Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea „Valahia”-Târgoviște

Facultatea de Științe Economice


Specializarea Management

Posibilități de finanțare a activităților de


prestări servicii in turism

Student: Dobre Marian Alexandra


Anul de studiu:I
Profesor coordonator: Dorin Iancu

2018-2019
Cuprins
Turismul-concepții ................................................................................................................................... 3
Pensiunea turistică .................................................................................................................................. 4
Poți primi bani nerambursabili și pentru alte structuri de primire turistică ........................................... 5
Căsuța de tip camping ......................................................................................................................... 5
Cum poți câștiga bani din turism la țară.............................................................................................. 5
Serviciile alternative de cazare în spațiul rural ................................................................................... 5
Ajutorul financiar nerambursabil poate fi primit astfel: ......................................................................... 6
Poți solicita sprijin și pentru demararea unor afaceri la oraș ................................................................. 7
Fonduri nerambursabile de până la un milion de euro ................................................................. 7
Finanțări nerambursabile pentru investițiile turistice din București ...................................................... 8
Ce documente trebuie să pregătească întreprinzătorii .......................................................................... 9
CONSIDERAȚII GENERALE – FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ................................................................... 9
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 .................................................................................... 9
Condiții încadrare IMM – întreprindere unică: ............................................................................. 10
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 .................................................................... 10
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 ......................................... 11
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN): ...................................................................... 11
IMPLEMENTAREA FINANCIARĂ A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE...................... 12
Mecanismul cererilor de plată – Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR 2014 – 2020)12
Mecanismul avansului – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2014 – 2020)
........................................................................................................................................................... 13
Principiul rambursării cheltuielilor efectuate ...................................................................................... 13
Indicatori financiari calculați pentru depunerea proiectului spre finanțare ..................................... 14
ROL: ................................................................................................................................................... 14
Programul Operațional Regional (POR 2.2.) .................................................................................. 14
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 6.4.) ................................................................. 14
Obligații de raportare în perioada de monitorizare – Programul Operațional Regional (POR 2.2.) . 15
Obligații de raportare în perioada de monitorizare – Programul Național de Dezvoltare Rurală
(PNDR) ............................................................................................................................................... 15
Bibliografie ............................................................................................................................................ 16
Turismul-concepții

Turismul apare ca un fenomen economico-social specific civilizației moderne, puternic


ancorat in viața societății si, ca atare, influențat de evoluția ei. Adresându-se unor segmente
sociale largi si răspunzând pe deplin nevoilor acestora, turismul se detașează printr-un înalt
dinamism, atât la nivel național, cat si la nivel internațional. De asemenea, prin caracterul sau
de masă și prin conținutul complex, turismul antrenează un vast potențial material și uman, cu
implicații importante asupra economiei și societății, asupra relațiilor interumane naționale și
internaționale.
Particularități și caracteristici ale serviciilor turistice:
Consumul de servicii turistice se caracterizează printr-o serie de particularități care
diferențiază acest consum specific de mărfuri si imprima unele caracteristici serviciilor
turistice. Printre aceste caracteristici specific pot fi menționate:
1. Cererea de servicii turistice interne si internaționale este in continua evoluție dar
creșterile de solicitări de servicii nu au ritmicitate constanta si nici o dispersare
unitara spre toate destinațiile turistice.
2. Consumul turistic are un pronunțat caracter sezonier, datorita concentrării
solicitărilor de servicii in diferite perioade de timp in decursul unui an.
3. Spre deosebire de cererea turistica, ce se manifesta printr-o elasticitate pronunțata,
oferta de servicii este relativ rigida, limitata in timp si spațiu la capacitățile de
nuclee receptoare de care dispune baza materiala.
4. Oferta de servicii este orientate spre a putea prelua si acoperi solicitările din vârf
de sezon, de unde pot fi desprinse concluzii privitoare la riscul nevalorificării
parțiale (uneori chiar totale) a unor capacitate receptoare, care, deși disponibile, nu
pot fi utilizate in afara perioadelor de sezon plin.
5. Prin natural or serviciile sunt perisabile; serviciile turistice nu pot fi stocate și spre
deosebire de comerțul cu mărfuri, unde o marfa nevânduta azi poate fi valorificata
într-o perioada viitoare, in turism orice nefolosire într-o perioada de referința a
capacitaților disponibile de nuclee receptive si a personalului echivalează practice,
cu o irosire a potențialului de servire înglobat in aceste capacitate.
6. Oferta turistica este pe de o parte, rezultanta unor combinații cu posibilități
multiple a elementelor de atracție turistica pe care le oferă patrimonial turistic al
tarii noastre si baza materiala turistica existent ape teritoriul respectiv, iar pe de
alta parte, rezultanta contribuției umane care modelează serviciile.
7. Produsul turistic reprezintă pachete de activități, presupunând o înlănțuire logica si
fluenta a diferitelor prestații incluse in programele si aranjamentele concepute
astfel încât serviciile sa fie dozate in diverse combinații, fiabilitatea serviciilor
fiind orientate după natura si caracteristicile produselor turistice oferite spre
comercializare.
8. Posibilități de combinare si substituire a diverselor variante si componente de
servicii constituie o rezerva potențiala considerabila pentru individualizarea ofertei
turistice si de sporire a gradului de atractivitate a programelor oferite.
9. Consumul de servicii turistice satisface exigentele unor motivații deosebit de
eterogene si complexe, într-o ordine fireasca, riguros determinate in funcție de
formele de turism practicate, de natura serviciilor si de locul si momentul in care
devine necesar consumul acestor servicii componente ale fiecărui produs turistic in
parte.
10. Prestațiile turistice reprezintă eforturile conjugate ale tuturor unităților economice
care oferă servicii specifice si nespecifice atât cetățenilor tarii noastre cat si
turiștilor străini care o vizitează. Acest fapt justifica aprecierea ca prestațiile de
servicii turistice reprezintă, in ultima instanța, contribuția sectoarelor economiei
naționale la dezvoltarea industriei turistice din tara noastră.

Pentru înființarea unor căsuțe sau pensiuni turistice în anul 2017 există cinci programe care
acordă finanțare nerambursabilă, disponibile atât pentru mediul rural, cât și pentru mediul
urban. Ajutorul nerambursabil ajunge la un milion de euro, însă sunt și finanțări pentru care
nu se solicită o contribuție proprie.

Programele de finanțare aflate în derulare în prezent, dar și cele anunțate pentru perioada
următoare, permit înființarea unor pensiuni sau căsuțe turistice sau agroturistice, indiferent de
viitorul amplasament al afacerii (rural sau urban).

Aceste programe de finanțare nu sunt, însă, destinate exclusiv investițiilor în domeniul


turistic, fiind acceptate solicitări de finanțare pentru domenii de activitate dintre cele mai
diverse. Cu alte cuvinte, întreprinzătorii care vor dori să obțină finanțare pentru o pensiune
(agro)turistică sau alte structuri de primire turistică vor intra în concurență cu cei care doresc
să înființeze sau să modernizeze fabrici, cabinete medicale, activități de IT, activități de
prestări servicii etc.

Pensiunea turistică este "o structură de primire turistică, având o capacitate de


cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 40 locuri, funcționând în locuințele
cetățenilor sau în clădire independentă, care asigură în spatii special amenajate cazarea
turiștilor și condiții de pregătire și de servire a mesei", conform Ordinului Autorității
Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, ce stabilește regulile de clasificare a structurilor
de primire turistică.

Conform aceluiași ordin, pensiunea agroturistică este "o structură de primire turistică,
având o capacitate de cazare de până la opt camere, funcționând în locuințele cetățenilor sau
în clădire independentă, care asigură în spatii special amenajate cazarea turiștilor și
condițiile de pregătire și servire a mesei, precum și posibilitatea participării la activități
gospodărești sau meșteșugărești". Ordinul ANT nr. 65/2013 reglementează, printre altele,
următoarele aspecte:

 atât pensiunile turistice, cât și cele agroturistice pot avea între una și cinci margarete, în
funcție de suprafețele și dotarea camerelor, dar și alte criterii menționate în ordin;
 amplasarea pensiunii turistice și agroturistice din mediul rural trebuie realizată pe un teren de
cel puțin 1.000 mp (suprafața construită + suprafața terenului din jurul construcției).
Poți primi bani nerambursabili și pentru alte structuri de primire
turistică

Antreprenorii interesați de accesarea unor fonduri nerambursabile în domeniul


turistic trebuie să știe că banii pot fi accesați și pentru înființarea sau modernizarea și altor
unități de primire turistică, precum campinguri, parcuri de rulote sau tabere.

Conform Ordinului ANT nr. 65/2013, campingul este o structură de primire turistică
destinată să asigure cazarea turiștilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită
acestora să parcheze mijloacele de transport, să își pregătească masa și să beneficieze de
celelalte servicii specifice acestui tip de unitate.

Căsuța de tip camping este un spațiu de cazare de dimensiuni reduse, realizat din
lemn sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră și un mic antreu
sau terasă și uneori dotată și cu grup sanitar propriu.

Cum poți câștiga bani din turism la țară

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) pune la dispoziția celor
interesați două tipuri de finanțări nerambursabile pentru înființarea unor pensiuni
agroturistice. Este vorba de submăsurile 6.2 și 6.4. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR) a anunțat deschiderea sesiunilor de primire a proiectelor în perioada 3 mai -
31 iulie 2017.

Prin intermediul PNDR 6.2, solicitanții pot solicita o finanțare de 70.000 de euro pentru
înființarea unei pensiuni agro-turistice sau 50.000 de euro pentru oferirea unor servicii
alternative de cazare turistică, cum ar fi parcurile pentru rulote, campinguri și tabere.

După publicarea ghidului final aferent submăsurii 6.2 din cadrul PNDR, pensiunile
agroturistice vor avea șanse mai reduse de a primi finanțare nerambursabilă, ca urmare a
modificării grilei de evaluare a proiectelor. Tocmai aceste criterii de departajare vor avantaja,
totuși, serviciile de cazare în structuri de primire turistică precum căsuțele de tip camping.

Serviciile alternative de cazare în spațiul rural sunt clasificate în categoria sectoarelor cu


potențial de creștere, în lista serviciilor pentru populația rurală, primind, astfel, un punctaj
maxim. Pe de altă parte, investițiile în pensiuni agro-turistice vor fi punctate insuficient,
limitând șansele de finanțare. Indiferent că vrei să accesezi fonduri pentru înființarea unei
agro-pensiuni sau a unor căsuțe de primire turistică, trebuie să respecți următoarele condiții:
 solicitantul de sprijin financiar trebuie să fie organizat cel puțin ca persoană fizică
autorizată, fiind acceptate inclusiv întreprinderile înființate în anul depunerii cererilor de
finanțare;
 fiind o măsură de finanțare destinată spațiului rural, agricultorii sunt încurajați să îți
diversifice activitatea desfășurată, astfel că ei vor primi un punctaj superior;
 sunt sprijinite investițiile în acele zone în care există un potențial turistic ridicat, conform unui
tabel disponibil pe site-ul finanțatorului;
 în cadrul acestei măsuri, nu se acordă sprijin nerambursabil acelor solicitanți care deja
desfășoară această activitate. Sunt acceptate la finanțare doar activitățile noi, pe care
solicitantul nu le-a mai desfășurat în trecut;
 orice cheltuială pe care solicitantul o consideră necesară proiectului său este eligibilă.
Astfel, ajutorul nerambursabil poate fi folosit pentru: realizarea clădirii, dotarea cu mobilier și
echipamente, plata salariilor și a contribuțiilor sociale, participarea la târguri de profil,
realizarea unui site de prezentare, achiziția de mărfuri și materii prime etc;
 cheltuielile făcute în scop personal nu sunt considerate cheltuieli eligibile;
 doar 10% din buget poate fi folosit pentru achiziția de teren, în cazul în care este necesară o
extindere viitoare a activității.

Ajutorul financiar nerambursabil poate fi primit astfel:


 antreprenorul își stabilește în planul de afaceri între două și cinci obiective specifice a căror
îndeplinire se va verifica la sfârșitul perioadei de implementare;
 la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul primește o primă tranșă de 70% din
ajutorul total, respectiv 35.000 de euro în cazul căsuțelor de tip camping sau 49.000 de euro
pentru pensiunile agroturistice;
 folosind tranșa încasată, beneficiarul are la dispoziție nouă luni pentru demararea
proiectului și cel mult cinci ani pentru finalizarea sa;
 proiectul trebuie să genereze, până la momentul solicitării tranșei a doua, venituri de cel puțin
30% din valoarea avansului încasat;
 la momentul solicitării celei de-a doua tranșe trebuie să fie îndeplinite toate obligațiile
asumate de către beneficiar prin planul de afaceri și contractul de finanțare.
 tranșa a doua, în sumă de 15.000 de euro, în cazul căsuțelor de primire turistică sau 21.000
de euro pentru pensiuni agro-turistice, se va acorda doar în situația în care toate obligațiile au
fost respectate, iar societatea a obținut venituri în cuantumul asumat;
 neîndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri va determina reducerea ajutorului
nerambursabil procentual cu gradul de neîndeplinire al obligațiilor asumate, sau în întregime
pentru neîndeplinirea cifrei de afaceri.

În cazul în care valoarea ajutorului financiar este insuficientă pentru înființarea unei pensiuni
agroturistice, PNDR oferă solicitanților interesați posibilitatea de a aplica pentru o finanțare
de până la 200.000 de euro prin intermediul submăsurii 6.4. În acest caz, finanțarea nu
este 100% nerambursabilă, astfel că solicitantul va fi obligat să asigure o contribuție proprie:

 în cazul agro-pensiunilor, contribuția proprie este de 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 serviciile de cazare în căsuțe de tip camping vor necesita o contribuție proprie de 30% din
valoarea eligibilă a proiectului.
Totodată, în ambele situații, antreprenorii vor suporta în întregime orice valoare care
depășește valoarea maximă a ajutorului nerambursabil, dar și cheltuielile neeligibile ale
proiectului, precum taxe, dobânzi bancare, comisioane, echipamente la mâna a doua etc. Spre
deosebire de măsura 6.2, beneficiarul nu are libertatea de a include orice cheltuială în
valoarea eligibilă, ci doar acele cheltuieli indicate în mod expres în ghidul solicitantului,
precum:

 realizarea construcției;
 dotarea cu mobilier și echipamente;
 achiziția de echipamente IT și softuri etc.

Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru salarii și contribuții sociale,
achiziția de materii prime și mărfuri, plata utilităților etc. Aceste cheltuieli vor fi suportate de
către beneficiar din veniturile generate de societate, după finalizarea implementării și
obținerea clasificării turistice. În cadrul măsurii 6.4, beneficiarii nu sunt obligați să obțină în
viitor o anumită cifră de afaceri, raportată la valoarea finanțării primite. Obținerea unei
finanțări de până la 200.000 de euro prin intermediul PNDR 6.4 presupune:

 pregătirea și depunerea unui studiu de fezabilitate;


 semnarea contractului de finanțare;
 demararea investiției, folosind fonduri proprii;
 decontarea cheltuielilor făcute, pe tranșe sau la finalul proiectului.

Poți solicita sprijin și pentru demararea unor afaceri la oraș

Investițiile în pensiunile turistice din spațiul urban sunt posibile prin intermediul
Programului Operațional Regional (POR) măsura 2.1.A destinată microîntreprinderilor. Sunt
eligibili solicitanții care au cel puțin un an fiscal integral de la momentul înregistrării la
Oficiul Registrului Comerțului. Aceștia își pot moderniza activitatea pe care deja o
desfășoară, sau pot alege să înființeze o activitate nouă în cadrul firmei.

Astfel, această linie de finanțare permite atât modernizarea unei pensiuni existente, cât
și înființarea unei pensiuni sau agropensiuni noi. Ajutorul financiar nerambursabil ce poate
fi acordat este cuprins între 25.000 de euro și 200.000 de euro, iar contribuția proprie a
solicitantului este de cel puțin 10% din valoarea eligibilă a proiectului. În cazul în care
solicitantul își asumă o contribuție proprie mai mare, proiectul va fi punctat suplimentar,
sporindu-și astfel șansele de a primi finanțare.

La fel ca în cazul investițiilor rurale realizate prin PNDR 6.2, ajutorul financiar nerambursabil
se acordă sub forma decontării investiției, după ce ea a fost realizată, în întregime sau pe
etape, de către beneficiar din fonduri proprii. Apelul de proiect pentru măsura POR 2.1.A –
microîntreprinderi este activ în acest moment, iar proiectele se pot depune până cel târziu în
data de 4 mai 2017, ora 12:00.

Fonduri nerambursabile de până la un milion de euro


O altă linie de finanțare din cadrul POR este 2.2, destinat investițiilor realizate de către
microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Apelul de proiecte a devenit
activ în data de 23 februarie la ora 12:00, iar termenul limită este 30 august 2017, ora
12:00. Următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili în cadrul acestui apel de proiecte:

 microîntreprinderile din mediul urban;


 întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban;
 întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural.

Prin intermediul acestei linii de finanțare se va acorda sprijin financiar nerambursabil


cuprins între 200.000 de euro și un milion de euro. În cadrul acestei linii de finanțare se vor
deconta cheltuielile eligibile într-un procent diferențiat, astfel:

 în cazul unei întreprinderi mici sau microîntreprinderi, se va deconta un procent de 70% din
cheltuielile eligibile din planul de afaceri;
 în cazul unei întreprinderi mijlocii, se va deconta un procent de 60% din cheltuielile eligibile
ale planului de afaceri.

Proiectele ce urmează a fi implementate în Regiunea Vest au un procent de decontare mai


scăzut față de restul regiunilor cu 15%, ca urmare a faptului că această regiune este mai
dezvoltată decât celelalte. Finanțarea prin intermediul măsurii 2.2. este permisă atât pentru
activități deja desfășurate, cât și pentru înființarea unor activități noi în cadrul întreprinderilor.
La fel ca și în cazul POR 2.1.A, solicitanții trebuie să aibă cel puțin un an fiscal integral
pentru a putea depune proiecte.

Finanțări nerambursabile pentru investițiile turistice din București

Singurul program de finanțare care acordă fonduri nerambursabile pentru București și


localitățile urbane din Județul Ilfov este Start-up Nation, întregul teritoriu național fiind
eligibil pentru finanțare.

Programul Start Up Nation 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 30 ianuarie
2017, iar normele de aplicare se vor publica în termen de 30 de zile. Termenul estimat
pentru lansarea apelului de proiecte este cea de-a doua jumătate a lunii mai 2017, iar
bugetul anunțat va permite finanțarea unui număr de 10.000 de beneficiari.

Finanțarea disponibilă va fi, însă, mult mai redusă decât în cadrul programelor de finanțare
prezentate anterior. Astfel, un solicitant va putea primi cel mult 44.000 de euro pentru
implementarea propriului proiect, ajutorul financiar nerambursabil fiind de 100% din valoarea
eligibilă. Totuși, beneficiarul investiției va trebui să suporte din fonduri proprii toate
cheltuielile neeligibile care intervin în implementarea proiectului.

Având în vedere valoarea redusă a ajutorului nerambursabil și faptul că doar societățile nou
înființate vor fi eligibile în cadrul programului Start Up Nation, un proiect realist ar putea fi
schimbarea destinației unei clădiri existente și dotarea ei, astfel încât să poată funcționa ca
pensiune (agro)turistică sau căsuță de tip camping.
Ce documente trebuie să pregătească întreprinzătorii

Iată principalele documente necesare pentru obținerea unei finanțări nerambursabile:

 actul de înființare al întreprinderii, dacă este cazul;


 codul unic de înregistrare al societății;
 certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
 ultimele situații financiare încheiate, dacă întreprinderea are istoric;
 studiu de fezabilitate;
 documente privind dreptul de proprietate sau utilizare asupra infrastructurii (teren și
eventualele clădiri);
 certificat de urbanism.

CONSIDERAȚII GENERALE – FINANȚĂRI NERAMBURSABILE


» Sunt eligibile doar cheltuielile efectuate pentru implementarea proiectului (aferente
investiției de bază), după semnarea contractului de finanțare.
» Excepție fac cheltuielile pentru proiectare și consultanță efectuate în perioada de
pregătire a proiectului: studii de teren, obținere avize/acorduri/autorizații, proiectare și
inginerie, consultanță în elaborarea cererii de finanțare etc.
» Fiecare axă prioritară stabilește indicatori și ținte cu scopul de a evalua progresul în
implementarea proiectului, urmărind atingerea obiectivelor priorității de investiții (spre
exemplu: număr de locuri de muncă create și menținute, active achiziționate, investiții
realizate și menținute, număr de IMM-uri sprijinite).
» Pentru implementarea financiară a proiectelor se aplică principiul rambursării, a cererilor
de plată sau mecanismul de avans.
» Nu se finanțează întreprinderile ce au înregistrat pierderi sau întreprinderile aflate în
dificultate.
Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Axa Prioritară 2.2 ITI – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție
și dezvoltarea serviciilor
Beneficiari eligibili

Societate sau societate cooperativă care a înregistrat profit din exploatare (>0 lei în anul fiscal
anterior depunerii cererii de finanțare) si se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul
urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil


Valoarea finanțării nerambursabile pentru un proiect este cuprinsă între 200.000 euro și
1.000.000 euro și reprezintă:
– 90% pentru cheltuielile care sunt supuse schemei de ajutor de minim – maxim 20%
din valoarea totală a proiectului;
– cheltuieli supuse schemei de ajutor de stat regional: 60% (pentru întreprinderi mijlocii)
respectiv 70% (pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi);

Proiectul trebuie să prevadă investiții inițiale în active corporale, finanțabile prin ajutor de
stat regional (construire, extindere, dotare spații de producție/servicii)
Condiții încadrare IMM – întreprindere unică:
a)microîntreprinderi

 <10 salariați;

 CA/Active totale <2 milioane euro, echivalent în lei;


b) întreprinderi mici
 < 50 de salariați;

 CA/Active totale < 10 milioane euro, echivalent în lei;


c) întreprinderi mijlocii
 < 250 de salariați;

 CA < 50 milioane euro, echivalent în lei, sau

 Active totale < echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Coduri CAEN eligibile: 5510 (Hoteluri și alte facilități de cazare similare), 5520 (Facilități
de cazare pentru vacante și perioade de scurtă durată), 5590 (Alte servicii de cazare)
si 5530(Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere).

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020


Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (zona ITI – Delta
Dunării și Național )
BENEFICIARI ELIGIBILI
 Fermieri, membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural.

 Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, cu activitate sau nou înființate.
AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN):
70% respectiv 90% în următoarele cazuri:
 – pentru activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agro-
turism (capacitate de cazare de maxim 8 camere – 16 locuri, conform prevederilor
Ordinului ANT nr. 65/2013);- pentru fermierii care își diversifică activitatea de baza
agricolă prin dezvoltarea unor activități neagricole.
VALOAREA ajutorului financiar nerambursabil nu va depăși 200.000 EURO/
beneficiar.

Codul CAEN aferent activităților care sunt eligibile la finanțare sunt stabilite prin anexe
la Ghidul Solicitantului.

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020


Măsura II.2. – Investiții productive în acvacultură (1)
BENEFICIARI ELIGIBILI:
-Societăți comerciale înființate în baza Legii 31/ 1990, cu istoric de funcționate sau start-up-
uri;

-ONG-uri.

Se finanțează doar solicitanții cu activitate economică în domeniul acvaculturii (cod


CAEN 0321 și/ sau 0322)

Investiția în acvacultură este obligatorie! Investiția în structura de cazare în interiorul


fermei de acvacultură este activitate complementară, plafonată la maxim 400.000
EURO.

NOTA BENE!
-Structura de cazare trebuie să îndeplinească criteriile minime prevăzute de Ordinul ANT nr.
65/ 2013;
-La finalul proiectului structura de cazare va fi introdusă în circuitul turistic;
-Se acceptă construirea/ modernizarea/ dotarea unei singure structuri de cazare cu o capacitate
de 10 camere (20 locuri);

AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (AFN):


–50% pentru IMM-uri și ONG-uri;
–30% pentru întreprinderi mari.
Valoarea totală eligibilă a proiectului nu poate depăși 4.000.000 EURO (AFN și contribuție
proprie) .

În cadrul POPAM este acceptat aportul în natură!

Aportul în natură:
-Valoarea de piață trebuie certificată printr-un raport ANEVAR;
-Pot fi folosite pentru aportul în natură doar activele asupra cărora se intervine în mod direct
prin proiect;
-Activele care sunt folosite ca aport în natură trebuie să fie în proprietatea
beneficiarului (nu este acceptată concesiunea!) și sa fie libere de orice sarcini;
–Nu sunt acceptate activele care au mai beneficiar de finanțare nerambursabilă;

IMPLEMENTAREA FINANCIARĂ A PROIECTELOR FINANŢATE DIN


FONDURI EUROPENE
Mecanismul cererilor de plată – Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR
2014 – 2020)
Beneficiarul proiectului își va deschide în mod OBLIGATORIU un cont la unitățile
teritoriale ale Trezoreriei Statului.
Documente necesare pentru elaborarea cererii de plată:

» facturi emise în baza contractelor de achiziție bunuri/ servicii lucrări pentru


implementarea proiectului și neplătite de Beneficiar;
» pentru contractele de lucrări/servicii, cererea de plată trebuie însoțită, pe lângă documentele
specifice achizițiilor (contracte, PV recepție etc. ), garanția de avans (dacă este cazul)
și garanția de bună execuție;
» ordinele de plată pentru plata contribuției proprii aferente cheltuielilor eligibile.
În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumei de la AM, Beneficiarul va
efectua plata pentru facturile înscrise în cererea de plată.
Mecanismul avansului – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR
2014 – 2020)

Principiul rambursării cheltuielilor efectuate


Presupune rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) de
către beneficiar.
ex.: Ajutorul nerambursabil potrivit programului accesat este de 70%, atunci
BENEFICIARUL va primi de la finanțator – prin rambursare -70% din totalul cheltuielilor
eligibile efectuate cu condiția să nu se depășească valoarea maximă eligibilă pentru proiectul
aprobat spre finanțare.
Indicatori financiari calculați pentru depunerea proiectului spre finanțare
ROL:
» Să se dovedească dacă un proiect merită să fie cofinanțat;
» Să se determine dacă un proiect are nevoie de cofinanțare și care este valoarea
acesteia (fără ajutorul financiar nerambursabil investiția nu se poate realiza);
» Să determine sustenabilitatea financiară a proiectului și a companiei care va primi
ajutorul financiar nerambursabil;
» Să determine profitabilitatea proiectului.
Programul Operațional Regional (POR 2.2.)
» Menținerea în stare de operare a investiției inițiale realizate cu finanțare POR *
» Gradul de îndeplinire a indicatorilor financiari asumați în momentul depunerii cererii de
finanțare (Rata solvabilității generale și Rata rentabilității financiare (ROE))**
* Termenul de realizare a indicatorului îl reprezintă finalul exercițiului financiar ulterior
anului în care se finalizează implementarea proiectului.
** Termen de verificare – la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet după
implementarea investiției.
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 6.4.)
Pe o perioadă de 5 ani de la ultima tranșa de plată efectuată de Agenție, Beneficiarul se obligă
să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate și de selecție.
Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puțin un
criteriu de eligibilitate sau de selecție Cererea de finanțare devine neeligibilă.
Obligații de raportare în perioada de monitorizare – Programul Operațional Regional
(POR 2.2.)

Obligații de raportare în perioada de monitorizare – Programul Național de Dezvoltare


Rurală (PNDR)
Exemplu:

 Beneficiarii submăsurii 6.4 trebuie să depună în perioada de monitorizare, anual, Raportul de


monitorizare, pentru proiectele care vizează înființarea și dezvoltarea agropensiunilor,
la compartimentele Ex-post din cadrul Centrelor Regionale pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (CRFIR).
Bibliografie

1. Finanțări nerambursabile pentru turism in 2017-2018


2. Fonduri turism
3.