Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERULEDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ȘI

SPORTULUI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DIMITRIE LUCHIAN”
COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI
Te.0236827873; Fax.0236827678
e-mail: dimitrie_luchian@yahoo.com

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

NUMELE ELEVEI: G.C


DATA NAŞTERII:
CLASA: Pregătitoare
DOMICILIUL:
INFORMAŢII DESPRE MEDIUL SOCIAL: Locuieşte împreună cu familia ei, având în componenţa sa
mama, tata . Mama îi acordă o atenţie deosebită fiind tot timpul în preajma ei ,nelăsând-o nesupravegheată.
Este un copil ingrijit şi iubit de părinţi.
DIAGNOSTIC PSIHOLOGIC:
Deficit psihomotric sever (dizabilitate auditiva + tetrapareza spastica)

ECHIPA DE INTERVENŢIE:
Profesor pedagog ---
Numele cadrului didactic: înv. T.V.
Părinţii elevei
Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2014 – 19 iunie 2015
Data revizuirii P.I.P.: 1februarie 2015
MOTIVE DE REFERINŢĂ:
- dreptul fiecărui copil, în contextul reformei, la procesul instructiv-educativ prin respectarea structurilor şi
particularităţilor bio-psiho-pedagogice;
- se ţine seama de principiile de maximă generalitate cuprinse în Rezoluţia O.N.U. nr. 48/96 din 1993:
- principiul drepturilor egale (accesul la educaţie şi la alte servicii comunitare);
-principiul egalizării şanselor în domeniul educaţiei;
-principiul asigurării serviciilor de sprijin(resurse umane, instituţionale, materiale, financiare, servicii
guvernamentale);
-principiul intervenţiei timpurii;
-principiul cooperării şi parteneriatului (colaborare permanentă între cei implicaţi).

DOMENIUL DE INTERVENŢIE : educaţional


INFORMATII EDUCAŢIONALE
COMPORTAMENT COGNITIV:
- eleva are minime reprezentări despre mediul înconjurător corespunzătoare vârstei şi nu are capacitatea de
a observa sistematic;
- volumul limbajului este foarte sărac, se exprimă foarte greoi, are tulburări de pronunţie;
- gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive;
- atenţia este slab dezvoltată.
COMPORTAMENT PSIHOMOTRIC
- deficienţă fizică datorată bolii (tetrapareză spastică gravă);
- nu cunoaşte schema corporală;
- întâmpină dificultăţi în orientarea spaţială;
- are deprinderi de igienă personală slab dezvoltate
RELAŢII SOCIALE:
- este sociabilă doar cu unele persoane
- este un copil ataşat de mama, mai puţin de tata
- are uneori crize de nesiguranţă

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:


- ameliorarea pronunţiei şi dezvoltarea exprimării orale;
- dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţii acesteia;
- recuperarea lacunelor datorate handicapului sever de care suferă;
- exersarea capacităţii de orientare spaţială şi temporală;
- educarea comportamentului civilizat.

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Comunicare în limba română


Obiective pe Activitati de invatare Perioada de Criterii de Metode şi
termen scurt timp evaluare instrumente de
evaluare
Să identifice -Exerciţii şi jocuri de dezvoltare a 8 luni Identifică şi Evaluarea
literele auzului fonematic, de conştientizare a recunoaşte literele orală
alfabetului legăturii între fonem şi semnul grafic
corespunzător Diferenţiază Pentru fixare
-Să „ citească” imagini şi să depisteze literele mari de se vor relua de
sunetele iniţiale cele mici mai multe ori
anumite litere.

-Să citească silabele după o analiză


Să fonematică a acestora – realizarea Se vor folosi
citească/scrie sensului Stabileşte litere
cuvinte din 2-3 -Să stabilească nr de silabe dintr-un numărul de silabe
cuvânt magnetice pe
silabe
-Să citească/scrie un cuvânt din 2-3 Identifică literele/ care eleva le
silabe (cu ajutorul alfabetarului sunetele dintr-un poate mânui
magnetic) cuvânt
-Să recunoască sunetele (literele)
dintr-un cuvânt şi să-l citească
-Să denumescă obiectele din imagini Aprecieri
(eleva nu cunoaşte foarte multe stimulative
obiecte ce apar în imagini)
-Exerciţii de copiere a literelor si Copiere litere şi
Să alcătuiască cuvintelor cu ajutorul alfabetarului cuvinte
cuvinte din 2-3 -Exerciţii de scriere a cuvintelor pe
silabe silabe Scrie nume de
-Să scrie corect nume de persoane şi persoane si
propriul nume(cu ajutorul propriul nume
alfabetarului)
( nume de familie,
prenume, clasa)

DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Matematică şi Explorarea mediului


Eleva numără crescător până la 10 cu ajutorul obiectelor. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a
acţiunilor în conformitate cu comanda verbală.
Obiective pe Activitati de invatare Perioada Criterii de evaluare Metode şi
termen scurt de timp instrumente
de evaluare
-Cunoaşterea şi - exerciţii de numărare cu obiecte 8 luni - asociază mulţimi
utilizarea de la 0 la 10; (alcătuite din obiecte Evaluarea
conceptelor - exerciţii de citire şi de scriere a identice, uşor de orală şi scrisă
specifice numerelor naturale de la 0 la 10; numărat), cu numărul lor
matematicii - compararea şi ordonarea (cardinalul mulţimii);
numerelor de la 0 la 10; -numără corect,
Aprecieri
-ex. de numărare cu pas dat crescător şi descrescător,
stimulative
„înainte” şi „înapoi” cu şi fără din 1 în 1, în concentrul
sprijin de obiecte sau desene ; 0-10;
-Formarea şi - să scrie vecinii numerelor; - descompune numere
dezvoltarea - să exploreze modalităţi variate de naturale mai mici decât Utilizarea
capacităţii de a compunere şi descompunere a 10 în sume sau diferenţe, cifrelor
comunica numerelor, în concentrul 0 – 10 cu utilizând obiecte; magnetice
utilizând obiecte de sprijin; -efectuează adunări şi
limbajul - să efectueze operaţii de adunare şi scăderi în concentrul 0-
matematic de scădere cu numere naturale de la 10, fără trecere peste
0 la 10 fără trecere peste ordin cu ordin, utilizând
obiecte de sprijin; simbolurile +, -, = , Evaluări
folosind literele curente
magntice formative
-Să denumească -Exerciţii de denumire a părţilor -Foloseşte noţiuni
părţile propriului corp, pe mulaje, ale unei spaţio-temporale fişe de lucru
componente ale plante sau animal ( stânga, dreapta, faţă,
corpului -Exerciţii de recunoaştere a etc)
omenesc, al acestora în desene sau imagini -Denumeşte şi
Evaluări
unui animal, ale recunoaşte
unei plante orale

-Să recunoască -Exerciţii de recunoaştere a -Denumeşte, recunoaste


figurile pătratului, dreptunghiului, cercului , figurile geometrice
geometrice triunghiului , a elementelor spaţio-
temporale Evaluări
-Să enunţe -Exerciţii de enumerare a -Enumeră anotimpurile, orale
zilele anotimpurilor zilele săptămânii, cu
săptămânii, -Ex de identificare a anotimpurilor sprijin din partea
după caracteristici învăţătorului
lunile anului şi
-Exerciţii de enumerare a zilelor
anotimpurile săptămânii, a lunilor anului

Învăţător,
Trofin Virginia