Sunteți pe pagina 1din 12

P-Public

tuturor Conturilor de card ale Deținătorului și Condiţiile de utilizare a sistemului ‚MICB Mobile Banking”,
REGULILE DE FUNCȚIONARE A CONTULUI DE CARD ȘI corespunzător, încetarea tuturor serviciilor și produselor Condiţiile de utilizare a serviciului „Cash by Code”,
UTILIZARE A CARDULUI ATAȘAT Băncii atașate Conturilor respective. Condiţiile de utilizare a serviciului „P2P MICB”, Condiţiile de
persoane fizice 4. Prin semnarea de către Deținător a formularului utilizare a serviciului „MICB 3D-Secure”, Condiţiile de
Cererii de deschidere a contului de card și de emitere a utilizare a serviciilor Premium incluse în categoria Exclusiv.
cardului, Deținătorul confirmă că prezentele Reguli i-au fost  Deţinător de card, Deţinător, Deținător principal -
Dispoziţii generale puse la dispoziție, a luat cunoștință cu conținutul acestora Persoana fizică pe numele căreia este deschis Contul de
1. Prezentele Reguli de funcționare a contului de card și și își exprimă acordul referitor la toate prevederile card și emis Cardul atașat acestuia, solicitant și semnatar al
utilizare a cardului atașat, denumite în continuare “Reguli”, acestora. Cererii de deschidere a contului de card și emitere a
reprezintă cadrul general contractual în baza căruia Banca 5. Regulile în vigoare împreună cu Tarifele în vigoare cardului.
deschide și asigură funcționarea Contului de card, ale Băncii aferente cardurilor și utilizării  Utilizator autorizat – Deţinător de card, altul decât
stabilește regulile generale de emitere, utilizare, produselor/serviciilor atașate contului de card și Condițiile Deţinătorul principal: persoana fizică pe numele căreia
administrare a Cardurilor de către Deţinători și totodată, specifice de utilizare a fiecărui produs sau serviciu atașat Deținătorul a solicitat emiterea unui Card suplimentar,
stabilește condițiile serviciilor și produselor atașate Contului de card sunt puse la dispoziția oricărui Deținător recunoscută și acceptată de către Deținător ca având acces
Contului de card oferite de Bancă și beneficiate de sau potențial Deținător pe pagina web a Băncii la adresa la unele sau la toate drepturile sale. În prezentele Reguli,
Deținător. www.micb.md, astfel încât acestea pot fi accesate în orice orice referire la Deținător se aplică întocmai și Utilizatorului
2. Prezentele Reguli completează Tarifele și Limitele în moment. autorizat.
vigoare ale Băncii aferente cardurilor și utilizării 6. Dezabonarea de către Deținător sau renunțarea
 Card – card de plată emis de BC „Moldindconbank” S.A.
produselor/serviciilor atașate contului de card (denumite în acestuia la utilizarea unui anumit produs sau serviciu
pe numele Deţinătorului în conformitate cu Contractul.
continuare “Tarife”), prevederile formularului Cererii de referitor la Carduri nu afectează utilizarea altor produse
Cardul este suport de informaţie standardizat, protejat şi
deschidere a contului de card și emitere a cardului, sau servicii și respectiv, nu afectează valabilitatea
personalizat, utilizat de către Deţinător în modul prevăzut
prevederile formularelor documentației specifice de Contractului.
de prezentul Contract şi acceptat în calitate de instrument
solicitare a fiecărui serviciu/produs al Băncii atașat Contului
Definiții de plată în Tranzacţiile cu carduri. Cardul emis este un card
de card (pe suport de hârtie sau în format electronic)
de debit, cu excepţia cazurilor în care Deţinătorului
indiferent de denumirea pe care o poartă (cerere, acord, 7. În cuprinsul prezentelor Reguli şi în orice alt principal i se acordă, în baza contractului încheiat
contract, etc.) și totodată, Condițiile specifice de utilizare a document care derivă sau are legătura cu acestea, suplimentar cu Banca, fie facilitatea acordată de către
fiecărui produs sau serviciu atașat Contului de card. Oricare termenii de mai jos vor fi înţeleşi după cum urmează: Banca (overdraft) pe Contul de card - card de debit cu
din aceste documente care au fost semnate de către  Contract-cadru, Contract – Contract în baza căruia Banca overdraft, fie o limită de credit - card de credit. Cardul
Client sau în baza cărora Clientul s-a abonat la un anumit asigură deschiderea, funcționarea, administrarea și poate avea posibilitatea tehnică de a efectua tranzacţii
serviciu/produs și care au fost aprobate de către Bancă închiderea contului de card, stabilește regulile de utilizare a „contactless” (card contactless), acest fapt fiind indicat prin
împreună cu prezentele Reguli și Tarife ale Băncii, au Cardului și totodată, stabilește condițiile serviciilor și prezenţa fizică a logoului standardizat al tehnologiei pe
valoarea unui Contract-cadru aplicabil pe un termen produselor atașate Contului de card oferite de Bancă și partea din faţă a cardului.
nedeterminat între Bancă și Deținător, în derularea beneficiate de Deținător. Contractul constă din Cererea de
raportului de cont de card (denumit în continuare  Cont de card, Cont - Contul curent deschis de Bancă pe
deschidere a contului de card și emitere a cardului, Tarifele
“Contract”). numele Deţinătorului, în care sunt evidențiate toate
în vigoare ale Băncii aferente Cardurilor și utilizării
3. Contractul intră în vigoare de la data aprobării de operațiunile de plată efectuate prin intermediul Cardului
produselor atașate Contului de card, Regulilor de
către Bancă, prin semnare, a Cererii de deschidere a de către Deținător și Utilizatorul autorizat, precum și prin
funcționare a contului de card și utilizare a cardului atașat,
contului de card și emitere a cardului semnate de către alte metode permise de legislația Republicii Moldova.
Condiţiile de prestare a serviciului „SMS-notificări”,
Deținător și rămâne în vigoare până la data închiderii Condiţiile de utilizare a sistemului „MICB Web Banking”,

Pagina 1 din 12
P-Public

 Debitare directă – Instrument de decontare prin care  Operaţiune de plată, Operațiune, Tranzacție – acțiune Plicul PIN este utilizat de către Bancă ca instrument de
debitarea Contului Deținătorului în calitate de plătitor este inițiată de plătitor sau beneficiarul plății, de depunere, transmitere securizată a Elementelor de securitate
inițiată de beneficiarul plății, pe baza consimțământului transferare sau retragere de fonduri. personalizate ale cardului. Integritatea Plicului PIN
acordat de către Deținător beneficiarului plății, garantează confidenţialitatea Elementelor de securitate
Operațiune „contactless” – operațiune efectuată cu
prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății sau personalizate ale cardului conţinute în interior.
utilizarea tehnologiei „contactless” a Cardului, care permite
prestatorului de servicii de plată al plătitorului. efectuarea plăţilor la terminalele POS care suportă această  Tranzacții periodice (recurente) - tranzacții automate
 Plătitor – Persoana care este titularul unui Cont de card tehnologie în momentul apropierii Cardului de acestea, prin efectuate în mod repetat, la intervale regulate, cu sau fără
și care autorizează un ordin de plată (inițiază sau permite intermediul unor frecvenţe radio securizate, fără a fi specificarea datei limite. Tranzacțiile recurente se inițiază
executarea unui ordin de plată) din acel Cont. necesară înmânarea cardului Operatorului şi/sau de către comerciant și se efectuează periodic, în funcție de
introducerea fizică a Cardului în terminalul POS. setările comerciantului (specificate de timp sau sumă).
 Beneficiar al plății – persoana care este destinatarul
fondurilor ce au făcut obiectul unei operațiuni de plată.  PIN, Cod PIN – cod personal de identificare format din 4 Tranzacția recurentă apare atunci când un Deținător de
cifre, atribuit Cardului, cu caracter strict confidențial care card autorizează în mod expres un comerciant să utilizeze
 Prestator de servicii de plată – persoana juridică care are
permite identificarea Deținătorului de card la inițierea unei datele cardului în legătura cu una sau mai multe tranzacții,
dreptul de a presta servicii de plată în sensul Legii cu privire
operațiuni. În acest scop, PIN-ul se consideră echivalent care vor urma la comerciantul respectiv, și corespunzător,
la serviciile de plată și moneda electronică. În baza
electronic al semnăturii Deţinătorului şi este un instrument autorizează acest comerciant pentru utilizarea datelor
prezentelor Reguli și a celorlalte componente ale
de asigurare a securităţii cardului. În funcție de setările stocate în una sau mai multe tranzacții.
Contractului, prestatorul de servicii de plată este Banca.
terminalului POS și a cardului, PIN-ul pentru acest card
 Overdraft – facilitate acordată de către Bancă, prin  Cod „Cash by Code” – cod de unică folosință generat în
poate sau nu fi solicitat în momentul inițierii operațiunii, în
intermediul căreia Deținătorul de card poate dispune, la sistemele “MICB Web Banking” și “MICB Mobile Banking”
asemenea caz, validarea operațiunii fiind efectuată prin
efectuarea diferitor operațiuni, pe lângă mijloacele bănești format dintr-o componentă din 6 cifre și/sau în format
semnătura Deținătorului.
proprii existente în cont, și de o anumită sumă pusă la grafic - cod de bare (doar pentru sistemul “MICB Mobile
dispoziție de către Bancă, în limita unui plafon determinat  Cod CVV2/CVC2 – codul format din 3 cifre, imprimat pe Banking”). Acest cod poate fi utilizat pentru retragerea
conform contractului încheiat. versoul cardului, pe panelul pentru semnătură sau furnizat numerarului de către Beneficiar, din inițiativa şi cu
Deţinătorului printr-o altă modalitate securizată stabilită de participarea nemijlocită a Deţinătorului, cu condiţia
 Overdraft neautorizat – suma înregistrată în debitul respectării Condiţiilor de utilizare a serviciului „Cash by
către Bancă. Acest cod este folosit pentru autorizarea
contului de card peste disponibilul din cont, ca urmare a Code”.
tranzacţiilor pe internet sau tranzacții de tipul mail order /
operațiunilor efectuate prin intermediul cardului sau
telephone order şi reprezintă un instrument de asigurare a  MICB 3D-Secure - este un serviciu de securizare a plăţilor
elementele de securitate personalizate ale cardului cu
securităţii Cardului în mediul electronic. prin internet, prin intermediul autentificării electronice al
depășirea disponibilului din cont.
Deţinătorului de card la efectuarea tranzacţiilor pe
 Disponibilul din cont – suma tuturor mijloacelor bănești  Elemente de securitate personalizate ale Cardului –
internet-site-uri, care suportă tehnologia respectivă.
din contul de card, care poate fi folosită de către codul PIN, codul CVV2/CVC2, numărul Cardului, data
Sistemul este bazat pe protocoalele internaţionale 3D-
Deținătorul cardului la efectuarea operațiunilor prin cardul expirării Cardului şi/sau alte elemente de securitate
convenite în prealabil între Deţinător şi Bancă. Secure - MasterCard Secure Code si Verified by Visa.
bancar sau alte instrumente de plată și care este formată
 Tarife – Tarifele şi Limitele privind deservirea cardurilor
din mijloacele proprii ale Deținătorului principal și/sau  Plic PIN - plic protejat, în interiorul căruia este imprimat bancare emise de BC „Moldindconbank” S.A. – lista taxelor,
mijloacele bănești rezultate din limita overdraftului / PIN-ul şi, după caz, codul CVV2/CVC2. comisioanelor şi limitelor aplicate de Bancă la deservirea
creditului acordate de către Bancă Deținătorului principal. cardurilor, administrarea Contului de card, utilizarea

Pagina 2 din 12
P-Public

 Operator – salariatul comerciantului sau al băncii documentele și informațiile necesare de justificare sau de
participante la Sistemul de plăţi care efectuează nemijlocit verificare a identității Deținătorului sau a oricărei
serviciului „SMS-notificări”, a sistemului „MICB Web
Banking”, precum şi a altor servicii oferite de Bancă prin deservirea Deţinătorului la ghişeul bancar sau punctul persoane care acționează în numele acestuia și/sau a
comercial al comerciantului. operațiunilor solicitate a fi efectuate. În acest sens,
intermediul Cardului, care sunt parte integrantă a
Deținătorul sau persoana care acționează în numele
Contractului.  Bon, Chitanţă, Cec – un document primar, perfectat la
acestuia sunt obligați să prezinte Băncii toate
comerciant/ghişeul bancar sau emisă la solicitare de către
Sistem de plăţi – Sistemul internaţional de plăţi documentele și informațiile în forma, conținutul și modul
bancomat, care certifică Tranzacţia şi conţine date
MasterCard Worldwide şi/sau Visa International. solicitat de Bancă.
confirmative cu referire la condiţiile în care aceasta a fost
 Comerciant – persoana juridică sau fizică care, prin efectuată. 10. Deschiderea Contului de card precum și emiterea
intermediul unei bănci, participă la Sistemul de plăţi şi Cardului atașat la Contul respectiv este la discreția Băncii,
 FATCA – (Foreign Account Tax Compliance Act) – Legea fără a fi necesară justificarea deciziei aferente.
acceptă cardurile ca mijloc de plată la comercializarea
SUA a conformităţii fiscale a conturilor străine care impune
mărfurilor şi/sau serviciilor, conform regulilor Sistemului de 11. Banca va refuza deschiderea Contului de card cu
plăţi. raportarea de către instituţiile financiare străine
emiterea Cardului atașat, precum și executarea oricărei
(înregistrate într-o altă ţară decât SUA) a clienţilor SUA,
 Ghişeu bancar, Ghişeu – unitatea bancară care aparţine operațiuni de plată sau continuarea relațiilor de afaceri,
inclusiv a celor care trăiesc în afara graniţelor SUA, către
unei bănci participante la Sistemul de plăţi şi acceptă din orice motiv justificat, inclusiv din motivul
Autorităţile Fiscale Americane (IRS – Internal Revenue
cardurile pentru eliberarea numerarului, alimentarea neprezentării tuturor informațiilor și documentelor
Service).
contului de card şi/sau achitarea unor servicii, conform solicitate de Bancă în vederea deschiderii Contului de
regulilor Sistemului de plăţi. Deschiderea Contului de card card, identificării și verificării identității Deținătorului, a
Reprezentantului legal și/sau a Persoanei împuternicite
 Bancomat, ATM – automat bancar care aparţine unei 8. La cererea clientului, Banca are dreptul de a deschide prin procură; din motivul neprezentării tuturor
bănci participante la Sistemul de plăţi şi este utilizat pentru conturi de card, în lei moldovenești (MDL) și/sau în valută informațiilor și documentelor în legătură cu operațiunile
eliberare de numerar ca rezultat al tranzacţiei cu card şi străină (USD, EUR) și de a emite carduri atașate la solicitate a fi efectuate sau în legătură cu necesitatea
îndeplinirea altor operaţiuni pentru care poate fi conturile respective. La deschiderea Contului de card, respectării de către Bancă a reglementărilor interne sau
programat. Bancomatul poate fi utilizat pentru depunerea Deținătorul este obligat să asigure plata taxei de emitere actelor normative în vigoare printre care cele privitoare la
de numerar pe Contul de card în cazul în care are această a cardului/cardurilor care sunt atașate la contul de card prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului și/sau
posibilitate tehnică (în continuare, Bancomat Cash-in). stabilite în Tarife. FATCA. De asemenea, Banca va refuza deschiderea
 Terminal POS, POS - dispozitiv şi/sau aplicaţie software 9. La deschiderea Contului de card și emiterea cardului Contului de card cu emiterea Cardului atașat, precum și
instalat(ă) la punctul comercial al comerciantului sau la atașat, Banca este obligată să identifice și să verifice executarea oricărei operațiuni de plată sau continuarea
ghişeul bancar, ce permite preluarea, identitatea Deținătorului și/sau a oricărei persoane care relațiilor de afaceri, din motivele existenței suspiciunilor
acționează în numele acestuia și de asemenea, fiind întemeiate cu privire la adevărata natură a datelor
 colectarea şi transmiterea datelor aferente Tranzacţiilor
obligată să verifice și să colecteze informațiile necesare în declarate de Deținător și/sau cu privire la operațiunile
prin mijloace electronice. Terminalul POS poate avea
scopul implementării prevederilor Legii cu privire la derulate prin Contul de card, precum și din oricare alt
tehnologia „contactless” (Terminal POS contactless), în
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării motiv ce rezultă din prevederile legale și reglementările
acest caz, putând deservi carduri care au posibilitatea
terorismului și FATCA. Banca este în drept să-i solicite interne ale Băncii aferente cunoașterii clientului,
tehnică de a efectua tranzacţii „contactless”.
Deținătorului și/sau persoanei care acționează în numele prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. În
 Tehnologie contactless – tehnologie care permite acestuia oricare documente și/sau informații pe care le va aceste situații, Banca nu este obligată să-i explice
efectuarea plăților în mod rapid, prin simpla apropiere a considera necesare în scopul justificării solicitării de Deținătorului motivele refuzului.
cardului de un terminal POS prevăzut cu tehnologia deschidere a Contului de card și emitere a cardului. 12. Banca va deschide Contul de card și va emite cardul
contactless, cu sau fără introducerea codului PIN, în funcție Totodată, Banca este în drept ca oricând pe parcursul atașat la acesta în condițiile prevăzute de prezentele
de valoarea tranzacției. derulării relației de afaceri, să-i solicite Deținătorului Reguli, reglementările legale în vigoare și reglementările

Pagina 3 din 12
P-Public

interne ale Băncii, în baza completării și semnării de către - alte modalităţi oferite de către Bancă. 18. Banca îşi asumă responsabilitatea pentru
Deținător a formularului Cererii de deschidere a contului 16. Pentru efectuarea unei operațiuni în Contul de card, executarea corectă (procesarea) a tuturor Tranzacţiilor
de card și emitere a cardului însoțite de documentele Deținătorul urmează să-și exprime consimțământul iniţiate de către Deţinător, după obţinerea
solicitate de Bancă și în urma aprobării, în scris, a Cererii (autorizarea operațiunii), care poate fi dat fie înainte, fie consimţământului acestuia conform prevederilor
respective de către Bancă. după executarea de către Bancă a operațiunii, într-una menţionate la pct. 16. În cazurile în care Banca nu execută
13. Contul de card poate fi deschis, administrat şi închis sau mai multe din următoarele modalități: sau execută în modul necorespunzător operaţiunile de
în baza unei procuri valabile în conformitate cu legislaţia - introducerea corectă a Codului PIN, apropierea plată, aceasta poartă răspundere conform prevederilor
în vigoare, prezentată în formă autentificată notarial și cardului Contactless la terminalului POS Contactless sau legislaţiei în vigoare.
după caz, apostilată sau supralegalizată. Referitor la utilizarea cardului în terminalul POS (în alte cazuri decât 19. La inițierea de către Deținător a operațiunilor de
instrumentul Cardului bancar, în baza unei procuri introducerea corectă a codului PIN) (anterior executării transfer sau de retragere de fonduri din Contul de card,
întocmite conform legislației în vigoare, prezentată în de către Bancă a Tranzacţiei); după ce Banca va autoriza operațiunile respective,
formă autentificată notarial și după caz, apostilată sau - aplicarea semnăturii pe Chitanţa eliberată de către aceasta va bloca în Contul Deținătorului sumele
supralegalizată, Banca poate accepta ridicarea, de către un terminal POS sau pe un document eliberat de către operațiunilor date până la momentul în care aceste sume
persoana împuternicită în modul corespunzător, a comerciant / ghişeu ( după executarea de către Bancă a vor fi decontate din Cont (tranzacții în așteptare).
Cardului Deţinătorului împreună cu Plicul PIN sigilat ce Tranzacţiei); Blocarea sumei se execută cu sau fără convertirea de
conține elementele de securitate personalizate ale către Bancă a valutelor, în următoarea ordine:
Notă: În cazul necorespunderii semnăturii de pe card cu
cardului, cu semnarea actelor necesare în acest sens, - dacă valuta Contului și valuta sumelor
cea de pe Chitanţă, operatorul are dreptul să reţină
inclusiv a Cererii de emitere / reemitere a cardului (în operațiunilor de transfer sau de retragere de fonduri
cardul.
cazul în care Cerere de emitere / reemitere nu a fost blocate de către Bancă coincid cu valuta de decontare
depusă personal de către Deţinător). - introducerea corectă a datelor solicitate de
a sistemelor de plăți Visa/Mastercard pentru
autentificare, în cazul operațiunilor prin Web banking și
14. Ca excepție de la prevederea expusă în pct. 13 din operațiunile respective, atunci nu au loc convertiri de
Mobile banking (anterior executării de către Bancă a
prezentele Reguli, Banca nu acceptă deschiderea Contului valute la momentul blocării;
tranzacției);
de card pe numele persoanei nerezidente în baza procurii - dacă valuta Contului diferă de valuta sumelor
și la fel, neacceptând nici ridicarea Cardului bancar din - prin indicarea corectă a numărului cardului,
operațiunilor de transfer sau de retragere de fonduri
numele persoanei nerezidente în baza procurii. codului CVV2/CVC2, datei expirării cardului, factorului
blocate de către Bancă și de asemenea, diferă de valuta
de autentificare (descris în cadrul Condiţiilor de utilizare
Prevederi privind operațiunile aferente de decontare a sistemelor de plăți Visa/Mastercard,
a serviciului „MICB 3D-Secure”) sau prin alte metode
atunci Banca va bloca suma operațiunilor inițiate de
Contului de card convenite în prealabil între Deţinător şi Bancă, în cazul
către Deținător cu convertirea valutei acestora la
tranzacțiilor în mediul electronic – e-commerce / 3D-
15. Prin Contul de card, Deținătorul poate efectua cursul stabilit de Visa/Mastercard de la momentul
secure (anterior executării de către Bancă a tranzacţiei).
operațiuni de depunere, transfer sau retragere de blocării sumelor operațiunilor şi apoi cu convertirea
În cadrul serviciului „Cash by Code” introducerea
fonduri, în următoarele moduri: acestora la cursul valutar stabilit de către Bancă pentru
corectă a Codului „Cash by Code” reprezintă
- depunere/retragere de numerar la ghişeele Băncii; operațiunile cu carduri bancare de la data blocării;
consimţământul (autorizarea) din partea Deţinătorului
- depunere/retragere de numerar cu sau fără în vederea procesării de către Bancă a tranzacţiei de - dacă valuta sumelor operațiunilor de transfer sau
utilizarea fizică a cardului la bancomatele Cash-in ale eliberare/introducere a numerarului din Contul de Card de retragere de fonduri blocate de către Bancă coincide
Băncii, de către Deţinătorul de card sau o persoană al Deţinătorului. cu valuta de decontare a sistemelor de plăți
terţă, în conformitate cu limitele stipulate în Tarife; Visa/Mastercard, dar diferă de valuta Contului, atunci
17. La efectuarea Tranzacţiilor cu cardul la unii
Banca va bloca suma operațiunilor inițiate de către
- transfer bancar dintr-un alt / la alt cont deschis la comercianţi sau la unele ghişee bancare, operatorul poate
Deținător cu convertirea valutei acestora la cursul
Bancă sau la o altă bancă; condiţiona efectuarea unei operaţiuni de prezentarea
anterioară a unui act de identitate al Deţinătorului.

Pagina 4 din 12
P-Public

valutar stabilit de către Bancă pentru operațiunile cu pe pagina web a Băncii la adresa www.micb.md. Banca neautorizate, imediat după constatare, şi, dacă este cazul,
carduri bancare de la data blocării. poate opera modificări ale cursului de schimb valutar fără va readuce contul debitat în situaţia în care s-ar fi aflat
20. Ulterior acțiunilor de blocare conform pct.19, la nici o notificare prealabilă, atât timp cât modificările sunt acesta dacă operaţiunea de plată neautorizată nu s-ar fi
primirea de către Bancă a cererii de decontare a sumelor bazate pe modificările cursului valutar de referinţă. efectuat, numai dacă în urma verificărilor efectuate,
operațiunilor blocate, Banca va efectua decontarea 23. În cazul în care Contul de card are opţiunea de Banca va constata că operaţiunea de plată efectuată a
sumelor respective din Contul Deținătorului, în overdraft sau o linie de credit pe card de credit, fost într-adevăr neautorizată.
următoarea ordine: deschiderea, administrarea şi utilizarea acesteia sunt 29. Bancnotele utilizate pentru depunerea numerarului
- dacă valuta Contului și valuta sumelor reglementate de Contractul încheiat, în care Deţinătorul la bancomatele Cash-in trebuie să fie autentice în
operațiunilor de transfer sau de retragere de fonduri principal are calitate de Debitor. conformitate cu legislaţia în vigoare la data depunerii, să
blocate de către Bancă coincid cu valuta de decontare a 24. Deţinătorul principal este obligat să monitorizeze nu fie uzate, rupte, unite cu scotch şi/sau să prezinte alte
sistemelor de plăți Visa/Mastercard, atunci nu au loc lunar starea Contului de card pentru a nu permite apariţia urme evidente de deteriorare fizică. Banca îşi rezervă
convertiri de valute la momentul decontării; overdraftului neautorizat în Contul de card. dreptul de a retrage sau returna bancnotele care nu
- dacă valuta Contului diferă de valuta sumelor 25. În cazul apariţiei overdraftului neautorizat, corespund standardelor menţionate anterior, fără a
operațiunilor de transfer sau de retragere de fonduri Deţinătorul principal este obligat să ramburseze Băncii depune contravaloarea lor nominală pe Contul de card.
blocate de către Bancă și de asemenea, diferă de valuta suma overdraftului neautorizat precum şi suma 30. Deţinătorul de card se face responsabil pentru
de decontare a sistemelor de plăți Visa/Mastercard, dobânzilor şi a comisioanelor calculate conform Tarifelor. faptul că depunerile de mijloace băneşti pe Contul lui de
atunci Banca va deconta suma operațiunilor inițiate de Deținătorul este obligat să le ramburseze imediat odată card de către o persoană terţă să corespundă prevederilor
către Deținător cu convertirea valutei acestora la cu constatarea faptului apariţiei overdraftului neautorizat. legislaţiei în vigoare, indiferent de modul/sursa în/din
cursul stabilit de Visa/Mastercard de la momentul 26. Deţinătorul principal poate solicita corectarea unei care se face alimentarea.
decontării sumelor operațiunilor şi apoi cu convertirea operaţiuni de plată neautorizate sau executate 31. Banca nu este responsabilă pentru situaţiile în care
acestora la cursul valutar stabilit de către Bancă pentru necorespunzător (incorect) de către Bancă, numai dacă la depunerea numerarului la bancomatele Cash-in, la
operațiunile cu carduri bancare de la data decontării; informează Banca despre faptul constatării unei efectuarea transferurilor de pe card pe card, precum şi
- dacă valuta sumelor operațiunilor de transfer sau asemenea operaţiuni, în cel mai scurt timp posibil, dar nu efectuarea oricăror altor operațiuni ce presupun indicarea
de retragere de fonduri blocate de către Bancă coincide mai târziu de 13 luni de la data debitării contului său, prin numărului cardului anterior efectuării Tranzacţiei, este
cu valuta sistemelor de plăți Visa/Mastercard de depunerea în scris a unei reclamaţii. Termenul limită indicat greşit numărul cardului utilizat în cadrul
decontare a operațiunilor respective, dar diferă de menţionat mai sus nu se aplică în cazul în care Banca nu Tranzacţiei.
valuta Contului, atunci Banca va deconta suma şi-a îndeplinit obligaţia de a furniza sau de a face 32. Deţinătorul poate obţine informaţia cu privire la
operațiunilor inițiate de către Deținător cu convertirea disponibile informaţiile legate de această operaţiune, în disponibilul de mijloace băneşti de pe Contul de card şi
valutei acestora la cursul valutar stabilit de către Bancă conformitate cu condiţiile prevăzute de legislaţia în Tranzacţiile efectuate, în mod gratuit, la Ghişeele Băncii
pentru operațiunile cu carduri bancare de la data vigoare. sau prin solicitarea acestei informaţii Serviciului suport
decontării. 27. Operaţiunile autorizate şi executate corespunzător carduri 24/24 al Băncii. Banca poate oferi aceste
21. La alimentarea Contului de card prin depunerea pot fi contestate de către Deţinător în cel mai scurt timp, informaţii şi prin alte modalităţi convenite în prealabil cu
numerarului la bancomatele Cash-in, dacă valuta Contului dar nu mai târziu de 45 zile de la data debitării contului Deţinătorul, în conformitate cu Tarifele Băncii.
diferă de valuta sumei operațiunii de depunere, atunci său, prin depunerea unei reclamaţii în formă scrisă la 33. Banca îşi onorează obligaţia de a pune în mod
Banca va credita Contul Deținătorului cu convertirea Bancă. gratuit la dispoziţia Deţinătorului principal, o dată pe lună,
sumei operațiunii de depunere la cursul valutar stabilit de 28. În cazul unei operaţiuni de plată declarate de către extrasul de pe Contul de card, care cuprinde soldul
către Bancă pentru operațiunile cu carduri bancare de la Deţinător ca fiind neautorizată (efectuată altfel decât este Contului de card, suma overdraftului neautorizat, suma
data depunerii numerarului. prevăzut la pct. 16, precum și în cazul în care Deținătorul fiecărei operaţiuni creditate în și debitate din Contul de
22. Banca stabileşte cursul de schimb valutar pentru a respectat prevederile din pct. 63), Banca va rambursa card al Deținătorului în luna respectivă:
operațiunile cu carduri bancare, acesta putând fi accesat Deţinătorului suma aferentă operaţiunii de plată

Pagina 5 din 12
P-Public

- în modul electronic solicitat de Deţinătorul Deţinătorului, inclusiv a celor de reemitere a unui card transmită în folosinţă cardul (inclusiv Elementele de
principal (e-mail) și/sau pierdut sau furat. securitate personalizate ale acestuia) unei terţe persoane.
- pe suport de hârtie, la Ghişeele Băncii la solicitare - creditate în Contul de card al Deținătorului și care 40. După înmânarea Deţinătorului sau persoanei care
şi/sau au fost raportate de către sistemele internaționale de acționează în numele acestuia, a plicului PIN şi a cardului,
- printr-o altă modalitate convenită suplimentar cu plăți și/sau de către alte bănci emitente prin Banca poartă răspundere exclusiv pentru situaţiile
Banca. intermediul sistemelor de plăți ca fiind suspecte de a fi prevăzute expres în Reguli.
Extrasul de cont pe o lună calendaristică va fi oferit frauduloase; 41. Banca va elibera cardul Deţinătorului după ce acesta
Deţinătorului principal începând cu data de zece a lunii - creditate în Contul de card al Deținătorului prin va achita toate taxele conform Tarifelor. În cazul în care
următoare. Pentru extrasul(ele) de cont suplimentar(e), încălcarea gravă a regulilor sistemelor internaționale de Deţinătorul nu ridică cardul timp de 3 luni din data
Banca are dreptul de a percepe un comision, conform plăți; depunerii Cererii, Banca are dreptul să distrugă cardul,
Tarifelor. - ce reprezintă cheltuielile suportate de Bancă în fără a restitui taxele achitate anterior de către Deţinător.
urma debitării Contului Deținătorului. 42. La primirea cardului, Deţinătorul este obligat să
Taxe și comisioane. semneze cardul cu un pix, în panelul pentru semnătură de
37. În acest sens, Banca are dreptul să solicite, iar
Debitarea directă a Contului de card pe versoul cardului.
Deținătorul este obligat să prezinte Băncii informaţiile şi
34. Pentru serviciile prestate de deschidere a Contului documentele justificative aferente sumelor creditate 43. Perioada de valabilitate a cardului este stabilită de
de card și emitere a cardului și de asemenea, pentru eronat în Contul de card, în cazul în care destinaţia plăţii către Bancă. Această perioadă expiră la sfârşitul lunii şi în
prestarea serviciilor/produselor atașate Contului de card aferentă înregistrărilor în Cont nu permite determinarea anul indicat pe partea din faţă a Cardului. Din momentul
și efectuarea operațiunilor de plată dispuse de Deținător, şi identificarea scopului şi naturii operaţiunilor. expirării perioadei de valabilitate, Cardul este expirat și nu
Deținătorul se obligă să achite Băncii toate taxele și 38. De asemenea, Deţinătorul autorizează Banca, ca la mai poate fi utilizat.
comisioanele prevăzute de Tarifele în vigoare ale Băncii cererea Casei Naționale de Asiguri Sociale, să debiteze 44. Banca reemite gratis cardurile expirate doar în
aferente cardurilor și utilizării produselor/serviciilor oricare Cont de card al său deschis la Bancă, fără preaviz primele 3 luni după expirarea cardului.
atașate Contului de card. sau permisiunea prealabilă a Deținătorului, cu sumele 45. Banca are dreptul să refuze reemiterea unui Card
35. Deținătorul este obligat să achite plățile datorate destinate achitării pensiilor sau altor plăți sociale, care i- fără a fi necesară justificarea acestei decizii.
Băncii în conformitate cu termenele și condițiile au fost transferate în Cont din eroare și/sau incorect. 46. Cardul este proprietatea Băncii. Acesta trebuie
Contractului și în special, Tarifele Băncii. Astfel, Banca este autorizată și împuternicită să debiteze restituit imediat Băncii, la cererea acesteia.
36. Deţinătorul autorizează Banca să debiteze oricare Contul de card al Deținătorului cu sumele respective doar
47. Deţinătorul principal are dreptul să solicite emiterea
Cont de card al său deschis la Bancă, fără preaviz sau în baza cererii beneficiarului plății (CNAS), fără careva
Cardului suplimentar destinat Utilizatorului autorizat. În
permisiunea prealabilă a Deținătorului, cu sumele: verificări sau acțiuni suplimentare. Debitarea respectivă a
acest scop, Deţinătorul principal împreună cu Utilizatorul
Contului va fi vizibilă în extrasul de cont al Deținătorului,
- ce reprezintă oricare plăți datorate Băncii conform autorizat trebuie să completeze şi să semneze Cererea de
pus la dispoziția acestuia conform pct. 33.
Contractului și/sau altor contracte încheiate cu Banca emitere a cardului suplimentar.
și/sau legislației în vigoare, inclusiv, dar fără a se limita Prevederi privind cardul, utilizarea cardului şi a 48. Deținătorul este obligat să asigure păstrarea
la: plata taxelor, comisioanelor, dobânzilor de întârziere elementelor de securitate ale acestuia cardului în condiții ce ar exclude deteriorarea, pierderea
sau penalităților datorate Băncii; sau furtul, clonarea sau compromiterea acestuia, precum
- care au fost transferate eronat de către Bancă în 39. Cardul şi PIN-ul trebuie să fie utilizate de către și modificarea datelor înscrise pe card. Este strict interzisă
Contul de card al Deținătorului; Deţinător, în strictă concordanţă cu prezentele Reguli. transmiterea / afișarea elementelor de securitatea ale
Deţinătorul va afla codul PIN din plicul PIN înmânat în cardului inclusiv prin intermediul canalelor nesecurizate:
- ce reprezintă cheltuielile suportate de către Bancă
acelaşi timp cu cardul de către reprezentantul Băncii. email, mesaje sms, pagină internet fără protocol securizat
pentru prestarea unor servicii suplimentare, la cererea
Deţinătorul se obligă să nu divulge PIN-ul precum şi să nu https, etc.

Pagina 6 din 12
P-Public

49. Cardul nu este un instrument de plată transferabil. Chitanţa şi să verifice dacă în aceasta este înscris corect semnăturii în panelului pentru semnătură. Cardul care
Acesta poate fi utilizat doar: suma şi data tranzacţiei şi să semneze, la cererea prezintă semne evidente ale unor modificări poate fi
- de către Deţinător; operatorului, chitanţa. De asemenea, Deținătorul este reţinut de către Bancă.
- în conformitate cu actele normative în vigoare, obligat să solicite efectuarea tranzacției nemijlocit în 61. În cazul în care Deţinătorul nu a asigurat siguranţa
Regulile şi Tarifele Băncii; prezența sa pentru a evita situația de compromitere a Elementelor de securitate personalizate ale cardului
cardului. şi/sau a transmis unei terţe persoane cardul cu
- pe parcursul perioadei de valabilitate;
55. Operatorul este obligat să pună la dispoziţia posibilitatea tehnică de a efectua tranzacţii „contactless”,
- cu respectarea de către Deținător a dreptului
Deţinătorului o copie a chitanţei (la necesitate). pierderile materiale legate de orice operaţiune
Băncii de a nu autoriza o anumită operațiune inițiată cu
56. Din momentul primirii chitanţei, Deţinătorul este neautorizată, care rezultă din una sau mai multe dintre
Cardul.
obligat să o păstreze timp de 13 luni în scopul controlului situaţiile prevăzute la pct. 63, sunt suportate de către
50. Deținătorul poartă răspundere deplină pentru Deţinător, până în limita a 2.500 de lei per operaţiune, sau
şi monitorizării cheltuielilor de pe Contul de card, şi,
operațiunile efectuate de persoane terțe ca urmare a echivalentul acestora în valuta contului de card.
implicit, verificării corespunderii datelor din Chitanţe cu
nerespectării / neglijenței de către Deținător a regulilor și
cele din extrasul de cont. 62. Deţinătorul va suporta toate pierderile legate de
măsurilor de prevenire a fraudelor inclusiv și ca urmare a
57. În cazul în care Deținătorul a acceptat față de un orice operaţiune neautorizată în cazul în care aceste
comercializării cardului.
comerciant efectuarea de plăți recurente (plăți setate pierderi rezultă din nerespectarea intenţionată sau ca
51. Cardul este utilizat pentru efectuarea următoarelor urmare a neglijenţei grave faţă de obligaţiile ce îi revin
care îi acordă comerciantului posibilitatea să retragă de
tipuri de operaţiuni: Deţinătorului în legătură cu utilizarea cardului și
pe cardul Deținătorului, periodic, la o anumită dată, banii
- retragerea numerarului la Ghişeele Băncii şi ale datorați), Banca are dreptul și Deținătorul autorizează nerespectarea măsurilor de prevenire a fraudelor
altor participanţi la Sistemele de plăţi VISA și Banca ca la solicitarea Sistemelor de plăți Mastercard sau prevăzute în p.63.
Mastercard; Visa, să le furnizeze acestora informația cu privire la 63. În vederea prevenirii cazurilor de fraudă,
- retragerea / depunerea numerarului la cardul Deținătorului (data expirării, numărul cardului). Deţinătorul, pe lângă respectarea celorlalte prevederi ale
bancomatele Băncii şi ale altor participanţi la Sistemele Pentru dezabonarea de la efectuarea plăților recurente prezentelor Reguli, este obligat să întreprindă
de plăţi VISA și Mastercard; Deținătorul urmează să se adreseze comerciantului următoarele măsuri:
- achitarea mărfurilor şi/sau serviciilor la respectiv. - să păstreze cardul în condiţii ce ar exclude
comercianţi şi a obligaţiilor faţă de buget (impozite, 58. Banca își rezervă dreptul de a bloca tranzacțiile deteriorarea, pierderea, furtul şi/sau intrarea acestuia
taxe, alte plăţi obligatorii); recurente/toate tranzacțiile la un anumit comerciant, în posesia unei terţe persoane;
- transferuri P2P; efectuate cu cardul Deținătorului, în cazul în care cu acest - să memoreze şi să păstreze în secret codul PIN;
- alte operaţiuni financiare şi nefinanciare prevăzute card au fost înregistrate mai mult de 10 tranzacții - să utilizeze PIN-ul astfel încât să nu poată fi
în Tarife. nereușite de tip recurente pe parcurs de 1 lună. văzut/identificat de către terţe persoane;
52. Este interzisă utilizarea cardului în tranzacţiile 59. Deţinătorul este obligat să întreprindă toate - să nu divulge şi/sau transmită unor terţe persoane
interzise de legislaţia în vigoare, inclusiv pentru măsurile necesare pentru a asigura securitatea cardului, a informaţii referitoare la Elementele de securitate ale
procurarea mărfurilor/serviciilor interzise de legislaţia în codului PIN şi a altor elemente de securitate ale cardului. cardului;
vigoare. Este interzisă înscrierea PIN-ului pe card sau pe orice
- să nu transmită nimănui cardul;
53. Este interzisă utilizarea Cardului în situaţia când suport care ar putea permite asocierea cu cardul, prin
natura sau poziţia sa, astfel încât să nu poată fi - să solicite efectuarea operaţiunilor la
acesta este expirat sau blocat. În cazul încălcării acestei comerciant/ghişeu numai în prezenţa sa;
prevederi, Deţinătorul poartă răspundere în conformitate văzut/identificat de către terţe persoane. Codul PIN
trebuie memorat în momentul deschiderii plicului PIN, iar - să preia cardul şi chitanţa după fiecare tranzacţie
cu legislaţia în vigoare.
plicul PIN trebuie distrus imediat după acest fapt. efectuată la un dispozitiv special (ATM, POS);
54. La efectuarea tranzacţiilor cu card la comercianţi
60. Deţinătorul nu are dreptul să introducă modificări - să verifice imediat soldul Contului de card în cazul
sau la ghişeul bancar, Deţinătorul este obligat să preia
de orice gen în elementele cardului, cu excepţia aplicării unei Tranzacţii nereuşite;

Pagina 7 din 12
P-Public

- să nu divulge informaţia confidenţială prin telefon - să blocheze cardul - prin sistemele Băncii de 67. Banca are dreptul de a limita suma unei Tranzacţii
şi alte mijloace de comunicaţie; deservire la distanță: „MICB Web Banking” și „MICB sau a mai multor Tranzacţii într-o anumită perioadă de
- să nu divulge informația aferentă autentificării în Mobile banking”. timp, precum şi tipurile Tranzacţiilor permise, aceste
Web banking și Mobile banking; După notificarea verbală (la telefon), Deţinătorul este limite fiind stipulate în Tarife. În acelaşi timp, Banca nu
- să nu transmită contra plată cardul unei persoane obligat să confirme notificarea în scris, odată ce dispune poartă răspundere pentru limitele modificate/anulate de
terțe; de posibilitatea rezonabilă de a face acest lucru. către Deținător, precum și pentru anumite limite impuse
Declaraţia va fi depusă la orice Ghişeu al Băncii sau va fi de alte bănci pentru cardurile emise de către Bancă.
- să mențină versiunea actuală a programelor
autorizate anti-virus instalate la calculatorul personal expediată prin poştă în adresa Băncii. 68. În funcţie de situaţia pe piaţa valutară, Banca are
și/sau telefonul mobil utilizate pentru inițierea dreptul de a limita Tranzacţiile de retragere a numerarului
B) Deţinătorul cardului nu este responsabil pentru
tranzacțiilor sau administrarea datelor aferente în valuta diferită de valuta Contului de card, efectuate pe
tranzacţiile efectuate cu cardul său din momentul în care
cardului; teritoriul Republicii Moldova.
Banca primeşte notificarea sa, în scris sau verbală, cu
- în cazul utilizării cardului sau datelor acestuia privire la pierderea sau furtul acestuia, cu excepţia cazului Blocarea Cardului
pentru achitarea unor servicii ca: rezervarea unei în care Deţinătorul a acţionat în mod fraudulos sau din
camere la hotel, închirierea automobilului, operaţiuni nerespectarea intenționată, sau din neglijență gravă a 69. Banca are dreptul de a bloca cardul/cardurile
periodice de acelaşi tip, achitarea serviciilor unei sau mai multor obligații care îi revin conform pct.63. atașate Contului de card din motive obiective legate de:
/mărfurilor prin internet, etc., Deţinătorul trebuie să C) Deţinătorul: a) securitatea cardului, care cuprinde următoarele
facă cunoştinţa în prealabil cu regulile de plată şi circumstanțe, dar fără a se limita la acestea:
anulare a comenzilor, condiţiile de livrare a - odată cu notificarea privind pierderea sau furtul - declararea de către Deţinător a cardului ca fiind
mărfurilor/serviciilor; cardului, va pune la dispoziţia Băncii toate informaţiile pierdut, furat, etc. sau ca fiind utilizat în mod
referitoare la circumstanţele în care s-a produs neautorizat;
- în cazul în care peste hotare, la momentul plății
incidentul;
sau eliberării numerarului, Deținătorului i se propune - decesul Deținătorului, despre care fapt Băncii i s-a
opțiunea de convertire a sumei tranzacției cu card în - în cazul compromiterii codului PIN, va prezenta adus la cunoștință conform pct. 90;
valuta națională a tării, Deținătorul trebuie să fie Băncii toate informaţiile solicitate referitoare la
b) suspiciuni legate de utilizare neautorizată sau
prudent la cursul valutar și comisionul adițional aplicat condiţiile în care PIN-ul a fost compromis şi va returna
frauduloasă a acestuia;
de către comerciant sau punctul de eliberare a cardul Băncii.
c) recepționarea alertelor de la sistemele de plată Visa
numerarului. Deținătorul este în drept să refuze din 65. În situaţia în care cardul raportat anterior ca fiind
și Mastercard care conțin informația despre
start convertirea în valuta propusă. furat/pierdut şi/sau având PIN-ul compromis este
compromiterea cardului;
64. A) În situaţia în care cardul este pierdut, furat, recuperat, Deţinătorului îi este interzisă utilizarea acestuia
pentru efectuarea Tranzacţiilor. Deţinătorul este obligat în d) suspiciuni de implicare a clientului în acțiuni
însuşit de către o altă persoană şi/sau Elementele de
astfel de circumstanţe să contacteze Banca în cel mai frauduloase;
securitate personalizate ale cardului sunt compromise,
scurt timp posibil pentru a primi instrucţiuni e) în caz de Overdraft neautorizat și insuficiența de
sau se constată o altă formă de utilizare neautorizată a
suplimentare. mijloace bănești pentru achitarea acestuia din alte
acestuia, Deţinătorul, imediat ce se constată acest fapt,
66. Banca nu îşi asumă responsabilitatea pentru terţe conturi ale Deținătorului;
este obligat:
organizaţii financiare, comerciale, structuri f) constatarea sporirii semnificative a riscului asociat
- să blocheze cardul prin notificarea Băncii prin
guvernamentale, sau site-uri care nu acceptă spre plată incapacităţii Deţinătorului de a executa obligaţiile de
Serviciul suport carduri 24/24 al Băncii, la numărul de
cardurile emise de către Bancă, sau care impun unele plată pe care le are faţă de Bancă;
telefon /+373/ 22 54-89-40. Serviciul este disponibil
non-stop. restricţii în utilizarea cardurilor emise de către Bancă, g) nerespectarea Contractului;
acţiuni care la rândul lor pot cauza anumite inconvenienţe h) încetarea relaţiilor contractuale dintre Bancă şi
Deţinătorului. Deţinător;

Pagina 8 din 12
P-Public

i) prin hotărârea organelor împuternicite în 76. Dacă modificările aduse ratei dobânzii sau cursului e) contul a devenit inactiv în condițiile pct. 77;
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. valutar sunt în avantajul Deținătorilor, Banca le va aplica f) Deținătorul a acumulat mai multe întârzieri în
70. Banca va anunţa Deţinătorul prin telefon sau prin e- fără notificare. plata sumelor datorate Băncii;
mailul Deținătorului indicat în Cererea de deschidere a Contul inactiv. Închiderea Contului de card și g) Deținătorul nu-și execută obligațiile contractuale
contului de card și emitere a cardului, în privinţa blocării sau legale referitoare la utilizarea cardului bancar;
încetarea Contractului
cardului din iniţiativa Băncii, imediat după blocarea h) Deținătorul încalcă oricare alte prevederi ale
cardului, cu excepţia cazurilor în care furnizarea acestei 77. Contul de card va deveni inactiv în cazurile în care Contractului și ale legislației în vigoare.
informaţii aduce atingere motivelor de siguranţă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: 79. Sumele ce reprezintă soldul creditor al unui Cont ce
justificate în mod obiectiv sau se interzice de actele a) într-un termen de minim 12 luni, în contul urmează a fi închis în condițiile pct. 78 vor fi transferate și
normativ-juridice în vigoare. Deținătorului nu s-a înregistrat nici o operațiune de păstrate într-un cont al Băncii nepurtător de dobândă,
71. Banca va debloca cardul sau îl va înlocui cu un card debitare sau de creditare a Contului de card; fără a fi afectat dreptul Deținătorului de a solicita
nou, după caz, odată ce motivele care au stat la baza b) soldul Contului de card este mai mic sau egal cu restituirea sumelor respective.
blocării iniţiale încetează să mai existe. 1000 lei sau echivalentul acestora în valuta contului 80. Banca nu poartă răspundere pentru eventualele
72. Sumele blocate pe Contul de card ca urmare a de card; prejudicii suportate de către Deținător ca urmare a
efectuării unor Tranzacții pot fi deblocate de către Bancă, c) nici un card nu este atașat la Contul de card. închiderii Contului/rilor de card și a serviciilor/produselor
la discreţia acesteia, dar nu mai devreme de 33 de zile din atașate Contului/rilor respective.
78. Banca este în drept să închidă un Cont sau toate
data Tranzacţiei.
Conturile de card al/ale Deținătorului și implicit, 81. Banca nu va închide Contul/urile de card conform
Modificarea Contractului produsele și serviciile atașate acestui/or Cont/uri, fără o pct. 78 în situația în care asupra mijloacelor bănești din
careva notificare prealabilă sau ulterioară sau punere în Contul/rile respectiv/e este aplicat sechestru sau
73. Banca are dreptul să modifice unilateral Contractul. întârziere a Deținătorului, în oricare din următoarele sistarea/suspendarea efectuării operațiunilor conform
Într-un asemenea caz, Banca va informa Deţinătorul în cazuri de neexecutare a obligațiilor: prevederilor legislației în vigoare. Odată cu aplicarea
privinţa acestor modificări, în limba de stat, prin sechestrului sau sistarea/suspendarea efectuării
a) la deschiderea Contului sau ulterior, pe parcursul
intermediul panourilor informative la ghişeele Băncii operațiunilor conform prevederilor legislației în vigoare, la
derulării relației contractuale, Deținătorul a
şi/sau pagina web a Băncii, cu cel puţin 2 (două) luni mijloacele bănești din contul de card se va înceta a fi
prezentat/prezintă informații neveridice care nu
înainte de data propusă pentru intrarea în vigoare a calculată dobânda (în cazul în care contul de card este
corespund cu cele declarate sau cu documentele
modificărilor şi totodată, va informa Deţinătorul despre purtător de dobândă).
furnizate de Deținător;
dreptul acestuia de a rezilia Contractul în mod gratuit şi
b) pe parcursul derulării relației contractuale, 82. Deținătorul este în drept oricând să solicite
imediat, până la data intrării în vigoare a modificărilor
Deținătorul nu actualizează datele solicitate de Bancă închiderea unui Cont sau a Conturilor de card prin
operate. depunerea unei Cereri scrise de închidere a contului de
și nu prezintă informațiile sau documentele solicitate
74. În cazul prevăzut la pct. 73, Banca de asemenea va card. În asemenea cazuri, Banca va închide Contul/rile de
de Bancă conform prevederilor pct. 9 și 11;
informa Deţinătorul în privinţa faptului că modificările card și implicit, serviciile și produsele atașate
c) există suspiciuni întemeiate cu privire la
Contractului se consideră acceptate de către acesta dacă acestuia/ora, în condițiile în care nu este întrunită
înainte de data propusă a intrării lor în vigoare, activitatea desfășurată de Deținător sau cu privire la
faptul că serviciile Băncii sunt utilizate sau urmează a excepția prevăzută de pct. 81, cu retragerea de către
Deţinătorul nu informează în scris Banca despre faptul Deținător a soldului creditor din Contul de card sau
fi utilizate în scopul realizării unor activități
neacceptării modificărilor operate. dispunerea transferului acestuia într-un alt cont.
infracționale prevăzute de legislația în vigoare;
75. Deţinătorul este responsabil de verificarea periodică 83. În situația în care la solicitarea închiderii
a faptului modificării Contractului utilizând sursele de d) Deținătorul acționează contrar prevederilor legale
și reglementărilor interne ale Băncii aferente Contului/rilor card, în Contul/rile respective sunt
informaţie enumerate mai sus sau apelând Serviciul înregistrate operațiuni de plată inițiate și nefinalizate,
suport carduri 24/24 al Băncii. cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și
finanțării terorismului; Deținătorul va putea retrage sau dispune transferul și

Pagina 9 din 12
P-Public

corespunzător, Banca va elibera soldul creditor sau va mai sus referitoare la efectele închiderii contului de card 94. Până a solicita abonarea la Serviciul „SMS-
executa ordinul de transfer a soldului într-un termen de de către Bancă rămân aplicabile. notificări”, Deţinătorul trebuie să ia cunoştinţă de
cel puțin 33 de zile calendaristice calculat de la data la 89. Referitor la preavizarea Deținătorului despre Condiţiile de prestare a serviciului „SMS-notificări”.
care operațiunile de plată au fost inițiate. rezilierea Contractului prin e-mailul acestuia, preavizul 95. Prin abonarea la serviciul „SMS-notificări”
84. La închiderea Contului/rilor de card, Deţinătorul respectiv va fi considerat recepționat de către Deținător la Deţinătorul confirmă că acceptă Condiţiile de prestare a
este obligat să returneze Cardul/rile atașat/e expirarea termenului de 1 zi lucrătoare calculat din serviciului „SMS-notificări” şi Tarifele referitoare la acest
Contului/rilor respectiv/e și să-și onoreze integral toate momentul expedierii preavizului de către Bancă. Serviciu.
obligațiile de plată datorate Băncii aferente Contului/rilor 90. În cazul în care Băncii i se aduce la cunoștință
de card și implicit, produselor și serviciilor atașate
Sistemul „MICB Web Banking”
despre decesul Deținătorului, prin prezentarea de către
acestuia/ora. orice persoană interesată a certificatului de deces al 96. Sistemul „MICB Web Banking” este un Sistem
85. Închiderea Contului de card cu sold debitor, nu acestuia sau în cazul în care Banca a luat cunoștință de informaţional şi tranzacţional de deservire la distanţă a
afectează drepturile de creanță ale Băncii față de decesul Deținătorului prin intermediul mijloacelor de clienţilor – persoanelor fizice – de tipul „internet-
Deținător, Banca având dreptul să ia toate măsurile comunicare în masă, Banca are dreptul să blocheze Contul banking”, care utilizează tehnologia Web, fiind accesibil
pentru satisfacerea drepturilor de creanță deținute. de card și respectiv, utilizarea Cardului, până la prin reţeaua Internet la adresa https://wb.micb.md.
86. Obligațiile de plată ale Deținătorului aferente prezentarea moștenitorilor desemnați în baza 97. Orice Deţinător poate să se aboneze la sistemul
Contului de card și implicit, serviciilor și produselor Certificatelor de moștenitor, în calitate de beneficiari ai „MICB Web Banking”, să îl utilizeze şi să se dezaboneze de
atașate acestuia, neexecutate, rămân valabile până la sumelor din Contul/urile de card al/ale Deținătorului, spre la acesta.
executarea integrală a acestora de către Deținător. a le fi eliberate sumele respective. În cazul dat, Banca va
98. Relaţia dintre Deţinător şi Bancă în legătură cu
87. Închiderea tuturor Conturilor de card și implicit a elibera sumele aflate în Contul de card în ordinea
abonarea şi utilizarea sistemului „MICB Web Banking”
tuturor produselor și serviciilor atașate acestora, din prevăzută de legislația în vigoare.
este reglementată de prezentul Contract, inclusiv și
inițiativa Băncii sau din inițiativa Deținătorului, Serviciul „SMS-notificări” Condiţiile de utilizare a sistemului „MICB Web Banking”,
echivalează cu rezilierea unilaterală a Contractului și Instrucţiunea de utilizare a sistemului „MICB Web
respectiv, încetarea relației de cont de card dintre părți și 91. Orice Deţinător poate să se aboneze la serviciul Banking”.
încetarea utilizării Cardului. Închiderea unui Cont de card „SMS-notificări”, să utilizeze acesta şi să se dezaboneze de 99. Până a solicita abonarea la sistemul „MICB Web
(în cazul în care Deținătorul deține mai multe conturi) la acesta. Banking”, Deţinătorul trebuie să ia cunoştinţă de
și/sau încetarea utilizării de către Deținător a unui anumit 92. Deținătorul se abonează la serviciul ”SMS-notificări” Condiţiile de utilizare a sistemului „MICB Web Banking”.
serviciu sau produs aferent Contului de card nu afectează prin semnarea Cererii de deschidere a contului de card și 100. Deţinătorul recunoaşte faptul că prin utilizarea
valabilitatea și aplicabilitatea în continuare a Contractului emitere a cardului / Cererii de reemitere, în care este Cardului şi Codului PIN şi / sau datelor Cardului, în
pentru Conturile de card rămase și implicit serviciile sau menționat despre faptul abonării, sau acesta se poate conformitate cu prevederile Condiţiilor de utilizare a
produsele aferente acestora rămase. abona la Serviciul dat în conformitate cu Condiţiile de sistemului „MICB Web Banking” referitoare la Abonarea la
88. În alte cazuri decât cele enumerate la pct. 78, prestare a serviciului „SMS-notificări”. În cazul Sistem, Deţinătorul confirmă că a luat cunoştinţă şi că
Banca poate rezilia unilateral prezentul Contract prin dezacordului cu abonarea la serviciul ”SMS-notificări” sau acceptă Condiţiile de utilizare a sistemului „MICB Web
transmiterea Deținătorului a unui preaviz prin e-mailul în cazul intenției de dezabonare, Deținătorul urmează să Banking” şi Tarifele referitoare la utilizarea acestui sistem
acestuia indicat în Cererea de deschidere a contului de specifice expres Băncii despre aceasta. şi că această Abonare are un statut echivalent cererii de
card și emitere a cardului sau prin scrisoare recomandată 93. Relaţia dintre Deţinător şi Bancă în legătură cu Abonare la Sistem depusă de către Deţinător şi semnată
în situația în care Deținătorul nu deține e-mail, cu cel serviciul „SMS-notificări” este reglementată de prezentul cu semnătura olografă a acestuia.
puţin 2 luni înaintea datei rezilierii Contractului. În cazul Contract, inclusiv și de Condiţiile de prestare a serviciului
dat de reziliere a Contractului, prevederile menționate „SMS-notificări”.

Pagina 10 din 12
P-Public

Sistemul „MICB Mobile Banking” reglementată de prezentul Contract, inclusiv și Condiţiile „P2P MICB” şi Tarifele referitoare la utilizarea acestui
de utilizare a serviciului „Cash by Code”. serviciu.
101. Sistemul „MICB Mobile Banking” este un Sistem
108. Anterior utilizării serviciului „Cash by Code”, Carduri Categoriei „Exclusiv”
informaţional şi tranzacţional de deservire la distanţă a Deţinătorul este obligat să ia cunoştinţă de Condiţiile de
clienţilor – persoanelor fizice – de tipul „mobile-banking”,
utilizare a serviciului „Cash by Code”. 116. Deţinătorii de carduri din categoria „Exclusiv” pot
care utilizează tehnologia aplicaţiilor mobile, fiind
109. Prin utilizarea serviciului „Cash by Code”, beneficia de servicii Premium aferente acestor tipuri de
accesibil a fi instalat din magazinele virtuale oficiale App
Deţinătorul confirmă că acceptă Condiţiile de utilizare a carduri, fiind obligaţi, pe lângă prezentele Reguli cu
Store şi Google Play.
serviciului „Cash by Code” şi Tarifele aferente acestui caracter general, să respecte adăugător şi prevederile
102. Orice Deţinător poate să se aboneze la sistemul serviciu. Condiţiilor de utilizare a serviciilor Premium incluse în
„MICB Mobile Banking”, să instaleze aplicaţia mobilă, să îl categoria „Exclusiv”.
utilizeze, şi să se dezaboneze de la acesta. Serviciul „P2P MICB”
117. Relaţia dintre Deţinător şi Bancă în legătură cu
103. Relaţia dintre Deţinător şi Bancă în legătură cu utilizarea cardurilor Categoriei „Exclusiv” este
110. Serviciul „P2P MICB” oferă posibilitatea de a
abonarea şi utilizarea sistemului „MICB Mobile Banking” reglementată de prezentul Contract, inclusiv și de
transfera mijloacele băneşti de pe card pe card prin
este reglementată de prezentul Contract, inclusiv și Condiţiile de utilizare a serviciilor Premium incluse în
intermediul portalului www.transfer.md, bancomatelor
Condiţiile de utilizare a sistemului „MICB Mobile Categoria „Exclusiv” şi de Tarife.
gestionate de Bancă, sistemelor „MICB Web Banking” şi
Banking”, Instrucţiunea de utilizare a sistemului „MICB
„MICB Mobile Banking” (accesibile Deţinătorilor de 118. Anterior utilizării cardurilor Categoriei „Exclusiv” şi
Mobile Banking”.
carduri emise de Bancă), precum şi de a alimenta cu a serviciilor Premium, Deţinătorul este obligat să ia
104. Până a solicita abonarea la sistemul „MICB Mobile numerar cardul în bancomatele Cash-in ale Băncii. cunoştinţă de Condiţiile de utilizare a serviciilor Premium
Banking”, Deţinătorul trebuie să ia cunoştinţă de incluse în Categoria „Exclusiv”.
111. Serviciul „P2P MICB” poate fi utilizat atât de către
Condiţiile de utilizare a sistemului „MICB Mobile Banking”
Deţinătorii de carduri emise de Bancă cât şi de clienţii 119. Prin utilizarea cardurilor Categoriei „Exclusiv” şi a
și de Tarifele referitoare la utilizarea acestui sistem.
altor bănci, cu condiţia respectării prevederilor şi a serviciilor Premium, Deţinătorul confirmă că acceptă
105. Deţinătorul recunoaşte faptul că prin utilizarea limitărilor expuse în Condiţiile de utilizare a Serviciului Condiţiile de utilizare a serviciilor Premium incluse în
Cardului şi Codului PIN şi / sau datelor Cardului, în „P2P MICB”. Categoria „Exclusiv”, şi Tarifele aferente tipului de Pachet
conformitate cu prevederile Condiţiilor de utilizare a selectat.
112. Relaţia dintre Deţinător şi Bancă în legătură cu
sistemului „MICB Mobile Banking” referitoare la Abonarea
utilizarea serviciului „P2P MICB” este reglementată de Serviciul „MICB 3D Secure”
la Sistem, Deţinătorul confirmă că a luat cunoştinţă şi că
prezentul Contract, inclusiv și de Condiţiile de utilizare a
acceptă Condiţiile de utilizare a sistemului „MICB Mobile
serviciului „P2P MICB”. 120. Serviciul “MICB 3D Secure” este pus la dispoziţia
Banking” şi Tarifele referitoare la utilizarea acestui sistem
113. Iniţiatorul unui transfer în cadrul serviciului „P2P Deţinătorului pentru a oferi protecţie maximă în cadrul
şi că această Abonare are un statut echivalent cererii de
MICB” recunoaşte caracterul non-repudiabil al acestui tip efectuării tranzacţiilor în reţeaua internet la
Abonare la Sistem depusă de către Deţinător şi semnată
de Tranzacţie prin utilizarea elementelor de autentificare comercianţii/site-urile care suportă standardele 3D-
cu semnătura olografă a acestuia.
puse la dispoziţia sa de către Bancă. Secure, prezentând logo-urile "MasterCard SecureCode”
Serviciul „Cash by Code” 114. Anterior utilizării serviciului „P2P MICB”, iniţiatorul şi/sau "Verified by Visa".
transferului trebuie să ia cunoştinţă de Condiţiile de 121. Serviciul “MICB 3D Secure” este disponibil pentru
106. Orice Deţinător poate să utilizeze serviciul „Cash
utilizare a serviciului „P2P MICB”, în vederea asigurării orice card emis de BC „Moldindconbank” S.A.
by Code”, prin utilizarea cu bună-credinţă a Codului „Cash
respectării prevederilor acestora. 122. Relaţia dintre Deţinător şi Bancă în legătură cu
by Code” / “Cash-in by Code” furnizat de către Bancă, cu
condiţia respectării prevederilor Condiţiilor de utilizare a 115. Faptul utilizării serviciului „P2P MICB” de către utilizarea/prestarea serviciului „MICB 3D-Secure” este
Serviciului „Cash by Code”. iniţiatorul unei Tranzacţii presupune că acesta a luat reglementată de prezentul Contract, inclusiv și de
cunoştinţă şi acceptă Condiţiile de utilizare a serviciului Condiţiile de utilizare a serviciului „MICB 3D-Secure” şi de
107. Relaţia dintre Deţinător şi Bancă în legătură cu
Tarife.
utilizarea/prestarea serviciului „Cash by Code” este

Pagina 11 din 12
P-Public

123. Anterior utilizării serviciului „MICB 3D-Secure”, 127. În cazul în care Deţinătorul constată că Banca a 134. Banca se obligă să respecte confidenţialitatea
Deţinătorul este obligat să ia cunoştinţă de Condiţiile de depăşit termenul maxim admis pentru examinarea asupra tuturor datelor și informațiilor cunoscute cu
utilizare a serviciului „MICB 3D-Secure”. reclamaţiilor indicat la pct.125b) şi/sau nu este de acord referire la Deţinător şi să nu le divulge unor terţe
124. Prin utilizarea serviciului „MICB 3D-Secure”, cu decizia luată de către Bancă, acesta este în drept să se persoane, cu excepţia cazurilor în care dezvăluirea lor este
Deţinătorul confirmă că acceptă Condiţiile de utilizare a adreseze cu o sesizare în acest sens Băncii Naţionale a cerută de legislaţia în vigoare.
Serviciului „MICB 3D-Secure” şi Tarifele aferente acestui Moldovei şi/sau să intenteze acţiuni în instanţa de 135. În cazul nominalizării Utilizatorului autorizat,
serviciu. judecată competentă împotriva Băncii. prevederile prezentului Contract se aplică inclusiv şi
Dispoziţii finale pentru acesta, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile.
Examinarea reclamaţiilor
Intră în vigoare la 09.01.2019
125. Toate reclamaţiile ce pot apărea pe parcursul 128. Banca pune la dispoziţia Deţinătorului serviciile de
Aprobat de către Comitetul de conducere al Băncii la
valabilităţii prezentului Contract se examinează de către autorizare a Operațiunilor 24 de ore din 24, şapte zile pe
02.11.2018, procesul verbal nr. 133
Bancă conform prevederilor actelor normative în vigoare, săptămână.
regulile Visa /Mastercard şi în următoarele condiţii: 129. Deţinătorul garantează veridicitatea datelor BC „Moldindconbank” S.A.
a) Deţinătorul are dreptul să depună reclamaţia la înscrise în Cererea de deschidere a contului de card și
Republica Moldova, MD-2012,
oricare sediu al sucursalelor Băncii sau să o emitere a cardului şi se obligă să anunţe imediat Banca
privind orice modificare survenită în conţinutul acestora. mun. Chişinău str. Armenească 38
transmită prin poştă în adresa Băncii. Reclamaţia
trebuie să fie perfectată în scris şi se consideră 130. Banca are dreptul să prelucreze datele cu caracter Serviciul suport carduri 24/24
recepţionată de către Bancă din ziua în care aceasta personal ale Deţinătorului necesare în vederea încheierii Tel.: /+373/ 22 54-89-40, Fax.: /+373/ 22 22-65-84
a fost primită. şi executării prezentului Contract, inclusiv şi în cazurile E-mail: client_service@micb.md,
b) Banca este obligată să examineze reclamaţia şi necesare constatării, exercitării sau apărării unui drept al Pagina Web: www.micb.md
să comunice Deţinătorului decizia pe marginea Băncii în justiţie. De asemenea, Banca poate folosi aceste
acesteia în cel mult 15 zile de la data recepţionării date în scopul informării Deţinătorului în privinţa
acesteia. În cazul în care soluționarea reclamației produselor şi serviciilor oferite/prestate de către Bancă,
necesită timp suplimentar de examinare în legătură folosind diverse mijloace de comunicaţie (telefon fix,
cu implicarea sistemelor de plăți internaționale, telefon mobil, poşta electronică, SMS etc.).
termenul de soluționare a reclamațiilor poate fi 131. Deţinătorul are dreptul să ceară în orice moment
prelungit până la maxim 120 de zile de la depunere, pe perioada valabilităţii prezentului Contract, în format
cu condiția informării Deținătorului în termenul electronic sau pe suport de hârtie, copia oricărui act
menționat mai sus de 15 zile despre acțiunile component al Contractului.
întreprinse de Bancă. 132. Toate prevederile care nu şi-au găsit reflectare în
c) Banca se obligă să corecteze imediat prezentul Contract vor fi reglementate în corespundere
înregistrările pe debit sau pe credit aferente unui cu actele normative în vigoare pe teritoriul Republicii
Cont de card, în cazul în care, în urma examinării Moldova precum şi cu regulile şi reglementările
unei reclamaţii s-a constatat că acestea au fost Sistemelor de plăţi.
făcute incorect. 133. Toate neînţelegerile şi/sau litigiile apărute între
126. În cazul în care obiectul reclamaţiei se referă la Deţinător şi Bancă pe marginea prezentului Contract vor fi
Operațiunile efectuate cu utilizarea Cardului Utilizatorului soluţionate prin intermediul instanţei de judecată
autorizat, reclamaţia trebuie să fie semnată deopotrivă de competente, în conformitate cu legislaţia Republicii
către Deţinătorul principal şi Utilizatorul autorizat. Moldova.

Pagina 12 din 12