Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect

didactic
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 1 “Dimitrie Luchian”
Data: 16 februarie 2012
Clasa: I
Învăţător: Toader Mariana
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Vraja textelor
Subiectul: Povestea nucii lăudăroase, de Vladimir Colin
Tipul lecţiei: mixtă

Obiective de referinţă:
1.1. să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral
2.1. să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date
3.3. să desprindă semnificaţia globală a unui text citit

Obiective operaţionale:

O1 : – să facă predicţii, identificând elementele esenţiale ale textului”Povestea nucii


lăudăroase”, de Vladimir Colin
O2 : - să explice înţelesul cuvintelor cruţa, neisprăvit, neînsemnată, dihanie şi a
expresiilor”a trage un pui de somn” ,”a o lua la sănătoasa”
O3 : să asocieze imaginea obţinută din puzzle cu propoziţia corespunzătoare;
O4 : – să povestească, respectând şirul de întâmplări sprijinindu-se de imagini;
O5 :– să identifice mesajul transmis de textul literar.

Resurse:
 procedurale: lectura predictivă, Gândiţi- lucraţi în grup-Comunicaţi, conversaţia,
instructaj verbal
 materiale: fişa cu textul „Povestea nucii lăudăroase”, planşe, jetoane cu litere,
ilustraţii cu personaje
 organizatorice: frontal, individual, pe grupe
 temporale: 45 minute

Bibliografie:
 Eugenia Şincai şi gh. Alexandru, Lecturi pentru ciclul primar, vol. I, Ed
Gh.Alexandru, Craiova, 1993”;
 Bratu G., Aplicaţii ale metodelor de gândire critică în învăţământul primar, Ed.
Humanitas Educaţional, 2004”;
 ***Programa şcolară clasele I şi a-II-a, Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Bucureşti, 2004;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Resurse
NrC Secvenţele Ob Conţinutul informaţional
rt instruirii op Activitatea Evaluare
Forme de
Procedurale Materiale
organizare
Activitatea învăţătorului elevilor

1. Moment  Asigură condiţiile optime pentru


organizatoric buna desfăşurare a lecţiei. Se pregătesc pentru începerea Instructaj
Frontal
orei de lectură. verbal
1'

2. Adresez întrebări referitoare la Răspund la întrebări:


conţinutul textului studiat în ora
Verificarea anterioară: Conversaţia Frontal
cunoştinţelor -Ce text am studiat la lectura ora -.........Ridichea uriaşă
O1 trecută? -Nu se cunoaşte autorul poveştii
8' -Cunoaştem autorul poveştii? deoarece este scris după o
-Care sunt personajele ce apar în
poveste populară rusă.
poveste?
- Ce am învăţat din această ........:batrânul, bătrâna, nepoata,
poveste? căţelul, pisica, şoricelul.
..........să fim buni şi să-i ajutăm
pe cei care au nevoie. Povestirea Ghemul Frontal Observar
-Vă mai amintiţi acţiunea poveştii? „Deapănă”firul poveştii cu ea
-Haideţi să mergem pe firul ajutorul unui ghem ce orală sistematic
poveştii.
simbolizează întreaga poveste. ă
Captarea  Prezintă elevilor o planşă în Conversaţia Poster frontal
atenţiei care apar personajele din textul
„Ridichea uriasă”. Ilustraţii
3' Solicită elevilor să le ordoneze personaje
Aşează ridichea şi personajele în
aşa cu apar în text, descoperind
litera care se află pe verso. ordinea desfăşurării acţiunii: Jetoane
În final vor descoperi cuvântul bătrânul, bătrâna, nepoata, cu litere
ascuns. căţelul, pisica, şoricelul.
Descoperă în spatele acestora
cuvântul POVESTE.
4. Anunţarea  Anunţă că astăzi vor învăţa la Ascultă şi reţin titlul lecţiei. Frontal
titlului lecţiei lectură textul „ Povestea nucii
şi a lăudăroase”, de Vladimir Colin
obiectivelor Reţin obiectivele operaţionale
Precizează obiectivele lecţiei într-o
operaţionale ale lecţiei.
manieră accesibilă elevilor.
1'

Dirijarea Citeşte textul pe fragmente(anexa Observar


învăţării 1) şi solicită elevilor să facă ea
predicţii după fiecare fragment. sistematic
15’  Lectură predictivă a textului
Ascultă cu atenţie lectura Lectura Fişă text Frontal ă
Fragmentul I:
„A fost odată o nucă.............. primului fragment. predictivă
Fireşte, nuca…”
Explică înţelesul expresiei:
Solicită explicarea expresiei:
a dormi
”a trage un pui de somn”
Adresează elevilor întrebări în Răspund la întrebările adresate. Răspunsu
legătură cu fragmentul citit. rile
Predicţie: elevilor
-Ce credeţi că a făcut nuca?
-De ce credeţi asta? Fac predicţii şi argumentează
Individual
alegerea făcută.
Fragmentul II:
„Fireşte, nuca nu aşteptă …........... Ascultă cu atenţie lectura celui
-Ia ascultaţi, făpturi....” de-al doilea fragment.
Solicită explicarea expresiei: Frontal
Explică înţelesul expresiei:
”a o lua la sănătoasa”
a fugi
Adresează elevilor întrebări în
Răspund la întrebările adresate.
legătură cu fragmentul citit.
Individual
Predicţie: Fac predicţii şi argumentează
-Ce credeţi că le-a răspuns nuca alegerea făcută.
iepurelui şi vulpii?
-De ce credeţi asta?

Fragmentul III: Ascultă cu atenţie lectura celui


„-Ia ascultaţi, făpturi............. de-al treilea fragment.
............ Dar într-o zi....” Explică înţelesul cuvintele:
Solicită explicarea cuvintelor: a a cruţa= a ierta, a scuti
cruţa, neisprăvit, neînsemnată, neisprăvit= incapabil, fără
dihanie căpătâi
neînsemnat=neimportant
dihanie=creatură, vieţuitoare Frontal
Adresează elevilor întrebări în Răspund la întrebările adresate.
legătură cu fragmentul citit.
Predicţie: Fac predicţii şi argumentează
Individual
-Ce credeţi că s-a întâmplat în alegerea făcută.
acea zi?
-De ce credeţi asta?

Fragmentul IV:
„Dar într-o zi................. o mâncă.” Ascultă cu atenţie finalul Frontal
Adresează elevilor întrebări: poveştii.
Răspund la întrebările adresate şi
-Vă aşteptaţi ca povestea să se argumentează.
termine aşa?
-De ce credeţi că nuca a sfârşit Exemplifică situaţii din viaţa lor
astfel? când s-au lăudat pe nedrept.
-Cum era nuca?
-Vi s-a întâmplat vreodată să vă
comportaţi precum nuca?
Exemplificaţi!

6. Obţinerea  Grupează elevii câte 4. Primesc plicurile cu piesele de Gândiţi- Pe grupe Plicuri cu
performanţe- Distribuie plicuri ce conţin puzzle. lucraţi în puzzle
lor câte un puzzle, dar şi fişe cu grup- Fişe cu
propoziţii potrivite imaginilor. Comunicaţi idei
15'  Propune reîntregirea imaginii Realizează puzzle-urile şi Planşe
şi asocierea acesteia cu propoziţia asociază imaginile cu propoziţia
potrivită. potrivite.
 Solicită povestirea după Povestesc corespunzător
imagini pornind de la puzzle.(anexa imaginii primite.
2)

Concluzii şi Face aprecieri asupra desfăşurării Sunt atenţi la aprecierile aprecierea frontal
aprecieri lecţiei şi asupra comportamentului învăţătoarei. Fac aprecieri. verbală
elevilor în timpul desfăşurării
2’ lecţiei .
Anexa 1

POVESTEA NUCII LĂUDĂROASE


de Vladimir Colin
A fost odată o nucă , o nucă ... ei , ca toate nucile! Şi nuca asta creştea într-un nuc. Dar
nucul nu mai era ca toţi nucii ...Şi ştiţi de ce? Pentru că nucul ăsta se pomenise crescând în pădure.
Nu ştiu cum ajunsese acolo, printre stejari şi fagi , dar ce ştiu, e că acolo trăia de ani şi ani de zile.
Şi uite că printre nucile pe care le făcuse era şi nuca noastră .
Ei, şi într-o bună zi vine un urs mare şi se întinde sub nuc să tragă un pui de somn .
-Ah, ce bine o să dorm! spuse ursul şi se puse cu burta în sus , cu labele pe după ceafă şi
începu să sforăie: Sfârrrr-mârrr! Sfârrr-mârrr!
Tocmai atunci, creanga pe care tocmai stătea spânzurată nuca noastră strigă veselă :
-Ei, nucă-nucuşoară! Gata, poţi să-ţi dai drumul, că eşti coaptă bine ...
Fireşte, nuca nu aşteptă să i se spună de două ori. Se aruncă de pe creanga ei, fără umbrelă
sau paraşută, se aruncă vitejeşte, aşa cum se aruncă nucile şi ... drept pe nasul ursului se opri.
-Văleu! răcni ursul, deşteptat fără veste, dar nepricepând ce-l izbise tocmai de nas ( care
e partea lui cea mai simţitoare) se ridică degrabă şi-o luă la sănătoasa .
-Ehei, aţi văzut cine sunt eu? strigă atunci nuca. Se pare că sunt nespus de puternică dacă
până şi ursul se teme de mine !
Iepurele, care văzuse tot ce se petrecuse, se apropie tremurând de nucă şi o rugă cu glas
stins :
-Puternică nucă, milostiveşte-te de un biet iepure! ...Să nu mă mănânci !
-Bine, îi răspunse nuca. De astă dată te iert, dar vezi să nu mă superi prea tare şi să nu-mi
mai ieşi înainte că de! nu ştiu , zău ...
Veveriţa se rugă şi ea, plângând :
-Of şi of, puternică nucă! Îndură-te şi de o biată veveriţă...N-o mânca nici pe ea !
-Ia ascultaţi, făpturi neroade! se supără de astă dată nuca. Ce, vreţi să mă lăsaţi să mor de
foame? ... Păi, mâine o să vină lupul să mă roage să-l cruţ, apoi mistreţul, apoi cine mai ştie care
alt neisprăvit...Şi eu?
V-aţi gândit că şi eu trebuie să mă hrănesc? Doar sunt o nucă adevărată, o nucă puternică,
o nucă... Ehei, ce ştiţi voi !
Iepurele şi veveriţa o luară la fugă şi vestiră înspăimântaţi că s-a sfârşit cu pacea pădurii. S-
a ivit o dihanie cumplită, una care pare mică şi neînsemnată, dar care mănâncă urşi, lupi şi mistreţi,
cum ai înghiţi un fir de iarbă!
Toate sălbăticiunile se zăvorâră în vizuinele lor, aşteptând cu inima strânsă ca dihania cea
cumplită să li se ivească înaintea porţilor. În pădure se lăsase o tăcere grea şi nici măcar păsările
nu se mai încumetau să cânte.
Iar în tăcerea aceea se auzeau când şi când nişte ţipete grozave :
-Unde-s lupii, urşii şi mistreţii? Unde-s leii, zmeii şi balaurii?...Vreau să le trag o mamă de
bătaie şi să-i înghit pe nemestecate !
Aşa striga nuca de răsuna pădurea, şi nici lupii,nici urşii, nici mistreţii, ba nici chiar leii,
zmeii şi balaurii nu cutezau să crâcnească .
Dar într-o zi veni un băieţel, se plimbă prin pădure, găsi nuca şi, după ce-i sparse coaja o
mâncă.
Anexa 2

S-ar putea să vă placă și