Sunteți pe pagina 1din 10

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DE SECURITATE ŞI


SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PSI
PE ANUL 2010

Bîrzan Corina
În cursul anului 2010, activitatea de securitate a
muncii, structurată pe mai multe capitole, s-a
desfăşurat după cum urmează:
1. CONTROALE LA LOCURILE DE MUNCĂ

S-au efectuat controale interne la 13 locuri de muncă


conform programului de control stabilit pe anul 2010 . În
urma controalelor s-au întocmit procese verbale pentru
situaţiile constatate şi planuri cuprizând propuneri de măsuri
ce trebuiesc intreprinse, pentru desfăşurarea activităţilor în
conformitate cu legislaţia de securitate şi sănătate a muncii.
S-au întocmit 7 adrese către UVT, la care au fost ataşate
procesele verbale de control intern , în vederea eliminării
neregulilor constatate, deoarece spaţiile le aparţin:
bibliotecile filiale.
2. CONDIŢII DE MUNCĂ, SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ A MUNCII

S-au îmbunătăţit condiţiile de muncă a mai multor


biblioteci de specialitate: Biblioteca de ştiinţe exacte şi
ştiinţe ale naturii, Biblioteca de ştiinţe umane, Birou
catalogare indexare, Birou evidenţa colecţiilor şi
colecţiile speciale. Pe tot parcursul anului 2010,
documentele bibliotecii care au necesitat mutarea lor
dintr-o locaţie în alta (în special din depozitele de carte
corp A spre bibliotecile de specialitate), au trecut prin
laboratorul de conservare-carte, în vederea reducerii
încărcăturii microbiologice prin aplicarea tratamentelor
corespunzătoare.
S-au acordat:
 materiale igienico-sanitare;

 echipamentul de protecţie individuală (mănuşi de unică


folosinţă şi mască).
În perioadele cu temperaturi extreme, s-a redus
programul de lucru personalului căruia nu i s-a putut
asigura microlimatul corespunzător. Pe la sfârşitul
perioadei cu temperaturi extreme, au fost puse în
funcţiune, în bibliotecile de specialitate din corpul B,
instalaţiile de aport de aer proaspăt din exterior.
Tot în acest an 2010, a fost pusă în funcţiune şi
instalaţia de climatizare a tuturor spaţiilor (birouri, săli
de lectură, holuri), existente în corpul nou al BCUT.
3. EXAMINĂRI MEDICALE

 În luna ianuarie s-a refăcut contractul de prestări de servicii


medicale cu SCM Duo-Med a cărei reprezentanta legală este d-na
dr. Venera Bucur. Pe lângă pachetul de control periodic obligatoriu,
s-au efectuat suplimentar: controlul oftalmologic şi EKG.
Controalele au fost efectuate de către medici specialişti.
 În fiecare lună se verifică şi se vizează serviciile de medicina
muncii.
 În acest an, s-a organizat un curs de acordare de prim ajutor,
susţinut de către d-na dr. Bozdoc Popescu Laura. La acest curs au
participat 10 angajaţi ai BCUT. Materialul prezentat de către d-na
dr.Popescu, a fost adus la cunoştinţă tuturor angajaţilor, prin
reţeaua internă de comunicare (IntraNET).
 Rezultatul controlului medical a fost consemnat în fişa de
aptitudini, care a fost ataşată la fişa de instruire individuală privind
securitatea şi sănătatea în muncă. Nu au fost lucrători declaraţi –
inapt- sau -apt condiţinat- pentru locurile de muncă unde îşi
desfăşoară activitatea.
4. ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

În cursul anului 2010 nu au avut loc evenimente


nedorite (accidente de muncă , semnalări de boală
profesională, etc).
5. ALTE ACTIVITĂŢI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA
ÎN MUNCĂ

 s-a prelungit autorizaţia sanitară de funcţionare de către


Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Timiş;
 s-a reactualizat certificatul constatator din punct de
vedere al securităţii şi sănătăţii, eliberat de către Institutul
Teritorial de Muncă al jud. Timiş;
 s-a efectuat instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă a studenţilor care au efectuat practica în
această instituţie;
 s-au întocmit actele şi s-au luat măsurile necesare în ceea
ce priveşte protejarea celor 3 angajate care au adus la
cunoştinţă despre starea sa fiziologică de graviditate;
 s-au elaborat 11 instrucţiuni proprii privind securitatea
şi sănătatea în muncă în conformitate cu legea
319/2006;
 s-au elaborat tematicile necesare instruirii periodice şi
la locul de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, care au fost predate conducătorilor locurilor de
muncă în vederea instruirii angajaţilor;
 s-au achiziţionat şi completat trusele de prim ajutor cu
medicamentele necesare în caz de urgenţă
(paracetamol, aspirină, algocalmin);
 au fost elaborate şi afişate în clădirea nouă, în locuri
vizibile, indicatoarele de avertizare suprafeţe
alunecoase ;
ACTIVITĂŢI PRIVIND PREVENIREA ŞI STINGEREA
INCENDIILOR
 În domeniu PSI s-au făcut următoarele:
 reactualizarea fişei obiectivului;
 instrucţiuni proprii IPPSI;
 s-au efectuat 3 exerciţii de evacuare + procesele verbale;
 s-au consemnat în registrele specifice, exerciţiilor de evacuare şi alarmare,
toate alarmele şi motivul acestora, verificarea instalaţiilor şi sistemelor de
semnalizare;
 s-au efectuat instruirile în domeniul PSI studenţilor şi noilor angajaţi
 s-a elaborat Planul de organizare şi desfăşurare a exerciţiilor de alarmare şi
evacuare în caz de situaţii de urgenţă cu toate schemele de evacuare şi a sistemelor
de semnalizare care a fost avizat de către IGSU ;
 s-au elaborat tematicile pentru instruirea periodică pentru toate serviciile/
sectoarele/ birourile existente în BCUT;
 s-au elaborat toate schemele necesare planului de intervenţie pentru ambele
corpuri ale BCUT;
 s-a actualizat lista cu stingătoarele de primă intervenţie existente în ambele
corpuri ale BCUT;
 s-a elaborat Planul de intervenţie , care a fost aprobat de către IGSU şi predat
tuturor conducătorilor locurilor de muncă;
 s-au verificat stingătoarele (130 buc.) existente în BCUT;
 s-a solicitat, în scris, UVT-lui informaţii referitoare la spaţiile ocupate de către
tipografie privind prevenirea şi stingerea incendiilor: