Sunteți pe pagina 1din 5

Aprob

p. Director, Direcția Economică


ALEXANDRESCU Anișoara
Consilier

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL DIRECȚIEI ECONOMICE

Riscul Risc
inerent rezidual
E
Pr Pr
Cauzele care x
Obiective/ ob Strategia Data ultimei ob Ex
favorizează Im p Im Observații
Activități Riscul ab adoptată revizuiri ab pu
apariția riscului pa u pa
ilit ilit ne
ct n ct
at at re
er
e e
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Proiectarea, 1.Întocmirea unui Necunoașterea 1 5 5 Monitorizarea Octombrie 2018 1 5 5
repartizarea si proiect de buget legii sau aplicarea permanentă a
gestionarea nerealist greșită a acesteia riscurilor
eficienta a 2. Neasigurarea 1 5 5 Monitorizarea Octombrie 2018 1 5 5
bugetului Inspecţiei surselor bugetare permanentă a
Cheltuieli
necesare desfășurării riscurilor
nejustificate
în condiţii optime a
activităţii
3.Utilizarea creditelor Cheltuieli 1 5 5 Monitorizarea Octombrie 2018 1 5 5
Proiectarea,
bugetare pentru nejustificate permanentă a
repartizarea si
cheltuieli ce nu sunt riscurilor
gestionarea
strict legate de
eficienta a bugetului
Inspecţiei activitatea instituţiei
Organizarea si Neînregistrarea 1 5 5 Monitorizarea Octombrie 2018 1 5 5
conducerea operaţiunilor permanentă a
contabilităţii 4. Depășirea termenului contabile datorită riscurilor
operaţiunilor de înregistrare a neîncasării și/sau
efectuate de operaţiunilor contabile plaţii facturilor
Inspecţia Muncii Lipsa banilor din
gestiune
Calcularea 1 5 5 Monitorizarea Octombrie 2018 1 5 5
Folosirea unor
drepturilor salariale 5. Calcularea greșită a permanentă a
formule de calcul
drepturilor salariale riscurilor
greșite
Depășirea 1 5 5 Monitorizarea Octombrie 2018 1 5 5
6.Neplata drepturilor termenului de permanentă a
salariale depunere a ștatelor riscurilor
de plată
Neînregistrarea sau 1 5 5 Monitorizarea Octombrie 2018 1 5 5
rătăcirea permanentă a
Realizarea activităţii
7.Nerespectarea referatelor de riscurilor
de control financiar
termenelor de acordare necesitate depuse
preventiv propriu
a vizei și de întocmire a pentru avizare
pentru aparatul
raportului întocmirea greșită
central
sau neîntocmirea
raportului
Eficientizarea 8.Lipsa unui minim Neînceperea 1 5 5 Monitorizarea Octombrie 2018 1 5 5
activităţii serviciilor necesar al stocurilor de procedurilor de permanentă a
interne (reparaţii, rechizite, materiale, achiziţii servicii sau riscurilor
asigurare utilitate, dotări pentru o bună bunuri
PSI,) funcţionare a activităţii

2
9.Nemenţinerea în stare Neînceperea 1 5 5 Monitorizarea Octombrie 2018 1 5 5
de funcţionare a procedurilor de permanentă a
parcului auto pentru o achiziţii servicii sau riscurilor
bună funcţionare a bunuri
activităţii

10. Nerespectarea Neînceperea 1 5 5 Monitorizarea Octombrie 2018 1 5 5


prevederilor din procedurilor de permanentă a
contractele de utilităţi, achiziţii servicii sau riscurilor
reparaţii, întreţinere, bunuri
etc.
11.Nerespectarea 1 5 5 Monitorizarea Octombrie 2018 1 5 5
prevederilor legale în permanentă a
ceea ce privește riscurilor
Îmbunătăţirea
gestionarea arhivelor
activităţii de Necunoașterea
arhivare a prevederilor legale
documentelor

12.Nerespectarea
termenului și
incorectitudinea datelor
formei finale a
Elaborarea “Programului anual al Neîntocmirea sau
“Programului anual achiziţiilor publice” întocmirea greșită a Monitorizarea
al achiziţiilor “Programului anual 1 5 5 permanentă a Octombrie 2018 1 5 5
publice” al 13.Nerespectarea al achiziţiilor riscurilor
Inspecţiei Muncii termenului și publice”
incorectitudinea datelor
din modificarea
“Programului anual al
achiziţiilor publice”

3
Derularea 14.Nerespectarea
procedurilor de legislaţiei in vigoare
achiziţie publica privind achiziţiile
publice prin procedura
“licitaţie deschisa”

15.Nerespectarea
legislaţiei in vigoare
privind achiziţiile
Nerespectarea
publice prin procedura
termenului de
“procedura simplificata” Monitorizarea
derulare a
16.Nerespectarea 1 5 5 permanentă a Octombrie 2018 1 5 5
procedurii prevăzut
legislaţiei in vigoare riscurilor
in “Programul anual
privind achiziţiile
al achiziţiilor
publice prin procedura
publice
“negociere fără
publicarea anunţului de
participare”
17.Nerespectarea
legislaţiei in vigoare
privind achiziţiile
publice prin achiziţie
directa
Fundamentarea 18.Intocmire eronata a
investiţiilor si notei de fundamentare Întocmirea greșita
întocmirea listelor 19.Nerespectarea sau neîntocmirea Monitorizarea
de investiţii pentru termenului de notelor de 1 5 5 permanentă a Octombrie 2018 1 5 5
aparatul central si transmitere a listelor de fundamentare și riscurilor
unităţile investiţii anexelor
subordonate
Întocmirea
Monitorizarea
programului anual
1 5 5 permanentă a Octombrie 2018 1 5 5
de investiţii pentru 20.Intocmire eronata a
riscurilor
aparatul central si notei de fundamentare

4
21.Nerespectarea Întocmirea greșita
unităţile termenului de sau neîntocmirea
subordonate transmitere a listelor de programului anual
investiţii de investiţii
22.Intocmire eronata a
Întocmire notei de fundamentare Întocmirea greșită a
Monitorizarea
documentaţie 23.Intocmire eronata a notei de
1 5 5 permanentă a Octombrie 2018 1 5 5
pentru aprobarea in devizului general pentru fundamentare sau a
riscurilor
CTE a investiţiilor aprobarea in CTE a devizului
investiţiei
Urmărirea 24.Concluzia eronata
comportării în timp asupra oportunităţii
a construcţiilor propunerilor de
pentru aparatul remediere
central si unităţile 25.Înscrierea eronata a
Nerespectarea
subordonat cheltuielilor în Monitorizarea
Condiţiilor de
Programul de investiţii 1 5 5 permanentă a Octombrie 2018 1 5 5
exploatare a
publice al Inspecţiei riscurilor
patrimoniului public
Muncii
26.Nerespectarea
legislaţiei in vigoare
privind derularea
contractelor de investiţii

Întocmit