Sunteți pe pagina 1din 1

A cincea etapă de finanţare a lucrărilor de cadastru general

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lansat vineri, la Bistriţa,


cea de-a cincea etapă de finanţare a lucrărilor de cadastru general, suma alocată fiind de aproxi-
mativ 280 milioane lei. La evenimentul de lansare au participat preşedintele - director general
al ANCPI, Radu Codruţ Ştefănescu, prefectul de Bistriţa-Năsăud, Ovidiu Frenţ, prefectul ju-
deţului Cluj, Ioan Aurel Cherecheş, precum şi aproximativ 30 de primari din cele două judeţe.
Discuţiile cu autorităţile locale au vizat problemele întâmpinate în realizarea lucrărilor
de cadastru general, modalităţile de accelerare a Programului naţional de cadastru şi carte
funciară (PNCCF), precum şi propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniu, se arată
în documentul citat.
Primarii interesaţi să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadas-
trale pot încheia contracte de finanţare cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară (OCPI)
începând cu luna aprilie, lucrările fiind gratuite pentru cetăţeni.

sâmbătă-duminică, 30-31 martie 2019 • anul XXIX, nr. 8605 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

O lume colorată Ecaterina Andronescu propune


introducerea a patru tipuri de Bacalaureat
Ministrul Educaţiei Naţionale, Ministrul le-a propus celor pre-
Cornel UDREA Ecaterina Andronescu, a propus zenţi să se gândească la aceste
vineri introducerea a patru formule. „Nu putem să dăm răs-
tipuri de Bacalaureat: Bac T punsurile acum. Sunt încercări ale
(tehnologic), Bac A1 (pentru noastre de a găsi formula cea mai

P
absolvenţii programelor potrivită”, a menţionat ea.
entru un străin care vizitează acum Astfel, elevii care urmează pro-
România, în scopuri turistice, nu pen- de studii liceale de ştiinţe),
Bac A2 (pentru absolvenţii grame de formare profesională vor
tru afaceri, fiindcă acestea s-au cam putea opta pentru studii profesio-
sleit, s-au împuținat, s-au subțiat, curios să programelor de studii liceale
socio-umaniste) şi Bac V (pentru nale Nivel 3 (3 ani) sau pentru stu-
cunoască nu numai frumusețile patriei, dar dii liceale Nivel 4 (patru ani).
și câte ceva despre mersul politicesc al țării, absolvenţii programelor de
studii liceale vocaţionale). „Programele de formare profe-
dacă ar avea posibilitate să vadă panoramic, sională vor cuprinde studiile pro-
ar trăi senzația și sentimentul că se află în- Sugestiile au fost avansate în ca- fesionale, acum generate de şcoala
tr-un bâlci popular dezlănțuit. drul evenimentului de lansare a vizi- profesională, de trei ani de zile,
O lume veselă, colorată, alergând după unii sistemice „Educaţia de uneşte”, care se finalizează cu o certificare a
plăceri mici și nevinovate, bătrânii morfo- organizat de Ministerul Educaţiei competenţelor şi, sigur, cu abilităţi
lind câte-un mititel primit pomană, șter- Naţionale, în aula Bibliotecii Cen- de limba română corect vorbită şi
gându-se apoi atent și grijuliu pe aceeași
haină pe care o folosesc și ca șervețel de trale Universitare „Carol I”. continuare în pagina a 4-a
peste 30 de ani, fiindcă alta n-au putut să-
și cumpere, tineri dându-se în scrânciob, „Drumul către un nou Parla- Luni, ultima zi de
clovni ațâțând interesul oamenilor, circari Tinerii, stimulaţi să meargă la vot ment European trebuie să includă
tinerii! În 2014, doar 20% dintre
plată a impozitelor cu
scoțând foc pe gură, femeia fatală având bonificaţie
un șarpe la gât, grătarele sfârâind, lăuta- Cluj-Napoca găzduiește cam- a numărului de voturi la alegerile tinerii din România au votat la
rii leșinând pe câte-o romanță în moarte pania internațională de stimulare care urmează (26-29 mai, 2019) alegerile europarlamentare. Gene- Primăria municipiului
clinică, toate acestea pot defini politichia a participării tinerilor la alegerile Evenimentul de activare din ca- rația noastră trebuie să își facă vo- Cluj-Napoca anunţă că luni, 1
românească de azi, ajunsă la un nivel de europarlamentare. Sâmbătă, 30 drul caravanei este deschis publi- cea auzită cu privire la unele dintre aprilie 2019, este ultima zi în
mediocritate exemplară. martie, caravana echipei European cului larg și va avea loc în Parcul cele mai provocatoare probleme ale care clujenii își mai pot plăti
Trădările se țin lanț, amenințările curg Youth Forum #ChangeIsComing Central „Simion Bărnuțiu”, din Europei și să facă parte din soluția impozitele locale pentru anul
șuvoi, este ceasul de glorie al Adinei Flo- pentru Alegerile Europarlamenta- Cluj-Napoca. Activitățile desfă- de abordare a acestora. Partidele și în curs. După această dată, se
rea, al lui Tudorel Toader spunând liniștit re va ajunge în oraşul nostru. După șurate vor oferi tinerilor oportu- candidații europeni, de asemenea, calculează majorări de întârzi-
că există viață și după Ministerul Justiției, scăderea drastică a numărului nitatea de a împărtăși opiniile lor trebuie să recunoască oportunita- ere de 1% pentru fiecare lună
partide istorice lepădând bruma de mora- de tineri care au votat la alegerile cu candidații locali la alegerile eu- tea imensă de a interacționa cu ti- sau fracțiune de lună. Până în
lă, de verticală, adaugă culoare și pune ac- europarlamentare din 2014 (doar roparlamentare. De asemenea, vor nerii și să pună accent pe îngrijoră- prezent și-au achitat impozite-
28% din tineri cu vârstă cuprinsă putea afla informații utile despre rile tinerilor votanți; Mulți dintre le 65% dintre persoanele fizice
cent pe tot ceea ce poate fi mai rău și mai și 38% dintre cele juridice, iar
lovit de minima rezitență în această țară. între 18-24 ani au votat), obiec- cum să voteze și care partid euro- ei simțindu-se privați de drepturi
tivul campaniei este de a crește pean le reprezintă viziunea cel mai A.M.C. suma încasată este de aproxi-
continuare în pagina a 12-a mativ 70 de milioane de lei.
semnificativ implicarea tinerilor și bine. continuare în pagina a 4-a
Municipalitatea pune la dis-
poziția clujenilor modalități
Strategii pentru tinerii facile de achitare online: onli-
ne pe site-ul Primăriei; online
pe www.ghiseul.ro; cu ajutorul
care părăsesc centrele de codului QR de pe înștiințarea
de plată a impozitelor; prin vi-
plasament după 18 ani rament bancar, în conturile in-
stituției deschise la Trezorerie;
Reprezentanţii Pro România din mai multe judeţe ale Transilva- direct, prin numerar sau card
niei s-au reunit, vineri, la Cluj-Napoca, pentru a găsi soluţii în vede- bancar, la ghișeele primăriilor
rea integrării în societate a tinerilor instituţionalizaţi după ce aceş- de cartier, la primăria din Piata
tia părăsesc centrele de plasament. La dezbatere au mai luat parte Unirii nr. 1, precum și la Centrul
reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului academic bisericii, dar de Informare pentru Cetățeni,
şi antreprenori. În acest context, Filiala Cluj a Pro România a lansat Calea Moților nr. 7. Programul
platforma „solidar.ro’’ menită să intermedieze comunicarea între de lucru cu publicul la ghișee-
tinerii care părăsesc centrele de plasament şi organizaţiile non gu- le Primăriei este următorul: -
vernamentale care activează în domeniul social sau companiile care Centrul de Informare pentru
doresc să susţină integrarea acestora. Prezentă la dezbatere, deputa- Cetățeni și ghișeele Direcției
tul Gabriela Podaşcă a ţinut să avertizeze că tinerii din centrele de Taxe și Impozite: între orele
plasament aparţin comunităţii şi că în momentul în care împlinesc 18 8.30-16.30; -Primăriile de car-
ani au nevoie de sprijin pentru a depăşi barierele pe care le întâmpină. tier: între orele 8.00-15.30
C.P. A.M.C.
continuare în pagina a 4-a continuare în pagina a 4-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324