Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002


MOVEMENT

Sediul central: BUCUREŞTI – ROMÂNIA

ROMANIAN
MC

FOR
Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045
Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 QUALITY

Tel./Fax: (0040 21) 311.29.47; CISCO: (0040 21) 455.1004 ISO 9001 certificat nr. 611C
E-mail: info@spiruharet.ro

FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE BUCUREŞTI

AVIZAT, APROBAT,
Comisia de Audit Intern al CalităŃii Decan,
Senatul universitar Prof.univ.dr. Zenovic Gherasim

PLAN ANUAL DE AUDIT INTERN


2017-2018

(STRUCTURA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂłI)

Misiunea şi cadrul legal

Auditul intern are ca sferă de cuprindere toate activităŃile desfăşurate în cadrul entităŃii
pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.
Activitatea de audit intern este o activitate planificată, proces care se realizează pe baza
analizei riscurilor asociate activităŃilor şi este menită să adauge valoare entităŃii auditate.
Planificarea reprezintă procesul prin care se realizează repartizarea resurselor având ca
punct de plecare nevoile identificate pentru realizarea obiectivelor. Prin intermediul
planificării se realizează o armonizare între resursele disponibile la nivelul compartimentului
de audit intern şi activităŃile care trebuie realizate în conformitate cu atribuŃiile stabilite.
Planificarea activităŃii de audit intern implică, pe de o parte cunoaşterea şi înŃelegerea
entităŃii şi a mediului în care aceasta funcŃionează, iar pe de altă parte o abordare detaliată cu
privire la natura şi complexitatea entităŃii, aria de cuprindere a auditului intern şi durata
necesară pentru auditarea activităŃilor cuprinse în sfera auditului intern. Astfel, planificarea în
auditul intern reprezintă un instrument prin intermediul căruia se stabileşte ce
domenii/activităŃi urmează să fie auditate, când trebuie auditate şi cum trebuie auditate?’’.
CAICF îşi desfăşoară activitate în conformitate cu:
Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011;
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităŃii educaŃiei;
Hotărârea de Guvern nr. 1418/11.10.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare
externă, a standardelor, a standardelor de referinŃă şi a listei indicatorilor de
performanŃă;
Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinŃă şi lista
indicatorilor de performanŃă elaborată de ARACIS;
Ordinul Ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată
a Sistemului European de Credite Transferabile;
ISO 9001/2000 şi ISO 9001/2008 privind planificarea, realizarea, raportarea şi
înregistrarea auditului intern al calităŃii;
Carta UniversităŃii Spiru Haret, ediŃia 2011;
Manualul de management al calităŃii, Universitatea Spiru Haret.
art 1, art. 11 din Regulamentul cadru de organizare şi funcŃionare a CAICF.

Obiectivele urmărite

obŃinerea de informaŃii privind eficacitatea acŃiunilor de asigurare a calităŃii proceselor


specifice activităŃilor de învăŃământ, cercetare ştiinŃifică, evidenŃa documentelor, altor
activităŃi de secretariat şi administrative;
verificarea conformităŃii sistemului de management al calităŃii la nivel de facultate cu
cerinŃele standardelor de referinŃă existente;
identificarea neconformităŃilor sistemului de management al calităŃii, precum şi a
posibilităŃilor de îmbunătăŃire a eficacităŃii acestuia;
evaluarea activităŃilor organizate şi desfăşurate în cadrul unor misiuni definite în mod
explicit, de exemplu prin participarea în comitete de conducere permanente ori
temporare, în echipe desfăşurând proiecte specifice etc.
identificarea riscurilor existente şi potenŃiale, gestionarea acestora în baza unor
programe specifice, elaborate şi aplicate în funcŃie de domeniul de activitate auditat,
programe ce prevăd şi modalităŃi de evaluare şi monitorizare a situaŃiei.

În anul universitar 2017 – 2018, Comisia de Audit Intern al Calitătii din cadrul
FacultăŃii de ŞtiinŃe Economice Bucureşti, îşi propune desfăşurarea mai multor activităŃi,
rezultate din obiectivele strategice stabilite de comisie, după cum urmează:

Programul de lucru al misiunilor de audit:


1. Auditarea calităŃii fişei disciplinei/programei analitice (PO(I)-03 - procedură operaŃională
privind învăŃământul)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete
Auditarea calităŃii fişei disciplinei/programei analitice.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Octombrie – Noiembrie 2017
2. Auditarea calităŃii statului de funcŃii (PO(R)-01 - procedură operaŃională privind resursele
umane)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea calităŃii statului de funcŃii în ceea ce priveşte respectarea standardelor de
calitate privind întocmirea acestuia.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Octombrie - Noiembrie 2017
3. Auditarea accesului la informaŃii de interes public (PS-13 - procedură de sistem)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Se urmăreşte transparenŃa informaŃiilor de interes public la Facultatea de Științe
Economice București.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Noiembrie 2017
4. Auditarea calităŃii programelor de studii (PO(I)-01 - procedură operaŃională privind
învăŃământul)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Se analizează şi implementează rezultatele evaluării programelor de studiu.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Noiembrie - Decembrie 2017
5. Auditarea strategiei şi a planurilor de cercetare ştiinŃifică (PO(C)-01- proceduri operaŃionale
privind cercetarea știinŃifică)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Se verifică existenŃa Strategiei de Cercetare Științifică a fost facultății și a Planului
anual de Cercetare Științifică a Facultății.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Decembrie 2017
6. Auditarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică la nivelul departamentului de studii/facultăŃii
(PO(C)-03 - proceduri operaŃionale privind cercetarea știinŃifică)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Analiza rezultatelor activităŃii de cercetare ştiinŃifică la nivelul facultăŃii.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Decembrie 2017
7. Auditarea autoevaluării personalului didactic (PO(R)-05 - procedură operaŃională
privind resursele umane)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Analiza activităŃii anuale de auto-evaluare a personalului didactic la nivelul facultăŃii.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Decembrie 2017
8. Auditarea calității procesului de predare a cursurilor (PO(I)-07 - procedură operaŃională
privind învăŃământul)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea calităŃii procesului de predare a cursurilor.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Ianuarie 2018
9. Auditarea calității procesului de seminarizare şi a lucrărilor aplicative (PO(I)-08 - procedură
operaŃională privind învăŃământul)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanii, directorii de departamente, personalul didactic, studenŃii;
Consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea calităŃii procesului de predare a seminariilor.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Ianuarie 2018
10. Auditarea evaluării studenŃilor (PO(I)-13 - procedură operaŃională privind învăŃământul)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanii, directorii de departamente, personalul didactic, studenŃii;
Consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Evaluarea calităŃii materialelor de evaluare a studenŃilor.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Februarie 2018
11. Auditarea evaluării cadrelor didactice de către studenŃi (PO(R)-03 - procedură operaŃională
privind resursele umane)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenŃi, care vizează
calitatea actului didactic prestat de cadrul didactic, calitate exprimată în gradul de
compatibilitate al acestuia cu aşteptările studenŃilor.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Februarie 2018
12. Auditarea calitățții procesului de practică de specialitate (PO(S)-01- procedură operaŃională de
suport)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea calităŃii procesului de practică de specialitate a studenŃilor facultăŃii.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Martie 2018
13. Auditarea procesului educaŃional centrat pe student (PO(S)-03 - procedură operaŃională de
suport)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea calităŃii procesului educaŃional (predare – învăŃare - evaluare) centrat pe
student.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Martie 2018
14. Auditarea calităŃii planului de învăŃământ (PO(I)-02 - procedură operaŃională privind
învăŃământul)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea calităŃii planului de învăŃământ.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Aprilie 2018
15. Auditarea calităŃii procesului de comunicare internă (PS-12 - procedură de sistem)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea calității procesului de comunicare în cadrul facultăŃii.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Aprilie 2018
16. Auditarea evaluării colegiale a cadrelor didactice (PO(R)-04 - procedură operaŃională
privind resursele umane)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea calităŃii actului didactic prestat de cadrul didactic.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Mai 2018
17. Auditarea ghidului de studii (PO(I)-06 - procedură operaŃională privind învăŃământul)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea calităŃii ghidurilor de studii.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Mai 2018
18. Auditarea aplicării sistemului de credite ECTS (PO(I)-05 - procedură operaŃională privind
învăŃământul)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea calităŃii sistemului ECTS are în vedere adecvarea creditelor acordate în concordanŃă
cu efortul de învăŃare al studentului mediu (dacă efortul studentului este estimat corect).
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Iunie 2018
19. Auditarea rezultatelor procesului educaŃional implementat pe platforma Blackboard (PO(S)-
06 - procedură operaŃională de suport)
Resursele umane şi materialele utilizate:
CAICF, CEACF, decanul, directorul de departament, personalul didactic, secretariatul
şi studenŃii facultăŃii;
consumabile, costuri administrative.
ResponsabilităŃi concrete:
Auditarea calităŃii rezultatelor procesului educaŃional implementat pe platforma
Blackboard.
Produs rezultat în urma misiunii de audit desfăşurate:
Raportul misiunii de audit intern al calităŃii.
Termen de realizare:
Iunie 2018

Preşedinte CAICF,
Conf.univ.dr. Bianca Rusu

S-ar putea să vă placă și