii mdndstirilor cie inchindtor Sfhntului mun-
Cozia qi Cotmeana,datoriti te Athos, au ridicat acestsfhnt
faptului cd acestlocaq a fost locaq in domnia lui gerban
metoc al acestor importan- Vodb incepAndu-lprimdva-
te aqezbminteortodoxe. Cea ra, leat.. . Pisanias-aupus in
de a treia ipotezb (pentru care domnia lui Constantin Vo-
nu existdargumenteistorice ievod Brdncoveanul - sep-
concrete)leagbint6ia bisericb temwe leat 7202 ( I 698y'.
din zid de numele marelui cti-
tor Matei Basarab.insd toate LaurentiuCOSMOIU
ww.lumeacredintei.com l- IJMEA{I}IEDINTEtr/ apritie2Ot9 17
Vasiledela poiana
Cuviosul o
Merului- marelerugdtor
llY I

Di* eelerrraiveehitimpuriere$tine, suhx!Sfsnta cereetat gistr*bitutaceste pan:&n-


t::rir*rn6ne;ti.?n|xnggl-nl*t,fasandu-ne astizi,dae6privin:?nix.ma, o bog&gi* spi-
ritual*lncaleulabi$d' Fiee*resecoldin istcvia noastria'f*stbinecuvantat cuprezenta
sflnlifcr.
Fi*c;:ree*l! de{arda f*st punetatde lum!narug*eiuni! lcr.lnnecane spagj
ine*njur*tor turlel*serne{e a!ebiserlcil*r;
selriturilnr
giriaoartirirn;.
iLrasrgurat per-
ryxanent drll'nr:ez*iasca
paza. sfinliid* peteritoriul
!driixoastre aufostdeipotnivt
rn*rirugtt*ril* Donrr:ul, duhovr:ici, dascdli;i, nudepuline*ni,ehiaielitcr!. A;aa
rSnduqit**hul Sfsr:tgieu sf*ntu!euviosvnsiiede faFoiana nai*rri***s din uerni-
napentr*a des5v*rg! aici,p* r"neleag*rinonn*ne;ti,n irrrp*rt*glta
lucrarg spiritua16,
c*e!c*v!*suill*sile a avu|su!:gri"i*duhovnieease* in aeela;itrnrer i *r,xstrii.."
Harul
dumnezeiesc
SmereniaCea Mai Deplin5.
S-a ndscut ?n Ucraina,
Cu astfel de luminl pri-
la Poltava, in arrtrl 1692.
mitd de la DuhuI SfAnt,
De mic copil a avut o
cuviosul t6ndr Vasile a
r6vnd deosebiti pen-
devenit nu numai un
tru viala monahali
des[vdrqit trditor al ce-
qi a ales sd trdiascd
lor duhovnicegti, dar
in pustietate, ald-
gi un inlelept nease-
turi de anahorelii
muit. Toateacesteda-
im b u n d t6 fi ti . A ruri dobdndite prin in-
mers prin sihdstrii-
delungd rdbdare aveau
le rusegtigi ucraine-
sd-l ducd pe cele mai
ne gi astfel a deprins
inalte trepte spirituale,
Rug[ciunea inimii, t6-
deveni nd qi pentru al l i
cerea,indelunga r6bda-
cdlugiri dascdlgi model
re qi infrdnarea. Toa-
vrednic de urmat. Si
te acestevirtuli l-au
chiar aqa s-a intdm-
dus la smerenie,iar
plat, nu numai figu-
smererual-apurtat
pe puternicele-i rativ... Cdci Sfdn-
tul Cuvios Vasile
aripi spre dra-
gostea neinceta- a trebuit sA fie
td de Dumne- urmat de ucenicii
lui intr-un lune
zeu gi de crealia
drum deopotrivE
Sa. Cdci Insusi
Dumnezeu, deqi fizic qi spiritual.
Trdind in vre-
A t o tp u te rn i c ,
AtoatefEcdtor, murile Jarului
Petru cel Mare
Atoatevd,zd-
(numit astfel
t or g i P re a -
slSvit, este qi
in primul rdnd
pentru marile
18 apr ilie20tg/L{ .r 1.{ E.{ CREDI\TEl
www.lumea(tedintei.com
sale reforme), cuviosul Va- qi nedrepte hotirdri.
in anul !aru1.Anul 1724 a adus un
sile avea sd tr6iasc[ adev6- 1716.toli Mitropolitii
au fost rdu gi mai mare, atunci c6nd
rate vremuri de prigonire a obligati sd
depunl-un iurb_ au fost desfiintate schituri-
Bisericii din Rusiaqi a sluji- mdnt de credinla
fald d"e1ar. Ie si micile mdnistiri. astfel
torilor ei. Motiv pentru care O altd anomalie
s-a'petrecut numdrul lor scdz6ndin scurt
a decissI facd un-tunggi de- in anul 172lr
. atnci ianO pe_ timp de la l.200la mai putin
finitiv drum citre tari de la tru a plasatBiserica
sub con_ de jumitate.
Carpa{i. trolul unui Sfhnt Sinod ce era Toate aceste,,reforme',
Prigoana la_rdndu-icontrolat de drep-
luipetru I tul de veto al Procuratorului
nu au fbcut dec6t sd alun_
ge cea mai mare parte din_
Considerdndcd Biserica
$ef. Un demnitar mirean ce tre slujitoriiBisericii in alte
trebuie si fie sub controlul
Statului gi sd serveascdne_ direc{ii ale lumii ortodoxe.
r^nUlocit intereselorlui. Jarul
PetruI, dupi moarteapatri-
arhuluiAdriandin anul I 700.
nu a mai ingdduit numirea
nr cr u n u i i n l o c u i to r. As t_
felputea controla fdr[ opri-
re Biserica. Iar prima ,,re_
formd" a constat in ordinul
de trecerea mopiilor patriar-
hului sub administrareaDe-
partamentului Mdndstirilor.
TotodatS,veni turile Bisericii
aveau sd intre in proprieta_
teaStatului.Acest tip de md_
sun a durat mai bine de 20
de ani, prin cele mai stranii
www.lumeacredintei.com
L{,1\4:A CRED{ldTEI / aplilis 2619
SII{AXAR
ROMANESC

Sfdntul Cuvios Vasile, au- hirotonit preot, incd nu im- deprinscu rugdciuneamintii,
zind de frumusejile Tdrilor pl i ni sevdrstade 30 de ani . t5cerea,smereniasi asculia-
Romdne.a decissAse stabi- Insd inlelepciunea sa era rea. In scurt timp a reugit sa
leascdaici. Impreundcu uce- ca o piatrd de mare pre! qi facd Ia Dblhduti o adevarata
nicii sdi, a intrat in obqtea la mare cautare. A rdmas la qcoalderemiticl.
Mdndstirii Ddlhduti, unde Ddlhduli 20 de ani, timp in
pe negdndite Sfdntul Duh Prin anul 1730, Sfdntul
care era cdutatnecontenit de Cuvios Vasile decidesd alea-
l-a rdnduit stare{. numeroqi cdlugdri din zona gd un loc mai retras, pentru
Buzdului gi Vrancei spre a a putea aduce laude gi cin_
[a Poiana
Mirului lua sfat 9i a primi invdtaturd stire lui Dumnezeugi se re-
CAnd a fost ales staret al pentru suflet. Sfintul Vasile trage la Schitul poiana Md-
obstii de Ia Ddlhauti,pdrln- altegiyerrSd,numai in obqtea rul ui di n Munri i B uzdul ui .
te l e Va s i l e .c a re c u fu fi n A de l a D hl hauti .peste40 de rmpreundcu l2 ucenici.Se
v re me i n a i n te fu s e s e g i cdlugarisihagtri.pe carei-a parecd existaaici o mai ve-
che vatri monahald, la poa-
lele Muntelui Ulmusorul.
intr-o fiumoasdpddurede fo-
roase,insd sf6nful, de cum a
ajuns.impreundcu ucenicii,
au construito bisericdnoud
gi chilii. Din acestan existd
gi prima atestaredocumenta-
r5, iar din testamentul s{bn-
tului afl5m; ,,Zidindeu acest
schit de la Poiana Mdrului si
trlind cdtdva vreme cu fratii
mei... in Jardstr5ini...,'.
Cuviosul Vasile era per-
manento to4a inaltd de ru_
gdciune, cici inima sa ardea
neincetat in rugdciune qi dra-
goste de Dumnezeu. Cuvinte-
le sale,adresateucenicilor tot
mai numerosi,erauapdvie si
hrani penffu suflet.prezenta
lui era asemeneaunui mas-
net duhovnicesc,str6ng6rid
in jurul lui sute de cdlu-gari,
dornici de a gustadin aceastd
ingelepciune blagoslovitdde
Qulnezeu, Aga G faceca pa-
nntele Vasileaveain ocroiire
prin Munlii Buziului o seamd
de agezdrimonahaleprecum:
Ddlh5uli, Bonfegti,Tiaisteni,
Rogozu, Cotesti, pometu
Bortaqagului, Valea Neagrd,
astdziinjudeful Vrancea,dar
gi Rdteqti, Cdrnu, Gdvanu si
Ciolanu.
aprilie 2O19/ 1..1.
11E..\{]t rrD lN l'll l
wwwlumeacredintei.com
Intre cei pe care i-a ar,ut cum se cade noud, celor ce transportase afla qi o icoand
sub grijd s-a aflat gi rasoforul suntem in pdtimiri ;i cdl- fbcdtoare de mimrni a Maicii
Platon,viitorul starefPaisie cdm poruncile sd ne indrep- Domnului. Icoana se afl[ as-
Velicikovskial Neamt-ului. pe tdm prin pocdinTd ;i sd ne tdzi la Schitul Valea Neagrd,
care, cu ocazla unel vLzLIeIa invdldm lucrdrii cei cu min- schit care dupd anul 1720
Sfentul MunteAthos din anul tga vieluind intru supunere; s-a aflat sub stdrelia sfAn-
1750, Sfbntul Cuvios Vasi- Inainte cuvdntarespre cape- tului. Pentru intlrirea aces-
le l-a tuns in monahism. P5- tele fericitului Filotei Sinai- tor afirma{ii existd o legendd
rintele a avut o importantd tul; Cuvdnt-inainte sau ina- care spune cd icoana a fost
influenJi in formareatinardui inte-cdldtorie celor ce vor adusdde la Kiev, prin Basara-
cdlugdr Paisie, deprinz6ndu-l sd ceteascd aceastd carte bia. Totodatd, actualul pdrin-
cu Rugdciuneainimii, cu sme- a Sfdntului^Grigorie Sinai- te duhovnic al schitului, pd-
rita cugetareqi cu rbbdarea. tul. dar gi Intrebdtoare rds- rintele Cosma, cercet6nd in
Sfhntul Vasile era nu nu- punsuri adunate din Sfdnta amdnunlimesfbntaicoand,a
mai un trditor adAnc in du- Scripturd pentru depdrta- descoperitci a fostpictati de
hul rugdciunii, dar deopotri- rea de bucqtele cele oprite un autor anonim la Moscova,
vI qi un teolog cu adevbrat fdgdduinlei cdlugdre;ti cei in anul 1688.lucru care con-
desdvdrgit,at6tpentruuceni- de bund voie. solideazi gi mai mult aceastS
cii s[i, cdt qi pentru creqtinii Un fapt mai pulin cunos- ipotezd cd Sfdntul Vasile, pe
de pretutindeni. Mdrhrie std cut qi nu de totalS certitudi- ldngd implinitoarea sa lucra-
opera sa scriitoriceascI: Ca- ne s-a petrecut atunci cdnd re isihastdde la noi din tard,
vanl inainte la cartea ferici- SfAntul Cuvios Vasile a por- ne-abinecuvdntat qi cu aceas-
tului Nil Sorski; Cuvdnt de nit in lungul drum cdtre lara td minunatS icoan6.
pre urmd la cartea Sfdntu- noastrS.Aldturi de diferite-
lui Ni l S o rs k i : In c h i p u i re le obiecte de cult pe care le LaurentiuCOSMOIU

www.lumeacredintei.com l-1,r1.'llAf RBl)Il\;TE: / aprilie 2o19 21


Peinea
ceadetoatezifefe
!t acoperiqul deasupra capului
d*
!31rnaru|$ ia*tajui
s a!unuibi*edtnffi*lta s"ibatnansf*rn:at*
art&'',L.rf"!
aftartransf*rnl*t
?nd*rryr;tor, in
c**irng:f*t?t un d*rmit*iir**rr*r*at ?n at*ri*r
rnctar:iene.
m.l g*--i'eJr! se3*ae*
ed*p*sr*;reic**r-ra imp**r*r*unuib*ida-
ll::::lr &4eieii
**rnnuf e.ri.
F*;.in!ii
en'"e58u*d fa
*r,nepurinei*gi" e* v*r m&nee rn*aner
p:f*tidcet'*rii? a* eu;":rv*r
Arn*nd*lse*ita rnu*i"n* aecr*
-;;;;';#b*'eel
vi;"r
hui*,e'*ts*,,prut**se*"cer* t*at*,ex*ete*ttre_
p*it* uufl*t*pe,.lrereeagitat;** vi*{ii...
Undrept sau
un visde neitinsl sfin{ii lor iubiti. in prezent reologie,
pe carea fost ne_
Ebine
echiar
una-dei{iid?i:i;;'*+U*:#JX},X"Jlll.*l;ifu:;
marecurajsd te increzi.in cul
at uirui-pileien
cu toatafiinlata. N, uu u.t. riuiile- milostiu. poeziire
rrurrmezeu' povesteqte
Dar c€ndfaci astazi de zi, ca nu au cu mulrJ;*,;","r"
a"_"iii"l" ili

;ifii:Fi;"?[f*'*:"f
:: vorcon'tuf;iin ;ili:?*#[]"lh'"'{:
qi'iu'o- uana. -dffl'ffi*1,";:*';ff1 cocoqatd
ocazlo;;i:J;,"fi',.j:ffi"ft y;jg"^1m ra
naeste.
unrocsor
a[ m*i 9iriuiu.aiminicate.
er i;;;r:r:d;"uii::i"r",ffi:
:?i;::iJffi: 'o.-o"j-
i,"flii','tff:
[,:ilr#j.;#:ll,!*.":
pe deMaicaDomnurui'5i ffit'*X,l."ffi
ffit#i;:
de pi;i.n in".puiFicurratea
de iar"i,'r,,"rrdntul pdrinte_
Iui
,l l i e Ldcdtugu,eu veni ta
qe la Brasov sd md rog, de
dtsperare. pi ri ntel e l us_
tln mi-a dat ca ascultaresd
raDd.totce voi fi pdlit aca_
sa, sl anume faptul cI tat5l
meu vltreg md bdtea
llucra
ta penttenciar). $i md bdtea,
gr md batea,poate_poate rea_
Itzezc.del e dumnezeulmeu.
ASazlcea:ci md batep6nd
md omor sauplec de nebund
rn pddure.Voia sd arddhai_
nele negre de pe mine, imi
stmgeacandela,stdteain fata
meape un scaunc6nd md ru_
gam qi a$teptamdin clipd
in
ctrpdsd md calce in piiioa_
re. lmi dddeasd mdn6nciar_
p-a$r ilorr. Zicea:
<Sfanto!
nar, tE o mi nune! U nde
e
aprilie2019/ Lt jx,t:aAt_-RL.tlll,i.,
rl
www.lumeacredintei.com
Dumn^ezeul tau?r,.i\zls5c,r1_ - un num6r
mai mare de me_ Ia cdt suntemde mulfi cre$nni
f,, l,n,tuli inaintesd plec Ia tanreresi a$aau putut
s r ul b ag i i m i z i c e ac a D u m _ onora !:ru asta.un locsor pen_
nezeum_auitat...',. gopg1Oa.Mari sunrminuni_ l:
rru lamilia aceastacare
re tut Dumnezeul cere
A1ada1_cevor acestepa_ q pericde pamrinr;i un
{a fannifia primif;on .tru :9i,
acopensdeasupracapului?!
eamem$: suffete?Un locgorin care
efrsutd pe sa poatA.trdi.departede lu_ nsipa. la crit d'ezma1.
p;irndntpi0 gr,idinn :"^::ja
la=cfta
mea d€zlanfuita.dar aproa_ laraeinavedemzilnic,
pe oe_ljumnezeu. Sunt a&itea ma lntreb dacdnu putem in_
Nici viafa lui Constantin roarcesrfuafiapentru o faptd
casein sateleromdneqticare
rgrrmaibund.dimpo_ nu.mal Duna.in.urma cireia vom
l?
r nvta . l o t d e l a R a m o n a au stapdn.suntnelo_ pomenlttroatdviaEa.ba
fi
a m cu-lle(desiin starebund), chiar
ailat c d d e Ia I I a n i b d te a sunt qr crncolo de ea?
atateagrddrnildsatepdrloaga,
crumurile la mdndstirisd M-am despdrtitde fami_
se atatearesursecarese irosesc. ,
roagepentru mama lui, care ila astaincercatd. cu ultimele
Lrarede ce nu am puteagisi,
a murit de avort septic. cuvmte ale Ramonei:
, ,.Peia noud ani a cltzut
oln tel st a statin moartec[i_
nrca..Acolo a vLzu iadul
si
rarul...Mdrindu_se, veneain
sucure$ri.la predicilepdrin_
tetut.lflneu Curtescu.Dor_
mearamain scdride bloc sau
la perruVodd,
p^,:.:"n91qr9u
ra sta^nfulMaslu. panasa
fie
cat atard,din casufabunici_
ro-r(apaflamentulin care
s_a
nascuta fbst viindutde tatal
:1I. .:ur: cdzusein patima
be{iei), dormea cu urinailon
rn geam gi mergea la pddu_
re rarna.sd aducdlemne
cu
s par ete .-E c o c o s a t;ip l i n d e
nodun i n mu 5 c h i .Ai e ri n i _
pt1{.ri reumarismpdnd
."jil
r n t nlm i " . c o mp l e te a z d -
Ra_
mona hsta lista lungd de necazurj
; t I nc erc d ri
rcercdrr a l e sofului
ale s o h rl rriei.
oi
un lapt care
,."y. Lqr s m_a
ill_a pus
pus pe
i ..
^ "
gandur r e s re a c e l a i a
din
foarte pu{inut pe care it au,
o-parte. mergeca milostenie
carrealfrr.mai necajigica
ei
- qacaexrstdo treapta
infe_
rroarda precaritdtiimateria_
t e. . . lM a i m u l t. b a l d a c h i n u l
pe{rtp icoanaMaicii Dom_
nutula fostcomandatlbrd
sa
ar bA lot i b a n i i n e c e s a rid, a r
au vandut - pe neasteptate

srww"di!r.9a€rpd!ntei,{sm
I-i.:l!: l.A { R i: if I j\T.i-rI
I apritie 2or 9
FAPIACEABUNA

i
- ',

,,Suntinimile noastrede
carne vie, pe care acum e
presdratdsare.C6nd atipim
au z i m s o n e ri i 9 i b u b i i i u ri
t n u s d .N e -a i n tra tte a m ai n
r..rn e
m ru s i n a fi
s: -aunt.u i n g d dl uugi edD u mn e z e u
sd fim robi ai acesteia.Sd
ne intdreascl fiecare ridi_
c ar e . Pe n tru u n i i , p re { u l
unu_racoperigeste o sesiu_
ne oe cumpdrdturi la Viena,
s_auo geantd, sau o tdiere
de mot. Vrem doar o cdsutd
cum o fi, dar a noastrd" din
c are s d n u fi m c o n s trd n s i
de n i m-e n i .Aj u ta l i _ n e , v a
rugdm!".

Rdzvan
BUCUROIU

Cel/cea care doreste si


poate sd ajute la ,"rolri_
rea acesteisitua{ii dramati_
ce,.{ogsd scriepe adresade
matt: razyan bucuroiu@lu_
meacredintei.com.
MulEumesc. in numelelui
^lJumnezeucel preamilostiv!

aprilie 2019 / {-tr UtA {)}t}_,.j}IN.lLt


wwwlumeacredintei.com
Tenlafiipestetot, in fiecare
chiar gi la meselefestive!

. c
-,i.\
;'l;

Fiohi|inaiut5bi|asi!unc|ionezeIormaI'stinuHndsecrelianalura|daacesteias'iimpied,"u",ffiffi
asigurand
o digesliemai6uni,cino utt" rurint"ii"ii-i [*]ii*ut", a" 3 ori pe
zi,dupdmese,timpde15zite.
Fiobilinoste recomandat in urmdtoarele afoctiuni:colecistiti cfonicaalitiazice,
dischineziebiliar,i.constipaiie
cronicEde cauz6hepatici.MoOde adminiatrare: copii
7-1^5ani,1-2comprimate Fiobilin
250mgpezi;adultit-2 comprimate ,47
iiobitin250mg,
de 3 oripezi,dupdmese,timpde 15zire.Acest
z5{Jmg.$rse poateeliberafdri prescriplie
meiicament conpneaciddehidrocoric ;": Ierapia
' ..;,;.r ,,,* ,,,..,.
medicald.
Serecomandd citireacu atsnliea
prospecfuluisau a informafiilor de pe ambalaj.Oacdapar manifustidnepldcute SC Terapia SA
adrosati-vd
medicului saufarmacistului. sUff p{AFilt eodp.ny iI
Vizadepublicitate
nr 599/02.09.20.1 8. Str Fabricii nr I24. ClufNapoca 400 632, Fomania

FItE DTJURiIAI.

Timpullnvierii...
Yt'::Y::yf$*"eq:r, r*gazpenrru
{*erirn!
9ir*nsuine"
*argtvre_
r]'3*a *{rfr"*r!*i
l'rvi*r[i".
" Fo.r:-ri
?nfl*ri!i,eas*v*ruit*,xSriaihastre,
v*r_
d* e3e3'ul"?rnpr*ju;"...
t-Jmeon!,
n*-** ri*i eaaprilles5maiad*ste,ea
eei F;"*aina!t
ssr:edsr*iasc*u*p ***tuit*r din preaprixui
sdu...
20martie2019
.,despa4iri".Cu putin inain_ Rusia,
Mitropolirul rus llarion te de prabugirea- a fost recent supri_
lmperiului ma1A.
de Volo-kolams k (Al feyev), Utoman,au existatmai {e .FSBpe inrreg teri-
mul_ toriul Crimeii.
conducdtorulDepartamen_ te schisme Descinderile,
ori ameninldri in stilul specific perioadei
tului Relalii ExterneaI pa_ cu
declarareaunor noi bi_ sovletrce,
triarhieiMoscovei,a decla_ serici, in apartamente_
rat astdzi,in cadrul emisiunii imperiului", ,,n5scutedin cenusa le adepliloriehovigti,
nu vor
ca schismati_ tace insd decdt sd
..Bisericagi lumea" a postu_ ce. Pe atunci, sporeas_
Biserica Rusi ci simpatiilegi interesul.
l u i d e te l e v i z i u n e mo s c o _ ac{iona, la
evident.dupd cum lvtoscova.pentru
vit..Rossia 24", cd patriar_ o aratA acestcult
documentelede eoo_ ce neagd
hia de Constantinopol. prin cd. de pe aceleagipozilii dumnezeirea lui
recunoastereaBisericii kie_ l rtl ce iro_ Hristos.Autoritatile ruse au
ca i n zi l el e noastre. al at. mal
vene (..unindu_se cu schis_ Mai pulin de pe celecanoni_ nou, un vi novat
maticii") ,,a cEzut din Or_ ce. t pentru rlspdndirea ideilor
ceea ce ii
t o d o x i e -. D u p d A l fe y e v , Mitropolirului vor reDrosa lehovlstein ..Lumearusd'.:
rus comenta_ ucralna.
. .re s i re Pa
a tri a rh i eEc i u m e _ torii vielii religioase
nice din unitatea Ortodoxi_ 1 VIOS C OV a... de la ,,Martori i l ui Iehova
ei" ar rdmdne,totu$i,cumva esteuna din sectelece a in_
neclard,celelalteBiserici lo_ +t florit pe teritoriul Ucrainei
cale neludnd incd o hotdr6re pe spezele poporului, ale
Martorii lui lehova,gru_ oamenilor
definitivd in privinfa acestei pare religioasa pe care i_a ex_
interzis5in ptoatat, inqelat qi
recrutat',
- este de pdrereA l exsan_
dr D vorki n. presedi ntel e
Asocialiei centreior pentru
studierea religiilor Si,"r_
telor
.din Rusia(vesti.ru,20
martie 2019). protodiaco_
nul Andrei Kuraev a crilic,at
recent, demontdnd punct
cu.punct,pe bl ogul perso_
nat. acuzaliilenefondateIa
adresaKievului, vehicula_
te de media oficiald rusi la
ore de maximd audienfl, in
privinfa datd.,,O, Aleksan_
dr Leoni dovi ci . i ntre1i i ...
nu produclia de p6ine, ci
propaganda!"- igi incheie
K uraev,,rechi zi tori ul "sdu
antipropagandistic.
aprilie 20t 9 / tt-tj!{t4 Cttt}ti\..Ttl
www.lumeacredintei.(om
21martie2019
Iulian David, particip la lan_
d.e in oragul Biserica pdstoritAde preo_
,_ fdrg
oe, t a_ p o a l 9a1e
e l eT d m p e i . L a :alga a doud cd(i apdruteIa rul tul ran D avi d e si ri gura
bdrturaSophia:Sfhnrulpor_
aura,un rversitdtiidin Bra;ov orn_fardce_lare ca oc.oiitor
firie Kavsokalivitul, S[aI uri
puzderiede lume.Aldruri pe Sfbntul porfirie. Lafieca_
de pytry,viala defamitie Is_
protopopulBraqovului,So_ re nc^eputde lund, aflu,Lu_
pita li.bertdyii.Memorii 9i
a ce_
nn. ) erb a n .g i p a ro h u lb i s e _ mea Lredinyeie a$teptatA cu
reDrulutpreot_scriitorCon_
nc ll t s o d C o l o n i e . p re o tu l mult lnteresla Brasov.poa_
stantin Virgil Gheorghiu.
te ca inff-o zi Brasovul,unul
orn cele mai mari si mai fru_
moase oraqe.ale Romdniei,
rsl va avea (arhi )epi scopi a
r,lop.u^s
sd devind capita_
:9
u
ll taril indatd dupd Marea
unlre, lard aeroportsi auto_
stracldast5zi,oraqulincd mai
sperdca, mdcardin punct de
vederebisericesc,sd se ald_
ture A l exandri ei ,S l obozi _
er ori SIatinei.a.iung6ndsa
ne pasroritde un vli-dicd al
cetdlii.

23martie
2019
.. in peste500 de localitati
dm Romaniaqi de dincolode
{*t le desfhgoard astAzicea
oe-a 9-a editie a ..Marsului
LUMliA {-RtrtltNTUf/ apritie
2ore 27
FI t E DEJ URNAT

pentru viatd" - 2019. ,,IJnic natalitatea din Rom6nia sunt


fd-i

din prima secund5" e slo- unele tot mai sumbre - in *


ganul ce incearcdsa atragd ritmul actual al descresterii
atenlia unui neam creqtin, populaliei.pesteun sfert de
c e s i -a p i e rd u t b u n d p a rte veac, populalia fdrii ar unna
d i n re p e re l es a l emo ra l -re - sd se reducd cu aproximativ
l i g i o a s e , c b o ri c e p e rs o a - opt milioanede locuitori.
nd, incd din clipa zdmislirii
t*
sale, are dreptul la via15.La
l 6 z i l e d u p dc o n c e p fi ei.n i - Sunt intrebat adeseori la
ma pruncului nendscut in- ce l ucrez...Greude snus.i n
cepe sd batd, la qasesip- multe rdnduri a; vrea sAras-
tdmdni poate fi constatatd pund, mai degrabS,la ce as
deja activitatea sa cerebra- dori sd lucrez - timpul fiind
1 5 .....M a rq u pl e n truv i a g a " . unul mult prea scurl pentru
la Bucuresti.esteorganizat a dezvolta proiecte incepu-
de asocialia ,,Studenlipen- te de ceva ani. pe care le-as
tru via!d". Statisticileprivind visa incheiate...Pentru un

studiu desprerelaliile dintre


ldrile Romdne si Mitropo-
lia de Tirnovo (1393-1874)
s-au strAnsmullime de ma-
teriale:Mitropolili de Ia noi
ajungi pe scaunul de la TAr-
novo.corespondenqd intre ie-
rarhi, surghiunuriale vl6dici-
lor sud-dunareni in Valahiasi
Mol dova...Zace,de aseme-
nea,tilmicitd din medio-bul-
gard qi neredactatdde aproa-
pe cinci ani, intr-un sertar,
lucrareade cdoeteniea Patri-
arhului Eftimie de Tirnovo,
Welilesfinlilor de la Tirnovo.
$i lista ar puteacontinua.Tu-
turor ne lipsegte timpul. Cu
toateacestea,dac[ ar fi sd cer
vreodatd ceva Celui Preain-
alt, n-aq cere timp de lucru,
ci, intdi de toate, timp de ru-
gdciune,timp mdntuitor,vre-
me de vieguirein lumina in-
vierii lui Hristos...

Gheorghi!5
CtOCtOl
aprilie 2Ol 9 / | Lllri h:\ {'lt I 1l_}!1l-fit www,lumea€tedintei,com
0 aparifie
editorialimulta;teptatila

l*r:t"::ea
e r*din{*i
*e*it**:tprirn*
r*rt* seri*asi;i
e.:f*cn*r**tata eie
leaeuri, *dL;n*t*fili
e* fili de ie t;.i!t*rii
*:*n*stirij*rr:rt*-
Csxadi* ll*m*;"li*
p!di* Saic*ni. eilu-
g*ri 9ic*lugarit*
?;iirnp;irta5*sc, cu
;!necritat* bin*v*,
r:**re.cuni:ltin-
!*l* l*g;*i*de ccl*
ffi$i!mpsrt*nt*
t*rapiiprivir:d*
:*r"i*d* i:oli*u
irrcid*ni*rn;lr*in
r*ndul;:*p*i*{i*i"
.Jurn*lisir:i glte*-
!*guriM*rian*
S*ri*v*an*,6ut*a-
re* volx*r*lui,*
c*rest*{ar:1iie
;ile m*nastiriir;i
iitlestriii€, edr*t&r:d
:r;l's*t;*nr*d*iri!.
$i* gdsit* p*ntf*
f*artc n'r*lt*b*li,c:_l
*3ut*rulexp*l'i*r{*l
5ic*n*;tin{ef*r
r*lugarif*;tr*nsn: j-
s* e.!in gen*rx{le?n
genera{i*, p* c*l*
*ra!*,p* cnle!'larie;*,
t*ar*r! rx*n*:-
tir*gt!* * e*rt*
{*r* il* tr*h*ie :*
fips*ase;i elir:*!ei
* easdcJecr*gtini
(

vocATilcTtToRtcEtil

Dr.Pavel
Chirili- o icoandvie
1. . . ,)
a meolcmelcrestme )
In 2*19seimplinescI50 de anide la nagterea rnar*luisavantsi
:':lSrturis*t*rere;tinear*a fostdcetoralNieola*c. pau$*scu (tiecutia
eelevegnie* ?n1931). t{irnenin-a?ntnuchipat maiplenarin Rcrn*nia
veehe bunaint*lr"rire dintr*gtiin{*gire$igie
in g*nerai,dintnespitalgi
ffiisericsin partleufar,*r*rgandpanaia aceastarx:drt*rie sL.lpl.crns:,,omul
*e gtiin{5nu sepoat* r:":r"r}}urni
s* zicd:'credcin oeurnleredfmDumr:e-
zeul.ill t*"ebuies* afirnre;9ei**eurwesse[$tiucs Durnnezeu exist*]'i
Dacsfx Rorn*nianou6civ:*vadue* nriaideparteaeeast,* crucs* gtiin{*i
rY1arturisit*are,seelaest* prof.dr.F*velehinil*,celcan*a fundar"lr*r"ltat
ca r:ime*ialtul,?nultinneie dee*nii,ccn**ptuIde,,rnedicins cregtir"l*";i
gi-apus?ntreaga *etivitatesubd*viza:,,M**ie ui trat*a26, Dumnex*u
vindec5". Tntr-*fi;nxee*re,din p*cat*,tind* sa-6ipi*rdt din *e tr: eemai
multgicr*dir"l!a, glvr*dnieia,pr*f" dr.F*veiehinila a *ritat - nu do*r eu
vorba,ei gieufapt* * edsepoatef,*eeen*rm pentrubunaior {r*}?nt*l-
nir* gieon-luer*l.e, iaresndanrafirmatmside*'r"rult gtir,r
e&eu Llrxul,,r"1r.r pe
nimenicare s,*r::aififacutat&tde multelucruriintr-o via!6de or:r';gied
,,defapt,prof.dr.Favelehi:"i!*nu-id*ar ur:Oi\4,ci c adevfrrat;lf'jg?lT{*,T,f
;tiinlificda ortodoxieir*rn*l-regti'lnu am exgerateAtugide pu{in... {w.{.}
kocialia |i Editura giVasileMihocetc.)Asociafla (autonomefa{i de centru,dar
,,(hristiana" Filantropicd
Medicald,,Chris- fideleprincipiilorfondatoare).
Dr.paver s-a:'if,:;gt'i",f#:THl
chir'd.
n[scut la Slatina-Nera(ud. care a-utrecut,printre tllii, "ril5:,#i,?*:,?tifr
centrala sa din Bucuregti
carag-severin),in 1946,in- Petre!u!ea gi pdrintelebu- 9i prin mai multe filiale
tr-o familie caren-a scdpat mitru st[niloae -, relea de (T6rgoviqte, Slatina,Gala!i),
deglgganqgomunismului. A farmaciiqi qcoaldpostiicealS i fosi impticaA,inparten;i-
studiatMedicinalaBucuregti de asistenJd) qi editura at cu ,,,4.rmonea'; NV/SA
qi 1luc1at, inaintede 1989,la omonimd(carca scosp6nd (cu sediul la Bruxelles),
SEtalgl"de_-Urg.eftd qi la In- astizi pestedoudsuted-etit- in implementareaproieci-
stitutulde MedicindIntern[. luri:cartemedicald, teologicd, ului de practicd
-stagii
Profilat,_i-plgYl4 cu so{ia istoricb,memorialisticd,dar geriatricd ialorizaie intr-un
q1,$. Mariq Chiril6,p9 mg- gi de beletristicdcregtinS, de contexttransna{ionalmod-
dicinanaturist[,dupi 19.89, !a Dlnte Alighieri la poelii ern", aprobat9f finanlat de
a intemeiat,in duhulvechilor inchisorilor comuniste).La Uniunea European[. Min-
vasiliade,cu sprijinul unor un momentdat,,,Christiana" isterul Muncii. ramiliei si
{es1lswinreo,teqti(c9lr$an-aavutaproape30defilialeinEgalitdtii de ganse(AM-
tinGaleriu,Constantinvoices- toatdlara,dintre careastdzi e6sonq qi Fondul Social
cu,vasileGordon,constantin maisupraviefuiesc doarcateva European(pos DRU).
30 aprilie2019/LUl4l:AtlREl)l?{TEt www.lumeacredintei.<om
Conceptele
de
crqtini"
,,medicini
pastorali"
;i,,medicini
Dr . Pa v e l C h i ri l d s i -a
dublat practica medicald (ii
sint indatorafi cu sdndtatea
qi chiar cu viala zeci de mii
de oameni) cu activitatea
universitard,fiind qi autor (sin-
gur sau in colaborare) a peste
20 de cdrli, fundamentdnd
c onc ept u l d e m e d i c i n d
creStindgi militdndpentruim-
plicarea activd a creqtinului in
viata cetS{ii. Multe dintre
cdr,tile sale au aplrut chiar la
Editura Christiana (ajung6nd
titluri de bazi in biblioprafiile
referenf;ale ale invfiSmbntului
teologic romdnesc, iar un-
ele fiind traduse si in alte
limbi: spaniola.neogreacd,
englezd,,suedezdetc.). Tre-
buie amintite mdcar cdte-
va titluri: Dr. Maria ChirilA,
Dr. Pavel Chirild. Terapie
naturistd. Indrumdtor prac-
tic (1992); Dr. Pavel Chiril5,
Pr. Mihai Valic6, Medita1ie la
medicinabiblicd, cu un cuvdnt Dr. Pavel ChirilS, Concep- Gawil6, Conf. Univ. Dr. Cris-
inainte de Pr. Prof. Dr. Con- tul de medicind creStind. 1. tina Gavrilovici, Asist. Soc.
stantinGaleriu (1992),volum Sfdnta Scripturd cititd de Drd. Andreea Bdndoitr, Prin-
tradus gi in englezl'. Medi- un medic ortodox (2001), cipii de bioeticd. O abor-
tation on biblical medicine volum tradus qi in englezd: dare ortodoxri (2008); Prof.
(1993); Dr. Pavel Chirild,, Concept of christian medi- Univ. Dr. PavelChiild, Wn-
Dr. Maria Chirili, Dr. Du- cine, l. The Holy Scripture, decarea (2009); Prof. Dr.
mitru Constantin,Biol. Prof. read by un orthodox physi- Ilie, Bddescu, Lect. Dr. An-
Dr. Mircea Tamag,Biochim. cian (2003); Conf. Univ. Dr. dreeaBdndoiu,Prof. Dr. Pavel
Nicoleta Macovei, Medicind Pavel ChirilS, Pr. Dr. Mihai Chirih, Princ ipii Ie cercetdr ii
naturis td. Concept-D iagnos- Valicd, Spitalul crestin. Intro- martirologice (2010); Pr. Prof.
tic-Tratament ( 1995. reed. ducere in medicinapastorald Dr. Mihai Valic[, Prof. Univ.
2008: Medicind naturistd. F (2004, reed.2009); Pr. Dr. Dr. Pavel Chiril6, Prigoana
i t o ter ap i e-A cup unctur d-H o Mihai Valic6, Prof. Univ. cea dinduntru. Incercdrile
meopatie);Dr. Pavel Chidl5, Dr. Pavel Chiril5, Asist. Soc. drep|ilor in Biserica lor
Dr. Maria Chidld, Biol. Nico- Drd. Andreea Bbndoiu, Ec. (2011): P avel C hi ri l d,
leta Macovei,Biol. ElenaCa- Drd. Cristian GeorgePopes- Mdddlina Popescu, Criste-
petti, Dr. Lavina Cl'nril6.B ol - cu, kologie sociald (2007); la Georgescu,Nu hrdni can-
nqyal ca victimd...Rdsounsul Chiril5, Prof. Univ. Dr. Pav- cerul! Alimentalia este al-
medicinii naturiste (2000); el, Prof. Univ. Dr. Lucian iatul tiu impotriva cancerului
www.lumea(redint€i,com LU f{lA CX.l:I]{NT![ / apritie20t9
(

vocA!il cTrroRr(EtTr

(2012); Prof. Univ. Dr. Pavel (sfinf irea aqezdm6ntului s-a singur pat, gi va beneficia de o
ChirilA, Ierom. TeofanMunte- fbcut in anul 2005, cu un in- curd complexd de recuperare,
an:u-,Psihologia tn textele foegsobor arhieresc,in frunte cu dwata de 14 zile. Probabil
Sfintei Scripturi, cu un cu- cu IPS Teofan Savu,impreund cb acolo iqi va pefreceprof. dr.
vdnt inainte de Mitropolitul cu care ?ntemeiaseanterior, la Pavel Chiril6, cu ajutorul lui
Hierotheos Vlachos (2012); Craiova, un ambilios Centru Dumnezeu,ceamai mare par-
Prof. Univ. Dr. Pavel Chirild, de Studii de TeologieAplicati, te din anii urmdtori (pe carei-i
Prevenirea bolilor prin sti- sub egida cdruia au ap[rut nu- dorim cu to{ii cdt mai rodnici
lul de viald. Boli evitabile meroasetitluri referenliale in qi mai indelungali).
(2012); Prof.-Univ. Dr. Pav- bibliografiile de specialitate),
el Chirild, Intdmpldri din pe unde au trecut pdni in Ctitorde
Biserici
Bisericd ;i Spital. Dialog prezentpeste3 100 de pacienfi. ;im6nistiri
co n s e mn a t d e R d z v a n De bisericile de la Vol-
Codrescu (201$; Prof. Dr. Clinica
deRecuperare untari am pomenit deja. Cei
Pavel Chiril5, Ierom. Teo- Oncologici
delaNera mai mulli au auzit qi qtiu de
fan Munteanu, Dr. Mbddli- In ultimii ani, sub tu- M6ndstirea Christiana (obste
na Popescu,Dr. Dragoq Ma- tela Fundaliei ,,Sfdnta Iri- de maici, stireflti de stawoio-
tei, Ortodoxia ca stil de viald na", acces6ndfonduri eu- ra BenedictaChirobocea,unde
(2017). ropene gi luptdndu-seeroic funclioneazi qi un cdmin de
birocrafia de acasd qi
(omplexulterapeutic cu cu alte vicii paralizante ale
bdtrdne).aflati chiar in arealul
bucureqtean ($os.Pipera4g)qi
delaVoluntad ofi cialitifl lor romdneqti,a ridi- carea ficut parte din proiechrl
La Voluntari. unde qi-a cat. in vecindtatea Mdndstirii ini{ial al ,,Christianei" (ce nu
stabilit reziden\a,a intemeiat, Nera, o mare qi ulhamodernd s-a putut realiza decdtpartial,
cu implicarea intregii fami- C li ni cd de R ecuperare din pricini ,,ambientale" pe
lii (so!ia: Dr. Maria Chiril6; Oncologicb (prima'de acest aarear fi olios sd le discutim
fiicele: Dr. Lavinia Chirild gen din Rom6nia), aflatd in aici), dar mai pulini qtiu cd
9i Dr. M6dblina Popescu; prag de frnalizare. Dacd la doctorul Chirih a ctitorit (nu
ginerele: Ing. Ec. Cristian Voluntari primesc asistgn!5 de ur:rulsingrr, fuegte)nu mai
George Popescu), un intreg medicaldgi spiritualdbolnavii pulin de patru mdndstiri: in
complex terapeutic: Centrul de cancer in faza terminali, afard de Christiana, pe cea de
Medical ,J'{aturalia' (in cadrul la Nera vor primi asistenfd la Nera (cu o obqtede maici
c6ruia acordd consultalii bolnavi de cancer in faza totmai numeroasi qi renumiti
curente),unde funcgioneazd incipientd (cu mari qansede astdzi in tot spaliul ortodox
qi o reputatd fabricd de me- vindecare).Noua clinici se romdnesc), cea de la Do-
dicamente naturiste, dar pe afld pe mimrnata Vale a Ne- bric (Bistrila-Ndsdud)qi cea
l6ng[ care a ridicat qi o capeli rei, intr-o zond nepoluati din de la Rdpa Robilor dinAiud,
(acum in curs de a fi reficuti judelul Carag-Severin, lo- in vecindtatea marelui Mau-
ca bisericd in toati regula), in calitatea Slatina Nera, co- soleu cruciform (el insugi
coastacireia odihneqteregre- muna SascaMontand (chiar sfinlit ca bisericd de vred-
tataMana Chiril5, iar tot ac- locul de baqtind al doctorului nicul de pomenire vlddicd
olo Funda{ia qi Hospice-ul Chirild, unde sepdsfreazdcasa Bartolomeu Valeriu Anania)
(Centru de Ingrijiri Paliative) pdrinteascd).Clinica va fi de ridicat acolo de rdvnat?ruie
,,Smntakina" (cu o splendidd tip rezidential,cu 42 de salo- a celor trecufi prin temnitele
biserici in incint5, cu hramul ane spatioasegi confortabile, comuniste. Noua mdndstire
Sfintei Mucenile kina, avAnd construite pe o structurl de la Aiud continud veghea
poate cele mai frumoase mo- arhitecturald qi func{ionald duhormiceascla micului schit
zaisti recentedin Romdnia), de tip sanatorial. Fiecare bol- rdnduit acolo de pdrintele Ius-
aqezlmdnt destinatbolnavilor nav va fi gdzduit cu grijd pi tin P6nu-veqnicS sd-ifiepo-
de cancer in fazd terminald atentie, intr-un salon cu un menirea! -, avdndu-l ca stare!
aprilie 2019 / LUi,,l8A CIRIIDINTEI www.lumeacredintei.(om
pe duhorrricul schitului initial,
pbrintele ieromonah Gavri-
il (fost \ueustin) Vdrvdruc.
Prof. Dr. PavelChirild gi mae-
strul Dan Puric au fost cei ce
au tlnut cu precddereca in
cadru1noii mAndstirisdse faci
qi un Centru de Studii Marti
rologice (in mare parle ridi-
cat deja). In fine, dincolo de
toateacestea,nu mai aducvor-
ba de numeroasele fisuri mo-
nahalecare si-au inirucigat
de-a lungul wemii calea cu
ceaa,,Christianei",printre ele
numdrdndu-se. de pilda. mai-
ca Siluana (Eugenia)Vlad, de
atdteaori prezentdsi in pagini-
le revistelornoastre.
Cultul
martirilor
memoriei
;icultura
Pr ez entarea r e alizdr llor
doctorului Pavel Chirild qi a
profi lului sbu moral-spiritual
ar fi incompleti dacd nu am
sublinia constantaqi addn-
ca sa implicare in cultul gen-
eral al martirilor gi in cin-
stireaneomartirilor secolului
20, indeosebia celor trecufi
prin temnilele comuniste(de
unde unii s-au strdmutat di- de Martirologie din Rom6- Robilor, Arhiepiscopia de
rect Ia cer).Pe l6ngbiniliativa nia organizat in anul 2010 Alba Iulia gi Facultateade
Centrului de Studii Martiro- (ll-12 octombrie) la Hote- Teologie OrtodoxA din Alba
logice de laAiud qi de sinteza lul Hilton din Bucureqti (re- Iulia), ultimul desfEqurat
ldittitulat'P ri ncini iIe cercetdr i i zumatelelucrdrilor nrezentate chiar la sfdrqitul lunii tre-
martirologice (,010), la care au fost adunateinfr-b brogurd: cute, din picate fbrd prezetla
a fost co-autor(vezi mai sus), ,.Moafteamartiric5",apdrutd d-lui dr. ChirilS. De care ins6
z elului s d u m d rtu ri s i to rg i sub egida Fundatiei ,,SfAn- toati lumea mizeazd pent-
comemorativ i se datoreazd ta lrina"). Frumoasaisoravd ru anii urmbtori. $tiildu-l
qi cele cdteva simpozioane de atunci a tandemuluf Pav- cu inima alituri de noio cu
de martirologiedesfbqurate la el ChirilS - Dan Puric a fost tofii i-am inchinat gindurile
noi in ultimul deceniu.A or- continuatb (chiar dacb nu la qi osArdia. Pilda sa o avem:
ganzat de-a lungul anilor nu- a c e l a qn
i ivel ) de si mpozi o- rdmdne s5 ne ridiclm, fiecare
meroasesimpozioane(unele anele organizate anual Ia dupa pureri.la indlfimeaei.
intemationale),pe tememed- Aiud 9i Alba Iulia (prin co- caree dejavecindcu legenda.
icalesauteologiie.darcelmai laborarea dintre Fundatia
de searndcred cd rdmdneacel Aiud, MAndstireaindlfarea RdzvanCODRESCU
pnm SLmpozionlntemational Sfintei Cruci de la Rdpa
ww w,l u me acr edintei.com t. Urlla A {.lRll}TNT lil / apritie 2019
I

vocATilcTtToRrcESTl

Muncilelmpos.ibile
alelui
Hercule,
in variantiortodoxi
3*pt eel-arncunoscutnnaihine,lin mintec* m-afrapatcontradie{ia evi-
dentdir:trenrodul,,rnclcorn'ibsnalenesc,
in carevorbeallucragirezultatele
spectaculcase a$ennunciisale"faracestea
eraurapide,la scardnalionala,
diverse,lrnpliesndres*rseum&ne;i rnateriale impresionante.Si,pe de cea-
lalti parte,nu puteaisi nu zambeStic6nd vedeaicumil luape.Duhulsfint
p*rtag,ffiartorgiinspirator
al nranumentaleilucrdricaresepcatenurni,
generic,edificir"*
sirnbiotie
orn-?uv"nnezeu.Era at6tde sigurpe el,gipe 81.""!
Da, doctorul Pavel Chiri- orice tip .de cdlStorie. Are zbrile credin{ei, ale alindrii,
ld'lucteazdcu.viaJainsdqi,cu puse cd4ile Editurii Chris- ale cunoaqteiii. Omut aces-
substan{avie}ii, cu roadapd- tiana, Clinica Naturalia gi ta este un creqtin deplin, un
cu pldmada M6i- lan{ul. de magazine pio c'u profesionist desdvbrgii, o
"l?lry$i,
nii lui Dumnezet. ,,Mateia" acelaginume, gcoala.deasis- conqtiinld implicata u iu*li
prelucratd este omul bolnav tente qi cadremedicale,baze- in careDn-r6reu l-a ldsats[
(sau,mai degrab6,im-bolnd-
!e primylui s_pitalcregtin din trdiasca. Iar faptul cd acum
vit prin el insug!), qi noryaniq (sabotat din fagd de se afl6 inrr-o cumpana de sa-
?c-"ft_t"-
cru e deosebit de dificil. P5- mafia din sistemul .sanitar), ndtate el insugi tribuie sa ne
catul se insinueazdin celuld, Mdnlstirea Christiana din deaqimaimuitdegAndit: c61i
i3
L"*, in organe, in to_a- PlFera cu tot cu aqezim6ntul Chirila mai sunt prTnrc noi ji
tn fiinla omului, gi de multe aferent, Clinica de ingriiiri cdti mai sunt la orizont? Stirir
gd lgt3 it duce in prdpastie. paliative ,,Sfdnta lrina-" din sd spunem asta? Nu. qi iare
Ruind fizicd, ruind moral5, Voluntari.spitalul pentru bol- mi-6 team5 cd nici nu avem
despdrlire de Dumnezeu, dar navii in faia terminalb de la ce r6spunde...
qi de cei dragi. Acestea sunt Nera plus mdndstireaqi labo-
consecin{eleneinfrdnirii - in ratoarelede acolo,complexul RizvanBUCURo|U
multe cazuri - celor caretrec de la Aiud - mdndstire, me-
praguJ cabinetelor qi clinici- morial, centrul de studii mar- p
lor sale.Desigur, sunt qi per- tirologice, bibliotecd- qi, de- ^s.M-am apropiat mult
de acest om in iimput unei
soaneamprentategenetic,oa- s-igur,cdrlile proprii, sutele sesiuni mai lungi di: fihari
meni care au_opredispozilie de qi.cursuri, de (weo dour sezoane)pentru
cromozomialipenauanumite -conferinfe
intAlniri cu tinerii qi ryari{ii iVR-,gniversul Ciedintei',
maladii, lucreazdin medii to- media. Doctorul Chirild m;i -, in care dr. Chirild meqterea
xice sausftesantela culmg au este,.deopotrivd, un anima- in direct c6teun t;;; iq"tt
awt gocuriin familie etc.Insd tor gi un iniliator de proiecte t[mdduitoare. Nu voi uita
pentrufiecare,-i! lunga_saca- in zona laicatului creqtin, in acele zile de filmdri, cu tot
rierb, doctorul Pavel Chirild lotulsocietilii civile cieqtine umorul conlinut, cu toat[ se-
a a\ut.compasiune qi o vorbd (O.N.C:yti, petif;i ale laicatu- riozitatea muncii, cu intreaga
bun5.de pus_perana care du- lui, iniliere de acte normati- lui speranld de vindecareTn
rea qi care,de cele mai multe v-e,mitinguri, marquri etc.). numelelomnului, aplicati la
ori,_era(qi) sufleteascS. v_igfalui a fost o carte des- fiecarebohav in parie. num-
. Lu p"IF peste 70 de ani, chisd, nu-qi mai apa4inea de- nezeu si-l lini printre noi c6t
doctorulChirilaaredejapuse fel demult.il purta misiunea mai mult cu puiinla! Sd gtim
ln clesaga merinde pentru pe care si-o asumasein toate noi c[ e pe undeva,pe acolo...
34 aprilie2019/ L{.i14EACREDINTEI ww.lumeacredintei.com
TU $TrrCAREESTEVsnSTA REATA
A FICATULUITAU?

ALEXANDRU
35ani

Ficat fcrtificat"
lu FORT3FIKAT"#.1.*I
for nfikar llnr a.r i r r r .um pi ,r i l i a s a 71,0 m f
fusl- ulipir lt r * c r r l j r l r ', i n* r c r 'l r r ni nc ( r ! \ ti l t( l i r di r R ( " .
iirri crtrrry
SC TerapiaSA i,i;li,?,J';lll'ill
li,iilTl'TJ;iri:"ii
e SUN PHAIiMA Fmpany
Str. Fab-:,r .. :24 C:ui-Napoca 400 832, Romania
inae*stnrrmar But*{leiti:
. fu4*ie* Sifq-{ana
Viad*
f*l: ircr&lrl
#espre is;fu
resix
- Arhirn;lneJritulilhirit i-*vin*
5#*ye,r#*r#e##m$sr*uj
- ier#mcnah firig*r*Eenea *
#ufu*i Sfi*f#*rff*ru;r
frin
f*mr':;feJee*mi;fitsfe
. elpriar: Voieile*,,ferplla.r/'"
Sf*nf*rft:l
ftleef*rlc

celemairecente
aparigii
laEditura
Lumea
credin
fei

$da Boghi! . lon Buga. Ma@ie Ddgoi r Vasilecordon ,


Clspa llie Sm6$ Md . Tmfil pariie * BorisRidubmu
'
. SFbn Si6 @€i , PehotriuTire . VasileVailrche
REPORTAJ

DuhulSfentuluiGheorghe
in lumeacreqtind
i* t**?* **i{*rii* iunxii, cj*hr";l
s{*r":t*ixi
f\{*refui!*e*n!e
fi!:**16}:*
;r* ***p*r* erart:g**i*n* g!**d*jq:le|r":tr**:r*v:tuir*.
Fi* c* p*p*siin
is j-i*:l*.
?;r|*r* $fAnf;*,ii* c5?xfruntir:"1
*r1i{*ilgipt*ie;i,
i* e*lr* sau
n* i:ueur*md* esrulpr**sg:*tai lrr*qii*iflv!*,cr-rq,.snseurtF)r":glas
r*
5;*l*nie, l"l*r*ls{*r"rta;lui
picur*pesri:*
n*i ir:rxinepriv*gh*:-}igib*cur.i*
d1* n* ?*:g:*rt*gi e*inii*:p*dei;vn:.** s*r:Stat* girr"l$r.rt*if*:,,{*
ufi
irl:&vit*ral c*9*rroblliqieef*r s*raeif*!*s!t*nn*p*t!*ei*$!f *r d*et*r,
c*ncixc*t*r"ii*r *jut*t*r,Fa-rrt6t*rui*
d* *ir*in{*,$b{ar*&ri*l*njec
fih**rglre,r**g* pe l*{n!*t*s *un::**s*rjs* vn&*tx!*sr*sufi*tei*
gr*astre!'l $i p*ntr* c* pr*an"r;-r!r**
s{*nt*lr*i$;{e;.*
fuiue*nie *h**rgh* **
*pr*pie,*rr':?r:e*re*t s* v* d6r*ieseu* str*pd* prir::enir* * su**url*i,
n':a*g*iat d* ir"xr"v:in*
duF"r*vnic*asc* a p*p*suri!*;.spirituxl*p* e*re
Dun:n*x*u*':il*-a ei*rr*itir:trueinstir**aeest*!sf!n**s*rb*t*r!cr*stine.

38 apr ilie20t9/Ll,r tfFA |l]lElltNTit, www,lumeaeredintei.com


este adeseapicltura de har cu
SfdnruluiGheorghe.a fost
ffiF: caresunt.intdmpinatr'cre$tinii
oe.pretutindeni.Sdrdcdciossi
plin de semne de intrebar6.
construrreo bisericd.Ridi_
cdnd privirea ,p." buror"ii._
rul de.deasupraugii de la in_
acestorbgelde LingdTel Aviv rare ll vezl. ca pretutindeniin
estepentru creqtini un impre_ rcoaneleorlodoxe. pe Sfhn_
sronantpopasde inchinaiesi
rul t-tneorgheomordndbalau_
astapentrucd in colgulacela
qe tumes-andscutgi nil- hcd din pronaossi pandla
a fost in_ Sfhntul Altar. fresceiebi.tut"
morm6ntat Sfintul Mare Mu_ rntr-un regi stru cromati c
cenic Gheorshe.
Ioarte viu coboari luminl
_ A;€zamanfulapa4inemri_ pestecredinciogiivenili si
nastlfil ortodoxegreceqticon_ se tnchl ne ai ci . C romati ca
srurteatctpesteruinelevechii
bmeechilibratia picturii este
D.aztltctcregtine.Actuala bise_ mtregtti de imensepolicandre
BisericaSf6ntul ncd esteinchinatiti Sfbntului polelte cu aur. lucrateintr_un
Gheorghedin lida-lara Mare M-ucenicGheorghe,dar l ascrnantfi l i gran, a cdrui
Sf6nti $r Jnxfi tor ArhangheliMihail vecftme esteevidentd.
9r Gavnil. Urmiindtraditiave_
Considerat dintotdeau_ chilor
biserici cregtine.'ur. s. . In partea dreaptd a
na altarului.in imediataapiopiere
-paffia" - dupa mamd _ nolcau pe mormintelemarriri_ a treptelor care coboaia in
a stantului Gheorghe,Lida
lor.gi aici.pe loculmartiriului
capela subterand, se afld

l.t.rlli jl:! | RE l}i r! j: I / aprilie


T 20r 9 39
REPORTAJ

lanfurile cu care a fost legat qi ierlare, puterepe care?nne-


sfhntul inainte de a fi omordt. mdrginita lui dragostemi-a d5-
Credincioqiisdrutdcu emolie ruit-o Purlitorul de Biruinta.
lanful torturii sf6ntului qi il
ating de locurile bolnave Biserica
Sfintul
ale trupului, cu nddejdea he(Deir
Gheorg sl-Banot)
timdduirii. Punctul culminant dinCairo
al popasului in acest sfdnt
Idcasortodox este ftrd t[ga- Oameni qi locuri apar-
db mormdntul Sfrntului Ghe- te, ce viefuiesc parcd pe un
orghe, aflat in grota bazilicii. aIt tdrdm, acesta este senti-
Sarcofagulde piatr6, restaurat mentul pe care il trdieqti c6nd
in vremea Patriarhului Chiril, poposeqtiin Egipt. Cdlugdrii
este de o impresionantdfiu- copli ne primesc binevoitori,
muse{e, oferind privirii mo- citindu-li-se pe fald bucuriain-
numentalitateaunei adevd- tdlnirii cu fralii creqtini de pe
rate opere de arld. Nimic nu indepdrtatemeleaguri.
estemai mimrnat decdtsd rd- BisericaSfintul Gheorehe
m6i singur, tu qi sfdntul care (Deir al-Banal), una dintrJbi-
mijlocegte strigdtul profund sericile greceqtipre{uite de 1o-
al fiin{ei tale citre Dumne- calnici, esteo biserici veche,
zeu, gi sd simJiprezen{aharu- ridicatd inifial in anul 684 pes- lungul aniloE biserica s-a aflat
lui carecoboaraoestelacrimi- te ruinele urui tum roman al altemativ in posesiacoplilor
le rugdciunii. fortirelei Babilon. Deteriorat qi a grecilor, insd incep6nd
Acolo, in grota Sfdntu- aproapein intregime, dupd c6- cu secolulal 15-1eaa rdmas
iui Mare Mucenic Gheorshe. teva sutede ani lbca$ula fost definitiv in posesiagrecilor.
cu fiuntea pe lespedeareie a reconsfruit,intervenindu-sein Construcliade astdzia biseri-
morm6ntului sdu, am simlit o timp de altepatru ori la restau- cli dateazddin anul 1909.
nebdnuitdputerede mulfumire rareaintesrald a acestuia.De-a Biserica Sfbntul Gheorshe

aprilie 2019 / 1..I I :.1li.1 rlll.!tli:iTi:r l www.lumeacredintei.com


au puteri tdmbduitoare de ne_
tdgdduit, vindecdnd bolna_
vii bdntui{i de demoni qi de
boli psihice.Curioslucruinsd
este acela cd pe ldngd evla_
vla cu care cregtinii se inchi_
nd gi s5ruti lanful aducdtorde
tdmdduiretrupeascdqi sufle_
teascd,aici gdsegtiinfotdeau_
na qrcopflsi musulmani.care,
atingandlanpl. se roagdpen_
tru sdndtate".

Mindstirea
Aqios
Georgios
dinInsula
Evia
Asemeneamaiorititii md_
ndstirilor din Grecia.si tUa-
ndstireaAgios Georgiosse
afld intr-un loc impddirit din qrrestauratl de mai multe ori.
din Cairo estesingurabiseri_ Insula
Evia. Vara esteo ade_
cd rotundd din Egipt. iar in viratd
?ncdntaresd urci de la +9!u-alaconstructrie a mdnds_
lnclnta ei se afld o pdrticicd mare tvu.dateazddin anul 1934,bi_
inspre llcagul de cult, lu_ sericaasezdmrintuluimona_
drn moagtelepurtdtorului de cru pe
care nuJ po{i face ins5 hal fiind impodobiti cu icoane
Biruinfa. Astilzi, in mdnlstire la weme
de iarnd, datoriti dru_ toafie valoroase,o catapeteas_
viefuiesc 35 de miicu{e, care mului
aproapeimpracticabil. md minugiospictatdpe iemn
ne-au primit cu multi ospita_ MdndstireaSfhnrulGhe_ si
Iitateqi bucuriecreqtineascd. orghe alteobiectede cult deosebite.
a fost ridicatd in 1259. Mdndstirea_Sfrnnrl
Dupa ce ne-am inchinat la pe Gheorghe
ruineleunui templudedicat dm hsula Evia a fost de mul_
s f int ele. m oa g te ,a m p 6 q i t luiApollo,
dupdcarede-alun- te ori prddati de turci in de_
inf-un alt loc cu mare incir_ gul vremii
a fost reconstruitd cursul perioadei de dominatie
cdturi spirituald. Tradifla spu_
ne cd aici ar fi existatinchisoa_
rea unde a fost linut prizonjer
SFlru] Gheorghe.precum gi
pa4t ale obrectelorde torture
cu carea fost schingiuit sfrn_
tul: coiful de fier, roita oentru
strunjit. incalpmintea cu cuie
de fier, sulip. plato5ametali_
cd pentru strivirea sternului
qi o bucatddin lanful cu care
Sfhntul
.Gheorghea fost legat
in temnitd.
Plrintele Gherontie,care
ne estegi duhovnicgi ghid,
:qq..4 ..atatlanful,chtii ce_
reratteoblectecu aiutorulca_
rora sfdntul a fost schingiuit
wwwlumeacredintei,com
t.l II,'tE..\ {:}t f l}1NTEI / apritie 2ol9
41
REPORTAJ

otomand, motiv pentru care Biserica


Rotonda funclionalS din oraq. Pulin
multe odoaredin incinta aces- Sfdntului
Gheorghs inainte de anul 400, Roton-
teia au fost instrdinate. Dum- dinSalonic da a fost preluati de creqtini.
nezeua avut griji ca bunul cel servind serviciilor religioase
mai de prel al m6ndstirii sdr5- Prima bisericd creqtind ale acestora,iar peste aproa-
mdndneclintit. Estevorta de- din Salonic,inchinati Sftntu- pe 1200de ani, clddireaa fost
spreracla in careseafl6 palma lui Mare Mucenic Gheorghe transformatdin moschee.Pe
m6inii celei drepte a Sfbnfu- Purtdtorul de Biruinld, este l6ngdvechimeaedificiului de
lui Gheorghe,moa$tela care Biserica Agios Georgios sau cult, Rotonda Sfhntul Gheor-
credincioqiise ?nchindcu ev- Rotonda Sfbnfului Gheorghe, ghe are o arhitecturd deose.
lavie gi nddejde de vindeca- aqezdmAntcare face parte bit6, pdstrdnd urme ale mo-
re. In fala raclei m-am intris- dintr-un sistem arhitectural zaicurilor foarte prelioase.
tat pu{in, pentru cd mdicuJa mai amplu, a16turide Arcul La mormdntull ui Gal eri u.
ghid nu ne-aingaduitcu nici de Triumf al lui Galeriu qi aflat in Rotond6, se ajungea
un chip sd facem fotografii ?n de Palatul Roman. parcurgdnd un culoar pavar:
interiorul mdnbstirii. Am res- Numele actualal bisericii cu.dale de piatrd, strdjuit de
pectatrdnduialalocului Eiam se datoreazi formei circulare coloane.
odstratbucuria de md fi inchi- a acesteia,iar sffuctura sama- DinArcul lui Galeriu, as-
nat la moaqtelesfbntului. sivd a alut un oculus precum tdzi se mai pdstreazd doarju-
A s td z i , i n md n d s ti - Panteonuldin Roma.Biserica mdtate, putdnd fi admirate
re viefuiesc in jur de 30 de Rotonda Sfdntul Gheorghe, incd acelechipuri de daci in-
mdicufe, care iqi intdmpind astdzi parte a Monumentu- vingdtori, ddltuite pe suprafata
oaspelii cu mare bucurie, d5- lui din Salonic, a fost con- arcului.
ruindu-le sucuri naturale qi shuiti in jurul anului 305, fi-
dulciuri fbcute in mdndstire. ind cea mai veche structuri Mariana BORLOVEANT

aprilie 2019 / i-1.,j1.'1lll,1


{.'itl',lltl'l:l.l wwwlumeacredintei.com
R59iniMumieestefotositi ca remediude mai binede 2500de ani,in
peste50 de afecliuni.in medicinaantici, r59inaMumieera considerati
unuldintrecelemaicomplexe 9i eficienteprodusemedicinate.
In compozitiasa intri un intreg complexde ta 25
rf p6ni ta 40desubstanleorganice9i minerale:
produsetede descompunerea compugitor
I potimotecutari [acizihumici,acidbenzoic, oxa[ic,

f
' aminoacizi:
gtutamic,
fenilatanina,
acidaspartic,
atanina,arginina,acid
gticina,lisina,metionina,
serina,tirozina,vatina),terpenoide,steroizi
natura[i, vitamine dingrupaB9iP, sideasemenea
macro 9i micro-etemente Icatciu,magneziu,
siLi ciu,fier, mangan,seteniu,nicheL, vanadiu,
bariu,cupru,zinc,iod,bismut, crom,fosfor,
cobatt,
beritiu,
zirconiu, titan,argint,
gatiu)9imiere.

{ reducedisconfortuI articutar / imbun5titegtecircutalias6ngetui


y' impiedicbfragitizarea
oasetor / previne.distrugereacetutetor
sbn5toase
y' suslinecapacitateade apbrarea / menlinegticemia cotesterotuI
in
9i
organismu[ui,efecttonic [imitenormate

Retatiri reale,primitede [a consumatori


Bunaziua.Am aftatdesprer€9inaMumie[a o cusemiparez5 pepiciorul drept.NumEmaidoare
m5n5stire carearesi un c5minde bttr6ni.Acoto picioruL gi spatete,mi-a amelioratdurerile.Am
am v5zut cazuritratatecu r5gindMumie 9i recomandat acestprodus9i cetordinfamitiamea
reacliite
botitorta acestsupliment.Am 42 ani 9i c6tsi ta prieteni9itoli suntmul.lumiti
de rezuttate.
printreatteprobleme des5nEtate arn9i un f ibrom Mu$umesc tuiDumnezeu cEmi-aingdduitsEaftu
uterin propuspentru operalie.Ini!iaLavea desprerEgina Mumie.Maria- Bucuregti
dimensiunea de35 mm,iaracum,dup52 Lunide
tratamentcu ExtractPurificatde R59inE Sunt foarte mutlumit5de Mumie cu castan.
Mumie
Fotosim de celpufin5 ani9ivreaus5 spunci nu
100% naturat,[a ecografiea reiegitcd esiede 24
fotosimniciun fet de att medicament.
Nesimtim
mm. A scizut 11 mm. Mergin continuare cu bine9ifol.osegte
toat5fumil.ia
mea.AvemvArstade
tratamentul9i vEvoispunerezultateLe. intretimp peste60 de ani.A,9sugerasE fotoseasc5fiecare
mi s-a regtattensiunea arterialE,
iar de crema- persoanS. Acestproduseste nemaipomenit. Eu
batsamcu mumie9i sunghit G potspunec5este am recomandat [a toatecunogtinlete
melesi sunt
extraordinarS!
Suntoperat5 dediscopatie lombari foartemuttumite. 8.0.
Mll{UNrrE CREDmTEt

VindecareaMariei:uleiul
de laracla SfbntuluiSava
ft{a*"t!*:*1S"{ndrumspr*Pustiu! luld*ii,
?nF*!*stina, p*rintel*i-"{*ri*
Dumitr*srl!solicitamlcr*fonulsi pov*si*ste, ii: o emotie**re facesi ii
tremur*v*{*a:,,&fL!m L"itr'}
&r},e**p5i}*gti,ir: timp*l *n*i Sfir:t*!i_iturghii,
trl*lentie"r
a intra{?naltarpl&ng$r:e$ 'inh*h*t* ^ <iitamei *m*!, ciisp*-
*
rat 5ir"l'li:* <P*rint*,iVlari*r**ar*!i:",&nn
spr."ls: f*cxt strn"|1"'l
cS:'rt*retu!ui
sSeo::tinu*s#c&r:tecav*,s* nu *g:rirr:s1ujba, si {-*ffc?ntn*L:at
ees-a
?nt*mpiat. Mi-a*puscafetita,.a!'eaveepe atune!o lund,erainternata
la Spitalu!<&4ari*{*;.i*irdin Sueur*qti,i*r mcdic!ir'rugtixe* en*".. Hna
ecn*etat*!* aparate* ryin:i-a*r*t*t-* pe t*{ef** ?ntr-of*togr*fi*.Tnu-
pr:lfetilei*r* v*ndt,alh*strir.e,
iar*a *ra int*bat$"$,4*die!i i-auspuslui
Vai*ntineatr*bui* s* preg*t*asc* femllia,s*ti&,pentrue&nu rnais*nt
$ans*d* v!*!d,nu:n:ai *urnnez*uc mraip*ate s*!vap* rniei:!*&*ari*'i

aprilie 2019 / Llii!,{EA f REDtI{Tll www.lumeacredintei.com


[an!derugiciune
,,In z i u a re s p e c ti v d
aveamcu mine aceastdsean_
t5. pe care o am 5i uctin in
fara Sfiinta ;i cu care rar
m er g l a b i s e ri c a ,a c a s dl a
P it e s ti .[n tr-u n u ld i n tre b u _
z una re l eg e n { i i e ra c e e ac e
veli primi si dumneavoastrd
ta poarta Mdndstirii Sf6n_
tul Sava din pustiul Iucleii:
un plicule! cu vatd imbibatd
in uleiul de la candelaraclei
Sffintului Sava cel Sfin1it.
. . $ i i -a m s p u s ta rAl u i
dtsperat:<Valentine.numai
aPt_p9t-face, sE ne rugdm
qi sd-!i dau pliculeful acesta
(r-am spus de unde este. din
Tara Sf6ntd, de la Sfdntul
Sava). Roagd medicii sd te
tasesd ungi trupul fetilei cu
aceastdvatd cu ulei sfintib.
El a plecat la Bucureqti qi a
vorbir cu medicii, caie i-au
spuscd.oricumfetila nu mai
ar e nl c l o g a n s d ,a g a i n c d t
t-au lasat sd intre la Terapie
Intensivd.pentrua-gi lua la
reved^ere de la copil. Fetila
deja fusese boteiatd seara
in regim de urgen{din spital
(aqa.cumse procedeazbcu rugdciune
tuturor celor din dar apoi qi-a revenit! Numai
coprrr nou-ndscufi in cazuri agenda
mea telefonicd. am Dumnezeua salvat-o!La hei
m edic a l e
.d i s p e ra te . d e primit peste200 de mesaie sdptdmdnidupd aceea,im_
m oar re rmrn e n ti ). T a td l a d.erdspuns.
Bunica fetilei, preuna cu pdrintele paul Std_
uns trupul feti{ei cu vata cu fiind in
spital, a rrrgat qi nescu, i-am terminat taina
ulei de la candela Sfdntului ddnsatoli preo{ii
cun6scuii Sfbntului Botez prin m1run_
Sa^va. apoi a gdsit acatistul sd facd rugdciuni pentru
p e i n te rn e l .s i a Maria. O sdptdmdnd gere.apoi am impAftAsit_ol
^s lantusd l u se
l roage... am citit Dupd insdndtosirea Mari_
mceput acatistul Sfdntului Sava, ei, viala pdrinlilor s-a schim_
, r nt re tl m p s _ a fo rm a t pentrusalvareaei. bat profundl Fetele _ Ana
un lant de rugdciunepentru Dupd trei zlle, copilul
-
m lc ut a M a ri a ; i n a c e e a s i a inceput (mai mare cu doi ani) qi Ma_
sI dea semne de na sunt impdrtdqite in'fieca_
s ear d, l a S fd n tu l Ma s l u , insandto5ire!
A mai stato sdp- re dumi ni c6saucel mai rar
intreaga parohie s-a rusar tdmdndin
spital,medicii nu la doud duminici. De sdrbd_
pentru ea, inainte de sluiba au av'ut
nici o explicatiepen_ tori si de cdteori por. parinrii
r-amrugatpe toti cei prezenti nu raptul
cd copilul nu a rds_ Valentinsi Floreniinafac mi_
sAo poarte in rugaci'une.pe puns nici
la tratamentul cu l ostenl e(al i mente.hai nul e.
W hat s A p pa m fh c u ra p e l l a celemai putemice
antibiotice. jucdrii) copiilor nevoiasi...".
www.lumeacredintei.<om
l.;i\1i:4 {'Rl tl l".l l I / aprilie
.1..
2019
(REDtNTET
MTNUNtTE

progresarapid la qoc septic


gi deces.$ocul septic are o
ratd a mortalitdlii de 50%o,
iar sepsisul.sever poatepro-
voca compllcatll,ceeace s-a
qi intdmplat: Maria a fost di-
agnosticatd cu sindrom de
q
€iu .8.
coagulare intravasculard di-
seminatd,o anomalie de co-
agulare a s6ngelui, care de
i, obicei duce la deces.Cu tot
%rru;I= efortul echipei medicale,
care a intubat-o timp de 15
zile, a administrat antibiotice
tot mai putemicepe perioa-
dd prelungitd, i-au fbcut trei
transfuzii de sdngeetc., Ma-
ria nu dddeasemnecd poa-
te depdqifizic acestmoment
cumplit din viala ei. Atunci
Datemedicale Maria a contractat Klebsi- mi s-a spus cd numai Dum-
Tat6l Mariei a sinteti- ella, o bacterie spitaliceas- nezeuo poate salva!Am ple-
zatin ciieva cuvinte situalia cd gravd, qi a fhcut sepsis cat disperat la pdrintele Ho-
medicalS: sever - infeclie care poate ria, la Biserica Mavrodolu
,,Noi ne-am internatpen-
tru stenozdhipertroficade pi-
lor - o obstructie a tubului
digestiv la nivelul segmen-
tului care face legdtura in-
tre stomac qi prima parle a
intestinului sublire. Tractul
intestinal fiind blocat, ali-
mentele nu-qi mai urmeazd
traseul firesc in organism,
ci sunt rejectate (vdrsdturi),
efectul fiind acela de intre-
rupere a alimenta{iei, re-
s p e c ti v d e s h i d ra ta re s. c d -
dere extremd in greutate,
pneumonie in aspiralie. Este
o boal6 a sugarului mic, fbrd
cauze elucidate, qi care apa-
re l a 1 ,5 -4 c o p i i d i n 1 .0 0 0
de nou-ndscu{i vii. Se tra-
teazi chirrurgicalminim in-
vaziv. uneorilaparoscopicqi
in mod normal la 24-48 de
ore de la intewenlie copilul
poate fi extemat.
Dar ajungdnd in spital,

aprilie 2o19 / t"ilM j:.A {.ittlllNTll wwwlumea(redintei,(or


din Piteqti,qi i-am spus:<Pd-
rinte,Maria moare!>.Iar mi-
nuneas-aprodus,dupdunge-
rea trupului copilului mell cu
uleiul de la candela SfAnfu-
lui Sava cel Sfin{it! Marlori
suntemnoi qi personalulme-
dical de la Spitalul <Maria
Curie> din Bucureqti, carea
tratat-o!".
M i c u l a M a ri a s -a n d s -
cut pe 8 martie20 l8 5i a pri-
mit scorApgar (,,nota")10 -
deci un copil slndtos!A fost
apoi internatdin data de 19
aprilie 2018 (vdrsta: o lund
gi zece zile) qi externatdpe
data de 1l mai 2018 (22 de
zile de spitalizare). Pentru a
avea o viziune obiectivd a-
supraacestuicaz,am trimis
copia biletului de externa-
r e al Ma ri e i u n u i me d i cp ri -
mar pediatru, specialistne-
onatolog (pediatru pentru
nou-nlscuti).cu rugdmintea
de a exprima o opinie de spe-
cialitate, strict in baza actt-
lui medical.Concluziilesale:
,,Sepsisulseverpoate fi tra-
taI. dacd,a primit antibiotic. pdrintele Horia la microfo- anul478, mAndstireadin Pus-
Concret. antibioticele outer- nul autocarului, am oprit in tiul Iudeii care astdziii ooartd
nice au salvat-o- insoiratia cale la unmagazin, grupul a numele si care in timp a de-
doctorilor, la rugiiiunea cumpdrat cdtevaldzi cu fiuc- venit unadintrecelemai im-
pdrin{ilor si a tuturor celor te qi alimente pentru cdlugd- portante qi vestite lavre ale
care s-au rugat pentru ea. ri i L a vrei S fdntul uiS avagi Ortodoxiei. La scurtd vreme
Dar vdd acum diagnosticul apoi ne-am continuat drumul dupd incepereaviefuirii sale
de sindromde coagularein- spre addncul Pustiului Iude- in acestpustiu, s-au adunat
travascularddiseminatd, din ii, acolo unde se afld una din- in jurul sdu mullime de mo-
asta se moare, din cAte qtiu tre cele mai importantevetre nahi, iar cdndprima bisericd,
eu...Ajutorul divin esteclar. monahaleale cregtindtdlii, inchinatdSfbntuluiNicolae, a
Con c l u z i a d: a , e s teo m i n u - cea in care, la sfbrqitulvea- devenit neincdDdtoare.Sfdn-
ne faptul cd trdieqte!Doam- curilor, se va sdv6rqiulti- tul Savaa construit gi cea de
ne, ajut5!". ma Sf6ntdLiturghie a aces- a doua bisericd, cu hramul
tei lumi... Bunei Vestiri a Maicii Dom-
, a r,..-J : ,
SfAntul Sava cel Sfinfit nului, care a fost sfin{itb in
e*8Sfttr?Elt. ,:
P6llr','';': (4 3 9 -532).cel carea i mbrd- anul 502. In anul 491,Patri-
Revenind la vizita noas- cat chipul ingeresc la vdrsta arhul Ierusalimuluil-a hiro-
trd in TaraSfanta:duDdrrrir- d e o pt ani . a i ntemei atpri n tonit preot, iar din anul 494
turia emo{ionantddata de descoperireingereascd,in a fost numit arhimandrit. cu

l .ti l '1h,1 {.tLi l l }: f l r I i apr i ti e20r 9


MtNUNItEcREDINTEI

deserticd este bine drdmur-


ta; nu se folose;teelectrici-
tate; telefoanelemobile nu
au semnal... Pornind de la
Sfhntul Sava,generalieduPa
generaliede monahiPractica
iceeasirdnduialade rugdciu-
ne,post gi nevoin.t5in conditu
aride. extreme;viatd inchina-
tb Domnului, care a ampren-
tat pe acestsPaliusacrul
-Caveci
gi in Sfdntul Munte
Athos, in aceasti mdnbstire
femeile nu au acces.De ace-
ea, birbatii au intrat in lavrd
ducdndcu ei danrile Prega-
autoritatepestetoate manAs- Cdluedrii acestei m6- tite, iar noi, femeile am rd-
tiriie din Palestina.Sfdntul ndstiri practicd neschimbat mas l a poartA ,unde un cd-
Teodosie,incePdtorulvielii acelagi mod sever de viafd l ugdr grec ne-a adus sP re
de obqtedin Palestina,a Pds- monahall, stabilit de Sfdn- inihinare pdrliceledin sfin'
todt manastirile de obqte,in tul Sava pentru mdndstirea te moaqte,ne-a dat cdte c
timp ce Sfdntul Sava a P6s- s a di n pusti u; mersul zi l ei iconi!6 cu SfAntul Sava qi un
torit miile de sihagtrii din esterdnduit duPdora bizan- pl i cul elcu vatSi mbi batai r
Palestina vremii sale. In tind (ora l2 noaPteacoinci- uleiul din candelade la ra-
M6ndstirea Sf0ntului Sava de cu apusul soatelui); sluj- cla sfintului (ce gest aparenl
s-a alcdtuit tiPicul slujbelor belebisericeqtisuntde noaPte neinsemnat!),ne-a imPdrltt
bisericeqti, numit TiPic on, gi dureazd$ase-gapte ore. iar frunze de finic (Pentru fa-
careapoi s-ardsPdnditin toa- in timpul Postului Mare no- miliile care nu au coPii, dar
te mdndstirile lumii ortodoxe ud-zeceorel masaseca o sln- ipi doresc) gi apd din izvoru1
- inclusiv in ConstantinoPol surd datape zi, sdmbita.du- mdndstirii (agheasmaSfbntu-
pi in SfAntul Munte Athos, minica si in sdrbatoride dou6 lui Sava), izvor cate are de-
fiind urrnat aa alare PAndin ori pe zi. iar in timPul.Pos- birul mai mare sau mai mic
ziua de astdzi (regulamentul tului Mare - numal manca- in func1iede c6ti nevoitori si
vielii monahale). re uscata:apain aceastdzond vizitatori are mdndstirea...
wwwlumea<redintei.com
aprilie 2019 / Ll-itlEA {. nl'}lN l Fl
Apoi am urcatpe o colinb Dovadi clard cd.Sfdntul Cu-
- in-floritaanul acestaploios, poF a$teptala minuni oriun_
vios Sava- sdrbltorit pe data de ai fi. dar cu at6tmai mult
a$acum niciodatdnu am v6_ de 5 decembrie- este viu si
zut-o- pentrua admira pano_ in locurile acestea,consacrate
ne auderugdciunile! cu sfinlenia lucririi lui Dum-
ramamarii lawe, darmai ales Laplecare, din nou v[dit
pexrrua ne ruga gi noi Sfhntu_ nezeu! $i cred in astaqi mdr_
emofionat, pirintele Horia tunsesc(caacum!) cei careau
lur Savacel Sfinft (secolul5). nu ne-a mai spus decdt attit:
care a fhcut acum, de curdnd fost martori qi s-aubucuratde
(in 2018;.minuneavindeci_ ,.Esteacestaunul dintre mita lui Dumnezeuqi au pri_
momentelecare mdrturisesc mlt respunsbun! Spresliva
rii micufei Maria din pitestil despresfinlenia unui loc - lo- SfentuluiSavacel Sfinfit (care
curile acesteasunt pline de a mijlocit salvareaMariei). a
puterealui Dumnezeul Minu- Maicii Domnuluilcareiaea ii
nile nu_sesdvdrgescoriunde, poartd numele qi care o aco_
oricdnd, cu oricine! Trebuie pera) $i a Dumnezeului nos_
sd fii intr-o stare de credinti.
minunea este data de misura [.u pe.l-inTrermelludat, Tatil,
Fiul qi Sfintul Duh!,'.
credingei,in primul r6nd; ibra
credintdnu pofi face absolut
A consemnat
rumic (credintata sau a celor
MariaCHTRCULESCU
ture)! Te MiriamTurism

www.lumeacredintei.com
,.1'\1L i r 'R t l .r i \i I l 76p71i " 2ql 9
REPORTAJ

Kavala,Grecia:
locul desantuluipaulin
Un* elir:tr*d*stir:*!iile de v*ear:{*al* r**:*r:ii*ne*r"*p*qese {n *r*-
eias-*st*h!!it,de e*!iv**r"li, {& fliv:dinsxlaThas*s" Flaj*l*pl*er";t*,
e* ni*i5r,v*g*{*!i;:h*gat*, ffi*r*&cf*e!*gtar6iine$ustnia *3pit*iit5"tii
gr***gti*u e*ntr!huittiin plir.l
la *e**std aleger* rcrectii.lns&?n
f*{x inser{*! {*** m*i nr*r**is:n*rduifirecie!,eu 3$8de k!l*n:*-
tri p*tre!i],p* r*ntin*r:t,s* u*regte *r*1ulKavaia, in rar* d*s-
tu i C ep u l i n rr*r" t*nse#venlilr
i e*rinsi
*. *i nu sfi* r e pier el".,
Grecia,obirgia gi falezeprimitoare,portulele
cultulUi nostru cu bdrci de pescari sau iah-
turi de lux, viala animatd in
Turismul cultural inci nu faptul serii - toate acestein-
e la modd printre conalionalii gredienteduc spre o vacan!6
noqtri. Ei prefer6, de multe reuqit6.Insd dincolo de ele,
ori, prefurileqi serviciileief- absolut orice aqezare din
tine in staliunile noi, ridica- Grecia are o poveste a ei, pe
te pe litoralul grecesc.Soare caretrebuie s-o afli. Mai ales
si rnare,peqtegi vin, palmieri cd am impdr,titcu acestpopor

so aprilie 2019 / LLI\,1|A CRf illh:T]]l www.l umeacredintei.(om


:i" :: r:r:;i :l :
'l

ffi
Aqadar, au ,,brevetul" inifial carea fost la inceputuri o co-
in tot ceeace privegteviaga l oni e a unei al te i nsul emai
noastrdduhovniceascd;via].:Vt din sud, Paros (Arhipelagul
pe carenoi am personalizat-o Cicladelor).Asadar, cei din
la propriile noastrecerinte qi Parosau,,urcat"spreThasos,
aspirafii,insd,,originalul" la iar aceqtiaau colonizat coas-
ei se afl5... ta Traciei, noul orag-portnu-
mindu-se Neapolis (oragul
Neapo[*s, cel nou), intemeiat in seco-
ora$ru[
eurul$d lul 6 inainte de Hristos.Noua
Kavala estecel mai mare structuri urband a descope-
orag din provincia Macedo- ri t rapi d chei a i mbogal i ri i :
nia greceascd,avApd cam Muntele Pangaion, plin de
70.000 de suflete.In mare zdcdminte de aur qi argint.
m a iori tatesuntel eni .o mi - Zona erabogatd qi in pdduri
nontaterurca$rcevaDulgan. care furnizau lemnul Dentru
F o ndultraci ci ni l i al nu mai cordbii, dar qi in culfuri de
ooate fi distins nicicum. insd vi!5^-de-vie.
nici stratul slav rezultat in In secolul 4 inainte de
urma invaziilor nu mai este Hristos,Filip al Il-lea urcd pe
vizlbil. Kavala a fost inilial, tronuIRegatuluiMacedoniei
c u l mea,o col oni ea unei i n- qi iqi extinde regatul spre
sule!Estevorba despreinsu- toale zdrlle cunoscute,lucru
ia din fala oraqului,Thasos, dus la apogeu de fiul sdu,
!flrr,i{, ! umeF{refl int€fr ,'5+ril 1,i'h'ilirr.a
{.lttr}llr.'l iLi I aprilie 2019 51
REPORTAJ

in doud reprize sdngeroase.


N umai i ntr-o si ngurd zi
mor 9.000 de sol dal i . i ar
cdpeteni i l e C assi us;i
B rutus se si nuci d dupa
infrdngere, rizbunAndu-se
astfel asasinatul 1ui Cezar
din Senat. Se presupune
cI generalul Brutus a fl
fost chiar fiul nelegitin
al lui Cezar, cdci acesta
prdbugindu-sesub loviturile
conspiratorilor, ar fi gemut:
,,$i tu, Brutus, fiu meu...?".
Lupta din apropierea Mdrir
EgeeestecunoscutA in istorie
marele cuceritor Alexandru impotriva lui Iulius Cezar) lui ca,,Bdt5lia de la Filippi" gi
Macedon. Sub macedoneni, Marc A ntoni u & Octavi an, a restartat Imperiul Roman.
lucrurile stagneazd intr-o loiali marelui generalroman, dupd confruntarea final6 a
relativi liniqte, pdnd cdnd a c6rui moarte violentd (23 celor doi parteneri iniliali -
se aude vuietul arr^natelor de lovituri de pumnal) cdutau Marc A ntoni u ;i Octavi an
romane. Dar cum? In toiul sd o rdzbune.Aqa se face cd -, Ia a cdrei dramatism s-a
unui rdzboi civil devastator, in octombrie 42 inarnte de adlugat gi intriga amoroasdin
ca re i -a o p u s p e B ru tu s Hristos, armatele celor doud care a fost implicati frumoasa
& C a s s i u s (c o n s p i ra to ri i tabere se infruntd cu furie. Cleopaha,regina Egiptului.

aprilie 2019 / 1-L:htL-{ {,"Rhl}tl'l?11 www.lumeacredintei.com


Hristopolis,
ora;ulluiHristos
Ne a p o l i s re a p a re i n
at enl i al u m i i i n j u ru l a n u l 5 0
dupd Hristos,atuncicdnd o
corabie debarcdpe cheiurile
sateun evreuple;uv,doldo_
t rlde cdrti si domic sa_gispu_
na p.ovestea. A lui,si a Rds_
tignitului, a Cdrui inviere o
propovdduia asiduu. Locui_
'-
torii l-au primit cu o relati_
vi. curiozitate.apoi Aposto_
lut $l-a continuat cdldtoria
pe coasta Mdrii Egee spre
Filippi, Tesalonic, Xnnpiii,
Atena qi Corint. Se pare cd
cel mai bine s-au puftar cu
el strimogii celor dlin Kava_
la, c d c i Ia F i l i p p i a fo s t
lntemnllat ;i bdtut, in Co_
rrnt a apdrut in fata tribuna_
lului. iar atenieniil-au umi_
lit in Areopag qi apoi l_au

sdr5cit.A$a a luar sfdrsitcea onoareavizitei apos-


de a douacdldtoriemisionard tol,.In i ce. pe strada Omoni a
a,,Apostolului neamurilor',- (artera cea
mai importantd a
dar qi prima incursiune du- ora.$ului)
a inceput-,in 1900,
hovniceasc[ pe continentul ndlcarea
unei mari biserici,
european. iar pe una dintre laturile
Amintirea acestui desant Bisericii Sfdntul
Nicolae (o
apostolic a ldsat urme in reu;itd de
artd bisericeasca
viaga locuitoriloE ;i in ziua modernd)
s-a realizat un
de azi intdlnind numeroa- mozai c.expri m6nd
se frescecare surprindmo- prrma vvftd vi zual
a Apostolului
me n tu l d ebarcdri iS fri ntu_ Domnului
aici, in'Kavala.
lui Apostol Pavel in oraqul
lor maritim. Oricum, in tiin- Panaghia este
pul acestei cdldtorii, pavel inimaora;ului
iqi schimbd (sau iqi comple- Pe o colind care domind
teazd) tactica misionard, in_ portul se
igeqtepanaehia _
cepdnd sd scrie scrisori care cel mai vechi gi
frumds car_
lin loc de predici. Bun6oa- tier al oragului.tsi poartjinu_
rd, le scrie celor din Tesa- mele dupd
hramul-celeimai
lonic fiind in Corint. pentru mari biserici
de aici, inchina_
ca mai apoi, din Efei, sd-i ti Maicii Domnului.
povifuiasci in scris pe uce- Io gdsim Tot aco_
fortdreafaotomanaa
nicii lui dragidin Corint... Kavalei, dar qi cel mai mare
www.lumeacredintei.com
l.U&.1!ACR!.U1NfIt / apritie20r9
REPORTAJ

to{i au metanierul, iar in


mdn[ qiragul de bobile de
mdsline, care misoard trece-
reatimpului (la unii) saurit-
mul rugdciunii (la al!ii). Pes-
carii vin trudi1i de pe mare.
dar seinvioreazdla o cafeaqi
un ciubuc, in rdcoareaserii.
Trepidalia Kavalei este
resimlitd in fiecare locgor.
oraqul vibreazd, dar o face
cumva for{at, in contratimp.
RitmurileI irurgice,ceasuri-
le bizantine care parcd plu-
tescin aer (in zilele senine.
se vede silueta asprda Atho-
institut de studii islamice din musulman kavaliot, eare a nului), cautbnostalgia tihnei
Grecia. in Panaghiamai este durat un secol gi jumdtate... de odinioard, ce rdzbatedoar
un obiectiv turistic important: pe strddulele minuscule, in-
Imaret,casain cares-andscut 0ra;ulareviali... tortocheateale colinei Pa-
Muhamad Ali, proprietate a ... ca orice urbe medite- naghi a.asedi atade turi ;ti i
statului egiptean.De ce oare raneand.Turigtrsi localnici, care se hlizesc superficial
qi cine a fost acestmusulman pescarigi comercianli.tineri si grdbit, zgomotos qi efici-
imporlant? Nimeni altul de- qi bdtrdni, cu tolii degql ent.Trebuiesd vaddcdt mai
cdtviceregele Egiprului.nds- laolaltd! - un farmec aparte. mult, c6t mai repede.Cd de
cut aici, in Kavala, din pdrinli V6rstnicii stau in taverne- infeles,Dumnezeucu mila...
albanezi.Fabulosi sunt Bal- le ieftine din jurul portului
canii aceqtia,ce amestecde qi joacd table; la incheieturd RdzvanBUCUROIL
populalii, de credinfeqi obi-
ceiuri! Acest comandatde
oSti i-a alungat pe france-
zii lui Napoleon din Egipt
(1805), a infiinlat acolo un
minister al educatiei(el fiind
analfabetl), dar qi o qcoald
de medicinS.a incercatpri-
ma na{ionalizare a terenu-
rilor agricole egiptene qi,^in
1841,printr-unfirmanal In-
altei Po4i, ia fiinlI pagaldcul
Egiptului.condusde urmasii
lui MuhamadAli (acestamu-
rind in 1849). $i asta dupd
ce a incercat ocuparea Siri-
ei qi stlpdnirea acesteia,vre-
me de un deceniu, prin fiul
sdu lbrahim. Egiptul a de-
v e n i t re p u b l i c dl a l 8 i u n i e
1953,pundnd astfel cap[t bi-
zarei dinastii a albanezului

aprilie 2O19/ LlJb{El {.lllirrl}lNTirl www.lumeacredintei.com


l ''',
, .:
tti
="i

j"
,

"'#.16F{f;E
FG&,Effifl#
nAf'fTl
Tl,.'' .,:.
t Afrf ::i,'.-..,",:
,::
m,
&*

.-.-,"J

..

/E"rn.pj* i$
$UN
:
_i:

-*-"#:
-:
E=

PRO G RAM ELE


ANULUI 2A19
iSRAEL & 5!NAl,{raciunlaSethleem, 06-12 ian(7zile), ftUSIA MARF, 24iulie-10 august (18zile), 1220 euro+
440euro+ avion avion(varianta:autocar integral)
l5ftAg!",EOB$TEAAA la Ap* la:rdanului, week-end fitl5lAi{orduluiExtrem, 24iul-3aug(11zile),830 euro
17-20 ian(4zile),499 euro + avion.3-'10aug(8zileavion), 630euro+ avion
EGIPTUL {ftESTlN, 21-28 ianuarie (8zile),499 euro+ $J(ffi.&lruA iKiev,P*qeaev, f*rnigov) 16-23aug(7zile\,
avion 275euro
fTlGpt&CRHSTINA, ianuarie (14zile),1999euro+ avion GEECIA; KEF&t*lH!A {Aderrnirea MaiciiDocnnului, 8i-
l5RAfit"Venitiin]ara$finti, 18-24feb(7zile), 630euro serica euserpi]"12-16 august (5zile),250euro+ avion
ISRAEL & lOEDAltll,4,25 feb-3martie(7zile),899 euro ISRAEL, $shimbarea la Fatape ii1t"Tahor,week-end
5UfiD!&, AuroraBor*a[a.4-8 martie (5zile),499euro 17-21 august(4zile),550euro
+ avion ALASKA & 5UA0RTODGX?r 5anFraneisco, Platina,Ar-
5fr1L&NKA, Muntei*5uiAdamsililSl&,5fTcma, pri- (12 zile),
izona; august 1550euro+ avioane
mavara (10zile),
599euro+ avion (8zile),
(cuSinai):
MFXIC & e05TARICA,august in lucru(Maica
lSRAEL, VENITI 5ALUATI LUMINA Floriisi Domnului
(11zile), din Guadalupe)
Sfanta lnviere.
19-29aprilie 1200euro
i5RAEL,
CRIMEEA siABHAZIA,4-11 oct(7zile), optional avion,
VENiTISALUATI LUMINA I iscurt)25-29 aprilie
inlucru
14zile),4'10euro+ avion low-cost
iUSlA,Vacanta de 1 maila 5f Serafirn de Sarov,30 INDIAla 5f ApToma,NEPAL &TIBET(16zile),15-31oct,
april-7 (8
mai zileavion),480 +
euro avion 2800 euro+ avion;
RUSIA ESENTIAL (Noptile albelaStPetersburg, Mosco- ISRAEL cuslHAl,2-1 1 noiembrie,890 euro.
va,Diveevo - SfSerafim deSarov), 22mai- 1 iunie(10 Dt 5FlvllilALAALEXANDRIA, E6|PT, 10-16 nov( 6
zile),
760euro+ avion zile),
560 euro + avion
G R EC IAT H ra ml a 5 F E F R F MC E LN OU .2-5 mai E6IPT{JL CRESTIN, PeurmeleSfinteiFamilii, Noiemb-
(week-end, 4 zile),
220euro+avion (Saptamana Lumina- rie,04-1 6 nov(12 zile)inlucru
ta,lzvorulTamaduirii), DE5FSP|RIOCN lNCORFU, 10- 16dec( 7zile),380euro
GRECIAT Hramla5f IOANRiJSUL, 24-27mai(week-end,
4 zile),220euro+ avion Lacerere:ARGENTIIIA, PATAG0NIA si lt{5ULAPASTE-
GE0RGIA siARMEN|A, 7-14iun(7zile),835 euro+ avion !-Ul(16zile),aprox 4000euro+ avion
ISRAEL, de Rusalii,in TaraSfantasi Sinai,14-20iunie
(7zile),765 IORBANIA CRESTIFIA (5zile),440euro+ avion;CIPRU (7
euro
SERBIA, MACEDONIA, MLJNTENEGRU, (flOATfA, op" zile),
AfiMEN!A (5 zile),MOLDOVA si UCRAINA (10zile),
tionalK0S0V0, 1-12 iulie(12zile),
inlucru TRANSSIBERIAN (12z)- inlucru
-jl
il
, lit:

- Amintiri
,1
I}ITERVIU

INTERVtU
CUP5GALACT|0N,
EptSCOpUL
ALEXANDRTET
StALTELE0RMANULUI
$ufunffg@''
-,#w'frgrea
ffiffi
ffi**#
wbXrende pwx%wffiffi*uff
snr*;'egte-{e,
,,Cue*regte-t*, ?nfata}:*{rSr:*!iipestul*i,c&de
Gv:':ule,
c v*ehiryl*eu 9*nrea*ste*i{'1* spu$mrar*leierarhV*sil*"&-a **p*-
tul P*str;iui
Fagtel*i,
Dumnezeu ne aste*pt&e-*hra{*l*d*sehis*" f}*r
p*n* ***lo,qirurnui* xn**ri plind* piediei5iispite,cl;lr*u n&d*jd*
gier*ding*vsm rculrs;*le eJep*lim g*& ajung*r*,eura{i,la bueuria
sf*nt$a ir:vierii.
{um seline postu!p!*er.ltiui ilumn*zeuafiarndin
intervic,il
cu F56a!**ti*r"1,
[6:i:eopui ,&lcxand:'i*igi*lTeieclnmar:ului"

58 apr ilie2019/I I \il:1 { lilDt\l Fi wwwlumeacredintei.com


afoststatomicit
,,Postul
prinporunca
datide
Dumnezeu
luiAdam,inrai"
ilrc*rfi*gi*?,$*+sEr&. e4+e:!iate?i
arc+i*i [uJr*i 4e++{l*€* *]*[ts:-t*ie**ti
s*+*r+d+rei* h*r *i qcrv*ftg ct+i'!€q+"
r*ete';*,f*+illlsdoh'6s**, y-*$lilS*s*,
** sq+*+lfE *,*ri*pir#cr41'+s5r*t*ri:+'
{it E}t:;4r.$i"
Mu$umim pentru aceasti
apreciere,carene obliga gi ne
responsabilizeazA.Prin fiecu e
om, bunul Dumnezeu wea s6
implineascdun sensal lumii,
prin care sd se vadi lucrarea
qi prezenja Lui in lume. Pos-
tul a fost statomicit inci de la
inceputul omenirii, prin po-
runca dati de Dumnezeu, lui
Adam, in rai..,Din toli pomii
din rai poli sa mdndnci,iar
din pomul cunoqtinlei binelui
qi rdului sd nu mdndnci, cdci,
inziua in care vei mdnca din
el, vei muri negregit!" - este
instituirea rdnduielii postului.
Prin implinirea acesteiporun-
ci, Adam trebuia sI igi arate
fidelitatea fa16de Dumnezeu,
dar qi prefuireacreaflei,intr-un
mod voit de Dumnezeu.
'iii;:st*.li'i*cluii*#*:itr+*+p+si Cu timpul, au apdrut anumite qi cele din preajma s6rbAtori-
i! 1;rFicqilit +i'*sqFmil*e'," norme qi indrumdri, reglemen- lorman.
Primii creqtini au adoptat, tAndu-setimpul, durata gi fe-
la inceput, un post dupd obi- lul postirii. Primele prescriplii ,Suntmomente din
ceiul vechi-testamentar,dar cu privire la post se gbsescin dintrenoi
vialafieciruia
trebuie menlionat cd postul Didahia sau InvSldtura celor cdnd adeviratulvrijma;
creqtin din perioadade ince- I 2 Apostoli, carefixeazd zlle- nesuntem noiin;ine"
put a creqtinismului a fost di- le de miercuri qi vineri ca zile
ferit ca sensgi abordarede cel de post pentru crqtini in lo- {*t* l*l*:i $r+Fclstusi
r*sitt*T
al eweilor. Faphrlcdinprimii cul poshrlui iudaic de luni si Postulpoatefi de mai mul-
ani ai Bisericii crqtine nu gd- mar{i. Mai rdrziu, Canoane- te feluri, dupd criteriile alute
sim o precizaretipiconaldbine le Apostolice,Didascaliaqi in vedere. Vorbim de un post
definitd, putem admite cb pos- Constitu{iile Apostolice Pre- comun sauobiqnuit, in carese
tul era practicat ca un act de scriu oostul inainte de hiroto- admite consumareamdnclru-
pietatepersonald,ldsatla libe- nie, inainte de botez qi inain- rilor g[tite din alimente de o-
ra voie gi la rAvnareligioasd te de imp[rtfuanie, postul de rigine vegetald (inclusiv unt
sau la posibilitilile fiecdruia. miercuri gi de vineri, precum delemn),excluzdndu-seorice

LIJI,{EACREDtNdEt/ aprilie2o19 s9
INTERVIU

aliment de origine animald. atmosfer[ liturgicd, ar tre- u* *ife":.,+**fe4* 4* 9r+p€+ tpr:


Ne referim apoi la un post as- bui sd ne luminezeqi sd ne m;i.lrr{ulre+ee*€:ietc*6q!i,
rqiei*++i.
pru, in careseconsumdnumai congtientizezecu cine trebuie {G;+'rs* rei.€fi€r#*r p* rr}t pelib::
hranduscati (pdine, fructe us- sd ne luptdm pe tdrdmul du- peBuiic+! 1+H*{*r:[;*rr+is,*irrerg.
cate sau semin{e,legume qi hovnicesc Ai ce este aceeao ra+t:;r ilri'+:ltilr:e**r+aa*e+sfl:
apd), dupd modelul Sfintului wbjmdqie. Sunt momente din i;r r+i* st*ip'$,Ea+*$*,
4r+*e+ri!+ni*'
Ioan Botezdtorul qi al marilor via{a fiecbruia dintre noi cdnd *B*gi fe+t*ri qti* ffiifuFf+c+criHig+
asceli qi pusfirici. Un alt post adevdratulwdjma$ ne suntem mi +J#
<-"e q:+erl
ciq+€qi P
estecel integral(total)sauaju- chiar noi inqine, din cauza Trebui e sd reducem
narea propriu-zisd, care con- unor sldbiciuni, a unor patimi, tot ce ne imprdqtie qi nu ne
std in abtinereacompletd de a unei greqite intrebuinldri a las[ timp pentru rugiciune,
la orice fel de mdncare qi b5- timpului qi a libertilii noastre. refl eclie interioarS, aqezarea
uturd pe un timp limitat. Se In timpul postului, lupta im- g0ndurilor qi deosebireadu-
poate face amintire qi de zile- potriva diavolului,,,wdjmaqul hurilor. Nu trebuie si facem
le de dezlegarela peqte.vin qi de la inceput", poate fi ,,re- din aceastdperioaddo deba-
untdelemn, c6nd postul devi- gAndiIA"din alte perspective. rasare obsesivl de ceea ce
ne mai u;or. Nu lipsitEde in- In mod sigur este un timp de ne-ar face ferici{i, pentru ca
teres este qi impdr,tireapostu- incercare a cdrui e^ficienldse dupd aceea sd ,,savurdmla
lui intr-unul general (fnut de trdieqtein noaptealnvierii. maxim" relinerile. Este tim-
intreaga Bisericd), unul local pul in care ne reorientdm
qi unul particular. Cel local qi ,i'nPostulPagtelui si dupd alte sisteme de valori
particular se practicau pen- reducem gi in care ddm vie{ii un alt
tru diverse situalii din viala totceneimpr5;tie;inu sens.,,Postulrimdne auxili-
comunitdtii sau a persoanei: nelasitimp arul privilegiat gi chiar indis-
doliu general, ?ndepdrtarea pentru pensabil al pocdinfei", subli-
diferitelor calamitS{i sau din-
rugidune"
niazd un teolog contemporan
tr-o r6rmd religioasi deosebi- {nm c* t!nc crqrq{P F+stq"gi(Makarios Simonopetritul).
t5. Dupd lungimeapostului, el ::;i** +* +ri* l& q*sg+,*snriar Sfdntul Vasile cel Mare
F;;:q?*l*f
poate fi de o zi qi de mai mul- {rccf
ircei*tii
tr:s+++st*g:eei*rd+l este categoric: ,,Postuleste
te zile (celepatruposturi mari Creqtinii au voie sd consu- inceputulpocdinlei". Prinh-o
de pestean). me cele care intr6 in ,,re!eta" corectd disciplind a trupului
{*9+'itr** ***rEr+tc*"f***. unui post obignuit, cu dezlegd- din perioada postului dobdn-
=,=:=l qc+** ;*frec+giq3+
d.i:-+ F$4,l,F' rile sauingaduingele statomici- dim inlelegereavremelnici-
:4- : te pentruacestpost.Afecliunile ei pe pdmdnt gi dependenfa
' r " ' 1fl::
:=:.,:',.;;
q*e;;firia,
e+:1eu*-r+ * p*nf** trupului qi un regim prescrisde de cu totul alte valori decdt
ltuga,
=i++:::t-{-Etr l;ra$te$++ p+F,*i' medic pot conduce,prin pogo- cele care {in de o bucatd de
f]*ct*cgic+Et*vr+r#* ** **aa*itiiu++ rdmdnt, la anularea obligaliei carnesaude un paharcu vin.
1csir+i*sp:np*rt *iregimpr:E *mu**i de a posti pentru persoane- Inlelegem apoi valoareahra-
h*s*ri+*se, p*r*te+
{1*+t:r*uitfi+.+t*i le in catzd, sau permisiunea nei care nu estealtceva decdt,
i- ."p,d"..r i :",i"r ".- de a consumain r,.remeaoos- aqacum fericit se exprima un
9riu*u*"*';*j
*r;*s*tr*;T tului anumitealimente,aitfel teolog,,prelungireadragos-
SfhnhrlApostol Petru spu- neingdduite.Dar estenevoie, tei lui Dumnezeu".Avem pe
ne cd: ,"Potrirmiculvosfru, dia- in acestecanti, de o discu.tie masdo bucati de pdine, mun-
vohrl, umbld rdcnind ca un leu serioasdcu preotul duhov- citb cu sudoaresaupoate do-
cdut6ndpe cine sd indniril' (I nic, cel care poate apreciain bdnditd mai ugor. $i intr-un
Petru 5,8), dar nu ne spu- mod obiectiv at6t nevoinlele, caz qi in celdlalt este darul
ne cd in timpul postului este dorinfa de indreptare,c6tgi bu- lui Dumnezeusi implinirea
mai activ. In mod cert postul, nele intenlii. ftgdduinlei Sale, Care ne-a
in general,dar mai ales Pos- 1:;9+:
lr*i:*:'i;al:*re !+e**'*t,i+ chemat lavia\E qi Care nu ne
hrl Paqtelui,prin toati aceasti g+=€:.*1::i
*'::*:"::*9+,i* t+e:tg 4# lasd sd murim de foame.

apdlie2019/I I' \1f \ ( Rl- Dll\Tl I wwwlumeacredintei,com


neaducmai
,,Deniile
aproape
pociinfei"
desensul
in Siptdmdna Mare, in
bisericilenoastrese sSvArqesc
aceleexffaordinarerugdciuni
care ne adundla ceasulcdnd
pe cer se aprind primele
stele. Ce sunt deniile gi de
ce credincioqii trebuie sd
participe la acesteslujbe,unele
dintre cele mai indlldtoaregi
mai profirnde?
DeniaestesluibaUtreni-
ei care se sdv6rq6qtein sea-
ra dinainteazilei resoective
qi esteo slujba specifiid Pos-
tului Mare. Ea se sdvdrqeqte,
in ordinea anului bisericesc,
in miercurea qi vinerea sea-
ra din sdptdmdnaa cincea a
Postului gi in toati SdptdmA-
na SfintelorPitimiri (de dumi-
nicd searapdnd vineri seara).
Deniile ne aduc mai aproape
de sensulpocdinlei.acelaprin
care noapteapdcahrlui sepre-
face in lumind a virtulii. Este
si un mod de a inlelege, in at-
mosferacdntdrilor liturgice.
cd in Hristos se biruieqte in-
Ireaga dezordtne a pScatului.
RAnduialaDeniilor esteexpre-
sia viefuirii intr-un timp care
ne indreapt[ spre,,ziuaceane-
inseratii" a Impdr5flei lui l{ris-
tos.Esteun mod de a trdi ziua
fbrd noapte, de a trdi doar vir-
tutea qi de a nu ne ldsa pradd
pdcahrlui; de a trbi bucuria cu
gAndulcd nu urmeazdlacrima
durerii.gansade a vedealumi-
na qi a gti cd dincolo de ea nu
se a$temenoaptea.
i+: e:; ll:l.-ig::;rrfdt{i!i!* i:;.::.r:.:
l+! F:*:1+:l*;iq.:i ri-$*i;"i:ritii::;:::: ,:.

-;_
i i o Es i : , ,.- ::i:

www.lumeacredintei,(om Lll&lliA CF.tiDlNThl / aprilie 20r9


INTERVIU

bucuriei
,,<Misura>
depinde
;idecmisura>
nevointelor"
jr
:,'::. :..:::_::,:1,.: ::.rt.: :-:::;i:ril:

':i i j t! ;:i:j ;l:::i :li :.,:: :l:' :..:: 1:, rili'ii:iir: l!1 1'

,.Mdsura"bucurieidepin-
de qi de,,rndsura"nevointelor.
Sigur, nu se poate sdrbdtoare
fbrd o minimd pregdtire, pen-
tru ci aceastaesteetapapre-
mergdtoareunei intAlniri, iar
reuqita std in seriozitateacu
care ne pregdtim. In noaptea
Invierii, in toatebisericile 16-
sund cuvdrtul Sfhntului Ioan
Gurd de Aur care ne indeam-
nd: ,,Infragiintru bucuria Dom-
nului nostru;;i cei dintaiqi cei
de al doilea... Cei ce v-afl in-
fr6nat qi cei leneqi, cinstifi
Ziua. Cei ce afi postitgi cei ce
n-a!i postit, veselili-vd astizi.
Masa este plind, ospdtafi-vd
to!i!". Este modul in care
Sfhntul Ioan GurI de Aur ne
atentioneazdcd o bucurie ne-
pregdtitd invitd la o mare
resoonsabilitate.
'...::ir.r.i l;,.Ii:i;,: l.:-':l;li;:i;-r.,:i;'
i.i
;:1:i.;111;:;, l, . : :-,::tlti:tttiti:
Sfdnta Sdrbdtoarea invi-
erii Domnului Nostru Iisus
Ikistos esteo slrbdtoarealu-
Posful inseamni trbire qi aducemin viala celui de l6ngd minii, a iedrii qi a impicirii.
via!6. Totul line qi de modul noi mai mult5 lumind din bucu- Dorim rufuror si primeascd
cum se rapofieazd omul con- ria noastrd,mai mult6 incredere in suflet lumina netrecdtoare
temporan la Dumnezeu, la din credinJanoastrd,mai mul- a credinlei in invierea MAn-
lume qi la semeni.Dincolo de ti binecuvdntaredin impdcarea tuitorului Hristos qi, pe cdt
unprdnz cu mdncarede post noastrd.Esteqi wemeade acd- se poate, sd se facd la rdndul
putem cdntdri caracterul pro- uta inlelesul viefli noasfe pro- lor lumind penhu cei de ldn-
fund sau incredibil de superfi- fesionale,a rela{ieinoastrecu gi ei, pundnd la inimi adevS-
cial al rela.tiilornoastrecu oa- ceilalfi, inlelesul prieteniei,al rul c5, odatd pentru totdeau-
menii. Putem sd ne intreb[m responsabilit5lii.Astdzi se cre- na, in Hristos puterea iubirii
cdt adev[r sau falsitate, cdtd de c[ schimbirile vin numaidin a covdrqit iubirea de putere.
oportunitate sau sinceritate afard,d;nrevolu{ii de orice fel Suntem chemali cu to{ii sd ne
estein relafa noastd cu ceila$. qi din modificdri ale condiflilor aldturdm acesteiiubiri !
Apoi, PostulPaEteluipoatein- exteme.Prin rdnduialapostului
semna acel timp binecuvdn- ardtfuncd,totul vine din interi- lnterviurealizatde
tat de Dumnezeu.it'r care si or, din via{d curati. FeliciaIEDERA

aprilie 2019 / Lt.lMEA {lRE|)iNTFl www.lu mea(redintei.com


tArcuntpAscAtE

invierea3o altfelde prezen+d


A;a cum ne relateazitexteleevanghelice, invierealui Hris-
tosa avutdoudf*r:ne de nranlfestare aparentccntradicto-
rii,d*rutanteprinconcorniterrlalor: abs*n\atrupeasc5 gi
pnezenla duhovniceasc6. jo*
l..ln de-av-atiascr*nselea?

Pentru maioritatea din- cum absenlei trupului ii ia lo- revine la viatd,, cum trupul
tre noi, moarte-aunui apro- cul prezenla duhormiceascda material devine unul de lu-
piat este, in fapt, o lipsd. Ii lui lkistos vorbind cu Maria min6. Lui Toma ii este sufi-
vedem lucrurile de care s-a Magdalena, into6ndprin uqile cient indemnul de a pune de-
folosit p6nd de curdnd:oche- incuiate, cilStorind spre Ieru- getul pe semnele suferinlei
larii, c54ile, calculatorul,ha- salim cu ucenicii sau pescu- Mdntuitorului. Ca prin oglin-
inele, umbrela pe care o lua ind cu ei pe lacul Tiberiadei. dd, ar trebui sd ne fie qi noub
cdnd mergea la plimbare. O experienld copleqitoare. suficient sb vedem cdllvia\A
Ceaqcade cafea netermina- Lumile, de aici qi de acolo, ne inconjoar6 in ciuda sem-
t5. Din porfelan englezesc. comunicd totusi. Unde p5- nelor descompunerii.Con-
CD-urile preferate. Telefo- rea sd fie un zid, se deschide trazi cdnd moartea, domi -
nul mobil care sund din c6nd acum o poadA. n6nd-o,Hristos ne indeamnd
in cdnd. Totul este aici, nea- Cu prezenta trupu- sd nu murim sufleteqteinain-
tins, de parc6 ar aqteptape cel lui transfigurat, adicd invi- tea trupului si nici sd redu-
plecat sd revind din clipi in at la propriu, aflat decisiv in cem destinul nostru la suma
clipd. Auzim frecvent glasu- alt regim de perceplie, se va caloriilor. Altfel spus,sd pri-
rile indurerate ale celor care obignui greu Toma, cel numit vim d-incolode orizont.
povestesccum, doar cu o zi guperficial,pecredinci6sul". Invierea Domnului este
inainte sau numai c6teva ore, In realitate, el avea o proble- marea provocare de a vedea
au vorbit cu cel care acum, md de vdz. Asemeni multo- prezenlaacolo unde mulfl vdd
iatd, absenteaz6. Triste\ea ra, pdnd azi, Toma nu pu- doar lipsa, de a vedeavictoria
traduce aceastdmelancolie tea sd inleleagd cum acelaqi acolo unde infrdngerea pare
fali, de o plecare neanunlatd Hristos trece prin moarte qi total5. RSspunsul la moarte
sau care. chiar dacd previzi- nu estenici trdirea freneticd a
bil6, nu estemai pulin nedori- clipei, un paradoxal vitalism
t5. Experienla dureroasdde a al neputinlei, dar nici proiecf,a
nu puteacomunicainte lumi. vag reconfortantia incamdrilor
A fost qi stareade spirit succesive,expresiea unei
prin care vor fi trecutAposto- luciditSt' consecventamdnate.
lii pdrdsifi de Cel carele pro- Unicitatea qi mdrelia omului
mitea,parcdmai ieri, sdfie cu rezidi tocmai in faptul de a
ei tot timpul. Ruqinali de pro- aveao singurl viali, urmatii de
priile slibiciuni, cu Petru in o singurd inviere. Acesta este
frunte, iqi reproqau trddarca, sensulurlrii pascalein formd
oscilAnd intre frica fald de dialogaldprin care se exprimb
mai-marii zilei gi deznddej- concentrati credinla creqtinl :
dea de a nu fi fost la inillimea - Hristos a tnviat!
Inva{dtorului.Cu atdt mai in- - Adevdrat a inviat!
tenseffebuie s6 fie fost uimi-
rea gi bucuria de a constata RaduPREDA

LLTMEA C{tED}hllEl / aprtlie 2019 63


AMrl{TrRtESENT|At_E

LaCurtea
deArge$r
in anii'80
56*r*sf*r;itulseeo!urlxi el x!x-!en,r*gciecar*l f a $:*t*r*:teahis*-
rica*pise*paled* !acurt*a e**Arg*gs* fie nesta*rat* pi*d*sa ia
f*rrnaln carcaret*ast*zi"T*t *tLlncia pussSfie an'x*m*,iat u* pere
sr:ineir:t* gi?:'l:p*te|* p*9at*l*ijr*rmatate rega€* jurx,&tete chiiiar-
9:*1,e*nst;'uit?:rstii*erffi;in?r:trcai'lii1s&6si T&** sif*l*sijte&r*s*-
d!n{5r*gal*p*r:tru;:r*r**h*a ** n:***nF:i r*rm&ni.**{* d*u*;*ripi
af* e!*eilri!
*nar;gisunti*g*t* pr!r:t:--*n e*r!cf*nl* miji*eule*riliasc
*f!$ intr*r** ?ng:*r*eiisurl ex nr**6t*lesflmt*iMu**nit* Fil*fteia.

Venisem de mai multe Dupd moartea regelui sauin noapteade 21122 sep-
ori, incb din copil5rie, la m6- Carol I, in 1914,regina Eli- tembrie 1917, petrecutela
ndstirealui NeagoeBasarab, sabetagi-a petrecutaipi ul- Curteade Argeg. unde veni-
fbrd sd bdmriesccd ?nspatele timii doi ani de viatd. lntm- se cu trenul imperial sd de-
acelui palat existd un parc de c0t avea dureri la picioare, pun[ flori pe mbrmdntul lui
peste zece hectare cu arbori in latura regald a reqedinlei Carol I gi al Elisabeteidin bi-
deqi, inalJi qi cu hiJi;uri ve- a fost instalatunul din pri- serica episcopal[, aqteptatla
getale, inconjurat de un zid mele ascensoare din Roma- intrare de Alexandru Tzisa-
gros de cdrdmidd care fbcea nia, produs de firma Stiegler. ra-Samurcag.Acesta a fo-
ca ultimele blocuri de locu- Cabina sa era foarte incdpl- vestit ulterioq fapt consem-
rnle din oraq,aflate la cdteva toare,Ihcutddin lemn de-ci- nat, la rdndul s5u, injurnal,
sute de metri, sd pard aSezate reg, cu geamuri de cristal gi qi de Alexandru Marghilo-
pe un alt tdrdm.Am descope- o canapea in formd de pot- man, cd Wilhelm al Il-lea a
rit vastagrddinddin incihta coav6, imbrdcatd ?n catifea fost incAntat de Curtea de
mdndstirii abia in noiembrie de culoarea zmeurei. Urcam A rgeg,de aerul . l i ni gteagi
1985, cu prilejul instaldrii de plScere cu acest lift se- priveligtile sale, neprecupe-
PreasfintrituluiCalinic Argatu me1qi domol, gdndindu-md lindu-qi laudele,insd nu l-a
ca arhiereu-vicaral Eparhiei cd il folosise gi impdratul interesat sd vadd cum ara-
Rdmnicului qi Argegului, cu Wilhelm al Il-lea al Germa- td Bucuregtiul, preferdnd si
regedinlala Curtea de Argep. niei, in zira de 21 septembrie doarmd in trenul imperial in
hiajul Gdrii de Nord.
DupS abdicarea silitd
a regelui Mihai I, catedra-
Ia de la Curtea de Argeg a
fost inchisapentru cA-noua
StdpAnirevoia sA evite pe-
lerinajele la mormintele ce-
lor doi monarhi qi ale ce-
lor doub regine. Ba chiar s-a
rdspdndit zvonul c5 acestea
ar fi fost deqertatede con-
{inutul 1or.Din acela$imo-
tiv, moagteleSfintei Filofteia
au fost ridicate din paraclis
gi duse la Rdmnicu Vdlcea,
apr ilie2O19/ 1..lr L,lir Air tttr tltN i F l www.lumeaeredintei.com
in catedralS.Pdnd in 1950, toamnd din 1985. Pdnd la reintoarcereamoaqtelorSfin-
reqedin{aregald de la Cur- inscbunarea arhiereului-vi- tei Filofteiala ArgeE.in pa-
tea de Argeg, unde se !inu- car, din 1948.cand Episco- raclisul sau, fapi petrecut
serb consilii de Coroanb (in pia R6mniculuifusesecon- pe 14 octombri e 1955, i n
sala purtdnd astdzinumele topitA cu aceea a Argegului luna gi anul canonizdriipri-
de Manole), a aparfinut Uni- intr-o eparhie, catedrala ?nil- milor sfin1iromdni. Atunci
unii Generale a Sindicatelor tatd de NeagoeBasarabaw- s-au sdrbdtorit gi qapte de-
qi weme de trei ani a purtat o sesestatut de m6ndstire, ul- cenii de cdnd Biserica noas-
stearoqie, luminati noaptea timul stare{ fiind plrintele tr[ qi-a dobdndit autocefa-
electric.pe fronton. Ilarion Craioveanu,fost pre- lia, respectiv generalizarea
-Deveni-
se casdde odihnd.In 1950, ot de mir, cdlugdrit dupd ce cultului sfinlilor qi sfintelor
Patriarhul Justinian, cu abi- rdmdsesev6duv. Niscut in cu moa$te pe pimdntul Ro-
litatea-i cunoscutS,a reugit l 9 l 2 s au 1914, petrecuse mdniei, dar carenu erau ro-
- printr-un schimb de clddiri peste doud decenii in dreg6- m6ni dupi trup, gapte la nu-
- ca aripa rcgall, a palatului toria de egumen.Il cunoscu- mdr, intre care se prenumdra
sd intre in proprietateaBise- se pe Gheorghe Racoveanu Sfrnta Mucenila Filofteia de
ricii cu tot ce se afla in in- pe vremuri gi mi-a ardtaturt la Argeg. O consecinJi feri-
teriorulei (mobile,tablouri, exemplar din Patericul editat cith a acestorevenimentebi-
covoare, servicii de masd de in 1930,la Rdmnic. cu iscd- sericegtia fost reluareape-
24 de persoane)....Patriarhul litura acestuia.Pirintele Ila- l eri naj el orl a mdnasti ricu
Justinian a infiintat la Curtea rion vorbea cu inlesnire de- moa$te sau cu icoane fbcd-
de Argeg un centru de indru- spreNae Ionescu gi Nichifor toarede minuni, saureveni-
mare misionard qi socialb a Crainic, evocdnd,de aseme- rea unor moagte,precum cele
clerului, constdndin cursuri nea,prima canonizareinfbp- ale Sfintei Mucenite Filofte-
pentru preoJi, {inute de pro- tuite pe pdmdntromdnesc,in ia, la locurile lor. Praznicul
fesori de la Institutul Teblo- august 1517, cind, cu prile- a linut doud zile (12-13 oc-
gic din Bucureqti. jul tAmosirii catedralei,a fost tombrie 1955).iar parricipa-
Am locuit de mai mul- trecut ?ntre sfinli Patriarhul rea a fost pe mlsurd at6t din
te ori ?n aiparegald,apala- Ecu-menicNifon al ll-lea... parteapoporului credincios,
tului de la Curtea de Argeg, Insd starefulIlarion mi-a cdt qi a clerului qi ierarhiei.
incepdnd cu lunga qi b16nda vorbit cel mai mult despre Au sosit atunci la Curtea de
www.lum€acredintei.com l.l-il,l i:A L'l{l-llir!TInl / aprilie 2Ot9
AMlilTrRr ESENITATE

Argeg, impreund cu Patriar- o scurti cuvdntare in care a carescdr{6iasub picioare, ci-


hul Justinian, mitropolitul ardtat bucuria nemdrginitb a mitirul avea un singur mor-
Athenagoras al Thyatirelor credinciogilor argeqenipen- mdnt:al parinteluiMacarie.
qi episcopul Iacob de Malta, tru readucerea acasda moa$- fost ofitrerde artilerie, care
trimiqii Patriarhiei Ecumeni- telor SfinteiMucenile Filofte- la slujbele din bisericdridi-
ce, mitropolitul Firmilian al ia, dupd ce mai multd vreme ca mAinile in sus qi se ruga
Olteniei, cAliva clerici bul- mdngdiasealte meleagurigi cu fervoare. Cine gi-ar fi in-
gai, dar gi ministrul cultelor, alte suflete". chi pui t ca peste l 5-16 ani
PetreConstantinescu-Taqi. in 1987 am petrecut la vor fi adusedin Pornrgaliagi
Stare! al Mdndstirii Cur- Curtea de Argeq ?ntreaga reinhumate acolo rdmdqile-
tea de Argeq era in 1955 fos- lund ianuarie.Era o iarndsu- le Elenei Lupescu,iar intr-un
tu1episcop-vicarPavel $erpe, perbd. La vreo dou6 sute de mausoleude forma gi dimen-
unul din cei circa 20 de arhie- metri de palal,in capdtul din- siunile unui stog de fdn, la
rei puqi in retragerela sfrrgi spre risdrit al parcului, l6n- cdliva metri de catedrald,re-
ful anilor'40 ai secoluluitre- gd un pdlc de brazi costelivi, sturile p6mAnteqtiale regelui
cut. Preasfin{itulPavel a fost foarte inal{i, tocmai fusese Carol al Il-lea, acum (2019)
acceptatcu greu de cdhe noua amenajatun mic cimitor mo- reinhumate cu fast in noua
Stdodnireaflati in ascensiune nahal inconjurat cu gard de catedrald?...
qi, iu toate insistenlelePatri- sdrm6.Pe cdnd md plimbam
arhului Nicodim, nu a fost hi- pdnl la intrarea sa,pe zdpada D a nC I A C H I R
rotonit episcop decdt datoriti
regelui Mihai, care,in 1947,
gi-a impus voin{a. Insd, un an
mai tdtziu, arhieria sa deve-
nea simbolicd.ln 1952.dupi
cdflva ani petrecu{i la Neam!,
era aqezatstare{la Curtea de
Argeg.El i-aprimitpe inal{ii
oaspeqiqi a predicat miilor de
credincioqi.Cronica oficialS
a wemii recurgeala eufemis-
me sprea acoperio samavol-
nicie: ..La sfArgirulvecerni-
ei, P.S.Pavel $erpe a rostit

aprilie 2019 / l- L]ML,! C'!il:Ll Il! I l:i:


TAICURIPASCATE

DesprePaceapascali
ir:Bueovina meanatald, unuldintreobiceiurilede Fa;teesteacela
de a mergeeu luminasfantdran'lormlntere cercnain ianrltiata. Evr-
dent,*steun obieeipe e&r€,,
cu diversenuan{e, ?rveiregiii giinarte
regiunitonnsnegtl.
Teeutrernunfraceast6slnrl:iozs,
niciJan*'rr:aivle,
in carefiecaremuritorsepleacxla rnormint*l*utla**sJor
sa;.""
Cimitirul devine in noap- acesta at6t de autentic gi ne- descurajezeverbal, din timp
tea Paqteluimai luminat d-e- cesarestedeforma! estedilu- onpe loc, acesteanomalii.Nu
c 6t lo c a l i ta te ap ro p ri u -z i - atastAzi: cregtinul care ajun- ne facem iluzia insi cd astfel
sd cdreiaii apartinede drept. ge la biseric5 mai degrabb de atenflondriarfi ascultatede
I n m o d fi i e s c , i n c l u s i v accidentalpe parcursuianu- preamulti lume...
mormintele uitate, ale cdror lui, dar aproapeobligatoriu
familii plmdntegti mai trdiesc in noaptea sfdntd de pagte, . Cu toate deraierile gi ne-
ajunsurile vremuriloi din
rdspanditecine gtie pe unde se-nghesuiesd inqface lumi- urmd, atmosferade paste isi
rn aceast5lume, primesc o na gi pleacdrapid sprecimi- pds1r:eazd parcursul. Ceea ce
lumdnarede la cdteun crestin tir. Obligafiile firegti datorate pot depune mirturie este cd
lnon!ry. Atunci, in noaptea strdmogilor sI i eludeazddato- gi in copil6rie, gi astdzi, fie
Paqtelui.ai prilejul sdmeditezi ria fa!5 de Domnul. Abia dacd in Bucovina, fie in miiloc de
la cele trecdtoarein oslinda prinde slujba pdnd la rostirea Bucureqti, niciodatii nu ai sd
celor Vii, la cei plecagi-dintre primului Hristos a inviat si - gds6ti o mai ad6ncdpace in
noi, afla1iin inima si flacdra inchipuindu4i cd datoria dste aerdecdtin dimineafadumini-
lumAndrilor rudelor ior aflate impliniti-o gtergecdtrecimi- cii de.Pagte.O linigte anurne,
incd in aceasti lume. Cerurile tir, ca sd ajungd apoi la masa uneori o lumind, toateacestea,
f iind d e s c h i s e ,n i c i o d a td cea imbelgugati. Dinfr-o pu- greu de definit. zugrdvescpa-
pe parcursul anului aceastd doare ori sfiali prost piasa- lid o realitatefoarti concreta:
comunicare dintre tine si te sau poate ca sd nu tulbu- Paceapascald.
strdmo;ii tii nu estemai vie re Paceapascal[, rareori vei Parecdnu numai sh[mosii
intru lkistos. auzi preofl caresdindrdzneas- aufost invitali la ospdlulpdcii,
Din p d c a te , o b i c e i u l cd mdcar o firavd catehezd,sd ci intoeagafire: pdsdrilecdnti

www.lumeacredint€i.com
LLIMEACREDINTE.I
/ aprttie2Ore O7
I

:n

IAI(URI PASCAIE

ca intru Mine pace sd ave{i",


mai spune lisus (Ioan 16,
33), amintindu-ne prin aceas-
ta cd,practic, de fiecare datd
cdnd asculfl ori citeqti Cuvdn-
tul Domnului ar trebui ca ini-
ma noastd sI primeascdPacea
Sa.Astfel am infelesde ce unii
dintre cei mai incercati mar-
tiri ai inchisorilor comuniste
au trecut implcali peste toa-
te. Cdci, dimpreund cu ru-
gdciunea, bunb parte dintre
aceqtiagtiau pe de rost capi-
tole intregi dn Sftnta Scrip-
altcumva, natura se bucurd in confrate ad6ncrug5tor. turd, d:n alte clr,r sfinte - ast-
felul ei, stihiile sunt ast6mpd- Aqadar, nu doar lumina fel incdt Cuvdntul Domnului
ratepentru cdtevazile. Nu stiu unei lumdndri o ducem aca- sdl5tluia liber, dincolo de o-
curn se face. dar qi motoare- gI, dupl sdrbltorirea Sfintei rice gratii gi ziduri, in inimi-
le oraqului par oprite, qi nu Invieri, ci Pacealui Hristos. le acestormartiri. Am indlnit
doar datoriti unor zile libere. mai ales, qi Bucuria intru El. recent observaflaunuia dintre
Este ceva in aceast?iatrnosfe- Pe acesteale pierd, pe acestea ace$tla:regreta cd nu invd{ase
rd de Paqtecarepluteqtepes- le ,,uiti" cei carese grdbesca la timpul cuvenit mai multe
te tot qi la care sunteminvitali pleca rapid de la shJba invi- acatiste,mai mulli psalmipe
sd meditdm. Totul este sd erii, acesteaar trebui duse si de rost,cdci mult i-au folosit
avem inimile deschise,iar nu la mormintele celor adormili, in temni{elecomuniste...
impietrite. odatl cu mica lumdnare pe Astdzi avem, mai nou,
.,PacevI las vou5, pacea care o aprind pe morminie. aplicalii pentru telefoanele
Mea v-o dau; nu precum v-o Mdcar pentru acegtia,pentru mobile prin care putem ac-
dd lumea v-o dau Eu. SI nu se strbmogi.dacdnu pentru tine, cesa liber nu numai Sfdnta
tulbure inima voastr[, nici sd ar merita micul efort de a sta Scripturd, in inhegul ei, ci qi
se infricoqeze", rostegteMAn- la intreagaslujb5... nenumdratecirfl sfinte ale Or-
tuitorul la Cina cea de taind Dar Iisus esteboier,vorba todoxiei.Nu spur cd arfi rdu,
(Ioan 14, 27). Aceastd P ace monahului Nicolae de la Ro- dimpotrivd. Sustinins[ cd lec-
inhelesuti cu Bucuria invie- hia (I.{. Steinhardt), iar Duhul tura din care sd.storci" Pacea
ii - iatd cele doud daruri ale Sdrb6toriibate generospeste nadiantda acestorscrieri sfin-
Paqtelui pe care le primim toatejumdtdtile noastrede md- te este situatd la polul opus
cu tofii. Ne?ndoielnic, aces- sur5,peste (intru) cele vdzule fafd de graba cu care benefi-
te doud stiri ale fiin{ei noas- qi peste(intru) cele nevdz.;/ce. ciem indeobqtede toate aces-
tre liuntrice sunt realimenta- Rigoarea estedoar un oizont te bucurii.
te periodic cu fiece Lihrghie, spre care este chemat sd tin- PaceaDomnului este una
cu fiece implrtiganie, cu fie- dh,mdca4omul cdzutin pdcat, din roadeleDuhului ( Galateni
ce rugdciune spusddin inim5. chiar dacdva fi o limiti nici- 5, 22). Sdne bucurdmimpreu-
Pacealui Iisus pare insi sdin- cAndatinsi desdvdrqit. nd de darurileacestorzile. frrd
floreascdatunci cdndte asteoti Aceast[ Pace a lui Hris- p uita insi c[ sdrbdtorimzilnic
mai pulin - mirhrisesc S'fintii tos curge fbrd discrimindri, Invierea lui llristos. Aqadar,la
Parinfi -. atunci c6ndai nevoie depinde numai de noi qi de limita luminoasi ne vom bu-
mai multi, intu-o glea incerca- mila Domnului dacdqtim sI o cura zilnic de prezen,ta Pdcii.
re, atunci cdndte ,,rnolipseqti", simfm, sd ne-o apropiem.
eventual, de pacea vreunui ,,Acestea vi le-am grdit, MariusVASlLEANU
aprilie 2019 / l-LiMt d CRIIDIN?EI
www.lumeacredintei.(om
RANDUIEIIORTODOXE

F-5gtr#s€ffi?mFfficagia
p*stuf;ru$
in BisericaOrtodoxh
I;'r*;rr:'ir**rt*d*x,*,prii:r*ile*ui*{a pi,in{*r*p*inn*;*sfr*!ii*r.n#$tr;
ili::;t:',:r:,.,f
*r i**tr* lr:*sturiry:*ri,dir-li;.e
**re d*** su*t ei*c*t* 1*p{*s*p_
i&*rir j: f*:tul $jtr*r* s*N.!
arsgi*t*i*;"F*1liqi $:*str:{{r,iei**r_rlui,
i*;"cj*u6
r;*srr-Ifi sililt {*v* rv:*irniei,e*$*i&d*rr:lirii&{*iei!l}**:n*ixi,intr* .} tr4
;*r-;gL:st;l P*:txlSfin{ig*r &g:*st*liF*tr* gii}*v*i,ru *$*t*v;rri*&:!f*, ;i
?ntr*
;ii* q!
l*,l*y*g:ri*:* tr*i s*pt*rn*ni,gie*r* {in* e**i;r*ur::inic*T*t*r*r sfir:!?f
*e$ic* *x
dxr::iv'tiet,d,T
d1;rf n*s*jr:pip*n* |* s#ri:*t*ar**sfinSii*r
,&p*st*iiF*tnrg!pavcl*i* ?s i**i*. i3* as*rn*r.l*e, t*at* xi{*i*<ier.nf*rer:ri
$iviner[d* pcst*;]ft,in *f*r6 d* ecr*i***;"nila*e er:,,$c;]r{i,,si
e*l* urrn*,*x*
?*sp*eiai?n s,*pt6rn*r:ii*e{*d*ps F*stxri!*r*arii, sur:t5i*{* aii*e$c6:*:t"
Iat6-ne ajunqi, din nou, a re g i m u l u ial i mentar.pri n
- bisericS,iar acest lucru se
ln vremea Postului Mare ta p tu l c d s e mdndncdmdn- vede cel mai bine acum. in
sau Postul Sfintelor pasti. care de post, adic6 fdrd car- perioadaPostuluiMare,cdnd
c ar e t ine vre me d e s a p te ne, lapte, brdnzd qi oud, iar sfinteleslujbese desidqoard
sdptamdni. peqtese poate consumadoar dupd indrumdrile unei'cdrti
Aqadar,postul estein pri- in anumite zile cdnd este speciale numite Triod.
mul rando perioad5d" pr._ dezlegarc,ca de pildd la Bu-
gdtireinainteauneimari sdr- In pri ma sdprdmdnd di n
navestire,in 25 martie, sau P ostul Mare, de l uni n6nd
bat or i:P ag te l es a u i n v i e re a de Florii, cu o duminicd ina- j oi , i n bi seri ci se ci i este
Domnului (cu datd variabi- intea SfintelorPagti. qi Canonul cel Mare, 'de
ld). CrdciunulsauNasterea
Domnului (25 decembrie). . P e l d n g d al i mental i e, pocainld.al SlhnruluiAndrei
existd qi alte schimbiri in Criteanul, care este imoirtit
A dor m ir eaM a i c i i D o mn u - ceeace privegterugdciuni- in patrupa4i $i esrecuprins
lui (15 august) 9i Sdrbdtoa- re c a re s e l a c i n comun.i n in slujbaPavecernileiMari,
rea Sfin{ilorApostoli petru si
Pavel Q9 iunie), iar miercu-
rile.5ivinerilede pestean ne
amrntescneincetatde vinde_
rea Domnului, care s-aDetre-
cut intr-o zi de miercuri si de
Pdtimirile Sale, prin Raitig-
nirea de pe CruceaGolgote*i,
petrecutdintr-o zi de vineri.
De aici avem si S6ptdmd-
na Mare, dinainte de Sfinte-
le Paqti ;i mai ales Vinerea
Mare, cunoscutdin toatd lu-
mea crestind.
Postul se remarcdin pri-
mui rAnd printr-o schimblre

W+,:. i, . : - ,:i ::.:::-r:


1..l-i\.1L11
{,1t{j:ti}itlT t: i I aprilie 2019
RAT{DUIEI-I
ORTODOXE

iar miercuri, in sdptdmtna a Adam ;i Eva au fost iscusinld in lupta contra rd-
crncea a Postului Mare, el nevoili sd posteasci, dupi ului din lume, care incearcd
se citegte integral qi este cu- c dderea ?n pi cat, fi i nd sd ne ispiteascS,din lduntrul
prins in slujba Utreniei de la alungali din Grddina Raiului. sau din afara noastrd, dupd
D e n i a d i n z i u a re s p e c ti v d . M6ntuitorul nostru Iisus cuv6ntul Mdntuitorului, Care
Acest Canon,prin texte ale- Hristos a postit de bunivoie zrce:,,acestneamde demoni
se qi frumos intocmite, din vreme de 40 de zile qi nopli, cu nimic nu poate fi biruit
Vechiul gi Noul Testament nem6nc6ndgi nebrindnimic, decdtnumai cu post qi cu ru-
qi alte c6ntdri cu un pro- adicd
lindnd ,,posrnegru". gicinne" (Matei 17,21; Mar-
fund caracter teologic, po- dupE cum se zice in popor. cu 9, 29).
etic qi liturgic, ne v-orbegte iar la urmd a fost isnitii de Le dori m tuturor ci -
desprefelul in care Biseri- diavol in pustia titorilor acestei reviste si
Qarantaniei,
ca Ortodoxd Drept-mdritoa- pe care l-a qi biruit, prin pu- credincioqilor ortodocairo-
re vedeviala omului aici.pe terea Sa cea dumnezeiascd. mdni de pretuti ndeni un
pdmAnt,cu facerealui de ci-
$i noi suntem indemnali Post binecuvdntat, cu sdnd-
tre Dumnezeu si asezarealui sd postim.pentru a cunoa$te tate, rdvnd gi mult aiutor de
in Grddina Raiului, cdderea qi b altl perspectivd asu- la Bunul Dumnezeu,-cumul-
in pdcat a primilor oameni, pra viefii, qi anume pe cea tdpace,liniqtesi bucuriesu-
Adam gi Eva, careau gregit creqtin5,pentru a-L cunoaste fleteasc5,pe aceasti cale bi-
prin pdcarulneascultariT qi al mai binepe Domnulsi Mdn- necuvdntatl a Posfului Mare,
nepostirii,cdlc6ndporunca tuitorul nostru Iisus Hris- ce a inceput de curdnd qi ne
lui Dumnezeu de a nu sus- tos qi a-I urma exemplul qi va conducepe to{i la vremea
ta din pomul cunoqtinleibi- pentru a putea in{elegemai cea frumoasd gi plin6 de bu-
nelui pi rdului, continudnd b l ne momentel e esenti al e curie duhovniceascdinteri-
apoi cu celelalte rele care d i n vi al a S a S i di n i stori a oari a Sfintei Invieri!
s-au intdmplat omenirii qi de mAntuire p lumii intregi:
o a m e n i l o rd e -a l u n s u l v e a - Naqterea si invierea Dom-
f S i l uan
curilor din cauzapdlcarului, nului, care astfel capdtd o EpiscopulEparhiei
d a r 5 i c u e x e mp l e l ep o z i ti - semnificalieaparte pen-
;i Ortodoxe Romdne
ve, de ridicare din pdcat si tru noi. Dar si pentrua pu-
dinUngaria
ti Locliitorul
indreptare, cum a foit gi ca- tea dobdndi inlelepciune Episcopiei
9i Daciei Felix
zui Sfintei Maria Egiplean-
ca (344-422), o tdndrl foar-
te frumoasd, cdzutd curdnd
in viala de desfrdnareqi apoi
intoarsdcu multd determina-
re, luptd qi nevoin!5 lavia\a
de sfinlenie gi care a ajuns o
mare sffintd, foarte cunoscu-
td in viata Bisericii noastre,
fiind sdrbdtoritdpe data de I
aprilie qi in cea de-a cincea
duminicb a Postului Mare. gi
cu alte exemplede oameni
care au cdzut in pdcate.prin
puterilelor gi neluareamin-
te gi s-au intors la via{a de
sfi n l e n i e ,p ri n e x e m p l u l 5 i
ajutorul Do-mnuluisi tUantu-
itorului nostru Iisui Hristos.

aprilie 2O19/ L1_,r&41-A


Uti lD! t\iT|]! www.lumeacredintei.com
CuvdntpentruPostulMare
FostulMarearera*az&fundanrenta16 a sapostulc*Non 4* de zile
linut de &11*fitr.*it*rq"i!
lisusF-'lristos
?nFustia Qarantaniei, inainte de a-$i
incepelucrarea 5arn*nturit*ar*. Onigini!epostuluisuntedenice, aec-
lo d*nd Dun"rr"lexeuomuluiaceast$ prirn,X
tr*apt&a ulrcu;ul*ispne
tndumnez*ir*" Aciar::celdint*i a ratatproi*etul,*&z&rzd prin m*ndnie
fn p$eatulsr**sc{"*it*rii.
l-avrernear&nduit,* * venitF{rlst*s,
Ad*s"lrcel
via!5fSrSpteat,ffrc$ndu-S*
de-*idoile&,{i:trea tr5it?nsrrrererrie, d*
bun*voleDurrneu*uqiOmr,lttliel;i P5stsr, -l*rtf$qiJert{Ator,
W&ntuzre
giM6ntuit*rpentnt; t*{i oanrer:i?.
Fiinc*
Durnnezeu fntrupat,ElesteUla
Tatilui,nurnaiprz*YlputerT: ir:tratn bucuriaeor"nuniunii iulhlriiPer-
soanelor FreasfinteiTreimi.."Fleste{Vlireiesuflet*for nsastre,iarnoi
pe pimint |ncercdm s* urmSmmodulLulde via{*.Deac*ear"l*-a dat
acestPost,pe eareil repet$mfn ciclulNitunEie an de an,p$n*c*ndfieca-
re personalestepregdtitsSs* rNutela vialacearv:aibun$,cu l-.lrist*s"
Acest Post, pe care il nu- Aceastd iubire duhotniceas- noastre. De aceeaSdptdm6-
mim Mare, line pdni in Du- cd, evanghelicd, noi o do- na Mare este dedicatd in to-
minica Floriilor. El este o bAndim qi o pdstrdm in su- talitate Mirelui ceresc lisus
palidd replicd a noastrd, a flet prin rugdciune, post qi Hristos.Toli suntemchema{i
creqtinilor, datd postului milostenie. sdtr[imcuElacele zile,sd-L
desdvdrqit al Dumnezeu- PentruperioadaPostului, urmdm pas cu pas, zi de zi,
lui-Om, Iisus Hristos, Care ca hranl duhovniceasci, ne in suferin{a Sa sufleteascdsi
S-a intrupat, a trdit qi S-a mai sunt date: textele evan- fizicd.
jertfit de dragul nostru. ghelice, textele imnografi- Sd fim cu El in singu-
S6ptamdnaMare estein- ei biserice;ti ;i textele sau rdtatea Lui, in sderinla ;i
chinatd exclusiv MAntuito- invdldturile patristice. moartea ,Sa. Sd trdim pas
rului Iisus Hristos, Mire- Sunt cdteva pericope cu pas fiecare moment din
le ceresc,Care in acele z|le, evanghelice foarte incuraja- ultimele zile ale vielii Sale
ultimele trdite pe pdmdnt,n-a Ioarepregdtitoare alePostu- pdmdnteqti...Sd ne unim iu-
gustat nimic, ci doar S-a ru- lui. Ele ne aratdpede-o parte birea Si suferinla noastrd
gat gi a pldns.De aceeaqi noi mareaiubire a lui Dumnezeu duhorrniceascdcl iubirea ;i
in SdptdmdnaPatimilor aju- fald de noi, oameni, precum suferinla Lui...
ndm, suspin[m, pldngem cu putinla picdtoqilor de a-L Numai a$ane vom putea
Hristos, ne tdnguim cu Prea- cunoaqte,de a-L iubi, de a-L qi bucura de Invierea Lui ca
curatd Maica Sa. asculta,de a se uni cu E1... de propria noastrd inviere.
PerioadaPostului Mare Pdni la Duminica Flori- Dupd cum M6ntuito-
ne este datd de cdtre Dum- ilor, noi suntem chemali s[ rul Hristos a pltimit chinuri
nezeu pentru curdlirea su- sdvdrgim nevoinla postului, cumplite pentru noi, la rdn-
fletelor qi trupurilor noas- nevoinla curd{irii, lumindrii du-nesuntemchemali sdpar-
tre. Apoi pentru sporirea, gi sfin{irii noastrepersonale. ticipdm cu sufletul gi cu iu-
imbundtdtireanoastrdduhov- Intrarea Domnului in Ie- birea noastrd la suferin{a qi
niceascd, pentru cre$terea rusalim simbolizeazdqi in- martiriul Sdu. El a suferit
noasffAin iubirea lui Hristos. trarea lui Hristos in sufletele at6t de mult incdt allcimat.
www,lumea(redintei.com LUI\.18A Clti:DfNTll / aprilie 2o19 71
\.

RANDUIETI
ORTODOXE

asudandcu sudori de s6nge. Imbrdcdmintea de lumi- Este multd nevoie de ru-


A suferit bIt6i, scuipari. bit- nd pe care o aqtept[m ne-o gdciune qi pace, intr-o lume
jocuri qi umilinfi, cunundde ddBll Este harul Lui! lulburati de patimi gi orgolii.
spini, piroane, moartea pe Vd reamintesc Ei despre Intr-o Europdin carela27 de
cruca, toate de dragul nostru. importanla prezenlei la sfin- minute sepronun!5 un divor!,
Mai mult, El este dispus tele slujbe in aceastdperioa- iar la 30 de minute un avort,
sd sufere mereu. Iubirea Sa d5. Ele sunt at6t de bogatein se vede cb este o mare lipsS
este mereu vie... El rdm6- confinut qi semnifica{ii incdt de iubire...
ne in stare de jertfb pdndla aproape nu am mal avea ne- in lume existd qi mul-
A Doua Sa Venire. El sufe- voie de nimic in afara lor... tI suferin!5. Suferinla este
r5, cum zice pdrintele Stini- Amintesc totuqi qi anumi- de doud feluri, cum spunea
loae, in viala qi suferinla per- te lecturi folositoare, indem- Mihopolitul Bartolomeu: lz-
sonaldafiecdruiadinhe noi... ndndu-vd sd citili din scri- vordtd din pdcat ;i izvordtd
Dacd vom petrece bine erile unor Sfinlilor Pdrinli din iubire. Dacd mulfi suferd
Postul, in $bptImdna Pati- sau din Patericul egiptean... din pricina p[catelor, trebuie
milor qi la Inviere vom gus- Sd citim in acest Post scrl- si sufere cineva gi din iubi-
ta din durerea sf6ntd a lui erile, rugdciunile ;i pldnsu- re, ca gi ei sd fie salva{i. Ni-
Iisus, dar qi din bucuria in- rile Sfdntului Efrem Sirul, meni nu ajunge la sfinlenie
vierii Sale. Omiliile Sfdntului Maca- fbrS suferinli. Dumnezeu Ta-
Iatd,ce frumos ne condu- rie Egipteanul. Acolo gd- til ne cere s[ urm[m cuvinte-
ce Duhul Sfhntin Biserici, la sim cuvinte qi exemple de le qi faptele lui Hristos, Care
bucuria cereasc[. smerenie, de dragoste, de a suferit...
La inceputul Triodului qi umilinld, de nevoinld, we- FdrE Hristos nimeni nu
al Postului,noi c6nt[m, zi- le supraomeneqti...De aco- sepoatemdntui, nici moqteni
cdnd: Uqile Pocdinlei des- 1o invd!6m cd temelia vielii viafa vesnicd.
chide mie, Ddtdtorule de duhovnice;ti este aproape- Tocmai de aceeapostim,
viald..., iar in Sdptdmdna le nostru. ca sd ne unim cu lkistos. El a
Mare cdntdm: Cdmara Ta, $i inc[ txrindemn: Vrem postit 40 de zile in pustie, ina-
Mdntuitorule, o vdd impo- sd rdmdnemuniti cu Dumne- inte de incepe lucrarea mdn-
dobitd, qi imbrdcdminte nu zeu? Sd-i unim Ei pe allii cu tuirii noastre. In Sdptdmdna
am, ca sd intru intr-insa...! Dumnezeu. Patimilor ajundm pentru cd
Dupd ce tot Postul ne-am Sd ne rugdm ?nacestPost Hristos, merg6nd spre Cru-
nevoit, in Sdptimdna Mare pentru toli oamenii, pentru ce, nu a gustat nimic, ci doar
ne intdlnim cu Mirele Iisus pacea lumii, pentru pacea a pl6ns gi S-a rugat...El n-a
Hristos... Bisericii. gustat,pentru cd hranaLui era
iubirea aprinsdfa!5 de noi. Si
bem qi noi, dragii mei, din pa-
harul lubirii lui Hristos. Care
S-ajer"tfitpmtru noi.
Dd-ne, Doamne Iisuse
Hristoase, sd Te iubim si noi
pe Tine! Sd iubim CruceaSi
Suferinla Ta!
Ca prin ele sd intr[m
pe poarta Invierii ;i a Welii
veSnice,sldvindu-Tepe Tine,
impreund cu Tatdl qi cu Du-
hul SfAnt.Amin!

Arhim.AndreiCOROIAN

aprilie2019/LUtr.{EACRCDINTEl wwwlumeacredintei.com
I'
..:
.,T"1
lr
Cantonament
laNicula
Cdt de mare nevoie avem de momentein
care sd ne devirusim, penhu a putea reinsta-
la programul duhovnicescin noi! Sdne oprim
din fuga permanentdgi sd privim un ghiocel.
Sd ne rugdm la priveghere,fbrd sd ne gribim
5*
si ajungemla sfeqtanie.Sd ne spovedim,frrd
sd ne incdrcdmde spovedaniilealtora.
La sfatul P[rintelui Mitropolit, am purces
impreund cu fralii preo{i patru zile la Mdnds-
tirea Nicula. Aici am trdit ca in rai. La ince-
put, ni s-au p6rut puline patru zile. La finaI,
ni s-aup6rut prea puline. Am fost ?ntdmpinali
cu cdldurdde cdtrepdrintelePantelimorr,eare
mai degrabdseamdndcu Iustin de la Oaga,nu
cu Pantelimon.
PdnnteleAlexie frcea ascultareade tdie-
tor de lemne, asemeneaSfbntului Moise Ara-
pul. Degi areun fizic impundtor,pdrinteleeste
extremde b16nd.FrateleSilviu esteextremde
fericit cd qi-a g5sit, in sfhrqit, sensul.Deci, a
gdsit fericirea. M-am bucurat s[ aud cd frate-
le Ciprian estemeteorologin Bihor, poateffa-
ducein tihld operepatristice.
P6rintelestare!Nicolae s-a dovedit o gaz-
dd extrem de ospitalierb. Pirintele ecleziarh
Calhic ne-a purtat de grijd pe toatd perioada
cantonamentuluinoshu duhovnicesc.La altar,
pdnnteleAntonie slujeqtecu bldndelefilocali-
c6. Nu mai inqir restul slujitorilor, m6ndstirea estevie, populatd de ascultdrismerite.
Pdrintele Mitropolit a inauzurat cursuri-
le de duhormicie,inaltpreasfinlL Sa fiind un
duhovnic. Au urmat invitafii, pbrinfii Dumi-
tru, Simeonsi Teofil, carene-auimpdr6sit din
experien{alor. Cred ca poateexistaceeace pd-
rintele Dorel numeste mentorship qi in plan
duhovnicesc.Estevital sdpdstrim aceastl le-
gdrurdduhovnic- ucenic,dupamodelulSfhn-
tul Siluan- Cuviosul Sofronie- odrinteleRa-
fail - parinteleNicodim.
Patru zile fErd intemet. fbrd televizor. fbr6
nici un bruiaj exterior.Mult mai uqorde do-
bdnditpaceainimii. ca mii sasemdnruiascd in
jurul nostru. {Fr"Vfarias 11,[atei, prin e*mail]
wwwiumeacredintei.<om , t::;l i '.. i r .l /apr i l i e2019 73
" ,l '
valorile!
Si necomemorim
\4aica Sfhntdgi sfintelef'emei,
Activitatea cu acest titlu s-a desfigurat In zoi, in prima zi a sdptdmdnii,
in contextul Omagierii satului romAnescEi Au dus cu ele mir, cdci la evrei
al comemoririi scriitorului Ion Creangi la Era o lege ce-o lineau bbtrAnii.
implinirea a 182 de ani de la naqterea sa.
O zi frumoasd de duminicf,, dupd Cutremur mare-atuncis-apetrecut,
sivdrqirea Sfintei Liturghii in parohia Fierbin! I a fel ca dupd moartealui Iisus.
din judeful DAmboviJa.Elevii clasei a 8-a ai Ingerul, piatra de la mormdnt
$colii Gimnaziale Fierbinli, sub indrumarea O prdvdli ;i-asupra ei s-a pus.
d-nei profesor Ioana Spdtaruqi cu sprijinul fa- +,
miliei Tr5istaru Marius qi Daniela, au pus in Ingerulle-a spussI nu se teamd.
scendla bisericaparohialSSfrnta Parascheva Poruncdsfdntdlor atunci le-a dat:
doud scenete:Soacra cu trei nurori qi Cinci SI meargi gi si le vesteascd
pdini.La final, tinerii au primit cadouri con- Ucenicilor: Hristos a inviat!
stdnd in dulciuri gi c6te o carte! {Fr**r€e*aa
,i3e+rgia*e*itearau, sa**!.iF*erbin{i, ec}qxe= inviind lkistos a treia zi,
jri;c rii. i ald.E)*e*t**vi{a} Un mare dar primit-a omenirea.
Mai mult ca in a qaseazi,
invierea
Domnului Primit-achiar indumnezeirea.
Semnullui Iona s-a implinit,
Aqa precum lkistos cdndvaa spus. $i ceataingerilor a primit,
Boldul morlii-atunci s-a nimicit, Un mare dar, mai mult ca la-nceput:
Cdnddin mormAnt,cu slavi, ainviat Iisus. Sd rimdnd ftrd de sfhrqit
Statomici Binelui, cu-n tare scut.
Nu templul cel mdre! vor ddrdma
Eweii care nu au priceput, Iisus pe nori atunci cdnd va veni,
Pe Cruceagreavor in51!a, Pe toli cei adormili va invia.
Pe Mielul bl6nd, cd doar aqaau vrut. Un Pagtenou, in ceade-a optazi,
Cu Domnul, fericifi, noi vom serba.
Paharul morlii pentru noi primi Iisus,
CIci voia Tatdlui a implinit. { Pr$$Lr\Tini*rei }Earngriu}
Din iubire, mergepe Golgota sus,
M6ntuire El ne-a dIruit!

in mormdnt, Iisus a stat cu trupul,


l-.Iusingur, ci cu dumnezeirea.
!n iad, S-a dus Hristos cu sufletul,
Incdtuqa,tilorsd duci Izbdvirea.

$dam qi Eva gi-ntregneamul,


In iad atAtaweme-au a$teptat,
Sd c6nte,sd se-auddgraiul:
Hristos din morli a inviat!

aprilie 2019./
BA$LICA AGENTTA
DE PELERTNAJE
"BASIL|CATRAVEL"

Vd invitim sXparticipatila un pelerinajpromogonalin


Jara
SfAntS,in L'aresunt cuprinsecelemai importanteobiective:
BisericaSfAntuluilvlormAntEiCaleaCrucii, Muntele Sion cu
FoiqomlCina ceade Taini, Nazaretgi CanaGalileii,Muntele

ff Thbor,BisericaNagterii Domnului din Betleemqi Aqezdmantul


RomAnescde la lerihon.

Agenlia de Pelerinaje"BasilicaTravel,,vd invitd sd


participafi la un pelerinajin lara SfAnti qi Egipt, prilej cu
careputeti sa vd inchina!i in vechilemdndstiriridicate de
primii cdlugdricreqtini,dar qi posibilitateaparcurgerii
drumului MAntuitorului Hristos din Betleemin Egipt
9i
apoi din Galileeala Ierusalim,unde a sivArqit mdntuirea
neamului omenesc.BisericaNagteriiDomnului din
Betleem,Drumul Crucii, SfAntul MormAnt, MinHstirile
SfAntulAntonie gi SfAntul Pavel Tebeui,Mdndstirea
SfAntaEcaterina de la Muntele Sinai sunt cAtevarepere
ale cilitoriei.

BUCURE$TI ' BASILIcA TRAVEL: str, Doamnei, Nr, 2e rel,/fax: +4021.316,35.08,


Mobil: 0741.260.424
Email: officeebasilicatravel.ro, program: 09.00 17.00
-
BUCURE$TI - CENTRUL KRETZULESCU: CaleaVictoriei, Nr,45, Tel"/faxr+4021.s13,32.45
Email: patriarhia_pelerinaje@yahoo,com,program: 09.00 17.00
-
BUCUREQTI - CENTRUL ENESCU: CaleaVictoriei, Nr.202, Tel.: +4021.913.24.86
Email: pelerinaje,eneecu@yahoo,ro, program: 09.00 17.00
-
BUcuREsrI - CENTRUL coLINA BUCURIEI: B-dul Regina Maria,
Nr. 1, Ter.:+402r,96r,,26,24
Email: pelerinaj e@basilicattavel.ro,program: 10,00 1g.00
-
PLOIESTI - CENTRUI ,,sF, IoAN IACOB": str. Republicii, Nr, 121,Ter,r+40244.5114,814
Email: ploiesti@basilicatravel.ro,program: 09,00 12.00
-

wrrrv,pelerlnaj.ro fl relertnrlenasiltca
Tlavel www.brslllcstravel.ro
BA$L|CA AGENTTA
DE PELERTNAJE
"BAS|LICATRAVEL"

Agenfia de Pelerinaje "Basilica Travel,, v6 invitd si participa{i


la un pelerinaj in Grecia si Italia, cu trecere pe la cele mai
importante biserici, monumente istorice si locuri memorabile,
printre care: Biserica SfAntul Dimitrie din Salonic, Ansamblul
Monastic de la Meteora, Biserica SfAntul Spiridon din Corfu,
Biserica San Nicoia din Bari cu moaEtele SfAntului Nicolae, tur
pietonal in Roma doud zile, timp destinat pielei SfAntul petru,
Colosseumuiui (aici, noi mergem pentru a ne aduce aminte de
persecufia si moartea martirilor), Columna lui Traian etc.

Basilica Travel organizeazd pelerinale in Rusia. Obiectivele acestui


pelerinaj sunt numeroase. Printre cele mai cunoscute, menfionim:
Mindstirea Diveevg in care se afld moagtele SfAntului Serafim de
Sarov, Moscova - fur de orag cu ghid, inchinare in cele mai
importante locaguri: Biserica Sf6nta Matron4 Catedraia SfAntul
Vasile Biajenul, Catedrala Iisus MAntuitorul, oragele Sankt
Petersburg Vladimir, Veliki Novgorod, Murom gi Serghiev posad.

': Agentia de Pelerinaje "Basilica Travel" vi inviti sd participa! la


I pelerinaje in Grecia pentru a vi bucura de int6lrrirea in rugdciuni
cu sfinli mult iubif, 9i de poporul nostru. Amintim: Biserica SfAntul
Dimitrie din Salonic, in care se afli moagtele acestuia Mdndstjrile
din Arsarnblul Monahal Meteora, Ministirea SfAnta Treime din
insula Eghirn, unde sunt moagtele Sf6ntului Ierarh Nectarig Biserica
Sf6ntul Ioan Rusul de la Prokopr, cu indrinare la moasJele lui gi
Ministirea Buna Vestire de Ia Nea Makri, in care se aflX moasJele
SfAntului Mucerric Eferm cel Nou.
B&{$qV-CENTRUL,,SFANTULIERARHNICOLAE": PiAIASfAtUIUi,Nr.5,TCI.IIAX:+40268.512.673
Email: brasov@basilicatravel.ro,program: 09.00_ 17.00
SIBIU - CENTRUL,,sF: MARE MUCENIC oPREA": Str. Mitropotiei, Nr.36, Tet./fax:+40269.2117.g63
Email: sibiu@basilicatravel.ro,program: 09,00 - 17.00
Azu - CENTRUL ,,SFANTUL APOSTOL ANDREI'': B-dUI RCVOIUfiCi, Nr.90, TCI.:+40257.466.784
Email: arad@basilicatravel.ro,progran: 09.00- 17.00
ORADE_A- CENTRUL,,SF. MARE MUCENIC MINA,,: Str. Ep. Roman Ciorogariu, Nr. 10
Tet./fax:+40259.236,038, Email: oradea@basilicatravel.ro,program: 09.00 _ 17.00
R-EsIlA - cENTRUL ,,sF.AP. PETRU qI PAVEL": srR. REpuBtIcII, TEL.IFAX: +40255.255.135
EMAIL: resita@basilicatravel,ro,PROGRAM: 09.00 - 17.00
ffi
www.pelerinaj.ro I f Pelerinaje Basilica Travel www.basilicatrayel.ro
BAflLtcA AGENTTA
DE PELERTNAJE
"BAStLtcATRAVEL"

9::,":: 9i frumuse{eamindstirilor, bisericilor monumentelor


istorice din Georgia qi Armenia pot fi aa_i.ate Ei
i"t -rr.,.,o,,
program de pelerinaj. printre obiectivg
Cut"a.au
_Echmidiazin;Biserici SfAntalkipsime gi-"r,por.U_,
tdil#"-,"rcruci din
Erevan,Va1eaArara! tL1IaJoraEu]uififiirci
Cut"Juf" iiori,
BisericaAnchiskhati, Mdndstireuy"u.i, ql
luie"lrrir* SfL,, nfi""
Bodbe.Vd invitem sd participali iu u;ifi.r_or;#;;.

Cu prilejul sdrbitorii Izvorul Tdm5duirii,


vd invitdm intr,un
Capadocia.peterinii vor participa ta
f,"^t::t:.1j" ":.Oelin
SfAnta Liturghie de hram la Mdndstirea rr";Jt;;;;uirii.
Se
vor adiuga frumoasele monumente
istorice din Istanbul:
SfAnta Sofia, Basilica Cisterne, Biserica
Chora, Biserica din
\4aherne Ei Biserica RomAneascd SfAnta
Muceni{a pa.arcf,erri.
Pelerinajul va continua in Capadocia,
lalzmir,tu fumui.ut" gi ta
Efes, unde este casa in care a locuit
Maica Domnului i-pr"urla
cu SfAntul Ioan Evangheiistul qi alte
locuri.

Cu prilejul s;rbetorii Sfentului Mucenic Efrem


cel Nou, va
invitem inh-un pelerinaj in Greci4 la
m5ndstirea ridicata pe locul
martiriului mult iubitului sf6nt, in intreaga
lume ortodoxi.
Pelerinii vor participa la SfAnta Liturghie
qi vor fi prezen! la
procesiunea cu sfintele moagte. programul
cuprinde Ei vizita altor
mdnistiri cu sfinte moaEte, printre care:
Sfanhr,l Nectarie din
Eghina Stantut Ioan Rusul din Evia,
Ansamblul Monastic de la
Meteora etc.

GALATI . CENTRUL,,SFANTUL APOSTOL


ANDREI": STR.ION CITANGA, NR. 13,TEL./FAX: +40236.411.874
trMAIL: galati@basilicatravel.ro,
pROGRAM: 09.00 _
B&{ILA. CENTRUL ,,SFANTULIOAN CASIAN": PIATA f 7.00
DOROBANTI, NR.3, TEL.lFAXI +10239.649.907
EMAIL: braila@basilicatravel.ro,
pROGRAM: OS.OO
- fZ.0O

nvwpelerinaj.ro ffi Rul"rin"l"


Basilica
Trarel www.basilicatravel.ro
Director
..:.
Secretar General de Redac$e

Echipa redacllonali
Nume:

Adresa:

Consultant editorial

Foto coperti Telefon:


Fotografii e -ma i l :
Dorescabonamentla revistat.umeaCredinleipe o perioaddde:
Layout&DTP
fl 3 luni 16,50lei
I 6luni 3+,OO lei
Coreduri n 12l uni 70,00l ei

' . , ., Str.Oborul f,f"u nr. Sg,


:
sector 2, cod pottal O21442,Bucure;ti, tel. O31 422ti423

]4:r!*i:@.*a"lll.Illi|iab.@Rlifu,twru

,*Mffffiffi
W Wtu}€ffix$
$.{,**e*
Mult maisimplu:trimiteliun simplusmsgivdabona!i,la numdrul.-'57,j:
valabilin
retelelevodafone,orange 9irelekom,cu textulLCinsolitde nume,prenume adresa
9i
completd.

Beneficiar:
SCLumeaCredinlei
SRL[societatea
careediteazii
revista],
CUI30151757,
ContIBAN:RO95 INGB00009999O2997374deschis
la tNGBank
Dupdefectuarea pldliiprinordinde plat6/mandat pogtal,o copiea documentului
de platdtrebuietrimisdimpreunicu datelepersonale;i adresa de livrare[nume,prenu-
me,numdrde telefon,e-mail,adresa completdlprine-mail(mariana.hanganu@lumeacre-
dintei.com),prinfax:(004)031 .422.84.23 sauprinpottS/firma
de curierat:
pe adresaOi",ejirj
lo;i,:l 20,Bi-1...t-lt-e:,rj"
r:;-jt::rl.;i.l--r
Li;i-. ,,,cu precizarea,,AbOnament
i-rirt LumeaCredintei,,.
irEitti''iiq1,.,,,:t
',,i;i+l* i irtr.ri,ir
Xilrgi+;ilit::ili;iir,:r;ii.+
iui*t'rili,'r{:jiiri,il,lr+;ir;1{
,,i,,111,l
l!ilia:+l+;ii::i+:t,irt:itt
Perioada:
30Mai- 2lunie 2019
4zile- 3nopfi
TarifEARIy
B00KtNG(25.03:2b19):235
€/pers
Tailfspecial
pentru
fo;ticlienli:245
€/plrs
_ Tarif:260€/pers Descoperifiautenticitateavietii grecesti
. Pentru o cildtorie de n-euitat,o varietate ^rnrr-unsuper
unicd a peisajelor,a culturii, u oj-.nifoi, ua weekendaldturi de hoil
a$teptdm n6;im impreundpe acesteme_ Preful excursiei include: Transpo.rcu
_sg autocar3-4* Aer Condilionat ; 2 nooti ca_
teagun. volos estepoana de accessprepe_
lron. numlt qr muntele centaurilor,creafuri mic dejuninctui la hotetde :i in
,rylr.:,
Navala.;I noaptecazarecu mic deiuninclus.,
mrtrce,.lumdtate om, jumatatecal.
t1su]3Lrmnos;-insolitorde grup cunoscd_
Preful excursieiinclude: Trans_ ]n
tor de lrmba romdnd5i greaca.
port cu autocar3-4* Aer Condifio_
n,at; nopli.cazare,cu mic dejunin- ii. r',,,lirii
I :1,+,:,+*.i.t.ii
i+l:ef,+
clus la hotel de 3* , in ,ona Filion;
'
insolitor de grup cunoscEtorde lim_ Perioada:
04lulie- 07tulie2019
ba romdnbsi greacd. 4zile-3nopli
1;1:::; :,1i;;14;
!q4i,11
+li ii: l{ ;+';:ul
l,+:li l l trii$i;t Xi + t r+ti Tarifspecialpe,ntru
fogiicliengi:
180€
Tarif:195€/pers
Perioada:21
lunie- 24lunie2019 Kavala esteal doilea ora$ca mdrime din
4zile_3nopfi nordul Greciei, un ora; port superb,asezat
TarifEARty
BooK|NG (zs.bi.zorg):240Gl rn amnteatru.unde toate cladirile au o ve_
pers+40€ferry-boat dere spectaculoasdla f.o-ouru ,,i uiUurt
Tarifspecial
pentrufo;ticiienli:255Vpers Mare_Egee.Cunoscutca gi ,,Oraqul;;i;;
sau "Oraqul de azsr,,,grecii suslin
+40€ferry-boat ora$modern,careigi respectdistoria. "a "riE
*
larlf:210€lpers +40€ferry-boat rretul excursiei include: Transportcu
Anul acestaKretan Tour vd propuneo autocar3-4* Aer Condilionat;3 nooti ca_
destinalie_noud Insula Lrmnos, care estere_ zare,cu mic dejun inclus la hotel de 3* in
prezentativdpentru stilul de viald autentic ,
Kavala; tnsotrrtor
de grup cunoscdtorde lim_
grecesc,cdt gi pentru arhitectura sa. Daromdnd gi greacl.
i: i-r,ii; i'ii1"
i iiir,S's'i{ iii+iii; Suntem
"
singura
agenlie
dinlardcarenu
anuleaz6excursiile
programate.
Deasemenea nusecdEtoreste
noapteacuautocarul.
Nestau
mdrturie
sutele
decredinciosi
care
auparticipat '
lapelerinaiele
organizate
denoi.
Ghidultiu terapeuticiffiredint
aaruns =-:r-'
lanumirul26
al-

Ceamaicompleti,
serioasi
gidocumentati
publicalie
deprofil

(auti revista depresidinlari I


acumlachiogcufile