Sunteți pe pagina 1din 21

PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 8- Trăiesc în mediu sănătos

Număr de săptămâni: 3
Perioada 13 februarie-10 martie 2017
Semestrul al II-lea
Anul școlar 2016/2017

Ziua/data Disciplina Comp. Detalieri de conținut Activități integrate/ pe discipline Resurse Evaluare
spec.
Luni- 13 februarie Istorie 1.2.;2.2.; Figuri legendare de -formularea de întrebări și răspunsuri Resurse materiale:  Chestionare orală
2017 2.3; 4.1.; voievozi, domnitori și referitoare la faptele discutate manual editura Intuitext,
4.2.;4.3.; conducători -selectarea unei informații dintr-un text Caietul elevului clasa a IV-
Mircea cel Bătrân istoric/sursă și motivarea alegerii făcute a Istorie, editura Ars Libri
Vlad Țepeș repovestirea unor legende și povestiri Culegere de texte istorico-
istorice completarea unor texte lacunare geografice
realizarea și Resurse procedurale:
2.2. -prezentarea unor proiecte individuale și Conversația, explicația,
Geografie de grup pe diferite teme învățarea prin
istorice realizarea prezentării unei descoperire, jocul
personalități istorice/ a unui eveniment
3.1. istoric
LLR -realizarea unor afișe pentru promovarea
unor serbări/concurs uri cu tematică
istorică dramatizarea unor lecturi istorice
cunoscute
-citirea unei hărţii geografice şi a uneia
istorice; citirea şi interpretarea unor
imagini / fotografii;
-identificarea informaţiei dintr -o sursă
folosind întrebări ajutătoare; realizarea
unor compuneri , desene despre
personalităţi, fapte; observarea, analiza
unor tablouri, imagini, filme, diapozitive,
texte referitoare la evenimente,
personalităţi;
Matematica 2.4.;2.5.; Ordinea efectuării - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
5.1.;5.3.; operațiilor cunoscute, respectând ordinea efectuării manualul, Culegere de - rezolvarea de exerciţii
operaţiilor ; exerciții și probleme clasa respectând ordinea
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru a IV-a – Editura Intuitext efectuării operațiilor.
compararea rezultatelor unor operaţii Resurse procedurale:
Civică 3.1. aritmetice; conversaţia, explicaţia,
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în demonstrația, exerciţiul
enunţurile problemelor care sugerează
JM 1.3. operaţiile aritmetice studiate;
- completarea unor exerciții cu semnele
corespunzătoare operațiilor matematice
astfel încât egalitățile date să fie adevărate
- rezolvarea de probleme cu operaţiile
aritmetice studiate .
Educație civică 2.2. Norme morale -exerciții de identificare a unor Resurse materiale:  Observarea
comportamente moral-civice în familie, Manual, Caietul elevului sistematică a
școală, în grupul de prieteni, în locuri clasa a IV-a educație comportamentului
publice, pornind de la lecturi, fabule, civică, editura Ars Libri elevilor
LLR 2.4. desene animate adecvate vârstei elevilor, Resurse procedurale:  Temă de lucru
situații familiare de viață Conversația, explicația, în clasă
arte 2.4. - exemplificarea unor comportamente problematizarea, jocul
moral-civice specifice vieții cotidiene
- jocuri de rol care pun în practică
comportamente moral-civice în contexte
familiare (din familie, școală, grupul de
prieteni, din locuri publice)

Limba română 3.1.;3.4.; Părțile de vorbire- - identificarea, în textul citit, a unor Resurse materiale: fișe  Tema de lucru în
4.4.;3.5.: actualizare cuvinte care se referă la însușiri ale de lucru clasă:
obiectelor ; Resurse procedurale: identificarea părților de
- folosirea metodelor gândirii critice exercițiul, conversaţia, vorbire
2.4. pentru explorarea textelor – ciorchinele, explicaţia, procedee de ● Observarea
AVAP dacă aş fi, aş fi …; citire activă, jocul didactic, sistematică:
- observarea rolului fiecărei părți de ciorchinele comportamentul de cititor
vorbire în transmiterea mesajului textului;
JM 1.3. - observarea dezacordului sau a altor
abateri ;
- realizarea unei relatări în scris pe baza
unor sugestii date .
Marți- 14 februarie Matematica 2.4.;2.5.; Ordinea efectuării - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
2017 5.1.;5.3.; operațiilor cunoscute, respectând ordinea efectuării manualul, Culegere de - rezolvarea de exerciţii
operaţiilor ; exerciții și probleme clasa respectând ordinea
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru a IV-a – Editura Euristica efectuării operațiilor.
compararea rezultatelor unor operaţii Resurse procedurale:
Civică 3.1. aritmetice; conversaţia, explicaţia,
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în demonstrația, exerciţiul
enunţurile problemelor care sugerează
JM 1.3. operaţiile aritmetice studiate;
- completarea unor exerciții cu semnele
corespunzătoare operațiilor matematice
astfel încât egalitățile date să fie adevărate
- rezolvarea de probleme cu operaţiile
aritmetice studiate .
Limba română 2.1.;3.1.; Textul literar discutarea aspectelor relevante Resurse materiale Observarea sistematică
3.3.;3.4.; -lectura textului descoperite în text/carte referitoare la text suport: Povestea a comportamentului de
4.3.; personaj ; Iepurașului Peter, după cititor
- realizarea unui portret al personajului Beatrix Potter
folosind diferite modalităţi de exprimare ; Resurse procedurale:
- participarea la joc de rol pentru a intra în exercițiul, conversaţia,
pielea personajului ; explicaţia, procedee de
- aprecierea interpretării după criterii citire activă
convenite;
Științe 1.1. - identificarea, în textul citit, a unor
cuvinte care se referă la însușiri ;
- completarea unor enunţuri referitoare la
conţinutul textului alegând dintre
variantele de răspuns date;
- formularea unor răspunsuri la întrebări
referitoare la conţinutul textului ;
AVAP 2.4. - realizarea de liste cu aspecte
semnificative descoperite în textul suport
şi clasificarea acestora în funcţie de diverse
criterii;
- folosirea metodelor gândirii critice
pentru explorarea textelor ;
- expoziţie de portrete: colaj, foto, desen
şi descriere verbală;
- prezentarea unui personaj de poveste,
film, serial pentru copii.
Științe ale naturii 1.1.;1.2. Sistemul solar -completarea unui ciorchine pornind de la Resurse materiale:  Temă de lucru
cuvântul planetă Cd, laptop, videoproiector În clasă
-observarea unor aspecte dinamice ale Resurse procedurale: -scrierea unui scurt text
realității înconjurătoare sau mai conversația, explicația, creativ
îndepărtate de mediul de viață cunoscut ciorchinele,organizatorul  Evaluare după
prin vizionarea unor filme sau realizarea grafic, exerciții de scriere rezolvarea sarcinilor de
LLR 4.1. unor jocuri de rol (de exemplu: mișcarea creative, ciorchinele învățare
planetelor Sistemului Solar)
-completarea unor enunțuri lacunare
-realizarea de corespondențe
Ed. civică 2.3. -com pletrarea unor scheme referitoare
la Sistemul solar
-formulare de răspunsuri la întrebări
date
- scrierea unui text creativ

AVAP 1.1.;1.2.; Sistemul solar -discuții referitoare la Sistemul solar Resurse materiale:  Observarea sistematică
2.1.;2.3.; -Tehnica papier mache - prezentarea modului de lucru –Tehnica Aracet, ziare, servetele,  Expunerea lucrărilor
2.4.; papier mache acuarele, apa, pensule,  Aprecieri verbale
- stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru laptop, videoproiector individuale și în grup
1.1. pentru realizarea unui produs finit Resurse procedurale:
1.2. - confecționarea Sistemului solar folosind explicația, conversația,
diferite materiale; demonstrația, exercițiu
-realizarea unei expozitii.
Educație fizică Activități pe discipline
Miercuri- 15 Limba română 2.1.;3.1.; Textul literar- discutarea aspectelor relevante Resurse materiale Tema de lucru în clasă:
februarie 2017 3.3.;3.4.; aprofundarea textului descoperite în text/carte referitoare la text suport: Povestea formularea unor concluzii
4.3.;4.4.; -Scrierea cuvintelor personaj ; Iepurașului Peter, după pe baza textului
cam/ c-am - realizarea unui portret al personajului Beatrix Potter
folosind diferite modalităţi de exprimare;
Ed. civică 3.1. - participarea la un joc de rol pentru a intra Resurse procedurale:
în pielea personajului ; exercițiul, conversaţia,
- aprecierea interpretării după criterii explicaţia, procedee de
convenite ; citire activă
- identificarea, în textul citit, a unor
însușiri;
MM 2.1. - folosirea metodelor gândirii critice pentru
explorarea textelor;
- expoziţie de portrete: colaj, foto, desen
şi descriere verbală ;
- prezentarea unui personaj de poveste,
film, serial pentru copii .
Matematică 2.4.;2.5.; Folosirea parantezelor - rezolvarea de exerciţii folosind tabla Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
5.1.;5.3.; rotunde și pătrate înmulţirii și tabla împărțirii; manual, imagini, - efectuarea de exerciții în
- rezolvarea de exerciţii cu operaţiile Culegere de exerciții și care apar paranteze
cunoscute, respectând ordinea efectuării probleme clasa a IV-a – rotunde și pătrate.
operaţiilor şi semnificaţia parantezelor Editura Euristica
Ed. civică 3.1. rotunde și pătrate; Resurse procedurale:
- identificarea rolului parantezelor rotunde conversaţia euristică,
și a celor pătrate asupra rezultatului final explicaţia, demonstrația,
geografie 2.2. al unui exerciţiu; exerciţiul, jocul didactic
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
expresie numerică dată.
Geografie 1.1.;1.3.; Marile unități - explorarea unor reprezentări spațiale și a Resurse materiale:  Temă de lucru în clasă
2.3.;3.3.; geografice ale unor imagini ale Carpaților Orientali, - Harta unităților majore -Diagrame Venn
4.2.;4.3. României – Carpaților Meridionali și Carpaților de relief; pentru asemănări și
Istorie 4.2. caracteristici generale Occidentali; - Atlas geografic; deosebiri între grupele de
(pe trepte de relief) - descrierea dirijată a munților Carpați pe - Manualul de geografie, munți după reperele
1. Carpații Orientali baza unui vocabular de sprijin, având la Editura Intuitext; stabilite;
dispoziție harta fizică a României; - Dicţionarul geografic;  Portofoliu:
1.1. - compararea caracteristicilor geografice - Texte narative; imagini/  Observarea
științe ale grupelor de munți după următoarele grafice/diagrame cu sistematică:
repere: întindere, înălțime, modul de elemente din realitate;
formare, aspect/alcătuire; - Computer,
- explicarea și utilizarea în enunțuri a videoproiector; CD.
conceptelor: rocă, lavă, Vulcan, chei,
pesteră, sedimente; Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, jocul didactic.

Educație fizică Activități pe discipline


Religie Activități pe discipline
Joi- 16 februarie Limba engleza Activități pe discipline
2017 Limba română 1.2.;3.1.; Planul dezvoltat de - explicarea sensului cuvântului pornind Resurse materiale: ● Temă de lucru în clasă
3.2.;3.3.; idei de la context ; text suport Povestea  Observarea
4.4.; - citirea selectivă a textului studiat în ora Iepurașului Peter, după sistematică
anterioară, în funcţie de repere date de Beatrix Potter a comportamen
învățător sau colegi ; tului de cititor
Ed. civică 3.1. - transcrierea unui pasaj din text selectat
în funcţie de interesul cititorului pentru Resurse procedurale:
experienţele relatate ; exercițiul, conversaţia,
- citirea unor enunţuri care suscită explicaţia
interesul şi evidențierea emoției sau a
reacției provocate de întâmplările din text;
- formularea unor răspunsuri personale şi
motivarea cu ajutorul întâmplărilor din
text;
- întocmirea planului de idei principale al
textului prin ordonarea enunțurilor date ;
raportarea propriei experiențe la cea a
personajelor .
- realizarea de liste cu aspecte
semnificative descoperite în textul suport
şi clasificarea acestora în funcţie de diverse
criterii;
- relatarea, în scris, a conţinutului unui
paragraf citit pe baza întrebărilor: cine, ce,
cum, unde, de ce a făcut...? .
Matematică 2.4.;2.5.; Folosirea parantezelor efectuarea de adunări/scăderi, fără trecere Resurse materiale: fișe de  Evaluarea după
5.1.;5.3.; rotunde și pătrate și cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – lucru, Culegere de rezolvarea sarcinilor de
1 000 000 ; exerciții și probleme clasa învățare:
- rezolvarea de exerciţii folosind tabla a IV-a – Editura Euristica Tehnica semaforului
înmulţirii și tabla împărțirii; Resurse procedurale:
Ed. civică 3.1. - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru conversaţia, explicaţia,
compararea rezultatelor unor operaţii demonstrația, exerciţiul
aritmetice;
- rezolvarea de exerciţii cu operaţiile
cunoscute, respectând ordinea efectuării
operaţiilor şi semnificaţia parantezelor
rotunde și pătrate;
- identificarea rolului parantezelor rotunde
și a celor pătrate asupra rezultatului final
al unui exerciţiu;
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
expresie numerică dată .
Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Jocuri de mișcare, -participarea la ștafete și jocuri de mișcare Materiale:ecusoane  Observarea
2.1.;1.3. trasee aplicative și integrate în activitățile ludice școlare și pentru echipe, cretă sistematică a
ștafete posibil a fi utilizate în activitățile colorată pentru marcarea comportamentului
cuprinzând deprinderi extrașcolare elevilor
traseelor
motrice complexe -îndeplinirea adecvată a rolurilor de
( utilitar- aplicative) conducere/ subordonare în cadrul
Procedurale: explicația,
-tracțiune- activităților de joc și mișcare
exercițiul, jocul
împingere - participarea la repartizarea rolurilor în
-cățărare- coborâr cadrul grupurilor
-tracțiune - participarea la constituirea
-escaladare echipelor

Vineri- 17 februarie Sah Activități pe discipline


2017 Lb. engleza Activități pe discipline
Limba română 2.5.;3.3.; Povestirea în scris - citirea selectivă a textului studiat în ora Resurse materiale:  Evaluarea după
3.5.;4.5.; anterioară, în funcţie de repere date de text suport Povestea rezolvarea sarcinilor de
3.4.; învățător sau colegi ; Iepurașului Peter, după învățare
- citirea unor enunţuri care suscită Beatrix Potter;
interesul şi evidențierea emoției sau a
reacției provocate de întâmplările din text; Resurse procedurale:
- formularea unor răspunsuri personale şi exercițiul, conversaţia,
motivarea cu ajutorul întâmplărilor din explicaţia
text;
JM 1.3. - întocmirea planului de idei principale al
textului prin ordonarea enunțurilor date ;
raportarea propriei experiențe la cea a
personajelor .
- realizarea de liste cu aspecte
semnificative descoperite în textul suport
şi clasificarea acestora în funcţie de diverse
criterii;
- relatarea, în scris, a conţinutului unui
paragraf citit pe baza întrebărilor: cine, ce,
cum, unde, de ce a făcut...? .
Muzică și mișcare 1.1.;3.1.; Măsura de 2/4 -audierea unor piese muzicale, cu Resurse materiale :  Observarea
3.2.; observarea unor diferenţieri de gen, Laptop, cd-uri sistematică
expresivitate, tempo (lent/rapid), măsură Resurse procedurale:
(binară/ternară), ritm, aspecte dinamice Explica’ia, exerci’iul, jocul
LLR şi timbrale
-audiţie şi urmărire pe portativ a notelor
3.1. şi pauzelor unor cântece simple, cu textul
muzical în faţă, urmărind cu degetul pe
hârtie sau pe tablă succesiunea de
înălţimi de sunete şi valori de note şi
pauze
Săptămâna 2
Luni-20 februarie Istorie 1.2.;2.2.; Ștefan cel Mare -formularea de întrebări și răspunsuri Resurse materiale:  Observarea
2017 2.3; 4.1.; Mihai Viteazul referitoare la faptele discutate manual editura Aramis sistematică
4.2.;4.3.; -selectarea unei informații dintr-un text Culegere de texte istorico-
istoric/sursă și motivarea alegerii făcute geografice
repovestirea unor legende și povestiri Resurse procedurale:
istorice completarea unor texte lacunare Conversația, explicația,
realizarea și învățarea prin
-prezentarea unor proiecte individuale și descoperire, jocul
de grup pe diferite teme
Geografie 2.2. istorice realizarea prezentării unei
personalități istorice/ a unui eveniment
istoric
-realizarea unor afișe pentru promovarea
3.3. unor serbări/concurs uri cu tematică
LLR istorică dramatizarea unor lecturi istorice
cunoscute
-citirea unei hărţii geografice şi a uneia
istorice; citirea şi interpretarea unor
imagini / fotografii;
-identificarea informaţiei dintr -o sursă
folosind întrebări ajutătoare; realizarea
unor compuneri , desene despre
personalităţi, fapte; observarea, analiza
unor tablouri, imagini, filme, diapozitive,
texte referitoare la evenimente,
personalităţi;
Educație civică 2.2. Comportamentul în -exerciții de identificare a unor Resurse materiale:  Observarea
familie comportamente moral-civice în familie, Manual, Caietul elevului sistematică a
școală, în grupul de prieteni, în locuri clasa a IV-a educație comportamentului
3.3. publice, pornind de la lecturi, fabule, civică, editura Ars Libri elevilor
LLR desene animate adecvate vârstei elevilor, Resurse procedurale:  Temă de lucru
situații familiare de viață Conversația, explicația, în clasă
- exemplificarea unor comportamente problematizarea, jocul
moral-civice specifice vieții cotidiene
MM 2.1. - jocuri de rol care pun în practică
comportamente moral-civice în contexte
familiare (din familie, școală, grupul de
prieteni, din locuri publice)

Matematică 2.4.;2.5.; Folosirea parantezelor efectuarea de adunări/scăderi, fără trecere Resurse materiale: fișe de  Evaluarea după
5.1.;5.3.; rotunde și pătrate și cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – lucru, Culegere de rezolvarea sarcinilor de
1 000 000 ; exerciții și probleme clasa învățare:
- rezolvarea de exerciţii folosind tabla a IV-a – Editura Euristica Tehnica semaforului
Științe 1.1. înmulţirii și tabla împărțirii; Resurse procedurale:
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru conversaţia, explicaţia,
compararea rezultatelor unor operaţii demonstrația, exerciţiul
aritmetice;
- rezolvarea de exerciţii cu operaţiile
cunoscute, respectând ordinea efectuării
Ed. civică 3.1. operaţiilor şi semnificaţia parantezelor
rotunde și pătrate;
- identificarea rolului parantezelor rotunde
și a celor pătrate asupra rezultatului final
al unui exerciţiu;
- asocierea rezolvării unei probleme cu o
expresie numerică dată.
Limba română 2.1.;3.1.; Personajul literar. discutarea aspectelor relevante  Resurse materiale: Observarea sistematică:
3.3.;3.4.; Asemănări și deosebiri descoperite în text, carte referitoare la Fise de lucru comportamentul
personaj ; interacțional în realizarea
- identificarea însuşirilor personajelor în Resurse procedurale: fişei de identitate a unui
textul citit; exercițiul, conversaţia, personaj
Istorie 4.2. - folosirea metodelor gândirii critice pentru explicaţia, procedee de
explorarea textului: diagrama Venn, citire activă, jocul didactic, ● Interevaluarea:
cvintetul ; ciorchinele corectarea scrierii pe baza
2.1. - completarea unor enunţuri referitoare la unor reguli date de cadrul
MM conţinutul textului alegând dintre didactic
variantele de răspuns date ;
- formularea unor răspunsuri la întrebări
referitoare la conţinutul textului ;
-realizarea de liste cu aspecte
semnificative descoperite în textul suport
şi clasificarea acestora în funcţie de diverse
criterii .
Marți- 21 februarie Matematică 5.1.;5.3.; Probleme care se - identificarea şi analiza datelor unei Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
2017 rezolvă prin metoda probleme ; manual, fișe de lucru, - rezolvarea unor
comparației - identificarea expresiilor și cuvintelor din Culegere de exerciții și probleme folosind metoda
enunţurile problemelor care sugerează probleme clasa a IV-a – comparației
Ed. civică 3.1. operaţiile aritmetice studiate (a dat, a Editura Euristica
primit, a distribuit în mod egal, de două ori Resurse procedurale:
JM 1.3. mai mult etc.) ; explicaţia, demonstrația,
- rezolvarea de probleme folosind exerciţiul,
simboluri, numere sau reprezentări grafice problematizarea
(5.3);
- rezolvarea unor probleme prin metoda
comparației;
- formularea de probleme pornind de la
relaţii matematice date .
Științe ale naturii 1.1.;1.2.; Soarele-sursa de -vizionarea unui scurt documentar Resurse materiale:  Temă de lucru în
lumina si caldura -precizări privind exploziie solare, Fise de lucru, laptop, clasă
posibilitatea de extincție a acestei stele documentar -organizator grafic
etc; Resurse procedurale:
-completarea unui ciorchine pornind de la conversația, explicația,  Evaluare
Geografie 2.2. titlul lecției ciorchinele,organizatorul după
-formulare de răspunsuri la întrebări date grafic rezolvarea sarcinilor de
MM 2.1. -completarea unui tabel și a unei scheme/ învățare
organizator grafic
Limba română 2.1.;3.1.; Textul descriptiv -lectura activă a unor texte descriptive Resurse materiale: fise de Observarea sistematică:
3.3.;3.4.; -stabilirea planului de idei lucru comportamentul de cititor
4.3.; - elaborarea compunerilor Resurse procedurale:
-analiza si evaluara textelor descriptive exercițiul, conversaţia,
-prezentarea unui personaj de poveste, explicaţia, procedee de
film, serial pentru copii . citire activă
AVAP 2.4.
Arte vizuale 1.1.;1.2.; Farmecul primăverii- -participarea la exerciții-joc de Resurse materiale:  Observarea sistematică
2.1.;2.3.; tehnici de lucru cu explorare a legăturii dintre cuvinte cheie Manual, hârtie colorată,  Expunerea lucrărilor
2.4.; hârtia și compoziții plastice, sculpturi, fotografii lipici, modele  Aprecieri verbale
-Tehnica Origami etc. (subiectul compoziției/lucrării) Resurse procedurale: individuale și în grup
Științe 1.1. -diversificarea, în compoziții explicația, conversația,
1.2. bidimensionale, a tehnicilor de lucru pe demonstrația, exercți
diferite suprafețe (de exemplu, hârtie,
țesături, ceramică etc.)
- generarea de forme expresive prin
diverse tehnici și cu diferite materiale, în
-realizarea de expoziții tematice pe
baza tehnicilor: Quilling, Origami,
Kirigami, Tangram, împletituri din fire/
pănuși de porumb, obiecte modelate în
lut sau pastă de modelaj, tricouri și
sacoșe decorate/personalizate, seturi
cană – farfurie decorate/ pictate,
cadrane de ceas personalizate etc.
- stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru
pentru realizarea unui produs finit
- confecționarea de bijuterii realizate
manual folosind materiale accesibile
Educație fizică Activități pe discipline
Miercuri- 22 Limba română 2.1.;3.1.; Textul în care se -discutarea aspectelor relevante Resurse materiale: lecturi Observarea sistematică:
februarie 2017 3.3.;3.4.; prezintă un portret descoperite în text/carte referitoare la în care se creionează comportamentul de cititor
4.3.; personaj ; portretul Lui Stefan cel
- realizarea unui portret al personajului Mare
folosind diferite modalităţi de exprimare ; Resurse procedurale:
- participarea la joc de rol pentru a intra în exercițiul, conversaţia,
AVAP 2.4. pielea personajului ; explicaţia, procedee de
- formularea unor răspunsuri la întrebări citire activă
referitoare la conţinutul textului ;
- realizarea de liste cu aspecte
semnificative descoperite în textul suport
şi clasificarea acestora în funcţie de diverse
criterii ;
- folosirea metodelor gândirii critice
pentru explorarea textelor ;
- stabilirea trăsăturilor fizice și morale;
- prezentarea personajului literar;
Matematică 5.1.;5.3.; Probleme care se - identificarea şi analiza datelor unei Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
rezolvă prin metoda probleme ; manual, fișe de lucru, - rezolvarea unor
comparației - identificarea expresiilor și cuvintelor din Culegere de exerciții și probleme folosind metoda
enunţurile problemelor care sugerează probleme clasa a IV-a – comparației
LLR 3.1. operaţiile aritmetice studiate (a dat, a Editura Intuitext
primit, a distribuit în mod egal, de două ori Resurse procedurale:
mai mult etc.); explicaţia, demonstrația,
Ed. civică 3.1. - rezolvarea de probleme folosind exerciţiul,
simboluri, numere sau reprezentări grafice problematizarea
;
- rezolvarea unor probleme prin metoda
comparației;
- formularea de probleme pornind de la
relaţii matematice date .
Geografie 1.1.;1.3.; Marile unități - explorarea unor reprezentări spațiale și a Resurse materiale:  Temă de lucru în clasă
2.3.;3.3.; geografice ale unor imagini ale Carpaților Orientali, - Harta unităților majore -Diagrame Venn
4.2.;4.3. României – Carpaților Meridionali și Carpaților de relief; pentru asemănări și
caracteristici generale Occidentali; - Atlas geografic; deosebiri între grupele de
(pe trepte de relief) - descrierea dirijată a munților Carpați pe - Manualul de geografie, munți după reperele
Științe 1.1. 1. Carpații Meridionali baza unui vocabular de sprijin, având la Editura Aramis stabilite;
dispoziție harta fizică a României; - Dicţionarul geografic;  Portofoliu:
- compararea caracteristicilor geografice - Texte narative; imagini/  Observarea
ale grupelor de munți după următoarele grafice/diagrame cu sistematică:
AVAP 2.4. repere: întindere, înălțime, modul de elemente din realitate;
formare, aspect/alcătuire; - Computer,
- explicarea și utilizarea în enunțuri a videoproiector; CD.
conceptelor: rocă, lavă, Vulcan, chei, Resurse procedurale:
pesteră, sedimente; conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, jocul didactic.

Educație fizică Activități pe discipline


Religie Activități pe discipline
Joi, 23 februarie Limba română 2.1.;3.4.; Scrierea unui text tip -discutarea aspectelor relevante Resurse materiale: , fişe  Interevaluarea -
2017 4.3.; portret descoperite în text/carte, referitoare la de lucru corectarea scrierii
personaj ; Resurse procedurale: textului, pe baza unor
AVAP 2.4. - folosirea metodelor gândirii critice exercițiul, conversaţia, criterii: informații despre
pentru explorarea textelor care prezintă explicaţia vârstă, ocupație;însușiri
un portret; fizice, însuşiri morale,
- scrierea unui text în care se prezintă un preocupări,preferințe
portret . înclinații.

Matematică 5.1.;5.3.; Probleme care se -operarea cu terminologia specifică Resurse materiale:  Observarea
rezolvă prin metoda operațiilor matematice ; manualul, imagini, sistematică: atitudinea
mersului invers - aflarea numărului necunoscut prin Culegere de exerciții și elevilor faţă de sarcina
metoda mersului invers ; probleme clasa a IV-a – dată
3.1. - identificarea şi analiza datelor unei Editura Intuitext
LLR probleme ; Resurse procedurale:
- identificarea expresiilor și cuvintelor din conversaţia, exerciţiul,
enunţurile problemelor care sugerează jocul didactic,
științe 1.1. operaţiile aritmetice studiate problematizarea
- rezolvarea de probleme folosind metoda
mersului invers ;
- compunerea de probleme folosind
expresii numerice .
Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Jocuri de mișcare, -participarea la ștafete și jocuri de mișcare Materiale:ecusoane  Observarea
2.1.;1.3. trasee aplicative și integrate în activitățile ludice școlare și pentru echipe, cretă sistematică a
ștafete posibil a fi utilizate în activitățile colorată pentru marcarea comportamentului
cuprinzând deprinderi extrașcolare elevilor
traseelor
motrice complexe -îndeplinirea adecvată a rolurilor de
( utilitar- aplicative) conducere/ subordonare în cadrul
Procedurale: explicația,
-tracțiune- activităților de joc și mișcare
exercițiul, jocul
împingere - participarea la repartizarea rolurilor în
-cățărare- coborâr cadrul grupurilor
-tracțiune - participarea la constituirea
-escaladare echipelor

Limba engleză Activități pe discipline


Vineri- 24 februarie Sah Activități pe discipline
2017 Limba engleză Activități pe discipline
Limba română 2.1.;3.4.; Scrierea unui text tip discutarea aspectelor relevante Resurse materiale: fişe  Interevaluarea
4.3.; portret descoperite în text/carte, referitoare la de lucru
personaj ; Resurse procedurale:
- folosirea metodelor gândirii critice exercițiul, conversaţia,
AVAP 2.4. pentru explorarea textelor care prezintă explicaţia
un portret ;
- scrierea unui text în care se prezintă un
portret ;
-enaliza si evaluarea lucrărilor.

Muzică și mișcare 1.1.;3.1.; Dansul -jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă Resurse materiale:  Probă practică
3.2.; -menuetul, valsul, de vizionarea unor fragmente muzicale Manual, laptop, cd-uri
AVAP polca, mazurca însoţite de dans Resurse procedurale :
- jocuri de imitare a unor mişcări explicația, demonstrația,
2.4. caracteristice animalelor pentru ilustrarea jocul, exercițiul
unui fragment muzical/coregrafic (de
exemplu, imitarea graţiei lebedelor, ca în
baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de scurte
fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, Carnavalul animalelor
-dansuri libere, de societate, moderne
- jocuri de diferenţiere a mişcărilor între
dansuri lente/rapide, binare/ternare,
individuale/colective

Săptămâna 3
Luni-6 martie 2017 Istorie 1.2.;2.2.; Recapitulare -formularea de întrebări și răspunsuri Resurse materiale:  Probă scrisă
2.3; 4.1.; Evaluare referitoare la faptele discutate manual editura Aramis  Portofoliul
4.2.;4.3.; -selectarea unei informații dintr-un text Culegere de texte istorico-
istoric/sursă și motivarea alegerii făcute geografice
3.1. repovestirea unor legende și povestiri Resurse procedurale:
LLR istorice completarea unor texte lacunare Conversația, explicația,
realrea și învățarea prin
1.1. -prezentarea unor proiecte individuale și descoperire, jocul
Științe de grup pe diferite teme
2.2. istorice realizarea prezentării unei
Geografie personalități istorice/ a unui eveniment
istoric
-realizarea unor afișe pentru promovarea
unor serbări/concurs uri cu tematică
istorică dramatizarea unor lecturi istorice
cunoscute
Matematică 5.1.;5.3.; Probleme care se aflarea numărului necunoscut prin metoda Resurse materiale:  Observarea
rezolvă prin metoda mersului invers; manualul, imagini, sistematică: atitudinea
mersului invers - identificarea şi analiza datelor unei Culegere de exerciții și elevilor faţă de sarcina
LLR 3.1. probleme ; probleme clasa a IV-a – dată
- identificarea expresiilor și cuvintelor din Editura Euristica
enunţurile problemelor care sugerează Resurse procedurale:
operaţiile aritmetice studiate conversaţia, exerciţiul,
- rezolvarea de probleme folosind metoda jocul didactic,
mersului invers; problematizarea
- compunerea de probleme folosind
expresii numerice ;
- verificarea rezultatelor obţinute în urma
rezolvării unei probleme
Educație civică 2.2. Comportamentul în -exerciții de identificare a unor Resurse materiale:  Observarea
școală și în grupul de comportamente moral-civice în familie, Manual pentru clasa a IV- sistematică a
prieteni școală, în grupul de prieteni, în locuri a -Educație civică, editura comportamentului
publice, pornind de la lecturi, fabule, Ars Libri elevilor
desene animate adecvate vârstei Resurse procedurale:  Temă de lucru
JM 1.3. elevilor, situații familiare de viață conversația, explicația, în clasă
- exemplificarea unor comportamente problematizarea, jocul
moral-civice specifice vieții cotidiene
- jocuri de rol care pun în practică
comportamente moral-civice în
contexte familiare (din familie, școală,
grupul de prieteni, din locuri publice)

Limba română 3.1.;3.4.; Adjectivul- număr și - identificarea, în textul citit, a unor Resurse materiale: fise  Tema de lucru în
4.4.;3.5.: gen cuvinte care se referă la însușiri ale de lucru clasă:
obiectelor ; Resurse procedurale: identificarea
- folosirea metodelor gândirii critice exercițiul, conversaţia, substantivelor însoţite de
2.4. pentru explorarea textelor – ciorchinele, explicaţia, procedee de adjective, stabilirea
AVAP dacă aş fi, aş fi …; citire activă, jocul didactic, acordului
- observarea rolului adjectivelor în ciorchinele ● Observarea
transmiterea mesajului textului; sistematică:
JM 1.3. - observarea dezacordului sau a altor comportamentul de cititor
abateri ;
- realizarea unei relatări în scris pe baza
unor sugestii date .
Marți 7 martie 2017 Matematică 5.1.;5.3.; Probleme -recunoașterea și utilizarea terminologiei Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
matematice ; manual, Culegere de
- identificarea şi analiza datelor unei exerciții și probleme clasa - rezolvarea unor
probleme ; a IV-a – Editura Euristica probleme folosind metoda
- identificarea expresiilor și cuvintelor din Resurse procedurale: comparației/ metoda
LLR 3.1. enunţurile problemelor care sugerează conversaţia, exerciţiul,
mersului invers
operaţiile aritmetice studiate; problematizarea, jocul
Științe 1.1. - identificarea unor situaţii concrete care didactic
se pot transpune în limbaj matematic ;
- rezolvarea unor probleme prin metoda
comparației/ metoda mersului invers (5.3);
- verificarea rezultatelor obţinute în urma
rezolvării unei probleme.
Limba română 3.1.;3.4.; Adjectivul- număr și - identificarea, în textul citit, a unor Resurse materiale:  Tema de lucru în
4.4.;3.5.: gen cuvinte care se referă la însușiri ale manual – Ed. Intuitext, clasă:
obiectelor ; Culegere de exerciții clasa identificarea
- folosirea metodelor gândirii critice a IV-a – Editura Intuitext substantivelor însoţite de
2.4. pentru explorarea textelor – ciorchinele, Resurse procedurale: adjective, stabilirea
AVAP dacă aş fi, aş fi …; exercițiul, conversaţia, acordului
- observarea rolului adjectivelor în explicaţia, procedee de ● Observarea
transmiterea mesajului textului; citire activă, jocul didactic, sistematică:
JM 1.3. - observarea dezacordului sau a altor ciorchinele comportamentul de cititor
abateri ;
- realizarea unei relatări în scris pe baza
unor sugestii date .
Științe ale naturii 1.2.:3.1.; Miscarile Pamantului. -vizionarea unor minidocumentare; Resurse materiale:  Observarea
3.2.; Formarea zilelor si a -realizarea de experimente privind Laptop, videoproiector, sistematrică
noptilor miscarile Pamantului; glob pamantesc, lanterna a comportamentului
-completarea unor scheme, tabele privind Resurse procedurale: elevilor
AVAP 3.1. tema lectiei conversația, explicația,  Probă scrisă
-explicarea unor fenomene survenite in problematizarea,
urma miscarii de rotatie și a celei de organizator grafic
revolutie;
-reprezentarea grafica a celor doua
miscari;
Arte vizuale 1.1.;1.2.; Felicitări pentru -vizionare PPT- semnificația zilei de 8 Resurse materiale:  Observarea
2.1.;2.3.; mama Martie Laptop, videoproiector, sistematică
2.4.; hârtie colorată, lipici,
-diversificarea, în compoziții materiale diverse  Expunerea lucrărilor
bidimensionale, a tehnicilor de lucru pe Resurse procedurale:  Aprecieri verbale
JM 1.3. diferite suprafețe (de exemplu, hârtie, explicația, conversația, individuale
țesături, ceramică etc.) demonstrația, exercțiul
- generarea de forme expresive prin
diverse tehnici și cu diferite materiale, în
realizarea de felicitări pe baza tehnicilor:
Quilling, Origami, Kirigami, Tangram etc.
- stabilirea, în echipă, a etapelor de
lucru pentru realizarea unui produs finit
- confecționarea de bijuterii realizate
manual folosind materiale accesibile
Educație fizică Activități pe discipline
Miercuri- 8 martie Limba română 3.1.;3.4.; Adjectivul - identificarea, în textul citit, a unor Resurse materiale: fișe Tema de lucru în clasă:
2017 4.4.; Scrierea corectă a cuvinte care se referă la însușiri ale de lucru scrierea corectă a unor
adjectivelor obiectelor; Resurse procedurale: adjective care însoţesc
- folosirea metodelor gândirii critice exercițiul, conversaţia, anumite substantive
pentru explorarea textelor – ciorchinele, explicaţia, procedee de ● Interevaluarea:
AVAP 2.4. dacă aş fi, aş fi … ; citire activă, jocul didactic, corectarea scrierii pe baza
- observarea rolului adjectivelor în ciorchinele unor reguli date de cadrul
Ed. civică 3.1. transmiterea mesajului textului ; didactic
- observarea dezacordului sau a altor
abateri ;
- realizarea unei relatări în scris pe baza
unor sugestii date .
Matematică 2.4.;2.5.;  Recapitulare - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile Tema de lucru în clasă:  Autoevaluare:
5.1.;5.3.; - Ordinea efectuării cunoscute, respectând ordinea efectuării -rezolvarea unor  Completarea fișei de
operaţiilor şi folosirea operaţiilor şi semnificaţia parantezelor probleme folosind reflecție:
1.1. parantezelor rotunde şi rotunde și pătrate; metoda comparației/ a) Metoda de rezolvare
Științe pătrate - rezolvarea de probleme cu operaţii de metoda mersului invers preferată a fost .... .
- Probleme care se acelaşi ordin/ de ordine diferite ; b) La metoda mersului
rezolvă prin metoda - identificarea cuvintelor/sintagmelor în invers, mi s-a părut
Ed. civică 3.1. comparației enunţurile problemelor care sugerează interesant să .... .
- Probleme care se operaţiile aritmetice studiate; c) Mi-a fost ușor să .... . d)
rezolvă prin metoda - rezolvarea unor probleme prin metoda Mi-a fost dificil să ....
mersului invers comparației/ metoda mersului invers;
- verificarea rezultatelor obţinute în urma
rezolvării unei probleme.
Geografie 1.1.;1.3.; Marile unități explorarea unor reprezentări spațiale și a Resurse materiale:  Temă de lucru în clasă
2.3.;3.3.; geografice ale unor imagini ale Carpaților Orientali, - Harta unităților majore -Diagrame Venn
4.2.;4.3. României – Carpaților Meridionali și Carpaților de relief; pentru asemănări și
caracteristici generale Occidentali; - Atlas geografic; deosebiri între grupele de
(pe trepte de relief) - descrierea dirijată a munților Carpați pe - Manualul de geografie, munți după reperele
Istorie 4.2. 1. Carpații Ocidentali baza unui vocabular de sprijin, având la Editura Aramis stabilite;
dispoziție harta fizică a României; - Dicţionarul geografic; -organizator grafic
- compararea caracteristicilor geografice - Texte narative; imagini/  Portofoliu:
ale grupelor de munți după următoarele grafice/diagrame cu  Observarea
repere: întindere, înălțime, modul de elemente din realitate; sistematică:
Științe 1.1. formare, aspect/alcătuire; - Computer,
- explicarea și utilizarea în enunțuri a videoproiector; CD.
conceptelor: rocă, lavă, Vulcan, chei, Resurse procedurale:
pesteră, sedimente; conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, jocul didactic
Educație fizică Activități pe discipline
Religie Activități pe discipline
Joi, 9 martie 2017 Limba română 3.1.;3.2.; Recapituare – identificarea de informații explicit Resurse materiale: Proba orală
3.4.;3.5.; -Personajele. formulate, dintr-un text citit la prima fişe de lucru
4.3.; Asemănări şi deosebiri vedere ;
- Adjectivul - formularea unor răspunsuri personale şi  Observarea
- Textul în care se motivarea cu ajutorul întâmplărilor din Resurse procedurale: sistematică:
prezintă un portret text ; conversaţia, exerciţiul
- Scrierea unui text în - folosirea metodelor gândirii critice pentru
care se prezintă un explorarea textelor care prezintă un
portret portret ;
- observarea dezacordului sau a altor
abateri ;
- scrierea unui text în care se prezintă un
portret .

Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Jocuri de mișcare, -participarea la ștafete și jocuri de mișcare Materiale:ecusoane  Observarea
2.1.;1.3. trasee aplicative și integrate în activitățile ludice școlare și pentru echipe, cretă sistematică a
ștafete posibil a fi utilizate în activitățile colorată pentru marcarea comportamentului
cuprinzând deprinderi extrașcolare traseelor elevilor
motrice complexe -îndeplinirea adecvată a rolurilor de
( utilitar- aplicative) conducere/ subordonare în cadrul Procedurale: explicația,
-tracțiune- activităților de joc și mișcare
exercițiul, jocul
împingere - participarea la repartizarea rolurilor în
-cățărare- coborâr cadrul grupurilor
-tracțiune - participarea la constituirea
-escaladare echipelor

Matematică 2.4.;2.5.;  Evaluare - Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: fișe de  Proba scrisă
5.1.;5.3.; - Ordinea efectuării – efectuarea de exerciții respectând lucru Grila Cum te poți aprecia
operaţiilor şi folosirea ordinea efectuării operațiilor; Resurse procedurale:
parantezelor rotunde – rezolvarea de exerciţii cu operaţiile conversaţia, exerciţiul
şi pătrate cunoscute, respectând ordinea efectuării
- Probleme care se operaţiilor şi semnificaţia parantezelor
rezolvă prin metoda rotunde și pătrate;
comparației – aflarea numărului necunoscut prin
- Probleme care se metoda mersului invers;
rezolvă prin metoda – rezolvarea unor probleme prin metoda
mersului invers comparației;
– rezolvarea unor probleme prin metoda
mersului invers.

Limba engleză Activități pe discipline


Vineri- 10 martie Limba engleză  Activități pe discipline
2017 Sah  Activități pe discipline
Limba română 3.1.;3.2.; Evaluare Itemii de evaluare vizează: Resurse materiale: Proba scrisă
3.4.;3.5.; -Personajele. – identificarea de informații explicit fişe de evaluare
4.3.; Asemănări şi deosebiri formulate, dintr-un text citit la prima Resurse procedurale:
- Adjectivul vedere ; conversaţia, exerciţiul
- Textul în care se - formularea unor răspunsuri personale şi
prezintă un portret motivarea cu ajutorul întâmplărilor din
- Scrierea unui text în text ;
care se prezintă un - folosirea metodelor gândirii critice pentru
portret explorarea textelor care prezintă un
portret ;
- observarea dezacordului sau a altor
abateri ;
- scrierea unui text în care se prezintă un
portret .

Muzică și mișcare 1.1.;3.1.; Dansul -jocuri de exprimare mimică a reacţiei faţă Resurse materiale:  Probă practică
3.2.; -menuetul, valsul, de vizionarea unor fragmente muzicale Manual, laptop, cd-uri
AVAP polca, mazurca însoţite de dans Resurse procedurale :
- jocuri de imitare a unor mişcări explicația, demonstrația,
2.4. caracteristice animalelor pentru ilustrarea jocul, exercițiul
unui fragment muzical/coregrafic (de
exemplu, imitarea graţiei lebedelor, ca în
baletul vizionat, faţă de mişcarea greoaie a
ursului)
- stimularea exprimării spontane a unor
reacţii, emoţii, sentimente faţă de scurte
fragmente muzicale contrastante (de
exemplu, Carnavalul animalelor
-dansuri libere, de societate, moderne
- jocuri de diferenţiere a mişcărilor între
dansuri lente/rapide, binare/ternare,
individuale/colective