Sunteți pe pagina 1din 2

Gala

DREPTURILOR DE AUTOR
ȘI A DREPTURILOR CONEXE

EDIţIA I
15 mARTIE 2018

PALATUL CAmEREI DE COmERț


ȘI INDUsTRIE BUCUREȘTI
AulA CArol I / Str. Ion GhICA, nr. 4,
Echipa legal Magazin respectă, prețuiește Drepturile de autor şi drepturile conexe În cadrul gaLei DrePTUriLor De
şi susține valorile din domeniul creaţiei asigură dezvoltarea economică a oricărui aUTor Și a DrePTUriLor conexe vor
intelectuale. Dreptul de autor şi stat, prin industriile specifice de mare fi premiate persoanele, companiile şi
drepturile conexe – componentă importanţă în multe state, contribuind instituțiile care au contribuit substanțial
importantă a creaţiei intelectuale - au ca semnificativ la produsul intern brut al la asigurarea promovării şi respectării
fundament ideea că cei care creează, acestora, stând la baza a zeci de milioane
drepturilor de autor şi a drepturilor
interpretează sau produc lucrări creative de locuri de muncă în întreaga lume.
conexe.
trebuie să fie cei care decid asupra Amploarea dezvoltărilor artistice şi
modului în care acestea să fie folosite şi culturale de azi nu ar fi posibilă fără o
puse la dispoziţia publicului. Drepturile puternică protecţie a acestor drepturi.
criTeriiLe DUPă care s-aU reaLizaT
de autor şi drepturile conexe asigură Ele influențează viața noastră de zi cu zi,
noMinaLizăriLe:
deţinătorilor lor felul în care are loc inclusiv activitatea companiilor, pornind
copierea, distribuirea şi utilizarea în orice de la muzica ascultată şi filmele
rezultate deosebite în apărarea şi
fel a operelor şi produselor lor protejate. vizionate, continuând cu licențele pentru
Acest fapt constituie pentru autori şi programele de calculator şi prevederile promovarea drepturilor de autor şi a
interpreţi un stimulent pentru a crea în din contractele angajaților şi terminând drepturilor conexe; opiniile şi recoman-
continuare, iar producătorilor le oferă cu muzica şi imaginile folosite pe reţelele dările publicului larg; rezultatele înregis-
motive economice pentru a investi în de socializare sau pentru producție și trate în 2017; Audiența/notorietatea
operele creative. publicitate. creației

secțiuni de premiere: Audiență:


CAtEGorIA InStItuȚII Autori de opere scrise, muzicale, arte vizuale, cinema
CAtEGorIA orGAnISME DE GEStIunE ColECtIVĂ Actori, regizori, impresari
CAtEGorIA tItulArI DE DrEPturI reprezentanţi uniuni de creaţie
CAtEGorIA CoMPAnII It&C reprezentanţi organisme radio şi tV
CAtEGorIA SoCIEtĂȚI DE AVoCAturĂ reprezentanţi orDA
PrEMIul PEntru EXCElEnȚĂ În AntrEPrEnorIAt reprezentanţi organisme de gestiune colectivă
PrEMIul PEntru EXCElEnȚĂ În MAnAGEMEnt Companii It&C, industria publicității
PrEMIul SPECIAl AnIVErSAr Judecători, procurori, avocați, experți în PI
Jurişti şi directori juridici din companii de profil
reprezentanţi companii cablu

agenDă eveniMenT
18:00 - 19:00 ÎNREgIsTRAREA PARTICIPANțILOR, WELCOmE şAmPANIE şI gUsTARE
19:00 - 20:15 CEREmONIA DE PREmIERE

20:15 - 21:30 CINă & DEgUsTARE DE vIN

CONTACT
Mircea Fica, Senior Editor, legal Magazin 0732 903 216 mircea.fica@legalmagazin.ro
roxana Biga, Sales Manager, legal Magazin 0736.366.192 office@legalmagazin.ro