Sunteți pe pagina 1din 24

            

) → 22.04.2020 – 22.05.2020
Perioada : 4 săptămâni (S28 – S31  

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate/pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Miercuri
Luni DP Întâlnirea de dimineaţă ­ salutul, prezenţa, ziua, 
2.3.; 3.2. data, meteo, agenda zilei, impresii; Abilităţi şi atitudini de învăţare
­ discuţii despre modul în care îşi organizează  a. manual, fişe de lucru
CLR învăţarea; Cum poţi face învăţarea mai b. conversaţia euristică,
­ citirea rubricii ,,Exersăm şi învăţăm”; uşoară? Observarea
2.3.; 3.1. ­ formulare de enunţuri la întrebări date; explicaţia, exerciţiul,
sistematică:
­ completarea fişei de lucru ,,Ce trebuie să fac ca să  explozia stelară, jurnalul
atitudinea
pot să învăţ?”; cu dublă intrare, RAI,
elevilor faţă de
­ realizarea unui poster cu titlul ,,Cum învăţăm?” jocul, cadranele
AVAP c. activitate frontală,
sarcina dată
­ exerciţiu­joc: ,,Jurnalul clasei în imagini şi 
2.6. cuvinte”; individuală, pe grupe
­ identificarea regulilor de igienă pentru învăţare;
­ JOC ,,O zi director la şcoală”

CLR - citirea în forme variate a textului ( citire cu voce a. manual, fişe de lucru Evaluare după
1.1.; 1.2.; tare / în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, Cheile, după Tudor Arghezi b. conversaţia euristică, rezolvarea
2.3.; 3.1.; citire ştafetă etc.); explozia stelară, harta sarcinilor de
3.2.; 4.1. - identificarea, explicarea şi integrarea în noi povestirii, exerciţiul, lucru
enunţuri a cuvintelor necunoscute; ghidul de anticipaţie,
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură reţeaua personajelor,
DP cu textul citit; explicaţia, ciorchinele
2.3. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau c. activitate frontală,
respectând un detaliu / o idee din text; individuală, în perechi
AVAP - exerciţii de transcriere, după criterii date;
2.2. - caracterizarea personajelor;
- formulare de răspunsuri , cu argumentare, la
întrebarea ,,Este corectă hotărârea familiei?”
- desenarea unei secvenţe din text

1
- măsurarea lungimii unor obiecte folosind etaloane Noi şi lumea din jurul nostru
de forme şi mărimi diferite;
- consemnarea rezultatelor şi discutarea lor ; Măsurarea lungimii
- compararea lungimii unor obiecte dintre care
MEM a. manual, fişe de lucru,
lungimea unuia se cuprinde de un număr întreg de Despre gripă
3.2.; 4.2.; metrul tâmplarului / de
ori în lungimea celuilalt;
5.1.;5.2.; croitorie, ruleta, laptop,
- ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării
6.1.; 6.4. videoproiector Temă de lucru
lungimii;
b.conversaţia,explicaţia, în clasă:
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite
CLR demonstraţia,exerciţiul, - aflarea unor
pentru efectuarea unor măsurători (rigla, panglica
2.3.; 3.1. problematizarea, munca lungimi
de croitorie, metrul de tâmplărie);
independentă, cadranele
- măsurarea unor dimensiuni cu instrumente de
c.activitate frontală,
măsură potrivite;
MM activitate individuală
- rezolvare de probleme;
1.4.
- citirea rubricii ,,Ne informăm”
- formulare de răspunsuri la întrebările învăţătoarei;
- audierea cântecului ,,Cât de lung e un viermişor”
https://www.youtube.com/watch?v=fz1AQtkhIH4
MM - interpretarea cântecului ,,La pădure”, exersând Mişcare pe muzică a. manual, laptop,
2.1.; 3.1.; mişcările sugerate de text; videoproiector
3.2.; 3.4. - învăţarea şi interpretarea cântecului ,,Coroana”, Observare
Mişcări sugerate de text / de ritm. b.conversaţia euristică,
făcând mişcările sugerate de text; sistematică
explicaţia, exerciţiul,
CLR - audiţie ,,Dans slovac nr. 8” de Antonin Dvořák Dansul
demonstraţia, audiţia
1.4. https://www.youtube.com/watch?v=P6-DVFsPnLI; Interpretare
c.activitate frontală,
vocală
EFS - mişcări efectuate în ritmul muzicii individuală, în grup
2.3.

Marţi
- verificarea însuşirii cunoştintelor despre lungime; Măsurarea lungimii a. auxiliar, fişe de lucru,
MEM - măsurarea lungimii unor obiecte şi compararea metrul tâmplarului / de
1.2.; 3.2.; acestora; Despre gripă croitorie, ruleta Evaluare
4.2.; 5.1.; - consemnarea rezultatelor şi discutarea lor ; b.conversaţia,explicaţia, predictivă
5.2.; 6.1.; -folosirea altor noţiuni în compararea mărimii demonstraţia,exerciţiul,
6.4. fiinţelor şi obiectelor (lung-scurt, înalt-scund, lat- problematizarea, munca
îngust); independentă, cadranele
CLR - ordonarea unor obiecte date, pe baza comparării c.activitate frontală,
2.3.; 3.1. lungimii; individuală, în perechi
- completarea unor casete cu numere potrivite;
- rezolvarea de probleme practice folosind unităţile
de măsură pentru lungime;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată;
- discuţii despre gripă (mod de transmitere, de
tartare etc.);
Activitate practică: Plantarea unor flori, repectând
distanţa dată (de ex. 20 cm)

2
CLR - recitirea textului ,,Cheile”; Cheile, după Tudor Arghezi
1.1.; 1.2.; - ordonarea unor enunţuri date, în ordinea în care s-
2.3.; 3.1.; au petrecut întâmplările;
3.2.; 4.1.; - povestirea orală a textului;
4.2. - realizarea de corespondențe între citate din text și
explicațiile acestora;
a. manual, fişe de lucru
- dezbatere pe baza întâmplărilor din text;
b. conversaţia euristică,
DP - selectarea din text a unor cuvinte, după criterii
exerciţiul, jurnalul cu
2.3. date; Evaluare după
dublă intrare, explicaţia,
- identificarea poziţiilor unor sunete în cuvinte date; rezolvarea
metoda Philips 6/6,
- realizarea unor dialoguri; sarcinilor de
jocul, RAI, diamantul
2h - exerciţii de transcriere; lucru
c. activitate frontală,
- discuţii despre învăţăturile desprinse din text;
individuală, în perechi
- găsirea unui alt titlu pentru text;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
- transformarea unor cuvinte după model dat;
- alcătuiri de enunţuri cu sensurile diferite ale
cuvântului ,,cheie”;
- cuvinte cu inţeles opus / asemănător;
-completarea unor enunţuri lacunare cu ortogramele
,,sa / s-a”;
EFS Alergare de rezistenta
1.2.; 2.2.; Exercitii specifice insusirii ritmului:
3.1.;3.2.; 1 . copiii, tinandu-se de maini, cate 4 in linie, trec din Alergare in tempo moderat pe
3.3. mers peste obstacole joase asezate in asa fel incat sa fie distanta de 40-50 m
- teren sport
trecute la fiecare pasire;
- obstacole(bastoane,
CLR 2. aceeasi miscare executata din alergare, obstacolele
corzi, cuburi) Apreciere
2.3. fiind asezate la o distanta mai mare intre ele;
- delimitarea globală /
3. Alergare cu 3-5 pasi intre diferite obstacole si peste
spatiului de individuală
ele, inaltimea fiind mica (bastoane, corzi, cuburi etc);
plecare si sosire
4. Alergare peste obstacole joase (30-40 cm);
5. Alergare in tempo moderat pe distanta de 40-50 m
individual si pe perechi;
- corectari;
- Jocuri dinamice: ,,Urmarirea", ,,Labirintul"
Miercuri MEM - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale Măsurarea capacităţii vaselor a. manual, fişe de lucru, Observarea
1.3.; 1.4.; pentru măsurarea capacitătii; sticla de 1 litru,cana de sistematică
3.2.; 4.2.; - vizionarea unui fragment dintr-un documentar ,, 250 ml, seringa de 5 ml
5.1.; 5.2.; Capacitatea, unităţi de măsură, litrul” (1 minut Despre metode de prevenţie şi etc.
6.1.; şi 14 secunde); tratare a unor boli b.conversaţia,explicaţia,
6.4. demonstraţia,exerciţiul,
https://www.youtube.com/watch?v=Pu4ndK0B3EA
problematizarea, munca
- măsurarea capacităţii unor obiecte şi exprimarea
CLR independentă, cadranele
acestora în litri şi mililitri;
2.3.; 3.1. c.activitate frontală,
- ordonarea unor vase pe baza capacităţii acestora;
individuală
- identificarea instrumentelor de măsură potrivite
AVAP pentru efectuarea unor măsurători (cana, paharul,
2.6. sticla, vasul gradat etc.);

3
- aflarea unor sume / diferenţe;
- compunere / rezolvare de problem;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- formulare de răspunsi pe baza celor citite;
- discuţii despre lumea subacvatică;
AVAP - observarea planşei model;
1.2.; 2.2; - descrierea materialele şi instrumentele folosite;
2.3.; 2.5. Paşii de lucru:
1. Cu ajutorul cutter-ului tăiaţi interiorul unei bucăţi Lumea de sub ape
CLR de carton presat astfel încât să formaţi rama cu
2.3. lăţimea de 4 cm; a. 2 buc. carton presat,
Peisaj subacvatic din scoici
2. Lipiţi cartonul albastru peste cartonul presat 3 buc. carton colorat,
întreg; adeziv aderpren
3. Lipiţi rama peste cartonul obţinut la 2; (prenadez) pentru scoici
4. Formaţi vieţuitoare subacvatice din scoici, apoi le sau alt adeziv puternic
lipiţi cu aderpren; pentru a le susţine, nisip
5. Coloraţi-le cu carioca; lipici lichid pentru nisip, Apreciere
6. Presăraţi nisip peste lipiciul lichid pe care l-aţi cutter (cuţit pentru globală
întins în partea de jos a tabloului pentru a obţine hârtie), foarfecă, Apreciere
fundul mării; carioca pentru orice individuală
7. Creaţi decoraţiuni pentru ramă (se poate folosi suprafaţă
tehnica Quilling, se pot lipi scoici mici albe) b. conversaţia euristică, Expoziţie
observarea dirijată,
explicaţia, demonstraţia,
munca independentă,
turul galeriei
c. activitate frontală,
individuală

LB. ENGLEZĂ
RELIGIE

4
Joi CLR - observarea biletului scris de Miţu şi Baruţu, a. manual, fişe de lucru Observare
1.1.; 1.2.; părinţilor (manual pag. 110); Scrierea funcţională b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; - explicarea modului de redactare a unui bilet; exerciţiul, , explicaţia,
3.2.; 4.1.; Biletul jocul, RAI, munca
- transcrierea biletului;
4.2.; 4.3. independentă,
- scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de Text suport: problematizarea
solicitare, cu respectarea convenţiilor; c. activitate frontală,
DP - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu Cheile, după Tudor Arghezi individuală, în perechi
2.3. majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie);
AVAP - reconstituirea unor bilete, din bucăţi de hârtie,
2.6.
transcrierea acestora;
2h - exerciţii de completare a unor bilete cu
informaţiile care lipsesc;
- descoperirea greşelilor din bilete date, rescrierea
acestora;
- colorarea unor bucăţi de bilete, două bilete
amestecate (cu culori diferite pentru fiecare bilet
identificat)
MEM - ordonarea unor vase pe baza capacităţii acestora; Măsurarea capacităţii vaselor a. manual, auxiliar , Autoevaluare 
1.3.; 1.4.; - identificarea instrumentelor de măsură potrivite diverse obiecte, laptop, controlată
3.2.; 4.2.; pentru efectuarea unor măsurători; videoproiector, sticle de
5.1.; 5.2.; -rezolvare / compunerea de probleme; Despre metode de prevenţie şi diverse mărimi, apă etc.
6.1.; - aflarea unor sume / diferenţe; tratare a unor boli b.conversaţia,explicaţia,
6.4. - completarea unor enunţuri lacunare / a unor exerciţiul, învăţarea prin
casete; descoperire, RAI,
CLR - experiment virtual şi practic ,,Volumul corpurilor” problematizarea
2.3.; 3.1. https://www.youtube.com/watch?v=jUn0oHsb25M c.activitate frontală,
- discuţii despre boli / metode de prevenire şi tratare individuală
a unor boli;
Joc de rol : ,,La doctor”

5
- discuţii despre lumea marină; a. cartoane - desenate cu
- observarea planşei model; peisaj marin, acuarele,
- numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor pensule
AVAP Peisaj marin
utilizate; b. conversaţia euristică,
1.2.; 2.2; (pictură)
- folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop explicaţia, demonstraţia,
2.3.; 2.5.
decorative în compoziţie; observaţia, exerciţiul,
- realizarea lucrării munca independentă
CLR
c. activitate frontală, Aprecieri
2.3.
activitate individuală globale și
individuale

Vineri CLR - vizionarea filmuleţului ,,La cireşe” *Lectură a. fişe de lectură, laptop,
1.1.; 1.2.; https://www.youtube.com/watch?v=LMYTp7i8SL0 videoproiector, creioane
2.3.; 3.1.; - formulare de răspunsuri la întrebări; La cireşe, de Ion Creangă colorate / cerate, carioci Evaluare după
3.2.; 4.1. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri b. conversaţia euristică, rezolvarea
scurte care testează înţelegerea textului vizionat; exerciţiul, , explicaţia, sarcinilor de
DP - formularea de enunţuri, după diverse criterii; explozia stelară, lucru
2.3. - completarea unor enunţuri lacunare cadranele, jurnalul cu
- argumente PRO / CONTRA privind dublă intrare, jocul
AVAP comportamentul lui Nică şi al mătuşii Mărioara; c. activitate frontală,
2.2. - povestirea orală a textului; individuală, în perechi
- recunoaşterea personajelor, după citate date;
MEM - cuvinte cu înţeles opus / asemănător;
3.2. - numirea unor poveşti scrise de Ion Creangă;
- audierea poeziei ,,Păsărica-n timpul iernii” , de
Ion Creangă (copiii reţin că autorul era şi poet);
- discuţii despre poezie, cum putem ajuta păsărelele
în anotimpul rece etc.
- realizarea unui desen ,,La cireşe”

6
MEM - aprecierea maselor unor obiecte, „cântărite” în Măsurarea masei corpurilor a. manual, fişe de lucru,
1.2.; 1.3.; propriile mâini ; diverse cântare, laptop,
1.4.; 3.2.; - experiment virtual şi practice ,,Masa corpurilor” videoproiector
4.2.; 5.1.; https://www.youtube.com/watch?v=DMikheqfQT4 Despre vaccinare b.conversaţia,explicaţia,
5.2.; 6.1.; - măsurarea masei unor obiecte folosind etaloane de exerciţiul, învăţarea prin
6.4. forme şi mărimi diferite; descoperire, cadranele,
- măsurarea masei unor obiecte şi exprimarea problematizarea
acesteia în kilograme/grame; c.activitate frontală,
Observare 
CLR - identificarea instrumentelor de măsură potrivite individuală
sistematică
2.3.; 3.1. pentru efectuarea unor măsurători (cântarul,
balanţa);
- compararea greutăţii unor obiecte;
- identificarea unităţii de măsură potrivite pentru
diverse corpuri illustrate;
- aflarea sumei / diferenţei unor greutăţi;
- rezolvare de probleme;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuţii despre vaccinare

MM - citirea rubricii ,,Să reţinem”;


2.1.; 3.1.; - discuţii despre horă; Hora
3.2.; 3.4. - vizionare ,,Învață Hora în 60 de Secunde - Curs
online de Dansuri Populare” Melodia populară ,,Mândru-i jocul
CLR https://www.youtube.com/watch?v=O2B289FqZxw Haţegana” a. manual, laptop, boxe,
1.4.; 3.1. - executarea paşilor de horă, după indicaţiile date; videoproiector
- vizionarea melodiei ,,Hora”; b.conversaţia euristică, Evaluare după
EFS https://www.youtube.com/watch?v=hhRelbxSx0Y explicaţia, exerciţiul, corectitudinea
1.1.; 2.3. - executarea paşilor specifici horei; demonstraţia, audiţia executării
- vizionarea melodiei populare ,,Mândru-i jocul c.activitate frontală, în paşilor
Haţegana” perechi, în grup
https://www.youtube.com/watch?v=00Hr4hhl6eY
- executarea pasilor pe ritmurile acestei melodii;
- activitate outdoor: dansarea ,,horei / haţeganei” se
va face în curtea şcolii pentru a avea mai mult
spaţiu de mişcare
EFS - alergari repetate pe distanta de 50 m, executate pe Alergare de rezistenta
1.2.; 2.2.; teren plat cu start din picioare;
- teren sport
3.1.;3.2.; - exersarea startului din picioare la comenzile ,,pe locuri",
- delimitarea Aprecieri
3.3. ,,pleaca"; Pasul lansat in tempo moderat,
spatiului de plecare si individuale si
- alergari de durata mai lunga alternate cu mers; executat pe 50 m, pe grupe de 6-8
sosire colective
CLR - Jocuri dinamice: ,,Sarpele isi prinde coada", elevi
2.3. ,,Navodul"

7
Luni DP a. manual, fişe de lucru
Întâlnirea de dimineaţă ­ salutul, prezenţa, ziua, 
2.3.; 3.2. b. conversaţia euristică,
data, meteo, agenda zilei, impresii; Abilităţi şi atitudini de învăţare
­ discuţii despre învăţare; explicaţia, exerciţiul,
CLR ­ exerciţiu­joc ,,Învăţarea nu are vârstă”; explozia stelară, jurnalul
Recapitulare / Evaluare
2.3.; 3.1. ­ găsirea asemănărilor şi deosebirilor întremodul de  cu dublă intrare, RAI,
Observare
învăţare a lor şi cel al bunicilor / părinţilor; diagrama Venn
sistematică
­ PROIECT ,,Cum invăţăm noi / Cum învăţau  c. activitate frontală,
AVAP
bunicii?”; individuală, pe grupe
2.6. ­ exerciţiu ,,Fructele învăţării”;
­ formulare de răspunsuri la întrebări date

- citirea replicilor personajelor illustrate (manual


pag. 111) – observarea cuvintelor scrise îngroşat; a. manual, auxiliar
CLR Scrierea cuvintelor care conţin
1.1.; 1.2.; - exerciţii de scriere a cuvintelor care conţin litera x b. conversaţia euristică,
litera ,,x”
2.3.; 3.1.; - exemplificarea unor cuvinte care conţin litera x şi exerciţiul, , explicaţia,
3.2.; 4.1.; se aud (citesc) ,, gz” şi ,,cs” ; Text suport: ciorchinele, cadranele,
4.2.; 4.3. - identificarea unor cuvinte care se scriu cu ,,cs”; organizatorul grafic
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu Cheile, după Tudor Arghezi c. activitate frontală, Evaluare după
majusculă/ cu alineat, utilizarea corectă a semnelor individuală, în perechi rezolvarea
DP sarcinilor de
de punctuaţie);
2.3. lucru
- exercitii de dictare;
- identificarea variantei corecte de scriere a
cuvintelor marcate dintr-un text dat;
- exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor;
- completarea unui rebus didactic;
- alcătuirea unui scurt text cu titlul ,,În excursie”, în
care să folosească cuvinte care conţin litera ,,x”
MEM - identificarea instrumentelor de măsură potrivite Măsurarea masei corpurilor a. auxiliar, fişe de lucru Interevaluare
1.4.; 1.5.; pentru masa corpurilor; b.conversaţia,explicaţia,
3.2.; 4.2.; -rezolvarea / compunerea de probleme; exerciţiul, RAI,
5.1.; 5.2.; - alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale Despre vaccinare organizatorul grafic,
6.1.; 6.4. pentru măsurarea masei; problematizarea
- aflarea unor sume / diferenţe / produse / câturi; c.activitate frontală,
CLR - colorarea unor mase în funcţie de criterii date; individuală, în perechi
2.3.; 3.1. - completarea unor casete cu numere potrivite;
- discuţii despre importanţa vaccinării;
AVAP - exemplificarea unor boli care pot fi prevenite prin
2.6. vaccinare

8
- discuţii despre tradiţiile comunei noastre;
MM
- identificarea unor evenimente cu ocazia cărora se a. laptop, videoproiector
2.1.; 3.1.; Observare
joacă; CD, boxe
3.2.; 3.4. sistematică
- vizionarea unui joc sucenesc (de pe CD propriu); b.conversaţia euristică,
- discuţii despre jocul sucenesc; explicaţia, exerciţiul,
CLR Jocul sucenesc Aprecieri
- formarea perechilor şi executarea jocului pe demonstraţia, audiţia
1.4.; 3.1. verbale
acorduri muzicale (vioara ca instrument principal); c.activitate frontală, în
individuale şi
- activitate outdoor: Jocul sucenesc se va face în perechi
EFS colective
curtea şcolii pentru a avea mai mult spaţiu de
1.1.; 2.3.
mişcare
Marți MEM - identificarea unor instrumente de măsurare a Măsurarea timpului. Ceasul
1.5.; 3.2.; timpului: ceas de perete, ceasul electronic, ceasul de Evaluare după
4.2.; 5.1.; mână,cronometrul; modul de
a. manual, fişe de lucru,
5.2.; 6.2. - marcarea pe cadrane de ceas desenate a jumătăţii rezolvare a
magneţi, ace de gămălie,
şi sfertului de oră; Despre forţe exercitate de magneţi sarcinilor de
diverse obiecte din fier,
CLR - realizarea unei corespondenţe între ora indicată de lucru
ceasuri, carton
ceasul cu ace indicatoare şi cel electronic;
2.3.; 3.1. b.conversaţia,explicaţia,
- rezolvarea de probleme cu sarcini de măsurare a
exerciţiul, învăţarea prin
timpului , în care se utilizează operaţia de adunare
AVAP descoperire, cadranele,
şi de scădere ;
2.6. experimentul,
- citirea rubricii ,,Ne informăm”
problematizarea
- discuţii despre magneţi;
c.activitate frontală,
- experiment : cu ajutorul magneţilor atragem
individuală, în perechi
diverse obiecte, observăm că magneţii cu poli
diferiţi se atrag şi magneţii cu poli identici se
resping;
- realizarea unui ceas din hârtie
- exemplificarea unor cuvinte care conţin litera x şi Scrierea cuvintelor care conţin
CLR
se aud (citesc) ,, gz” şi ,,cs” ; litera ,,x” a. auxiliar, fişe de lucru
1.1.; 1.2.;
- identificarea unor cuvinte care se scriu cu ,,cs”; b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.;
exerciţiul, , explicaţia,
3.2.; 4.1.; - extragerea cuvintelor care conţin ,,x” dintr-un text
organizatorul grafic Autoevaluare
4.2.; 4.3. dat, alcătuiri de enunţuri cu acestea; c. activitate frontală, controlată
- exerciţii de dictare / transcriere; individuală, în perechi
- completarea unor cuvinte lacunare;
DP
- cuvinte cu sens opus / asemănător , care include
2.3.
cuvinte care conţin litera ,,x”;
- colorarea variantei corecte a cuvintelor;
AVAP
- completarea unor propoziţii lacunare cu cuvinte
2.2.
care conţin litera ,,x”

9
- citirea în forme variate a textului dat (citire cu Text informativ. Afişul Observare
voce tare / în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe sistematică
CLR roluri, citire ştafetă etc.) ; Text suport:
- identificarea, explicarea şi integrarea în noi a. manual, fişe de lucru
1.1.; 1.2.;
enunţuri a cuvintelor necunoscute; Întâlnire în lumea cărţilor b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.;
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere exerciţiul, explicaţia,
3.2.; 4.1.;
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Text publicat în revista ,,Poveştile observarea dirijată,
4.2.; 4.3.
detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”); copilăriei” reţeaua personajelor,
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură explozia stelară
cu textul citit; c. activitate frontală,
DP
- discuţii pe marginea textului; individuală, în perechi
2.3.
- observarea textului şi a imaginii, argumentarea
legăturii dintre cele două;
- transcrierea rubricii ,,REŢINEM!”
- exersarea startului de sus, a pasului lansat de Alergare de rezistenta Observarea
semifond; Alergare in tempo uniform pe distanta sistematica
- parcurgerea in pluton (1 grupa fete si 1 grupa baieti); de 70 m, individual si pe perechi:
- exersarea actului respirator; - ritmul respirator Proba practica
EFS - revenirea dupa efort;
1.2.; 2.2.; - corectari; Alergare de durata - 2 reprize a 2'
- traseu marcat
3.1.;3.2.; - exersarea pasului lansat si a startului de sus; (baietii) si 2 reprize a 1'45" (fetele)
- cronometru
3.3. - exersarea alergarii de durata in pluton in tempo -pauza 4' intre serii
uniform moderat impus de elevul desemnat
CLR conducator de pluton timp de 2' (baietii) si 1'45"
2.3. (fetele) de doua ori;
- automatizarea structurii actului respirator;
- revenirea dupa efort; - evaluarea alergarii de rezistenja
Alergare cronometrata: 2' (baietii) si 1'45" (fetele) -
proba de control

Miercuri - ordonarea unor jetoane cu numele zilelor


săptămânii, respectiv ale lunilor anului;
- identificarea datei unor evenimente din viaţa
personală a copilului; Măsurarea timpului a. manual, fişe de lucru,
- completarea calendarului personal/calendarului calendar, jetoane
MEM
clasei cu evenimente care au importanţă pentru Calendarul b.conversaţia,explicaţia,
1.5.; 3.2.;
copii/activităţi extraşcolare; exerciţiul, învăţarea prin
4.2.; 5.1.;
- construirea unor grafice simple referitoare la descoperire, Autoevaluarea
5.2.; 6.2.
numărul zilelor lunilor anului; Despre magneţi organizatorul grafic controlată
- completarea calendarului naturii ; problematizarea
CLR
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; c.activitate frontală,
2.3.; 3.1.
- identificarea lunilor corespunzătoare fiecărui individuală, în perechi
anotimp;
-rezolvare de probleme care include operaţii de
adunare;
- transcrierea ghicitorii din manual (pag. 107);
- discutii despre magneţi

10
-numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Lumea de sub ape a. manual
utilizate; b. conversaţia euristică,
AVAP - identificarea semnificației liniei, punctului, culorii Evaluare exerciţiul, explicaţia,
1.2.; 2.2; și formei în opere de artă; turul galeriei, analiza Apreciere
2.3.; 2.5. - discuţii despre ,,Lumea de sub ape”; Swot, diagrama Venn globală /
- identificarea a ceea ce li s-a părut gre / uşor / c. activitate frontală, individuală
CLR plictisitor / interesant; individuală, în perechi
2.3. - numirea lucrului cel mai valoros pe care l-au Expoziţie
învăţat;
- expunerea lucrărilor

LB. ENGLEZĂ
RELIGIE
Joi CLR - citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, a. manual, fişe de lucru
1.1.; 1.2.; afişe, anunţuri etc.; Text nonliterar / informativ b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu exerciţiul, explicaţia,
3.2.; 4.1.; Afişul observarea dirijată,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
4.2.; 4.3. reţeaua personajelor,
punctuaţie; explozia stelară
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc c. activitate frontală,
textul citit; Autoevaluare
DP individuală, în perechi controlată
2.3. - identificarea unor informaţii previzibile în diverse
materiale cotidiene (reclame, prospecte, orare etc.);
- realizarea unor afişe pe teme diverse;
- redactarea unor texte literare şi nonliterare pentru
revista clasei;
- realizarea unor afişe pe baza unor ilustraţii date;
- organizarea unui concurs de afişe;
- crearea unui text nonliterar având diverse teme

CLR - citirea în forme variate a textelor ,,Ferestrele Recapitulare a. manual, auxiliar, fişe Observare
1.1.; 1.2.; patriei”, de Ioan Popovici şi ,,Cântarea României”, b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; de Alecu Russo; Către vacanţă exerciţiul, explicaţia,
3.2.; 4.1.; - identificarea, explicarea şi integrarea în noi explozia stelară,
4.2.; 4.3. enunţuri a cuvintelor necunoscute; cadranelor, RAI
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură c. activitate frontală,
cu textele citite; individuală, în perechi
DP - citirea selectivă în funcţie de anumite repere sau
2.3. respectând un detaliu / o idee din text;
- exerciţii de transcriere, după criterii date;
- identificarea activităţilor unor afişe ilustrate;
- redactarea unor bilete, afişe

11
- recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei, Banii. Schimburi echivalente
50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei ; valoric în concentrul 0 – 1000
- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o
MEM bancnotă/un alt grup de bancnote sau monede având
1.2.; 1.5.; aceeaşi valoare; Despre corpuri şi materiale care a. manual, fişe de lucru,
3.2.; 4.2.; - adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind conduc electricitatea diverse bancnote şi
5.1.; 5.2.; bancnotele şi monedele învăţate; monede, jetoane
6.3. Evaluare după
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă b.conversaţia,explicaţia,
modul de
singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma exerciţiul, învăţarea prin
CLR rezolvare a
de bani de care dispun; descoperire, cadranele,
sarcinilor de
2.3.; 3.1. - recunoasterea aparatelor care funcţionează cu problematizarea
lucru
ajutorul curentului electric; c.activitate frontală,
DP - compararea unor sume de bani compuse din individuală, în perechi
2.3. monede şi bancnote diferite;
- rezolvări practice de probleme ce se ivesc în viaţa
de zi cu zi;
- citirea rubricii ,,Ne informăm”
- formulări de răspunsuri la întrebări;
- materiale conductoare / izolatoare
AVAP - discuţii despre poveşti; Cufărul cu poveşti a. manual, laptop,
2.2.; 2.3.; - numirea poveştilor în care apar castele; videoproiector, creioane
2.4.; 2.5.; - observarea celor două castele ilustrate din manual, La castel colorate, bloc de desen
2.6. pag. 38 (Castelul Peleş si un castel desenat); (Desen) b. conversaţia euristică,
- identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre exerciţiul, explicaţia, Observare
CLR cele două castele; observarea dirijată, sistematică
2.1.; 2.3. - crearea unor scurte texte pornind de la cele două munca independentă,
imagini (castele); diagrama Venn
MM - realizarea unui desen cu titlul ,,Castelul” ; c. activitate frontală,
1.4. - audierea / interpretarea cântecului ,,A fost odată individuală
un castel”
https://www.youtube.com/watch?v=ifYZvIQ9V8g
Vineri CLR - citirea poeziei – identificarea titlului, autorul, *Lectură a. fișe de lectură, laptop, Autoapreciere
1.1.; 1.2.; numărul de strofe şi de versuri; videoproiector, creioane
2.3.; 3.1.; - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce Covoraşul cu bucluc, de Emilia colorate, foi albe
3.2.; 4.1.; este vorba în această poezie?” Plugaru b. conversaţia, explozia
4.2.; 4.3. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri stelară, explicaţia,
scurte care testează înţelegerea textului audiat exerciţiul, metoda
AVAP - formularea unor răspunsuri la întrebări despre pălăriilor gânditoare,
2.2. conţinutul poeziei; cadranele, reţeaua
- caracterizarea personajelor; personajelor, cubul
MM - cuvinte cu înţeles opus / asemănător; c. activitate frontală,
1.4. - scrierea unui bilet bunicuţei; individuală, pe grupe
- desenarea unor secvenţe din poezie;
- audierea / vizionarea cântecului ,,Bunicuţa”
https://www.youtube.com/watch?v=skctxg0uCvs

12
- schimbarea unui grup de monede/bancnote cu o Banii. Schimburi echivalente a. manual, auxiliar,
MEM bancnotă/un alt grup de bancnote sau monede având valoric în concentrul 0 – 1000 b.conversaţia,explicaţia,
1.5.; 3.2.; aceeaşi valoare; exerciţiul, învăţarea prin
4.2.; 5.1.; - adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, folosind descoperire, cadranele,
5.2.; 6.3. bancnotele şi monedele învăţate; Despre corpuri şi materiale care problematizarea,
- implicarea copiilor în experienţe în care să decidă conduc electricitatea brainstormingul
CLR singuri dacă pot/nu pot cumpăra un obiect cu suma c.activitate frontală,
Autoevaluare
2.3.; 3.1. de bani de care dispun – Joc de rol ,,La magazin”; individuală, în perechi
controlată
- compararea unor sume de bani compuse din
DP monede şi bancnote diferite;
- rezolvare şi compunere de probleme;
2.3.
- mici experimente despre curentul electric,
pericolele la care se pot expune;
- identificarea unor vieţuitoare care produc
electricitate / a unor aparate care funcţionează cu
ajutorul curentului electric;
- formulare de răspunsuri la întrebarea ,,Ce s-ar
întâmpla dacă energia electrică ar dispărea
definitiv?”

MM - citirea rubricii ,,Să reţinem”; a. manual, laptop, Observarea


2.1.; 3.1.; - marşul – pas egal pe muzică – discuţii , executarea Pasul cadențat. Marșul videoproiector sistematică
3.2.; 3.4. paşilor; b.conversaţia euristică,
- vizionare ,,Marşul lui Iancu”, după Timotei explicaţia, exerciţiul,
CLR Popovici demonstraţia, audiţia,
1.4.; 3.1. https://doxologia.ro/video-marsul-lui-iancu-versuri- jocul
george-baritiu-muzica-timotei-popovici c.activitate frontală,
EFS - executarea marşului pe acordurile muzicale, în individuală
2.3. timp ce interpretează vocal;
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica
audiată sau pe cântec;
- interpretarea cântecului ,,Răsună codrul”
https://www.youtube.com/watch?v=nvz5TFVPzHE
- marcarea structurii ritmice prin pași cadențați/ de
marș;

13
EFS Cumpana: Gimnastica acrobatica - sala de sport
3.2.; 3.3. - explicare si demonstrare - din sprijin pe genunchi se - saltele
duce un picior spre inapoi cu extensia acestuia si a Cumpana pe un genunchi cu - scara fixa
capului, varful intins, cu mentinerea pozitiei; sprijinul palmelor pe sol
CLR - algoritmi specifici insusirii corecte a elementului:
2.3. - pe saltea, pe genunchi sezand, sprijin pe palme, Semisfoara
ducerea unui picior intins in arcuire: cu sprijin pe scara
fixa, cu partener;
- cu latura stanga la scara fixa, mana apucat in dreptul
umarului, ducerea piciorului drept intins inapoi, bratul
drept intins inainte sau lateral;
- acelasi exercitiu cu latura dreapta la scara fixa Observarea
(perete); sistematica
- exersarea cumpenii pe un genunchi;
- corectari;
Semisfoara:
- explicare si demonstrare - pe genunchi, pe calcaie
asezat, cu celalalt picior intins inapoi;
- executarea de exercrtii pregatitoare: Aprecieri
- stand, mainile pe sold: t1- fandare inainte cu piciorul individuale si
stang; t2 - revenire; t3 - fandare inainte cu piciorul drept; colective
t4 - revenire in pozitia initiala;
- sezand, picioarele intinse inainte: t1- ridicarea
piciorului drept intins inainte; t2 - revenire; t3 —
ridicarea piciorului stang intins inainte; t4 - revenire.
- balansari de picioare in toate directiile din sprijin la
perete;
- culcat dorsal, ridicarea unui picior sus cu arcuire,
celalalt ramane intins pe sol;
- acelasi lucru cu partener care cauta sa apropie
piciorul la pieptul executantului;-
- exersarea elementului - semisfoara;
- corectari

14
Luni Întâlnirea de dimineaţă ­ salutul, prezenţa, ziua, 
data, meteo, agenda zilei, impresii;
­ discuţii despre meserii; 
DP ­ exemplificarea unor meserii cunoscute; a. manual, fişe de lucru
­ formulări de răspunsuri la întrebarea ,,De ce e  b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.3.
important să avem o meserie?”;  explicaţia, exerciţiul,
Observare
­ citirea rubricii ,,Învăţăm şi experimentăm”; sistematică
CLR Explorarea meseriilor explozia stelară, jurnalul
­ identificarea uneltelor folosite de anumite meserii;
cu dublă intrare, jocul,
2.3.; 3.1. ­ joc ,,De­a bucătarul”; Tehnica
­ discuţii despre bunele maniere când mergem la  Oamenii şi meseriile lor. Meseria, ciorchinele, diagrama
Venn, brainstormingul ,,Colegii
cumpărături;  brăţară de aur
AVAP c. activitate frontală, întreabă”
­ jocuri ,,De­a vânzătorul”; ,,De-a prezentatorul
2.6. TV”; Meseria de poet”; individuală, pe grupe
- citirea poeziei ,,Bunicul şi cele patru rase”, de
Nichita Stănescu;
- formulare de răspunsuri la întrebările învăţătoarei;
- completarea unor versuri lacunare
CLR - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; a. manual, fişe de lucru
1.1.; 1.2.; - citirea textelor ,,La secere”, după Ion b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; Agârbiceanu, ,,Pământul românesc şi frumuseţile explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1.; lui”, de George Vâlsan, şi ,,Freamăt de codru”, de cadranele, RAI,
4.2.; 4.3. Mihai Eminescu – identificarea tipului de text de ciorchinele
care care aparţin; Recapitulare c. activitate frontală,
Autoevaluare
DP - redactarea unor bilete, după diverse cerinţe; individuală, în perechi
controlată
2.3. - realizarea unui afiş despre serbarea de sfârşit de an Către vacanţă
şcolar;
AVAP - realizare de corespondenţe între mesaje date şi
2.6. tipurile de bilete;
- ordonare de enunţuri pentru a forma bilete / afişe

MEM - exerciţii de observare a unor date dintr-un tabel şi Organizarea şi reprezentarea a. manual, fişe de lucru Observare
1.5.; 3.2.; citirea acestora; datelor din mediul cunoscut b.conversaţia,explicaţia, sistematică
4.2.; 5.1.; - exerciţii de observare şi citire a unui grafic; exerciţiul, învăţarea prin
5.2.; 6.1.; - trasarea corectă a unui tabel; descoperire, cadranele,
6.2.; 6.3.; - exerciţii de compunere a unor probleme după Despre unde şi vibraţii problematizarea,
6.4. datele unui tabel şi rezolvarea acestora; organizatorul grafic
- desenarea unor obiecte; c.activitate frontală,
CLR - completarea unor tabele, după cerinţe date; individuală, în perechi
2.3.; 3.1. - citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuţii despre unde şi vibraţii;
AVAP - exerciţii de imitare / identificare a unor sunete,
2.6. după cerinţe date;
- citirea unor curiozităţi din lumea animalelor

15
MM
- vizionarea unui filmuleţ despre explicarea paşilor a.laptop, videoproiector,
2.1.; 3.1.;
făcuţi în dansul ,,Braşoveanca”; boxe
3.2.; 3.4.
https://www.youtube.com/watch?v=qVr4Bjb9EGY b.conversaţia euristică,
Evaluare după
- vizionarea jocului ,,Braşoveanca” – interpretare explicaţia, exerciţiul,
CLR corectitudinea
ritmică Braşoveanca demonstraţia, audiţia,
1.4.; 3.1. paşilor
https://www.youtube.com/watch? jocul
v=BTWqNC72EFk c.activitate frontală, în
EFS
1.1.; 2.3.
- activitate outdoor: dansarea ,,braşovencei” se va perechi
face în curtea şcolii pentru a avea mai mult spaţiu
Marti

- exerciţii de observare a unor date dintr-un tabel / Organizarea şi reprezentarea a. auxiliar, fişe de lucru
grafic şi citirea acestora; datelor din mediul cunoscut b.conversaţia,explicaţia,
MEM
- trasarea corectă a unui tabel; exerciţiul, învăţarea prin
1.5.; 3.2.;
- exerciţii de compunere a unor probleme după descoperire, cadranele,
4.2.; 5.1.;
datele unui tabel şi rezolvarea acestora; Despre unde şi vibraţii problematizarea,
5.2.; 6.1.;
- completarea unor tabele, după cerinţe date; organizatorul grafic
6.2.; 6.3.; Interevaluare
- desenarea unor obiecte într-un tabel, respectând c.activitate frontală,
6.4.
coordonate date; individuală, în perechi
- aflarea unor sume / diferenţe, pentru a completa
CLR
tabele;
2.3.; 3.1.
- completarea unor enunţuri lacunare cu date care
reies dintr-un grafic;
- discuţii despre unde şi vibraţii
CLR Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare
1.1.; 1.2.; sumativă
2.3.; 3.1.; b.conversaţia,
Probă scrisă
3.2.; 4.1.; munca independentă
4.2.; 4.3. c. activitate individuală

CLR - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Exerciţii diverse a. fişe de lucru
1.1.; 1.2.; adaptarea intonaţiei impusă de semnele de b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; punctuaţie; exerciţiul, explicaţia,
3.2.; 4.1.; observarea dirijată,
- formulare de răspunsuri la întrebări;
4.2.; 4.3. reţeaua personajelor,
- cuvinte cu sens asemănător / opus; explozia stelară Autoevaluarea
DP - completarea unui scurt text cu cuvinte care conţin c. activitate frontală, controlată
2.3. litera ,,x”; individuală, în perechi
- formularea unui bilet , după cerinţe date;
AVAP - realizarea unui afiş pe o temă dată;
2.6. - exerciţii de scriere corectă

16
Podul de jos: Gimnastica acrobatica - sala de sport
- explicare si demonstrare - din culcat, bratele se - saltele de gimnastica
indoaie si palmele iau contact cu solul sub umeri cu Podul de jos
degetele mari langa Rulari
urechi, genunchii se indoaie, cu asezarea talpilor cat Rostogoliri
mai
aproape de bazin. Urmeaza ridicarea corpului prin
intinderea
energica a bratelor si picioarelor;
- exercitii pregatitoare:
EFS - balansari si rotari de brate;
3.2.; 3.3. - extensii si indoiri ale trunchiului cu bratele in
prelungire;
- rotari si rasuciri de trunchi.
CLR - exersarea podului de jos in perechi (cu ajutor);
2.3. - corectari
Rulari:
DP explicarea-demonstrarea tipurilor de rulari:
2.3. rulare laterala - se executa din culcat cu bratele
in prelungirea corpului si se porneste cu incrucisarea
piciorului opus partii spre care se face rularea,
intins peste celalalt si rularea in culcat facial,
revenirea facandu-se inversand piciorul care
incruciseaza. Doua rulari executate In continuare,
pe aceeasi directie, reprezinta o rostogolire laterala;
rulare pe spate - din stand cu spatele la saltea
ghemuit, rulare inapoi pe spate corpul grupat -
bratele imbratiseaza genunchii, capul aplecat cu Observare
barbia in piept, rulare inainte cu revenire in ghemuit
sistematica
si ridicare in stand;
- rulare pe abdomen si piept – din culcat facial,
palmele sprijinite pe sol la nivclul pieplului cu
dcgetele inainte, irnpulsie prin intinderea bratelor o
data cu extensia ampla a capului si trunchiului si
ridicarea picioarelor intinse si lipite, corpul in
extensie (bratele pot fi pozitionate in prelungirea
corpului, la ceafa, lateral, pe solduri);
- exercitii folosite in invatarea rularii pe spate:
- culcat pe saltea, grupare si revenire; Aprecieri
- asezat pe saltea, strangerea genunchilor la piept, individuale si
bratele apucand gambele, fruntea asezata pe colective
genunchi;
- din stand, trecerea in ghemuit, grupat si revenire;
- exersarea de catre elevi a rularilor;
- corectari;
Rostogoliri
a) inainte din ghemuit in ghemuit:
- explicarea si demonstrarea rostogolirii - din stand,
corpul se ghemuieste si se lasa sa cada in fata,
17
Miercuri - enumerarea unităţilor de măsură studiate;
- citirea datelor dintr-un tabel / înregistrarea unor
date într-un tabel;
MEM - stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri;
a. manual, fişe de lucru
1.5.; 3.2.; - identificarea unor instrumente de măsură;
b.conversaţia,explicaţia,
4.2.; 5.1.; - rezolvări de exerciţii şi probleme;
exerciţiul, învăţarea prin
5.2.; 6.1.; - compunerea de probleme, după diverse criterii; Recapitulare
descoperire, cadranele, Autoevaluare
6.2.; 6.3.; - stabilirea orei după imagini;
problematizarea, RAI, controlată
6.4. - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii
organizatorul grafic
potrive legate de unităţile de măsură;
c.activitate frontală,
CLR - stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
individuală, în perechi,
2.3.; 3.1. - identificarea unor metode de evitare a
pe grupe
îmbolnăvirii, după imagini date;
- discuţii despre magneţi, unde şi vibraţii;
- numirea zilelor săptămânii, lunilor anului etc.

- vizionarea documentarului ,, Top 20 - Cele mai Cufărul cu poveşti


a. manual, laptop,
Frumoase Castele din Europa”
videoproiector, diverse
https://www.youtube.com/watch? La castel
AVAP materiale
v=pnmWfaFQ2Hg; ( construcţie)
2.2.; 2.3.; b. conversaţia euristică,
- discuţii despre castelele vizionate;
2.4.; 2.5.; exerciţiul, explicaţia,
- identificarea materialelor şi tehnicile de lucru
2.6. observarea dirijată, Apreciere
pentru construirea unor castele;
munca independentă, globală /
- observarea castelelor ilustrate în manual, pag. 39;
CLR diagrama Venn individuală
- identificarea materialelor din care au fost făcute şi
2.3.; 4.2. c. activitate frontală,
a modului de realizare a acestora;
individuală
- construirea unui castel, folosind diverse material
MM
(carton, cuburi, hârtie etc.);
1.4.
- redactarea unei scurte poveşti despre castelul
propriu

LB. ENGLEZĂ

RELIGIE

18
Joi CLR Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare
1.1.; 1.2.; – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se ­ exerciții de ameliorare – 
2.3.; 3.1.; vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale a. fișe de ameliorare / de Evaluare
dezvoltare dezvoltare,
3.2.; 4.1.; majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după după
4.2.; 4.3. evaluarea sumativă. b. conversația, rezolvarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat explicația, exercițiul, sarcinilor de
DP de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor problematizarea ameliorare/
2.3. demonstra realizarea tuturor obiectivelor de c. frontală, individuală, dezvoltare:
în perechi, pe grupe
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
AVAP Autoreflecţia
2.6.

2h
MEM Itemii probei de evaluare
1.5.; 3.2.; a. fișe de evaluare
4.2.; 5.1.; Probă de evaluare sumativă sumativă
5.2.; 6.1.; b.conversaţia, Probă scrisă
6.2.; 6.3.; munca independentă
6.4. c. activitate individuală

- citirea fragmentului ,,Harap Alb” , de Ion Creangă


AVAP a. manual, laptop,
şi textul despre unicorn;
2.2.; 2.3.; videoproiector, bloc de
- formulare de răspunsuri la întrebări;
2.4.; 2.5.; desen, creioane colorate
- observarea imaginilor cu cai şi unicorni;
2.6. b. conversaţia euristică,
- discuţii despre cai şi unicorni – asemănări / Cufărul cu poveşti
exerciţiul, explicaţia, Observare
deosebiri;
CLR observarea dirijată, sistematică
- numirea unor poveşti / texte în care au întâlnit cai; Cai şi unicorni
2.3.; 3.1. munca independentă,
- vizionarea unor imagini cu unicorni (fără sonor)
diagrama Venn
https://www.youtube.com/watch?v=cQMfo8-LpJg
MM c. activitate frontală,
- desenarea unor cai / unicorni;
1.4. individuală
- audierea / interpretarea cântecului ,,Căluţul”
https://www.youtube.com/watch?v=iQwrqhHSoDA

19
Vineri *Lectură a. fișe de lectură
- ghicirea personajelor, după caracterizarea în b. conversaţia,
versuri; Ghiceşte personajul de poveste, explicaţia, exerciţiul,
- transcrierea unor versuri; după caracterizarea în versuri munca independentă,
- stabilirea de asemănări / deosebiri dintre jocul didactic, jurnalul
personaje; cu dublă intrare
CLR
- redactarea unui afiş despre un spectacol la care c. activitate frontală,
1.1.; 1.2.;
participă personaje din poveste; individuală, în perechi
2.3.; 3.1.;
- formulări de răspunsuri la diverse întrebări;
3.2.; 4.1.;
- completarea unor enunţuri lacunare;
4.2.; 4.3. Tehnica
- desenarea personajului preferat;
,,Partenerul
- audierea cântecului ,,Zăpăceşti poveştile”
DP întreabă”
https://www.youtube.com/watch?
2.3.
v=GiedNkQNvTU;
- exerciţii de corectare a poveştilor prezentate;
JOC: Cine sunt?
AVAP
Se scrie pe bileţele nume ale personajelor, apoi se
2.2.
lipesc copiilor pe spate fără ca aceştia să vadă ce
scrie pe bileţel. Fiecare copil îşi va alege un coleg
pe care să-l întrebe ,,Cine sunt?”, iar acesta va
trebui să mimeze personajul respectiv, iar colegul să
ghicească cine este.

Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / de


MEM
1.5.; 3.2.;
– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se ­ exerciții de ameliorare –  dezvoltare,
vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare b. conversația, Evaluare
4.2.; 5.1.;
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după explicația, exercițiul, după
5.2.; 6.1.;
evaluarea sumativă. problematizarea rezolvarea
6.2.; 6.3.;
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontală, individuală, sarcinilor de
6.4.
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor în perechi, pe grupe ameliorare/
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de dezvoltare
DP
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
2.3.

MM - audierea unui text despre originea periniţei şi a Periniţa a.laptop, videoproiector, Evaluare după
2.1.; 3.1.; semnificaţiei acesteia; boxe corectitudinea
3.2.; 3.4. - formulări de propoziţii la întrebările învăţătoarei; b.conversaţia euristică, paşilor
- vizionarea paşilor în jocul ,,Periniţa” – executarea explicaţia, exerciţiul,
CLR paşilor pe melodia acesteia; demonstraţia, audiţia,
1.4.; 3.1. https://www.youtube.com/watch?v=i9ElNJwsrjE; jocul popular
- activitate outdoor: dansarea ,,periniţei” se va face c.activitate frontală,
EFS în curtea şcolii pentru a avea mai mult spaţiu individuală, în perechi,
1.1.; 2.3. în grup

20
EFS Gimnastica acrobatica
3.2.; 3.3. - intreceri pe grupe;
- sala de sport
- evaluarea deprinderilor specifice gimnasticii Proba de control -elemente de Probă practică
- saltele de gimnastica
CLR acrobatice gimnastica acrobatica izolate
2.3.

COVORAŞUL CU BUCLUC
de Emilia Plugaru

Dragă-i este Irinuţei,


Casa mic-a bunicuţei.
Are şi Irina casă –
Nouă, mare, luminoasă.

Însă Irinucă-i pare


C-a bunică-i mult mai mare,
Fiindcă-n ea încap deodată,
Picii toţi de lângă poartă.

Maică-sa o pedepseşte,
Când fetiţa îndrăzneşte
Să adune-n casa nouă,
Copilaşi vreo zece, nouă.

– Mămicuţo, te rugăm,
Doar un pic ne mai jucăm
Grămăjoară, împreună,
Pe covorul cel de lână.

Pe covorul cel pufos


Care stă întins pe jos…
Maică-sa nu vrea s-audă,
E mereu la toate surdă.

Şi-atunci buna bunicuţă,


Ia micuţii de mânuţă
Şi îi duce-n casa ei.
La căsuţa cu doi tei.

21
Dragă-i este Irinuţei
Casa mic-a bunicuţei,
Fiindc-aici încap deodată,
Picii toţi de lângă poartă

Şi nu are covoraş,
Chiar atât de buclucaş.

VERSURI PRIN CARE POT FI CARACTERIZATE PERSONAJE DIN POVESTI INDRAGITE DE COPII

ALBA-CA-ZAPADA :
In casuta din padure
Eu indata fac curat :
Farfurii , cescute , oale ,
Stau acum frumos in raft ,
Si hainute si patuturi
Astazi am aerisit ,
Iar piticii pot sa vina ,
Totul este pregatit.

CAPRA CU TREI IEZI :


Iezii mamei , iezi frumosi
Mai ramaneti sanatosi…
Insa lupul daca vine ,
Sa incuiati usa bine !

IEZII :
Mergi sanatoasa , mamuca ,
Usa o vom incuia
Si cuminti te-om astepta !

LUPUL :
Cred ca ma cunosteti bine !
Eu sunt lupul cel vestit
Si pe iezi si pe Scufita
Uneori i-am inghitit .
Mi-a venit de hac cumatra ,
Vanatorul iscusit ,
Dar , sa stiti , de-atunci , prieteni ,
Jur pe par , m-am cumintit !

URSUL :
Stiti ? Eu am avut o coada
Lunga , mare si stufoasa …

22
Si o mai aveam si astazi ,
Daca nu ma lacomeam
Sa prind peste mult din balta ,
Precum vulpea m-a-nvatat .
Si … sunt tare … suparat !

VULPEA :
Vai , ce greu e sa fii vulpe ,
Caci toti te vorbesc de rau !
Spun ca-s hoata , ca-s vicleana
Ori … ca mint …
Si-mi pare rau .
M-ati vazut , copii , vreodata
C-o gaina de furat ?
Uite , sacu-i gol acum … ,
De … trei zile n-am mancat !

FATA MOSULUI :
Eu de munca nu ma sperii :
Curat , perii si gatesc ,
Doar mamuca mea si sora
Tot mereu ma necajesc .
Si-am sa plec acum in lume ,
Dar tatuca m-a-nvatat
Sa fiu harnica si buna
Si voi urma al sau sfat !

FATA BABEI :
Cum sa spal cu mana-mi fina
Javra asta de catel …
Ori sa-mi rup ia cea noua ,
Cocotandu-ma in par ?
Iar fantana cea murdara
Si cuptorul cel stricat
Cu aste manute gingase
Cum sa le fi curatat ?

MOTANUL INCALTAT :
Nu cred c-ati vazut vreodata
Cand in lume ati umblat ,
Un motan istet ca mine …
Si cu cizme incaltat !
Soarecii nu sunt ca mine …
Eu de mult n-am mai mancat .
La stapanul meu acasa
Eu traiesc ca-ntr-un palat .

23
COCOSUL :
Cucurigu ! Cucurigu !
Hai , deschide iute poarta ,
Mosule , ca am venit
Cu doi bani gasiti in punga
Si cu ce-am agonisit .
Cucurigu ! Cucurigu !
Strig de zor sa m-auziti ,
In ograda mosului
Rog cu totii sa poftiti !

LIZUCA :
Hai , Patrocle , hai odata ,
Sa fugim acum
In Dumbrava minunata ,
Unde-s oameni buni .
Drumu-i lung , necunoscut ,
Inserarea vine …
Sa ajungem de indat’
La bunici , ca-i bine .

24