Sunteți pe pagina 1din 11
Text extras din aplicatia WebEurolex dezvoltata de G&G Consulting SRL

Text extras din aplicatia WebEurolex dezvoltata de G&G Consulting SRL

Text extras din aplicatia WebEurolex dezvoltata de G&G Consulting SRL

GuvernulRomâniei

HOTĂRÂRENr.1.176*)

din29septembrie2005

privindaprobareaStatutuluideorganizareşifuncţionareaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"

Publicatăîn:Bazadedate"EUROLEX"

*)Notă:

TextrealizatlaG&GCONSULTING,Departamentuljuridic(D.A.)

Cuprindemodificărileprevăzuteîn:

O.U.G.Nr.3/05.02.2010PublicatăînM.Of.Nr.114/19.02.2010

Întemeiulart.108dinConstituţiaRomâniei,republicată,alart.111 2 dinLegeaapelornr.107/1996,cumodificărileşicompletările

ulterioare,alart.1alin.(3)dinOrdonanţadeurgenţăaGuvernuluinr.107/2002privindînfiinţareaAdministraţieiNaţionale"Apele

Române",aprobatăcumodificăriprinLegeanr.404/2003,cumodificărileşicompletărileulterioare,şialart.IIdinOrdonanţadeurgenţăa

Guvernuluinr.73/2005pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeideurgenţăaGuvernuluinr.107/2002privindînfiinţarea

AdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",

GuvernulRomânieiadoptăprezentahotărâre.

Art.1­SeaprobăStatutuldeorganizareşifuncţionareaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",instituţiepublicădeinteresnaţional,

prevăzutînanexacarefaceparteintegrantădinprezentahotărâre.

Art.2­PedataintrăriiînvigoareaprezenteihotărâriseabrogăHotărâreaGuvernuluinr.264/2004privindaprobareaRegulamentuluide

organizareşifuncţionareaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,ParteaI,nr.240din18

martie2004.

PRIM­MINISTRU

CĂLINPOPESCU­TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrulmediuluişigospodăririiapelor,

SulfinaBarbu

Ministrulmuncii,solidarităţiisocialeşifamiliei,

GheorgheBarbu

Anexă

p.Ministrulfinanţelorpublice,

MaraRîmniceanu,

secretardestat

STATUTUL

deorganizareşifuncţionareaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"

Cap.I

Dispoziţiigenerale

Art.1­AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"esteinstituţiepublicădeinteresnaţional,cupersonalitatejuridică,şifuncţioneazăpe

bazădegestiuneşiautonomieeconomică,încoordonareaautorităţiipublicecentraledindomeniulapelor.

Art.2­SediulAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"esteînmunicipiulBucureşti,str.EdgarQuinetnr.6,sectorul1.

Cap.II

Scopul

Art.3­(1)AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"aplicăstrategiaşipoliticanaţionalăîndomeniulgospodăririicantitativeşicalitative

aresurselordeapăşiurmăreşterespectareareglementărilorîndomeniu,scopîncareacţioneazăpentrucunoaşterearesurselordeapă, protecţiaacestoraîmpotrivaepuizăriişidegradării,punereaînvaloareşiutilizareadurabilăaresurselordeapă,monopolnaturaldeinteres strategic,administrareaşiexploatareainfrastructuriiSistemuluinaţionaldegospodărireaapelor,precumşipentruimplementarea prevederilorlegislaţieiarmonizatecudirectiveleUniuniiEuropeneîndomeniulgospodăririidurabilearesurselordeapă.

(2)Pentrurealizareascopuluiprevăzutlaalin.(1),AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"coordoneazăşirăspundedemoduldefolosire

aresurselordeapădesuprafaţăşisubteranepeansamblulteritoriuluiţăriişideexploatarealucrărilordegospodărireaapelorşicolaborează

cutoţideţinătoriialtorlucrăriconstruitepeapesauînlegăturăcuapele.

Cap.III

Atribuţii

Art.4­AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"administreazăresurseledeapădindomeniulpublicalstatuluişiinfrastructura

Sistemuluinaţionaldegospodărireaapelor,formatădinlacurideacumulare,digurideapărareîmpotrivainundaţiilor,canale,derivaţii,prize

deapăşialtelucrărispecifice,precumşiinfrastructurasistemelornaţionaledeveghehidrologică,hidrogeologicăşidemonitorizareacalităţii resurselordeapăaflateînpatrimoniulsău,înscopulcunoaşteriişialgestionăriiunitarepeansamblulţăriiaresurselordeapădesuprafaţăşi subterană.

Art.5­AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"areurmătoareleatribuţiiprincipale:

1.gospodărireaunitară,durabilăaresurselordeapădesuprafaţăşisubteranăşiprotecţiaacestoraîmpotrivaepuizăriişidegradării,precum

şirepartiţiaraţionalăşiechilibratăaacestorresurse;

2.administrarea,exploatareaşiîntreţinereainfrastructuriiSistemuluinaţionaldegospodărireaapelor,aflatăînadministrareasa;

3.administrarea,exploatareaşiîntreţinereaalbiilorminorealeapelor,acuvetelorlacurilorşibălţilor,înstarealornaturalăsauamenajată,

afalezeişiplajeimării,azonelorumedeşiacelorprotejate,aflateînpatrimoniu;

4.administrarea,exploatareaşiîntreţinereainfrastructuriiSistemuluinaţionaldeveghehidrologicăşihidrogeologică;

5.administrarea,exploatareaşiîntreţinereaSistemuluinaţionaldesupraveghereacalităţiiresurselordeapă;

6.realizareasistemuluiinformaticşidetelecomunicaţiiînunităţilesistemuluidegospodărireaapelor;elaborareadeprodusesoftwareîn

domeniulgospodăririiapelor,hidrologieişihidrogeologiei;

7.asigurareafuncţiilordeoperatorunicpentruresurseledeapădesuprafaţănaturalesauamenajate,indiferentdedeţinătorulcuoricetitlu

alamenajării,şipentruresurseledeapăsubterane,indiferentdenaturalorşiainstalaţiiloraferente,cupotenţialelelornaturale,cuexcepţia resurseloracvaticevii,încondiţiilelegii,cuexcepţiacelorprevăzuteexpresînreglementărilespecificeînvigoare;

8.alocareadreptuluideutilizarearesurselordeapădesuprafaţăşisubteraneîntoateformelesaledeutilizare,cupotenţialelelornaturale,

cuexcepţiaresurseloracvaticevii,pebazădeabonamente,conformprevederilorLegiiapelornr.107/1996,cumodificărileşicompletările

ulterioare;

9.apărareaîmpotrivainundaţiilorprinlucrăriledegospodărireaapeloraflateînadministrareasaşigestionareastoculuidematerialeşi

mijloacespecificedeapărareîmpotrivainundaţiilor;

10.întreţinereaşiexploatarealucrărilordegospodărireaapelordindomeniulpublicalstatului,curoldeapărareîmpotrivainundaţiilor,

aflateînadministrare;

11.avizareaşiautorizareadinpunctdevederealgospodăririiapeloralucrărilorşiactivităţilorceseexecutăpeapesauaulegăturăcu

apele;

12.instruireaşiperfecţionareapersonaluluidindomeniulgospodăririiapelorîncentrelepropriideformareprofesionalăşi/sauîn

colaborarecualteinstituţiispecializate;

13.realizareadeanuare,sinteze,studii,proiecte,instrucţiuni,monografiişitipărituriîndomeniulapelor;

14.elaborareaschemelordirectoaredeamenajareşimanagementalebazinelorhidrografice;

15.îndeplinireaangajamentelorluatedestatulromânprinacordurileşiconvenţiileinternaţionaledindomeniulapelor;

16.implementareadirectivelorUniuniiEuropenedindomeniulapelor.

Art.6­AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"asigurărealizareaurmătoareloractivităţideinteresnaţionalşisocial:

a)repararealucrărilordegospodărireaapelordindomeniulpublicalstatului,careseaflăînadministrareaAdministraţieiNaţionale"Apele

Române",curoldeapărareîmpotrivainundaţiilor,şiactivităţileoperativedeapărareîmpotrivainundaţiilor;

b)refacereaşirepunereaînfuncţiunealucrărilordegospodărireaapelordindomeniulpublicalstatului,careseaflăînadministrarea

AdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",afectatedecalamităţinaturalesaudealteevenimentedeosebite;

c)cunoaşterearesurselordeapă,precumşiactivităţiledehidrologieoperativăşiprognozăhidrologică;

d)realizareasarcinilorrezultatedinaplicareaconvenţiilorşiacordurilorinternaţionaledindomeniulapelorşipentruimplementarea

directivelorUniuniiEuropenedindomeniulapelor,înscopulîndepliniriiangajamentelorluatedestatulromânprinacordurileşiconvenţiile internaţionale.

Art.7­AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne",caurmareareorganizării,poatelichidasauexternalizaactivităţilenespecifice

gospodăririiapelor,menţionateînanexanr.2lit.CdinOrdonanţadeurgenţăaGuvernuluinr.107/2002,cumodificărileşicompletările

ulterioare,cuaprobareaconsiliuluideadministraţie,încondiţiilelegii,prinurmătoarelemetode:

a)concesionareadeactivităţişideactivedinpatrimoniulpropriu; b)vânzareadeactivedinpatrimoniulpropriu; c)înfiinţareadesocietăţicomercialecuacţionariatunic; d)transferuldeactivităţişiactivecătrealtepersoanejuridice; e)asociereacualtepersoanejuridicesaufizice,subdiferiteformelegale; f)altemetodeprevăzutedelege.

Art.8­(1)ActivităţileAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"sunturmătoarele:

1.exploatarea,întreţinereaşireparareainfrastructuriinaţionaledegospodărireaapeloraflateînadministrareasa,aalbiilorminoreale

cursurilordeapă,acuvelorlacurilorşibălţilorînstarealornaturalăsauamenajată,afalezeişiplajeimării,azonelorumedeşiacelor protejate,aflateînadministrare;

2.gestionareacantitativăaresurselordeapăprinelaborareabalanţeiapei,pebazinehidrograficeşilanivelulţării,elaborareaşiurmărirea

aplicăriiplanurilorderestricţiişifolosireaapeiînperioadedeficitare,pebazinehidrografice,precumşiîndrumareautilizatorilordeapăîn procesuldeîntocmireaprogramelorderestricţiiînalimentareacuapăîncazdesecetă;

3.colaborareapermanentăcucomisiilededezastre,cuunităţiledeordinepublică,cuautorităţileadministraţieipublicelocale,pentru

sănătateşialtele,pentruînlăturareacauzelorşiefectelorpoluăriloraccidentale;

4.elaborareaşiţinerealaziacadastruluiapelor;

5.inventariereaşiţinerealaziapatrimoniuluidindomeniulpublicalstatuluiaflatînadministrareşiapatrimoniuluipropriu;

6.aplicareamecanismuluieconomicspecificdomeniuluigospodăririidurabilearesurselordeapă;

7.conservarea,protecţiaşirestaurarearesurselordeapădesuprafaţăşisubteranăşiaecosistemeloracvaticepentruatingereastăriibunea

apelor;

8.coordonareaexploatăriilacurilordeacumulare,pebazinehidrografice,indiferentdedeţinătorulacestora;dispunereaînperioadelede

apemari,încazdepoluăriaccidentale,precumşiîncazdeintroducerearestricţiilorînalimentareacuapă,amăsuriloroperativeobligatorii înlegăturăcuexploatareaacestora,elaborarearegulamentelordeexploatarebazinală;

9.organizareaşidesfăşurareaactivităţiideurmărireacomportăriiîntimpaconstrucţiilorhidrotehnicedinadministrare;

10.elaborareaPlanuluidemanagementnaţional,aplanurilordemanagementbazinalşialedistrictelorinternaţionale;

11.elaborareaplanurilordeamenajarealebazinelorhidrografice;

12.coordonareaimplementăriiprogramelordemăsuripentrufiecareunitatehidrograficăînvedereaatingeriiuneistăribuneaapelor;

13.realizarearegistruluizonelorprotejateînconformitatecuprevederilelegislaţieiarmonizatecudirectiveleUniuniiEuropene;

14.monitorizareastăriişievoluţieicantitativeşicalitativeaapelor;

15.efectuareadeanalizefizico­chimice,biologiceşibacteriologicepentruapă,sedimenteşibiota;

16.elaborareadiagnozelorşiprognozelorhidrologiceşiavertizareaîncazdeproducereafenomenelorhidrologicepericuloase;

reprezentareaRomânieilaOrganizaţiaMeteorologicăMondială,peliniedehidrologie;

17.avizareaşiaprobarearegulamentelordeexploatareaacumulărilordeapă,indiferentdedeţinător;

18.emitereaavizelorşiaautorizaţiilordegospodărireaapelor;

19.controlulutilizatorilordeapă,alactivităţilorşilucrărilorexecutatepeapeşiînlegăturăcuapele,dinpunctdevederealrespectării

legislaţieiîndomeniulapelor,funcţionăriişialîncadrăriiînprevederileavizelorşiautorizaţiilordegospodărireaapelor,prinpersonal specialîmputernicit;

20.asigurareasecretariatelortehnicepermanenteîndomeniulapărăriiîmpotrivainundaţiilor;participarealacoordonareaacţiunilorde

apărareîmpotrivainundaţiilorşiaccidentelorlaconstrucţiilehidrotehnice;

21.avertizareaşiintervenţiaîncazdeproducereafenomenelorhidrologicepericuloaseşideaccidentelaconstrucţiiledinadministrare;

22.elaborareaplanurilordeapărareîmpotrivainundaţiilor,fenomenelormeteorologicepericuloaseşiaccidentelorlaconstrucţiile

hidrotehnicedinadministrare,acelorpebazinehidrografice,precumşiacordareaasistenţeitehnicedecătreutilizatoriideapăşicomisiile localelaelaborareaplanurilorpropriideapărare;

23.aplicareastrategieişicoordonareatehnicădespecialitatelanivelnaţionalaacţiunilorpreventiveşioperativepentruapărareaîmpotriva

inundaţiilor,fenomenelormeteorologicepericuloase,accidentelorlaconstrucţiilehidrotehniceşipoluăriloraccidentale,afolosinţelordeapă;

24.participareaîncazdeproducereapoluăriloraccidentalelaactivităţileoperativedeavertizareautilizatorilordeapăşiaautorităţilor

administraţieipublicedinaval,deeliminareacauzelorşidediminuareaefectelor,demonitorizareapropagăriiundeipoluante;

25.elaborareaşiurmărireaaplicăriiplanurilorbazinaledeprevenireşideînlăturareaefectelorpoluăriloraccidentale,coordonarea

elaborăriidecătreutilizatoriideapăaplanurilorpropriideprevenireşidecombatereapoluăriloraccidentale,precumşiasigurareaunei protecţiisporiteşiîmbunătăţireamediuluiacvaticprinmăsurispecificedereducereprogresivăapoluării;

26.evaluareadaunelorprodusedepoluareaaccidentalăşiacosturilorserviciilorexecutatedeAdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"

pentrumonitorizareaşicombatereapoluăriiaccidentale,învederearecuperăriiacestoradelapoluator,conformprincipiului"poluatorul plăteşte";

27.participarealaconservarea,protejareaşirestaurareaecosistemeloracvatice,laprotecţiafauneişifloreiacvaticeşiaecosistemelor

terestreîninterdependenţăcuceleacvatice;

28.întocmireaşiţinerealaziaFonduluinaţionaldedatedegospodărireaapelor,prinvalidareadefondşistocareadatelorşia

informaţiilorspecificecolectatedeunităţileproprii,dealteunităţispecializateautorizateşideutilizatoriideapă;

29.realizareadestudiişicercetăridehidrologie,hidrogeologie,degospodărireaapelorşidemediu,studiideimpact,bilanţuridemediuşi

expertizepentrustudiileşiproiectelerealizatedeterţiîndomeniulhidrologiei,hidrogeologieişigospodăririiapelor;

30.întocmireametodologiilorşiinstrucţiunilortehnicedeelaborareaschemelordirectoaredeamenajareşimanagementalebazinelor

hidrografice;

31.propunerea,urmărireapromovăriişiexecutăriidelucrărinoiîndomeniulgospodăririiapelordinalocaţiibugetare;

32.asigurareapromovăriilucrărilordeîntreţinereşireparaţii,alucrărilordegospodărireaapelordinadministrare,precumşiaaltorlucrări

necesaredesfăşurăriiactivităţii;

33.acordareaasistenţeitehnicedespecialitate,pentrurealizareadelucrărideamenajareacursurilordeapăşiaaltorlucrărideinvestiţii;

34.efectuareaşi/sauparticiparealaauditurişiconsultanţăpentruterţiînvedereafuncţionăriiînsiguranţăalucrărilorşiconstrucţiilor

hidrotehnice;

35.evaluareaimpactuluiactivităţiiumaneasuprastăriiapelordesuprafaţăşiaapelorsubteraneşiarisculuineatingeriistăriibuneaapelor

sauapotenţialuluiecologic"bun";

36.îndeplinireaproceduriideinstituirearegimuluidesupravegherespecialălafolosinţeîncondiţiilelegiişiurmărirearealizăriiacestuia;

37.participarealarecepţiastudiilor,proiectelor,expertizelor,acalităţiilucrărilordeconstrucţii­montaj,precumşialucrărilordepunereîn

siguranţăaconstrucţiilorhidrotehnice;

38.participarealaactivităţileinternaţionaledeschimbdedate,informaţiişiprognoze,lareuniunitehnico­ştiinţifice,lastudiişiproiecteîn

domeniulgospodăririiapelor,hidrologieişihidrogeologiei;

39.asigurareaaplicăriiprevederilorconvenţiilorşiaaltoracorduriinternaţionaledindomeniulapelor,lacareRomâniaesteparte,şia

implementăriiprevederilorlegislaţieiarmonizatecudirectiveleUniuniiEuropenedindomeniulgospodăririiresurselordeapă;

40.iniţiereadeacţiunidecooperaretehnico­ştiinţificăîndomeniulgospodăririiapelor,hidrologieişihidrogeologieicuagenţieconomicişi

autorităţipublicedinţarăşidinstrăinătate;

41.efectuareadeserviciicomunedegospodărireaapelor;

42.efectuareadeserviciispecificeactivităţilordehidrologieşihidrogeologiepentrudiverşibeneficiari,pebazădecontracte;

43.gestionareabrevetelorşiadocumentelorprivindprotecţiaproprietăţiiintelectuale,pentrucareAdministraţiaNaţională"Apele

Române"estetitulară;

44.instruireaşiperfecţionareapersonaluluidindomeniulgospodăririiapelorîncentrelepropriideformareprofesionalăşi/sauîn

colaborarecualteinstituţiispecializate;

45.promovareaimaginiiîncontexteconomicşisocial,activităţideinformaredirectăşidesensibilizareapubliculuişimass­mediaîn

problemeleapei;

46.editareaşitipărireadepublicaţiitehniceîndomeniulapelor;

47.urmărireacorelăriilucrărilorşiactivităţilordesfăşuratepeapesauînlegăturăcuacesteacuprevederileschemelordirectoarede

amenajareşimanagementalebazinelorhidrografice;

48.asigurareasecretariatelortehnicealecomitetelordebazinşiparticipăriipubliculuilaluareadeciziilorîndomeniulgospodăririiapelor,

furnizareadeinformaţiicorespunzătoarecuprivirelamăsurileplanificateşiprezentareaderapoarteprivindevoluţiapuneriiînaplicarea acestora.

49.valorificareamaterialelorlocaleprovenitedinlucrăriledeîntreţinereacursurilordeapăşialacurilordeacumulare,abarajelorşi

digurilor.

(2)AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"îndeplineşteoricealteactivităţioriserviciinecesarerealizăriiatribuţiilorprincipale,cu

aprobareaconsiliuluideadministraţie.

Cap.IV

Patrimoniul

şiregimuljuridicalacesteia,cumodificărileşicompletărileulterioare,conformanexeinr.3laOrdonanţadeurgenţăaGuvernuluinr.

107/2002privindînfiinţareaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",cumodificărileşicompletărileulterioare,precumşipatrimoniul

propriustabilitpebazasituaţiilorfinanciareîncheiatela31decembrie2004.

Art.10­Învederearealizăriiscopuluipentrucareafostconstituită,AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"posedă,foloseşteşidispune

înmodautonomdebunurilepecareleareînpatrimoniulpropriuşiexercitădreptuldeadministratorcuprivirelabunurileproprietatepublică

astatului,încondiţiilelegii.

Cap.V

Structuraorganizatoricăşifuncţională

Art.11­(1)AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"areînsubordineurmătoareleunităţi:

a)11administraţiibazinaledeapă,instituţiipublice,organizatelanivelulbazinelorşispaţiilorhidrografice,şiInstitutulNaţionalde

HidrologieşiGospodărireaApelor,unităţicupersonalitatejuridică; b)ExploatareaComplexăStânca­Costeşti,CentruldeFormareşiPregătireaPersonaluluiînGospodărireaApelorşiRevista "Hidrotehnica",unităţifărăpersonalitatejuridică.

(2)Administraţiilebazinaledeapăprevăzutelaalin.(1)lit.a)auînstructurăsistemedegospodărireaapelorşisistemehidrotehnice,

unităţifărăpersonalitatejuridică.

Art.12­(1)Unităţileprevăzutelaart.11alin.(1)lit.a)depunsituaţiafinanciarătrimestrialşianuallaAdministraţiaNaţională"Apele

Române",conformlegislaţieiînvigoare.

(2)AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"depunebilanţulcentralizattrimestrialşianuallaautoritateacentralăcuatribuţiiîndomeniul

apelor.

(3)AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"întocmeştesituaţiilefinanciarepebazasituaţiilorfinanciarealeunităţilordinsubordine,în

condiţiilelegii.

(4)ExploatareaComplexăStâncaCosteştiareaceleaşicompetenţeeconomico­financiarecaşiadministraţiilebazinaledeapă,efectuând

operaţiunicontabilepânălanivelulbalanţeideverificare,încondiţiilelegislaţieiînvigoare.

Art.13­StructuraorganizatoricăaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"seaprobădeconsiliuldeadministraţie.

Art.14­Atribuţiile,competenţeleşisarcinileunităţilorprevăzutelaart.11alin.(1)sestabilescprinregulamenteledeorganizareşi

funcţionarealeacestora,aprobatedeconsiliuldeadministraţie.

Cap.VI

Finanţareaactivităţii.Bugetuldeveniturişicheltuieli

Art.15­(1)Finanţareaactivităţilorprevăzutelaart.5pct.1­14seasigurădinvenituripropriirezultatedinaplicareamecanismului

economicspecificîndomeniulgospodăririiresurselordeapă,conformlegislaţieiînvigoare.

(2)Finanţareaactivităţilordeinteresnaţionalşisocialprevăzutelaart.6lit.a)­c)seasigurădelabugetuldestat,iarceleprevăzutelalit.

d),dinveniturilepropriialeAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"şi,încompletare,delabugetuldestat,pebazaprogrameloraprobate înbugetulautorităţiipublicecentraledindomeniulapelor.

Art.16­(1)AdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"întocmeşteanualbugetuldeveniturişicheltuieli.Rectificareabugetuluidevenituri

şicheltuielialAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"sefaceîncondiţiilelegii.

(2)BugetuldeveniturişicheltuielialAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"seaprobădeconsiliuldeadministraţie,cuacordul

conducătoruluiautorităţiipublicecentraledindomeniulapelor,încondiţiilelegii.

(3)Unităţileprevăzutelaart.11alin.(1)lit.a)întocmescanualbugetedeveniturişicheltuieli,carefacparteintegrantădinbugetulde

veniturişicheltuielialAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne".

(4)Bugeteledeveniturişicheltuielialeunităţilorprevăzutelaart.11alin.(1)lit.a)seaprobădeConsiliuldeadministraţieal

AdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne".

(5)OperaţiuniledeîncasărişiplăţialeAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"sederuleazăprinunităţileTrezorerieiStatului,iar

efectuareaoperaţiunilordeîncasărişiplăţiînvalutăseface,încondiţiilelegii,prininstituţiidecredit.

(6)Excedentuldefondurirealizatlafinelefiecăreiluni,dupăacoperireacheltuielilorprevăzuteînbugetuldeveniturişicheltuieliaprobat,

sevireazăîncontulAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",învedereafinanţăriicheltuielilorcurenteşidecapitalalealtoradministraţii bazinaledeapă.Modalitateaîncaresevorfacevărsămintelevafireglementatăprinordinalconducătoruluiautorităţiipublicecentraleîn domeniulapelor.

Art.17­(1)Exerciţiulfinanciarîncepeladatade1ianuarieşiseîncheieladatade31decembriealefiecăruian.

(2)Pentruanul2005,anulfinanciarîncepela1augustşiseterminăla31decembrie.

Art.18­(1)Controlulfinanciarinternprivindgospodărireamijloacelormaterialeşibăneşti,precumşiverificareamoduluideorganizare

şiexercitareacontroluluifinanciarpreventivşiaconduceriievidenţeicontabileserealizeazădeorganeledespecialitatealeAdministraţiei Naţionale"ApeleRomâne".

(2)Controlulfinanciarinternserealizeazăşilanivelulunităţilordinsubordine,prinpersonalspecializat.

Cap.VII

Organeledeconducere

Art.19­(1)ConducereaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"seasigurădeconsiliuldeadministraţie.

(2)Directorulgeneralesteajutatînactivitateasadeuncomitetdirector.

(3)Conducereaunităţilorcupersonalitatejuridicăprevăzutelaart.11alin.(1)lit.a)seasigurădedirectorulunităţii,ajutatînactivitateasa

deuncomitetdeadministraţie.

(4)Consiliuldeadministraţiesenumeşteprinordinalconducătoruluiautorităţiipublicecentraledindomeniulapelorşiestecompusdin

11membri,dintrecareunulestedirectorulgeneral,careîndeplineşteşifuncţiadepreşedintealconsiliuluideadministraţie.

(5)DinconsiliuldeadministraţiefacparteînmodobligatoriucâteunreprezentantalMinisteruluiFinanţelorPubliceşialautorităţii

publicecentraledindomeniulapelor,precumşispecialiştidindomeniuldeactivitatealAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",numiţi dintresalariaţiiacesteiasaudincadrulaltororganisme,organizaţiişiinstituţiideprofil.

(6)Membriiconsiliuluideadministraţiepotprimioindemnizaţiede20%dinsalariuldebazăaldirectoruluigeneral.

(7)Consiliuldeadministraţieîşidesfăşoarăactivitateaînconformitatecuprezentulstatutşicupropriulregulamentdeorganizareşi

funcţionareşihotărăşteîntoateproblemeleprivindactivitateaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",cuexcepţiacelorcare,potrivit legii,suntdateîncompetenţaaltororgane.Regulamentuldeorganizareşifuncţionarealconsiliuluideadministraţieseaprobăprinordinal

conducătoruluiautorităţiipublicecentraleîndomeniulapelor,întermende60deziledelaintrareaînvigoareaprezenteihotărâri.

(8)Membriiconsiliuluideadministraţierăspundindividual,încondiţiilelegii,pentruprejudiciilecauzateînexercitareaatribuţiilor

prevăzutedelege.Înastfeldesituaţiieivorfirevocaţidecătreconducătorulautorităţiipublicecentraledindomeniulapelor.

Art.20­(1)Membriiconsiliuluideadministraţiesenumescpentruunmandatde4ani,carepoatefireînnoit.

(2)Însituaţiaîncaresecreeazăunlocvacantînconsiliuldeadministraţie,conducătorulautorităţiipublicecentraledindomeniulapelor

numeşteunnoumembrupentrucompletarealoculuivacant,elurmândafuncţionapânălaexpirareamandatuluipredecesoruluisău.

(3)Preşedinteleconsiliuluideadministraţiepropuneconducătoruluiautorităţiipublicecentraledindomeniulapelorrevocareaunui

membrucaredesfăşoarăoactivitatenecorespunzătoaresauînlocuireaunuimembru,lacerereaacestuia,dinmotivepersonale.

Art.21­(1)Consiliuldeadministraţieseîntruneştelunarsauoridecâteoriestenecesar,laconvocareapreşedinteluisaulacerereaacel

puţinuneitreimidinnumărulmembrilorsăi.

(2)Directorulgeneral,încalitatedepreşedintealconsiliuluideadministraţie,conducelucrărileşedinţelor.Înlipsaacestuia,lucrărilesunt

condusedeunaltmembru,delegatdecătredirectorulgeneral.

(3)PreşedintelenumeşteunsecretaralconsiliuluideadministraţiedincadrulaparatuluipropriualAdministraţieiNaţionale"Apele

Române".

(4)Convocărilepentruîntrunirileconsiliuluideadministraţiesevorfacecucelpuţin5zilecalendaristiceînaintededataprogramatăa

şedinţeişivorcuprindeordineadezi,loculşioralacaresevaţineşedinţa.

(5)Pentruadoptareahotărârilorestenecesarăprezenţamajorităţiinumăruluimembrilorconsiliuluideadministraţie,iarhotărârileseiaucu

votulmajorităţiimembrilorconsiliuluideadministraţie.

(6)Dezbaterileconsiliuluideadministraţieseconsemneazăînprocesul­verbalalşedinţei,caresescriedecătresecretarîntr­unregistru

sigilatşiparafatdecătrepreşedinteleconsiliuluideadministraţie.

(7)Procesul­verbalvacuprindehotărârileluate,număruldevoturiîntruniteşiopiniileseparateşivatrebuisemnatdetoţimembrii

consiliuluideadministraţieparticipanţilaşedinţăşidesecretar.

(8)Pebazaprocesului­verbalsecretarulconsiliuluideadministraţieredacteazăhotărârileacestuia,caresesemneazădecătrepreşedinte.

Art.22­(1)Consiliuldeadministraţiepoatedelega,prinregulamentuldeorganizareşifuncţionarepropriu,opartedinatribuţiilesale

directoruluigeneralalAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",încondiţiilelegii.

(2)Pentruanalizareaşisoluţionareaunorproblemecomplexe,consiliuldeadministraţiepoateapela,pentruconsultanţă,laexperţi,

specialiştidindiferitesectoare,activitateaacestoraurmândafiplătităconformprevederilorlegale.Aceştiavorfiplătiţiconformlegii,în bazaunordocumentaţiişi/saurapoartescrise.

Art.23­Consiliuldeadministraţieareurmătoareleatribuţii:

a)aprobăstructuraorganizatoricăaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"şiaunităţilorprevăzutelaart.11alin.(1);

b)analizeazăşiaprobăproiectulbugetuluideveniturişicheltuielialAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"şisituaţiilefinanciareale

acesteia;

c)supuneavizăriiautorităţiipublicecentraledindomeniulapelorproiectulbugetuluideveniturişicheltuielialAdministraţieiNaţionale

"ApeleRomâne",conformprevederilorlegale;

d)supuneanualautorităţiipublicecentraledindomeniulapelor,încondiţiilelegii,raportulconsiliuluideadministraţiecuprivirela

activitateaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"şisituaţiafinanciarăpeanulprecedent;

e)aprobăprogrameleanualedeactivitate;

f)analizeazăactivitateaeconomicăaunităţilordinsubordineşiîncadrareaacestoraînprevederilebugetelordeveniturişicheltuielişi

stabileştemăsurilecorespunzătoare;

g)hotărăşte,încondiţiilelegii,vânzareadeactive,înfiinţareadesocietăţicomercialecuasociatunic,asociereacualtepersoanejuridice

şi/saufizicepentrurealizareadeactivităţideinterescomun;

h)avizeazăşipropunespreaprobareautorităţiipublicecentraledindomeniulapelorsolicităriledeconcesionareşitransferdeactiveşi/sau

activităţi;

i)aprobăşialteactivităţişiserviciinecesarerealizăriiobiectuluideactivitate;

j)aprobălichidareasauexternalizareaactivităţilornespecificedegospodărireaapelorşimetodelederealizare,conformlegislaţieiîn

vigoare;

k)aprobănivelulcreditelornecesarepentrudesfăşurareaactivităţii,fundamenteazăşisolicităsubvenţiipentruinvestiţii,pentruacţiunide

prevenireşicombatereainundaţiilor; l)aprobălistadeinvestiţiişidotaredinsursepropriialeAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"; m)analizeazăşipropunespreaprobareconducătoruluiautorităţiipublicecentraleîndomeniulapelorlistadeinvestiţiicufinanţaredela bugetuldestat; n)aprobăscoatereadinuzşicasareamijloacelorfixedinpatrimoniulpropriualAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",conformlegii; o)aprobăbugeteledeveniturişicheltuielialeunităţilorcupersonalitatejuridicădinsubordineaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"; p)aprobăoricealtemăsuripentruactivitateaAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",cuexcepţiacelordate,potrivitlegii,în competenţaaltororgane; q)stabileştecompetenţeleîndomeniiletehnic,economico­financiar,juridicşidepersonalpentruunităţiledinstructurasa; r)stabileştemăsuripentrurespectareadisciplineitehnologice,pentrupazapatrimoniuluişiabunurilorAdministraţieiNaţionale"Apele Române".

Art.24­(1)DirectorulgeneralreprezintăAdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"înraporturileacesteiacupersoanelejuridiceşi

persoanelefiziceşiîndeplineşteşicalitateadeordonatorsecundardecreditepentrufonduriledelabugetuldestat,potrivitlegii.În exercitareaatribuţiilorsaledirectorulgeneralemitedecizii.

(2)Directorulgeneralestenumit,suspendatşieliberatdinfuncţieprinordinalconducătoruluiautorităţiipublicecentraleîndomeniul

apelor.

(3)Salariulşicelelaltedrepturisalarialealedirectoruluigeneralsepropun,încondiţiilelegii,deconsiliuldeadministraţieşiseaprobăprin

ordinalconducătoruluiautorităţiipublicecentraleîndomeniulapelor.

Art.25­(1)ComitetuldirectoralAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"estecondusdedirectorulgeneralşiestecompusdindirectorii

executividinaparatulpropriu,conducătoriiadministraţiilorbazinaledeapă,alInstitutuluiNaţionaldeHidrologieşiGospodărireaApelorşi alExploatăriiComplexeStânca­Costeşti.

(2)ComitetuldirectoralAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"funcţioneazăînbazaunuiregulamentaprobatdeconsiliulde

administraţieşiseîntruneştelaconvocareadirectoruluigeneral.

Art.26­(1)Launităţilecupersonalitatejuridicăprevăzutelaart.11alin.(1)vafuncţionauncomitetdeadministraţieformatdin5

membri,numitprindecizieadirectoruluigeneralalAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",dintrecareunulestedirectorulunităţii,care îndeplineşteşifuncţiadepreşedinte.DincomitetuldeadministraţiefacparteobligatoriuunreprezentantalAdministraţieiNaţionale"Apele Române",directoruleconomicalunităţii,precumşispecialiştiîndomeniuldeactivitatealunităţii,numiţidintresalariaţiiacesteia.

(2)Comitetuldeadministraţieîşidesfăşoarăactivitateaînconformitatecupropriulregulamentdeorganizareşifuncţionare,aprobatde

directorulgeneralalAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne".

(3)Membriicomitetuluideadministraţierăspundindividualîncondiţiilelegii,pentruprejudiciilecauzateînexercitareaatribuţiilor

prevăzutedelege.ÎnastfeldesituaţiieivorfirevocaţidecătredirectorulgeneralalAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne".

Art.27­(1)Directoriiunităţilorprevăzutelaart.11alin.(1)lit.a)lereprezintăpeacesteaînraporturilecupersoanelejuridiceşi

persoanelefiziceşisuntşiordonatoriterţiaridecreditepentrufonduriledelabugetuldestat.

(2)Directorulgeneral,cuacordulconsiliuluideadministraţie,numeşteşielibereazădinfuncţieconducătoriiunităţilorprevăzutelaart.11

alin.(1)şistabileştedrepturilesalarialelunareşicondiţiileîncareacestealevorfiacordate.

Cap.VIII

Personalul

Art.28­(1)DirectoriidinaparatulpropriualAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"suntnumiţi,suspendaţisaueliberaţidinfuncţie

dedirectorulgeneralalAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne",cuacordulconsiliuluideadministraţie.

(2)Directoriieconomicişidirectoriitehniciaiunităţilorprevăzutelaart.11alin.(1)lit.a),precumşiconducătoriiunităţilorprevăzutela

art.11alin.(2)suntnumiţi,suspendaţisaueliberaţidinfuncţiedeconducătoriiunităţilorprevăzutelaart.11alin.(1)lit.a),respectând

condiţiiledinfişapostuluişilegislaţiaînvigoare.

(3)Directorulgeneralnumeşte,suspendăsauelibereazădinfuncţieconducătoriiunităţilorprevăzutelaart.11alin.(1)lit.b),respectând

condiţiiledinfişapostuluişilegislaţiaînvigoare.

(4)Fişeleposturilorpentrudirectori,directoriieconomicişidirectoriitehniciaiunităţilorprevăzutelaart.11seaprobădeconsiliulde

administraţie.

(6)PersonaluldeexecuţiedelaExploatareaComplexăStânca­CosteştiesteangajatsauconcediatpotrivitprevederilorCoduluimunciişi

contractuluicolectivdemuncădecătredirectorulacesteisubunităţi,prindelegaredecompetenţăacordatădedirectorulgeneralal AdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne".

(7)PersonalulAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"estepreluatdenouastructurăconformprevederilorlegaleînvigoare,urmânda

seîncheiacontracteindividualedemuncă.

(8)SalarizareapersonaluluipreluatdeAdministraţiaNaţională"ApeleRomâne"sefaceînconformitatecureglementărilelegaleaplicabile

instituţiilorpublicefinanţateintegraldinvenituriproprii.

(9)DrepturileşiobligaţiilepersonaluluiAdministraţieiNaţionale"ApeleRomâne"suntstabiliteprincontractulcolectivdemuncă,

regulamentulinternşiprincontractulindividualdemuncă,curespectareaprevederilorlegaleînvigoare.