Sunteți pe pagina 1din 9
‘National pentru Studierea Athivelor Securitafii Stenograma sedinfei Colegiului din data de 04.04.2019 Prezenfi: C. Buchet, V. Blanariu, C. Precul, D. Zamfirescu, G. Nagaf, S. Barbu, A. Cioflanca, C. Tonescu, N.Vuvrea, A. Toader, L. Csendes. Sedinfa incepe la ora 10.10 gi este condusd de dl pregedinte C. Buchet. Se voteaz cu unanimitate ordinea de zi. DI. C. Buchet Intram pe punetul de ,,deconspirari”. DI. C. Ionescu Dle pregedinte, inainte si intrafi la deconspirari, am f¥cut aici o discufie si a fost facut in timpul sedinfei, este deja 10.10. Va rog mult de tot s imi dati voie si dau citire acestei comunicari, daca e ceva de corectat, sa corectafi, dar si fie facut public& de catre purtéitorul de cuvant al CNSAS aceasta precizare. DI. C. Buchet Va rog! DI.C. Ionescu Avand in vedere ideile avansate public de cétre Madalin Hodor, functionar public al CNSAS, inclusiv referitoare la Dl, Procuror General — desi nu-mi prea vine sé ii spun ,domnul”, dar ma tog - Augustin Lazar, dar gi alte aprecieri pe care le face pe diverse subiecte precizim: © Acesta nu reprezinta punctul de vedere al institutiei ‘* Madalin Hodor nu are mandat de reprezentare din partea Colegiului CNSAS”. Nu se poate, apare peste tot, se recomanda peste tot angajat CNSAS, funetionar CNSAS. Ieri, pe Digi TV face o demonstratie jumdtate de ord cd Augustin Lazér nu e Augustin Lazar si lumea spune: ,,P4i, domnule, daca un om de la CNSAS spune cf Augustin Lazar nu e Augustin Lazar inseamné c& avefi o problema mare acolo, in actele voastre”. Sa se ia textul de pe stenograma si si se specifice c& nu vorbeste in numele institufiei. Daca vrea sd vorbeasca singur, s& vorbeasca. DIC. Buchet Da, sigur. Sunt de acord. DIC. Precul Suntem de acord? DIV. Blinariu Da, da. Suntem de acord. Dna G, Naga Suntem de acord, cu ce? DI. C. Buchet Cu propunerea domnului fonescu, c& nu reprezint& punctul de vedere al institufiei. DI. C. Ionescu Cu ce am citit mai devreme DI. C. Buchet Ca nu reprezinta punetul de vedere al institutiei. DL. C. Tonescu 2 CA nu reprezinté punctul de vedere al institutiei DI.C. Jonescu Ca ceea ce spune nu reprezintd punctul de vedere al institufiei, nu are mandat din partea Colegiului CNSAS. DIY. Blanariu S& se dea un comuni reprezinta interesele institut Dna A. Toader Pot sii vid gi eu? DIC. Buchet Da, va rog. G. Naga SA mi-I dati si mie pe urma. DI. C. Ionescu Chiar va rog sé ti dai textul Dnei G. Naga. Dumneaei are tot timpul de aparat ceva in ceea ce il priveste pe DI. M. Hodor, indiferent ce face dumnealui in legaturd cu institufia, indiferent ce a facut acestei institufii, dansa este avocat, Pai, daca fost avocatul lui, inclusiv in Comisia de Disciplind, cum s& nu fie avocatul lui in continuare? Aga cum a fost avocatul lui si céind am fost eu contestat cd nu am calitatea moral s apar in fafa Procurorului General. Va mai amintifi, Dna Germina Nagay? Dna G. Naga S& aparefi in fafa Procurorului General!? DI. C. Ionescu ‘Va amintifi cénd afi venit la mine si mi-afi spus c& nu am calitatea moral? C& nu pot si candidez la funcfia de Pregedinte? Dna G. Nagat Sa fiti presedintele CNSAS. Da, asta v-am spus. DI.C. Ionescu C4 nu am cum s& apar in faja Procurorului General cu care avem protocol si mi-afi aratat protocolul. Dna G. Naga Domnule onescu, va trebui sa reprezentati institufia in relajia cu cineva care va cheama s dafi declarafii in calitate de inculpat. DI. C. Ionescu Lasaji-ma! M-am limurit. Minciuna are picioare scurte. S-a mai spus de multe ori in sedinfele astea. Dna G. Naga Domnule Tonescu, dac& dv. aga infelegeji si lucram de acum inainte pan& la sfarsitul mandatului de 6 ani, reprosandu-mi c& nu afi ajuns presedintele CNSAS... DI. C. Ionescu Nu. Dumneavoastra aga infelegefi. Din tofi cei de fafa, nimeni nu s-a ridicat repede sa vada ce ¢ in legaturd cu dl M. Hodor. O singura persoand are grija de el. Eu vl rog sa va ducefi cu el, inclusiv in instanf4, Va rog, sa stafi linga el, si il paziti ca o mamica ce-i sunteti. Dna G. Naga Domnule Ionescu, mi-afi cerut s4 aprob ceva, vreau s& vad ce aprob, Eu vreau si vad textul. prin Biroul de Presi in care s& se precizeze c& DI. M. Hodor nu DI. C. Ionescu Nu afi auzit ce am discutat aici? Dna G. Naga 3 Ne-afi spus o idee, Eu vreau si vad textul, Va supra ci vreau sa ridie mana pe ceva ce citese? Nu se poate lucra aga, dl. Ionescu! Pe mine nu ma intereseaza regretele dv. c& nu sunteti Presedintele CNSAS, catusi de pugin. DI. C. Ionescu Eu nu regret nimic. $i stifi bine c& nu regret. Dna G. Naga Dumneavoastra nu afi ajuns Presedintele CNSAS, in mod corect. Deci, ca inculpat intr-un dosar de crime impotriva umanitafii, nu putefi fi Presedintele CNSAS. DI. C. Tonescu ‘Asa cum Procurorul General a ajuns in mod corect Procuror General, nu? Dna G. Naga Asta trebuie sa stabileasca seofia. O sa stabileasca sectia. DI. C. Ionescu Exact. $i la mine trebuie s& stabileasca instana, stimati doamna. Dna G. Nagat Domnul Procuror General nu este procurorul Dumneavoastra de caz. Dumneavoastré nu putefi avea relafii cu o institufie care va ancheteaza. DI. C. Ionescu Nici eu nu sunt inculpat... Dna G. Naga Ba, sunteji inculpat. DIC. Ionescu Nici eu nu sunt judecat si nu sunt penal Dna G. Naga Nu suntefi judecat inca, dar suntefi inculpat. DI.C. Ionescu Asa cum dy, cu protejatul Dumneavoastra, dl. Hodor, afi publicat in media penalul Cazimir Ionescu. Dna G. Naga ‘Nu am publicat nimic in media. Deci eu nu am publicat nimic in media decat opinii sub nume propriu. DI. C. Ionescu Dar avefi o mare grija de institutiile comuniste in care am lucrat eu si despre invagaturile comuniste, Avefi o mare grija. Dna G. Naga Dumneavoastra m-afi atacat gi ati spus ca... DI. C. Ionescu Nu, nu, Dumneavoastré m-afi atacat Dna G, Nagat Pai, afi lucrat in ele. DI. C. Ionescu L&safi-ma cu institujiile Dumneavoastra. Sa stifi cd in institufiile in care am lucrat eu, pentru ca aga am fost crescut in familie, mi s-a interzis sé ma duc la Facultatea de filozofie. Mi s-a spus: Te duci la o facultate in care doi si cu doi fac patru”. Eu am lucrat numai in institugii in care doi si cu doi ficeau patru. Nu am facut nici un fel de politicd, de nici un fel si cu atét mai putin comunista, Dna G. Naga Die Ionescu, ne intoarcem la discufia aceea pentru care v-afi cerut scuze pe hol? DIC. Ionescu