Sunteți pe pagina 1din 31

Anul IV — nr.

13 — ianuarie - martie 2014


exemplar trimestrial gratuit

public aŢie editată de coleg iul medic ilor ve terinari din românia

„Medicul uman
salvează omul,
medicul veterinar
salvează omenirea.“
Louis Pasteur

pag. 14
Managementul anestezic
al pacienților geriatrici
pag. 18
Diagnosticul și tratamentul
hiperadrenocorticismului la câine
pag. 30
Sisteme de control aplicate în unităţi de
procesare, tranşare carne şi produse din
carne, de pe teritoriul municipiului Bucureşti
pag. 52
Interviu: Profesor universitar doctor
Valentin Popovici
ianuarie - martie 2014

Modul de exprimare a opiniilor

E
xprimarea opiniilor este o necesitate în lumea de astăzi și de
un mare ajutor în luarea deciziilor corecte. Dar pentru a exprima o
opinie, în deplină cunoștință, trebuie în primul rând să înțelegi foarte
bine conținutul temei despre care trebuie să-ți exprimi acea opinie și
contextul în care se află, pentru ca opinia ta să fie cea mai corectă.
Am făcut acest preambul și am considerat că trebuie să discut acest subiect în
editorialul din acest număr, deoarece în ultima perioadă pe toate canalele de
comunicare au apărut diverse discuții privind înregistrarea câinilor cu stăpân Redactor șef
și mai ales procedurile de sterilizare a acestora și ceea ce este mai grav este Prof. Univ. Dr. Alin Bîrțoiu
faptul că nu toți colegii noștri au înțeles de la început că obligația înregistrării birtoiu_vet@yahoo.com

și sterilizării este a proprietarului și nu a medicului veterinar, acesta prestând


doar un serviciu. În ceea ce privește procedurile de sterilizare nu s-a înțeles
faptul că acesta este în prezent doar un proiect, este adevărat - realizat la cele
mai înalte standarde - către care ar trebui să tindem toți, și care a fost supus
dezbaterii publice (care este un exercițiu de adevărată democrație) pentru a fi
apoi amendat în așa fel încât să poată fi a aplicat în toate cabinetele și clinice
autorizate în condițiile țării noastre.
Este foarte important ca atunci când se citește un document să se citească
totul, deoarece procedurile sus amintite aveau scris pe fiecare pagină cuvântul
„proiect“ pe care nu toți colegii noștri l-au citit.
Mai mult, procedura de aprobare a oricărui act normativ al CMVRo presupune
prezentarea acestuia în comisiile CMV, Biroului executiv și în final Consiliului
Național al Colegiului Medicilor Veterinari din care fac parte toți președinții de
colegii județene, aleși de colegii noștri din fiecare județ și care pot prezenta
amendamente și pot vota „pentru“ sau „împotrivă“.
Cred că până acum conducerea CMV a dat dovadă de transparență în luarea
deciziilor și a contribuit, în limitele legale, la dobândirea unui standard din ce în
ce mai crescut al activității medicale veterinare și la o recunoaștere din ce în
ce mai accentuată a importanței muncii noastre.
De aceea nu înțeleg de ce nu încercăm să abordăm corect și într-o manieră
democratică toate aspectele apărute în activitatea noastră.
Dar pentru aceasta trebuie să citim corect și complet documentele despre care
trebuie să ne exprimăm opinia și să realizăm acest lucru în adevăratul context
în care ele se află.

Colegiul Medicilor Veterinari din România 1


veterinaria nr. 13

Director Editorial
Conf. Univ. Dr. Viorel Andronie

Editor Șef
Dr. Liviu Harbuz

Redactor Șef
Prof. Univ. Dr. Alin Bîrțoiu

Colectiv Redacțional
  Prof. Univ. Dr. Gheorghe Dărăbuș

14   Prof. Univ. Dr. Romeo Cristina


  Prof. univ. Dr. Dan Drugociu
  Prof. univ. Dr. Gheorghe Solcan
  Prof. univ. Dr. Militaru Dumitru
  Prof. univ. Dr. Aurel Muste
  Conf. univ. Dr. Nechita Adrian Oros
  Conf. univ. Dr. Mihai Daneș

52   Conf. univ. dr. Mario Codreanu


  Conf. univ. Dr. Alexandru
Diaconescu
  Conf. univ. Dr. Iancu Morar
4 Știri   Şef lucr. Dr. Nicolae Bercaru
  Conf. univ. Dr. Simion Violeta
4  Z oetis lansează pe piață Apoquel   Dr. Cosmin Ghencioiu
Arată-i drumul înapoi spre casă!   Dr. Călin Șerdean

8 Info CMV Art Director / DTP

20
Ing. Sebastian Bob
8  H
 otărâri ale Consiliului Național al www.graficaieftina.ro
Colegiului Medicilor Veterinari din Foto
România Dreamstime

14 Practică și cercetare
14  Managementul anestezic
al pacienților geriatrici
18  Diagnosticul și tratamentul hiperadre-
nocorticismului la câine Publicație trimestrială editată de
Colegiul Medicilor Veterinari
20  T rombembolismul arterial felin din România

30
30  Sisteme de control aplicate în uni-
tăţi de procesare, tranşare carne şi
produse din carne, de pe teritoriul
municipiului Bucureşti
42  Rezonanţa magnetică în patologia
tumorală a coloanei vertebrale
46  Doborâți de criză? Poate nu!
Tiraj: 5.000 exemplare
52 Interviu
PRINT
52 
 Profesor universitar doctor Valentin ISSN 2247 – 4935
Popovici ISSN-L = ISSN 2247 – 4935

56 Evenimente ONLINE
56 
 Consiliul Național al
Colegiului Medicilor Veterinari 42 ISSN 2284 – 6026
ISSN–L = 2247 – 4935

2 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 13

Zoetis lansează pe piaţă Apoquel®


– o nouă soluţie dermatologică pentru pruritul la câini
Primul inhibitor de kinază Janus aprobat pentru uz veterinar în Europa
Paris, Franța, 29 ianuarie 2014 – Zoetis Inc. a anunţat lansarea Apoquel® (maleat de oclacitinib), un medicament nou indicat pen-
tru tratamentul pruritului (mâncărimii) asociat (asociate) dermatitei alergice la câini şi manifestărilor clinice ale dermatitei atopice.
Medicii veterinari din Europa dispun în prezent de un tratament de cea mai bună calitate cu acţiune ţintită asupra pruritului asociat
alergiilor cutanate la câini.

o schimbare semnificativă în ceea ce


priveşte calitatea vieţii animalelor de
companie şi a celor care au grijă de ele. În
opinia mea, Apoquel simbolizează însuşi
scopul existenţei noastre, acela de a pune
în practică cunoştinţele pe care le-am
dobândit în domeniul ştiinţei şi inovaţiei şi
de a oferi soluţii clienţilor noştri.”

Rezultatele studiilor clinice privind


Apoquel

A
n cadrul studiilor clinice, Apoquel a
poquel este primul inhibi- prietarilor de câini un tratament eficient şi Îdovedit un profil al siguranţei bun şi
tor de kinază Janus (Janus bine tolerat pentru animalele lor.” eficacitate în tratamentul pruritului,
Kinase, JAK) aprobat pentru uz Apoquel are un mod de acţiune unic rezultatul administrării pe termen scurt
veterinar. Asigură atenuarea şi inovator, deoarece acţiunea sa este sau lung fiind o îmbunătăţire a leziunilor
rapidă şi susţinută a pruritului ţintită la nivelul căilor patogene specifice cutanate la câinii diagnosticaţi cu mai
şi ameliorarea leziunilor cutanate, fără a ale pruritului (mâncărimii) şi inflamaţiei, multe tipuri de alergii cutanate, pre-
genera efectele adverse asociate trata- ceea ce îl diferenţiază de glucocorticoizi. cum şi cu dermatită atopică. Scăderea
mentelor folosite în mod obişnuit, precum Probabilitatea ca Apoquel să provoace scorurilor de evaluare a pruritului a fost
glucocorticoizii. efecte adverse nedorite este mai redusă, observată de stăpânii animalelor de
Pruritul la câini se numără prin- medicamentul acţionând rapid (eficacitate companie doar la 24 de ore după admin-
tre motivele cele mai frecvente pentru antipruritică dovedită în interval de patru istrare, primul reper la care s-a efectuat
care stăpânii animalelor de companie se ore) pentru reducerea pruritului, spre de- observaţia, iar pruritul a continuat să
prezintă la cabinetul veterinar, afectând osebire de ciclosporine în cazul cărora se scadă raportat la momentul iniţial, până
aproximativ unu din şase câini. Aproape ajunge la controlul pruritului după o lună la sfârşitul studiului. În ceea ce priveşte
jumătate dintre câinii care manifestă prurit de administrare. „Îmi va acorda timpul scorurile privind leziunile cutanate eval-
au o alergie cutanată subiacentă pentru necesar pentru a afla cauzele dermatitei uate de medicii veterinari, s-a constatat
care ar fi indicată administrarea Apoquel. alergice şi pentru a formula un diagnostic o îmbunătăţire semnificativă după o
Pascal Prélaud, specialist în der- corect,” a adăugat Dr. Prélaud. săptămână, această tendinţă continuând
matologie din Paris care a participat la Dr. Michael Stegemann, Senior Director şi pe termen lung pe parcursul studiilor
programul de dezvoltare clinică a Apoquel, of Veterinary Research and Development (timp de patru luni).
a afirmat: „Atunci când un câine manifestă din cadrul Zoetis, a afirmat: „Zoetis şi-a În cadrul studiilor pe teren, cele mai
o mâncărime asociată unei alergii, aceasta asumat angajamentul de a oferi trata- frecvente efecte adverse observate la
poate fi foarte deranjantă atât pentru câine, mente pentru boli care afectează viaţa câinii trataţi cu Apoquel au fost vărsături
cât şi pentru întreaga familie. Am aflat animalelor de companie şi a celor care şi diaree. S-au raportat şi alte efecte
în mod direct schimbarea fundamentală îngrijesc aceste animale.” adverse, precum letargie, scăderea sau
adusă de acest medicament în viaţa unui „Apoquel reprezintă apogeul a peste lipsa poftei de mâncare, iritaţii sau infecţii
câine şi a stăpânilor săi, prin faptul că un deceniu de dedicaţie şi ingenuitate cutanate, precum şi iritaţii sau infecţii
elimină mâncărimea, fără a provoca multe dovedite de colegii de la Zoetis. Ceea ce la nivelul urechii. Profilul de siguranţă
dintre efectele adverse frecvente ce apar ne-a stimulat a fost înţelegerea profundă al Apoquel este similar cu profilul de
în cazul administrării corticosteroizilor. În a nevoilor nesatisfăcute ale clienţilor siguranţă al placebo în cazul administrării
prezent, medicii veterinari pot oferi pro- şi convingerea că putem să aducem pe o perioadă de până la 16 zile.

4 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 13

Despre Apoquel Apoquel este utilizat în prezent de

C ercetătorii Zoetis au făcut desco-


periri esenţiale în ceea ce priveşte
mecanismul pruritului în alergiile cutanate
medicii veterinari din Germania, Austria şi
Marea Britanie, iar în perioada următoare
va deveni disponibil, treptat, şi în celelalte
şi rolul citokinelor implicate în apariţia ţări din Europa.
alergiilor, a pruritului şi a inflamaţiei, care
semnalizează pe calea enzimei JAK. Aceste Despre pruritul canin asociat
constatări au stat la baza dezvoltării me- alergiei cutanate
dicamentului Apoquel.
Deşi multe terapii actuale constau în
agenţi cu spectru larg, Apoquel prezintă
P ruritul sau mâncărimile reprezintă
semnul cel mai frecvent al alergiei
cutanate la câini. Pruritul asociat aler-
un mod de acţiune inovator care per- giilor cutanate poate fi acut, sezonier
mite o acţiune ţintită asupra pruritului şi sau cronic, iar în toate aceste cazuri este
inflamaţiei, la sursă, atunci când aces- posibil să afecteze calitatea vieţii câinelui
tea sunt asociate alergiei cutanate. Este şi a stăpânului său dacă nu se obţine un
un inhibitor al enzimei JAK, o proteină control rapid şi eficient prin tratament
implicată în calea de semnalizare prin acestora, şi pot limita administrarea. simptomatic.
intermediul citokinelor pro-inflamatorii Apoquel oferă atenuarea rapidă, Zoetis este o companie globală
sau cu rol în inducerea răspunsului alergic eficientă şi susţinută a pruritului; specializată în sănătatea animalelor,
şi pruriginos. ameliorează leziunile cutanate şi poate fi dedicată susţinerii clienţilor şi afacerilor
Noul mecanism de acţiune asupra administrat pe termen scurt sau lung. acestora în cele mai bune moduri cu
enzimei JAK este conceput în mod specific Apoquel este un medicament dis- putinţă.
pentru a ţinti căile implicate în apariţia ponibil doar pe baza prescripţiei elibera­ Având 60 de ani de experienţă în
pruritului şi a inflamaţiei din cadrul ciclului te de medicul veterinar. Tabletele de domeniu ca Pfizer Animal Health, livrează
pruriginos, permiţând reducerea eficientă Apoquel, în concentraţii de 0,4 – 0,6 mg/ medicamente şi vaccinuri de calitate şi
a pruritului alergic indiferent de cauză şi kg, sunt administrate pe cale orală, de oferă servicii suplimentare în sprijinul
ameliorarea leziunilor cutanate asociate două ori pe zi, timp de 14 zile, iar ulterior dezvoltării afacerii, precum şi în scop
alergiilor cutanate şi dermatitei atopice. o dată pe zi pentru terapia de întreţinere, educaţional. În fiecare zi se străduiesc
Tratamentele pentru prurit adminis- dacă este necesar tratamentul pe termen să înţeleagă mai bine şi să răspundă
trate în mod frecvent prezintă anumite mediu – lung, cum ar fi în cazul câinilor provocărilor reale cu care se confruntă
dezavantaje. În cazurile acute şi cronice, cu alergii cutanate sezoniere şi dermatită cei care cresc şi îngrijesc animale, într‑un
corticosteroizii reduc eficient pruritul, însă atopică. Apoquel se poate administra cu mod pe care aceştia îl consideră cu
posibilele efecte adverse pe termen scurt sau fără alimente. În timpul tratamentu- adevărat relevant.
(polidipsie, poliurie, polifagie şi respiraţie lui cu Apoquel, ar trebui să se efectueze Denumirea Zoetis (zō-EH-tis), îşi are
dificilă), complicaţiile pe termen lung diagnosticarea şi managementul cau- rădăcina în zo-, des întâlnit în cuvinte
(inclusiv pancreatită, ulceraţii gastroin- zelor subiacente ale dermatitei alergice. precum zoo şi zoologie. Derivă din zo-
testinale, lipidemie, diabet zaharat, atrofie Apoquel a fost folosit în asociere cu etic, în traducere „care aparţine vieţii“.
musculară şi sindromul Cushing iatro- alte medicamente, inclusiv antibiotice, Subliniază dedicarea în susţinerea medi-
gen) şi schemele de administrare deseori antiparazitare şi antiinflamatorii adminis- cilor veterinari şi a fermierilor din întreaga
complexe pot fi o adevărată provocare trate în mod frecvent câinilor cu afecţiuni lume, care cresc şi îngrijesc animalele de
atât pentru câini, cât şi pentru proprietarii cutanate. care depindem cu toţii.

Arată-i drumul înapoi spre casă!

C
olegiul Medicilor Veterinari a Campania „Arată-i drumul inapoi
lansat, printr-o campanie de spre casă!“ a început să fie promovată de
informare publică, RomPetID luni, 17 martie 2014, atât prin difuzarea
- Portalul identificării și în cadrul televiziunilor naționale, cât și
înregistrării animalelor de în mediul online pe toate website-urile
companie. Campania de informare publică dedicate animalelor de companie.
demarată de CMVRO și ANSVSA are ca Microciparea câinilor este obligatorie
scop îndrumarea proprietarilor de câini în România începând cu data de 15 martie
către medicii veterinari și informarea 2014. Puteți afla mai multe informații la
acestora asupra importanței microcipării.  www.cmvro.ro și www.rompetid.ro.

6 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România specific veterinare, conform legislaţiei în vigoare, şi face propu- elaborate de alte ministere ce fac referire la activitatea medicului
neri Biroului Executiv în vederea emiterii avizului consultativ; veterinar sub aspectul armonizării acestora cu prevederi similare

Hotărârea nr. 47/13.03.2014 (e)  elaborează regulamentul propriu de ordine interioară,


care este aprobat de către Consiliul Naţional.
În cadrul atribuțiilor prevăzute la art. 40 literele a), b), c), d)
din Uniunea Europeană și emite informări sau puncte de vedere
Biroului Executiv.
(f)  monitorizează permanent programul legislativ al
În temeiul: de ordine interioară al Comisiei legislative a Colegiului Medicilor din regulamentul de organizare si funcționare al Colegiului Medi- ­Auto­­r­it­ ăţii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercita- Veterinari”, prevăzut în Anexă. cilor Veterinari comisia legislativă are următoarele competențe: Alimentelor.
rea profesiunii de medic veterinar, republicată cu modificările şi Art. 2.  Comisia Legislativă își va desfășura activitatea în con- (a)  urmăreşte şi asigură respectarea Constituţiei, legilor Relații
completările ulterioare, formitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară. organice şi a altor legi, cu ocazia elaborării unor noi proiecte de Art . 5
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Art. 3.  Prezenta Hotărâre a fost adoptată de către Consiliul hotărâri și decizii; Comisia Legislativă este condusă de un președinte și în lipsa
Medicilor Veterinari, art. 17 lit. q), Național al Colegiului Medicilor Veterinari cu unanimitate de (b)  colaborează cu celelalte comisii din cadrul Colegiului acestuia de către vicepreședinte.
Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari adoptă: voturi, azi 13.03.2014. Medicilor Veterinari în vederea elaborării de hotărâri; Comisia Legislativă se subordonează deciziilor președintelui
HOTĂRĂREA NR. 47/13.03.2014 (c)  în condițiile acordării unui mandat din partea Biroului Exe-­­ Colegiului Medicilor Veterinari și ale Biroului Executiv al Consili-
Privind aprobarea Regulamentului de Ordine interioară al cutiv, poate colabora cu structurile din cadrul ANSVSA la elabo- ului Național.
Comisiei Legislative Președintele Colegiului Medicilor Veterinari rarea şi definitivarea proiectelor de legi, ordonanţe şi hotărâri Comisia Legislativă are relații de colaborare cu birourile
Art. 1.  Începând cu data prezentei, se aprobă „Regulamentul Conf. Univ. Dr. Viorel ANDRONIE ale Guvernului, ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ în executive ale consiliilor județene, respectiv al municipiului
domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pen- București și cu celelalte comisii constituite în cadrul Colegiului
tru ca acestea să respecte normele de tehnică legislativă şi să fie Medicilor Veterinari.
Anexă: Hotărârile în Comisia Legislativă se iau prin vot, cu majoritate armonizate cu legislaţia Uniunii Europene; Dispoziții finale
Regulamentul de ordine interioară al Comisiei Legislative simplă. (d)  monitorizează noile proiecte de acte normative supuse Art.6
a Colegiului Medicilor Veterinari Președintele Comisiei Legislative convoacă ședința, stabilește analizei publice și participă la definitivarea acestora în baza man- Prezentul regulament a fost elaborat de Comisia Legislativă
ordinea de zi si o transmite membrilor cu 10 zile înainte de data datului Biroului Executiv; și intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul
Dispoziții Generale stabilită. (e)  analizează si monitorizează proiectele de acte normative Național.
Art. 1 În timpul activității curente, membrii Comisiei au obligația de
Comisia Legislativă este un organism al Colegiului Medicilor a respecta normele deontologice, de a folosi un limbaj civilizat și
Veterinari care-și desfășoară activitatea între două congrese de a păstra confidențialitatea întâlnirilor de lucru. Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari din România
convocate în sesiune ordinară. Fiecare ședință a Comisiei va fi consemnată într-un proces
Activitatea Comisiei Legislative este subordonată Biroului
Executiv și aprobată de Consiliul Național al Colegiului Medicilor
Veterinari.
verbal, iar tematica poate fi făcută publică după adoptarea unei
decizii finale.
Proiectele inițiate de Comisia Legislativă vor fi înaintate Bi-
Hotărârea nr. 48/13.03.2014
Consiliul Național validează componența Comisiei Legislative roului Executiv spre a fi aprobate în Consiliul Național. În temeiul: Art. 3.
în prima ședință după alegeri. Fiecare membru al Comisiei Legislative poate face propuneri Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercita- (1)  Toate evenimentele de pregătire profesională continuă din
Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor mem- președintelui Comisiei; acesta trebuie să le comunice tuturor rea profesiunii de medic veterinar, republicată cu modificările şi domeniul medicinei veterinare organizate pe teritoriul României
brilor comisiei. membrilor Comisiei prin unul din mijloacele prevăzute la art. 3 (1). completările ulterioare, trebuie să fie acreditate de către Biroul Executiv al Colegiul Medi-
Organizarea comisiei legislative Fiecărui membru al Comisiei îi este arondată o zonă Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Colegiului cilor Veterinari.
Art. 2 constituită din 6 filiale județene, în scopul preluării propunerilor Medicilor Veterinari, art. 17 lit b), lit. q) si lit.t); (2)  Biroul Executiv al Colegiul Medicilor Veterinari va elabora
(1) Comisia Legislativă este formată din 7 membri (un medicilor veterinari, în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute Statutul medicului veterinar, art. 44 lit. g) procedura și va stabili condițiile pentru acreditarea activităților
preşedinte, un vicepreşedinte şi 5 membri). la art. 40 literele a), b), c), d) din regulamentul de organizare si Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari adoptă: din programul de pregătire profesională continuă a medicilor
(2) Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei Legislative funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari. veterinari.
sunt propuşi de preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari şi Participarea la ședințele Comisiei este obligatorie; nepar- HOTĂRĂREA NR. 48/ 13.03.2014 (3)  Diplomele sau certificatele care atestă absolvirea sau
sunt validaţi de delegaţii la Congresul Naţional. ticiparea unui membru la ședințele Comisiei trebuie motivată în privind formarea profesională continuă participarea la evenimentele de formare profesională organi-
(3) Membrii Comisiei Legislative sunt validaţi de către Con- scris, cu 48 de ore înaintea datei stabilite pentru desfășurarea zate pe teritoriul României vor cuprinde obligatoriu următoarele
siliul Naţional, la propunerea Biroului Executiv. ședinței Comisiei. În cazul absenței nemotivate la mai mult de  Art. 1. mențiuni: sigla Colegiului Medicilor Veterinari, denumirea orga-
(4) Activitatea Comisiei Legislative este consiliată de juristul 3 ședințe, președintele va propune Biroului Executiv înlocuirea (1) - Medicii veterinari, posesori ai atestatului de liberă nizatorului, denumirea evenimentului, data și locul desfășurării,
Colegiului Medicilor Veterinari. membrului respectiv. practică, trebuie să întrunească anual un număr de 120 de numele și prenumele participantului, codul de acreditare și
Comisia este statutară în prezența a 2/3 din membrii acesteia. Atribuțiile comisiei legislative puncte. numărul de puncte, precum și data eliberării.
Comisia Legislativă are un rol consultativ și își desfășoară Art.4 (2) - În cazul în care atestatul de liberă practică, a fost (4)  Organizatorii evenimentelor de pregătire profesională vor
activitatea cu caracter permanent. Comisia Legislativă are următoarele atribuţii: eliberat în cursul anului, pentru anul respectiv, medicii veterinari întocmi o listă cu participanții, în care aceștia vor semna pentru
Art. 3 (a)  elaborează actele normative necesare organizării şi trebuie să întrunească un număr de 10 puncte/lună de la data prezență și vor ridica diplomele sau certificatele după terminarea
Comisia Legislativă își desfășoară activitatea prin intermediul funcţionării Colegiului Medicilor Veterinari; eliberării. evenimentului. Lista cu participanții va fi semnată și de către lec-
membrilor săi; legătura dintre aceștia se realizează prin mijloace (b)  iniţiază şi elaborează actele normative privind exercitarea Art. 2. Se exceptează de la prevederile art. 1 medicii veterinari tor/lectori, iar o copie semnată și certificată conform cu origi-
electronice și prin corespondență oficială. activităţii de liberă practică medicală veterinară; posesori ai atestatului de liberă practică, care fac dovada că își nalul de către organizator va fi transmisă către Biroul Executiv
Comisia se întâlnește o dată pe trimestru sau ori de câte ori (c)  face propuneri privind adoptarea şi modificarea actelor desfășoară activitatea în învățământul clinic sau sunt cercetători al Colegiul Medicilor Veterinari, în termen de maxim 10 zile de la
este nevoie pentru aprobarea și consemnarea documentelor ce normative din domeniul medical veterinar; în cadrul Institutelor de Cercetare și Dezvoltare. organizarea evenimentului.
vor fi înaintate Biroului Executiv și/sau Consiliului Național, după (d)  analizează proiectele de acte normative, reglementări şi Art. 4. Raportul anual de autoevaluare pentru pregătirea (5)  Este interzisă eliberarea diplomelor sau certificatelor în
caz. norme de exercitare a profesiei în toate domeniile de activitate profesională continuă este prevăzut în Anexa nr.1. alb și fără a se respecta prevederile de la alin.(3)

8 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 9


veterinaria nr. 13

(6)  În sensul prezentei hotărâri, prin eveniment de pregătire componentă teoretică și practică la care participă maxim 28 de
profesională, se înțelege: medici, iar partea practică se desfășoară pe grupe de maxim 14
  congresul mondial - eveniment cu titulatura de „mondial”, medici veterinari;
cu minim 2 secțiuni simultane și cu o durată minimă de 6 ore/zi,   curs FPC - curs de formare profesională continuă desfășurat
la care participă medici veterinari din diferite țări ale lumii; în cadrul unor programe sau proiecte de formare profesională cu
  congresul european - eveniment cu titulatura de „euro- o durată mimină de 2 ore, cu evaluare și certificare.
pean”, cu minim 2 secțiuni simultane si cu o durată minimă de 6 (7)  Partea practică pe animale vii sau cadavre a workshop-
ore/zi, la care participă medici veterinari din țări europene; urilor se va organiza exclusiv în unități medicale veterinare pen-
  congresul internațional - eveniment cu titulatura de tru asistență înregistrate în Registul unic al cabinetelor medicale
„internațional”, cu minim 2 secțiuni simultane și cu o durată veterinare cu sau fără personalitate juridică, în clinicile universi-
minimă de 6 ore/zi, la care participă medici veterinari și lectori tare sau în centre experimentale.
din mai multe țări; (8)  Metodologia de evaluare anuală a pregătirii profesionale
  congresul național- eveniment cu o durată minimă de 6 continue a medicilor veterinari este prevăzută în Anexa nr.2.
ore/zi, la care participă medici veterinari din România; Art. 5.  Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
  conferință - eveniment tematic cu o durată minimă de 6 hotărâre.
ore/zi, la care participă medici veterinari; Art. 6.  Birourile executive ale Consiliilor județene, respectiv
  simpozion - eveniment cu o durată minimă de 3 ore organi- al mun. București ale Colegiului Medicilor Veterinari vor duce la
zat de către societăți de profil în care partea știintifică este de îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
minim 2 ore; Art. 7.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
  sesiune stiintifică - eveniment cu o durată minimă de 6 abrogă Hotărârea nr. 31/01.12.2012.
ore/zi, în cadrul căruia sunt prezentate lucrări știintifice; Art. 8.  Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de
  seminar - eveniment în care se prezintă teme profesionale 13.03.2014
cu o durată minimă de 3 ore; Hotărârea a fost adoptată, azi, 13.03.2014, de către Consiliul
  „masă rotundă” - eveniment cu o durată minimă de 2 ore, Național al Colegiului Medicilor Veterinari cu unanimitate de
realizat pentru dezbaterea unui aspect sau probleme care implică voturi.
activitatea medicului veterinar și la care participă maxim 30 de
medici veterinari; Președintele Colegiului Medicilor Veterinari
  workshop - eveniment cu o durată minimă de 6 ore/zi, cu Conf. Univ. Dr. Viorel ANDRONIE

Anexa nr.1
RAPORT DE AUTOEVALUARE PENTRU PREGĂTIRE PROFESIONALA CONTINUĂ AFERENTĂ ANULUI....................

Subsemnatul, Dr. ____, CNP____,


posesor al atestatului de liberă practică____, eliberat la data de ____, angajat la____,
cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că am participat la următoarele activităţi de pregătire profesională.

Nr. Punctaj Nr. activităţi / Punctaj


Specificul activităţilor
Crt. aferent participări efectuat
1.1.1. – singur 100
1.1. Cărţi publicate la edituri din ţară 1.1.2. - prim autor 75
1.1.3. – coautor 50
1.2.1. – singur 200
1.2. Cărţi publicate la edituri străine 1.2.2. - prim autor 160
1.2.3. – coautor 100
1.3.1. - singur 20
1.3. Articole ştiinţifice publicate în
1.3.2. - prim autor 15
reviste naţionale de profil
1.3.3. - coautor 10
1.4.1. - singur 80
1.4. Articole ştiinţifice publicate în
1.4.2. - prim autor 60
reviste străine de profil
1.4.3. - coautor 40
1.5. Articole, informaţii, sinteze şi traduceri în alte publicaţii de specialitate (inclusiv pentru publicațiile online) 10
1.6. Comunicări ştiinţifice (nepublicate) consemnate în programele unor manifestări ştiinţifice 15
1.7 Redactarea de cursuri online 20
1.8.1. - conducător de contract 50
1.8. Participare la contracte de
1.8.2. - membru în echipă 20
cercetare, în calitate de:
1.8.3. - membru în echipe internaţionale 50

10 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 13

2.1.1. - cu susţinere de lucrări 80


2.1. Congres mondial
2.1.2. - în scop de documentare sau organizator/zi de congres 40
2.2.1. - cu susţinere de lucrări 80
2.2. Congres european
2.2.2. - în scop de documentare sau organizator/zi de congres 40
2.3.1. - cu susţinere de lucrări 60
2.3. Congres internaţional
2.3.2. - în scop de documentare sau organizator/zi de congres 30
2.4.1. - cu susţinere de lucrări 50
2.4. Congres naţional
2.4.2. - în scop de documentare sau organizator/zi de congres 25
2.5.1. - moderator,/conferenţiar-invitat pentru prezentare 50
2.5. Conferinţă
2.5.2. – participant sau organizator/zi 25
2.6.1. - moderator,/conferenţiar-invitat pentru prezentare 50
2.6. Sesiune ştiinţifică
2.6.2. – participant sau organizator/zi 25
2.7.1. - conferenţiar-invitat pentru prezentare 25
2.7 Seminar
2.7.2. – participant sau organizator 15
2.7.1. - moderator,/conferenţiar-invitat pentru prezentare 20
2.8 Masă rotundă
2.7.2. – participant sau organizator 10
2.7.1. - conferenţiar-invitat pentru prezentare 20
2.9. Simpozion
2.7.2. – participant 10
2.10. Workshop national/international/ zi 30
3 Webminarii, cursuri online, cu evaluare si certificare/curs 10
4 Webminarii, cursuri online, cu certificare și fără evaluare /curs 5
5 Abonamente anuale la publicaţii partenere sau acreditate de C.M.V. 15
6 Susținerea tezei de doctorat 120
7 Cursuri postuniversitare/masterat/an de studiu 30
8 Obținerea titlului de medic primar veterinar 60
9 Cursuri FPC cu evaluare și certificare 20
TOTAL PUNCTE EFECTUATE
1.7.1. - conducător de contract 50
1.7.2. - membru în echipă 20
1.7.3. - membru în echipe internaţionale 50

Ataşez alăturat documentele care dovedesc efectuarea activităţilor de pregătire profesională continuă pentru punctajul declarat.
Numele și prenumele: ....... Data: ........ Semnătura: .........

Anexa nr.2
METODOLOGIE DE EVALUARE ANUALĂ A PREGĂTIRII PROFESIONALE CONTINUE A MEDICILOR VETERINARI

Modelul de raport de autoevaluare se găsește pe site-ul Cole- În perioada 16-31 ianuarie a anului următor celui pentru care
giului Medicilor Veterinari www.cmvro.ro sau la sediile judeţene/ se realizează evaluarea, Biroul executiv al Consiliului județean/
mun. București ale Colegiului Medicilor Veterinari. mun. București al Colegiului Medicilor Veterinari va evalua dosa-
Medicul veterinar trebuie să completeze Raportul de auto- rul profesional al fiecărui medic veterinar.
evaluare pentru pregătirea profesională continuă și să atașeze După evaluare, în perioada 01-15 februarie, filialele județene/
xerocopii după documentele care atestă realizarea punctajului. mun. București ale Colegiului Medicilor Veterinari vor întocmi lista
Dosarul cu documentele menționate se depune la sediul Cole- medicilor veterinari de liberă practică al căror Atestat de liberă
giului Medicilor Veterinari judeţean/mun. București, în perioada practică va fi suspendat.
01-31decembrie a anului pentru care se realizează raportarea. Deciziile de suspendare a Atestatelor de liberă practică vor fi
Medicii veterinari care îşi desfăşoară activitatea în unităţile redactate și transmise medicilor veterinari în cauză, până la data
de învăţământ, indiferent de formă, precum și cei din unitățile de 25 februarie și se va opera situatia în baza de date.
de cercetare, în cazul în care doresc să dețină Atestat de liberă Suspendarea Atestatului de liberă practică încetează în
practică trebuie să depună, în perioada 15decembrie a fiecărui momentul în care medicul veterinar de liberă practică care nu a
an- 15 ianuarie a anului următor, la sediul filialei județeane/ a îndeplinit punctajul într-un an, depune la Biroul executiv al Con-
mun. București a Colegiului Medicilor Veterinari, o adeverință siliului județean/mun. București al Colegiului Medicilor Veterinari
de la locul de muncă,din care să rezulte activitatea pe care o dovada că a realizat, în anul în curs, punctajul necesar pentru
desfășoară. anul anterior.

12 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

Managementul anestezic Principalele elemente monitorizate


sedaţi sau în stare debilă. Altfel, în faza de
inducţie pot determina stări de excitaţie.
Pacienții trebuie monitorizaţi atent pentru

al pacienților geriatrici   temperatura corporală;


  funcția cardiovasculară;
  funcția respiratorie;
  funcția renală;
  sistemul nervos central (SNC).
că se pot induce foarte rapid şi profund.

Menținerea anesteziei

Pacienţi geriatrici sunt consideraţi cei care au atins 75%-80% din speranţa de
  α2-agoniștii (Xilazina, Medeto-   barbituricele (tiopental, fenobarbi-
M enţinerea se poate face cu agenţi
inhalatori, injectabili sau cu o
combinaţie între aceştia. Pentru intervenţii
viaţă a speciei, respectiv rasei din care fac parte. Există autori care susţin că midina, Dexmedetomidina) - produc efecte tal, pentobarbital) în doze scăzute, pentru mai lungi de 15-20 minute, menținerea se
cardiovasculare grave (bradicardie, bloc inducţie, pot prelungi efectele anesteziei la va realiza ideal cu agenţi inhalatori. Aceștia
este nevoie de o atenţie sporită pentru anestezie după vîrsta de 10 ani la câini şi atroventricular, cresc rezistenţa vasculară pacienţii cu proteinemie redusă, respectiv au efecte secundare minime hepatice şi
periferică) - de evitat! cu funcţie renală sau hepatică alterată. Se renale. Dozele utilizate sunt mai reduse
12 ani la pisici. Se consideră însă că vârsta biologică şi fiziologică a pacientului   opioidele: produc sedare minimă, administrează i.v., în doze reduse cu
depresie minimă cardiovasculară şi respi- 10-40% şi foarte lent!
tinde să influențeze mai mult anestezia decât vârsta sa cronologică. ratorie, analgezie excelentă (butorphanol   anestezicele inhalatorii (izofluran,   Pentru intervenţii mai lungi de 15-20
0,2-0,5 mg/kg), buprenorfina (0,005- sevofluran) - agenţii inhalatori se utilizează minute, menținerea se va realiza ideal cu agenţi
 Asist. Univ. Dr. Ruxandra Costea, Asist. Univ. Dr. Manuela Pascal - Clinica de Obstetrică, Patologia Reproducției, FMV București 0,02 mg/kg), fentanil (1-2µg/kg iv bolus), pentru inducţie doar pentru pacienţii inhalatori. Aceștia au efecte secundare minime

A
tramadol (2-4 mg/kg); hepatice şi renale. Dozele utilizate sunt mai
cestui grup de pacienți trebuie Scade masa musculară, creşte procen- Pregătirea anesteziei   Ketamina 5-8 mg/kg i.m. poate reduse cu până la 30% faţă de pacienţii tineri.
să i se acorde o atenţie sporită
astfel încât să se reducă ris-
curile asociate anesteziei. Se
tul de grăsime şi se pierde apa intracelulară,
ceea ce duce la creşterea distribuţiei în or-
ganism a substanţelor lipofilice, acționând
P regătirea anesteziei pentru pacienţii
geriatrici trebuie să cuprindă minim:
ascultaţia atentă a cordului şi pulmonilor,
fi folosită la pisicile agresive pentru
premedicaţie (chiar şi la pacienții cu car-
diomiopatie);
încearcă utilizarea unor doze ca un depozit de la nivelul căruia se completată de EKG şi la nevoie de radio-   antiinflamatoriile nesteroidine
cât mai mici de substanțe întrucât efectul eliberează anestezice şi prelungind efectul grafie toracică. Unul din indiciile cu cel mai (NSAID) – sunt recomandate numai pentru
lor poate dura mai mult. acestora, implicit întârziind trezirea. mare caracter predictiv pentru evoluţia geriatricii cu funcţie renală integră pentru
La această categorie de pacienţi Geriatricii au tendinţa să fie mai hipo- anesteziei la aceşti pacienţi este rezistența asigurarea analgeziei.
intervenţiile chirurgicale pot fi urgente sau termici intraoperator, dar şi postoperator. la efort şi nivelul de exerciţiu fizic cu care
programate. Morbiditatea şi mortalitatea Frisonul poate creşte consumul de oxigen este obişnuit pacientul. Orice informaţie Inducerea anesteziei
la acest grup sunt corelate cu scăderea
fiziologică a functionalităţii organelor şi
sistemelor organismului, odată cu vârsta
şi cu 200-300%, ceea ce poate induce
hipoxemie.
obținută de la proprietar în acest sens
este foarte valoroasă. Anamneza trebuie
să stabilească dacă există în antecedente
I nducerea anesteziei se poate face pe
cale injectabilă / inhalatorie. De fiecare
dată când este posibil, pentru a reduce
pe de o parte şi pe de altă parte cu posibile episoade de dispnee sau tuse nocturnă. dozele de anestezic injectabil / gazos se
alte afecţiuni preexistente.
Trebuie avut în vedere că îmbătrânirea
Nu există un protocol Înaintea anesteziei trebuie evaluate şi
corectate orice afecţiuni preexistente.
recomandă completarea protocolului
folosit cu o anestezie loco-regională.
este un proces fiziologic ireversibil care ideal pentru geria- Netratate, există riscul de a se exacerba în   propofolul 1-6 mg/kg - se elimină
duce inevitabil la modificarea funcţiilor timpul anesteziei. Examenul clinic este ideal rapid şi nu depinde de funcţionarea unui
organismului. Cel mai adesea acest proces trici, de aceea alege- să fie completat cu examene de laborator: singur organ pentru eliminare. Propofolul
se manifestă prin scăderea capacităţii de hemoleucograma, proteinele plasmatice poate produce depresie cardiovasculară şi
adaptare, modificări ale homeostaziei sau rea acestuia trebuie totale, un profil biochimic (minim glicemia, respiratorie. Riscul complicaţiilor poate să
scăderea capacităţii de răspuns la stimulii
externi. realizată numai după uremia), biochimie urinară.
Premedicaţia se alege în funcţie
fie scăzut dacă se preoxigenează pe mască
minim 5 minute înaintea administrării.
Funcţia cardiacă scade progresiv odată
cu vârsta, apărând frecvent afecţiuni
o evaluare corectă şi de pacient şi de tipul, respectiv durata
intervenţiei chirurgicale. Se pot folosi:
Premedicarea pacientului reduce doza de
propofol. Este uşor de dozat, nu are efect
cronice. Se citează că 25% dintre câinii completă preopera-   derivaţi fenotiazinici: aceproma- cumulativ şi determină un răspuns rapid.
între 9-12 ani şi 33% dintre cei peste 13 zina (ACP) are efect hipotensiv datorită   ketamina 3-10 mg/kg + diazepam/
ani prezintă boli valvulare cronice. Scade torie, după corectarea vasodilataţiei, intensifică hipotermia midazolam 0,05-0,2mg/kg. Ketamina
capacitatea pulmonară, apar modificări ale perioperatorie, nu are efect analgezic şi determină depresie cardio-respiratorie
sistemului nervos central, ceea ce implică posibilelor afecţiuni efectul nu e reversibil. Se recomandă aso- minimă, analgezie şi sedare. Efectul
utilizarea unor doze de anestezice reduse.
Acest grup de pacienţi este mai suscep- intercurente şi având cierea ACP 0,025-0,05 mg/kg i.m cu un
opioid, doar pentru geriatricii fără afectare
ketaminei este prelungit la pacienţii cu
afectare renală sau hepatică (căile ei de
tibil să dezvolte insuficienţă renală datorită
modificărilor ce apar la nivelul corticalei
în vedere modificările cardiacă sau pulmonară;
  benzodiazepinele (Diazepam, Mida­
eliminare).
  diazepam / midazolam 0,1-0,4 mg/
renale. Eliminarea hepatică a medicaţiei anatomo-fiziologice zolam) – au efect sedativ şi anxiolitic, kg – au efecte cardiovasculare minime,
scade cu vârsta, datorită scăderii masei nu oferă analgezie, au efecte secundare efect anticonvulsiv şi miorelaxant; singure
ficatului (la oameni până la 40-50%). corelate cu vârsta. scăzute cardiorespiratorii; nu dau sedare bună.

14 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 15


veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

cu până la 30% faţă de pacienţii tineri.


În funcţie de doză pot apărea hipotensiu-
Geriatricii au tendinţa câini și pisici, globul ocular se rotește ven-
tromedial pe măsură ce profunzimea anes-
(roșie și infraroșie) printr-un țesut. Pe baza
acesteia se calculează concentrația relativă
nea, hipoventilaţia, hipotermia sau chiar să fie mai hipotermici teziei crește către planul chirurgical, dar va a hemoglobinei oxigenate și dezoxigenate
afectarea cardiacă. De aceea, la pacienţii reveni în poziție centrală dacă profunzimea din țesut. Pe parcursul unui ciclu cardiac
geriatrici se impune dozarea atentă şi intraoperator, dar şi anesteziei continuă să se adâncească. transmisia luminii suferă modificări, iar prin
monitorizarea cât mai completă. Scăderea La ora actuală, există o multitudine de compararea magnitudinii relative a acestor
efectelor secundare prin reducerea dozelor postoperator. Frisonul dispozitive și monitoare care pot urmări modificări pentru cele două lungimi de
de anestezic inhalator este posibilă în
condiţiile în care pacienţii sunt premedicaţi
poate creşte consumul unul sau mai mulți parametri astfel încât
datele coroborate să permită un control
undă se va determina saturația în oxigen a
hemoglobinei din sângele arterial (SPO2).
optim, cu analgezice şi sedative.
Ketamina 0,5-1 mg/kg administrată în
de oxigen şi cu 200- mai mare al actului anestezic.
Tensiunea arterială este un element
Această valoare se exprimă procentual.
Pe lângă SPO2, pulsoximetrul determină și
bolus repetat la 30 min, conferă analge­zie, 300%, ceea ce poate extrem de util pentru aprecierea profunzi­ frecvența pulsului, fiind astfel un monitor
sedare, cu depresie minimă cardiovas­ mii anesteziei, permite modularea fluido­ util al funcțiilor cardiace și respiratorii.
culară. Se preferă administrarea acesteia induce hipoxemie. terapiei și indică necesitatea administrării Dezavantajul major al pulsoximetrului
în perfuzie: Ketamina 50 mg/ 500 ml NacC de agenți inotropi (ex.: dobutamina). constă în incapacitatea sa de a diferenția în-
0,9%, ideal în combinații de tipul B.L.K Locul de elecție pentru măsurarea tre oxihemoglobină și methemoglobină sau
(Ketamină 50 mg + lidocaină 120 mg + Bu- Pentru o apreciere corectă a acestor presiunii sangvine este reprezentat de ar- carboxihemoglobină (specii de hemo­glo­bină
torfanol 10 mg în 500 ml sol. NaCl 0,9%). funcții și identificarea timpurie a proble- tera caudală mediană de la baza cozii, dar care nu participă la transportul func­țional
Pentru intervenţii chirurgicale foarte melor apărute în perioada perianestezică se poate plasa și pe artera radială, artera al oxigenului). În plus, înregistra­rea pulsoxi­
scurte sau proceduri de diagnostic se poate este necesar ca toate datele să fie înregis­ safenă, artera brahială. metrică este afectată de prezen­ța mișcărilor
utiliza propofol în C.R.I. (constant rate infu- trate într-o fișă de anestezie. În fișa Tensiunea arterială se poate măsura: (ex. frisonul), de lumina ambientală
sion): 0,2-0,6 mg/kg/min. anestezică, pe lângă substanțele adminis­   direct (invaziv): prin cateterizare excesivă, de hipotensiune și vasoconstricție
trate, trebuie notate și valorile funcțiilor arterială directă; și de semnalul electric al electrocauterului.
Monitorizarea anesteziei monitorizate la fiecare 5 minute sub forma   indirect (neinvaziv): dispozitiv oscilo- Capnograful este un dispozitiv care

M onitorizarea anesteziei este un ele-


ment esențial pentru reușita oricărui
protocol anestezic, având o importanță
unui grafic, modalitate care permite o mai
bună vizualizare a stării pacientului și ob-
servarea rapidă a oricărei variații apărute.
metric sau sfingomanometru Doppler.
Valorile normale ale tensiunii arte-
riale (presiune sangvină sistolică 90-120
măsoară instantaneu concentrația în dioxid
de carbon a aerului inspirat și expirat. Este
preferabil un capnograf care poate afișa
  Scăderea efectelor secundare prin reducerea dozelor de anestezic inhalator este posibilă în condiţiile în care
pacienţii sunt premedicaţi optim, cu analgezice şi sedative.

deosebită la pacienții geriatrici. Monitori­ Principalele elemente monitorizate mm Hg, presiune sangvină diastolică aceste valori și sub formă grafică, această
zarea eficientă presupune identificarea sunt: temperatura corporală, funcțiile 55-90 mm Hg) indică o bună perfuzie reprezentare grafică aducând informații atașate unui monitor de funcții vitale. minim pentru acest grup de pacienţi.
și recunoașterea timpurie a problemelor cardiovasculară, respiratorie și renală, tisulară și renală, ceea ce previne apariția suplimentare față de valorile numerice În funcție de dotări se poate apela la Perioperator, fluidoterapia agresivă
apărute, iar rezolvarea lor ține de rapidi- sistemul nervos central (SNC). insuficienței renale postoperatorii. simple ale ETCO2 (end tidal CO2). mijloace foarte variate pentru a preveni hi- la geriatrici poate determina creşterea
tatea și corectitudinea măsurilor instituite. Monitorizarea frecvențelor respiratorii Hipotensiunea (una din cele mai Capnografia oferă informații despre potermia: de la sticlele cu apă caldă așezate volumului intravascular şi extravascular
Monitorizarea funcțiilor vitale trebuie și cardiace, a ritmului cardiac, a profunzimii frecvente complicații asociate cu anes- producția de CO2, perfuzia pulmonară, în jurul pacientului și păturile din material excesiv, cu apariţia edemelor periferice sau
să înceapă din momentul premedicației și respirației, calitatea pulsului, culoarea mu- tezia) apare cu suficient timp înaintea ventilația alveolară, mișcările respiratorii, textil până la mijloacele de încălzire active chiar a congestiei cardiace. Dacă pacientul
trebuie continuată postoperator până la coaselor aparente și timpul de reumplere stopului cardiac pentru ca anestezistul să precum și date despre sistemul anestezic (ex.: pătură electrică, păturile cu aer cald este echilibrat hemodinamic şi nu apar
trezirea completă a pacientului, ideal – pe capilară sunt elementele minime care aibă timp să reacționeze și să o corecteze. utilizat (plasarea corectă a sondei endotra- etc.). Indiferent de metoda aleasă nu tre- hemoragii importante intraoperator se
parcursul primelor 3-4 ore postoperator trebuie urmărite și care se pot realiza fără Electrocardiograma (ECG) măsoară heale, eficacitatea ventilatorului etc.). buie să uităm nici un moment de pericolul recomandă perfuzarea la o rată de 5-10
(există numeroase studii care au raportat echipamente speciale. activitatea electrică a celulelor cardiace. Cu Stetoscopul esofagian este un mijloc producerii de arsuri termice, de aceea între mg/kg/h i.v. soluţii electrolitice.
că două treimi din decesele pacienților Gradul de reacție al SNC este un indica- ajutorul electrocardiogramei se pot evalua ieftin și util de monitorizare a funcției sursa de căldură și corpul pacientului ar Evoluţia perioperatorie a pacientului­
chirugicali survin în primele 3 ore postope­ tor al gradului de profunzime al anesteziei. o serie de parametrii funcționali cardiaci cardiace și a celei respiratorii la pacienții trebui să se interpună un strat de protecție. geriatric poate să fie influenţată şi de me­
rator). Cele mai frecvente complicații El poate fi apreciat prin urmărirea reflexelor (frecvența și ritmul cardiac etc.). În schimb, anesteziați. El permite măsurarea frecven­ dicaţia administrată pentru afecţiunile
perioperatorii sunt hipoventilația, hipoten- (palpebral, cornean, de deglutiție, perineal, ea nu permite determinarea altor informații ței cardiace și respiratorii, precum și Concluzii preexistente: diuretice, NSAID, anticon-
siunea, hipotermia și durerea excesivă. reflexele de retragere ale membrelor). La legate de sistemul circulator (tensiunea
arterială, debitul cardiac etc.). Nu trebuie
uitat că ECG poate fi uneori monitorizată
eva­luarea calității acestor funcții fără a fi
nevoie să se atingă câmpul operator steril.
Monitorizarea temperaturii corporale
V ârsta în sine nu constituie o contraindi­
cație pentru anestezie, dar anestezia
trebuie să țină cont și să se adapteze la
vulsivante, antibiotice sau beta blocante.
Acestea pot concura cu anestezicele pe căile
de eliminare, pot determina hipovolemie,
chiar și în cazurile în care activitatea trebuie să se realizeze pentru toți pacienții, schimbările fiziologice ale organismului tulburări acido-bazice sau au risc de supra-
Pregătirea anesteziei - condiții și informații necesare mecanică cardiacă este absentă, ceea ce cu atât mai mult pentru cei geriatrici, geriatric. dozaj prin alterarea legăturilor proteice.
subliniază importanța mijloacelor variate și deoarece anestezia perturbă capacitatea Nu există un protocol ideal pentru Este important să se prevină instalarea
  ascultaţia atentă a cordului şi pulmo- prin anamneză); complexe de monitorizare. de termoreglare normală a organismului. geria­trici, de aceea alegerea acestuia hipotermiei, ceea ce atrage apariţia hipoxiei
nilor, completată de EKG şi la nevoie de   evaluarea şi corectarea oricăror Gradul de oxigenare al pacientului, Pierderile de căldură sunt accentuate trebuie realizată numai după o evaluare şi a revenirii mult mai greoaie din anestezie.
radiografie toracică; afecţiuni preexistente; perfuzia periferică (SpO2­ ) și ventilația și de tipul intervenției chirurgicale (ex. corectă şi completă preoperatorie, după Monitorizare atentă este vitală pe toată
  rezistența la efort şi nivelul de exerciţiu   examene de laborator: hemoleucogra- (PaCO2) pot fi monitorizate cu ajutorul menținerea deschisă a cavității abdomi- corectarea posibilelor afecţiuni intercu­ perioada intervenţiei chirurgicale, inclusiv
fizic cu care este obişnuit pacientul; ma, proteinele plasmatice totale, un profil pulsoximetrului și/sau capnografului. nale, exteriorizarea viscerelor etc.). rente şi având în vedere modificările în faza de trezire/revenire din anestezie.
  dacă există în antecedente episoade de biochimic (minim glicemia, uremia), Pulsoximetrul este un dispozitiv care Monitorizarea temperaturii corporale se anatomo-fiziologice corelate cu vârsta. Indiferent de complexitatea și performanţa
dispnee sau tuse nocturnă (se stabilește biochimie urinară. măsoară modalitatea de transmitere a poate realiza cu termometre digitale / O atenţie deosebită trebuie alocată echipamentelor de monitorizare, ele nu pot
două lungimi de unde diferite ale luminii cu mercur sau cu sonde de temperatură calculării dozelor, necesarul fiind înlocui niciodată medicul anestezist.

16 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 17


veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

Diagnosticul și tratamentul
hiperadrenocorticismului la câine

Diagnostic imagistic
 Dr. Viorel Andronie - Facultatea de Medicină Veterinară „Spiru Haret“ București

Simptome clinice: poliurie/polidipsie, polifagie, amiotrofie, distensie abdominală, alopecie, tegumente subțiate, gâfâială în repaus, etc.
Manifestare clinică

Hiperadrenocorticism hipofizo-dependent Hiperadrenocorticism adrenal-dependent

Rezultatele investigatiilor de laborator uzuale: fosfataza alcalină crescută, hiperglicemie, hipokalemie, eozinopenie, limfopenie, greutatea Eliminarea stimulului pentru Eliminarea excesului Eliminarea sursei de producere
specifica urinară scăzută, proteinurie, etc. producerea de cortizol. de glucocorticoid. a cortizolului.

Hipofizectomie
Tratament medical Adrenalectomie
Suspiciune de hiperadrenocorticism
fie sau
Secreție sporită de cortizol Scaderea sensibilitatii la feed-back-ul glucocorticoid
Testare endocrină, partea I

Numai în clinici specializate. Se impune


Atunci când nu se detectează metastaze,
Raportul cortizol urinar/creatinină urinară (RCUC) Testul de supresie cu doze mici de dexametazonă (TSDMD) terapie de substituție
este necesară terapia de substituție cu
cu glucocorticoizi și tiroxină pe tot parcursul
Se va administra i.v. dexametazonă (0,01 mg/kg); glucocorticoizi, temporar.
Proprietarul va colecta o probă de urină matinală vieții.
concentrația plasmatică de cortizol se va măsuraînainte
în două zile consecutive
și la 8 ore după injectare
RCUC > limita superioară a intervalului de referință Cortizolul plasmatic la 8 ore > 40 nmol/ L
Medicament Trilostan Mitotan
Hiperadrenocorticism

Tratament
Adrenocorticostatic: Adrenocorticolitic: distruge celulele
Mod de acțiune
reduce secreția de cortizol corticalei suprarenale
Testarea sensibilității la supresie indusă de glucocorticoizi
fie sau 1.  Distrugere completă: 50-75 mg/kg/zi
2-4 mg/kg/zi administrate împreună cu hrana.
Testul de supresie cu doze mari de dexametazonă Testul de supresie cu doze mici sau mari de dexametazonă
timp de 25 de zile
Doza inițială Se va re-examina și efectua testul de stimulare
utilizând RCUC utilizând cortizolul plasmatic
SAU
cu ACTH la 14 zile de la începerea tratamentului.
2.  Distrugere selectivă: 50 mg/kg/zi
Testare endocrină, partea a II-a

După testul RCUC, proprietarul va administra oral dexameta­- Se va administra i.v. dexametazonă, fie în doza de
zonă (0,1 mg/kg) la 12 ore, 18 ore și 24 ore și va colecta o probă 0,01 mg/kg, sau de 0,1 mg/kg. Concentrația de cortizol
de urină 8 ore mai târziu; rezultatul se va compara cu valoarea plasmatic se va măsura după 4 și 8 ore și va fi comparată cu
bazală medie oferită de testul RCUC anterior. valoarea bazală.*
Doza se va modifica pe baza semnelor clinice și 1.  Administrare saptamanală
a testului de stimulare cu ACTH, la fiecare 3 luni. (o singură doză zilnică)
Supresie > 50% Supresie < 50% Tratament pe termen lung Se va administra o dată pe zi, deși administrarea SAU
de două ori pe zi poate fi necesară în cazul în 2.  Doza se va modifica pe baza semnelor
care semnele clinice persistă. clinice și a testului de stimulare cu ACTH
Hiperadrenocorticism hipofizo-dependent Hiperadrenocorticism adrenal- sau hipofizo-dependent
ACTH-ul plasmatic bazal
1.  Terapia continuă de substituție cu
ne-supresat supresat gluco- și mineralocorticoizi se va începe
Hipoadrenocorticismul reprezintă o posibilă
Diagnostic imagistic Hipofizo-dependent Adrenal-dependent
Observații în a treia zi de tratament.
complicație
2.  În 5-6% din cazuri apare
*NOTĂ: În cazul în care s-a efectuat TSDMD din partea 1 de mai sus și cortizolul a fost evaluat la 4 și 8 ore după injectare, acesta poate indica forma hipoadrenocorticismul iatrogen
hipofizo-dependentă și nu mai este necesar nici un alt test de sânge.

18 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 19


veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

Trombembolismul arterial felin comună este embolizarea diverselor


organe abdominale.

Factori de risc
Trombembolismul arterial felin – reprezintă o afecțiune în care se formează un   Orice formă de afecțiune cardiacă
ce poate duce la dilatație atrială, de cele
tromb, cel mai adesea în atriul stâng. Fie un fragment din acesta, fie întregul mai multe ori cardiomiopatii (dilatative,
hipertrofice);
tromb intră în circulația sangvină (embolizează) spre aorta distală până în mo-   Cel mai mare factor de risc îl
reprezintă dilatația atrială stângă;
mentul în care ajunge la nivelul unei artere cu diametrul mai mic decât acesta.   Contrast ecocardiografic spontan
(„smoke“) pe partea stângă;
 Dr. Ifteme Constantin Vasile1, Mănescu Vlad1.2, Cohâltir Diana-Alexandra1.2 (autor desene)   Neoplazie pulmonară;
(1-Clinca Veterinară Blue Vets, 2- Student la Facultatea de Medicină Veterinară București )   Alte localizări ale neoplasmelor;

T
  Anestezia pisicilor cu cardiomiopatie
rombul este o aglomerare de Cauzele formării trombului pot fi: staza subclinică.
celule și elemente figurate ale sangvină la nivelul atriului stâng datorită
sângelui ce se formează într-o dilatării acestuia, hipercoagulabilitatea, Consecințele trombembolismului   Figura 2 – A) cord cu aspect normal; B) cord hipertrofiat
zonă de circulație redusă. leziuni endoteliale.   Ischemie - secundară obstruării
Embolul reprezintă trombul Majoritatea pisicilor care se prezintă fluxului sangvin.
sau un fragment al acestuia care migrează pentru trombembolism arterial suferă   Sindrom de reperfuzie (reperfusion
prin circulație și obstruează un vas. de o afecțiune cardiacă. Cu toate aces- injury) – chiar mai grav decât ischemia.
Trombul și embolul sunt matrici sterile tea, pa­cienții nu prezintă nici o manifes­ O dată cu restabilirea fluxului sangvin,
de fibrină, plachete și asociații de eritro­ tare clinică a afecțiunii cardiace până în produși toxici și mediatori inflamatori pot
cite și leucocite (embolii neoplazici sau momentul instalării trombembolismului circula prin întregul organism. Potasiul
septici sunt rar întalniți). arterial (Smith et al. 2003). Locația eliberat din celule în circulație poate pro-
Trombembolismul arterial este embolizării cardiogene variază, dar aorta duce hiperpotasemie.
­asociat de cele mai multe ori cu cardio­ distală este locația cea mai frecventă
miopatia hipertrofică. Trombul poate fi reprezentând 71% din cazuistică. Inițial Semne clinice
localizat inițial în atriul sau ­ventriculul s-a crezut că ar­tera brahială dreaptă   Primul simptom observat de
stâng. Pe lângă efectul obstructiv al prezintă risc mai mare de obstrucție proprie­tari poate fi vocalizarea;
trombului, mediatorii vasoactivi ai decât cea stângă (Bond 2005). Cu toate   Paralizie pe trenul posterior /   Figura 3 – Formarea trombului
acestuia produc vasoconstricție la nivelul acestea, un studiu de amploare mai anterior (în funcție de locația trombului).
vaselor colaterale. Locația ocluziei este mare (Smith et al. 2003) a arătat că Tonusul rectal și funcția vezicii urinare   Lipsa pulsului la nivelul arterei leziuni discale, limfom spinal sau alte neo-
dependentă de mărimea embolului cât și frecvența obstruării este aceași pentru sunt păstrate; femurale; plasme. Paralizia pe trenul anterior poate
de anatomia vasului. ambele membre anterioare. Mai puțin  Durere;   Paloare / modificarea culorii pernu­ fi secundară unei traume, unui corp străin
țelor de la roz spre cianotic sau palid; sau a unei avulsii de plex brahial. De obicei
  Diferențe de temperatură între diagnosticul de trombembolism arterial
trenul anterior și posterior; este ușor de confirmat în urma examinării
  Dispnee / tahipnee (denotă de multe clinice. Dacă etiologia este cardiogenă,
ori durere). radiografiile de torace vor arăta de obicei
cardiomegalie. Cu toate acestea, la unele
Diagnostic diferențial pisici, mai ales la cele supraponderale,

P aralizia trenului posterior poate fi


secundară unei traume sau unei
diagnosticul poate fi dificil. O creștere a
enzimelor musculare (creatin fosfoki­

  Figura 1 – Detaliu al bifurcației aortei. A) flux sanvin normal; B) obstruarea fluxului sangvin către tromb   Figura 4 – Traseul intercardiac al trombului   Figura 5 – Pisici cu paraplegie. Se observă poziția în pensă a membrelor posterioare

20 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 21


veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

  RX 1 – Expunere
latero-laterală: cardio-
megalie cu deplasarea
traheei dorsal; efuzie
pleurală; edem pulmo-
nar perihilar

  RX 2 – Expune-
re ventro-dorsală:
Valentine’s Heart
(dilatație atriului stâng);
efuzie pleurală în
special în partea dreap-
tă; edem pulmonar
  Figura 7 – A) aspect EKG normal; B) Pe măsură ce concentrația potasiului crește se observă pe traseul EKG o neuniform
  Figura 6 – Culoare cianotică a pernuțelor alungire a intervalului PR; C) În cele din urmă unda P se aplatizează și unda T crește în amplitudine; D) În cazul
membrelor afectate în care nivelul potasiului devine cardiotoxic se observă suprapunerea complexului qRS cu unda T
Embolul reprezintă trombul sau un fragment al acestuia care ­migrează
Majoritatea pisicilor naza și a aspartat aminotransferazei)
este întâlnită în trombembolismul arterial
EKG – modificări de ritm, tahicardie,
extrasistole atriale și ventriculare, qRS
prin circulație și obstruează un vas. Trombul și embolul sunt matrici
care se prezintă pen- ca rezultat al ischemiei musculare. prelungit, paternul de dilatație atrială
stângă (creșterea amplitudinii undei P –
sterile de fibrină, plachete și asociații de eritro­cite și leucocite (embolii
tru trombembolism ar-­ Analize de laborator P mitral; durata normală a undei P neoplazici sau septici sunt rar întalniți).
terial suferă de o afec- D acă suspectăm un trombembolism
arterial ar trebui efectuate radio-
grafii toracice, electrocardiogramă (EKG),
nu ar trebui să depășeașcă 0,04 s).
Prezența bradicardiei sau atrial stand-
still pot fi secundare hiperpotasemiei
fi prezentă datorită deshidratării. O
azotemie progresivă și semnificativ
stucturii și funcției cardiace în vederea
stabilirii terapiei cronice pentru fieca­
eritrocitelor sau plachetelor la o viteză
scăzută de curgere a sângelui.
țiune cardiacă. Cu toa- ecocardiografie, profil biochimic și analize apărută în urma leziunilor musculare de crescută poate sugera prezența unui re pacient. Ecocardiografia nu este Dilatația atrială stângă este de
de urină. reperfuzie. infarct renal. TGO și TGP crescute pot esențială în stabilirea diagnosticului de obicei prezentă în cazul pisicilor cu
te acestea pa­cienții nu Rx torace – se poate depista cardio- Profil biochimic: aproape 50% din indica inflamație și necroză la nivel trombembolism arterial. Aceasta este trombembolism arterial; cu toate
megalia. Acest caz suferea de o evoluție pisicile cu trombembolism felin prezintă hepatic sau la nivel musculaturii schele­ utilă în evidențierea posibilelor cheaguri, acestea există posibilitatea ca în cadrul
prezintă nici o manifes- supracută a unei boli trombembolice BUN și creatinină serică crescute. tice. Acestea au valori maxime la 36 de care pot fi mici și atașate de peretele ecocardiografiei să nu se descopere

tare clinică a afecțiunii secundară cardiomiopatiei hipertrofice; Azotemia prerenală moderată poate ore. Hiperglicemia, leucocitoza, limfope-
nia și hipocalcemia pot fi prezente.
ventricular sau în auriculul stâng și
mase mari ecogenice vizibile în atriul
semne de anormalitate cardiacă. De
exemplu în urma unui studiu pe pisicile
cardiace până în mo­   Figura 8 – Secțiune
prin cord. Se observă
Analiza urinei poate evidenția
pigmenturie (mioglobinurie) care va
stâng. La unii pacienți se poate observa
contrast ecocardiografic spontan (spon-
cu trombembolism arterial diagnos-
ticat s-a arătat că 57% din pacienți
mentul instalării trom-­ îngroșarea pereților
ventriculari, dilatație
dispărea în cateva zile.
Ecocardiografia este o metodă foarte
taneous echocardiographic contrast ) –
„smoke“ în atriul sau ventriculul stâng.
prezentau dilatație cardiacă gravă, 14
% prezentau dilatație atrială moderată,
bembolismului arterial atrială stângă și în rapidă și noninvazivă pentru evaluarea Acest fenomen se datorează agregării 22% prezentau dilatație atrială
interiorul atriului stâng
(Smith et al. 2003) prezența unui tromb
Factori de risc, consecințe și semne clinice

Factori de risc:  Anestezia pisi­cilor la nivelul arterei


 Dilatație atrială, cu cardiomiopatie femurale;
cardiomiopatii (dila- subclinică.  Paloare
tative, hipertrofice); Consecințe: /modificarea cu­-
 Dilatația atrială  Ischemie; lorii pernu­țe­lor
stângă;  Sindrom de reper- de la roz spre
 Contrast ecocar- fuzie. cianotic sau
diografic spontan pe Semne clinice: palid;
partea stângă;  Vocalizarea;  Diferențe de
 Neoplazie pulmo-  Paralizie pe trenul temperatură între
nară; posterior / anterior; trenul anterior și
 Alte localizări ale  Durere; posterior;
  Figura 9 – Imagine ecografică a cordului. Se observă în interiorul atriului stâng neoplasmelor;  Lipsa pulsului  Dispnee/tahipnee.
prezența unui tromb

22 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 23


veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

Examinare fizică
Temperatura rectală și numărul de membre afectate
pentru prognostic

Diagnostic inițial Tratament de urgență


  Radiografii toracice   Tratament pentru insuficiența cardiacă
  EKG dacă este prezentă aritmie sau bradicardie congestivă
  Biochimie serică   Medicație analgezică

Trepte de diagnostic Abordare pe termen scurt


  Diagnostic cardiologic   Medicație pentru insuficiența cardiacă
  Statusul tiroidian (în funcție de vârstă) (dacă este indicată)
  În cazul în care nu există afecțiune cardiacă se   Fluidoterapie (dacă este indicată)
vor căuta și alte cauze pentru trombembolism   Heparină
(neoplazie, etc.)   Suport nutrițional

  în urma terapiei trombembolitice


pot apărea hemoragii difuze și sindrom
  Pisicile care au afectate ambele
membre posterioare au un prognostic mai
Pe lângă efectul
de reperfuzie (hiperpotasemie, acidoză,
exitus);
grav decât cele care au doar un membru
afectat;
obstructiv al trom-
Abordare pe termen lung
  Medicație pentru insuficiența cardiacă   în urma terapiei anticoagulante pot   Pisicile care au membrele anterioa­ bului, mediato­
apărea hemoragii; re afectate au un prognostic mai bun
(dacă este indicată)
  Întreruperea graduală a tratamentului cu   în urma terapiei cu diuretice se decât cele care au afectate membrele rii vasoactivi ai
heparină după începerea tratamentului cu
anticoagulante
poate instala deshidratarea;
  în urma terapiei vasodilatatoare
­posterioare;
acestuia produc
  Managementul rănilor în cazul ischemiei de poate apărea hipotensiunea;
  în urma fluidoterapiei pot să apară
Abordarea medicamentoasă
a urgenței
vasoconstric­ție
necroză
atât volume overload cât și insuficiența
cardiacă congestivă;
Înainte de abordarea trombembo-
lismului alte afecțiuni ce pot pune viața
la nivelul vaselor
  risc de retromboză. pacientului în pericol trebuie evaluate și colaterale.
  Figura 10 – Algoritm de abordare clinică a pisicilor cu Trombembolism Arterial Felin stabilizate.
Prognosticul 1.  Inițial se tratează insuficiența
  Este rezervat; cardiacă congestivă:
incipientă și doar 5% aveau dimen- folosi ecografia abdominală, angiogra­- Complicații   Temperatura corporală este un  Oxigen;   Fentanyl 2-5 µg/kg/h CRI 12-18 ore;
siuni normale ale atriului (Laste and fia și scintigrafia nucleară pentru a   gangrena necrozantă a membrelor indicator foarte important pentru prog-   Furosemid 2-4 mg/kg iv la 1-4 ore   Butorphanol 0.1-0.2mg/kg iv la 4-6
Harpster 1995). evalua zona obstruată. Procedurile ce posterioare, automutilarea membrelor nostic. La o temperatură de până la 37,2⁰C până ce rata respiratorie va scădea sub ore;
Pentru diagnosticarea trombem- necesită sedarea pacientului ar tre- posterioare; – rata de supraviețuire se apropie de 50/min și până când efortul respirator se 3.  Tratarea hipotermiei – pernă de
bolismului se pot folosi și metode de bui efectuate doar în cazul pacienților   ocluzii viscerale ce pot duce la insufi­ 50%. La o temperatură de 35,6⁰C rata de va diminua; apoi 2-3 mg/kg la 6-8 ore; căldură / lampă cu lumină infraroșie.
diagnostic mai invazive. Se mai poate stabili. ciența de organ și exitus, aritmii cardiace; supraviețuire este de sub 25%; 2.  Managementul durerii: 4. Fluidoterapie:

24 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 25


veterinaria nr. 13

Pentru diagnosticarea trombembolismului se cardiace asociate; utilizarea medicației


antiplachetare la pisicile ce prezintă un
pot folosi și metode de diagnostic mai invazi- risc scăzut de trombembolism; utilizarea
medicației anticoagulante la pisicile cu
ve. Se mai poate folosi ecografia abdominală, risc crescut de trombembolism (dilatație
atrială, alte episoade de trombembolism
angiografia și scintigrafia nucleară pentru a arterial felin în antecedente sau „smoke“
depistat ecografic în cordul stâng).
evalua zona obstruată. Procedurile ce necesită
Abordarea chirurgicală a urgenței
sedarea pacientului ar trebui efectuate doar în
cazul pacienților stabili.
E xtracția chirurgicală a trombului a fost
încercată dar s-au obținut rezultate
slabe. O altă metodă chirurgicală de ex-­
tra­gere este trombectomia realizată cu
ajutorul cateterului introdus pe artera fe­
murală. Această procedură a fost utilizată
cu succes la oamenii cu trombembolism.
Într-un studiu realizat pe 6 pisici cu
trombembolism arterial felin jumătate din
acestea au supraviețuit până la externare.
Din cele 3 externate, două au murit la 4
luni de la intervenție. În această perioadă
pacienții au prezentat hipotensiune,
semne neurologice și acidoză. Datorită
efectelor adverse grave această procedură
nu este recomandată. Mai sunt necesare
cercetări pentru a stabili dacă tratamentul
chirurgical în cazurile de trombembolism
arterial felin este adecvat.

Bibliografie

1. Etienne Côté, Kristian A. MacDonald,


Kathryn Montgomery Meurs, Meg M. Slep-
per, Feline Cardiology, Wilet- Blackwell 2011
2. Larry P. Tilley, Francis W. K. Smith Jr.,
Mark A. Oyama, Meg M. Sleeper, Manual of
Canine and Feline Cardiology,2008 Fourth
  Este necesară la pacienții ce prezintă   Dextroză 25% + insulină: insulină Edition, Saunders, an imprint of Elsevier Inc.
deshidratare, dar nu prezintă semne de 0.5 U/kg iv cu dextroză 2g/U de insulină 3. Virginia Luis Funetes, Lynelle R. John-
congestie pulmonară; (efect în 30 de minute); son, Simon Dennis, BSAVA Manual of Canine
  În cazul pacienților cu congestie 6.  Terapie anticoagulantă: and Feline Cardiorespiratory Medicine,
pulmonară perfuzarea se va face cu multă   Heparină nefracționată: 250-300 U/ Second edition. BSAVA 2010
grijă; kg la 8 ore. La pacienții în șoc prima doză 4. Wendy A. Ware, Cardiovascular Disease
5.  Tratamentul hiperpotasemiei se- poate fi administrată iv; in Small Animal Medicine, Manson Publish-
cundare sindromului de reperfuzie:   Heparină cu greutate moleculară ing Ltd. 2011
  Gluconat de calciu 10%: 0,5-1,5ml/ mică; 5. http://veterinarymedicine.dvm360.
kg iv pe o durată de 5-10 minute (efect în   Aspirină – în timpul studiilor nu s-au com/vetmed/ArticleStandard/Article/de-
3-5 minute); observat diferențe remarcabile între doza tail/694679
  Bicarbonat de sodiu: 1-2 mEq/kg de 5 mg/pisică( la 72 de ore) și doză mai 6. http://www.emergencyclinic.ca/feline-
iv pe o durată de 15 minute (efect în 15 mare de 40 mg/pisică ( la 24 de ore); aortic-thromboembolism-2/
minute); 7.  Medicația trombembolitică precum 7. http://pets.webmd.com/cats/aortic-
  Dextroză 25%: 0,7-1 g/kg iv pe o du­ streptokinază nu mai este folosită; thromboembolism-cats
rată de 3-5 min (efect în mai puțin de o oră); 8.  Prevenție: tratamentul bolilor

26 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

Sisteme de control aplicate în unităţi de În situaţia în care personalul sani­


tar-veterinar de specialitate, constată
neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterin­
Monitorizarea, supravegherea, verificarea și auditul

pro­cesare, tranşare carne şi produse din are, va înscrie în fişa de evaluare, precum
şi în nota de constatare deficienţele
constatate şi măsurile dispuse.
Monitorizarea reprezintă realizarea de
observaţii sau măsuri planificate secvenţial,
cu scopul de a obţine o evaluare generală a
Verificarea reprezintă controlul, prin
examinarea şi prin luarea în considerare a
evidenţelor, sub raportul îndeplinirii cerinţe­

carne, de pe teritoriul municipiului Bucureşti Fişa de evaluare şi nota de consta­


tare vor fi aduse la cunoştinţă reprezen­
tantului legal al unităţii. După reme­
nivelului de conformitate cu legislaţia în
domeniul alimentelor.
Supravegherea reprezintă o exa­minare
lor specificate.
Auditul reprezintă examinarea sistematică
şi independentă pentru a se stabili dacă acti­
dierea de­ficienţelor, reprezentantul atentă a uneia sau mai multor întreprinderi vităţile şi rezultatele acestora sunt conforme
Siguranţa alimentelor şi protecţia sănătății consumatorilor reprezintă preo- legal al unităţii solici­tă în scris DSVSA cu activitate în domeniul alimentar, a opera­ cu programele planificate şi dacă aceste
reverificarea unităţii. torilor cu activitate în domeniul alimentar programe sunt implementate eficient şi sunt
cupări din ce în ce mai actuale pentru populaţie, organizaţii guvernamentale, Autorizaţia sanitară veterinară îşi ori a activităţilor acestora. adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor.
păstrează valabilitatea atât timp cât sunt
organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, parteneri comerciali îndeplinite condiţiile sanitare veterinare
prevăzute de legislaţia sanitară veterinară
interni și internaţionali şi organizaţii comerciale. în vigoare și nu sunt aduse unității condiţiile prevăzute de legislaţia sanitară de 45 de zile în cazul în care deficienţele
modi­ficări structurale. Orice modificare veterinară, notifică acest fapt reprezen­ au fost constatate ca urmare a unei
 Dr. Zvorișteanu Ovidiu, Dr. Popa Rareș – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București structurală adusă unității va fi notificată tantului legal al unităţii verificate şi pot acţiuni de control efectuate de către
DSVSAB. Unităţile nou-construite sau dispune sancţionarea contravenţională medicii veterinari oficiali. Pe perioada

L
nou-amenajate, care şi-au schimbat în conformitate cu prevederile legale. Pe suspendării activităţii unităţii, DSVSA
egislaţia specifică domeniului telor București (DSVSAB) atunci când acesteia, prin personalul sanitar-veteri­ domeniul de activitate şi care îndeplinesc lângă sancţiunea contravenţională, pot fi retrage personalul sanitar-veterinar oficial
sanitar veterinar comunitară și îndeplinesc condiţiile sanitare ­veterina­re nar de specialitate din cadrul Biroului cerinţele referitoare la structură şi echi­ dispuse una sau mai multe măsuri, după care asigură supravegherea sanitară
națională se bazează pe princi­ de funcţionare stabilite de legislaţia Siguranţa Alimentelor de Origine Animală pamente, au elaborat programul HACCP şi cum urmează: veterinară a unităţii, mărcile de sănătate
piul potrivit căruia operatorii cu veterinară naţională şi de cea a Uniunii (BSAOA). acesta este în curs de implementare, pot a)  suspendarea activităţii desfăşurate / identificare şi certificatele sanitare ve­
activitate în domeniul alimen­ Europene. Personalul sanitar veterinar de specia­ fi autorizate condiţionat pentru o perioadă în baza autorizaţiei sanitare veterinare, terinare (de la caz la caz). În cazul în care
tar au întreaga responsabilitate privind Unitățile supuse autorizării sanitare litate are obligaţia de a completa, după de 3 luni. pentru activităţile pentru care nu sunt neconformităţile nu au fost remediate
calitatea și salubritatea alimentelor, în veterinare pot desfășura activitate numai finalizarea evaluării, în unitatea ce solicită În cazul în care, în urma controalelor îndeplinite condiţiile sanitare veterinare; în termenul înscris în ordonanţa privind
toate etapele proceselor de producţie, după eliberarea de către Direcţia Sanitară autorizarea sanitară veterinară, nota de oficiale efectuate, consilierii din cadrul b)  interzicerea desfăşurării activităţii, suspendarea activităţii desfăşurate în baza
prelucrare, depozitare şi distribuţie, Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor constatare, fişa de evaluare, conform DSVSA constată că nu sunt îndeplinite pentru activitatea care se desfăşoară fără autorizaţiei sanitare veterinare, DSVSA
totodată având obligația de a se asigura Bucureşti a autorizației sanitare v
­ eterinare. modelului stabilit de Autoritatea Naţională îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare. va retrage autorizaţia sanitară veterinară
că produsele alimentare satisfac cerinţele Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa În cazul suspendării activităţii deţinută de unitate şi va elibera ordonanţa
legislaţiei în vigoare. Autorizația de funcționare Alimentelor, pentru fiecare tip de unitate, desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare privind interzicerea desfăşurării activităţii,
Statele membre aplică unitar legislaţia n vederea obţinerii autorizaţiei sanitare care cuprinde condiţiile pe care trebuie să Proceduri de audit: tematică veterinare, personalul sanitar veterinar pe care o notifică la Oficiul Registrului
europeană în domeniul alimentar, Îveterinare, reprezentantul legal al unităţii le îndeplinească unităţile în conformitate de specialitate consemnează în nota de Comerţului de pe lângă tribunalul în a
monitorizează şi verifică respectarea depune la Direcţia Sanitară Veterinară şi cu prevederile legislaţiei comunitare/ Activităţile de audit al bunelor practici de constatare întocmită la unitate, motivaţia cărui rază teritorială îşi are sediul, în ter­
cerinţelor specifice. pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, o naționale și fișa HACCP, după caz. În igienă trebuie să verifice dacă operatorii cu tehnică a suspendării activităţii şi propun men de 3 zile de la data emiterii acesteia.
Toate unităţile care produc, depozitea­ documentaţie specifică. situaţia în care sunt îndepli­ni­te cerinţele activitate în domeniul alimentar aplică în directorului executiv al DSVSA emiterea Direcţia Sanitară Veterinară şi pen­
ză şi comercializează produse de origine Direcţia Sanitară Veterinară şi pen­ sanitare veterinare, DSVSAB va emite mod continuu şi adecvat proceduri privind ordonanţei privind suspendarea activităţii. tru Siguranţa Alimentelor Bucureşti va
animală trebuie autorizate/înregistrate tru Siguranţa Alimentelor Bucureşti are autorizaţia sanitară veterinară, în termen cel puţin: Termenul de remediere a deficienţelor, retrage autorizaţia sanitară veterinară şi
sanitar veterinar de către Direcţia Sanitară obligaţia de a soluţiona cererea în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării 1. controale privind informaţiile referitoa­ înscris în ordonanţa privind suspendarea va emite ordonanţa privind interzicerea
Veterinară si pentru Siguranţa Alimen­ de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării fişei de evaluare şi a notei de constatare. re la lanţul alimentar; activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei desfăşurării activităţii, atunci când în
2. proiectarea şi întreţinerea facilităţilor şi sanitare veterinare, curge de la data cadrul acţiunilor de evaluare efectuate de
echipamentelor; emiterii notificării către reprezentantul personalul sanitar veterinar de specialitate
3. igiena preoperaţională, operaţională şi legal al unităţii şi nu poate fi mai mare se constată nerespectarea preve­
postoperaţională;
4. igiena personală;
5. instruirea privind procedurile de lucru
şi de igienă; Controalele oficiale trebuie să fie efectuate
6. controlul dăunătorilor;
7. calitatea apei;
utilizându-se metode de control şi tehnici
8. controlul temperaturii;
9. controale privind intrarea şi ieşirea
corespunzătoare, cum ar fi: monitorizarea,
alimentelor în/şi din întreprindere, precum supravegherea, verificarea, auditul,
  Întreținerea necorespunzătoare a spațiului şi orice documente însoţitoare.
destinat depozitării alimentelor   Deficiențe privind întreținerea ustensilelor și utilajelor inspecţia, prelevarea de probe şi analiza.
30 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 31
veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

Unitățile supuse autorizării sanitare vete- numărul de personal de specialitate necesar


fiecărei unităţi, în funcţie de specificul
1.  examinarea oricărui sistem de
control aplicat de operatorii din sectorul
rinare pot desfășura activitate numai după activităţii acesteia, de capacitatea de
producţie, fluxul tehnologic şi de sistemul
alimentar şi rezultatele obţinute;
2.  inspecţia împrejurimilor, locaţiile,
eliberarea de către Direcţia Sanitară Vete- de organizare. birourile, echipamentul, instalaţiile şi
Pentru buna desfăşurare a controlului utilajele, facilităţi pentru transportul
rinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bu- oficial sanitar-veterinar, care se realizează produselor din întreprinderile din sectorul
lunar, în conformitate cu prevederile le­ alimentar;
cureşti a autorizației sanitare v
­ eterinare. gale, unităţile pun la dispoziţia personalului 3.  inspecţia următoarelor:
de specialitate documentele şi înregistrările a)  materii prime, ingrediente, auxilia­
derilor legale pentru care acestea au în vigoare şi va informa în acest sens privind siguranța alimentelor, prevăzute de re tehnologice şi oricare alte produse
fost autorizate. Reluarea activităţii pentru autorităţile teritoriale din cadrul Minis­ legislaţia sanitară veterinară. utilizate pentru pregătirea şi producţia de   Neîntreținerea plafonului   Degradarea avansată a plafonului
care s-a emis ordonanţa privind interzi­ terului Justiţiei, Ministerului Afacerilor În vederea efectuării controalelor ofi­ alimente;
cerea desfăşurării activităţii se realizează Interne, Ministerului Finanțelor Publice ciale, fiecare operator din sectorul alimen­ b)  produse semifinite;
prin parcurgerea procedurii de autorizare şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecției tar trebuie să comunice autorităţii com­ c)  materiale şi articole destinate să
sanitară veterinară conform prevederilor Sociale și Persoanelor Vârstnice. petente toate unităţile aflate sub controlul intre în contact cu alimentele;
legale. În cazul în care se constată că său care derulează oricare dintre etapele de d)  produsele şi procedurile de
activităţile se desfăşoară fără autorizaţie Controlul sanitar-veterinar producţie, prelucrare şi distribuţie a pro­ curăţare şi întreţinere, precum şi pesti­
sanitară veterinară sau atunci când
activităţile continuă să se desfăşoare după
suspendarea ori interzicerea desfăşurării
C ontrolul oficial sanitar-veterinar
reprezintă orice formă de control pe
care îl efectuează personalul de specia­
duselor alimentare, în vederea înregistrării
acestora. Totodată trebuie să se asigure
că autoritatea competentă dispune de
cidele;
e)  etichetarea, prezentarea produse­
lor şi publicitatea;
activităţii, DSVSA va dispune măsuri în litate (medicii veterinari sau personalul informaţii la zi cu privire la unităţi, inclu­ 4.  verificarea condiţiilor de igienă din
conformitate cu prevederile legislaţiei veterinar auxiliar) pentru verificarea siv prin notificarea tuturor modificărilor întreprinderile din sectorul alimentar;
conformității cu legislaţia în domeniul ali­ semnificative a activităţilor, precum şi a 5.  evaluarea procedurilor privind   Deficiențe privind întreținerea   Neîntreținerea plafonului
mentelor. În vederea asigurării controlului eventualei închideri a unor unităţi existente. bunele practici de fabricaţie (GMP), bunele echipamentelor și a canalizării și a pereților
oficial sanitar-veterinar, Direcţia Sanitară Controlul oficial reprezintă orice formă practici de igienă (GHP) şi HACCP, luând în
Măsuri Veterinară şi pentru Siguranța Alimente­ de control efectuat de către autoritatea considerare utilizarea ghidurilor elaborate
lor Bucureşti şi unităţile susmenționate competentă pentru a verifica respectarea în conformitate cu legislaţia comunitară;
Pe lângă sancţiunea contravenţională, pot încheie contracte de prestări servicii. legislaţiei privind alimentele. Realizarea 6.  examinarea materialelor scrise şi a
fi dispuse una sau mai multe măsuri, după Refuzul unităţii de a semna cu DSVSA, controalelor oficiale nu îi exonerează altor date care ar putea fi relevante pentru
cum urmează: contractul pentru asigurarea controlu­ pe operatorii din sectorul alimentar de evaluarea conformităţii cu legislaţia pri­
a) suspendarea activităţii desfăşurate lui oficial sanitar-veterinar sau refuzul răspunderea judiciară în ceea ce priveşte vind produsele alimentare;
în baza autorizaţiei sanitare veterinare, de plată al acestuia timp de 30 de zile siguranţa alimentelor, de stabilirea proce­ 7.  interviuri cu operatorii din sectorul
pentru activităţile pentru care nu sunt calendaristice, conduce la retragerea durilor privind siguranţa alimentelor şi a alimentar şi cu personalul acestora;
îndeplinite condiţiile sanitare veterinare; personalului de specialitate din unitate răspunderii civile sau penale care decurge 8.  interpretarea valorilor înregistrate
b) interzicerea desfăşurării activităţii, şi la pierderea dreptului de funcţionare a din nerespectarea obligaţiilor acestora. de instrumentele de cuantificare a între­
pentru activitatea care se desfăşoară fără acesteia până la intrarea în legalitate. Autoritatea competentă trebuie să prinderilor din sectorul alimentar;   Deficiențe privind întreținerea echipamentelor   Neîntreținerea pereților
îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru efectueze controale oficiale pentru a se 9.  controale efectuate cu instrumen­
Siguranţa Alimentelor Bucureşti, stabilește asigura că operatorii din sectorul ali­ tele proprii autorităţii competente pentru   Neconformități privind întreținerea spațiilor și echipamentelor
mentar respectă cerinţele prevăzute în a verifica măsurătorile efectuate de ope­
legislaţia comunitară sau naţională. ratorii din sectorul hranei pentru animale
Autoritatea competentă se asigură că şi din sectorul alimentar. alimentar, a operatorilor cu activitate privind cerințele legislative.
Medicul veterinar oficial trebuie să contro- tot personalul care efectuează controale Controalele oficiale trebuie să fie în domeniul alimentar ori a activităţilor Auditul reprezintă examinarea

leze şi să analizeze informaţiile relevante oficiale primește, pentru domeniul de


competenţă, formarea adecvată care să
efectuate utilizându-se metode de control
şi tehnici corespunzătoare, cum ar fi:
acestora. Supravegherea înseamnă ob­
servarea minuțioasă a diferitelor aspecte
sistematică şi independentă pentru a
se stabili dacă activităţile şi rezultatele
care provin din registrele exploataţiei de le permită să-şi îndeplinească atribuţiile
cu competenţă şi să efectueze controale
monitorizarea, supravegherea, verificarea,
auditul, inspecţia, prelevarea de probe şi
le­gate de produse și unități care intră
în sfera de competență a autorităților
acestora sunt conforme cu programele
planificate şi dacă aceste programe sunt
origine a animalelor destinate sacrificării oficiale într-un mod coerent. Personalul
trebuie să dispună de aptitudini pentru
analiza.
Monitorizarea reprezintă realiza­
veterinare, ca urmare a incidenței unui
pericol având impact asupra siguranței
implementate eficient şi sunt adecvate
pentru îndeplinirea obiectivelor.
şi să ia în considerare rezultatele temeinic cooperare multidisciplinară, să fie infor­
mat permanent cu privire la domeniul de
rea de observaţii sau măsuri planificate
secvenţial, cu scopul de a obţine o evalua­
alimentare.
Verificarea reprezintă controlul, prin Auditul
justificate ale acestui control şi ale acestei competenţă şi să beneficieze periodic de
formarea suplimentară necesară.
re generală a nivelului de conformitate cu
legislaţia în domeniul alimentelor.
examinarea şi prin luarea în considerare
a evidenţelor, sub raportul îndeplini­ A uditul reprezintă o evaluare complexă
a unui operator din industria
analize în cazul în care efectuează inspecţii Controalele oficiale privind pro- Supravegherea reprezintă o exa­ rii cerinţelor specificate. Verificarea alimentară. Auditul este efectuat de către
dusele alimentare includ, între altele, minare atentă a uneia sau mai multor reprezintă o metodă de control prin exa­ unul sau mai mulţi auditori, persoane care
ante şi post-mortem. următoarele activităţi: întreprinderi cu activitate în domeniul minarea și analizarea dovezilor obiective au competenţa de a efectua audit.

32 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 33


veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

  Neîntreținerea pereților   Deficiențe de structură   Întreținerea necorespunzătoare a pavimentului   Întreținerea necorespunzătoare a cântarului   Neîntreținerea pereților și a sistemului de izolare a ușii camerei frigorifice

  Deficiențe structurale ale spațiilor

Unul dintre auditori este desemnat 8.  controlul temperaturii; La punerea în aplicare a sarcinilor de Dacă se identifică un risc grav pentru Medicul veterinar oficial trebuie să proceduri de certificare independentă de
ca auditor şef-conducător al echipei de 9.  controale privind intrarea şi ieşirea audit autoritatea competentă urmăreşte sănătatea animală pe parcursul unui audit controleze şi să analizeze informaţiile către terţe persoane sau prin alte mijloace
audit. Dacă este necesar, se completează alimentelor în/şi din întreprindere, pre­ în mod special: sau al unei inspecţii a Comisiei Europene, relevante care provin din registrele şi, în cazul în care aceste măsuri sunt
echipa cu un expert tehnic, cunoscător al cum şi orice documente însoţitoare.   să se asigure că, în toate etapele Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară exploataţiei de origine a animalelor suficient detaliate iar animalele cuprinse
domeniului de activitate auditat. În cazul Natura şi intensitatea sarcinilor de au­ procesului de producţie, personalul şi şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să destinate sacrificării şi să ia în conside­ în aceste sisteme pot fi identificate cu
în care din anumite motive desfăşurarea dit privind fiecare unitate sunt în funcţie activităţile acestuia în unitate respectă ia imediat toate măsurile necesare pentru rare rezultatele temeinic justificate ale certitudine, medicul veterinar oficial poate
auditului nu poate avea loc la termenul de riscul estimat. În acest sens, autori­ cerinţele relevante ale legislației co­ protecţia sănătăţii animalelor. acestui control şi ale acestei analize în lua în considerare toate acestea în cadrul
planificat, de comun acord cu managerul tatea competentă evaluează periodic: munitare. Pentru a-şi completa con­ În afara cerinţelor generale privind cazul în care efectuează inspecţii ante şi îndatoririlor sale privind inspecţia şi verifi­
organizaţiei auditate se va stabili o nouă a)  riscurile pentru sănătatea publică trolul, autoritatea competentă poate auditurile pentru buna practică în ceea post-mortem. În cazul în care îndeplineşte carea procedurilor specifice.
dată de desfăşurare. şi, după caz, pentru sănătatea animală; efectua controale de aptitudine pentru ce priveşte igiena, medicul veterinar îndatoririle privind inspecţia, medicul Etapele de efectuare a auditului:
Planul de audit include zonele/ b)  în cazul abatoarelor, aspectele a se asigura că, din punctul de vedere oficial trebuie să se asigure că opera­ veterinar oficial trebuie să ia în conside­ 1.  şedinţa de deschidere;
activităţile auditate, data programării legate de bunăstarea animalelor; al competenţelor, personalul respectă torul din sectorul alimentar respectă în rare certificatele oficiale care însoţesc 2.  auditarea pe departamente;
auditului, funcţiile din sistem care vor fi c)  tipul de prelucrare efectuat şi parametrii specificaţi; permanenţă propriile proceduri privind animalele şi eventualele declaraţii ale 3.  documentarea constatărilor şi
auditate, documentele de referinţă aplica­ rezultatele acesteia;   să verifice toate înregistrările fiecare colectare, transport, depozitare, medicilor veterinari care efectuează discutarea acestora cu auditaţii;
bile (criteriile de audit). d)  înregistrările anterioare ale ope­ relevante ale operatorilor din sectorul manipulare, prelucrare şi utilizare sau controale la nivelul producţiei primare, 4.  reuniunea auditorilor;
Constatările din timpul auditului se vor ratorului din sectorul alimentar în ceea alimentar; eliminare a subproduselor de origine inclusiv ale medicilor veterinari oficiali. 5.  şedinţa de închidere;
comunica auditatului pe parcursul audi­ ce priveşte respectarea legislaţiei privind   să preleveze eşantioane pentru animală, inclusiv materialele cu riscuri În cazul în care operatorii din sectorul 6.  redactarea raportului de audit.
tului, astfel încât să se evite neînţelegerile alimentele. analizele de laborator, în cazul în care este specifice care se află în responsabilitatea alimentar care intervin în lanţul alimentar Conducătorul echipei de audit ia de­
ulterioare. Constatările trebuie scrise, Experţii Comisiei Europene pot efectua necesar; operatorului din sectorul alimentar. În iau măsuri suplimentare pentru a oferi cizia finală privind modul de desfăşurare
trebuie să fie reale şi în concordanţă cu controale la faţa locului, inclusiv activităţi   să justifice elementele luate în con­ afara cerinţelor generale privind auditu­ garanţii privind siguranţa alimentelor, prin a auditului şi de formulare a constatărilor,
cerinţele. Inspecţiile sunt neanunţate, au­ de audit, în cooperare cu Autoritatea siderare şi rezultatele auditului. rile, medicul veterinar oficial trebuie să se punerea în aplicare a sistemelor integrate, intocmeşte raportul de audit, coordonează
ditul este anunţat. Auditul este îndreptat Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Comisia Europeană efectuează asigure că procedurile operatorilor oferă a sistemelor particulare de control, a unei activitatea auditorilor;
spre o îmbunătăţire continuă. Siguranţa Alimentelor, în măsura în care audituri generale și specifice în toate garanţii că, în măsura posibilului, carnea:
Activităţile de audit al bunelor practici este necesar. Statele Membre, ce au ca scop principal   nu prezintă anomalii sau alterări
de igienă trebuie să verifice dacă opera­ Auditurile privind procedurile bazate verifica­rea dacă controalele oficiale se fiziopatologice;
torii cu activitate în domeniul alimentar pe sistemul HACCP verifică dacă opera­ desfășoară în conformitate cu planurile   nu prezintă urme de contaminare,
aplică în mod continuu şi adecvat proce­ torii din sectorul alimentar aplică aceste de control (ex: Programul Național Cadru cu materii fecale sau de alt fel;
duri privind cel puţin: proceduri în mod permanent şi corect. de Inspecție și Control) și dacă se respectă   nu conţine materiale cu riscuri
1.  controale privind informaţiile referi­ Acestea stabilesc în special dacă procedu­ legislația privind produsele alimentare. specificate, cu excepţia cazului în care
toare la lanţul alimentar; rile oferă garanţii, în măsura posibilului, că În cazul în care controalele sunt efec­ acest lucru este prevăzut de legislaţia
2.  proiectarea şi întreţinerea produsele de origine animală: tuate pe teritoriul României, Autoritatea comunitară şi au fost produse în confor­
facilităţilor şi echipamentelor;   sunt în conformitate cu criteriile Naţională Sanitară Veterinară şi pentru mitate cu legislaţia comunitară în dome­niul
3.  igiena preoperaţională, microbiologice stabilite în cadrul legislaţiei Siguranţa Alimentelor trebuie să a­ sigure encefalopatiilor spongiforme transmisibile.
operaţională şi postoperaţională; comunitare; experţilor toată asistenţa necesară În cazul în care îndeplineşte îndatoririle
4.  igiena personală;   sunt în conformitate cu legislaţia pentru îndeplinirea îndatoririlor acestora. privind inspecţia, medicul veterinar oficial
5.  instruirea privind procedurile de comunitară privind reziduurile, Comisia Europeană va informa Autoritatea trebuie să ia în considerare rezultatele
lucru şi de igienă; contaminanţii şi substanţele interzise; Naţională Sanitară Veterinară şi pentru auditurilor efectuate. Este necesar ca, după
6.  controlul dăunătorilor;   nu prezintă riscuri fizice cum ar fi Siguranţa Alimentelor despre rezultatele caz, medicul veterinar oficial să identifice în
7.  calitatea apei; corpurile străine. controalelor efectuate. consecinţă îndatoririle privind inspecţia.   Întreținerea și amenajarea defectuoasă a spațiului vestiar

34 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 35


veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

dalitatea de monitorizare a PCC este


Scopurile principale ale auditului corespunzătoare;
11.  Să poată identifica şi formula
La punerea în aplicare a sarci­ni­ că, din punctul de vedere al com­ neconformităţi;
lor de audit autoritatea compe-­ petenţelor, personalul respectă 12.  Să facă unele recomandări;
tentă urmăreşte în mod special: parametrii specificaţi; 13.  Să facă aprecieri asupra celor
1. să se asigure că, în toate 2. să verifice toate înregistrările constatate.
etapele procesului de producţie, relevante ale operatorilor din Având în vedere obiectivul propus,
personalul şi activităţile acestu­ sectorul alimentar; auditurile se împart în două tipuri:
ia în unitate respectă cerinţele 3. să preleveze eşantioane   auditul planului HACCP - examinarea
relevante ale legislației comu­ pentru analizele de laborator, în sistematică şi independentă care are ca
nitare. Pentru a-şi completa cazul în care este necesar; scop demonstrarea faptului că activităţile
controlul, autoritatea compe­ 4. să justifice elementele luate propuse și incluse în planul HACCP ajută la
  Depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare tentă poate efectua controale de în considerare şi rezultatele atingerea obiectivelor propuse;
aptitudine pentru a se asigura auditului.   auditul sistemului HACCP - exami­   Gestionarea neconformă a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman (SNCU)
narea sistematică și independentă care
are ca scop determinarea faptului că
Auditorii:
1.  Efectuează auditul în mod obiectiv,
Experţii planul a fost implementat corespunzător
şi sistemul funcţionează.
alimentele, sănătatea şi bunăstarea
animalelor, pentru a se verifica faptul
  certificate sanitare veterinare pentru
subproduse de origine animală ce nu sunt
în conformitate cu planul de audit stabilit
şi cu principiile morale;
Comisiei Luând în considerare scopul și
apartenenţa acestora, auditurile pot fi:
că astfel de aspecte sunt conforme cu
cerinţele legislaţiei în domeniul hranei
destinate consumului uman;
  procese verbale pentru reținere
2.  Analizează împreună cu auditatul Europene Audit intern, efectuat de angajaţii pentru animale şi ale legislaţiei în dome­ oficială;
pentru a obţine dovezi concrete, obiective unităţii în scopul obţinerii dovezilor asupra niul alimentelor şi cu regulile de sănătate   procese verbale recoltare probe;
şi suficiente astfel încât să poată evalua pot efec- eficienţei planului HACCP. Permite echipei şi bunăstare a animalelor.   carnet cu procese verbale de con­
funcţionalitatea sistemului HACCP. să revizuiască în mod regulat întregul Inspecţia are la bază elementul statare și sancționare a contravențiilor;
Este necesară stabilirea unui pro­ tua con- sistem şi să îmbunătăţească planul după surpriză. Dacă se consideră că, prin ex­   parafa medicului;
gram al auditurilor, iar frecvenţa audituri­ ce acesta a fost implementat. Totodată plicarea motivului realizării inspecţiei se   mănuși de unică folosință, pungi sau
  Depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare lor trebuie să ţină cont de: troale la permite verificarea eficienţei controalelor poate denatura rezultatul acesteia, nu se recipienți pentru recoltare probe, sigilii;
  mărimea organizaţiei auditate şi administrative şi conformarea cu politica va comunica scopul precis. Conduita în timpul inspecției:
particularităţile tehnologice; faţa locu- şi obiectivele conducerii. Documentația presupune:   inspectorul se va prezenta la
  numărul de produse sau grupe de
produse obţinute; lui, inclu- Auditul extern are ca scop obţinerea
dovezilor care să demonstreze capaci­
  însușirea conținutului tematicii;
  parcurgerea legislației specifice
conducătorul unității și îi va aduce la
cunoștință tematica controlului și va
  grupa de risc a produselor;
  numărul de neconformităţi de la
siv acti- tatea organizaţiei de a obţine produse
corespunzătoare.
tematicii;
  stabilirea listei de obiective;
înregistra controlul în Registrul unic de
control;
auditul anterior.
Auditorii constată dacă procedurile,
vităţi de Auditul extern poate fi efectuat de:
  organizaţii externe, organizaţii gu­
  stabilirea persoanelor de contact;
  stabilirea echipelor de inspectori;
  inspectorul se va supune obligatoriu,
acolo unde este cazul, procedurilor speci­
instrucţiunile de lucru şi alte documente audit, în vernamentale sau autoritatea competentă   instruirea echipelor de inspectori; fice privind intrarea și ieșirea din obiectiv
sunt cunoscute, disponibile, înţelese şi în scopul verificării respectării cerinţelor Planul de acțiune presupune: a vizitatorilor;
aplicate de personalul organizaţiei. cooperare legale, sau   întocmirea planului de acțiune pe   pe parcursul inspecției, inspectorul
Cerinţe pentru auditori:   organizaţii independente care obiective; va aborda o atitudine care să nu jignească
1.  Să aibă spirit de observaţie; cu Auto­ au ca scop verificarea şi respectarea   nominalizarea inspectorilor pe persoanele cu care intră în contact;
  Depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare 2.  Să se poată adapta diferitelor documentaţiei HACCP implementate de obiective;   inspecția se va desfășura în așa fel
în spațiu insuficient igienizat situaţii şi stiluri personale; ritatea organizaţia auditată, în vederea certificării   stabilirea datelor și orelor încât să nu întrerupă sau să deranjeze
3.  Să efectueze auditul astfel încât să (audit de certificare) sau menţinerii inspecțiilor; fluxul de producție (acesta poate fi oprit
nu pună în dificultate persoana auditată; Naţională certificării (audit de supraveghere).   stabilirea traseelor și programarea sau întrerupt numai atunci când situația o
4.  Să fie ferm, echilibrat, tenace,
diplomat, cu stăpânire de sine; Sanitară Igiena alimentară este rezultatul imple­
mentării în unităţile alimentare a cerinţelor
mașinilor;
  solicitarea delegației pentru depla­
impune);
  datele din documentele controlate
5.  Să aibă o gândire analitică;
6.  Să cunoască criteriile de audit;
Veterinară obligatorii şi a procedurilor bazate pe princi­
piile HACCP. Cerinţele obligatorii oferă un
sarea în teren;
  înaintarea planului spre aprobare
sunt strict confidențiale;
  nu se vor purta discuții în contra­
7.  Să cunoască procedeul de audita­
re-evaluare;
şi pentru fundament pentru o implementare eficientă
a HACCP şi ar trebui aplicate înainte ca o
Directorului Executiv;
Mapa de lucru a inspectorului va
dictoriu între inspectori de față cu agenții
economici controlați.
8.  Să cunoască principiile sistemului
HACCP şi activităţile organizaţiei;
Siguranţa procedură bazată pe HACCP să fie stabilită. conține obligatoriu următoarele:
  fișe de inspecție specifice tematicii;
Limbajul inspectorului:
  în timpul inspecției nu se va folosi
9.  Să poată evalua dacă etapele siste­ Alimen­ Inspecția   note de control/procese verbale de un limbaj trivial sau jignitor;
  Depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare și neîntreținerea
rastelului pentru depozitare
mului HACCP sunt corect implementate;
10.  Să poată evalua dacă mo­ telor. Inspecţia reprezintă examinarea oricărui
aspect privind hrana pentru animale,
constatare/note de inspecție în cazul în
care nu există fișe de inspecție specifice;
  întrebările vor fi decente și se vor
referi la conținutul tematicii;

36 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 37


veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

Pentru buna desfăşurare a controlului Circuitul documentelor:


  nota de control/fișa de inspecție/
a)  dimensiunile unității și capacitatea
de producție;
oficial sanitar-veterinar, care se reali- nota de inspecție va fi înregistrată în Regis­
trul unic de control al unității;
b)  aria de distribuție a produselor.
3.  caracteristicile produsului:
zează lunar, în conformitate cu preve-   nota de control/fișa de inspecție/
nota de inspecție va fi înregistrată în regis­
a)  categoria de alimente;
b)  destinația utilizării.
derile legale, unităţile pun la dispoziţia trul de intrări – ieșiri din cadrul biroului/
serviciului din care face parte inspectorul,
4.  sistemul de autocontrol:
a)  proceduri preoperaționale,
personalului de specialitate documen- iar apoi se prezintă conducerii DSVSA; operaționale;
nota de control/fișa de inspecție/nota b)  program HACCP.
tele şi înregistrările privind siguranța de inspecție se introduce în dosare speci­ 5.  criterii specifice:
fice pe tematici-tipuri de unități. a) trasabilitatea;
alimentelor, prevăzute de legislaţia sa- b)  criterii microbiologice.
Sinteze 6. antecedente:
nitară veterinară.
L a finalizarea acțiunilor de inspecție,
se consemnează deficiențele și
neconformitățile constatate față de preve­
a)  istoric (nereguli sau neconformități
constatate anterior).
Acordarea punctajelor pentru cate­
  inspectorul nu trebuie să facă   pe tot parcursul inspecției, medicul derile legale în vigoare și se fac propuneri goriile stabilite la punctele 1-6 trebuie
comentarii în afara conținutului tematicii veterinar trebuie să poarte echipament de de măsuri pentru remedierea deficiențelor   Etichetarea necorespunzătoare să se facă ținând cont și de rezultatele
sau legate de subiecte care nu intră în protecție complet; constatate iar atunci când este cazul, se evaluărilor și auditurile efectuate în baza
competența acestuia;   inspectorul va respecta principiul „de aplică sancțiuni contravenționale sau se oficiale în unitățile care produc, procesează jului final și încadrarea unității în categoria fișelor de evaluare, stabilite de Autoritatea
Reprezentantul autorității competente la curat către murdar“; propune directorului DSVSAB emiterea și depozitează produse de origine animală, de risc corespunzătoare. Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
care efectuează acțiunea de inspecție și   inspectorul va solicita ca pe timpul ordonanței de suspendare/interzicere a în baza analizei de risc. Noțiunea de „risc“, Clasificarea unităților care produc, Siguranţa Alimentelor.
control, trebuie să aibă o ținută adecvată, inspecției să fie însoțit în permanență de o activității. În cazuri speciale se înaintează nu trebuie confundată în acest caz cu procesează și depozitează produse de În condițiile în care în unitate se
astfel încât activitatea să se desfășoare în persoană responsabilă delegată de unitate; pe cale oficială documentele specifice către evaluarea pozitivă sau negativă a unei origine animală se realizează cel puțin o desfășoară mai multe activități (sacrificare,
mod nediscriminatoriu, fără existența unui   inspectorul își va nota în carnetul organele abilitate pentru a stabili dacă unități. Prin urmare, o „unitate cu risc dată la 6 luni de către medicii veterinari din procesare, came tocată, carne preparată)
conflict de interese. personal deficiențele constatate pe care le faptele constatate reprezintă elemente înalt“ nu reprezintă neaparat o unitate în cadrul serviciului de Igienă Veterinară din obținându-se mai multe categorii de
Competențe: va evidenția în documentul de control; constitutive ale unor infracțiuni. condiții igienice precare. DSVSA, în baza fișei de evaluare. produse de origine animală, cu grad de
  inspecția se va desfășura conform   se pot lua declarații de la persoanele În toate situațiile, nota de control Clasificarea oferă un ghid pentru con­ Această fișă de evaluare se risc diferit, unitatea se va clasifica pe baza
conținutului și cerințelor tematicii; angajate în unitate; întocmită la fața locului și procesul verbal de troalele oficiale, astfel încât să se evite ri­ completează pentru fiecare unitate în activității cu cel mai ridicat grad de risc.
  se poate face o derogare de la acest   în cazuri de refuz se poate so­ sancționare contravențională, sunt înaintate sipa de timp și bani și să se îmbunătățească parte, prin înscrierea datelor generale ale Grupele de risc
principiu, atunci când sunt necesare licita sprijinul altor instituții ale statului, administratorului/ reprezentantului unității. eficiența sistemului. Sistemul de clasificare unității, precum și a datelor rezultate ca Sunt stabilite 3 grupe de risc, în baza
elemente suplimentare pentru lămurirea inclusiv aplicarea de măsuri și sancțiuni Medicul veterinar oficial consemnează este axat în principal pe riscul biologic. Deși urmare a efectuării auditului. Clasificarea punctajului obținut ca urmare a evaluării,
unor neconcordanțe; contravenționale. şi evaluează rezultatele activităţilor din bolile datorate consumului de alimente pot se obține prin simpla inserare, pentru conform tabelului 1.
  inspectorii veterinari nu au Întocmirea notei control / fișei de cadrul inspecţiei. În cazul în care inspecţiile fi rezultatul unor riscuri fizice sau chi­ fiecare criteriu, în caseta corespunzătoare Începând cu data de 01.01.2007 Româ­
competența de a efectua controale cu inspecție / notei de inspecție: pun în evidenţă prezenţa unei boli sau a mice, date epidemiologice arată că bolile a punctajului acordat în urma evaluării. nia, ca Stat Membru al Uniunii ­Europene,
caracter financiar;   documentele de control se vor unei stări patologice care ar putea afecta cauzate de riscuri biologice (bacterii și/sau Pentru clasificarea unităților pe baza are obligaţia aplicării în totalitate a legis­
  inspectorul veterinar are acces la completa cu atenție la toate rubricile, se va sănătatea publică sau animală sau ar putea viruși în special) sunt mai frecvente și au analizei de risc, medicii veterinari din cadrul laţiei Uniunii Europene, referitoare la cer­
toate documentele obiectivului; scrie pe cât posibil citeț; periclita bunăstarea animalelor, medi­cul consecințe mai grave. biroului Siguranţa Alimentelor de Origine tificarea veterinară şi controalele oficiale
Controlul documentelor:   documentele de control trebuie să veterinar oficial trebuie să informeze opera­ Principalele obiective ale clasificării uni­ Animală din DSVSA iau în considerare asupra produselor de origine animală care
  controlul documentelor se face într-o fie logice, iar recomandările să fie clare și torul din sectorul alimentar despre aceasta. tăților în funcție de risc sunt reprezentate de: următoarele categorii și criterii: fac obiectul schimburilor intracomunitare.
ordine logică; pertinente; În cazul în care problema identificată a 1.  stabilirea responsabilităților pentru 1.  caracteristicile unității: În acest sens produsele de origine
  nu se vor face însemnări pe docu­   pentru fiecare măsură stabilită se va apărut în cursul producţiei primare, medi­ medicii veterinari de la nivel regional a)  data construcției sau a ultimei animală care fac obiectul schimburilor
mentele puse la dispoziție; acorda obligatoriu un termen de realizare; cul veterinar oficial trebuie să informeze pentru evaluarea și încadrarea unităților în renovări semnificative; intracomunitare trebuie:
  documentele vor fi studiate cu   în cazul în care sunt depistate despre aceasta medicul veterinar care categoria de risc, având în vedere situația b)  condiții generale de întreținere a 1.  să provină din unităţi autorizate
atenție și numai în prezența unui reprezen­ deficiențe majore, va stabili un termen de se ocupă de animalele din exploataţia de unităților raportate la numărul de personal unității și echipamentelor. pentru schimburi intracomunitare de către
tant al obiectivului; recontrol fiind aplicate măsurile legale; origine, operatorul din sectorul alimentar de la acest nivel; 2.  capacitatea de producție: autorităţile veterinare din Statele Mem­
  nu vor fi luate documente originale,   în cazul în care sunt depistate care răspunde de exploataţia respectivă. 2.  stabilirea numărului de categorii
se pot solicita copii ale acestora; deficiențe grave, se suspendă/interzice Începând cu anul 2010, controalele de risc în care vor fi încadrate unitățile de
  înainte de începerea inspecției se vor activitatea și în funcție de situație se pot oficiale în domeniul igienei veterinare industrie alimentară;   Tabel 1 – Grupele de risc
studia cu atenție procedurile existente în aplica sancțiuni contravenționale. în unitățile care produc, procesează și 3.  repartizarea punctajelor care vor fi Clasa de risc Nivelul de risc
unitate.   documentele de control se vor depozitează produse de origine animală se acordate pentru fiecare criteriu de eva­luare; Punctaj
Inspecția obiectivului: întocmi în dublu exemplar, din care unul va vor desfășura în funcție de încadrarea în 4.  stabilirea factorului de corecție cu Clasa I Risc redus 0-30
  inspecția se va face fără a per­ rămâne la conducerea unității și va primi grupe de risc a unităților. ajutorul căruia se efectuează calcularea
Clasa II Risc mediu 31-50
turba fluxul tehnologic sau activitatea număr de înregistrare, fiind semnat de Statele Membre trebuie să stabilească punctajului;
desfășurată în obiectiv; conducerea obiectivului. o frecvență corespunzătoare a controalelor 5.  modalitatea de calculare a puncta­ Clasa III Risc înalt 51-100

38 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 39


veterinaria nr. 13

  în baza notificării prin Sistemul Rapid munitare trebuie să fie păstrate de opera­
de Alertă pentru Produse şi Furaje; tor pe o perioadă de doi ani şi vor fi puse la
  în baza Programului acţiunilor de su­ dispoziţia serviciilor veterinare atunci când
praveghere, prevenire şi control al bolilor la sunt solicitate.
animale, al celor transmisibile de la animale În cazul în care medicul veterinar ofi­
la om, protecţia animalelor şi protecţia cial dispune recoltarea de probe în vederea
mediului. efectuării examenelor de laborator, va
Controlul oficial la destinaţie se dispune şi recoltarea de contraprobe care
efectuează aleatoriu şi fără a bloca circuitul se vor păstra în condiţii corespunzătoare.
comercial al produselor. Controlul oficial la destinaţie al produselor
În stabilirea frecvenţei controalelor de origine animală provenite din Statele
fizice asupra produselor de origine animală Membre, se efectuează nediscriminato­
care fac obiectul schimburilor intraco­ riu faţă de produsele de origine animală
  Amplasarea necorespunzătoare munitare, Direcţiile Sanitare Veterinare şi fabricate în România. Transportul probelor
a capcanelor și momelilor destinate rozătoarelor pentru Siguranţa Alimentelor vor avea în la laborator se efectuează pe cheltuiala şi
vedere următoarele criterii: răspunderea beneficiarului.
1.  prevederile Programului acţiunilor Atunci când în urma controalelor
bre ale U.E., care beneficiază de marca de supraveghere, prevenire şi control al efectuate la destinaţie se constată că
de sănătate de formă ovală; bolilor la animale, al celor transmisibile de produsele nu se încadrează în parametrii de
2.  să circule liber în spaţiul comunitar la animale la om, protecţia animalelor şi salubritate stabiliţi de legislaţia veterinară
însoţite de documentele comerciale, pe protecţia mediului; în vigoare, Direcţia Sanitară Veterinară şi
care poate fi aplicată marca de sănătate de 2.  rezultatele controalelor anterioare pentru Siguranța Alimentelor va notifica la
forma ovală; efectuate asupra produselor sosite din Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi
3.  să fie supuse controalelor la origine aceeaşi unitate; pentru Siguranţa Alimentelor prin Sistemul
şi la destinaţie de către medicii veterinari 3.  rezultatele şi frecvenţa controalelor Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje
oficiali. efectuate de unitatea de destinaţie în în vederea informării Comisiei Europene şi
În vederea implementării reglemen­ cadrul programelor proprii de autocontrol; a autorităţii veterinare din Statul Mem­
tărilor Uniunii Europene privind controalele 4.  garanţiile oferite de autoritatea bru de unde provin produsele de origine
oficiale pentru produsele de origine veterinară din Statul Membru de unde sunt animală. Expedierea produselor de origine
animală care provin din statele membre, expediate produsele de origine animală. animală din România în cadrul schimburilor
medicii veterinari oficiali de pe raza de ac­ Pentru efectuarea controalelor fizice intracomunitare, se derulează din unităţi
tivitate unde se află unitatea de destinaţie în vederea verificării conformităţii cu autorizate pentru schimburi intracomuni­
vor efectua controale oficiale. legislaţia veterinară se recoltează probe tare, însoţite de documentele comerciale
Pentru efectuarea controlului ofi­ ţintă. pe care trebuie aplicată marca de sănătate
cial la destinaţie, beneficiarii produselor În caz de suspiciune, incertitudine sau de formă ovală.
sosite din Statele Membre au obligaţia dubiu privind identitatea sau concordanţa Controalele veterinare privind pro­
cu 24 ore înainte de sosirea transportu­ dintre transport şi documentele dusele provenite din ţări terţe şi introduse
lui la destinaţie să prenotifice medicului însoţitoare, medicul veterinar competent în unul dintre teritoriile ţărilor Uniunii
veterinar oficial transportul care urmează teritorial va dispune efectuarea oricăror Europene sau în România se efectuează
să sosească în vederea efectuării contro­ examene în vederea confirmării sau de statele membre ale Uniunii Europene
lului la destinaţie. La sosirea transportului eliminării suspiciunii sau incertitudinii. În sau de Autoritatea Naţională Sanitară
la unitatea de destinaţie, reprezentantul acest caz, până la obţinerea rezultatelor Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
oficial al unităţii va notifica la Direcţia finale ale examenelor de laborator, se va La intrarea în România, loturile de produse
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa dispune reţinerea oficială a produselor de de origine animală trebuie să fie însoţite de
Alimentelor şi medicului veterinar oficial origine animală. un certificat veterinar.
sosirea transportului. În baza notificării În vederea asigurării trasabilităţii, ope­ Controlul identităţii înseamnă un
din partea operatorului, medicul veterinar ratorii implicaţi în operaţiuni de schimburi control prin inspecţie vizuală pentru a se
oficial efectuează controlul documentelor intracomunitare cu produse de origine asigura faptul că certificatul veterinar sau
şi controlul identităţii precum şi după caz animală, trebuie să înscrie într-un registru documentul veterinar ori alt document
controlul fizic. special date complete referitoare la loturile prevăzut de legislaţia veterinară cores­
Controlul fizic sau orice alt control se va de produse de origine animală care fac punde cu produsul însuşi. Controlul fizic
efectua pentru a se verifica conformitatea obiectul schimburilor intracomunitare, care înseamnă un control referitor la produ­
cu legislaţia în domeniul alimentelor atunci vor fi puse la dispoziţia serviciilor veteri­ sul în sine, care poate include controlul
când se impune şi anume: nare atunci când sunt solicitate. împachetării şi al temperaturii şi, de
  în caz de suspiciune, incertitudine Documentele comerciale care însoţesc asemenea, prelevarea de probe şi testarea
sau dubiu; produsele destinate schimburilor intraco­ de laborator.

40 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

Rezonanţa magnetică în patologia


tumorală a coloanei vertebrale
Neoplazia este unul din diagnosticele diferenţiale de luat în considerare când se
evaluează un câine cu semne neurologice ce fac trimitere la afecțiuni ale coloa-
nei vertebrale. Neoplasmele pot fi clasificate, în funcţie de ţesutul de origine, ca
tumori originare din: ţesutul neuronal propriu zis, structurile protectoare spi-
nale (meningele, vertebrele), metastaze la distanţă de la o altă tumoră primară.
 F lorin Eugen GROSU - S.C. 4VET Laborator de Radiologie Veterinară, Laurenţiu BĂLAN - Cabinet Medical Veterinar Iraida Vet

E
xplorarea imagistică joacă
un rol deosebit de important
cuprind osteosarcomul, fibrosarcomul,
hemangiosarcomul, mielomul multi-
tumori ca adenocarcinomul de glandă
perianală, carcinomul mamar, carcino-
Blastomul măduvei
în diagnostic, fiind esenţială plu şi condrosarcomul. Osteosarcomul, mul cu celule Sertolli, carcinomul tiroid spinării a fost descris
atât în etapa preterapeutică fibrosarcomul şi hemangiomul verte- şi feocromocitomul.
(pentru diagnosticul precoce bral pot fi de asemenea metastaze şi Zona lombară este cel mai frecvent la câinii tineri (până
al tumorilor şi stadializare) cât şi în cea de aceea trebuie descoperită tumora loc pentru metastaze dar nici zonele
postterapeutică (pentru detectarea primară. Alte tumori pot metastaza în toracice şi cervicale nu sunt excluse, în trei ani) aparţinând
recidivelor tumorale). Nu de foarte mult
timp intrată în uzul clinic, în spe-
ţesuturile adiacente vertebrelor
determinând astfel compresii medu-
întâlnindu-se tumori şi metastaze
şi în aceste zone. Limfosarcomul este raselor de talie mare,
cial în domeniul veterinar, rezonanţa
magnetică, ca urmare a contrastu-
lare. Un exemplu ar fi metastazarea
adenomului prostatic în limfonodurile
cea mai frecventă tumoră extradurală
diagnosticată la câine. Alte tumori
în mod special la
lui tisular superior pe care îl oferă şi sublombare cu eventuala invazie a diagnosticate la acest nivel, la câine, Ciobănescul German
posibilităţii obţinerii de secţiuni în toate vertebrelor lombare. Tumorile maligne includ meningiomul şi tumora tecii
cele trei planuri (sagital, coronal şi metastazează la nivelul vertebral pe ca- nervului, mixomul, mixosarcomul, şi la Retrieveri.
axial), reprezintă metoda de diagnostic lea hematogenă. Multe alte neoplasme tumora celulelor plasmatice şi
de elecţie în cadrul tumorilor, fiind mult metastazează la nivelul vertebrelor, lipomul.
superioară celorlalte tehnici imagistice.
Rolul rezonanţei magnetice în patologia
tumorală este de a detecta, caracteriza
şi stadializa leziunea.
Biopsia urmată de examenul histo-
patologic reprezintă metoda gold-stan-
dard care poate preciza cu certitudine
natura benignă sau malignă a unei
tumori precum şi tipul tumoral.
Neoplasmele care afectează
măduva spinării pot avea una din cele
trei localizări anatomice: extradural,
intradural-extramedular sau intramedu-
lar. Aproximativ 50% dintre tumori sunt
extradurale, 35% intradural-extra-
medulare şi 15% intramedulare.
  Examenul RM evidenţiază o formaţiune polilobată cu structură neomogenă dezvoltată la nivelul sacrului
Neoplasmele extradurale cu extensie pelvină. Formaţiunea invadează sacrul, găurile sacrate, se extinde la nivelul arterei sacro-iliace

T umorile extradurale îşi au originea


în afara durei mater. Aceste tumori
cel mai des provin de la nivelul osos şi
drepte, intră în găurile de conjugare L7-S1 şi pare a se extinde în spaţiul epidural L7-S1. La nivelul pelvisului
invadează spaţiul parasacrat, comprimă rectul pe care îl deplasează anterior. Formaţiunea invadează postero-
lateral dreapta muşchiul paravertebral posterior din regiunea sacrată şi muşchiul gluteu.
  Formaţiune nodulară cu localizare intradurală-extramedulară, postero-lateral drept, în porţiunea corespunzătoare spaţiului T12-L1, ce comprimă şi deplasează
posterior şi lateral stânga măduva spinării. Posibil meningiom sau neurinom.

42 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 43


veterinaria nr. 13

Nu de foarte mult timp intrată în uzul clinic, în


special în domeniul veterinar, rezonanţa mag-
netică, ca urmare a contrastului tisular superior
pe care îl oferă şi posibilităţii obţinerii de sec-
ţiuni în toate cele trei planuri (sagital, coronal
şi axial), reprezintă metoda de diagnostic de
elecţie în cadrul tumorilor, fiind mult superioa-
ră celorlalte tehnici imagistice. Rolul rezonanţei
magnetice în patologia tumorală este de a de-
tecta, caracteriza şi stadializa leziunea.
Neoplasmele Originea histologică a tumorii încă este
intradurale-extramedulare supusă cercetărilor. Aspectele lezionale

A ceste tumori își au originea în afara


măduvei spinării dar în spaţiul
subdural. La câini, tumora tecii nervului
au fost atribuite atât ependiomului cât şi
meduloepiteliomului, neuroepiteliomului
şi nefroblastomului.
­(Scwanomul şi neurofibromul) este cea
mai frecventă tumoră întâlnită la acest Neoplasmele intramedulare
nivel, dar de asemenea, cu aproximativ
aceeaşi frecvență, au fost raportate şi me-
ningioamele şi hemangioamele. S-a găsit
T umorile intramedulare sunt situate în
spaţiul substanţei medulare şi sunt
predominant de origine glială. Cele mai
un caz neobişnuit de tumora meningeală întâlnite sunt astrocitomul şi ependio-
diseminată, unde tumora ocupa întreaga mul, dar au fost raportate şi cazuri de
suprafaţă meningeală a sistemului nervos. oligodendrogliom, sarcom nediferenţiat,
S-au descoperit de asemenea şi mixoame papilomul plexului coroid şi sarcomul
sau mixosarcoame la acest nivel. meningeal. Acest tip de tumori au locali­
Blastomul măduvei spinării a fost zarea frecventă în zona dintre C6 şi T2.
descris la câinii tineri (până în trei ani) Tumorile intramedulare, metastazante,
  Formaţiune intramedulară la nivelul vertebrelor aparţinând raselor de talie mare, în cel mai des întâlnite la câine sunt heman-
toracale 2 şi 3, de 2,5 cm CC izosemnal cu măduva, mod special la Ciobănescul German şi giosarcomul, limfosarcomul, carcinomul
ce expansionează cordonul medular la acest nivel şi la Retrieveri. Tumora este în general de glandă mamară, melanomul malign şi
determină stenoza canalului spinal. localizată la nivelul vertebrelor T10 şi L2. carcinomul tiroidian.

Bibliografie

1. Bagley, R. S., Kornegay, I. N., Page, R. L., Thrall, D. E. Central nervous 5. Levy, M. S., Mauldin, G., Kapatkin, A. S., Patnaik, A. K. Nonlymphoid
system. In: Slatter, D. (ed.) Textbook of Small Animal Surgery. Phila- vertebral canal tumours in cats: 11 cases (1987–1995). Journal of the
delphia: W. B. Saunders, 1993: 2137–2166. American Veterinary Medical Association 1997; 210: 663–664.
2. Gilmore, D. R. Intraspinal tumours in the dogs. Compendium on 6. Levy, M. S., Kapatkin, A.S., Mauldin, G. N., Mauldin, G. E. Spinal tu-
Continuing Education 1983; 5: 55–64. mours in 37 dogs: clinical outcome and long term survival (1987–1994).
3. Kippenes, H., Gavin, P. R., Bagley, R. S., Silver, G. M., Tucker, R. L., Journal of the American Animal Hospital Association 1997; 33: 307–312.
Sande, R. D. Magnetic resonance imaging features of tumours of the 7. Morrison, W. B. Cancer affecting the nervous system. In: Morrison,
spine and spinal cord in dogs. Veterinary Radiology and Ultrasound, W. B.(ed.) Cancer in Dogs and Cats. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998:
1999; 40: 627–633. 655–665.
4. Le Couteur, R. A. Tumours of the nervous system. In: Withrow, S. I., 8. Waters, D. J., Hayden, D. W. Intramedullary spinal cord metastasis in
McAllen, E. G. (eds.) Small Animal Clinical Oncology. Philadelphia: W. B. the dog. Journal of Veterinary Internal Medicine 1990; 4: 207–215.
Saunders, 1996: 393–419.

44 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

Doborâți de criză? Poate nu!


Sau ca să fim mai optimiști… Cum facem față crizei mai ușor!
Deși cred, sper, că nu o să-și închipuie cineva că ceea ce va citi în acest articol
este un manual de reguli infailibile, care vor duce într-un sfârșit la traversarea
cu brio a acestei perioade!
D
 r. Cristi Matură - Cabinet medical veterinar Di-Vet Medical

N
u, nici poveste! Este doar să fim proprii noștri conducători, cu o apărute în context! O să încerc încă o
încercarea mea de a cuprinde Autoritate Veterinară Națională scoasă de dată prin intermediul acestei postări și
într-un spațiu mic cât mai sub tutela Ministerului Agriculturii și în- să le mulțumesc celor care îmi găzduiesc
multe experiențe și cunoștințe cepusem să fim iarăși între personalitățile rândurile, dar cărora le urez și să nu intre
acumulate în ultimii ani, mai din comunități (uneori chiar liderii aces- în aceeași logică în care spuneam mai
ales în ultimii patru-cinci ani în care am tora: primari, consilieri, prefecți, deputați). devreme că suntem aproape toți.
ajuns să citim în fiecare zi despre efectele Dar iată că până la urmă o parte din Acum, trecând peste această mult
negative ale crizei financiare și să vorbim avantajele avute au început să dispară prea lungă introducere și ajungând la­su-­
despre cât de mult s-a schimbat viața încet-încet și nu am știut să le... mana­ biect, aș spune: cu criza nu este de glumă,
noastră. Căutam cu toții soluții pentru a geriem așa cum ar fi fost cel mai bine iar însă dificultățile pe care le aduce nu tre-­
depăși noile pro­bleme apărute în această resursele au început să fie folosite mai buie să te doboare! Recesiunile eco-
societate aflată nu numai într-o criză degrabă pentru a ne diviza, împroșca nomice sunt, la urma urmei, evenimente Alte întrebări, o să spuneți! Da, alte în­ de produse sunt necesare de trei ori mai 9.  Aveți dificultăți în a vă aproviziona
economică ci și într-o adâncă criză morală cu noroi în tot felul de „războaie fratri- excepționale care oferă oportunități trebări la care chiar trebuie să răspundem! multe telefoane, scrisori de ofertă sau deoarece reputația dumneavoastră de
și aș mai spune aici ceva, cu riscul de a cide“ care ne duc din ce în ce mai mult de afaceri unice. Managerii isteți se Sunt foarte rare cazurile în care o întâlniri directe. client serios a fost știrbită.
mă repeta: întreaga breaslă veterinară e la pierzanie. Nu voi intra în detalii pentru concentrează pe valorificarea acestora firmă se trezește din senin într-o situație 3.  Tranșele creditelor obținute sunt 10.  Începeți să eliminați cheltuieli
într-o criză, veche, adâncă și din ce în ce că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, în loc să se plângă de situația dificilă dificilă, chiar fără ieșire, uneori pentru că, întotdeauna utilizate la maximum. necesare (cum ar fi cele cu reviziile teh­
mai distructivă pentru toți cei care fac cunoaște aceste amănunte din viața de sau chiar să renunțe. Economiștii spun de obicei, o asemenea situație nu apare pe 4.  Vă intră mai puțini bani în cont, nice ale utilajelor), cu scopul de a econo-
parte din ea! zi cu zi, din experiențele personale sau că suntem încă în perioada de criză (și neașteptate ci este anunțată de o serie de deși volumul vânzărilor este același. misi cât mai mult.
Repet: noi și doar noi suntem cei care ale colegilor apropiați care sunt prinși de că, probabil, vom mai fi ceva timp de situații mai mici (… pentru managerii care Situația se datorează faptului că debitorii 11.  Vă certați din ce în ce mai des cu
ne distrugem, ne adâncim în nimicnicii, ne astfel de „lupte“. acum înainte) pentru că rata șomajului au ochi să le vadă!). dumneavoastră întârzie din ce în ce mai asociatul (asociații) dumneavoastră.
facem de râs ori de câte ori avem ocazia! Ar trebui să... ne ajungă, să fim este ridicată iar consumul populației s-a Hai să vedem cam care ar fi semnalele mult cu plățile. Tot așteptând efectuarea 12.  Întreprindeți acțiuni cu un grad
În ultimii ani (înainte de această mulțumiți, să încercăm să păstrăm ce cu micșorat considerabil. Nu același lucru îl ce, cred eu, anticipează dificultățile unei acestor plăți, veți fi nevoit la un moment mai mare de risc ca de obicei.
nebunia numită criză) senzația mea a greu am reobținut și, mai mult de atât, spun și guvernanții. Ei ne conduc spre un firme, fie ea un cabinet veterinar, o firmă dat să apelați la împrumuturi pentru a 13.  Nu cunoașteți rezultatele finan­
fost aceea că și noi, medicii veterinari, să evităm intrarea noastră (și a noastră) viitor luminos, cum nu am mai văzut și, de distribuție de produse de uz veterinar rezolva nevoile presante, apoi debitorii vor ciare ale lunii în curs.
începem să ne revenim, să „creștem“ în logica asta nebună a zilelor pe care cum sper eu nici să nu vedem! sau hrană pentru animale sau orice altă întârzia din nou s.a.m.d. Spirala aceasta 14.  Petreceți din ce în ce mai puțin
în ochii noștri, în ochii oamenilor care le trăim, a acestui „divide et impera“ Eu nu îmi doresc decât să observăm firmă (și) cu activități veterinare! poate deveni în scurt timp infernală. timp în firmă, corespondența se strânge
au nevoie într-un fel sau altul de noi. Să propovăduit de guvernanții momentului minciunile din spatele circului pe care ni-l Puteți fi sigur că vă așteaptă vremuri 5.  Cresc tensiunile între departamen- grămadă pe biroul dumneavoastră și
creștem în ochii copiilor noștri care înce- și dus la paroxism în întreaga societate servesc zilnic prin toate mijloacele mass- grele dacă: tele „Vânzări“ și „Financiar“. Motivul este întârziați cu rezolvarea ei.
peau să fie din nou mândri de părinții lor românească. Tot încerc, prin articolele media și să ne vedem de treaba noastră, 1.  În ciuda faptului că oferiți condiții același ca la punctul 4: vânzătorii nu sunt 15.  Îi cereți contabilului dumneavoas­
veterinari, așa cum țin minte că se întâm- mele, să spun câte ceva care să ne facă să încercăm să rezistăm încercărilor prin bune de muncă și salarii ­stimulative, fluc­ suficient de selectivi în alegerea clienților, tră să „umble“ la datele contabile, ca
pla în copilăria mea când medicul veteri- să înțelegem ce este cu acest manage- care trecem, încercări asupra cărora voi tuația personalului este mare. Explicația ar vând oricui doar ca să vândă cât mai mult, să vă puteți lăuda cu un profit atrăgător
nar era una dintre personalitățile, dacă pot ment, această funcție profesională care zăbovi câte puțin în aceste rânduri pe fi că angajații nu agreează stilul dvs. de iar departamentul financiar trebuie să se în fața potențialilor parteneri. O firmă
spune așa, de vază ale comunității în care înseamnă: a conduce, într-un context care le scriu din dorința de a mă alătura conducere (greșeli frecvente, ­insuficienta ocupe de încasarea banilor (în condițiile sănătoasă caută să plătească impozite cât
exista și muncea! Și atunci, ca și acum, nu dat, un grup de persoane care au de atins acelora care înțeleg să-și expună părerile comunicare și absența implicării subor­ în care clienții sunt rău-platnici sau chiar mai mici, nu să-și umfle artificial profitul.
conduceam un minister (și atunci Minis­ un obiectiv comun, în conformitate cu și să facă schimb de informații astfel donaților în luarea deciziilor). Dar nu este insolvabili). 16.  Nu dispuneți de suficient numerar
terul Agriculturii era condus de colegii finalitățile organizației din care fac parte. încât să depășim mai ușor criza pe care o singura explicație, voi reveni pe subiect, 6.  Principalii dvs. clienți traversează în firmă pentru a rezolva niște probleme
noștri zootehniști și agronomi), nu eram A fi un manager înseamnă ­pentru traversăm. mai amplu, despre angajați, desigur! perioade mai puțin faste. destul de banale (plata unor colaboratori
secretari de partid și nu dețineam știu eu mine că am ajuns în punctul și la cunoaș­ Dar înainte de aceasta e bine să poți 2.  Cheltuielile curente (telefon, depla­ 7.  Depindeți din ce în ce mai mult de externi, plata la termen a comenzilor,
ce funcții, dar eram importanți pentru co- terea necesară să vedem acea „imagine răspunde și la alte întrebări: sări, consumabile, articole de birou etc.) câțiva clienți. decontarea cheltuielilor de deplasare în
munitate, pentru noi, pentru copiii noștri! generală“ care reprezintă situația exactă în 1.  Care este situația actuală a sunt în creștere, dar vânzările stagnează. 8.  Pe piață își fac apariția produse sau interes de serviciu ale angajaților etc.).
Spuneam că senzația de ­revenire apă­ care ne aflăm, caz în care trebuie să știm și bussines-ului pe care îl am? Asta înseamnă scăderea eficacității. De servicii similare cu ale dumneavoastră dar 17.  Înregistrați un procent anormal de
ruse înainte de 2008 pentru că ajunsesem cum să ne comportăm față de provocările 2.  E în dificultate? exemplu, pentru a vinde același număr la un preț mai mic. mare de marfă returnată. Motivele pot fi:

46 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 47


veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

a)  produsele sunt realizate defectuos; Primul lucru pe care trebuie să-l maximum 24 de ore“ ar reprezenta o țintă
b)  nu mai răspund așteptărilor aveți în vedere atunci când stabiliți prețul clară, pe care angajatul o poate vizualiza
clienților; cu care vă veți vinde produsele este și realiza.
c)  expedierile s-au făcut la adrese următorul: căutați, pe cât posibil, să nu b.  Explicarea regulilor jocului. Știți,
greșite (din cauza grabei sau a neatenției). mergeți pe ghicite. cu siguranță, cum se desfășoară lucrurile
După ce ați răspuns la astfel de Testați, adică încercați mai multe atunci când cineva joacă pentru prima
întrebări și ați făcut o minimă analiză a prețuri, în locuri diferite și vedeți care din- oară un joc oarecare. În fazele incipiente
situației din firmă, (… o să ne ocupăm tre ele dă cele mai bune rezultate. Dacă vă ale procesului de învățare, la fiecare
într-un articol viitor și de câteva bazați strict pe intuiție sau pe argumente câteva minute, novicele este atenționat
răspunsuri de ajutor) câteva sfaturi ar fi logice, s-ar putea să pierdeți în ciuda că una sau alta dintre acțiunile sale este
(dacă vreți…): tuturor raționamentelor care vă arată că fie incorectă, fie împotriva regulilor. Întot-
1.  Oferiți produse și servicii indis- ați procedat bine. deauna, în aceste situații, începătorul se
pensabile! Clientul, prin definiție, e plin de tot simte extrem de frustrat. Acest scenariu
Trăim într-o economie instabilă. felul de atitudini imprevizibile. Nu reduce se petrece adesea la locul de muncă.
Oamenii încearcă să ia decizii cât mai prețul prea mult! Dacă îți obișnuiești Angajaților li se dă o temă, dar nu li se
raționale pentru a-și păstra siguranța clienții cu prețuri foarte mici ale pro- oferă întotdeauna toate datele, parametrii
financiară. O modalitate de a vinde duselor și serviciilor tale, va fi dificil ca sau regulile. După săptămâni de muncă
produsele și serviciile pe timp de criză la finalul crizei să practici prețul corect. la un proiect, când își prezintă realizările,
este să arăți consecințele care ar apărea Clienții trebuie să conștientizeze valoa­ li se spune că trebuie să facă modificări
în lipsa acestora de pe piață. De aseme- rea adevărată a lucrurilor pe care le majore din cauza unor factori de care
nea, încercați să identificați motivele achiziționează. De aceea, bonusurile aud pentru prima oară. Acest lucru este
pentru care clienții potențiali nu sunt și reducerile de preț pe timp de criză extrem de demoralizator și trebuie să
interesați de oferta ta. Apoi încearcă să sunt binevenite atâta timp cât nu au fie evitat cu orice preț. Oamenii sunt în
îmbunătățești produsele și serviciile astfel un caracter permanent. Și pentru ca stare să găsească soluții aproape oricărei
încât să vii în întâmpinarea nevoilor și să înțelegeți voi, cititorii mei, eu doar probleme, dar ei au nevoie să cunoască
dorințelor clienților. o să vă dau un exemplu de... reducere! regulile după care se desfășoară jocul.
2.  Schimbă modul în care clienții Deschideți vă rog următoarea adresă de c.  Armonizarea obiectivelor proprii
percep prețul! Internet: http://www.woohoo.ro/tag/ Investește în viitor de muncă. Este important să discuți cu și 5 pași simpli pentru a avea angajați oamenilor cu cele ale organizației. Există
Clienții pun la îndoială prețul produ­
se­lor tale atunci când nu percep impor­
tanța acestora pentru îmbunătățirea
cabinet-veterinar și citiți cât de jos ne
putem prostitua cu prețurile doar din
cauza necunoașterii costurilor pe care
D acă analizăm alte recesiuni din istorie,
observăm că acestea durează maxim
patru, cinci ani. Companiile care nu mai
angajații astfel încât să treceți cu bine
împreună peste situația finaciară dificilă.
Sunt enorm de multe lucruri de știut și de
motivați:
a.  știu angajații ce scopuri urmărește
să atingă compania? Adesea, cauza
un motiv specific fiecărui angajat pentru
a merge la muncă. Managerii care reușesc
să-și motiveze oamenii sunt cei care cu-
performanței proprii. De aceea este le presupune orice activitate din dome- investesc în îmbunătățirea activităților, spus despre managementul personalului neîndeplinirii anumitor obiective nu o nosc obiectivele fiecăruia dintre salariații
important să atribui prețul unor re- niul veterinar și a unor minime noțiuni în trainingul angajaților sau în market- dar trebuie să știți că toți managerii pe constituie lipsa de motivație a salariaților, lor. În fiecare zi ei nu fac altceva decât
zultate specifice. E necesar să exprimi economice și de management! Aș putea ing nu vor mai face față pieței atunci care i-am cunoscut sau despre care am ci lipsa de informare a acestora. Persona­ să-și ajute oamenii în atingerea acestor
valoarea serviciului, s-o pui în evidență. pune pariu că e gratis consultația la când criza s-a terminat. De aceea, ai citit, declară fără niciun fel de îndoială lul de conducere dezbate aceste obiec- așteptări. Tot ceea ce are de făcut mana­
Sigur că acum mă veți întreba care este acest cabinet și dacă nu, atunci e foarte grijă ce costuri minimizezi pentru a nu că, într-o afacere, cel mai important, tive cu omologii sau superiorii, care sunt gerul este să găsească conexiunile între
cea mai bună metodă de a stabili prețul aproape de calitatea profesională oferită! afecta performanța viitoare a companiei. greu dar și frumos lucru de făcut este la rândul lor familiarizați cu problemele. scopurile personale și nevoile organizației.
­corect! Ceea ce știu este că există iar alte Asta vor gândi 4 din 5 clienți! Și din Construiește o reputație bună în zilele interacțiunea cu oamenii. Fie că ai 5 sau De aceea, ei pierd din vedere faptul că Un adevărat lider nu numai că înțelege
întrebări pe care ni le punem aproape în- această cauză scriu și susțin prezentări noastre, multe companii renunță atunci 500 de angajați, trebuie să știi să fii un subordonații nu au cunoștință de țintele aceste motive, dar și cum se integrează
totdeauna: „Am cerut oare prea mult?“, pe teme de management, nu pentru că când volumul vânzărilor scade prea mult. model pentru toți în același timp în care urmărite, având senzația că toți salariații ele în viața salariaților. Uneori este nevoie
„Am cerut oare prea puțin?“ - nu e așa aș fi un a toate-știutor manager ci pentru Totuși, în momentele în care lucru- le ești lider. Lucru dificil de realizat în sunt la fel de informați în această privință. de intervenția conducătorului pentru a-și
că sunt întrebări pe care vi le puneți ori că am învățat că așa nu ajungi nicăieri. rile nu sunt tocmai roz din perspectiva condițiile în care oamenii nu sunt făcuți să Lucru care, de cele mai multe ori, nu este ajuta oamenii să-și definească scopurile
de câte ori scoateți pe piață un produs/ Poate doar la faliment! vânzărilor, nu capitula! O modalitate prin se placă mereu între ei. Cu toate acestea, adevărat. Este vital ca un manager să-și prioritare din viață. În momentul în care o
serviciu nou? Răspunsul afirmativ la (O paranteză mare: costurile în acti- care poți restabili situația este să acorzi există și metode prin care poți învăța să găsească timp pentru a explica tuturor persoană nu mai gândește: „Muncesc din
oricare dintre aceste întrebări constituie vitatea cabinetelor și clinicilor veterinare o atenție deosebită clienților actuali, te comporți cu angajații tăi astfel încât să angajaților, indiferent de pozitia lor în greu pentru a câstiga bani“, ci: „Trebuie
o sursă de regrete. În primul caz, pentru sunt majoritar fixe și dacă ai clienți și astfel încât aceștia să te recomande altor găsești acea rețetă a liderului-model. cadrul firmei, care sunt nevoile ce trebuie să muncesc pentru a fi capabil să-i ofer
că vânzările nu sunt la nivelul la care dacă nu ai clienți; funcționarea cabi- companii. Poți chiar răsplăti clienții actuali Prima regulă de care trebuie să ții cont îndeplinite și de ce. Mai ales de ce. Știind fiicei mele accesul la o școală care îi va
v-ați așteptat și, în plus, pentru că vă netului presupune niște cheltuieli fixe de care te ajută să crești vânzările. Încearcă, este următoarea: nu vorbi și nu te com- aceste lucruri, oamenii sunt capabili să ia da șansa de a face ceea ce-și dorește în
vine greu să reduceți prețul știind că o întreținere, salarii, chirii, amortizări pe așadar, să transformi clienții în adevărați porta la fel cu toți angajații tăi, pentru că decizii zilnice fundamentate. Obiectivele viață“, deja există o mare diferență în
să vă puneți în cap toți clienții care au care trebuie să le plătești inevitabil, și parteneri de afaceri. și ei, la rândul lor, sunt diferiți. Ca regulă trebuie întotdeauna să includă indicatori felul în care își privește slujba. A înțelege
apucat deja să cumpere la prețul inițial. doar costul medicamentelor și al para- Păstrează angajații valoroși în timpul generală, momentele grele îi apropie pe cuantificabili numeric și termene-limită. că cineva poate veni la muncă în scopul
Iar în al doilea caz, regretele sunt și mai farmaceuticelor pe care le folosești cu unei recesiuni, angajații vor dori să oameni. După terminarea crizei vei avea Un obiectiv gen „îmbunătățirea serviciilor câștigării unei experiențe necesare pentru
puternice, deoarece vă dați seama că ați eventualii clienți care-ți intră în cabinet rămână în firma ta. Chiar dacă vor primi alături niște angajați loiali, în care poți către clienți“ este nebulos, iar oamenii nu derularea propriei sale afaceri cândva,
fi putut obține fără nici un efort mult mai sunt costuri variabile… Long story… la salarii mai mici sau nu vor mai avea avea încredere. vor ști ce au de făcut pentru a-l îndeplini. în viitorul apropiat sau îndepărtat (ca să
mulți bani pe care clienții ar fi fost dispuși cursuri de management pentru detalii și condițiile de muncă dinaintea crizei, Mergând mai departe cu regulile din În acest caz, „începând cu întâi iunie, dăm doar un exemplu), înseamnă pentru
să îi ofere. clarificări…) angajații vor dori să își păstreze locul managementul personalului, vă propun timpul de onorare a unei comenzi va fi de manager capabilitatea de a vorbi pe

48 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 49


veterinaria nr. 13

Semne de vremuri grele

1. În ciuda faptului că oferiți 5. Cresc tensiunile între depar- fost știrbită. mai puțin timp în firmă,
condiții bune de muncă și salarii tamentele „Vânzări“ și „Finan- 10. Începeți să eliminați chel- corespondența se strânge gră-
­stimulative, fluc­tuația persona- ciar“. tuieli necesare (cum ar fi cele cu madă pe biroul dumnevoastră și
lului este mare. 6. Principalii dvs. clienți traver- reviziile teh­nice ale utilajelor), întârziați cu rezolvarea ei.
2. Cheltuielile curente (telefon, sează perioade mai puțin faste. cu scopul de a economisi cât mai 15. Îi cereți contabilului
depla­sări, consumabile, articole 7. Depindeți din ce în ce mai mult. dumneavoas­tră să „umble“ la
de birou etc.) sunt în creștere, mult de câțiva clienți. 11. Vă certați din ce în ce mai des datele contabile, ca să vă puteți
dar vânzările stagnează. 8. Pe piață își fac apariția cu asociatul (asociații) dumnea- lăuda cu un profit atrăgător în
3. Tranșele creditelor obținute produse sau servicii similare cu voastră. fața potențialilor parteneri.
sunt întotdeauna utilizate la ale dumneavoastră dar la un preț 12. Întreprindeți acțiuni cu un 16. Nu dispuneți de suficient nu-
maximum. mai mic. grad mai mare de risc ca de obicei. merar în firmă pentru a rezolva
4. Vă intră mai puțini bani în 9. Aveți dificultăți în a vă 13. Nu cunoașteți rezultatele niște probleme destul de banale.
cont, deși volumul vânzărilor aproviziona deoarece reputația finan­ciare ale lunii în curs. 17. Înregistrați un procent anor-
este același. dumneavoastră de client serios a 14. Petreceți din ce în ce mal de mare de marfă returnată.

limba acelei persoane. De asemenea,­ nemulțumită. Aceste persoane nu numai încearcă să aduci alte avantaje pentru
conducătorul îi va putea încredința acelui că demoralizează echipa, dar consumă clienți: timp de livrare mai scurt, servi-
salariat responsabilități în aria sa de timp și energie care ar trebui consumate cii de întreținere mai bune, analize mai
interes, reamintindu-i că ceea ce face pentru atingerea obiectivelor. Acest lucru rapide și /sau mai complexe, comunicare
pentru companie se înscrie în direcția nu înseamnă îndepărtarea din echipă a mai eficientă.
atingerii scopurilor personale. persoanelor cu simț critic. g.  Renunță la clienții neprofitabili!
d.  Oamenii trebuie încurajați să Cineva care spune: „Stați așa, cred că Tendința naturală în vreme de criză
propună soluții. Antrenorii de ­succes există o cale mai bună de a face lucru- este să păstrezi toți clienții pentru a
folosesc această tehnică de bază. Echipa rile“ se poate dovedi o resursă valoroasă. menține un nivel acceptabil al vânzărilor.
privește ore întregi înregistrări ale pro- Cineva care însă nu face decât să spună Totuși, o strategie mai avantajoasă este
priilor meciuri, precum și ale adversari­ în fiecare zi: „Nu o să reușim niciodată“ să analizezi clienții pentru a afla care sunt
lor, pentru a descoperi punctele slabe nu va face decât să-i țină pe toți pe loc. O profitabili și care nu. Asta nu înseamnă să
ale echipei proprii și ale competitorilor, asemenea persoană trebuie îndepărtată și nu știi să-ți păstrezi clienții. Toată lumea
jucătorii fiind încurajați să sugereze soluții înlocuită cu cineva capabil să susțină și să știe că este nevoie de mai mult efort
pentru a câștiga. Antrenorul, oricât de încurajeze eforturile grupului. pentru a obține un nou client decât pentru
aproape ar fi de teren sau oricât de multe Și, nu în ultimul rând creează un a păstra unul.
înregistrări ar urmări, este în afara jocului. mediu de lucru plăcut! Pentru a crea un Ar mai fi atât de multe de spus despre
Perspectiva jucătorilor sau a angajaților mediu în care angajaților să le facă plăcere cum și de ce și, ca să nu închei aceste
care sunt în mijlocul acțiunii poate fi să lucreze, nu trebuie să cheltuiești rânduri într-o notă pesimistă, o să termin
sensibil diferită de a antrenorului sau a sume mari de bani. Mici petreceri pen- poate prea lunga mea disertație pe teme
managerului. Dacă aceste perspective nu tru sărbătorirea zilelor de naștere sau de criză, urându-vă un viitor mai bun, cu
sunt încorporate în soluția aleasă, se pot a semnării contractelor importante îi mult echilibru, noroc și pacienți (și clienți)
întâmpla două lucruri. În primul rând, cei apropie pe angajați unul de celălalt. Prin corecți măcar. Corecți cu dumneavoastră,
care se află în focul acțiunii vor avea sen- împărtășirea momentelor relaxante și cu prietenii lor necuvântători și cu ei înșiși!
timentul că nimănui nu-i pasă de părerea amuzante, nu numai a sarcinilor dificile, P.S.: „urându-vă“ vine de la verbul a
lor și vor deveni dezinteresați de joc. În al angajații experimentează un sentiment de ura = a adresa cuiva o dorință de bine - cu
doilea rând, deciziile vor fi luate fără a ține apartenență față de organizație. prilejul unei aniversări, al unui început de
cont de toate datele problemei. Ambele f.  Nu îți dezamăgi clienții! acțiune etc.; a închina în sănătatea cuiva.
situații vor influența negativ progresul în Pe timp de criză, mulți concurenți se (Sursa: DEX - ca să fiu exact înțeles). Așa
direcția atingerii obiectivelor. vor grăbi să facă promisiuni clienților, din e limba română, dacă nu o explici, f­ iecare
e.  Influențele negative trebuie dorința de a nu înregistra scăderi dramati- înțelege ce vrea iar eu îmi doresc să
îndepărtate din echipă. Nimic nu ce ale vânzărilor. Nu fă aceeași greșeală: înțelegeți exact ce vreau să vă transmit.
reprezin­tă o frână mai eficientă în calea nu promite mai mult decât poți oferi! Dacă Și așa trăim în vremuri în care ne place
progre­sului decât o persoană care este faci asta, riști să pierzi mult mai mult. Fii să ascultăm nu pentru a înțelege ci pentru
nemulțumită doar de dragul de a fi onest, iar dacă nu poți reduce prețurile, a da replici…

50 www.cmvro.ro
veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

Profesor universitar doctor Valentin Popovici ce nu existau cursuri, baza învățării fiind
notițele luate la curs. Se făceau c­ oncursuri,
care lua cele mai bune notițe. Am avut
experimentală Rușețu. Eu aveam dreptul
să solicit pentru ea un post în București
deoarece eram încadrat în învățământ.
noroc la chimie deoarece am găsit un Partea interesantă este că, într-o discuție
Născut la 14 aprilie 1930 la Chișinău, Republica Moldova, Profesorul Valentin manual ferfenițit pe care am învățat pentru cu tatăl meu, care toată viața a fost om de
examen. laborator, mi-a spus că ar fi bine să merg și
Popovici a urmat școala primară și primul an de liceu la Iași iar următorii ani la A doua perioadă a fost cea petrecută la să lucrez și eu la Rușețu. Și astfel am ajuns
Institutul Veterinar de la Leningrad. Eram la Rușețu unde am stat 2 ani și jumătate.
liceul ”Sfântul Iosif” din București. Studiile universitare le-a făcut la două facultăți: singurul străin din an și relațiile cu colegii Primul salariu la Rușețu a fost de 821 de lei,
erau foarte limitate. În vara dinaintea a doua oară când am primit această sumă.
primii doi ani la Facultatea de Medicină Veterinară București iar următorii trei ani plecării am făcut cursuri intensive de limba Aici pot spune că a fost perioada romantică
rusă, dar cu toate acestea în primul an am a profesiei pentru mine, perioadă în care
la Institutul Veterinar din Leningrad (azi Sankt Petersburg) pe care l-a absolvit cu făcut o mulțime de greșeli în această limbă, am făcut o foame cumplită deoarece nu
însă am ajuns ca în ultimii ani să nu pot fi aveam nici o sursă de cumpărat hrană,
Diplomă de Merit. Este Doctor în Medicină Veterinară din anul 1967, titlul tezei fiind deosebit de ruși. nu aveam voie să cumpărăm nimic de la
Ceea ce m-a frapat când am ajuns la fermă iar cantina, de care eram dependenți
”Contribuții la cunoașterea microorganismelor din grupul Bedsonia” avândul Institutul Veterinar din Leningrad a fost  Autor la 115 lucrări științifice din care în primul an, era mizerabilă. La 2-3 luni
faptul că încă din prima zi m-au trimis la 28 în limbi străine, 7 în publicații străi- veneam în București și în 2 zile vedeam
coordonator științific pe Prof. univ. Dr. N. Stamatin. A participat la numeroase spe- bibliotecă unde mi-au pus în brațe un vraf ne și 12 publicate la reuniuni științifice patru filme și plecam la Rușețu cu valizele
de cărți, respectiv tot ceea ce era necesar internaționale. De asemenea este autor la cu conserve, cartofi și alte alimente.
cializări în țară și străinătate (Universitatea București, Institutul Dr. I. Cantacuzi- pentru anul III, eu venind dintr-o facul- 17 lucrări de sinteză și referate, 9 reco- Cu toate acestea viața la Rușețu era
tate în care cursurile scrise erau aproape mandări în producție și 5 referate pe teme frumoasă în pofida tuturor greutăților.
no, Weybridge-Anglia, Brno-Republica Cehă, Pirbright-Anglia și Padova–Italia). inexistente. profesionale. Este autor, coautor sau Unitatea avea doi directori dintre care unul
Vă rugăm, dacă puteți să ne redactor la 9 cărți, tratate, monografii sau era „muncitor- ceferist” și unul „tehnic-
 Interviu realizat de Prof. Univ. Dr. Alin Bîrțoiu prezentați câteva date legate de ca- cursuri universitare și posesor a 5 brevete medic veterinar”, care era cel care făcea
riera dumneavoastră profesională. de invenție. toată treaba. Stațiunea era formată dintr-o
Activitatea domniei sale s-a desfășurat în cadrul Facultății de Medicină Veterinară București, Stațiunii experimentale Rușețu, Institutu-
lui de Patologie și Igienă Animală, Institutului Pasteur București, Centrului de cercetări medicale al armatei și Laboratorului Central Sa-
nitar Veterinar de Diagnostic (azi IDSA). A fost director al Institutului Pasteur și al Laboratorului Central Sanitar Veterinar de Diagnostic.
A m terminat facultatea în anul 1953 cu
Diplomă de Merit și m-am întors în țară
unde am fost repartizat la Facultatea de
 Membru titular al Secției de Medicină
Veterinară a Academiei de Științe Agricole
și Silvice și a fost vicepreședinte al acestui
herghelie cu trei ferme de cabaline, o fermă
de vaci, una de porci, una de păsări și una
de albine, eu răspunzând de starea de
În calitate de conducător de doctorat a îndrumat activitatea a 10 doctoranzi care și-au finalizat tezele. Medicină Veterinară București, disciplina înalt for și președinte al Secției de Medici- sănătate a tuturor acestor viețuitoare. Am
de Anatomie Patologică - care era situată nă Veterinară. avut un mare avantaj lucrând în această
tot în Pavilionul 13 pe care eu îl cunoșteam stațiune deoarece nu existau deficiențe
Domnule Profesor, am dori să aflăm locația în Pavilionul 13 al Facultății de Medi- îmi semnează hârtiile necesare înscrierii încă din timpul liceului - și încadrat ca nutriționale la animale și mie îmi reveneau
motivele care v-au determinat să ale­ cină Veterinară din București și care fusese la facultate, în acea vreme trebuia să ai Șef de laborator (echivalentul funcției de în sala de necropsie intrau câte 2-3 câini pe numai problemele de patologie.
geți medicina veterinară ca profesie. vechiul sediu al catedrei Prof. Riegler. consimțământul unui părinte pentru a te preparator de astăzi) cu un salariu lunar de săptămână. Eu am fost foarte bucuros, fiind Directorul tehnic, Dr. Tănase, inițial

A m copilărit într-un laborator veteri-


nar de diagnostic de la Iași, laborator
înființat de tatăl meu în anul în care m-am
În timpul războiului, elevii erau obligați
ca în timpul vacanței să lucreze undeva
și eu lucram în laboratorul de diagnos-
înscrie la facultate și mai era și problema
unor taxe. Eu am ripostat și am amenințat
că dacă nu mă lasă să mă duc la medici-
821 lei (sumă la care am revenit de trei ori
în viața mea profesională).
În ierarhia disciplinei, imediat deasupra
pentru mine o mare onoare să răspund de
acest diagnostic, neștiind că de fapt cei doi
se plictisiseră făcând acest lucru și era nor-
m-a primit foarte rece, crezând că am
venit pentru a testa ce se întâmplă pe
acolo și că voi pleca, dar după 2-3 luni și-a
născut, 1930. Foarte curând microscopul tic unde învățasem să fac două lucruri: nă veterinară mă duc la biologie. Așa am mea erau viitorii profesori Iuliu Macarie și mal să îl paseze celui mai nou și mai puțin schimbat atitudinea văzând că mă implic
a devenit obiect de jucărie. Tatăl meu a reacția Ascolli și coloram frotiurile cu ajuns la Facultatea de Medicină Veterinară Ioan Paul. La câteva zile după ce am început experimentat membru al colectivului. în activitatea specifică. Pe vremea aceea
considerat că trebuie să iau cunoștință și colorația Giemsa pentru diagnosticul an- București și nu am regretat niciodată ale- activitatea cei doi au venit foarte solemn După șase luni a terminat Facultatea nu existau mijloace de transport, direc-
de lumea înconjurătoare microscopică nu traxului. Eram ascuns undeva în laborator gerea făcută, iar ce a urmat mi-a confirmat la mine și mi-au spus că de a doua zi voi de Zootehnie în URSS și soția mea care, torul avea un IMS care era mai tot timpul
numai de cea vizibilă și într-o zi mi-a pus la și când venea în laborator Prof. Stamatin ceea ce așteptam eu de la facultate. răspunde de diagnosticul histopatologic al întorcându-se în țară, a fost repartizată plecat și în aceste condiții el avea un test:
microscop un preparat cu infuzori și astfel și discuta cu tatăl meu despre renumita rabiei. Boala era foarte răspândită în țară și la una din stațiunile ICZ-ului - Stațiunea fiecărui specialist nou venit îi dădea un cal
am constatat ca pe lângă lumea pe care tulpină R 1190 din care se prepară vaccinul Ce ne puteți spune despre perioada de călărie și până la mine nici unul nu a ac-
o cunoșteam exista și o lume invizibilă pe
care eu am văzut-o la microscopul care
contra antraxului eram fascinat de aceste
discuții.
studenției dumneavoastră și atmos­
fera universitară din acea perioadă?
Consider că normele didactice sunt o absurdi- ceptat. Eu am acceptat calul și cu aceasta
l-am cucerit atât pe el cât și pe muncitori.
devenise obiect de jucărie. Microscopul era
situat într-o cameră separată care nu era
După terminarea liceului am hotărât
să mă înscriu la Facultatea de Medicină
n timpul facultății am fost un exemplar
Îatipic, deoarece am făcut primii doi ani tate, în special în învățământul medical vete- Acolo m-am confruntat cu cazuistica tipică
speciilor respective, în special la cabaline.
folosită pentru altceva și astfel mă puteam
juca cu microscopul. Acest lucru se în-
Veterinară și am stârnit un enorm scandal
în casă, deoarece părinții mei doreau să
de facultate la București iar apoi am fost
trimis la studii în URSS la Institutul Vete-
rinar, atâta timp cât nu putem crea un număr Am descoperit că ferma de bovine avea
tuberculoză. Astfel, când am ajuns acolo nu
tâmpla la vârsta de 3 ani și jumătate. În anii urmez medicina umană, dar eu simțeam rinar din Leningrad (azi St. Petersburg). decent de centre de cercetare. Aș contopi une- mi-a spus nimeni că este o zonă antra-
1940 – 1941 familia s-a mutat la București, că vreau să merg la medicină v ­ eterinară. Astfel au fost două perioade în viața mea cogenă. Am aflat că, înainte de a veni eu,
deoarece tatăl meu fusese numit șeful În medicina umană laboratorul nu era studențească. le discipline într-un fel de institut în care să se fuseseră multe cazuri de antrax, carcase de
laboratorului de diagnostic din cadrul foarte apreciat, lucru care se întâmplă și în Despre prima perioadă, pot spune că oaie infectate care ajunseseră la ­cantină,
Institutului Pasteur, laborator care își avea prezent. Tatăl meu m-a amenințat că nu la vremea respectivă era cumplit, deoare- găsească specialiști din domenii apropiate. fuseseră cazuri la oameni, inclusiv în

52 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 53


veterinaria nr. 13 ianuarie - martie 2014

sat. Am făcut rost de coloranți, de lame


și aveam un microscop care nu fusese
Astăzi există cursuri fost pus sub comanda doctorului Vladimir
Wynohradnic, un ucrainean ursuz cu care
La Rușețu, microscopul m-a salvat de multe
ori, în special în cazul antraxului care poate fi
„visiting profesor“, invitându-se profe-
sorii de specialitate care au ceva de spus
nia vor fi dictate de alții și nu întotdeauna
în avantajul corpului veterinar din țară.
folosit niciodată, am început să fac frotiuri
și asta m-a salvat de câteva ori, când era
pentru fiecare disci- nu voia să lucreze nimeni. Eu am răbdat și
am fost câștigat, deoarece era un excelent
diagnosticat ușor pe frotiu.
Am devenit profesor asociat la FMV
în domeniul respectiv. Aceasta poate
contribui la circulația informației. Astăzi
Se vor înmulți activitățile profilactice și
testele și kit-urile de diagnostic în teren. Va
să ajungă pe masa cantinei carcase de oaie plină, iar biblioteca ar om de laborator, citea în șase limbi străine. București în anul 1985 iar în anul 1990 există cursuri pentru fiecare disciplină, trebui să ne ocupăm mai mult de carențele
cu antrax. După aceste episoade am obligat Acum l-a cam uitat lumea, dar a fost crea- profesor titular la Anatomie Patologică iar biblioteca ar trebui dotată cu cititoa- nutriționale, trebuind să se întocmească o
cantina să nu mai primească carcase de trebui dotată cu citi­ torul vaccinului inactivat antipestos porcin. și în același an conducător de doctoranzi re de CD-uri, ar trebui să existe cursuri hartă a carențelor, aceasta fiind o acțiune
oaie decât cu avizul meu. Aici m-am ocupat de antrax, de febra specia­lizarea Morfologie normală și pato- digitalizate pentru unele discipline care se cu bătaie lungă pentru sănătatea animalelor
Un alt episod de care eu am fost foarte toare de CD-uri, ar aftoasă, febra Q,, Chlamydioze. La început logică, 10 doctoranzi susținând tezele în pretează la aceasta. și a omului. Se va reduce și antibioterapia.
mândru a fost următorul: eu nu mă ocupam
de animalele oamenilor din sat, pe de o
trebui să existe ­cursuri eram cuplat la colectivul care exista deja,
dar după 2-3 ani am început să vin cu
această perioadă.
În anul 1990 m-am întors la Pasteur ca
Să se renunțe la sistemul dictării cursu­
lui de către profesor, studentul să nu mai În decursul activității dumnea-
parte din motive epidemiologice iar în
al doilea rând deoarece medicamentele
digitalizate pentru lucrările proprii.
Și la IPIA am pornit pentru a treia oară de
director științific. fie examinat doar din ce s-a predat în sala
de curs. Studenții să primească bibliografie,
voastră ați avut parte de momente
și întâmplări plăcute. Puteți să ne
erau ale stațiunii și nu îmi permiteam să le unele discipline care la primul prag de salarizare de 821 lei/ lună. Cum considerați că ar trebui inclusiv străină pe care să o studieze, iar prezentați unele din acestea.
administrez la animalele sătenilor. Cu toate
acestea într-o zi apare un țăran cu un cal
cu simptome de colică si care nu urinase de
se pretează la aceasta.
În 1972 am fost numit șeful laboratoru-
lui de febră aftoasă din Pasteur iar ulterior
director al Institutului, moment în care
îmbunătățită viața academică în
facultățile de medicină veterinară din
România și în principal în domeniul
profesorul să realizeze o sinteză din această
bibliografie.
Atragerea studenților în activitatea de
O întâmplare nostimă care s-a petrecut în
perioada în care eram la Rușețu a fost
următoarea: eram obligat să fac diagnosticul
două zile. Eu nu mă confruntasem nicio­ echipa de la Galați că nu pot rămâne să fac Institutul Pasteur trecea prin mari greutăți. dumneavoastră de activitate? cercetare, deoarece cercetarea îi obligă să gestației la iapă. Nu învățasem să fac lucrul
dată cu așa ceva, respectiv un spasm al
sfincterului vezicii urinare care să blocheze
micțiunea și i-am spus „Nu știu ce să-ți
și antricizarea și am plecat la herghelie. Am
avut noroc, căci altfel m-ar fi linșat țăranii,
deoarece a doua zi doi cai au făcut gangre-
Tot în această perioadă am fost „Visiting
Professor“, Profesorul Helgomar Răducă-
nescu invitându-mă în fiecare an pentru a
A ici sunt foarte multe de spus. În
primul rând consider că normele
didactice sunt o absurditate, în special
citească, să caute, să compare, stimulează
spiritul de echipă și îi învață să comunice
rezultatele.
acesta și nu știam cum se face. Doctorul Tă-­
nase, care se ocupase de herghelie ­înaintea
mea, avea o teorie interesantă legată de con-­
fac“, dar mi-am adus aminte că sulfatul de nă gazoasă pornind de la locul inoculării, în ține cursul de virusologie la FMV București. în învățământul medical veterinar, atâta sistența mucusului care rămânea pe specu-
magneziu este spasmolitic și aveam sulfat ziua următoare au murit doi cai și ceilalți au În anul 1984 am fost eliberat la cerere din timp cât nu putem crea un număr decent Dar activitatea de asistență lumul vaginal după examinarea iepelor. Era
de magneziu, berechet. Am cântărit sulfatul prezentat aceeași leziune. A treia zi țăranii funcția de director, o noutate pentru Minis- de centre de cercetare. Aș contopi unele medicală veterinară? foarte important să realizez acest d ­ iagnostic
de magneziu calculat în funcție de doza din
medicina umană, l-am dizolvat cu apă dis-
tilată și l-am inoculat intravenos după care
au vrut să vină la primărie să linșeze echi-
pa, dar nu au mai avut pe cine, deoarece
noaptea echipa de la Galați a plecat pe jos
terul Agriculturii la acel moment, mai ales că
am întors hârtia pe care am primit-o și în
care scria că „a fost eliberat din funcție“ pen-
discipline într-un fel de institut în care să
se găsească specialiști din domenii apro-
piate. Dar din păcate frecvent te izbești de
P rin reînființarea Consiliului Superior
Veterinar care să fie independent de
autoritatea veterinară și care să adune
deoarece se colecta urina de la iepele gestan-­
te pentru extragerea estrogenilor, această ex-­
tragere realizându-se la o fabrică din Bucu-­
i-am spus omului „Domnule asta e tot ce la gară, cale de vreo trei kilometri. Ei trebu- tru a scrie că am fost „eliberat la cerere“. concepția oamenilor „cât de mic dar să fie într-un for pe cei mai buni specialiști, rești, iar muncitorii de la herghelie aveau o
pot să‑ți fac“. A plecat omul amărât dar s-a iau să stea trei zile în localitate, dar când au M-am întors pentru câteva luni în la- al meu“, în străinătate fiecare catedră este indiferent de culoarea politică și care să-și formă de câștig în plus din colectarea acestei
întors după 10 minute foarte fericit deoarece văzut ce se întâmplă au plecat mai repede. boratorul de febră aftoasă și apoi am plecat un institut de cercetare. În aceste centre poată da avizul pentru orice document urine. Erau butoaie mari pline cu urină dar
calul urinase. Mai greu a fost sa scap de pro- După 2 ani și jumătate am fost la Centrul de cercetări medicale al armatei cadrele didactice ar putea să facă cerce- normativ medical veterinar. Acest Consiliu unele dintre acestea nu se plăteau deoa-
prietarul pacientului, care vroia cu orice preț transferat la IPIA (Institutul de Patologie și unde am lucrat trei ani. Aici m-am ocupat tarea iar învățământul să fie un produs al să nu fie condus de președintele ANSVSA, rece urina nu conținea estrogeni și astfel
să mă remunereze cu un sac de porumb. Igienă Animală) și imediat am fost trimis la de arboviroze și am lucrat cu echipa care cercetării acestora. Dar acest lucru este să fie consultativ dar independent de orga- se diminua câștigul muncitorilor. Eu m-am
Un alt episod a fost scandalul cu campania agricolă deoarece așa era moda ulterior a diagnosticat în România infecția extrem de greu de realizat, atât timp cât nele administrative. plâns tatălui meu că nu știu cum se face
Antricidul. Acest produs era folosit pentru atunci, toamna se scoteau specialiștii din cu virusul West Nile. există un număr limitat de posturi și cadre Să existe o legătură mai strânsă între acest diagnostic și acesta a aflat (nu știu nici
combaterea durinei și se administra odată institute deoarece se considera că tot nu În anul 1987 am fost numit director la didactice la o disciplină. laborator și teren, iar specialistul din labo- astăzi cum) sau i-a spus cineva, că metoda
cu citirea reacției la maleină. Din fericire fac nimic și mai bine participau la campa- LCSVD (Laboratorul Central Sanitar Veteri- O forță ar fi doctoranzii care ar putea rator să aibă posibilitatea de a ancheta și Galli- Mainini care se folosește la femeie
eu eram scutit, deoarece la cabalinele din nia agricolă. Am învățat cum se măsoară nar de Diagnostic – actualul IDSA). A fost o parțial să suplinească aceste neajunsuri. Ei pe teren. ar merge și la iapă. Pentru aceasta aveam
herghelii nu se administra Antricid. Antri- arătura, norma de sămânță la hectar, etc. școală foarte bună pentru mine chiar dacă trebuie antrenați în munca de cercetare, nevoie de broaște, în mijlocul stațiunii exista
cizarea se făcea în fiecare an, nu știu cine a Cu toate acestea am avut un singur avantaj apărută mai târziu, deoarece am întâlnit folosiți la cursuri pe tema doctoratului (să În ce direcție credeți că va evolua un iaz în care erau broaște și am învățat un
avut această idee, dar substanța era foarte deoarece am fost repartizat în raionul situații necunoscute de mine până atunci. țină cursul pe subiectul respectiv). Acest fapt activitatea sanitară veterinară în băiat să prindă broaște cu undița fără ac dar
toxică și mureau multe animale. În acel an Făurei în care se afla și localitatea Rușețu Făceam controale la laboratoarele zona- îi poate stimula atât pe ei cât și pe studenți. România? cu o fundă roșie. În ceea ce privește testul, la
am fost solicitat de direcția regională să
ajut echipa de la Galați care făcea maleina-
rea și antricizarea la restul cabalinelor din
și întrucât soția mea era tot acolo, am stat
unde locuisem până atunci. Ziua umblam
pe pârloage iar seara trăgeam acasă.
le și extindeam controalele și la câteva
circumscripții pentru a vedea cum folosesc
rezultatele laboratorului, și dacă laboratorul
Modernizarea procesului de
învățământ prin stimularea conceptului D irecțiile viitoare de dezvoltare a
activității sanitare veterinare în Româ-
primul experiment acesta s-a validat și am
început să-l fac curent la iepe, ceea ce a dus
și la creșterea veniturilor muncitorilor, deoa-
zonă. Maleinarea am făcut-o eu iar la citit,
la 48 de ore, trebuia să fac antricizarea. Eu
În decembrie 1955 m-am întors defini-
tiv la IPIA. De ce IPIA? – deoarece primele
urmărește cum sunt aplicate recomandările
sale. De foarte multe ori am avut surprize
Ar trebui să se renunțe la sistemul dictării rece toate butoaiele cu urină au început să
fie plătite întrucât urina era recoltată numai
aflasem despre accidentele produse și îmi
era foarte teamă să administrez produsul.
mele lucrări făcute la Rușețu fuseseră
sugerate de IPIA. Era vorba de bronhopne-
foarte neplăcute să constat că oamenii nu
știau de aceste recomandări.
cursu­lui de către profesor, studentul să nu mai de la iepe gestante. Nu știu cine a răspândit
zvonul că eu fac diagnosticul gestației prin
Am tras de timp cât am putut, mă făceam
că citesc reacția la maleină ca să întârzii
umonia mânjilor, primele cazuri de leucoză
bovină și am efectuat primul experiment în
Foarte mulți ani, Asociația Medicilor Ve-
terinari edita buletine informative și nu făcea
fie examinat doar din ce s-a predat în sala de testul Galli - Mainini și au început să vină
făpturi „bipede“ pentru acest diagnos-
momentul administrării antricidului. Din România privind efectul eutrofic al antibio­ decât să prezinte rezultate din presa străină. curs. Studenții să primească bibliografie, inclu- tic. Era foarte nostim dimineața, când eu
fericire, înainte să încep administrarea a ticelor la porcine. În studiul bronhopneu- Din păcate acestea se depozitau și nu erau veneam foarte devreme la infirmerie și ve-
venit un călăreț să mă cheme la herghelie moniei mânjilor era interesată IPIA. citite. Dar ceea ce era mai revoltător era siv străină pe care să o studieze, iar profesorul deam după colț cum apărea câte o femeie
deoarece se produsese un accident la o Când a început furia comasărilor IPIA a faptul că, deși toate dispensarele erau dotate cu o sticluță de urină întotdeauna „de la o
iapă mamă și atunci le-am spus celor din fost unită cu Institutul Pasteur. La IPIA am cu microscoape, acestea nu erau folosite. să realizeze o sinteză din această bibliografie. prietenă“.

54 www.cmvro.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România 55


veterinaria nr. 13

Consiliul Național
al Colegiului Medicilor Veterinari
În data de 13.03.2014 a avut loc la Hotel IBIS-Parlament București,
Consiliul Național al Colegiului Medicilor Veterinari.

A
u participat președinții cole­ lui „Perfecționarea Resurselor Umane în Alexandru Mânăstireanu, cât și Dr. Cristian
giilor județene, membrii birou­ Medicina Veterinară“; Duicu - directorul general al Direcției
lui executiv și reprezentanții  Diverse. Generale Sanitare Veterinare și pentru
Autorității Naționale Sanitare Ordinea de zi a fost aprobată de Siguranța Lanțului Alimentar.
Veterinare și pentru Siguranța plenul Consiliului Național și au început La punctul 2 privind „Identificarea și
Alimentelor, respectiv președintele lucrările conduse de Președintele înregistrarea câinilor cu stăpân“ a fost
acestei instituții Dr. Vladimir Alexandru Colegiului Național al Medicilor Veterinari, prezentată procedura de identificare și
Mânăstireanu și Directorul General al Conf. univ. Dr. Viorel Andronie, care a înregistrare în baza de date a câinilor
Direcției Generale Sanitare Veterinare și prezentat la primul punct noutățile privind cu stăpân. Și la acest punct au avut loc
pentru Siguranța Lanțului Alimentar Programul Strategic, respectiv faptul că discuții și au fost prezentate opinii privind
Dr. Cristian Duicu. este multianual, tarifele plătite medicilor această activitate, evidențiindu-se bene­
Ordinea de zi a fost următoarea: concesionari pentru acțiunile efectuate ficile aduse atât pentru comunitate cât și
  Aspecte privind Programul Strategic vor fi cele aferente majorate cu 30%, pentru medicul veterinar.
aferent anului 2014; precum și modificările privind acțiunile La punctul 3, președintele CMV, Dr.
  Identificarea și înregistrarea câinilor sanitare veterinare ce vor fi executate Viorel Andronie, a prezentat propune­
cu stăpân; în cadrul acestui program. După această rile de hotărâri ale Consiliului Național al
  Adoptarea unor proiecte de hotărâri prezentare au avut loc discuții în care Colegiului Medicilor Veterinari care au fost
ale Consiliului Național al Colegiului fiecare participant și-a exprimat opinia și apoi supuse discuțiilor plenului și aprobate
Medicilor Veterinari privind: Pregătirea a ridicat diverse probleme referitoare la în unanimitate.
Profesională Continuă, Regulamentul de acest subiect. În cadrul discuțiilor au fost Consiliul Național al CMV s-a încheiat
Ordine Interioară al Comisiei Legislative și aduse clarificări la problemele ridicate după clarificarea tuturor problemelor puse
Programul de Sustenabilitate al proiectu­ atât de președintele ANSVSA, Dr. Vladimir în discuție într-o manieră colegială.

56 www.cmvro.ro