Sunteți pe pagina 1din 16

RÂNDUIALA PROPRIU-ZISĂ a Tainei.

PREOTUL: Binecuvaâ ntat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum şi


pururea şi îân vecii vecilor.
CÂNTĂREŢII: Amin. Slavaă Ţie Dumnezeul nostru, slavaă Ţie!

ÎÎmpaă rate ceresc, Maâ ngaâ ietorule, Duhul Adevaă rului, Care
pretutindenea eşti şi toate le îâmplineşti; Vistierul bunaă taă ţilor şi
Daă taă torule de viaţaă , vino şi Te saă laă şluieşte îântru noi şi ne curaă ţeşte
pe noi de toataă îântinaă ciunea şi maâ ntuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte faă raă de moarte, miluieşte-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte faă raă de moarte, miluieşte-ne pe
noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte faă raă de moarte, miluieşte-ne pe
noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

Preasfaâ ntaă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curaă ţeşte paă catele
noastre. Staă paâ ne, iartaă faă raă delegile noastre. Sfinte, cerceteazaă şi
vindecaă neputinţele noastre, pentru numele Taă u.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin.

Tataă l nostru, Care eşti îân ceruri, sfinţeascaă -se numele Taă u, vie
îâmpaă raă ţia Ta, facaă -se voia Ta, precum îân cer aşa şi pe paă maâ nt. Paâ inea
noastraă cea de toate zilele daă -ne-o nouaă astaă zi, şi ne iartaă nouaă
greşealele noastre, precum şi noi iertaă m greşiţilor noştri. Şi nu ne
duce pe noi îân ispitaă , ci ne izbaă veşte de cel raă u.

1
PREOTUL: Caă a Ta este îâmpaă raă ţia şi puterea şi slava, a Tataă lui şi a
Fiului şi a Sfaâ ntului Duh, acum şi pururea şi îân vecii vecilor.
CÂNTĂREŢII: Amin.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.

Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii


vecilor. Amin.

Veniţi saă ne îânchinaă m ÎÎmpaă ratului nostru Dumnezeu.


Veniţi saă ne îânchinaă m şi saă caă dem la Hristos, ÎÎmpaă ratul nostru
Dumnezeu.
Veniţi saă ne îânchinaă m şi saă caă dem la ÎÎnsuşi Hristos, ÎÎmpaă ratul şi
Dumnezeul nostru.

Psalmul 142
Doamne, auzi rugaă ciunea mea, ascultaă cererea mea, îântru
credincioşia Ta; auzi-maă , îântru dreptatea Ta. Saă nu intri la judecataă
cu robul Taă u, caă nimeni din cei vii nu-i drept îânaintea Ta. Vraă şmaşul
2
prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcaă îân picioare; faă cutu-m-a
saă locuiesc îân îântuneric ca morţii cei din veacuri. Maâ hnit e duhul îân
mine şi inima mea îâncremenitaă îânlaă untrul meu. Adusu-mi-am aminte
de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele
maâ inilor Tale m-am gaâ ndit. Tins-am caă tre Tine maâ inile mele, sufletul
meu, ca un paă maâ nt îânsetoşat. Degrab auzi-maă , Doamne, caă a slaă bit
duhul meu. Nu-Ţi îântoarce faţa de la mine, ca saă nu maă asemaă n celor
ce se coboaraă îân mormaâ nt. Faă saă aud dimineaţa mila Ta, caă la Tine
mi-e naă dejdea. Arataă -mi calea pe care voi merge, caă la Tine am
ridicat sufletul meu. Scapaă -maă de vraă şmaşii mei, caă la Tine alerg,
Doamne. ÎÎnvaţaă -maă saă fac voia Ta, caă Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul
Taă u Cel Bun saă maă povaă ţuiascaă la paă maâ ntul dreptaă ţii. Pentru numele
Taă u, Doamne, daă ruieşte-mi viaţaă . ÎÎntru dreptatea Ta, scoate din
necaz sufletul meu. Faă bunaă tate de staâ rpeşte pe vraă şmaşii mei şi
pierde pe toţi cei ce necaă jesc sufletul meu, caă eu sunt robul Taă u.

Auzi-maă , Doamne, îântru dreptatea Ta. Saă nu intri la judecataă cu robul


Taă u!
Auzi-maă , Doamne, îântru dreptatea Ta. Saă nu intri la judecataă cu robul
Taă u!
Duhul Taă u Cel Bun saă maă povaă ţuiascaă la paă maâ ntul dreptaă ţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii


vecilor. Amin.
Aliluia! Aliluia! Aliluia!.

PREOTUL: Îaraă şi iaraă , cu pace Domnului saă ne rugaă m.


CÂNTĂREŢII: Doamne miluieşte.
PREOTUL: Apaă raă , maâ ntuieşte, miluieşte şi ne paă zeşte pe noi,
Dumnezeule cu harul Taă u.
CÂNTĂREŢII: Doamne miluieşte.
PREOTUL: Pe Preasfaâ nta Curata, Preabinecuvaâ ntata, Staă paâ na
noastraă , Naă scaă toare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, cu toţi
Sfinţii saă o pomenim.
CÂNTĂREŢII: Preasfaâ ntaă Naă scaă toare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe
3
noi.
PREOTUL: Pe noi îânşine şi unii pe alţii şi toataă viaţa noastraă lui
Hristos-Dumnezeu saă o daă m.
CÂNTĂREŢII: Ţie Doamne!
PREOTUL: Caă Ţie Se cuvine toataă slava, cinstea şi îânchinaă ciunea,
Tataă lui şi Fiului şi Sfaâ ntului Duh. Şi acum şi pururea şi îân vecii vecilor.
CÂNTĂREŢII: Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Doamne, nu cu maâ nia Ta saă maă mustri pe


mine, nici cu urgia Ta saă maă cerţi. Miluieşte-maă , Doamne, caă
neputincios sunt; vindecaă -maă Doamne, caă s-au tulburat oasele mele;
şi sufletul meu s-a tulburat foarte şi Tu, Doamne, paâ naă caâ nd?

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne, caă nepricepaâ ndu-ne de


nici un raă spuns, aceastaă rugaă ciune aducem Ţie, ca Unui Staă paâ n, noi
paă caă toşii, robii Taă i, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, caă îântru Tine am naă daă jduit; nu Te


maâ nia pe noi foarte, nici pomeni faă raă delegile noastre, ci cautaă şi
acum ca un milostiv şi ne izbaă veşte pe noi de vraă şmaşii noştri; caă Tu
eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Taă u; toţi, lucrul
maâ inilor Tale şi numele Taă u chemaă m.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouaă , binecuvaâ ntataă Naă scaă toare de


Dumnezeu, Fecioaraă , ca saă nu pierim cei ce naă daă jduim îântru tine, ci
saă ne maâ ntuim prin tine din nevoi, caă ci tu eşti maâ ntuirea neamului
creştinesc.

Psalmul 50
Miluieşte-maă , Dumnezeule, dupaă mare mila Ta şi dupaă mulţimea
îânduraă rilor Tale, şterge faă raă delegea mea. Mai vaâ rtos maă spalaă de
faă raă delegea mea şi de paă catul meu maă curaă ţeşte. Caă faă raă delegea mea
4
eu o cunosc şi paă catul meu îânaintea mea este pururea. Ţie Unuia am
greşit şi raă u îânaintea Ta am faă cut, aşa îâncaâ t drept eşti Tu îântru
cuvintelele Tale şi biruitor caâ nd vei judeca Tu. Caă iataă îântru
faă raă delegi m-am zaă mislit şi îân paă cate m-a naă scut maica mea. Caă iataă
adevaă rul ai iubit; cele nearaă tate şi cele ascunse ale îânţelepciunii Tale,
mi-ai araă tat mie. Stropi-maă -vei cu isop şi maă voi curaă ţi; spaă la-maă -voi
şi mai vaâ rtos decaâ t zaă pada maă vei albi. Auzului meu vei da bucurie şi
veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. ÎÎntoarce faţa Ta de
caă tre paă catele mele şi toate faă raă delegile mele şterge-le. Înimaă curataă
zideşte îântru mine, Dumnezeule şi duh drept îânnoieşte îântru cele
dinlaă untru ale mele. Nu maă lepaă da de la faţa Ta şi Duhul Taă u Cel
Sfaâ nt nu-L lua de la mine. Daă -mi mie bucuria maâ ntuirii Tale şi cu duh
staă paâ nitor maă îântaă reşte. ÎÎnvaă ţa-voi pe cei faă raă de lege caă ile Tale şi cei
necredincioşi la Tine se vor îântoarce. Îzbaă veşte-maă de vaă rsare de
saâ nge, Dumnezeule, Dumnezeul maâ ntuirii mele; bucura-se-va limba
mea de dreptatea Ta. Doamne buzele mele vei deschide şi gura mea
va vesti lauda Ta. Caă de ai fi voit jertfaă , Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu
le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima îânfraâ ntaă şi
smeritaă Dumnezeu nu o va urgisi. Faă bine, Doamne, îântru bunaă voirea
Ta, Sionului, şi saă se zideascaă zidurile Îerusalimului. Atunci vei
binevoi jertfa dreptaă ţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune
pe altarul Taă u viţei.

Canonul
Cântarea 1-a, glasul al 4-lea:

Irmos: Noianul (adaâ ncul) Maă rii Roşii cu urme neudate pedestru
trecaâ ndu-l ,,Îsrael cel de demult, cu maâ inile lui Moise îân chipul Crucii,
puterea lui Amalic îân pustie a biruit”.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău (la


Maslu de obşte: pe robii Tăi).
Cu untdelemnul îânduraă rii Tale, Staă paâ ne, maâ ngaâ ind pururea sufletele
şi trupurile oamenilor şi paă zind prin untdelemn pe credincioşi,

5
ÎÎnsuţi şi acum, prin untdelemn, miluieşte pe cei ce cautaă scaă pare la
Tine.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


De mila Ta, Staă paâ ne, este plin tot paă maâ ntul; pentru aceasta, cu
untdelemnul Taă u cel dumnezeiesc fiind unşi astaă zi, cerem cu
credinţaă saă ni se dea nouaă mila Ta cea mai presus de minte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îubitorule de oameni, Care ai poruncit cu milostivire Apostolilor Taă i


saă plineascaă ungerea Ta cea sfaâ ntaă peste robii Taă i cei neputincioşi,
pentru rugaă ciunile lor, miluieşte-ne pe toţi cu ungerea Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Una curataă , ceea ce ai îâmbogaă ţit adaâ ncul paă cii cu rugaă ciunile tale cele
de-a pururea caă tre Dumnezeu, izbaă veşte pe robul taă u de toate
neputinţele şi necazurile, ca neîâncetat saă te slaă veascaă pe tine.

Cântarea a 3-a:

Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigaâ nd: ,,Tu eşti
puterea mea, Doamne, şi scaă parea şi îântaă rirea”.
Staă paâ ne, Hristoase milostive, miluieşte şi taă maă duieşte pe robul Taă u.

Tu ÎÎnsuţi, Cel ce eşti minunat şi milostiv pentru oamenii cei


credincioşi, daă , Hristoase, acestuia, ce boleşte cumplit, harul Taă u de
sus.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Staâ lparea cea de maă slin ai araă tat-o odinioaraă spre îâncetarea
potopului, prin milostivirea Ta cea dumnezeiascaă ; maâ ntuieşte,
Doamne, prin untdelemnul Taă u cel sfaâ nt şi pe acesta ce paă timeşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

6
Cu luminarea luminii celei dumnezeieşti, lumineazaă cu mila Ta,
Hristoase, pe acesta ce prin ungere vine acum, cu credinţaă , spre mila
Ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cautaă de sus cu bunaă voinţaă , Maica Faă caă torului a toate, şi cu


rugaă ciunile tale dezleagaă suferinţa cea amaraă a acestuia ce boleşte.

Sedealnă (glasul al 8-lea): Ca Cel ce eşti izvor dumnezeiesc al milei


şi adaâ nc al marii milostiviri, ÎÎndurate, arataă raâ urile milei Tale celei
dumnezeieşti şi taă maă duieşte pe toţi; revarsaă izvoarele cele bogate
ale minunilor şi spalaă pe toţi; caă la Tine pururea alergaâ nd, cu caă lduraă
cerem har.

Podobie: Cel ce Te-ai îânaă lţat pe Cruce de bunaă voie, poporului Taă u
celui nou, numit cu numele Taă u, îânduraă rile Tale daă ruieşte-i,
Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii
creştini, daă ruindu-le lor biruinţaă asupra celui potrivnic, avaâ nd
ajutorul Taă u armaă de pace, nebiruitaă biruinţaă .

Sedealnă (glasul al 4-lea): Doctorul şi ajutaă torul celor ce sunt îân


dureri, Îzbaă vitorul şi Maâ ntuitorul celor neputincioşi, ÎÎnsuţi, Staă paâ ne
al tuturor şi Doamne, daă ruieşte taă maă duire neputinciosului robului
Taă u; îânduraă -Te şi miluieşte pe acesta care mult a greşit şi-l izbaă veşte
de paă cate, Hristoase, ca saă slaă veascaă puterea Ta cea dumnezeiascaă .

Cântarea a 4-a:

Irmos: Vaă zaâ ndu-Te Biserica îânaă lţat pe Cruce de voie pe Tine, Soarele
dreptaă ţii, a stat îântru raâ nduiala sa, cu cuviinţaă strigaâ nd: ,,Slavaă
puterii Tale, Doamne!”.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Maâ ntuitorule, Cel ce eşti mirul cel nestricaă cios şi vaă rsat prin har, care

7
curaă ţeşte lumea, îânduraă -Te şi miluieşte pe acesta ce-şi unge, cu
credinţaă îân Dumnezeirea Ta, raă nile cele trupeşti.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


ÎÎnsemnaâ nd acum pe robii Taă i cu bucuria peceţii Tale, faă , Staă paâ ne,
simţurile lor intrare de netrecut şi de necuprins pentru toate
puterile cele potrivnice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce ai poruncit ca cei bolnavi saă cheme pe sfinţiţii Taă i slujitori şi saă
se taă maă duiascaă prin rugaă ciunile lor şi prin ungerea cu untdelemnul
Taă u, Îubitorule de oameni, maâ ntuieşte cu mila Ta pe acesta ce
paă timeşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Naă scaă toare de Dumnezeu, pururea Fecioaraă preasfaâ ntaă , ceea ce eşti
acoperaă maâ nt tare şi paă zitoare, liman şi zid, scaraă şi turn, miluieşte şi
taă maă duieşte pe acest bolnav, caă la tine a alergat.

Cântarea a 5-a:

Irmos: Tu, Doamne al meu, Luminaă îân lume ai venit, Luminaă sfaâ ntaă ,
care îântorci din îântunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudaă cu
credinţaă .

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Cel ce eşti adaâ ncul milei, Bunule, miluieşte, Milostive, cu mila Ta cea
dumnezeiascaă , ca un îândurat, pe acesta ce paă timeşte.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Cel ce sfinţeşti de sus îân chip tainic sufletele şi trupurile noastre,
prin semnul dumnezeiesc al peceţii Tale, Hristoase, cu mila Ta
taă maă duieşte pe toţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.


8
Preabunule Doamne, Cel ce cu dragostea Ta cea negraă itaă ai primit
ungere cu mir de la desfraâ nata, îânduraă -Te de robul Taă u.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti îântru totul laă udataă , curataă , preabunaă staă paâ naă , îânduraă -te
de cel ce se unge cu untdelemnul cel dumnezeiesc şi miluieşte pe
robul taă u.

Cântarea a 6-a:

Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de laudaă , Doamne, strigaă Biserica caă tre
Tine, de saâ ngele diavolilor curaă ţindu-se cu saâ ngele cel curs din
coasta Ta, prin milostivire.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Îubitorule de oameni, Cel ce ai araă tat prin cuvintele Tale ungerea
îâmpaă raţilor prin untdelemn şi ai desaă vaâ rşit aceasta prin semnul
peceţii Tale pentru arhierei, miluieşte, ca un îândurat şi pe acesta care
paă timeşte.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Demonii cei cumpliţi saă nu se atingaă de acesta ce-şi îânsemneazaă
simţurile cu ungere dumnezeiascaă , Maâ ntuitorule, ci îâl apaă raă pe
daâ nsul cu acoperaă maâ ntul slavei Tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tinde maâ na Ta din îânaă lţime, Îubitorule de oameni, şi, sfinţind


untdelemnul Taă u acesta, Maâ ntuitorule, daă -l robului Taă u spre
saă naă tate şi izbaă vire de toate bolile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

9
Maica Faă caă torului, te-ai araă tat îân casa Dumnezeului aă u maă slin
roditor, prin care lumea s-a umplut de milaă . Pentru aceasta
maâ ntuieşte cu maâ ngaâ ierea rugaă ciunilor tale pe acesta ce paă timeşte.

CONDAC, glasul al 2-lea


Podobie: Caă utaâ nd cele de sus…

Cel ce eşti Îzvorul milei, Preabunule, izbaă veşte de toataă suferinţa pe


aceştia ce cad cu credinţaă fierbinte la mila Ta cea negraă itaă , ÎÎndurate,
şi, uşuraâ ndu-le neputinţele, daă -le dumnezeiescul har de sus.

Cântarea a 7-a:

Irmos: ÎÎn cuptorul persan tinerii lui Avraam arzaâ nd mai mult de
dragostea dreptei credinţe decaâ t de vaă paia focului, au strigat:
Binecuvaâ ntat eşti îân Biserica slaveiTale, Doamne.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Tu, Maâ ntuitorule, Cel ce eşti singurul Dumnezeu, Care cu mila şi cu
îânduraă rile Tale taă maă duieşti tuturor patimile sufletelor şi zdrobirile
trupurilor, ÎÎnsuţi vindecaă şi pe acesta ce paă timeşte îân neputinţe,
taă maă duindu-l.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Caâ nd se vor mirui capetele tuturor cu ungerea untdelemnului,
Hristoase Doamne, acestuia care cere milaă de la Tine daă ruieşte-i, cu
mila Ta cea bogataă , roada bucuriei şi a izbaă virii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sabie îâmpotriva diavolilor este pecetea Ta, Maâ ntuitorule; iar prin
rugaă ciunile preoţilor, foc care mistuieşte patimile sufleteşti; pentru
aceasta, cu credinţaă , Te laă udaă m pe Tine noi cei ce am primit
vindecare.

10
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine, cea care L-ai purtat îân paâ ntece pe Cel ce ţine toate îân palmaă
şi L-ai îântrupat îân chip minunat, dupaă cum a bineplaă cut lui
Dumnezeu, te rugaă m, Maica lui Dumnezeu, faă -L milostiv spre acesta
care paă timeşte.

Cântarea a 8-a:

Irmos:
Maâ inile tinzaâ ndu-şi Daniil, gurile leilor cele deschise, îân groapaă , le-a
îâncuiat; iar tinerii cei iubitori de dreapta credinţaă , cu virtutea
îâncingaâ ndu-se, au stins puterea focului, strigaâ nd: Binecuvaâ ntaţi toate
lucrurile Domnului pe Domnul.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Miluieşte-ne pe toţi, Maâ ntuitorule, dupaă mare şi dumnezeiascaă mila
Ta, caă pentru aceasta ne-am adunat noi toţi, ca, îânchipuind cu tainaă
coboraâ rea îânduraă rilor Tale, saă aducem, cu credinţaă ungere cu
untdelemn robului Taă u, pe
care taă maă duieşte-l cu puterea Ta.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Cu curgerile milei Tale, Hristoase, şi cu ungerile preoţilor Taă i, spalaă ,
Doamne, ca un îândurat, durerile şi raă nile şi apaă saă rile chinurilor
acestuia ce este chinuit de suferinţele patimilor, ca, fiind maâ ntuit, saă
Te slaă veascaă pe Tine cu mulţumire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Saă nu îândepaă rtezi Staă paâ ne, mila Ta de la noi cei ce îânsemnaă m chipul
plecaă ciunii celei de sus şi al bucuriei şi saă nu treci cu vederea pe cel
ce cu credinţaă strigaă pururea: binecuvaâ ntaţi toate lucrurile
Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

11
Preacurataă , firea a primit ca o preamaă ritaă cununaă , naşterea ta cea
dumnezeiascaă , care opreşte şi biruieşte cu puterea ei taberele
vraă şmaşilor. Pentru aceasta, fiind îâncununaţi cu podoabele cele
luminoase ale darurilor tale,
pe tine te laă udaă m îântru tot caâ ntataă , staă paâ naă .

Cântarea a 9-a:

Irmos:
Hristos, Piatra cea netaă iataă de maâ naă , cea din marginea unghiului, S-a
taă iat din tine, muntele cel netaă iat, Fecioaraă , îâmpreunaâ nd firile cele
despaă rţite. Pentru aceasta, veselindu-ne, te maă rim, Naă scaă toare de
Dumnezeu.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Cautaă din cer, Milostive, şi arataă mila Ta tuturor; trimite acum prin
ungerea cea dumnezeiascaă a preoţilor ajutorul Taă u şi taria Ta celui
ce aleargaă la Tine, Îubitorule de oameni.

Stăpâne, Hristoase milostive, miluieşte şi tămăduieşte pe robul Tău.


Am vaă zut cu bucurie, Maâ ntuitorule, Preabunule, untdelemnul cel
sfaâ nt, pe care l-ai primit prin dumnezeiasca Ta pogoraâ re mai mult
decaâ t cei ce se îâmpaă rtaă şesc de el şi îâl dai îân chip vaă zut celor ce se
îâmpaă rtaă şesc de baia cea
dumnezeiascaă .

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Maâ ntuitorule, îânduraă -Te, miluieşte, izbaă veşte de chinuri şi de dureri,


şi apaă raă de saă geţile celui viclean pe robii Taă i, taă maă duindu-le, ca un
Staă paâ n
milostiv, sufletele şi trupurile cu harul cel dumnezeiesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

12
Fecioaraă , primind caâ ntaă ri şi rugaă ciuni de la robii taă i, izbaă veşte,
Preacurataă , de patimi cumplite şi de dureri, cu rugaă ciunile tale, pe
cel ce prin noi aleargaă la acoperaă maâ ntul taă u cel dumnezeiesc.

Şi îndată se zice:

Cuvine-se cu adevaă rat saă te fericim, Naă scaă toare de Dumnezeu, cea
pururea fericitaă şi preanevinovataă şi Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstitaă decaâ t Heruvimii şi mai maă ritaă , faă raă de
asemaă nare decaâ t serafimii; care faă raă stricaă ciune pe Dumnezeu
Cuvaâ ntul ai naă scut, pe tine cea cu adevaă rat Naă scaă toare de Dumnezeu
te maă rim.

LUMINÂNDA

Podobie: Cercetatu-ne-ai de sus….


Cu milaă cautaă cu ochiul Taă u, Bunule, spre rugaă ciunea noastraă , a celor
ce ne-am adunat astaă zi îân biserica Ta cea sfaâ ntaă (sau îân casa aceasta,
dacaă Taina Sfaâ ntului Maslu se oficiazaă la casa bolnavului), ca saă
ungem cu untdelemnul cel dumnezeiesc pe neputincioşii robii Taă i.

La LAUDE

Se pun stihirile pe glasul al 4-lea, dupaă podobia: Dat-ai semn…

Ai dat harul Taă u prin Apostolii Taă i, lesne iertaă torule şi iubitorule de
oameni, ca saă taă maă duiascaă cu untdelemnul Taă u cel sfaâ nt raă nile şi
bolile tuturor. Pentru aceasta şi acum, ca un Milostiv, pe cel ce vine
cu credinţaă sfinţeşte-l,
miluieşte-l, taă maă duieşte-l prin untdelemnul Taă u de toataă neputinţa
şi-l îânvredniceşte, Doamne, de desfaă tarea Ta cea nestricaă cioasaă .

Cel ce ca un Milostiv îânsemnezi, cu maâ na Ta cea nevaă zutaă , simţurile


noastre prin untdelemnul Taă u cel dumnezeiesc, cautaă din cer, Cel ce
eşti necuprins cu mintea, spre cel ce aleargaă la Tine cu credinţaă şi
cere iertare greşealelor şi daă ruieşte-i taă maă duire sufletului şi
13
trupului, ca saă Te preaslaă veascaă pe Tine cu dragoste, slaă vind puterea
Ta.

Prin ungerea untdelemnului Taă u şi prin atingerea preoţilor,


Îubitorule de oameni, sfinţeşte de sus pe robii Taă i; izbaă veşte-i de boli
şi de îântinaă ciunea sufletului; curaă ţeşte-i, spalaă -i Maâ ntuitorule, şi
fereşte-i de tot felul de sminteli; uşureazaă -le durerile, izgoneşte-le
nevoile şi le risipeşte necazurile, ca un milostiv şi îândurat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii


vecilor. Amin.

Pe tine te rog, preacuratul palat al ÎÎmpaă ratului ceresc, ceea ce eşti


mult-laă udataă , curaă ţeşte mintea mea cea îântinataă cu tot felul de
paă cate şi o faă locaş îânfrumuseţat Treimii celei dumnezeieşti, ca,
maâ ntuit fiind eu netrebnicul robul Taă u, saă maă resc puterea şi mila ta
cea nemaă surataă .

După aceea:
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte faă raă de moarte, miluieşte-ne
pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte faă raă de moarte, miluieşte-ne
pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte faă raă de moarte, miluieşte-ne
pe noi.
Slavaă Tataă lui şi Fiului şi Sfaâ ntului Duh. Şi acum şi pururea şi îân vecii
vecilor. Amin.

Preasfaâ ntaă Treime, miluieşte-ne pe noi, Doamne curaă ţeşte paă catele
noastre, Staă paâ ne iartaă faă raă delegile noastre, Sfinte cerceteazaă şi
vindecaă neputinţele noastre pentru numele Taă u.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.
Doamne miluieşte.

14
Slavaă Tataă lui şi Fiului şi Sfaâ ntului Duh. Şi acum şi pururea şi îân vecii
vecilor. Amin.

Tataă l nostru, Care eşti îân ceruri, sfinţeascaă -se numele Taă u, vie
îâmpaă raă ţia Ta, facaă -Se voia Ta, precum îân cer aşa şi pe paă maâ nt. Paâ inea
noastraă cea de toate zilele daă -ne-o nouaă astaă zi şi ne iartaă nouaă
greşealele noastre, precum şi noi
iertaă m greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi îân ispitaă , ci ne izbaă veşte
de cel raă u.
Preotul: Caă a Ta este îâmpaă raă ţia şi puterea şi slava, a Tataă lui şi a
Fiului şi a Sfaâ ntului Duh, acum şi pururea şi îân vecii vecilor.
Cântăreţii: Amin.

Apoi troparul acesta, glasul al 4-lea:

Unule, Cel ce eşti grabnic spre ajutor, Hristoase, arataă de sus


grabnicaă cercetare robilor Taă i celor ce paă timesc; izbaă veşte-i de boli
şi de durerile cele amare; ridicaă -i ca saă Te laude şi saă Te slaă veascaă
neîâncetat, pentru rugaă ciunile
Naă scaă toarei de Dumnezeu, Unule, Îubitorule de oameni.

Acum, avaâ nd untdelemn curat, pus îân vas, se aprind şi lumaâ naă rile şi
diaconul zice: Binecuvinteazaă , paă rinte!
Îar preotul cel mai mare, luaâ nd Sfaâ nta Evanghelie, îânsemneazaă chipul
Sfintei Cruci peste untdelemn, zicaâ nd:
Binecuvaâ ntataă este îâmpaă raă ţia Tataă lui şi a Fiului şi a Sfaâ ntului Duh,
acum şi pururea şi îân vecii vecilor.

Cântăreţii: Amin.

Diaconul (în lipsa lui, unul dintre preoţi) zice ectenia mare:
Cu pace Domnului saă ne rugaă m.
Cântăreţii: Doamne miluieşte.
Diaconul sau preotul: Pentru pacea de sus şi pentru maâ ntuirea
sufletelor noastre, Domnului saă ne rugaă m.

15
Cântăreţii: Doamne miluieşte.
Diaconul sau preotul: Pentru pacea a toataă lumea, pentru
bunaă starea sfintelor lui Dumnezeu biserici şi pentru unirea tuturor,
Domnului saă ne rugaă m.
Cântăreţii: Doamne miluieşte.
Diaconul sau preotul: Pentru sfaâ ntaă biserica (casa – dacaă Sfaâ nta
Tainaă a Maslului se saă vaâ rşeşte la casa bolonavului) şi pentru cei ce
cu credinţaă , cu evlavie şi cu fricaă de Dumnezeu intraă îântr-îânsa (sau
,,locuiesc îân ea”, dacaă Sfaâ nta Tainaă se oficiazaă la casa bolnavului),
Domnului saă ne rugaă m.
Cântăreţii: Doamne miluieşte.
Diaconul sau preotul: Pentru ca saă se binecuvinteze untdelemnul
acesta (aici binecuvinteazaă toţi preoţii untdelemnul), cu puterea, cu
lucrarea şi cu venirea Sfaâ ntului Duh, Domnului saă ne rugaă m.
Cântăreţii: Doamne miluieşte

16