Sunteți pe pagina 1din 4

Predică

 #7
Isus şi Scriptura

Matei 4:1-11

Odată cu începerea activităţii publice a Domnului Isus, Satana este gata să facă tot ce poate
pentru a împiedica desfăşurarea misiunii. Aşa se face că atunci când Isus, după botez, merge în
pustie pentru o perioadă specială de consacrare, Diavolul nu-i dă pace. Are deja pregătit
arsenalul: câteva ispite alese pe sprânceană.
Ceea ce surprinde la Domnul Isus este modul în care anihilează atacurile vrăjmaşului:
1. „este scris”
2. textul potrivit pentru ocazia potrivită.
Această întâmplare din viaţa Mântuitorului ne transmite ceva:
1. Isus cunoştea bine Scriptura.
2. Având în vederea identitatea lui Isus – Dumnezeu deplin, am putea crede că Isus ar fi putut să
răspundă şi altfel vrăjmaşului. Cu toate acestea, El alege să răspundă întotdeauna cu „stă scris”.
Pur şi simplu se subordonează Scripturii.
De ce era Scriptura atât de importantă pentru Isus? Care era viziunea lui despre Scriptură? Cum
înţelegea El rolul Scripturii în viaţa omului? Acestea sunt doar câteva întrebări la care vom
încerca să găsim răspuns. În ocazia de faţă vom încerca să vedem Scriptura prin ochii Domnului
Hristos.

„Pe când erau strânşi la un loc fariseii, Isus i-a întrebat: «Ce credeţi voi despre Hristos? Al cui
fiu este?» «Al lui David», I-au răspuns ei. Şi Isus le-a zis: «Cum atunci David, fiind însuflat de
Duhul, Îl numeşte Domn, când zice: ’Domnul a zis Domnului Meu: ,,Şezi la dreapta Mea, până
voi pune pe vrăjmaşii Tăi supt picioarele Tale?”’ Deci dacă David Îl numeşte Domn, cum este El
fiul lui?»” (Matei 22:41-45)
- Pentru Isus, autorul Scripturii este însuşi Dumnezeu, Duhul Sfânt.

Căci, adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o
frântură de slovă din Lege (Matei 5:18,19)
- Isus subliniază permanenţa Legii. A folosit imaginea iotei (yod – cea mai mică literă din
alfabetul ebraic) în mod figurat, pentru a ne asigura că orice s-ar întâmpla, va rămâne în picioare

23
Predică  #7
chiar şi cea mai mică poruncă, învăţătură sau făgăduinţă a lui Dumnezeu (vezi şi Luca 16:17;
Matei 24:35).
- Pentru Isus, fiecare detaliu din Scriptură este important. El nu face distincţie între diferitele
părţi ale Scripturii, accentuându-le pe unele în dezavantajul celorlalte.

„De aceea, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, aşezată în
Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă! (Matei 24:15).
- Pentru Isus, Biblia este o carte ale cărei profeţii se împlinesc. Acesta nu este un lucru greu de
demonstrat (vezi Isaia 44:28 – numele şi rolul lui Cir, prezise înainte cu 150 de ani; Daniel 2 şi 7
despre istoria imperiilor).

„Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va
sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului” (Matei 12:40-42).
- Pentru Isus, relatările istorice şi evenimentele miraculoase ale Bibliei sunt evenimente reale,
vrednice de crezare.

„Bogatul a zis: «Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am
cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.»
Avraam a răspuns: «Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.»
«Nu, părinte Avraame – a zis el –, ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.»
Şi Avraam i-a răspuns: «Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar
învia cineva din morţi» (Luca 16:27-31).
„Atunci Isus le-a zis: «O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce
au spus prorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?» Şi a
început dela Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la
El” (Luca 24:25-27).
- Pentru Isus, Biblia reprezintă argumentul absolut, argumentul cel mai puternic. Nu există în
lumea aceasta un argument mai puternic decât un „aşa zice Domnul” sau „stă scris”.

„«’Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.’ Voi lăsaţi
porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum: spălarea urcioarelor şi a
paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea. » El le-a mai zis: «Aţi desfiinţat frumos porunca
lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră.»” (Marcu 7:7-9)

24
Predică  #7
- Pentru Isus, Biblia este autoritatea supremă care trebuie să fie pusă deasupra datinilor,
obiceiurilor, tradiţiilor, cutumelor... El nu a permis ca vreo datină străbună să desfiinţeze
Cuvântul lui Dumnezeu.

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)
- Pentru Isus, Sfânta Scriptură este sursa de adevăr. Locul în care putem să descoperim
Adevărul. Într-o lume a relativismului, Biblia este cea care oferă stabilitate.

Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să


împlinesc. (Matei 5:17)
- Pentru Isus, Biblia era o carte ce trebuia împlinită, pusă în practică. El a avut grijă să
împlinească aşteptările mesianice, profeţiile, principiile morale, poruncile religioase şi
rânduielile.
- Biblia nu este o carte de teorie, de filozofie. Ea este mai degrabă un manual cu instrucţiuni
practice, explicaţii şi exemple/studii de caz în vederea mântuirii, dar şi a unei vieţi de calitate
aici pe pământ.

,,«Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa vecinică?»


Isus i-a zis: «Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?»” (Luca 10:25-26)
- Pentru Isus, Biblia este cartea care oferă răspuns la marile întrebări ale vieţii.

„I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: «Duhul
Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să
tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor,
căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al
Domnului.»”(Luca 4:17-19)
„Apoi le-a zis: «Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce
este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi…» Şi le-a zis: «Aşa este scris
şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi.»” (Luca 24:44-46)
- Pentru Isus, Biblia era cartea care îţi spune cine eşti şi care este rolul tău; ce trebuie să faci.
Isus: este divin, misiune salvatoare, moarte specială, înviere...
Noi: muritori, putem fi salvaţi, avem nevoie de Mântuitor.

25
Predică  #7
„Drept răspuns, Isus le-a zis: «Vă rătăciţi pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui
Dumnezeu.»” (Matei 22:29)
- Pentru Isus, Biblia era o carte a cărei cunoaştere este indispensabilă.

26