Sunteți pe pagina 1din 6

Data 29.03.2006 Data 29.03.

2006
Operatii cu numere zecimale Operatii cu numere zecimale
NR.1 NR.2

1.Efectuati: 1.Efectuati:
a) 3,524 − 2,193 a) 3,14 + 21,678
b) 4,25 : 10 b) 24,5 : 100
c) 52 : 0,2 c) 25 : 0,5
d) (0,2)3 d) (0,3)2
e) 8,967 ∙ 10 e) 9,456 ∙ 10

2.Scrieti numarul 5,6 ca o suma, ca o diferenta , 2. Scrieti numarul 7,4 ca o suma, ca o diferenta,
ca un produs, respectiv ca un cat de un numar zecimal ca un produs , respectiv ca un cat de un numar zecimal
si un numar natural. si un numar natural.

3.Efectuati: 3.Efectuati:
a) ( 0,2 + 0,8 ∙ 0,1 ) : 0,001 a) ( 1,3 − 0,5 ∙ 0,1 ) : 0,01

b) [ 0,(4) + 3,(4) ] : 0,(5) b) [ 0,(6) + 1,(2) ] : 0,(4)

c){ (0,3)0 + [ 5,8 − ( 2,4 − 1,3 ) ]} : 0,8 c) ( 0,7)2 + [ ( 11,2 − 9 ) ∙ 0,5 ] : 11

d) 7,3 − 102 ∙ (0,2)2 + 1,44 : 1,2 d) 102 ∙ 0,34 + 5,76 : 2,4 − (0,7)0

e) [ 2,2(7) − 0,47(2) ] : 0,(25) e)[1,3(8) + 5,(5) ] : 0,41(6)

Data 29.03.2006 Data 29.03.2006


Operatii cu numere zecimale Operatii cu numere zecimale
NR.1 NR.2

1.Efectuati: 1.Efectuati:
a) 3,524 − 2,193 a) 3,14 + 21,678
b) 4,25 : 10 b) 24,5 : 100
c) 52 : 0,2 c) 25 : 0,5
d) (0,2)3 d) (0,3)2
e) 8,967 ∙ 10 e) 9,456 ∙ 10

2.Scrieti numarul 5,6 ca o suma, ca o diferenta , 2. Scrieti numarul 7,4 ca o suma, ca o diferenta,
ca un produs, respectiv ca un cat de un numar zecimal ca un produs , respectiv ca un cat de un numar zecimal
si un numar natural. si un numar natural.

3.Efectuati: 3.Efectuati:
a) ( 0,2 + 0,8 ∙ 0,1 ) : 0,001 a) ( 1,3 − 0,5 ∙ 0,1 ) : 0,01

b) [ 0,(4) + 3,(4) ] : 0,(5) b) [ 0,(6) + 1,(2) ] : 0,(4)

c){ (0,3)0 + [ 5,8 − ( 2,4 − 1,3 ) ]} : 0,8 c) ( 0,7)2 + [ ( 11,2 − 9 ) ∙ 0,5 ] : 11

d) 7,3 − 102 ∙ (0,2)2 + 1,44 : 1,2 d) 102 ∙ 0,34 + 5,76 : 2,4 − (0,7)0

e) [ 2,2(7) − 0,47(2) ] : 0,(25) e)[1,3(8) + 5,(5) ] : 0,41(6)


Elev(a)…………………………… Operatii cu numere zecimale
Data 29.03.2006
NR.1
1.Efectuati:
a) 3,524 − 2,193 =
d) (0,2)3 =
b) 4,25 : 10 =
e) 8,967 ∙ 10 =
c) 52 : 0,2 =
2.Scrieti numarul 5,6 ca o suma, ca o diferenta ,
ca un produs , respectiv ca un cat de un numar
zecimal
si un numar natural.

d) 7,3 − 102 ∙ (0,2)2 + 1,44 : 1,2 =


=

3.Efectuati:

a) ( 0,2 + 0,8 ∙ 0,1 ) : 0,001=


=

b) [ 0,(4) + 3,(4) ] : 0,(5) =

e) [ 2,2(7) − 0,47(2) ] : 0,(25) =

c){ (0,3)0 + [ 5,8 − ( 2,4 − 1,3 ) ]} : 0,8 =


=

Elev(a)……………………….
Data 29.03.2006
NR.2
1.Efectuati:

Operatii cu numere zecimale


a) 3,14 + 21,678 =
d) (0,3)2 =
b) 24,5 : 100 =
e) 9,456 ∙ 10=
c) 25 : 0,5 =
2. Scrieti numarul
7,4 ca o suma, ca o
diferenta,
ca un produs,
respectiv ca un cat de
un numar zecimal d) 102 ∙ 0,34 + 5,76 :
si un numar natural. 2,4 − (0,7)0 =
=

3.Efectuati:
a) ( 1,3 − 0,5 ∙ 0,1 ) :
0,01 =
=

b) [ 0,(6) + 1,(2) ] : e)[1,3(8) + 5,(5) ] :


0,(4) = 0,41(6) =

= =

c) ( 0,7)2 + [ ( 11,2 −
9 ) ∙ 0,5 ] : 11=
=

S-ar putea să vă placă și