Sunteți pe pagina 1din 8
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE $1 CERCETARII STHNTIFICE UNIVERSITATEA ,,OVIDIUS* din CONSTANTA, SENAT Aleea Universitajii nr. 1, Campus- corp A, 900470 Constanta tel/fax +40 723151222; +40 241480970: e-mail: senat@univ-ovidius.ro sour se santagie (SOLIT.IE LENG I CONSTANT METODOLOGIE re a studiilor in invatamAntul privind organizarea examenelor de fina isertatie, in cadrul Universitat superior - examene de licenfa/diploma si Ovidius” din Constan{a incepAnd cu anul universitar 2015-2016 Prezenta metodologie a Universitajii “Ovidius” din Constanta a fost elaborata pe baza urmatoarelor acte normative: - Legea edueatiei nafionale nr. 1/2011; - Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificdrile si completifrile ulterioare; - HG nr. 404/206 privind organizarea si desfagurarea studiilor universitare de masterat; = OMENCS nr. 3098/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfigurare a examenelor de licen{a/diploma si disertate. Art. 1 Examenele de finalizare a studiilor de invatamant superior, respectiv, examenul de iploma si disertajie - denumite in continuare examene de finalizare a studiilor, se i prevederilor prezentei metodologii Art.2 Universitatea Ovidius” din Constanja, acreditata institujional, organizeazi examenele de finalizare a studiilor cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Art.3 (1) Finalizarea studiilor pentru absolven{ii programelor organizate in baza Legii invifimantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru APROBAT i SEDTA SexATULUTUOC| absolventii care au beneficiat de prelungire de studii, se incheie: a) cuexamen de licenfa sau cu examen de diploma, pentru studiile in invayaméintul universitar de lunga durat, dupa caz; b) cu examen de absolvire, pentru studiile in invayiméntul universitar de seurt& durata, (2) Pentru absolventii studiilor organizate in baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarle ulterioare: a) studiile universitare de licen{a se incheie cu examen de licena sau examen de diploma pentru invatamantul universitar de licenta din domeniul stiinfelor ingineresti: b) studiile universitare de masterat se incheie cu examen de disertatie. Art. 4 (1) Examenul de licenta/diploma consti din doua probe, dupa cum urmeazii: a) Proba 1: Evaluarea cunostin{elor fundamentale si de specialitate (examen scris, oral sau proba practica); b) Proba 2: Prezentarea si sustinerea lucririi de licen{®/proiectului de diploma. Prezentarea si susfinerea lucrarii de licen}i/proiectului de diploma sunt publice (2) Probele mentionate la alin. (1) pentru examenul de licengi/diploma se desfasoara in prezenfa, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei / comisiilor de examen specifice fiecdrei probe i a examinatului (3) Tematica si bibliografia se publicd pe pagina wed a U Constanga. (4) Modalitijile de notare: a) laproba 1 - Evaluarea cunostinjelor fundamentale si de specialitate din domeniu -nota acordata absolventului reprezinta media aritmetica (cu doua zecimale, fara rotunjire) a notelor acordate de fiecare membru al comisiei (exclusiv secretarul); in cazul probelor pe baz de teste grild nota este cea rezultata in urma eval testelor, b)_laproba 2 - Prezentarea si susfinerea lucrarii de licen} /proiectului de diploma - nota acordat& absolventului reprezint& media aritmeticd (cu doua zecimale, fara rotunjire) a notelor intregi acordate de fiecare membru al comisi (exclusiv secretarul); (5) 0 proba promovata intr-o sesiune anterioard este recunoscuta. (6) 0 proba nepromovati se poate repeta intr-o sesiune ulterioard, cu suportarea de cdtre candidat a taxelor aferente, stabilite de Senatul Universitajii Ovidius” din Constanta. (7) in invayiméntul superior medico-farmaceutic uman, prima proba din cadrul examenului de licenj& se constituie dintr-o component& najionala si, dup’ caz, 0 component specifica. Componenta nationala se realizeaz§ sub forma de lucrare scrisa din tematica gi bibliografia anunjate de catre comisia de organizare, care va fi format din specialisti desemnati de conducerea Facultatilor de Medicina, de Medicina Dentara si de Farmacie, cu aprobarea Consiliului de Administrajie si a Senatul Universitaii Ovidius” din Constanta. (8) Fiecare facultate din cadrul Universitatii .Ovidius” din Constanfa igi va intoemi propria metodologie a sustinerii examenului de finalizare a studiilor. (9) Senatul Universitagii “Ovidius” din Constanfa va hotiri modul de sustinere a probei/probelor: scris, oral, proba practic, la propunerile fiecdrei facultafi, enunfate prin metodologia proprie ersitatii “Ovidius” din APROBAT seo SenaruiulUe N OATS | r co | 26, MAL 7 Presedinie | Prof.uni (10) Absolventul trebuie si semneze o declarafie de autenticitate a luerarii la momentul inscrierii (11) in metodologiile proprii, facultatile vor prevedea expres masurile luate pentru asigurarea originalitajii confinutului lucrarilor ce urmeazi a fi sustinute, precum si dispozitii exprese privind interzicerea comercializarii de lucr&ri stiingifice, in vederea facilitarii falsificarii de catre cumparator a calitajii de autor al unei lucrari de licenja / proiect de diploma sau lucrare de disertatie. (12) Examenul de disertatie consta intr-o singura proba, si anume: prezentarea si susfinerea lucrarii de disertatie. Prezentarea si susfinerea disertafiei sunt publice gi se desfasoara prin prezenja concomitenté a comisiei de examen si a candidatilor examinati in acelasi loc; nota acordatd absolventului reprezinta media aritmetica (cu doua zecimale, fara rotunjire) a notelor intregi acordate de ficcare membru al comisiei (exclusiv seeretaru (13) Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie s& fie cel putin 6,00. In situafia in care examenul de finalizare a studiilor consta din dows probe, la fiecare proba nota de promovare trebuie s& fie cel pugin 5,00. (14) Media unei probe, calculati ca medie aritmetic& a notelor comisiei de examen, precum si media examenului de finalizare a studiilor se calculeaz& cu doua zecimale, fard rotunjire. Notele la probele orale de examen sunt numere intregi de la 10 la 1, (15) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este publica. Luarea deciziilor in cadrul comisiei este reglementata prin metodologiile proprii ale facultafilor, (16) Dupa terminarea examenului de finalizare a studiilor in invafiméntul superior - examene de licenta/diploma si disertatie, lucrarile de licenta/diploma si disertatiile de master, in format pdf securizat se depun de c&tre secretarul comisici la Biblioteca virtuala UOC, iar lucrarile de licenta/diploma si disertatiile de master in format tiparit se vor arhiva la fiecare facultate in parte Art.5 (1) In situafiile prevazute de Legea nr, 60/2000 privind dreptul absolventilor invajamantului superior particular de a susfine examenul de finalizare a studiilor la institujii de {invatamant superior de stat acreditate, precum si in cazul absolventilor care provin de la programe de studii care au intrat in lichidare/lichidate se organizeazai examen de selectic, anterior susfinerii examenelor de finalizare a studiilor. (2) Examenul de selectie se organizeaz si se desfisoara in cadrul institujiilor de invayamént superior acreditate in care se va susfine ulterior si examenul de licenja/diploma. (3) Examenul de selectie promovat este recunoscut in toate sesiunile ulterioare de examene de licenti/diploma, dar numai in cadrul institutiei la care a fost sustinut gi promovat. (4) Pentru absolventii de invafamént superior particular care se incadreazi in prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, precum si pentru absolvenii specializarilor intrate in lichidare/lichidate din cadrul institujiilor de invaimant superior autorizate si functioneze provizoriu, examenul de selectie consti in 5 probe serise, cu excepfia examenului de selectie din domeniul medico-farmaceutic uman, care consti in 5 probe scrise si o proba practic& specifica: (5) Pentru absolvenfii programelor de studii/specializatilor intrate in lichidare/lichidate din cadrul institujiilor de invafimént superior acreditate, examenul de selecfie const in 3 /APROBAT IN SEDINTA SEMATULUI UOC DATA DE