Sunteți pe pagina 1din 33

3.

Atributiile administratorului in cadrul asociatiei de proprietarii

Administrarea condominiului se face de catre persoane fizice atestate sau de persoane juridice
specializate si autorizate.

Persoanele fizice pot îndeplini funcţia de administrator imobile în condiţiile atestarăii in baza legii
230/2007.

O persoana juridica va fi autorizata daca indeplineste urmatoarele conditii:


- are ca obiect de activitate unic sau principal, administrarea imobilului;
- are angajat administrator, persoana fizica atestata;
- dovedeste ca are bonitate financiara.

Activitatea de administrare a condominiului include activităţi de administrare tehnică, de


contabilitate şi casierie.

In cadrul asociatiilor de proprietari, administratorii trebuie sa asigure managementul de


proprietate si managementul financiar.

Asigurarea de catre administrator managementului de proprietate presupune:

- prestarea serviciilor conform atribuţiilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor atribuite de comitetul


executiv, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
-pentru lucrările privind proprietatea comună, administratorul, ţinând seama de preţ, durată de
execuţie şi calitate, supune spre analiză, selecţie de oferte şi aprobare comitetului executiv al asociaţiei
de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerinţele, în vederea executării lucrărilor,
conform legislaţiei în vigoare.
- gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti, dacă nu are angajat un casier;
- asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu privire la proprietatea comună;
- efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii
pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;
- gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu
autorităţile publice. Obligaţiile cetăţeneşti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală
- îndeplinirea oricăror alte obligaţii expres prevăzute de lege, precum şi a celor stabilite prin
contractul încheiat cu asociaţia de proprietari;

Administratori asigura managementul financiar prin activitati de contabilitate si casierie, in cazul


in care asociatia de proprietari nu are persoane angajate pentru indeplinirea atributiilor de contabil si
persoane angajate pentru functia de casier.
Administratorul, in calitatea sa de contabil răspunde de organizarea şi conducerea
contabilităţii, în condiţiile legii. Alături de preşedintele asociaţiei şi comitetul executiv, răspunde de
modul de gestionare a patrimoniului asociaţiei. Patrimoniul, din punct de vedere juridic este definit ca
totalitatea drepturilor şi obligaţiilor evaluabile în bani, deţinute de o persoană fizică sau juridică.
Patrimoniul, d.p.d.v. economic, reprezintă totaliatea valorilor deţinute de o persoană fizică sau
juridică: bunuri materiale, disponibilităţi băneşti precum şi totalitatea obligaţiilor acesteia constând din
bani pe care trebuie să le plătească la anumite termene. În limbaj contabil, patrimoniul unei persoane

1
juridice este exprimat prin activul şi pasivul acesteia, activul fiind format din drepturi iar pasivul din
obligaţii.
- informarea trimestrială, în scris sau prin poşta electronică, a proprietarilor, membrii asociaţiei de
proprietari, cu privire la situaţia financiară cuprinzând toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări
şi plăţi aferente asociaţiei de proprietari, sub semnătura proprie şi contrasemnată de preşedintele şi de
cenzorul asociaţiei de proprietari;
- afişare lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de
calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va
conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor,
respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari.

Pentru protejarea intereselor proprietarilor şi ale asociaţiei de proprietari împotriva riscurilor


aferente activităţii de administrare într-un condominiu, administratorii de imobile, persoane fizice sau
juridice, de drept public ori de drept privat, pot încheia poliţe de asigurare de răspundere civilă
profesională. Asigurarea de răspundere civilă profesională nu acoperă riscurile cu privire la fraudă,
înşelăciune, deturnare de fonduri înfăptuite cu bună-ştiinţă.

Reguli generale în organizarea contabilităţii

Contabilitatea se tine in limba română şi în moneda naţională.


Orice operaţiune economico financiară se înregistrează în momentul efectuării ei într-un
document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate devenind astfel document justificativ.

Documentele justificative angajează răspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat şi


aprobat, precum şi celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.
Deţinerea, cu orice titlu de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de
operaţiuni economice -financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate sunt interzise.

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:


- denumirea documentului;
- denumirea şi, după caz, sediul unităţii care întocmeşte documentul;
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
- codul de înregistrare fiscală (când este cazul);
- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este
cazul);
- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării
acesteia;
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;
- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, după
caz;
- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de


document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele
legale în vigoare.
Înregistrarea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă de pix, sau prin utilizarea
sistemelor informatice de prelucre.
În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături, modificări sau alte
asemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea sau file
lipsă.
Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să

2
poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.
Corectarea se face în toate exemplarele documentului justificativ şi se confirmă prin semnătura
persoanei care a întocmit/corectat documentul justificativ, menţionându-se şi data efectuării corecturii.
În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora
se primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul, sau al altor documente pentru care normele
de utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul întocmit greşit se anulează şi rămâne în carnetul
respectiv (nu se detaşează), cu excepţia ordinului de deplasare (delegaţie), pe baza căruia se primeşte
sau se restituie diferenţa dintre cheltuielile efective de deplasare şi avansul acordat.
La corectarea documentelor justificative în care se consemnează operaţii de predare - primire a
valorilor materiale şi a mijloacelor fixe este necesară confirmarea prin semnătură atât a celui care
predă cât şi celui care primeşte.
Pentru evidenţierea în contabilitatea în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop
patrimonial a operaţiunilor efectuate se utilizează următoarele registre de contabilitate obligatorii:
– Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A);
– Registrul-inventar (cod 14-1-2).
Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în
mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul
operaţiunilor contabile efectuate.

Termenul de păstrare a Registrului-jurnal (cod 14-1-1/A) şi a Registrului-inventar (cod 14-1-2)


este de 10 ani.
Documentele justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă se
păstrează pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează 50 de ani.
Documentele justificative care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de viaţă mai mare de 5
ani se păstrează pe perioada de utilizare a bunurilor.

Sistemul de contabilitate în partidă simplă, reprezintă ansamblul registrelor şi


documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la înregistrarea în contabilitate, în mod
obligatoriu cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economice consemnate în documentele
justificative.
Persoanele juridice fără scop patrimonial pot utiliza toate formularele prevăzute în anexa Ordinului
3103/2017 sau numai o parte dintre acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate.
Potrivit Legii Contabilităţii, contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli după
natura sau destinaţia lor, contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri după natura şi destinaţia
lor. Contabilitatea imobilizărilor se ţine în funcţie de activele imobilizate. Activele imobilizate
reprezintă bunurile şi valorile destinate să destinate să servească pe o perioadă mai îndelungată
activitatea persoanei juridice fără scop patrimonial şi compun din principalele categorii:
- imobilizări necorporale
- imobilizări corporale
- imobilizări financiare.
La asociaţiile de proprietari se vor folosi mai frecvent imobilizările corporale care cuprind
terenurile şi mijloacele fixe( maşini, utilaje, instalaţii de măsurare, control, reglaj, unelte, dispozitive,
etc.)
Se consideră mijloc fix un obiect sau complex de obiecte care se utilizează ca atare şi
îndeplineşte cumulativ două condiţii: are valoarea mai mare decât limita stabilită de lege ( valoarea
minimă de intrare este de 2500 lei, conform H.G. 276/2013) şi are durată de funcţionare mai mare de
un an. Mijloacele fixe la intrarea în patrimoniu se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare,
prin care se înţelege:
- costul de achiziţie pentru mijloacele fixe cu titlu oneros;
- valoarea actuală estimată, pentru mijloacele fixe obţinute cu titlu gratuit;

3
- valoarea rezultată în urma reevaluării pentru mijloace fixe reevaluate conform prevederilor
legale.
Contabilitatea mijloacelor fixe trebuie să evidenţieze existenţa şi mişcarea lor, iar pentru cele
utilizate în activitatea economică, şi calculul amortizării.
Contabilitatea stocurilor cuprinde ansamblul bunurilor destinate să fie consumate la prima lor
utilizare şi a ambalajelor. O categorie distinctă din cadrul stocurilor o reprezintă obiectele de inventar.
Obiectele de inventar reprezintă bunuri cu valoare mai mică decât cea prevăzută de lege pentru a
fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu sau cu o durată mai mică de un an
precum şi bunurile asimilate acestora.
Contabilitatea operaţiunilor de capital, a imobilizărilor, cu excepţia imobilizărilor corporale de
natura mijloacelor fixe, a terţilor şi a trezoreriei se ţine cu ajutorul Fişei pentru operaţiuni diverse (cod
14-6-22/c).
Contabilitatea imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe se ţine cu ajutorul Fişei mijlocului
fix (cod 14-2-2).
Contabilitatea stocurilor se ţine cu ajutorul Fişei pentru valori materiale (cod 14-3-10/a).
Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, distinct pe feluri de
activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială potrivit legii şi
activităţi economice.
Pentru fiecare fel de cheltuială se va întocmi o Fişă pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b), în
care se vor înregistra toate documentele în mod cronologic.
Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, distinct pe feluri de activităţi,
respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială potrivit legii şi activităţi
economice.
Pentru fiecare fel de venit se va întocmi o Fişă pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b), în care se
vor înregistra toate documentele în mod cronologic.

În condiţiile în care se trece de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă,


soldurile fişelor pentru operaţiuni diverse de la data de 31 decembrie a exerciţiului financiar încheiat
vor reprezenta soldurile iniţiale ale balanţei de verificare pentru exerciţiul financiar curent.
În acest caz, se vor aplica reglementările contabile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul 3103/2017.
Ca urmare, acestea au şi obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale.
În condiţiile în care se trece de la contabilitatea în partidă dublă la contabilitatea în partidă simplă,
soldurile din balanţa de verificare a anului precedent vor fi preluate ca solduri iniţiale în fişele pentru
operaţiuni diverse pentru exerciţiul financiar curent.

Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A) serveşte la înregistrarea operativă a tuturor operaţiunilor desfăşurate,


pe baza documentelor justificative. Registrul-inventar (cod 14-1-2) serveşte la înregistrarea tuturor
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate în funcţie de natura lor,
inventariate potrivit normelor legale.
Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligaţia să efectueze inventarierea generală a
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, în situaţiile prevăzute de lege, cu
respectarea reglementărilor contabile aplicabile şi a normelor emise în acest sens de Ministerul
Finanţelor Publice.

Administratorul care îndeplineşte şi funcţia de contabil în partidă simplă are obligaţia să


întocmească şi să completeze şi registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru
evidenţa fondului de rulment, registrul pentru evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa
fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin
ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru, foi volante sau listări
informatice, după caz.

4
Numerotarea paginilor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în
ordinea completării lor.
În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a
datelor, fiecare operaţiune economico-financiară se înregistrează în mod cronologic, după data de
întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.

Registrul-jurnal se editează la cererea organelor de control şi pentru necesităţile entităţii.


În cazul în care entitatea foloseşte jurnale auxiliare, în Registrul-jurnal se poate trece totalul lunar al
fiecăruia.
În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie sau de
la începutul activităţii, până la 31 decembrie, sau încetarea activităţii.
În coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se face înregistrarea.
În coloana 3 se trece felul, numărul şi data documentului justificativ care stă la baza operaţiunilor
economice (factura, chitanţa etc.) sau denumirea jurnalului auxiliar (jurnalul privind operaţiunile de
casă şi bancă, jurnalul decontărilor cu furnizorii etc.).
În coloana 4 se trece felul operaţiunii, dându-se explicaţiile în legătură cu operaţiunea respectivă şi
elemente de identificare a acesteia.
În coloana 5 se trece suma din documentul respectiv.
În Registrul-jurnal se trec toate operaţiunile economice privind modificarea elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale entităţii, indiferent dacă acestea au loc în numerar sau
prin conturile deschise la bănci, neţinându-se seama dacă a avut loc plata sau încasarea acestora.

Registrul jurnal
(cod 14-1-1/A)

.......................... Nr. pagină ......


(Unitatea)

NR.CRT DATA DOCUMENT EXPLICATI SUMA


. ÎNREG. FELUL, NR. I
DATA
1 2 3 4 5
REPORT:

DE
REORTAT
Intocmit, Verificat, 14-
1-1/A

REGISTRUL-INVENTAR

Registrul-inventar serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor


inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
Registrul-inventar se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează
şi conduc contabilitatea în partidă simplă, la începutul activităţii, la sfârşitul exerciţiului financiar sau
cu ocazia încetării activităţii, fără ştersături şi fără spaţii libere, pe baza datelor cuprinse în listele de

5
inventariere şi, respectiv, în procesele-verbale de inventariere a elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii.
Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii grupate după natura lor. În cazul în care inventarierea are
loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu intrările şi
ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar, datele
actualizate fiind apoi cuprinse în Registrul-inventar. Operaţiunea de actualizare a datelor rezultate
din inventariere se va efectua astfel încât la sfârşitul exerciţiului financiar să fie reflectată situaţia
reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
Registrul-inventar se poate completa prin înscrierea tuturor elementelor patrimoniale inventariate,
element cu element, sau prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor
patrimoniale grupate după natura lor, potrivit opţiunii entităţii. În acest caz, listele de inventariere se
anexează la Registrul-inventar.
Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse inventarierii pe baza confirmării extraselor sau a
punctajelor reciproce, în funcţie de necesităţi.
În cazul încetării activităţii, Registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor de
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii inventariate faptic la acea dată.
În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunilor înregistrate în ordine cronologică, de la
deschiderea registrului până la sfârşitul exerciţiului financiar, sau încetarea activităţii.
În coloana 2 vor fi recapitulate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
inventariate, detaliat după natura lor, valorile materiale putând fi defalcate pe gestiuni.
În coloana 3 se înscrie valoarea contabilă a elementelor inventariate. Valoarea contabilă a unui activ
este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru
activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
În coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii, stabilită cu ocazia evaluării la inventariere (pe baza listelor de inventariere şi a
proceselor-verbale de inventariere).
În coloana 5 se trec diferenţele din evaluare, calculate ca diferenţă între valoarea contabilă şi
valoarea de inventar.
În coloana 6 se menţionează cauzele diferenţelor (deprecieri, dezmembrări, dezasortări, calamităţi,
terţi neidentificaţi etc.).

.......................... Nr. pagină ......


(Unitatea)

NR. RECAPITULATIA VALOAREA VALOAREA DIFERENŢE DIN EVALUARE


CRT ELEMETELOR DE CONTABILA DE De înregistrare
ACTIV SI PASIV INVENTAR
VALOARE CAUZELE
DIFERENŢELOR
1 2 3 4 5 6

Intocmit, Verificat,

6
Registrul pentru evidenţa fondului de reparaţii

Asociaţia de proprietari va constitui un fond pentru repararea părţilor de construcţii/instalaţii


aflate în proprietate comună, fond cu perioadă de folosire limitată, care va fi depus în contul asociaţiei
de proprietari şi nu va putea fi folosit decât cu acordul adunării generale a asociaţiei de proprietari, în
conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli.

APARTAMENT/SPAŢIU NR. ............


Suprafaţa utilă .................. m.p.
Cota-parte indiviză .............. %

.......................... Nr. pagină ...... (Unitatea

Nr. Operaţiuni
crt. Sold
Sume
Nr şi data doc Explicaţii Stabilita Încasată Plătită ptr
de inc. / plata lucrări
1 2 3 4 5 6 7
REPORT

DE
REPORTAT
Întocmit verificat
..........................

1 .Serveşte ca document pentru evidenţa fondului de reparaţii al asociaţiei de proprietari constituit


din contributiile proprietarilor conform cotelor-părţi indivize.
2. Se întocmeşte într-un exemplar de către administratorul asociaţiei de proprietari, prin alocarea,
pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completării pentru un an de zile.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari.

Registrul pentru evidenţa fondului de rulment


În scopul asigurării fondurilor necesare pentru plăţi curente, asociaţia de proprietari stabileşte
cuantumul şi cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. De regulă, fondul
de rulment se dimensionează astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la
nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost
necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociaţia de proprietari în anul expirat, la
nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflaţiei, iar în cazurile asociaţiilor de
proprietari nou-înfiinţate, prin constatarea şi însuşirea experienţei în domeniu a unor asociaţii de
proprietari echivalente ca mărime.
Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei ce revine fiecărui proprietar,
potrivit hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari, iar reîntregirea fondului de rulment se
face lunar, prin plata sumelor afişate pe lista de plată. Pentru încasarea fondului de rulment, casierul
asociaţiei de proprietari eliberează chitanţă personalizată separată.

7
În situaţiile în care, prin contractul de închiriere încheiat cu proprietarul, chiriaşul se obligă să
participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului în care locuieşte, acesta va participa şi la
formarea fondului de rulment.
Fondul de rulment încasat se poate restitui în situaţiile de schimbare a domiciliului sau a
dreptului de proprietate, dacă prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosinţei
locuinţei nu se stipulează altfel, precum şi în situaţiile în care cheltuielile lunare scad conform deciziei
comitetului executiv, la cererea proprietarului

REGISTRUL
PENTRU EVIDENŢA FONDULUI DE RULMENT
(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/a)

APARTAMENT/SPAŢIU NR. ............


Suprafaţa utilă .................. m.p.
Cota-parte indiviză .............. %

Nr. Operaţiuni
crt. Sold
Sume
Nr şi data doc Explicaţii Stabilita Încasată Restituită
stab./încasata/restituită
1 2 3 4 5 6 7
REPORT

DE
REPORTAT

1. Serveşte ca document pentru evidenţa fondului de rulment al asociaţiei de proprietari constituit


din contribuţiile proprietarilor conform criteriilor şi condiţiilor stabilite de adunarea generală a
proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari
2. Se întocmeşte într-un exemplar de către administratorul asociaţiei de proprietari, prin alocarea,
pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completării pentru un an de zile.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari.

Registrul pentru evidenţa fondului de penalizări


1. Serveşte ca document pentru evidenţa fondului de penalizări al asociaţiei de proprietari constituit
din penalizarile aplicate proprietarilor restanţieri conform sistemului propriu al asociaţiei de
proprietari.
2. Se întocmeşte într-un exemplar de către administratorul asociaţiei de proprietari, prin alocarea,
pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completarii pentru un an de zile.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari.

8
REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA FONDULUI DE PENALIZĂRI
(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/d)
APARTAMENT/SPAŢIU NR. ............
Procent penalizări ....... %/zi de întârziere

Nr. Operaţiuni
crt. Sold
Sume
Nr şi data doc Explicaţii Penalizare Penalizare Restantă
de aplic./ aplicată încasată
încasare
1 2 3 4 5 6 7
REPORT

DE
REPORTAT
Întocmit

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA SUMELOR SPECIALE


(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/c)
1. Serveşte ca document pentru evidenţa sumelor speciale ale asociaţiei de proprietari constituite
din sumele rezultate din activităţi economice (inchirieri spaţii comune, amplasare de reclame
publicitare pe fatada, montaj antene pe terasa, utilizarea
2. Se întocmeşte într-un exemplar de către administratorul asociaţiei de proprietari, prin alocarea,
pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completării pentru un an de zile.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari.

REGISTRUL
PENTRU EVIDENŢA SUMELOR SPECIALE
(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-25/c)

APARTAMENT/SPAŢIU NR. ............


Suprafaţa utilă .................. m.p.
Cota-parte indiviză .............. %
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─
──────┐
│ │ OPERAŢIUNI │ │
│ ├─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ │
│ │ │ Suma │ │
│Nr. ├──────────────────┬──────────┼───────────────┬──────────────────┤ Sold │
│crt.│ Numărul şi data │ │ Incasată de │ Platită pentru │ │
│ │ documentului de │Explicaţii│asociaţie de la│ lucrări │ │
│ │ încasare/plată │ │ terţi │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤

9
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ Report:│ │
├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤
├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤
├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤
├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤
├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤
├────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ De reportat:│ │
└────┴──────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────┴───────┘
Intocmit, 14-6-25/c
Intocmit, 14-6-25/c
*ST*

FIŞĂ PENTRU VALORI MATERIALE


(cod 14-3-10/a)
Serveşte la ţinerea contabilităţii stocurilor (cantitativ şi valoric), distinct pentru activităţile fără
scop patrimonial şi activităţile economice şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de stocuri,
grupate pe magazii (gestiuni).
Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc
contabilitatea în partidă simplă, separat pe fiecare categorie de stocuri.
Se completează la începutul anului pe baza stocurilor şi a valorii acestora de la sfârşitul
exerciţiului financiar precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor de intrare şi ieşire.
La sfârşitul fiecărei luni, fişele pentru valori materiale se totalizează pe luna respectivă şi cumulat de
la începutul anului.

JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE


pentru ................................ (cod 14-6-17/c)
Serveşte ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor privind
activităţile economice ale persoanelor juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc
contabilitatea în partidă simplă.
Se întocmeşte lunar, pe baza Fişelor pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b).
Se întocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli şi un jurnal pentru venituri, distinct pentru
activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile economice.
În coloana 5 se trec, după caz, totalurile lunare din fişele de venituri şi de cheltuieli privind
activităţile economice.
Pentru cheltuielile deductibile plafonat, înainte de înregistrarea totalului din fişa pentru
operaţiuni diverse, se va calcula cota care este deductibilă şi numai aceasta se va înregistra în
jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.
Datele din jurnale stau la baza determinării veniturilor din activităţi economice, a totalului
cheltuielilor deductibile fiscal şi a rezultatului exerciţiului financiar privind activităţile economice
(profit/pierdere).

Nr. pagină .....│


│ (Unitatea) │
│ │
│ JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE │
│ pentru .......................................... │
│ ................................................. │
│ │
├────┬─────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┤
│Nr. │ Data │ Documentul │ Explicaţii │ Suma │

10
│crt.│înregistrării│ (felul, numărul) │ │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ Report: │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
├────┼─────────────┼────────────────────
──┼─────────────────────┼──────────────┤

FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE


pentru ............................. (cod 14-6-22/b)

Serveşte la ţinerea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor potrivit reglementărilor în vigoare,


distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile economice.
Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc
contabilitatea în partidă simplă.
Se completează cu veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar în curs.
La sfârşitul fiecărei luni, fişele pentru operaţiuni diverse se totalizează pe luna respectivă şi
cumulat de la începutul anului.

│..................................... Nr. pagină .........│


│ (Unitatea) │
│ │
│ FIŞA PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE │
│ pentru .............................................. │
│ ..................................................... │
│ │
├────┬────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤
│Nr. │ Data │ Documentul │ Explicaţii │ Valoare │
│crt.│documentului│(felul, numărul) │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ Report: │ │
├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────┼────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤
├────┴────────────┴─────────────────┴──────────────────────┼──────────────────┤
│ De reportat:│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
Intocmit, 14-6-22/b
*ST*

Intocmit, 14-6-22/b
*ST*

FIŞĂ PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE

11
pentru .............................

(cod 14-6-22/c)
Serveşte la ţinerea contabilităţii operaţiunilor de capital, a imobilizărilor, cu excepţia
imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe, a terţilor şi a trezoreriei potrivit reglementărilor
în vigoare şi, după caz, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi pentru activităţile
economice.
Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc
contabilitatea în partidă simplă.
Se completează la începutul anului, pe baza soldurilor de la sfârşitul exerciţiului financiar
precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operaţiunile
intervenite.
La sfârşitul fiecărei luni fişele pentru operaţiuni diverse se totalizează pe luna respectivă şi
cumulat de la începutul anului.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│..................................... Nr. pagină ......│
│ (Unitatea) │
│ │
│ FIŞA PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE │
│ pentru .......................................... │
│ ................................................. │
│ │
├────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────────┬───────┤
│Nr. │ Data │ Documentul │ │ Valoare │ │
│crt.│documentului│(felul, numărul)│ Explicaţii ├────────┬─────────┤ Sold │
│ │ │ │ │Intrări │ Ieşiri │ │
├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ Report: │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
├────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
├────┴────────────┴────────────────┴────────────────┼────────┼─────────┼───────┤
│ De reportat:│ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┘
Intocmit, 14-6-22/c
Intocmit, 14-6-22/c

LISTA DE PLATĂ
A COTELOR DE CONTRIBUŢIE LA CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI
(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-28)
1. Serveşte pentru determinarea cheltuielilor comune din fiecare lună şi repartizarea lor pe
proprietarii din asociaţie în vederea încasării şi reîntregirii fondurilor asociaţiei de proprietari.

12
2. Se întocmeşte în două exemplare de către administratorul asociaţiei de proprietari.
3. Circulă:
- prin afişare la avizier (exemplarul 1);
- la administraţia asociaţiei de proprietari (exemplarul 2).
4. Se arhivează la administraţia asociaţiei de proprietari
Are caracter orientativ si nelimitativ, modelul fiind aprobat în adunarea generală a proprietarilor.

13
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC .........
DATA AFIŞĂRII: ................
DATA SCADENŢĂ: ..............
DATA SCADENŢĂ (fără FOND DE RULMENT): ..............
PERIOADA DE AFIŞARE: ..............
LISTA DE PLATĂ
A COTELOR DE CONTRIBUŢIE LA CHELTUIELILE
ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI BLOC ............. SCARĂ ....
Lună ................. Anul .........

┌─────┬────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬────┬─────────────────────┐
│ │Nr. │Nr. │Supra-│Chel-│Chel-│Cheltuieli│Chel- │Chel-│ │Aju- │ │ │ │ RESTANŢE │
│Nr. │per-│cu- │faţă │tu- │tu- │ pentru │tuieli│tu- │Sume │toare│Pena- │TOTAL│ ├────┬────┬─────┬─────┤
│apar-│soa-│rent │utilă │ieli │ieli │încălzirea│pe │ieli │achi-│bă- │lizări│ DE │Fond│Cota│ │ │Total│
│ta- │ne │per- │[m.p.]│pe │pe │apartamen-│cota- │pe │tate │ne- │__%/zi│PLATĂ│de │de │Fond│Pena-│res- │
│ment/│car-│soane│ │număr│con- │ tului/ │parte │bene-│în │şti │ │[lei]│rul-│con-│de │li- │tanţe│
│spa- │te │ │ │de │su- │spaţiului │indi- │fici-│a- │ │ │ │ment│tri-│rul-│zări │ │
│ţiu │im- │ │ │per- │muri │ │viză │ari │vans │ │ │ │ │bu- │ment│ │ │
│ │bil │ │ │soane│indi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ţie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │vidu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
├─────┼────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴─────

┌───────────────────────────┬─────┬─────────────────┬──────────┐ ┌─────────────────────────────┬─────┬────────┐

14
│ CHELTUIELI PE NUMĂR DE │ │ │ │ │ CHELTUIELI PE COTA-PARTE │ │ │
│ PERSOANE, CONSUMURI │ │ LEI/PERSOANĂ │ │ │ INDIVIZĂ, DE ALTĂ NATURĂ, │ │ │
│ INDIVIDUALE ŞI PE │ │ │ │ │ACHITATE ÎN AVANS, PENALIZĂRI│ │ │
│ BENEFICIARI │ LEI ├────────┬────────┤ LEI/M.C. │ │ ŞI AJUTOARE BĂNEŞTI │ LEI │LEI/M.P.│
│ │ │ FĂRĂ │ CU │ │ │ │ │ │
│ BAZA DE CALCUL │ │CONTOARE│CONTOARE│ │ │ BAZA DE CALCUL │ │ │
│ CHELTUIALĂ/FACTURĂ/LUNĂ │ │ │ │ │ │ CHELTUIALĂ/FACTURĂ/LUNĂ │ │ │
├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤
INTOCMIT ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤
ADMINISTRATOR, │APĂ RECE/........./....... │ │ │ │ │ │INCĂLZIRE │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ APARTAMENTE/SPAŢII/..../.....│ │ │
├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤
│APĂ CALDĂ/......../........│ │ │ │ │ │INTREŢINERE │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ASCENSOR/INTERFON/....../....│ │ │
├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤
│GAZE NATURALE/..../..... │ │ │ │ │ │FOND REPARAŢII/REPARAŢII │ │ │
├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤
CENZOR, │EVACUARE GUNOI │ │ │ │ │ │CHELTUIELI ADMINISTRATIVE, │ │ │
│MENAJER/...../............ │ │ │ │ │ │INCLUSIV SALARII, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ REMUNERAŢII, INDEMNIZAŢII, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ CONTRACTE/...../......... │ │ │
├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ENERGIA ELECTRICĂ SPAŢII ŞI│ │ │ │ │ │PIERDERI/CONSUMURI SPAŢII │ │ │
│INSTALAŢII COMUNE/.../.... │ │ │ │ │ │COMUNE (APĂ, INCĂLZIRE ETC.) │ │ │
├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤
│SALARII/REMUNERAŢII │ │ │ │ │ │SUME ACHITATE ÎN AVANS │ │ │
│INGRIJITOR/...../..........│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┤ │
PREŞEDINTE, │ │ │ │ │ │ │PENALIZĂRI │ │ │
├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┤ │
│CHELTUIELI PE BENEFICIARI │ │ │ │ │ │AJUTOARE BĂNEŞTI │ │ │
├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤
│ TOTAL 1:│ │ │ │ │ │ TOTAL 2:│ │ │
└───────────────────────────┴─────┴────────┴────────┴──────────┘ └─────────────────────────────┴─────┴────────┘
L.S.
TOTAL ASOCIAŢIE (1+2): ____________ LEi

15
Cheltuielile asociaţiei de proprietari
Cheltuielile care sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu
şi nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură se repartizează
proporţional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în clădire în luna pentru
care se calculează lista de plată şi reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece, caldă şi canalizare;
combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrică utilizată pentru funcţionarea
instalaţiilor comune; colectarea deşeurilor menajere, vidanjare, combustibil pentru prepararea apei
calde menajere şi a hranei; energia electrică utilizată pentru funcţionarea instalaţiilor comune;
Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece şi
canalizare; apă caldă menajeră; energia termică, combustibilul şi apa rece pentru prepararea apei calde;
gaze naturale; încălzirea apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcţie de indexul contoarelor individuale sau
în funcţie de alte criterii în baza cărora se pot individualiza consumurile.
Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcţie de indexul repartitoarelor de costuri,
conform normei tehnice şi metodologiei elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
Asociaţiile de proprietari vor evidenţia cheltuielile cu energia termică pentru încălzire şi apa
caldă menajeră, separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special, care va fi afişat împreună
cu lista pentru defalcarea celorlalte cheltuieli de întreţinere.
În borderoul prevăzut mai sus se vor înscrie obligaţiile de plată a energiei termice consumate pentru
încălzire şi prepararea apei calde menajere pe fiecare apartament, aşa cum rezultă din defalcarea
facturii primite de la furnizorul de energie termică, şi separat cuantumul ajutorului social aprobat în
conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a
unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 116/2007.
La primirea borderoului cuprinzând ajutoarele de caldură pe beneficiari se vor menţiona pe chitanţe
aceste sume, beneficiarii urmând să achite diferenţa dintre cota de întreţinere afişată pe lista de plată şi
ajutorul social.
Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate, în funcţie de suprafaţa utilă a
apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, reprezintă cheltuielile efectuate
pentru administrarea, întreţinerea, repararea, exploatarea şi, după caz, consolidarea părţilor de
construcţii şi instalaţii din condominiu aflate în proprietate comună
Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile asociaţiei cu privire la
proprietatea comună, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrări de întreţinere, service, reparaţii
şi, după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă energetică, modernizare la părţile de construcţii şi
instalaţii aflate în şi pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi
în acordul de asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare,
încălzire, energie electrică; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; interfonul -
partea de instalaţie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de
evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea,
conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociaţiei: salarii
sau remuneraţii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru
curăţenie etc.; indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari ori persoanelor alese:
preşedintele, membrii comitetului executiv şi ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte
sau poliţe de asigurări; alte servicii administrative către proprietatea comună.
Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate se repartizează proporţional cu cota-parte indiviză de
proprietate din proprietatea comună a fiecărui proprietar, calculată în funcţie de suprafaţele utile ale
tuturor apartamentelor şi ale spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Cota-parte indiviză de
proprietate din proprietatea comună a fiecărui proprietar este înscrisă în acordul de asociere.
Modificările asupra cotei-părţi indivize se consemnează în acordul de asociere, conform regulii
stabilite de acesta.

16
(2) În cazul în care suma cotelor-părţi indivize din actele de proprietate, care sunt fracţiuni abstracte
pentru fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din clădirea/blocul care
constituie condominiul, nu este egală cu 100, comitetul executiv al asociaţiei de proprietari solicită
întocmirea unei noi documentaţii cadastrale, prin punerea la dispoziţie a cărţii tehnice a imobilului şi
cu respectarea prevederilor în vigoare cu privire la autorizarea, calitatea şi siguranţa construcţiilor.
(3) Cota-parte indiviză de proprietate reprezintă raportul procentual dintre suprafaţa utilă a
apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi suma suprafeţelor utile ale
tuturor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din condominiu.
Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe pentru încălzire, în cazul în care nu există aparate de
măsurare a acestuia pentru fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,
inclusiv pentru proprietatea comună aferentă acestora, se repartizează tuturor proprietarilor din cadrul
asociaţiei de proprietari proporţional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună, aşa cum este
înscrisă în acordul de asociere.
Cheltuielile pe beneficiari reprezintă cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiază în
mod individual proprietarii, toţi sau în parte, gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de
proprietari.
Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu privire la: citirea, calculul şi gestiunea consumurilor
individuale de apă rece, apă caldă, căldură, gaze, energie electrică, deşeuri municipale; servicii cu
privire la repartitoarele de costuri; chiriile spaţiilor comune - boxe, casa scării, holuri, spaţiu ghenă,
terasă etc.; gestiunea ajutoarelor băneşti; gestiunea contractelor cu caracter individual; întreţinerea
interfonului şi a părţii de instalaţie din interiorul apartamentului; verificarea metrologică a contoarelor
individuale de energie termică, în cazul distribuţiei orizontale; reviziile instalaţilor interioare de gaze,
apă şi încălzire; alte servicii individuale către proprietari.
Cheltuielile pe beneficiari se repartizează conform valorii care revine fiecărui beneficiar în
cauză.
Pentru proprietarii care beneficiază de anumite servicii şi determină consumuri suplimentare, în
condiţiile în care nu există nicio interdicţie legală în acest sens, calculul cotei de contribuţie aferente
cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite prin normativele tehnice în vigoare sau,
în lipsa acestora, conform deciziei comitetului executiv, în funcţie de cantitatea consumată.
Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezintă cheltuielile asociaţiei de proprietari pentru:
încălzirea proprietăţilor individuale - apartamente, spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
(energia termică sub formă de căldură; combustibilul şi energia electrică pentru încălzire;
salariu/remuneraţie pentru fochist şi echipament de lucru; costuri pentru funcţionarea instalaţiilor de
încălzire centrală).
Cheltuielile cu consumurile comune de energie termică din spaţiile aflate în proprietate comună, şi
anume casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, subsol, holuri şi altele asemenea, se repartizează
proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză care îi revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta
este înscrisă în actul de proprietate sau cum a fost recalculată conform prevederilor prezentelor norme
metodologice.
Proprietarii apartamentelor şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă deconectaţi
de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al clădirii au obligaţia să-şi asigure o altă
sursă de încălzire.
Dacă proprietarul unui apartament sau al unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
modifică suprafaţa echivalentă termic de încălzire din apartamentul sau din spaţiul pe care îl deţine,
cota-parte de participare la cheltuielile pentru încălzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de
modificare a suprafeţei utile luate în calcul, fără a modifica cota indiviză a apartamentului.
Coeficientul se calculează conform normelor tehnice elaborate de Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, pe baza unui studiu de specialitate.
Potrivit Ordinului 343/2010 actualizat pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea
consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii
sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apa caldă de consum, factorul de recalculare

17
recomandat de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
este o mărime adimensională utilizată pentru recalcularea suprafeţei utile a apartamentului luat în
calcul la repartizarea energiei termice în cazul în care corpul/corpurile de încălzire este/sunt
modificat(e) faţă de soluţia de proiect, fără ca prin aceasta să se modifice cota indiviză. Se determină
cu relaţia:

S^MOD(ET) + S^PRO(ET)
K(rec) = ─────────────────────── ,
2 x S^PRO(ET)

în care:
S^PRO(ET)- suprafaţa echivalentă termic de proiect a corpului de încălzire exprimată în m²;
S^MOD(ET) - suprafaţa echivalentă termic modificată a aceluiaşi corp de încălzire exprimată în m²;

Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile asociaţiei de proprietari pentru: lucrările de


întreţinere, reparaţii şi înlocuiri la antena ori antenele colective de televiziune, care se repartizează în
raport cu numărul prizelor de televizoare aflate în locuinţe şi în spaţiile cu altă destinaţie decât aceea
de locuinţă, în condiţiile în care nu există o hotărâre a adunării generale prin care sistemul de antenă
colectivă să fie desfiinţat sau casat; cutiile poştale, cheile de la uşa de intrare comună în clădire, care
se repartizează în raport cu numărul proprietarilor; alte cheltuieli, repartizarea făcându-se în
conformitate cu clauzele contractuale sau conform modului de facturare; curăţatul coşurilor de fum,
care se repartizează fiecărui proprietar proporţional cu numărul sobelor şi al maşinilor de gătit
racordate la coşurile de fum ale clădirii.

Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv"

Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu
întocmesc situaţii financiare anuale.
Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, lunar se
întocmeşte "Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv" (cod 14-6-30/d), pe baza datelor
înscrise şi totalizate în fişe şi jurnale contabile.

18
SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV*)
(cod 14-6-30/d)
Partea I Partea a II-a
┌────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────┬─────────────────────────────────┬──────┐
│Nr. │ Elemente de activ │Valori│Nr. │ Elemente de pasiv │Valori│
│crt.│ │(lei) │crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤
│ 1. │Sold în casă │ │ 1. │Sold fond de rulment │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤
│ 2. │Sold conturi la bănci │ │ 2. │Sold fond de reparaţii │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤
│ 3. │Sume neachitate de proprietarii din │ │ 3. │Sold fond sume speciale │ │
│ │asociaţie pentru lista de plată │ │ │ │ │
│ │curentă │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤
│ 4. │Restanţe existente la data │ │ 4. │Soldul altor fonduri legal │ │
│ │întocmirii acestei situaţii │ │ │stabilite (de penalizări, de │ │
│ │ │ │ │cheltuieli administrative, de │ │
│ │ │ │ │recuperări debite etc.) │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤
│ 5. │Debitori, alţii decât membrii │ │ 5. │Furnizori pentru facturi │ │
│ │asociaţiei │ │ │neachitate (utilităţi, servicii, │ │
│ │ │ │ │livrări, prestaţii, lucrări etc.)│ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤
│ 6. │Actele de plată pe luna în curs, │ │ 6. │Creditori diverşi │ │
│ │nerepartizate proprietarilor (facturi│ │ │ │ │
│ │de apă, gaze, energie electrică sau │ │ │ │ │
│ │termică, de reparaţii neprevăzute, │ │ │ │ │
│ │state de salarii, indemnizaţii, │ │ │ │ │
│ │premii, etc.) │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤
│ 7. │Acte de plăţi pentru cheltuielile │ │ │ │ │
│ │aferente fondurilor de reparaţii, │ │ │ │ │
│ │speciale, de penalizări care nu au │ │ │ │ │
│ │fost încă scăzute din fondurile │ │ │ │ │
│ │respective │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────┼─────────────────────────────────┼──────┤
│ │ TOTAL PARTEA I │ │ │ TOTAL PARTEA a II-a │ │

19
└────┴─────────────────────────────────────┴──────┴────┴─────────────────────────────────┴──────┘
14-6-30/d
*ST*
Notă: *) Modelul se referă la asociaţiile de proprietari. Corelaţie: total partea I = total partea a II-a

20
Întocmirea şi emiterea documentelor justificative în format electronic

În condiţiile în care documentele financiar-contabile (documentele justificative şi documentele


contabile) sunt întocmite şi preluate în contabilitate prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare
automată a datelor, semnătura nu constituie element obligatoriu. În astfel de situaţii trebuie să se
stabilească prin proceduri proprii modalităţi de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi
aprobat, după caz, efectuarea operaţiunilor respective.

Prin document în format electronic se înţelege documentul care conţine informaţiile prevăzute de
legislaţia în vigoare şi care a fost emis şi primit în format electronic.
În cazul completării documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a
datelor, corecturile sunt admise numai înainte de prelucrarea acestora. Documentele prezentate în
listele de erori, anulări sau completări (pe baza cărora se fac modificări în fişiere sau în baza de date a
entităţii) trebuie să fie semnate de persoanele împuternicite de conducerea entităţii.

In cazul completarii documentelor prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a


datelor, corecturile sunt admise numai inainte de prelucrarea acestora, mentionandu-se data rectificarii si
semnatura celui care a facut modificarea. Documentele prezentate in listele de erori, anulari sau
completari (pe baza carora se fac modificari in fisiere sau in baza de date a unitatii) trebuie sa fie semnate
de persoanele imputernicite de conducerea unitatii.

In cazul in care prelucrarea documentelor justificative se face de catre un tert (persoana fizica sau
juridica), in relatiile dintre terti si unitatile beneficiare este necesar ca pentru efectuarea corespunzatoare a
inregistrarilor in contabilitate sa se respecte urmatoarele reguli:
- documentele justificative sa fie intocmite corect si la timp de catre unitatile beneficiare, acestea
raspunzand de realitatea datelor inscrise in documentele respective;
- documentele contabile, intocmite de terti pe baza documentelor justificative, trebuie predate unitatilor
beneficiare la termenele stabilite prin contractele sau conventiile civile incheiate, tertii raspunzand de
corectitudinea prelucrarii datelor;
Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecarei unitati trebuie sa asigure
prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile,
controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice.
Unitatile de informatica sau persoanele care efectueaza lucrari cu ajutorul sistemului informatic de
prelucrare automata a datelor poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente,
iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
Programele informatice utilizate în activitatea financiar-contabilă trebuie să asigure listarea în
orice moment a documentelor financiar-contabile solicitate de organele de control.
La elaborarea şi adaptarea programelor informatice vor fi avute în vedere următoarele:
a)cuprinderea în procedurile de prelucrare a reglementărilor în vigoare şi a posibilităţii de actualizare a
acestor proceduri, în funcţie de modificările intervenite în legislaţie;
b)gestionarea pachetelor de produse-program, asigurarea protecţiei lor împotriva accesului neautorizat,
realizarea confidenţialităţii datelor din sistemul informatic;
c)stabilirea tipului de suport pentru păstrarea datelor de intrare, intermediare sau de ieşire;
d)soluţionarea eventualelor erori care pot să apară în funcţionarea sistemului informatic;
e)verificarea completă sau prin sondaj a modului de funcţionare a procedurilor de prelucrare prevăzute de
sistemul informatic;
f)verificarea totală sau prin sondaj a operaţiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitate, astfel
încât acestea să fie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le

21
reglementează;
g)verificarea prin teste de control a programului informatic utilizat.
Sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie să
răspundă la următoarele criterii considerate minimale:
a)să asigure concordanţa strictă a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative
care le reglementează;
b)să precizeze tipul de suport care asigură prelucrarea datelor în condiţii de siguranţă;
c)fiecare dată înregistrată în contabilitate trebuie să se regăsească în conţinutul unui document, la care să
poată avea acces atât beneficiarii, cât şi organele de control;
d)să asigure listele operaţiunilor efectuate în contabilitate pe bază de documente justificative, care să fie
numerotate în ordine cronologică, interzicându-se inserări, intercalări, precum şi orice eliminări sau
adăugări ulterioare;
e)să asigure reluarea automată în calcul a soldurilor conturilor obţinute anterior;
f)să asigure conservarea datelor pe o perioadă de timp care să respecte prevederile legii contabilităţii;
g)să precizeze procedurile şi suportul magnetic extern de arhivare a produselor-program, a datelor
introduse, a situaţiilor financiare sau a altor documente, cu posibilitatea de reintegrare în sistem a datelor
arhivate;
h)să nu permită inserări, modificări sau eliminări de date pentru o perioadă închisă;
i)să asigure următoarele elemente constitutive ale înregistrărilor contabile:
- data efectuării înregistrării contabile a operaţiunii;
- jurnalul de origine în care se regăsesc înregistrările contabile;
- numărul documentului justificativ sau contabil (atribuit de emitent);
j)să asigure confidenţialitatea şi protecţia informaţiilor şi a programelor prin parole, cod de identificare
pentru accesul la informaţii, copii de siguranţă pentru programe şi informaţii;
k)să asigure listări clare, inteligibile şi complete, care să conţină următoarele elemente de identificare, în
antet sau pe fiecare pagină, după caz:
- tipul documentului sau al situaţiei;
- denumirea entităţii;
- perioada la care se referă informaţia;
- datarea listărilor;
- paginarea cronologică;
- precizarea programului informatic şi a versiunii utilizate;
l)să asigure listarea ansamblului de situaţii financiare şi documente de sinteză necesare conducerii
operative a entităţii;
m)să asigure respectarea conţinutului de informaţii prevăzut pentru documente;
n)să permită, în orice moment, reconstituirea conţinutului conturilor, listelor şi informaţiilor supuse
verificării; toate soldurile conturilor trebuie să fie rezultatul unei liste de înregistrări şi al unui sold anterior
al acelui cont; fiecare înregistrare trebuie să aibă la bază elemente de identificare a datelor supuse
prelucrării;
o)să nu permită:
- deschiderea a două conturi cu acelaşi simbol;
- modificarea simbolului de cont în cazul în care au fost înregistrate date în acel cont;
- suprimarea unui cont în cursul exerciţiului financiar curent sau aferent exerciţiului financiar precedent,
dacă acesta conţine înregistrări sau sold;
- editarea a două sau a mai multor documente de acelaşi tip, cu acelaşi număr şi conţinut diferit de
informaţii în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar;
p)să permită suprimarea unui cont care nu are înregistrări pe parcursul a cel puţin 2 ani (exerciţii
financiare), în mod automat sau manual;

22
q)să prevadă în documentaţia produsului informatic modul de organizare şi tipul sistemului de prelucrare:
- monopost sau multipost;
- monosocietate sau multisocietate;
- reţea de calculatoare;
- portabilitatea fişierelor de date;
r)să precizeze tipul de organizare pentru culegerea datelor:
- preluări pe loturi cu control ulterior;
- preluări în timp real cu efectuarea controlului imediat;
- combinarea celor două tipuri;
s)să permită culegerea unui număr nelimitat de înregistrări pentru operaţiunile contabile;
t)să posede documentaţia tehnică de utilizare a programelor informatice necesară exploatării optime a
acestora;
u)să respecte reglementările în vigoare cu privire la securitatea datelor şi fiabilitatea sistemului informatic
de prelucrare automată a datelor.

Contractele care stau la baza achiziţiei de programe informatice utilizate în activitatea financiar-
contabilă trebuie să prevadă clauze privind întreţinerea şi adaptarea produselor livrate, precum şi clauze
care să ateste că programele informatice nu permit modificarea procedurilor de prelucrare automată a
datelor de către utilizatori.
Utilizatorul trebuie:
- să se asigure de perenitatea documentaţiei, a diferitelor versiuni ale produsului-program;
- să organizeze arhivarea datelor, programelor sau produselor de prelucrare astfel încât informaţiile să
poată fi reprocesate;
- să deţină la sediul său, pe perioadă neprescrisă, manualul de utilizare complet şi actualizat al fiecărui
produs-program utilizat.
Pe perioada neprescrisă se va organiza o gestiune a versiunilor, modificărilor, corecturilor şi
schimbărilor de sistem informatic, produse-program şi sistem de calcul.
Dacă entitatea, în cursul acestei perioade, a schimbat sistemul de calcul, respectiv de prelucrare a
datelor, trebuie să se efectueze o reconciliere între datele arhivate şi versiunile noi ale produselor-
program şi ale echipamentelor de calcul.
Arhivele pe suport magnetic trebuie actualizate periodic pentru a asigura accesibilitatea datelor.

Responsabilitatile ce revin personalului unitatii cu privire la utilizarea sistemului informatic de


prelucrare automata a datelor se stabilesc prin regulamente interne.

Din punct de vedere al bazei de date trebuie sa existe posibilitatea reconstituirii in orice moment a
continutului documentelor financiar contabile.
Documentele financiar-contabile, care se arhiveaza pe suport electronic, trebuie sa fie semnate de
persoana care le intocmeste, in conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronica.

Reconstiturea documentelor financiar -contabile pierdute, sustrase sau distruse

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente justificative şi contabile,


persoanele juridice fără scop patrimonial vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de
maxim 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.

23
Pentru a putea fi inregistrate in contabilitate, operatiunile economico-financiare trebuie sa fie
justificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice.
Pentru acele situatii in care prin alte reglementari speciale se prevede ca formularul original trebuie
sa fie pastrat la alta unitate, atunci la inregistrarea in contabilitate este folosita copia documentului
respectiv.
Orice persoana care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative
sau contabile are obligatia sa aduca la cunostinta, in scris, in termen de 24 de ore de la constatare,
conducatorului unitatii (administratorului unitatii, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligatia gestionarii unitatii respective).
In termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicarii, conducatorul unitatii trebuie sa incheie un
proces-verbal, care sa cuprinda:
- datele de identificare a documentului disparut;
- numele si prenumele persoanei responsabile cu pastrarea documentului;
- data si imprejurarile in care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
Procesul-verbal se semneaza de catre:
- conducatorul unitatii;
- conducatorul compartimentului financiar-contabil al unitatii sau persoana imputernicita sa
indeplineasca aceasta functie;
- persoana responsabila cu pastrarea documentului; si
- seful ierarhic al persoanei responsabile cu pastrarea documentului, dupa caz.
Cand disparitia documentelor se datoreaza insusi conducatorului unitatii, masurile prevazute de
prezentele norme metodologice se iau de catre ceilalti membri ai consiliului de administratie, dupa caz.
In conditiile in care documentul pierdut a fost intocmit de catre unitate intr-un singur exemplar,
reconstituirea acestuia se face urmand aceleasi proceduri prin care a fost intocmit documentul original,
mentionandu-se in antetul documentului ca este reconstituit, si sta la baza inregistrarilor in contabilitate.
Ori de cate ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infractiune, se
incunostinteaza imediat organele de urmarire penala.
Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de reconstituire", intocmit separat pentru
fiecare caz.
Dosarul de reconstituire trebuie sa contina toate lucrarile efectuate in legatura cu constatarea si
reconstituirea documentului disparut, si anume:
- sesizarea scrisa a persoanei care a constatat disparitia documentului;
- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
- dovada sesizarii organelor de urmarire penala sau dovada sanctionarii disciplinare a persoanei
vinovate, dupa caz;
- dispozitia scrisa a conducatorului unitatii pentru reconstituirea documentului;
- o copie a documentului reconstituit.
In cazul in care documentul disparut a fost emis de alta unitate, reconstituirea se va face de unitatea
emitenta, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitenta. in acest caz, unitatea
emitenta va trimite unitatii solicitante, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul
reconstituit.
Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea "DUPLICAT", cu
specificarea numarului si datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea.
Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legala pentru
efectuarea inregistrarilor in contabilitate.
Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de calatorie nenominale etc.)
pierdute, sustrase sau distruse inainte de a fi inregistrate in contabilitate. in acest caz, vinovatii de

24
pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor suporta paguba adusa unitatii, salariatilor sau altor
unitati, sumele respective recuperandu-se potrivit prevederilor legale.
In cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, emitentul trebuie sa
emita un duplicat al facturii pierdute, sustrase sau distruse.
Duplicatul poate fi:
- o factura noua, care sa cuprinda aceleasi date ca si factura initiala, si pe care sa se mentioneze ca
este duplicat si ca inlocuieste factura initiala; sau o fotocopie a facturii initiale, pe care sa se aplice
stampila societatii si sa se mentioneze ca este duplicat si ca inlocuieste factura initiala.
Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc
raspunderi materiale, care cuprind si eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor
respective.

Procedura de reconstituire în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor financiar-


contabile se va finaliza în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar, în caz de forţă majoră, în
termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia.
Gasirea ulterioara a documentelor originale, care au fost reconstituite, poate constitui motiv de
revizuire a sanctiunilor aplicate, in conditiile legii.
In cazul gasirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaza pe baza unui proces-
verbal, si se pastreaza impreuna cu procesul-verbal in dosarul de reconstituire.
Conducatorii unitatilor vor lua masuri pentru asigurarea inregistrarii si evidentei curente a tuturor
lucrarilor intocmite, primite sau expediate, stabilirea si evidenta responsabililor de pastrarea acestora,
evidenta tuturor reconstituirilor de documente, precum si pentru pastrarea dosarelor de reconstituire, pe
toata durata de pastrare a documentului reconstituit.

Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor financiar-contabile

Persoanele juridice, au obligaţia păstrării în arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte


documente contabile, precum şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate.
Păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi contabile se face la domiciliul fiscal sau la
sediile secundare, după caz, pe hârtie sau pe suport electronic.
În cazul în care evidenţa contabilă este ţinută cu ajutorul programelor informatice, documentele
financiar-contabile se pot păstra pe suporturi tehnice, pe durata termenelor prevăzute de legislaţia în
vigoare, cu condiţia să poată fi listate în orice moment, în funcţie de necesităţile entităţii sau la cererea
organelor de control.
37. Documentele financiar-contabile se pot păstra, în baza unor contracte de prestări de servicii, cu titlu
oneros, şi de către operatori economici autorizaţi, potrivit legii, în prestarea de servicii arhivistice. Şi în
acest caz răspunderea privind păstrarea documentelor financiar-contabile revine administratorului,
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii beneficiare.
Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, entităţile trebuie să prezinte, la cererea acestora,
documentele solicitate.
38. Termenul de păstrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de păstrare a registrelor şi a
celorlalte documente financiar-contabile este de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului
financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia celor prevăzute la pct. 39 şi 40.
39. Documentele prevăzute în anexa nr. 4 la ordin se păstrează pe o perioadă de 5 ani în condiţiile în
care necesităţile proprii ale entităţii nu impun păstrarea acestora pe o perioadă de timp mai mare.

25
40. Documentele financiar-contabile care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de viaţă mai mare
de 5 ani se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de viaţă utilă a acestora.
41. În caz de încetare a activităţii societăţilor, documentele financiar-contabile se păstrează în
conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, sau se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie, după caz.
42. Arhivarea documentelor financiar-contabile în format hârtie se face în conformitate cu prevederile
legale şi cu respectarea următoarelor reguli generale:
- documentele se grupează în dosare, numerotate şi şnuruite;
- gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic, în cadrul fiecărui exerciţiu financiar
la care se referă acestea. Dosarele astfel arhivate se păstrează în spaţii amenajate în acest scop,
asigurate împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor.
Evidenţa documentelor în arhivă se ţine cu ajutorul Registrului de evidenţă, potrivit Legii Arhivelor
Naţionale nr. 16/1996, republicată, în care sunt consemnate dosarele şi documentele intrate în arhivă,
precum şi mişcarea acestora în decursul timpului.
43. Eliminarea din arhiva entităţii a documentelor financiar-contabile, al căror termen de păstrare
prevăzut în prezentele norme a expirat, se face de către o comisie constituită potrivit procedurilor
proprii ale entităţii. În această situaţie se întocmeşte un proces-verbal şi se consemnează scăderea
documentelor eliminate din Registrul de evidenţă al arhivei.

4.8. Evidenţa gestiunii casierului şi controlului ei

Denumirea de casier se refera la persoana imputernicita sa efectueze operatii de încasari si plati în


numerar.
Imputernicirea de casier poate fi data oricarei persoane încadrate în unitate sau în subunitatile acesteia,
care îndeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi gestionar.
Casierul nu are dreptul sa încredinteze exercitarea atributiilor sale altor persoane.
In cazul cînd casierul lipseste din orice cauza, iar operatiile de casa nu pot fi întrerupte, acestea se vor
face de persoana desemnata de casier, cu acordul conducatorului unitatii.
Cînd casierul nu desemneaza o persoana ori aceasta nu se prezinta sau cînd conducerea unitatii nu este
de acord cu persoana desemnata de casier, operatiile de casa vor fi facute de o persoana delegata de
conducatorul unitatii.
La operatiile facute de persoana delegata are dreptul sa asiste si persoana desemnata de casier.
Suplinirea casierului în conditiile prezentate mai susse face în termenul stabilit de conducatorul unitatii,
fara a putea depasi 60 de zile. La expirarea termenului stabilit se procedeaza la predarea-primirea
gestiunii.
Casieria trebuie sa functioneze într-un spatiu adecvat, în conditiile unei depline securitati.
Comitetul executiv al asocaţiei, cu acordul proprietarilor, stabileşte programul de functionare a
casieriilor.

Efectuarea încasarilor si platilor în numerar

Incasarile în numerar, altele decât ridicarile de numerar de la banci sau de la celelalte institutii de
credit, se fac pe baza de chitanta sau de alte documente cu functie similara aprobate de organele
competente.
Ridicarea sumelor în numerar de la banci sau de la celelalte institutii de credit se face pe baza de cecuri

26
de numerar emise de compartimentul financiar-contabil.
Incasarile în numerar de la persoane fizice sau juridice, reprezentind contravaloarea produselor livrate, a
serviciilor prestate, a lucrarilor executate se efectueaza pe baza documentelor de încasare vizate pentru
controlul financiar preventiv, cu exceptia unor încasari de la populatie, pentru care ministerele si celelalte
organe centrale au stabilit, potrivit legii, ca acestea sa fie supuse controlului ulterior.
Este interzisa folosirea numerarului din încasarile unei unitati pentru nevoile altei unitati.
În cazul în care, prin hotărâre a adunării generale se stabileşte o limită a soldului de casa care se
poate pastra în casierii, aceasta poate fi depăşită timp de 3 zile lucratoare de la ridicarea numerarului,
exclusiv ziua ridicarii, inclusiv ziua platii sau restituirii în următoarele cazuri:
a) sumele necesare pentru plata retributiilor, burselor, ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale,
pensiilor, premiilor;
b) sumele ridicate de la banci sau de la celelalte institutii de credit pentru plata drepturilor cuvenite
despăgubirilor de orice natură
c) sumele retinute din retributie sau alte drepturi banesti cu titlu de garantii, de pensii de întretinere sau
cu alt titlu, potrivit dispozitiilor legale.
Platile în numerar se fac pe baza de documente vizate pentru controlul financiar preventiv si aprobate
de persoanele competente.
Documentele de plata, vizate si aprobate, se predau casierului de catre compartimentul financiar-
contabil.
La primirea documentelor de plata, casierul trebuie sa verifice:
a) existenta, valabilitatea si autenticitatea semnaturilor prin care se dispune plata, prin confruntarea
acestora cu specimenele de semnaturi, comunicate în prealabil casierului;
b) existenta anexelor la documentul de plata.
In cazul nerespectarii uneia dintre aceste conditii, casierul înapoiaza documentele pentru completare si
numai dupa ce acestea sînt completate efectueaza plata.
Platile în numerar se fac persoanelor indicate în documente sau celor împuternicite de acestea pe
baza de procura autentificata, speciala sau generala.
Plata retributiilor, burselor, ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale, premiilor si altor drepturi
asimilate acestora catre alte persoane decît cele indicate în documente se poate face pe baza de
împuternicire, vizate de seful ierarhic al titularului drepturilor banesti, în cazul în care plata se face unui
membru din familia titularului sau altei persoane încadrate în munca în aceeasi unitate.
Procura sau înscrisul de împuternicire ramâne la casier si se anexeaza la documentul de plata.
In cazul eliberarii sumelor în numerar pe baza de procura generala, originalul se restituie,
retinîndu-se o copie certificata de casier si primitor, care se anexeaza la documentul de plata.
Pentru platile facute unor persoane din afara unitatii, casierul trebuie sa solicite acestora actele de
identitate, inscriind pe documentele de plata seria si numarul actului de identitate si unitatea care l-a
eliberat. Prezentarea actelor de identitate se poate solicita si persoanelor din cadrul unitatii, cînd se
considera necesar.
La efectuarea platilor pentru achizitiile de ambalaje de sticla, deseuri si alte resurse secundare de
materii prime si materiale, nu este obligatorie prezentarea actelor de identitate, indiferent de valoarea
achizitiilor.

Evidenta si pastrarea numerarului


Evidenta încasarilor si platilor în numerar se tine cu ajutorul registrului de casa, care se
întocmeste de catre casier pe baza documentelor justificative. Zilnic, casierul totalizeaza operatiile din
fiecare zi si stabileste soldul casei, care se reporteaza pe fila urmatoare. Exemplarul al doilea se detaseaza
si se preda compartimentului financiar-contabil, în aceeasi zi, sau cel mai tirziu a doua zi, împreuna cu
documentele justificative, sub semnatura în registrul de casa.

27
Comisia de cenzori verifică în mod obligatoriu, în aceeasi zi sau cel tirziu a doua zi, documentele de
încasari si plati predate de casier, precum si daca soldul înscris în registrul de casa este stabilit corect.
In cazul operatiunilor de încasari se verifica daca sumele înscrise în registrul de casa corespund cu cele
din duplicatele chitantelor emise, din carnetele de cecuri sau alte documente specifice aprobate de
organele competente.
De asemenea, se verifica daca sumele care au în casierie si pentru care s-au emis chitante au fost depuse
la banca sau la celelalte institutii de credit, la termenele si în conditiile stabilite.
Verificarea se face pe baza înregistrarilor din registrul de casa si a foilor de varsamint cu chitanta.
In cazul operatiunilor de plati se verifica daca sumele înscrise în registrul de casa corespund cu cele din
documentele prezentate, ca: state de retributii, liste de plata si alte asemenea, urmarindu-se cu aceasta
ocazie daca sumele depuse la banca sau la celelalte institutii de credit, reprezentind drepturi banesti
neachitate, au fost stabilite corect si daca restituirea lor a avut loc în termen.
Plăţile în numerar care au la baza documente nejustificative legale, desi sunt prevazute cu semnatură
primitorului, nu se iau în consideratie pentru justificarea soldului în numerar existent în casa, iar sumele
corespunzatoare se considera lipsa de casa. In aceasta situatie se iau masurile de recuperare prevazute de
lege, iar daca fapta constituie infractiune, se sesizeaza organele de urmarire penala.
Numerarul existent în casierie, nejustificat cu cecuri, chitante sau alte documente legale, se considera
plus în casa .
Controlul respectarii disciplinei de casa
Comisia de cenzori va verifica controlul inopinat al casieriei cel putin o data pe luna, prin numararea si
verificarea tuturor valorilor existente în casa.
In cazul în care, cu prilejul controlului, se constata neconcordanta între soldul scriptic si cel faptic,
verificarea se extinde asupra documentelor de casa, pentru a se identifica eventualele erori de înregistrare
sau alte cauze care au influentat soldul de numerar în casa, intocmindu-se un proces-verbal.
Daca se constata lipsuri efective de numerar sau de alte valori, se iau masuri de recuperare prin
imputarea pagubelor în sarcina celor vinovati sau prin sesizarea organelor de urmarire penala, dupa caz.

DISPOZIŢIE DE PLATĂ/ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE (Cod 14-4-4)

1. Serveşte ca:
- dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale,
inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către
titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de
materiale etc.;
- dispoziţie pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din
activitatea de exploatare, potrivit dispoziţiilor legale;
- document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăţilor în numerar
efectuate fără alt document justificativ.
2. Se întocmeşte în două exemplare de către compartimentul financiar-contabil:
- în cazul utilizării ca dispoziţie de plată, când nu există alte documente prin care se dispune plata
(exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
- în cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de
materiale etc.;
- în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune
încasarea (avize de plată, somaţii de plată etc.).
Se semnează de întocmire la compartimentul financiar-contabil.
3. Circulă:

28
- la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză în cazurile prevăzute de
lege;
- la persoanele autorizate să aprobe încasarea sau plata sumelor respective;
- la casierie, pentru efectuarea operaţiunii de încasare sau plată, după caz, şi se semnează de casier; în
cazul plăţilor se semnează şi de către persoana care a primit suma;
- la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă, pentru efectuarea înregistrărilor în
contabilitate (exemplarul 2);
- la plătitor (exemplarul 1).
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă.
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea unităţii;
- denumire formular: plată / încasare;
- numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
- numele şi prenumele, precum şi funcţia (calitatea) persoanei care încasează/restituie suma;
- suma încasată/restituită (în cifre şi în litere); scopul încasării/plăţii;
- semnături: conducătorul unităţii, viza de control financiar preventiv, compartimentul financiar-
contabil;
- date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma primită, data şi semnătura;
- casier; suma plătită/încasată; data şi semnătura.

REGISTRU DE CASĂ (Cod 14-4-7A şi Cod 14-4-7bA)

1. Serveşte ca:
- document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate prin casieria unităţii,
pe baza actelor justificative;
- document de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă;
- document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă.
2. Se întocmeşte în două exemplare, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, zilnic, de către
persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi.
La sfârşitul zilei, rândurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se barează.
Soldul de casă al zilei precedente se reportează, după caz, pe primul rând al registrului de casă pentru
ziua în curs.
Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate şi de către persoana
din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative
anexate.
3. Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi
respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă (exemplarul 2).
Exemplarul 1 rămâne la casier.
4. Se arhivează:
- la casierie (exemplarul 1);
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea unităţii;
- denumirea şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
- numărul curent; numărul actului de casă; explicaţii; încasări; plăţi;
- report/sold ziua precedentă;
- semnături: casier şi compartiment financiar-contabil.

29
┌─────────┐
Unitatea ............... │ Contul │
│ casa │
REGISTRU DE CASĂ ├─────────┤
│ │
─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
┌────┬─────────────────┬───────┬──────┬───────────┬───────────────┬────────────┐
│Nr. │ Data │Nr. act│ Nr. │ Explicaţii│ Încasări │ Plăţi │
│crt.├────┬─────┬──────┤ casa │ anexa│ │ │ │
│ │Ziua│ Luna│ Anul │ │ │ │ │ │
├────┴────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────────┼───────────────┼────────────┤
│ Report/Sold ziua precedentă │ │ │
├────┬────┬─────┬──────┬───────┬──────┬───────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────────┼───────────────┼────────────┤
│ De reportat pagina/TOTAL │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┤
│ CASIER, Compartiment financiar-contabil, │

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Unitatea........................... │
│ Cod de identificare fiscală......... │
│ Nr. din registrul comerţului ....... │
│ Sediul (localitatea, str., număr)................. │
│ Judeţul............................ │
│ │
│ CHITANŢA Nr. ..... │
│ Data............. │
│ │
│ │
│ │
│ Am primit de la ................................. │
│ │
│ Adresa .......................................... │
│ │
│ Suma de ................... adică ............... │
│ │
│ ................................................. │

30
│ │
│ Reprezentând ................................... │
│ │
│ │
│ Casier, │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
14-4-1

4. 9 Administratorul, gestionarul patrimoniului asociaţiei

Gestionar, are ca atributii principale primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in


administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara, a unui agent economic, autoritate sau institutie
publica, indiferent de modul de dobindire si de locul unde se afla bunurile.
Poate fi gestionar cel care a implinit virsta de 21 ani, a absolvit scoala generala sau o scoala echivalenta
si are cunostintele necesare pentru a indeplini aceasta functie.
Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru savirsirea unei infracţiuni,( delapidare, neglijenţă în
serviciu, dare şi luare de mită, infracţiuni economice), chiar daca a fost gratiat.
Nu poate fi angajat sau trecut in functia de gestionar cel aflat in curs de urmarire penala sau de
judecata pentru savirsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute in lista anexa.
In cazul in care gestiunea este incredintata mai multe persoane, angajarea sau trecerea in functia de
gestionar se face cu avizul scris al celorlalti gestionari.
Angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris
al acestuia.
Angajatii sezonieri sau temporari pot fi gestionari, cu respectarea conditiilor prevazute in lege.
Cel ce urmeaza a fi angajat sau trecut in functia de gestionar va prezenta o dovada eliberata de
agentul economic, autoritatea sau institutia publica in care a fost anterior incadrat, din care sa rezulte
daca a produs pagube avutului obstesc, natura acestora si daca ele au fost acoperite. Aceasta dovada
poate fi ceruta de la ultimul loc de munca si de agentul economic, autoritatea sau institutia publica care ar
urma sa faca angajarea sau trecerea in functia de gestionar.
Gestionarul are obligatia de a constitui o garantie in numerar.
Nu este obligat sa constituie garantie cel care inlocuieste temporar un gestionar sau cel caruia i se
incredinteaza o gestiune pe o perioada de cel mult 60 zile pina la numirea unui gestionar.
Garantiile reciproce intre gestionari nu sunt admise. Aceeasi persoana nu poate constitui garantii pentru
mai multi gestionari. Cel care constituie garantia va declara, in scris, daca a mai constituit alte garantii.
Garantiile suplimentare se constituie inainte de incredintarea gestiunii.
Garantia in numerar va fi de minimum un salariu si de maximum trei salarii tarifare lunare ale
gestionarului; ea nu va putea depasi valoarea bunurilor incredintate.
Pentru gestionarii retribuiti pe baza de cota procentuala, cuantumul minim al garantiei in numerar va fi
echivalent cu cistigul mediu pe o luna, iar cel maxim cu cistigul mediu pe 3 luni.
Garantia in numerar se retine in rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din cistigul mediu pe o

31
luna, dupa caz. Daca, din cauza altor retineri, ratele din contul garantiei in numerar nu pot fi retinute,
gestionarul este obligat sa le depuna.
Garantia in numerar va fi depusa intr-un cont al persoanei juridice, pe numele gestionarului.
Orice micsorare a garantiei atrage obligatia reintregirii de indata a acesteia.
Garantiile vor fi recalculate periodic in functie de schimbarile intervenite in salariul tarifar al
gestionarului, precum si in specificul si valoarea bunurilor gestionate, procedindu-se la modificarea
corespunzatoare a contractului de garantie.
Daca garantia in numerar depusa este mai mare decit garantia recalculata, diferenta se va elibera, in
termen de cel mult 10 zile, gestionarului.
In cazul in care, in urma recalcularii, este necesara constituirea sau completarea garantiilor
suplimentare, aceasta se face in termen de 60 zile de la data recalcularii.
pentru pagubele cauzate in gestiuni prin fapte ce nu constituie infractiuni.
Conform Legii 230/2007, cuantumul garanţiei nu poate fi mai mic decât media anuală a totalului
cheltuielilor lunare ale asociaţiei.

Răspunderi:
Gestionarul raspunde integral pentru pagubele pe care le-a cauzat in gestiunea sa.
Gestionarul raspunde integral si in cazul in care atributiile sale fiind exercitate, potrivit dispozitiilor
legale, de un delegat sau de o comisie, se constata o paguba fara a se putea stabili ca aceasta s-a produs in
absenta gestionarului.
Cind paguba in gestiune a fost cauzata de gestionar impreuna cu alt angajat al agentului economic,
autoritatii sau institutiei publice, ei raspund integral, fiecare in masura in care a contribuit la producerea
pagubei.
Daca nu se poate determina masura in care fiecare a contribuit la producerea pagubei, despagubirea se
repartizeaza intre cei in cauza proportional cu cistigul mediu al fiecaruia pe ultimele 3 luni; in cazul
pagubei constatate intr-o gestiune in care manipularea bunurilor se face in colectiv de mai multi angajati
sau in schimburi succesive, fara predare de gestiune intre schimburi, despagubirea se repartizeaza si
proportional cu timpul lucrat de fiecare, de la ultima inventariere, in gestiunea in care s-a produs paguba.

Raspunde, in limita valorii pagubei ramase neacoperite de autorul direct al ei, din momentul constatarii
insolvabilitatii acestuia, cel vinovat de:
a) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fara
avizul prevazut in articolul 7;
b) neluarea sau luarea cu intirziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a
angajatilor aflati in subordinea sa, desi a fost avertizat in scris si motivat ca nu-si indeplinesc atributiile in
mod corespunzator;
c) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune;
d) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii, in situatia in care prin aceasta a
contribuit la cauzarea pagubei;
e) nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu, daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut
evita.
La constatarea unei pagube in gestiune, persoana raspunzatoare poate sa-si ia un angajament scris
pentru acoperirea acesteia; angajamentul scris constituie titlu executoriu.
Daca, ulterior, aceasta persoana constata ca nu datoreaza sau ca datoreaza numai in parte suma pentru
care si-a luat angajamentul, ea va putea face cerere de desfiintare a angajamentului la organul de
jurisdictie competent, in termen de 30 zile de la data cind a cunoscut aceasta imprejurare.
Crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase reprezinta infractiunei. Daca mijlocul fraudulos
constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

32
Nedeclararea in scris, in termenul prevazut de dispozitiile legale, de catre gestionar, a plusurilor din
gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta, provenite in mod ilicit, constituie de
asemenea infractiune.
Nu se pedepseste acela care, mai inainte de inceperea oricarui control, declara plusurile despre a caror
cantitate sau valoare are cunostinta.

33