Sunteți pe pagina 1din 19

GHIDUL SOLUȚIILOR

SMART CITY
București, 1/2019

FOTO: S H U TTE RSTOC K


Ghidul soluţiilor Smart City

Orașul va fi Smart dacă


noi suntem „smart“
În ultimii 5 ani, discuția despre orașul inteligent a devenit un fenomen în jurul
căruia s-au dezvoltat conferințe, dezbateri publice, asociații și publicații dedicate.

AM VĂ Z U T MULTE C O M PA N I I PE SCENĂ,
cu o mulțime de soluții, și am văzut mulți primari ambițioși, gata
să facă din urbea lor un Smart City. Dar, cu toată deschiderea, entuzias-
mul și poate chiar disponibilitatea unor soluții, suntem încă în situația în
care nu putem identifica un oraș din România ca fiind inteligent.
În momentul de față, majoritatea proiectelor smart pe care
orașele le pot arăta sunt punctuale, izolate. Găsim sisteme de
iluminat mai performante, formulare online pe portalul primăriei,
WiFi în centru, aplicații pentru gestiunea incidentelor. Probabil cu
toții ne-am fi așteptat la o evoluție mai rapidă, totuși nu suntem
mirați de ritmul lent în care s-au mișcat lucrurile. Majoritatea
primăriilor motivează că nu au specialiști proprii care să dezvolte
strategii integrate și planuri de acțiune. Ar fi fost poate de ajutor exis-
tența unui pachet de standarde formale, recunoscute internațional,
pentru Smart City. Organismele de standardizare lucrează intens
(IEEE 2413:2019 pentru IoT, seria ISO 371xx cu 7 standarde publicate
deja și 5 în lucru), dar nu putem vorbi încă de un cadru complet,
aplicabil direct de către primării ca bază pentru strategia Smart City.
În tot acest proces de dezbatere, experimentare și învățare a ceea
ce este pentru noi un oraș inteligent și cum putem să-l transpunem
în realitate, am realizat poate prea puțini dintre noi faptul că avem la
îndemână elementele care pot accelera transformarea spre orașul
în care dorim să trăim: Să gândim sistemic și strategic. Asumarea dezvoltării și
Un oraș inteligent este un oraș interconectat, inclusiv, ba- aplicării unei Strategii este singura cale de a structura viziunea de
zat pe implicare și co-creare, un oraș în care comunicăm, dezvoltare și de a susține un plan de acțiune coerent. Orice oraș are
planificăm și lucrăm împreună. Fiecare oraș are nevoie de o nevoie de o strategie de optimizare prin mijloace digitale. Putem să
structură permanentă, formalizată, implicată continuu, formată din o numim „Strategie de Smart City“ sau altfel, numele nu contează,
toți actorii ecosistemului, un comitet local de consultanță și suport. asumarea da.
Dacă orașele împărtășesc aceleași caracteristici, proce- Și poate trebuie să mai facem ceva: să dobândim viziunea
se administrative, probleme, multe identice, comună a orașului pe care îl vrem, dincolo de
altele similare în funcție de mărime, nu le termeni, definiții, domenii și grade de atins. Un oraș
vedem din păcate încă împărtășind strategii, interconectat, inclusiv, sigur, confortabil, în care
DE
abordări. O standardizare de facto a modului de fiecare poate fi co-creator în evoluția ecosistemului.
abordare a soluțiilor la nivelul municipiilor și ora- Un oraș în care toate procesele sunt controlabile,
DANIEL HOMORODEAN
șelor ar genera economii financiare semnificative, trasabile, măsurabile și în care avem mijloacele să
Vicepreședinte Cluj IT
timp redus de implementare și riscuri mult reduse, le ajustăm când este nevoie, pentru a fi mereu mai
FOTO: S H U TTE RSOTC K

PAULINA MITREA
accelerând masiv adopția soluțiilor valoroase, în Coordonator Grup „Brained City“ eficient.
loc să se reinventeze fiecare aplicație în fiecare oraș. Cluj IT Asumându-ne astfel Orașul dincolo de o defini-
Achizițiile comune și implementările comune sunt STELIAN BRAD ție, va fi Smart pentru că suntem „smart“ împreună
posibile. Vicepreședinte Cluj IT și pentru că ne implicăm să îl construim.

NEWSWEEK.RO 1
Ghidul soluţiilor Smart City

ilor locale. Cu toate acestea, fiecare oraș unei soluții la nivelul întregii administrații. Astfel, se poate adopta o perspectivă dife-
se confruntă cu propria infrastructură Subsecvent, transformarea unui proiect rită, în care căile de acces să fie construite
rutieră și de transport public, cu propriile pilot la nivelul întregului unui oraș nece- în funcție de mersul natural al mașinilor,
procese adânc înrădăcinate în memoria sită documentarea fiecărui rol implicat, analizat cu ajutorul instrumentelor de tip
organizațională a primăriei sau cu pro- a tuturor deciziilor care au fost luate, a Big Data, dar decizia traseelor finale să fie
priile aranjamente de clădiri ce pot fi de- problemelor care au fost întâmpinate și analizată și tranșată de către experți care
molate sau trebuie protejate. Nu există o cum au fost rezolvate, a riscurilor luate în se pot duce să constate în teren informa-
soluție sau o tehnologie general aplicabilă considerare etc. Această abordare poate ții pe care calculatoarele nu le pot sesiza.
care să rezolve această problemă. genera o cultură de îmbunătățire conti- Evident, îmbinarea celor două strategii
nuă în cadrul administrației, atât de ne- – proiecte experimentale care definesc o
Strategii pe care cesară în era digitală. De exemplu, orașul arie limitată de aplicare a tehnologiei, în
cele mai avansate orașe din Schenectady, din Statele Unite, folosește care se acordă o atenție centrală felului în
lume le folosesc cu succes informații din fiecare etapă a unui proiect care sunt generate, identificate și analiza-
Având în vedere, așadar, că, pe de-o parte, pentru a conecta și adapta strategia sa te datele din cadrul proiectului – este de
soluțiile tehnologice nu pot fi universale, pentru un oraș inteligent. natură să multiplice avantajele fiecăreia
iar, pe de altă parte, universul decizional Începând de la definirea criteriilor de dintre ele luate separat.
al primăriilor este constrâns de bugete evaluare încă din faza de planificare, eva- Fibra pe care sunt construite aceste

Un oraș inteligent pornește


reduse, resurse limitate și influență po- luând pe parcursul proiectului și la finalul abordări este în esență una a „pașilor
litică, există două strategii pe care cele acestuia rezultatele așteptate și conso- mici“, personalizați și eficienți, care con-
mai avansate orașe din lume le folosesc lidând motivele de bază pentru succes verg înspre decizii luate cu un singur scop
cu succes pentru rezolvarea problemelor sau eșec în cadrul unui proces formal, de- final – îmbunătățirea directă a vieții locu-

de la decizii înțelepte lor specifice cu ajutorul tehnologiei.


Prima dintre ele ia în calcul proiectele
experimentale, de mică anvergură, prin
cidenții din Schenectady personalizează
următoarele runde de planificare ținând
cont de descoperirile documentate.
itorilor orașelor.
Dorința de a crește calitatea vieții înce-
pe cu luarea unor decizii mai inteligente
Un oraș inteligent (Smart City) se bazează pe promisiunea care se testează felul în care o soluție O a doua strategie de succes are în ve- sau, chiar aș îndrăzni să spun, mai înțe-
tehnologică acționează într-un perime- dere folosirea datelor pentru a ghida deci- lepte. Astfel de decizii nu pot fi luate decât
folosirii tehnologiei pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. tru bine definit. Această strategie poate fi ziile și soluțiile. De exemplu, atunci când prin implicarea tuturor persoanelor căro-
folosită indiferent de mărimea localității o primărie dorește să refacă căile de ac- ra li se adresează proiectele tehnologice,
DECIDENȚI DIN PRIMĂRII DE 2023, portofoliul de proiecte al primă- IDC pentru orașele inteligente plasează și creează o bază de evaluare a succe- ces ale unei parcări, se poate inspira prin prin colaborarea în cadrul comunității pe
pretutindeni au început să regân- riilor inteligente își schimbă centrul de în vârful ierarhiei acele primării care își sului unui proiect ancorată în realitatea copierea altor modele de parcări sau prin care o reprezintă un oraș.
dească procesele, proiectele și rolurile din greutate de la îmbunătățirea nevoilor canalizează eforturile de implementare concretă a orașului. Mai mult, astfel de obținerea unor căi optimizate cu ajutorul Tehnologia este doar un instrument
administrația locală pentru a garanta ro- de bază ale cetățenilor către facilitarea a tehnologiilor către obiective de optimi- inițiative pot fi mai ușor replicate între simulărilor pe calculator. Ambele mode- în mâna administrațiilor publice, dar
lul pe care tehnologia îl va juca în viitorul tehnologiilor cu potențial transforma- zare a serviciilor și nu înspre implemen- orașe, deoarece condițiile inițiale ale le pot reprezenta o soluție eficientă. importanța ei este secundară în fața
comunităților lor. tiv pentru societate. Astfel, în următorii tarea unei plaje cât mai variate de tehno- acelui proiect sunt mai ușor de definit Însă progresul „smart“ al unui oraș ne- principalului instrument pe care îl au la
Una dintre schimbările pe care am cinci ani, copia digitală a orașului (Digi- logie. În cazul tehnologiilor pentru orașe sau identificat, putându-se realiza astfel cesită un echilibru între dezvoltarea teh- îndemână decidenții din primării – cre-
putut să o observăm în ultimii ani a fost tal Twin), următoarea generație de solu- inteligente, „mai puțin“ poate însemna un transfer de know-how chiar dinspre nologiilor urbane și cea a aportului uman. ativitatea umană a rezidenților.
deschiderea administrațiilor locale către ții de gestionare a situațiilor de urgență „mai bun“, deoarece fiecare oraș este un orașe mai mici înspre cele mai mari.
folosirea infrastructurilor tehnologice (Next-generation emergency manage- sistem complex în care deciziile trebuie Categoriile de persoane afectate de
pentru furnizarea de servicii augmenta- ment), conectarea vehiculelor la orice să fie controlate atent și adaptate conti- inițiativele de smart city sunt din cele
te. Inițiative precum parcări inteligente, tehnologie (Vehicle to everything), ac- nuu la situația prezentă pentru a obține mai diverse: cetățeni, turiști, funcționari
iluminare inteligentă, reducerea consu- cesoriile inteligente pentru ofițeri (Offi- rezultatele dorite, fără efecte secundare publici, companii publice, companii pri-
mului de energie sau platforme colabo- cer Wearables) vor fi cele mai abordate nedorite. Unul dintre cazurile pe care vate sau organizații non-profit. De aceea,
rative ale serviciilor de administrație au subiecte din regiunea le putem lua drept exemplu este cel al procesul de dezvoltare a unui proiect pi-
reprezentat dovezi – atât pentru admi- EMEA (Europa, Ori- transportului inteligent. lot trebuie să implice încă de la început
nistrații, cât mai ales pentru opinia publi- entul Mijlociu și Afri- DE La nivel global, accidentele rutiere un mecanism de reacție dinspre toate
că – că tehnologia este în acest moment ca), această piață atin- provoacă peste 1,2 milioane de victime persoanele de interes, chiar dacă uneori
suficient de matură să aducă rezultate gând pragul de 9 RĂZVAN SAVU,
și 50 de milioane de oameni sunt răniți duce la creșterea timpului de implemen-
palpabile în zone îndelung provocate de miliarde de dolari în Consultant Senior, IDC anual. tare. Este critică demararea corectă a
continua aglomerare urbană. perioada observată. FLORINA BĂIA, Îmbunătățirea transportului este, așa- unei astfel de inițiative pilot, mai ales una
Conform datelor IDC, până în anul Modelul de maturitate Analist, IDC dar, una dintre prioritățile administrați- care urmărește demonstrarea viabilității

2 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2018 NEWSWEEK.RO 3


Ghidul soluţiilor Smart City

TIMIȘOARA în avangarda
înaltelor tehnologii
Municipalitatea va continua implementarea soluţiilor inovative în viaţa cotidiană

„TIMIŞOARA A FOST ŞI RĂMÂNE ORAŞUL DE AVANGARDĂ camere video, senzori în asfalt, radare etc., o aplicație de sesizare
al României, cu premierele sale istorice în domeniul tehnic, cu feedback-uri de parcurs, un sistem de management al docu-
cu primul computer din România şi, astăzi, cu poziţia sa de motor mentelor, un sistem informatic de ticketing pentru transportul în
al dezvoltării economice, al inovării şi aplicării înaltelor tehnologii. comun, un sistem informatic de bike sharing –VeloTM-, sisteme
Avem o şcoală Politehnică de tradiţie, o industrie puternică bazată de plată online a taxelor și impozitelor locale, a parcării, a trans-
pe high-tech, firme de renume în IT, sisteme IoT (Internet of Things) portului public și o mulțime de alte aplicații obișuite în conceptul
- infrastructura LoRA Wan şi foarte mulţi specialişti implicaţi în de smart city.
Și, evident, vom continua să dezvoltăm soluţii inteligente, să
extindem digitalizarea, cum se spune acum, pentru a face timi-
şorenilor viaţa mai bună“ - Nicolae Robu, primarul Timişoarei.
Sistemul de management al traficului
este vedeta Smart a oraşului şi are mai multe
subsisteme performante: centrul de control al
traficului, platforma OMNIA de acces la o mare
varietate de aplicaţii ITS, subsistemul de sema-
forizare, platforma UTOPIA (Urban Traffic
Optimization by Integrated Automation),
cu control autocalibrant, în timp real,
platforma FLASH de monitorizare
şi control al transportului public,
subsistemul de supraveghere
video (CCTV), subsistemul de
comunicaţie, subsistemul de
detecţie a încălcării legislaţiei
ONG-uri şi clustere. Am şi fost primul oraş din România care a rutiere (depăşirea vitezei legale, trecerea pe roşu –Red & Speed),
expus, în 2014, date deschise comunităţii. Am implementat foarte subsistemul de informare şi mobilitate (Compass -LED VMS).
multe proiecte de infrastructură, printre care Incubox - incuba- Sistemul de bike sharing VeloTM are 34 de staţii de transport
tor în sectorul IT&C, iar multe dintre ele au avut şi componente public intermodal şi 440 de biciclete puse gratuit la dispoziția ce-
smart, de la reabilitarea a 3 licee istorice şi dotarea lor inclusiv cu tățenilor, pe baza unui card. Sistemul TroTm, un alt sistem mo-
120 de table smart, până la retehnologizarea sistemului de ter- dern, smart, al orașului este un subsistem de închiriere gratuită de
moficare, unde avem şi un sistem electronic de monitorizare a trotinete electrice, folosind o aplicație de pe telefonul mobil. Plata
emisiilor, ori până la strada modernizată, care se spală singură. transportului public în Timișoara se face prin card prepaid, cu
Utilizăm energie solară pentru apă caldă într-un cartier cu 330 aplicaţia 24 pay, cu card bancar prin POS, cu SMS şi cu aplicaţia
de familii şi un liceu, avem un sistem de supraveghere cu 94 de mobilPay Wallet.
camere video la şcoli şi în pieţe publice, un sistem de telealarma- În Timișoara sunt, de asemenea, sisteme GIS, SCADA, precum
re cu brăţări pentru vârstnicii singuri, 537 dispozitive acustice de și stații de încărcare gratuită a acumulatoarelor mașinilor electrice,
avertizare pentru pietonii nevăzători, un sistem de management inspecții video cu robotizate ale conductelor, contoare de apă cu
inteligent al traficului, cuprinzând un centru de monitorizare par- module radio de telecitire, iar laboratorul de control al calității apei
că decupat dintr-un film SF, 144 de intersecții echipate cu sute de are platforme automatizate şi analizoare automate.

4 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019


Ghidul soluţiilor Smart City

PLOIEȘTIUL se transformă cu
bani din fonduri europene
Interviu cu primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI A DEPUS PROIECTE
pentru atragerea de fonduri europene în valoare de peste 190
milioane de euro.

Redacția: Cum ați descrie modelul administrativ din mu-


nicipiul dumneavoastră?
Adrian Florin Dobre: În momentul de față suntem în plin proces
de reorganizare în ceea ce privește relația administrației cu cetățenii,
care este cea mai importantă din punctul meu de vedere. Primul
pas spre îmbunătățirea colaborării a fost mutarea în același sediu a
subordonatelor Primăriei și avem în vedere crearea Biroului Unic,
care să ofere posibilitatea soluţionării rapide a cererilor cetăţeni-
lor. Recent, am câștigat finanțarea proiectului „Soluții informatice
integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea
competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru
cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești“, pro-
iect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
2013-2020 „Introducerea de sisteme și standarde comune în admi-
nistrația publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanță cu SCAP“. Sunt proiecte importante, cu Ploieștiului într-un „smart city“. Smart City este un concept dina- și de a dezvolta spiritul antreprenorial pentru o economie de oraș Nu putem vorbi despre un oraș inteligent dacă nu avem o infrastruc-
rol esential în procesul de digitalizare a activității administrative și, mic, care presupune un proces de transformare continuă prin ino- inovatoare, prosperă și incluzivă, de a crește calitatea vieții pentru tură bine pusă la punct, o legislaţie şi programe care să susţină dez-
bineînțeles, în relația cu cetățeanul. vare tehnologică, pentru care trebuie să ai, bineînțeles, o strategie ploieșteni. voltarea, resurse umane capabile să o implementeze şi să o adminis-
Astfel, prin prezentul proiect se oferă o alternativă la modul clasic bine gândită și un buget pe măsură. Dar nu trebuie să uităm realita- În Ploiești, pornim de la o bază solidă a economiei regionale, treze, precum și o bună colaborare cu companiile care oferă servicii
de luare a deciziilor strategice și, totodată, mecanisme de moni- tea cu care, cel puțin noi la Ploiești, ne confruntăm. Încă avem străzi structurată, în principal, pe industria petrochimică, şi ne dorim să publice de salubritate, transport, telecomunicații etc.
torizare și urmărire a indicatorilor de performanță, pentru opera- fără rețea de canalizare și asfalt, încă ne zbatem să găsim soluții de valorificăm la scară largă avantajele pentru investitori, locația centra- La ora actuală, proiectele depuse pentru atragerea de fonduri eu-
torii infrastructurilor de utilități, creș- finanțare pentru serviciile de utilitate lă, mediul de afaceri de înaltă calitate și sprijinul special oferit de Uni- ropene depășesc suma de 190 milioane de euro și sunt concepute
terea eficienței în tratarea solicitărilor, publică. versitatea de Petrol şi Gaze, proximitatea cu Aeroportul Otopeni etc. pentru a rezolva problemele menționate mai sus. Vorbim despre
îmbunătățirea procesului decizional, a Este o realitate faptul că Ploieștiul a Urmăresc atragerea investitorilor din domeniul energiei regene- proiecte de regenerare urbană, infrastructură, mobilitate, eficiență
planificării strategice și execuției buge-
tare, îmbunătățirea procesului de ma-
Realizarea Pasajului Podul stagnat o perioadă destul de lungă din
punct de vedere al dezvoltării. Și acest
rabile având în vedere parteneriatul municipalității cu Universitatea
de Petrol și Gaze pentru dezvoltărea unui centru de cercetare pe
energetică, iluminat public inteligent etc.
Dezvoltarea zonei de sud -vest este vitală pentru atragerea de noi
nagement și perfecționarea continuă a Înalt – Gr. Cantacuzino lucru este din cauza faptului că, până energie regenerabilă. investitori în municipiul Ploiești și se poate realiza prin implemen-
personalului prin furnizarea de progra- va fluidiza traficul pe acum, municipiul Ploiești nu a avut o Cele mai importante proiecte, care în momentul de față se află tarea urmăroarelor proiecte: conectarea Gării de Sud – Libertății
me de formare profesională specializa-
te, care să asigure competențe și cunoș-
direcția Ploiești - DN1 strategie coerentă, bine structurată,
care să trateze problemele de infrastruc-
încă în diverse stadii de evaluare, sunt cele care vor dezvolta și vor
moderniza zona de sud-vest a orașului, scopul final fiind atragerea
cu Gara de Vest. În acest fel vom avea un acces nou, care elimină
obligația de a tranzita centrul orașului pentru a ajunge de la sud de
tințe specifice, în raport cu schimbările tură, mobilitate și poluare cu care ne de noi investitori. vest. Vom reface zona autogării de vest, depășită de noile nevoi de
actuale. Tot în acest sens, avem în de- confruntăm la ora actuală. Toate aceste De asemenea, îmi doresc implicarea mult mai activă a populaţiei mobilitate ale ploieștenilor, și vom introduce în circuitul urban te-
rulare un proiect POCA care are rolul de a asigura managementul domenii lăsate de izbeliște au generat migrația forței de muncă, care locale şi încheierea de noi colaborări cu noi parteneri din mediul de renul dezafectat al fostei rafinării Astra.
performanței și calității în Municipiul Ploiești. afectează preponderent orașele și localitățile din zona de sud a țării. business local şi internațional. Realizarea Pasajului Podul Înalt – Gr. Cantacuzino va fluidiza
traficul pe direcția Ploiești - DN1, ușurând accesul către parcurile
Cât de aproape este Ploieștiul de noțiunea de smart city? Care sunt pilonii strategiei dumneavoastră? Și planurile de investiții pe care le aveți în vedere pentru industriale ale Ploieștiului: Parcul Industrial Ploiești și West Parc;
Pot spune că suntem la începutul drumului spre transformarea O prioritate este de a stopa plecarea forţei de muncă, de a surprinde tranziția la un oraș inteligent? va facilita accesul navetiștilor din zona de vest a județului prin

6 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019 NEWSWEEK.RO 7


Ghidul soluţiilor Smart City

construirea unui terminal multimodal În privința eficientizării iluminatului


și va reorganiza zona din punct de ve- public suntem în etapa de precontrac-
dere urbanistic (benzi dedicate pentru
transportul public, platforme park &
Municipalitatea tare cu proiectul „Eficientizare consu-
muri energetice în municipiul Ploiești
ride și bike & ride / bike sharing etc.) și,va achiziționa 20 de - sistem iluminat public traseu tramvai
bineînțeles, va asigura legătura cu strada tramvaie, 20 de troleibuze 102 (str. Găgeni - Șoseaua Nordului -
Laboratorului - Străpungerea nord-vest.
În Ploiești, încă mai avem cartiere
și 9 autobuze electrice Șoseaua Vestului - str. Libertății (Gara
de Vest)“ și pentru sistemul de iluminat
marginalizate care au nevoie urgentă de public traseu tramvai 101 Bd. Republicii
investiții și pentru care am aplicat cu proiecte de regenerare urbană. - str. Gheorghe Doja - str. George Coșbuc - str. Ștefan Greceanu -
Este vorba de cartierele Râfov și Pictor Rosenthal. str. Nicolae Bălcescu - str. Ștefan cel Mare - str. Democrației - Gara
O prioritate pentru municipalitatea actuală este reducerea polu- de Sud.
ării în Ploiești și prin înlocuirea parcului auto, iar în acest sens am Totodată, lucrăm la documentația pentru 14 stații de încărcare
încheiat un parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Ad- electrice, termenul final de depunere fiind începutul lunii octombrie.
ministrației Publice pentru achiziția a 20 tramvaie noi, 20 troleibuze
noi și 9 autobuze electrice. Cum vedeți orașul peste patru ani?
Pentru tramvaie și troleibuze ofertele au fost deja depuse, aștep- Am încredere că Ploieștiul se va schimba în bine. Am încredere că
tăm desemnarea câștigătorilor. Pe lângă achiziția acestor mijloace munca pe care am depus-o în primii ani de mandat nu a fost fă-
de transport care se află în faza de licitare, anul trecut am reușit să cută în van și va ajuta la modernizarea orașului, iar Ploieștiul își va
cumpărăm 10 autobuze noi în municipiul Ploiești, urmând alte 40 recâștiga faima de altădată. Avem nevoie de oameni care cred în
FOTO: S H U TTE RSOTC K

de autobuze noi. schimbare, care să se implice în această schimbare și sunt convins


Nu am uitat nici importanța eficientizării energetice, avem con- că ploieștenii au înțeles necesitatea și importanța implicării lor în
tracte de finanțare semnate pentru 6 clădiri publice și 3 loturi de toate acțiunile ce țin de dezvoltarea comunității și creșterea calității
blocuri, urmează altele care sunt încă în etapa de contractare. vieții.

8 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019


Orașele viitorului – Inovația și abordarea integrată,
elemente-cheie ale dezvoltării sustenabile

SMART CITY = SMART MOBILITY


MOBILITATEA PERSOANELOR REPREZINTĂ O PROBLEMĂ REALĂ
în majoritatea orașelor. Zonele urbane au cunoscut o dezvol-
tare uriașă în ultima vreme, uneori realizată cu un entuziasm ce nu a
mai permis alocarea timpului necesar analizelor legate de mobilitatea
persoanelor, iar în alte situații, cu toate că s-a dorit de către autorități,
din diferite motive nu s-au obținut soluții corecte și de viitor. Problema
provine în principal din lipsa spațiului, care nu permite dezvoltarea fără
opreliști a unor noi artere. Pe de altă parte, această „soluție“ la care se re-
curge de multe ori și cu costuri foarte mari nu reprezintă o soluție reală,
ci o rezolvare de moment, deoarece s-a demonstrat în repetate rânduri
că noile drumuri atrag și mai mult trafic. Și este o logică simplă: dacă pot
merge mai repede cu autoturismul personal, de ce aș fi convins să uti-
lizez transportul public? Nu intră în discuție alte aspecte, cum ar fi cele
legate de confort, dar un vehicul de transport public are întotdeauna o
viteză de circulație mai mică (rezultată cel puțin din opririle în stații). implementarea unor sisteme care să țină cont de modificările ce apar în
Și atunci problema se reduce la creșterea eficienței utilizării spațiului permanență și să ofere soluții în timp real pentru situațiile identificate.
care este disponibil. Pentru comparație, un autobuz cu capacitate de Acest aspect trebuie analizat însă cu atenție: există multe sisteme în
100 de persoane ocupă cca. 34 m2, adică 0,34 m2/călător. În cazul au- momentul de față care promit (și, de multe ori, chiar oferă) un răspuns
toturismelor, considerând un număr mediu de persoane în vehicule rapid, conform datelor culese. Însă, în majoritatea cazurilor, aceste solu-
de 1,5 (care este oricum mare față de realitatea din multe orașe), spațiul ții nu oferă o viziune de ansamblu asupra vieții urbane și a tuturor servi-
necesar este de cca. 5,4 m2/persoană. Adică de aproximativ 16 ori mai ciilor publice: există sisteme de management al traficului, care pot regla
mare! Pare evident de ce în majoritatea orașelor europene se încearcă în mod dinamic timpii de semaforizare și, uneori, țin cont de vehiculele
descurajarea utilizării autoturismului personal. Însă această măsură nu de transport public, dar în puține situații au în vedere toți participanții
trebuie să fie aplicată singură, ci parte a unui pachet complex de măsuri la trafic (biciclete, trotinete etc.) și cu atât mai puțin analizează cauzele
care au ca scop final schimbarea preferințelor de deplasare a cetățenilor. producerii de congestii, în loc să reacționeze doar la acestea. Există sis-
UrbanScope se concentrează pe furnizarea de soluții inteligente de teme de verificare a calității aerului dar, din nou, se oferă valori detectate
mobilitate, cu viziune pe termen mediu-lung. Analiza situației reale din și nu o analiză a cauzelor depășirii acestora. Este cunoscut faptul că un
teren reprezintă un pas esențial în identificarea problemelor. Analiza sistem reactiv este mai puțin eficient decât un sistem proactiv. Și, cu
permanentă a datelor reprezintă cheia pentru oferirea de soluții actuale, toate acestea, sistemele implementate în prezent sunt reactive.
chiar în timp real. Orașul viitorului este un oraș „smart“. Dezvoltarea UrbanScope urmărește schimbarea direcției de dezvoltare urbană
tehnologiei a permis realizarea unor comunicații ne neimaginat în urmă prin propunerea de sisteme proactive ca soluție la problemele identi-
cu 20-30 de ani. Rețele complexe de senzori care se auto-configurează ficate. Stadiul tehnologic actual permite implementarea unor astfel de
și transmit date în timp real către centre de procesare automată bazate soluții care, pe baza unor seturi de senzori ce culeg date dintr-o gamă
pe algoritmi de inteligență artificială nu mai reprezintă un deziderat, ci variată de sisteme urbane, pot genera atât soluții pentru rezolvarea pe
o realitate. A culege date pe hârtie și a le procesa manual la birou nu mai termen scurt a problemelor identificate, dar pot realiza și o analiză per-
poate reprezenta o alternativă în secolul 21. Orașele care doresc să țină tinentă pentru identificarea cauzelor apariției acestora și propunerea
2 cu evoluția
pasul N E W Srapidă
WEEK a cerințelor
.RO populației au ca singură alternativă de soluții cu impact pe termen mediu și lung.3 0 O C T O M B R I E 2 0 1 8
Ghidul soluţiilor Smart City

ALBA IULIA
Smart City merge
mai departe
Municipiul Alba Iulia a fost prima administrație
din România care a implementat cu succes
un proiect pilot de oraș inteligent, început
oficial în data de 2 decembrie 2016.
LA DOI ANI ȘI JUMĂTATE DE te proiecte europene din zona inovării,
la startul inițiativei, Alba Iulia digitalizării, eficienţei energetice etc.
Smart City a ajuns în faza în care trage De exemplu, prin finanțări POCA se
concluzii și evaluează rezultatele celor implementează „e-Alba Iulia” (platfor-
100 de soluții agreate împreună cu cele ma web de management de conţinut
45 de companii partenere. şi beaconi de push notifications dis-
Peste 60% dintre soluțiile smart care persaţi în tot oraşul), „Administraţie
au intrat în pilot au fost implementa- digitală” (servicii publice digitale) şi
te, au produs efecte și se află în faza de „Administraţie inteligentă” (prin care Împreună cu Digital Nation și facilitat
evaluare și de diseminare a rezultatelor, se va elabora o nouă strategie de dez- de un grant Google.org, Alba Iulia va fi,
aducând în continuare beneficii directe
sau indirecte pentru comunitate, turişti
voltare urbană, strategia smart city şi
platformele de bugetare participativă
Atragerea de fonduri începând din acest an, gazda unui smart
living hub, unde tinerii între 15 şi 24 ani se
şi municipalitate. Principalul canal de şi barometru public). nerambursabile a fost pot specializa gratuit în domenii digitale.
comunicare dedicat acestora este Proiectele cu finanţare prin POR de unul dintre marile Cea mai mare Cetate a României devi-
site-ul of icial al proiectului
(www.albaiuliasmartcity.ro), acolo
mobilitate urbană (autobuze electrice,
staţii de încărcare, tramă stradală re-
avantaje ale Primăriei ne un Tech City prin programele Gene-
rația Tech, care îi antrenează pe tinerii
unde fiecare soluție are un timeline de construită cu piste dedicate autobu- Municipiului Alba Iulia din oraș în bazele administrării digitale
evoluție și unde îi sunt prezentate toa- zelor şi bicicletelor smart, staţii noi de în ceea ce priveşte și bazele programării, sub îndrumarea
te caracteristicile pe cinci segmente:
descriere proiecte, specificații tehnice,
autobuze, sistem de smart traffic) şi ilu-
minat public (sistem smart lighting, cu
dezvoltarea pe termen mentorilor din toată țara. Înscrierile
la specializările gratuite au demarat în
beneficii, media şi rezultate generate. dispecerizare şi monitorizare în cloud, scurt, mediu şi lung. iunie și continuă și în august, iar, la fina-
Valoarea unor soluţii testate în Alba treceri de pietoni cu senzori de prezen- lul lunii, înscrișii vor parcurge o testare
Iulia este recunoscută şi pe plan inter- ţă etc.) continuă la modul concret pro- basic online. Începând din septembrie,
naţional, prin prezentarea acestora pe iectul pilot de oraş inteligent. Muzeul buie la dezvoltarea durabilă a orașului participanții Generația Tech vor învăța
platforma www.beesmart.city. copiilor este un proiect dedicat educa- prin creșterea eficienței energetice pe platformele online ale programului,
Atragerea de fonduri nerambursa- ţiei smart cu elemente non formale. Un și prin folosirea noilor tehnologii şi iar din octombrie sunt estimate primele
bile a fost unul dintre marile avantaje alt proiect vizează crearea unui sistem a infrastructurii de comunicații 5G. meetup-uri la noul hub din Cetatea Alba
ale Primăriei Municipiului Alba Iulia inteligent de management de clădire Alte proiecte Horizon 2020 abordează Carolina.
în ceea ce priveşte dezvoltarea pe ter- (BMS). Alte proiecte sunt axate pe ino- multiple domenii smart city: CityxChan- Toate aceste proiecte sunt dova-
men scurt, mediu şi lung. Cu oameni vaţie şi eficienţă energetică. Proiectele ge (energie), LoCarbo și SocialGreen da trecerii proiectului pilot Alba Iulia
dedicaţi şi având o bază solidă în im- Horizon 2020, în care municipalitatea (comportamentul de consum), Plasti- Smart City într-o nouă etapă, în care
plementarea de soluţii inteligente, este partener, completează iniţiativele Circle (economia circulară a plasticului), unele dintre soluţiile identificate sunt
proiectul pilot Alba Iulia Smart City pilot şi le continuă sub o formă sau alta. Thermos (mapare consumuri energetice), aplicate pe scară largă şi încep să pro-
trece într-o etapă post pilot, în care au De exemplu, proiectul 5G VICTORI, cu SUITS (transport integrat) sau CityChan- ducă efectele aşteptate de cetăţeni, be-
început deja să se scrie şi să fie finanţa- Orange în calitate de partener, contri- gerCargoBike (mobilitate alternativă). neficiarii finali ai soluţiilor inteligente.

12 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019 NEWSWEEK.RO 13


Ghidul soluţiilor Smart City

Comuna CIUGUD
– promotor al
conceptului
„Smart Village“
în România
Gheorghe Damian, primarul
comunei Ciugud, spune că „Smart Village“
este o comunitate care se dezvoltă
inteligent, păstrându-și însă identitatea
rurală.

COMUNA CIUGUD, CUNOSCUTĂ ducerea costurilor administrative sau


pentru faptul că a atras cele mai pentru protejarea mediului înconjură-
multe fonduri europene în exercițiul fi- tor. Ciugudul este astfel prima comu- mele electrice. Inițiativa vine după ce în cația în mediul rural se poate dezvolta table interactive, bibliotecă virtuală, „La Ciugud ne-am încăpățânat să
nanciar 2007 - 2013, este un promotor nă care are automate de plată pentru urmă cu un an primăria a achiziționat și copiii pot fi atrași spre procesul de catalog electronic sau o platformă prin credem că școala poate avea un viitor
al conceptului „smart village“ în Ro- taxe și impozite locale, astfel încât prin Programul Rabla Plus un autotu- învățare folosind soluții inovatoare și care profesorii, elevii și părinții pot in- și la sat, că nu trebuie să fugim cu toții
mânia. Comuna a implementat deja cetățeni să nu mai fie nevoiți să mear- rism electric pe care îl folosește, zilnic, inedite. Într-o perioadă în care popu- teracționa. De asemenea, iluminatul la oraș pentru a primi o educație aleasă
numeroase soluții inovatoare pentru gă la ghișeul primăriei. De asemenea, în activitatea curentă. lația școlară migrează masiv spre oraș, în școală este inteligent, reglându-se și că putem crește mari în comunitățile
a fi mai aproape de cetățean, pentru administrația locală a implementat în „Smart village înseamnă o comu- trebuie implementate urgent măsuri în funcție de lumina de afară pentru noastre de «la țară». Mă bucură faptul
îmbunătățirea calități vieții, pentru re- ultimi ani un sistem inteligent pentru nitate care se dezvoltă folosind inte- pentru creșterea calității și atractivității a proteja ochii copiilor, sau ventilația că numeroși oameni au crezut în ideea
iluminatul public și își asigură o parte ligent resursele locale și tehnologia, învățământului la sat, deoarece dispa- se reglează în funcție de condițiile din noastră și au visat alături de noi, iar, în
din electricitatea necesară cu ajutorul dar își păstrează identitatea rurală. Nu riția școlii din mediul rural înseamnă clasă (cantitatea de dioxid de carbon, final, am primit și o finanțare în cadrul
unei microcentrale eoliene și a panou- trebuie să ne speriem de tehnologie, ci automat reducerea accesului la edu- temperatură etc.). O soluție inovatoa- competiției «Țara lui Andrei» promo-
rilor fotovoltaice. Primăria Ciugud sus- să o folosim în beneficiul comunități- cație pentru o importantă categorie re este oferită copiilor care, din motive vată de OMV Petrom. Suntem astfel
ține totodată și protejarea inteligentă a lor noastre. O soluție inteligentă poate de copii din aceste zone rurale, copii medicale, lipsesc de la cursuri, aceștia în perioada în care construim prima
mediului înconjurător, astfel încât este să ne ajute să reducem consumul, să care provin din familii fără posibilități putând să asiste la ore conectându-se școală inteligentă din mediul rural, o
în curs de implementare a unui proiect creștem calitatea vieții sau a serviciilor economice pentru a le susține educa- de acasă la un sistem audio video. De școală care va pregăti viitorii cetățeni
pentru montarea în comună a două publice oferite și, cel mai important, ția în zonele urbane. Școala inteligentă asemenea, elevii din Ciugud nu vor mai inteligenți ai comunității noastre. Vi-
stații de încărcare pentru autoturis- ne poate ajuta să protejăm mediul în- are scopul de a stimula educația, de a fi obligați să care un ghiozdan plin cu itorul înseamnă să învățăm să folo-
conjurător“, spune Gheorghe Damian, crește rezultate școlare ale elevilor, dar cărți la școală, ci vor primi o tabletă pe sim tehnologia pentru a aduce copiii
primarul comunei Ciugud. și de a reduce abandonul școlar. Ad- care vor fi încărcate în formă digitală spre educație“, mai spune Gheorghe
„La Ciugud ne-am Smart School – școala
ministrația locală din Ciugud imple-
mentează astfel în această perioadă
toate manualele și cărțile de care au
nevoie în procesul educațional. „Smart
Damian, primarul comunei Ciugud.
Ciugud este o comună din județul
încăpățânat să credem viitorului în mediul rural un proiect prin care va realiza prima School“ înseamnă o școală inteligentă Alba, așezată pe malul Mureșului, în
că școala poate avea La Ciugud, următorul pas este „școala școală „smart“ din mediul rural din care pregătește viitorii cetățeni inteli- apropierea municipiului Alba Iulia.
un viitor și la sat“ inteligentă“, care se dorește un concept
național menit să demonstreze că teh-
România. În cadrul acesteia copiii vor
beneficia de mijloace inteligente edu-
genți ai comunității, dar și dovada că
se poate face învățământ de calitate și
Comuna are șase sate și o populație
de aproximativ 3.200 de locuitori, în
Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud
nologia poate fi soluția prin care edu- caționale precum manuale digitale, în mediul rural. creștere de la un an la altul.

14 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019 NEWSWEEK.RO 15


Ghidul soluţiilor Smart City

ONU: digitalizarea Soluţii de iluminat public


și urbanizarea, inteligent în proiectele smart city
trenduri la nivel global Interviu cu Bogdan Balaci, General Manager Signify South East Europe
Cum vedeţi dezvoltarea proiectelor smart city în pot genera rapoarte complete,
România? care pot fi oricând consultate
Conform unui raport ONU, până în anul 2050 aproximativ 70% din populația globală va fi concentrată în centre urbane, comparativ cu Smart city este un concept amplu și un termen foarte des folosit în ul- de către cetăţeni într-un mod
54% în 2014 sau 30% în 1950. Distribuirea populației în zone urbane, precum și utilizarea din ce în ce mai mare a tehnologiei informații- timul timp. Din punctul meu de vedere este important să ne uităm în transparent.
lor, face tranziția către digitalizare cu atât mai importantă. primul rând la elementele şi cerinţele principale care definesc un astfel Avem, însă, proiecte de smart
de oraş. Potrivit unui studiu realizat de Signify în colaborare cu Smart city implementate în toată re-
Află cum Dell Technologies (DT) susține orașele în transformarea digitală! Cities World, acesta este caracterizat de interoperabilitatea sistemelor, giunea Europei de Sud-Est. De
conectivitate, securitate sporită, open data, implicarea cetăţenilor şi exemplu, pe Insula Krk în nor-

1
Datele reprezintă unul dintre cele mai importante elemente care vor asigura succesul transformării unui oraș într-un Oraș Digital. oferirea unor servicii cu valoare adăugată. dul Croaţiei am instalat în 2016
Soluțiile Dell Technologies facilitează valorificarea datelor din sistemele guvernamentale existente, generarea de noi informații din Când ne gândim la un oraș inteligent, nu o putem face fără a avea un sistem integrat de control al
aplicațiile online și din cele mobile, precum și conversia datelor fizice în date digitale prin intermediul IoT (Internetul Lucrurilor). în vedere și sistemul de iluminat. Trebuie punctat faptul că iluminatul iluminatului, care acoperă 7 mu-
inteligent poate avea mai multe niveluri, întrucât gradul de automatizare nicipalități principale. Sistemul

2
Prin utilizarea analizei BIG DATA, orașele pot transforma informațiile în insight-uri și acțiuni valoroase. poate varia. Dacă vorbim despre iluminat inteligent 100%, care presu- constă în prezent într-un total
Soluțiile Dell Technologies pentru managementul datelor, care asigură conectivitatea datelor, integritatea și exhaustivitatea, pune utilizarea cloud-ului şi un nivel ridicat de interoperabilitate, cel mai de 3.000 de corpuri de iluminat
permit analiza predictivă a diferitelor fluxuri de date pentru a obține cele mai valoroase insight-uri. dezvoltat segment este, într-adevăr, cel stradal. Pentru acest segment conectate şi permite controlul
am dezvoltat în cadrul Signify platforma Interact City, care inte- și supravegherea online a aces-

3
Soluțiile Dell Technologies permit servicii mai bune pentru cetățeni, oferind orașelor posibilitatea de a dezvolta și implementa grează corpuri de iluminat conectate machine-to-machine, gestionate tora, precum și programarea pe
rapid aplicații care să le ofere utilizatorilor acces la informații privind traficul și navigația, care sunt optimizate prin date despre printr-o interfaţă care poate fi accesată cu uşurinţă de pe laptop sau termen lung, planificarea și ana-
vreme, construcții și accidente, preluate de la alte sisteme guvernamentale. tabletă. Platforma IoT Interact City are două module principale: Scene liza datelor. Interfețele software și hardware permit interconectarea cu
management (permite integrarea în aceeaşi interfaţă a aparatelor de ilu- alte sisteme de infrastructură smart prezente pe insulă (senzori de ceaţă,

4
O platformă flexibilă open-standard, precum și un model de operare în cloud, asigură faptul că datele sunt stocate minat de mai multe tipuri - LED, cu sodiu), respectiv Asset management, de exemplu). Astfel, sistemul funcționează ca un organism inteligent
într-o manieră sigură, dar accesibilă, pentru a fi mobilizate ușor și eficient către diverse departamente prin care colectăm date de la aparatele de iluminat. viu, capabil să interacționeze cu alte sisteme inteligente în era Interne-
și aplicații. tului Lucrurilor.
Ce proiecte de iluminat public inteligent aţi dezvoltat în Un alt exemplu aproape de noi este orașul Varna unde am moderni-
Dell Technologies este un partener vital pentru inițiativele Digital City. Înțelegem că orașele au nevoie de o abordare etapizată pentru a România şi în regiune? zat întregul sistem de iluminat de pe 4.961 de străzi, în condiţiile unor
alinia resursele tehnologice cu nevoile specifice ale orașului. Din acest motiv, Dell Technologies se angajează, împreună cu autoritățile, Pe partea de iluminat public am implementat în România proiecte de limitări de buget, dar şi a îndeplinirii unor cerinţe precum: reducerea
să definească în mod clar: smart city în câteva oraşe din ţară, inclusiv Bucureşti şi Alba Iulia, numărului de corpuri de iluminat, reducerea costurilor de instalare,
care beneficiază de tehnologia şi sistemul deschis Interact. De exem- reducerea consumului de energie, reducerea costurilor de întreținere.
Obiectivele proiectului plu, Primăria Sectorului 6 are posibilitatea de a controla iluminatul
Relevanța soluției pentru dezideratele și obiectivele orașului public din toate parcurile şi locurile de joacă din sector, ca urmare a Care credeţi că sunt principalele provocări în implementa-
Modelul de operare instalării, începând cu 2017, a 546 puncte luminoase legate prin sistemul rea proiectelor de smart city în România?
Execuția tehnică și operațională oferit de Signify. Deşi penetrarea cu LED în România este mai mare decât în Europa de
Potențiale riscuri și abordarea preocupărilor orașelor privind, de exemplu, fiabilitatea, problemele de dependență, Un alt exemplu este municipiul Alba Iulia, unde am instalat pe Vest, una dintre principalele provocări în implementarea proiectelor
securitatea și datele. câteva străzi sistemul de iluminat cu gestiune integrată Interact City. de smart city rămâne respectarea standardelor de iluminat. Siguranţa
Avantajele pentru cetăţenii oraşului şi pentru municipalitate au fost pietonilor şi securitatea traficului pot fi asigurate 100% doar printr-un
Vrem să susținem orașele din România să înflorească și să fie în pas cu tehnologia, de aceea, invităm autoritățile locale să ne contacteze semnificative. Eficienţa energetică obţinută a fost de 60%, prin utili- iluminat corect, în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale.
pentru consultanță și pentru a testa soluțiile Dell Technologies pentru Digital Cities. zarea aparatelor de iluminat cu LED în locul iluminatului existent cu La Alba Iulia, de exemplu, iluminatul s-a realizat conform standar-
surse cu vapori de sodiu, iar suplimentar se pot genera economii de dului SR EN 13201. După instalarea sistemului de iluminat, compania
încă 10-15%, în funcţie de scenariul de iluminat ales (se poate diminua independentă MPI (Măsurători Profesionale în Iluminat) a confirmat
Valentina Frângu în funcţie de necesități). În al doilea rând, reprezentanții Primăriei și încadrarea în clasele de iluminat proiectate conform standardului SR-
Mid Market Sales Team Leader
Tel. 0722 553 600 Email: Valentina.Frangu@dell.com ROMANIA ai operatorului de iluminat pot urmări în fiecare moment toate da-
tele despre funcţionarea sistemului şi despre consumul energetic,
EN 13201, atât în faza de iluminat 100%, cât şi în faza de dimming prin
raportul M-1342/04.09.2017.

„Smart city nu începe neapărat cu implementarea unor noi tehnologii, ci cu un nou mod de gândire. Asta pentru că tehnologia
16 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019 există, important este cum o implementăm“- Bogdan Balaci, General Manager Signify South East Europe
Ghidul soluţiilor Smart City

Smart City pentru calitatea vieții


Calitatea vieții este principalul obiectiv pe care Primăria Cluj-Napoca
îl urmărește în implementarea strategiei de dezvoltare a
orașului, iar comunitatea, cu toți actorii săi, reprezintă motorul
principal de dezvoltare al conceptului de Smart City.
INIȚIATIVELE SMART PE CARE LE ÎNTREPRINDEM LA CLUJ POT prezent răspunde non-stop la peste 90 de tipuri de cereri venite de la
fi grupate în câteva mari categorii: „Relația cetăţean - Primărie”, cetățeni, este funcțională din 2018. Obiectivul pe termen lung pentru
„Transport public şi mobilitate urbană”, „Energie și Mediu”, „Acces la acest proiect este ca Antonia să fie dezvoltată prin intermediul tehno-
Internet şi informație”. Utilizarea noilor tehnologii, siguranța cetățenilor logiilor avansate și al inteligenței artificiale.
și creșterea standardelor în ceea ce privește calitatea vieții reprezintă Cluj-Napoca este primul oraș din România cu autobuze electrice în
prioritățile municipalității pentru tranziția către un oraș SMART. sistemul de transport public. În prezent, o treime din flota de transport
În prezent, la Cluj-Napoca sunt funcționale 76 de proceduri digitale public este nepoluantă, obiectivul nostru fiind ca până în 2026 să avem derea obținerii unui echilibru între creșterea economică și protecția me- la informație contribuie la îmbunătățirea calității vieții: WI-FI gra-
și aplicații ale tehnologiei în domeniul administrației publice, care un sistem de transport ecologic 100%. Investițiile în mijloace de trans- diului. Măsurile pentru dezvoltare durabilă luate la nivelul municipiului tuit în oraș și în mijloacele de transport în comun, portal de open
caută să eficientizeze utilizarea resurselor și să reducă impactul asupra data ș.a.

FOTO: SHU TTERSOTCK


facilitează interacțiunea dintre cetățean și administrație. Unul dintre port sunt dublate cu politici publice de încurajare a transportului în co-
exemplele de bune practici implementate la Cluj și preluate de alte mun și a mobilității alternative precum: autobuze școlare (proiect votat mediului: iluminat public cu tehnologie LED, facilități fiscale pentru În contextul unei iminente revoluții 4.0 (inteligență artificială, inter-
municipalități din țară este procesul de bugetare participativă care se de clujeni în procesul de bugetare participativă), benzi dedicate pentru clădiri verzi, sisteme inteligente de colectare a deșeurilor stradale etc. netul lucrurilor, blockchain, automatizare) orașele trebuie să se adapteze
desfășoară online - prin intermediul platformei www.bugetareparti- autobuz și bicicliști, stații de încărcare pentru vehicule electrice ș.a. Primăria a implementat și continuă să dezvolte o rețea care să și să utilizeze aceste noi tehnologii pentru a face față cu succes provo-
cipativa.ro. Antonia - primul funcționar virtual din România, care în Energia regenerabilă și sustenabilitatea reprezintă o prioritate în ve- transforme Clujul într-un oraș conectat, unde accesul la internet și cărilor viitorului.

PUBLICITATE
PUBLICITATE

Platforma RSA NetWitness


Oferă vizibilitate globală într-o infrastructură IT modernă, permițând o detectare mai bună și mai rapidă a incidentelor de securitate,
cu capacități complete de automatizare și orchestrare pentru a investiga și a răspunde în mod eficient.
RSA NetWitness Logs and RSA NetWitness Network oferă vizibilitate asupra securității infrastructurii, de la centre de date lo-
cale la servicii cloud publice. Captează date în timp real din log-urile și pachetele de rețea, precum și date NetFlow, și realizează o analiză
aprofundată. Corelarea alertelor și a indicatorilor de compromis (IoCs) permite analiștilor de securitate să detecteze și să recunoască
amenințările înainte ca atacatorul să poată provoca daune.
RSA NetWitness Endpoint oferă vizibilitate asupra endpoint-urilor la nivel de utilizator și kernel, pentru a semnaliza o activitate
anormală, a furniza rezultate suspecte la nivel de mașină/endpoint și a bloca/a pune în carantină procesele malițioase.
RSA NetWitness UEBA Essentials extinde analiza efectuată pentru a identifica amenințările avansate. Realizează un profil com-
portamental al userilor, al rețelei și al endpoint-urilor pe baza regulilor statice, apoi utilizează o corelație avansată, inteligentă, de învățare
automată și analize statistice pentru a identifica abaterile de la comportamentele normale ale utilizatorului.
RSA NetWitness Orchestrator combină administrarea completă a cazurilor, automatizarea și orchestrarea inteligentă și capaci-
tățile de investigare colaborativă. Permite analiștilor centrului de operații de securitate (SOC) să aibă capacități de investigare și apărare
împotriva amenințărilor, pentru o rezolvare mai rapidă și o eficiență SOC mai bună.

18 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019 NEWSWEEK.RO 19


Ghidul soluţiilor Smart City

20 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019


Ghidul soluţiilor Smart City

PUBLICITATE
Pitești Business HUB
Inițiativa Primăriei Orașului Pitești pentru creșterea economiei în regiune.

Î N ROM Â N I A S -AU D E S C H I S Printre obiectivele importante ale Pri- cii de dezvoltare afaceri, cât și servicii de
numeroase incubatoare de afaceri măriei Municipiului Pitești se regăsesc și IT&C și infrastructură de comunicații.
în ultimii ani, acestea reprezentând o sporirea șanselor de dezvoltare și a ratei Firmele incubate folosesc încăperi ame-
oportunitate pentru orice business tânăr de supraviețuire a afacerilor în rândul najate organizate în unități funcționale
și nu numai. Unele au rezistat, altele nu, antreprenorilor din municipiul Pitești și alocate acestora și spații comune și vor
unele au creat foarte multe contacte și au creșterea economiei în regiune, prin con- desfășura aici activități de: management
ajutat business-urile. În plus, numeroase solidarea poziției pe piață a întreprinderi- și marketing, prezentarea de produse
incubatoare de afaceri se deschid pe do- lor mici și mijlocii în domeniile competi- în conferințe sau direct unor potențiali
menii mai diverse decât în trecut. Dacă tive, urmărind astfel crearea de noi locuri parteneri de afacere sau de cercetare,
de multe ori erau limitate la tehnologie, de muncă, diminuarea sărăciei, dar şi cercetare directă, încercări de laborator.
au apărut incubatoare pentru producție, înfrânarea migraţiei forţei de muncă. Pentru uzul acestor firme, dar și pentru
pentru afaceri ale adolescenților sau pen- În acest sens, în sprijinul dezvoltării cel al beneficiarului (sau pentru terți), în parteneri; asistență IT și e-business, consultanță obținere de
tru business-urile sociale. întreprinderilor aflate la început de ac- clădire va fi amenajată o sală de conferin- finanțare; consultanță recutare personal; consultanta pri-
Vorbim despre programe care oferă tivitate, care au idei, dar nu dispun de țe de circa 65-75 locuri, dotată uzual, și un vind transferul și comercializarea de tehnologie, precum și
startup-urilor acces la infrastructură, know-how, nu știu să facă un plan de laborator (dotat ca laborator de încercări contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare;
mentorat, investitori și alte tipuri de su- afaceri și nici nu au resursele financiare mixturi). furnizarea de ajutor în ceea ce priveste contactele comerci-
port pentru a le ajuta să ajungă din faza pentru închirierea, la preturile pieței, a De asemenea aceste firme vor benefi- ale, naționale și internaționale, servicii privind internaționa-
de idee la produs. De obicei, produsele și unui sediu adecvat, va fi înființat, și în Pi- cia de: servicii de contabilitate, juridice și lizarea IMM-urilor.
companiile care intră într-un incubator tești, un astfel de program, în cadrul pro-
sunt la faza de idee sau într-o zonă apro- iectului „Promovarea Spiritului Antre- Parc industrial pentru Pitești
piată acesteia, fără să aibă bazele puse prenorial prin sprijinirea activităților de Institutul de Cercetări în Transporturi - Incertrans S.A. este
bine. Pe lângă avantajul de a furniza in-
frastructură și servicii pentru afaceri, este
cercetare - dezvoltare în cadrul PITEȘTI
BUSINESS HUB – PROSANT“, în valoare
Incubatorul de afaceri entitatea selectată ca fiind Administratorul incubatorului.
Rezidentul incubatorului de afaceri este orice operator eco-
de remarcat și acela al networking-ului, de 14.626.219,69 lei, din care 50% repre- „Pitești Business HUB“ nomic nou înființat, IMM, care funcționează conform legii și
deoarece în incubatoare își desfășoară zintă fonduri nerambursabile acordate va funcționa într-o clădire desfășoară activități economice în interiorul incubatorului
activitatea mai multe startup-uri, iar,
atunci când lucrează sub același acope-
în cadrul Axei prioritare 2 a Programului
Operațional Regional 2014-2020.
reamenajată și extinsă de afaceri, beneficiind de acest statut pentru o perioadă de
până la 3 ani de la data obținerii calității de rezident.
riș, au oportunitatea să intre în contact Incubatorul de afaceri „Pitești Business De asemenea, Municipiul Pitești are în vedere dezvoltarea
cu antreprenori din aceeași industrie care HUB“, care va funcționa într-o clădire unui parc industrial în scopul susținerii economiei locale și
pot veni cu sugestii pentru a îmbunătăți reamenajată și extinsă, este asimilabil financiare; servicii de marketing și men- regionale, dezvoltării pe orizontală a acesteia și creării de
produsul; multe incubatoare chiar orga- unui centru de afaceri și va fi creat pen- torat; consiliere managerială, planifica- locuri de muncă. Încheierea de parteneriate public private
nizează evenimente speciale pentru a în- tru a sprijini dezvoltarea, sectorul său de rea afacerii și formarea unei companii; va atrage, de asemenea, investiţii private pentru realizarea
FOTO: FAC E BOO K

curaja interacțiunea dintre antreprenori activitate fiind reprezentat de cercetare- accesul la servicii de formare profesio- proiectelor de interes public, creşterea eficienţei şi a calităţii
și pentru a-i ajuta să-și lărgească baza de dezvoltare în diverse domenii, categorie nală; cumparare colectivă de servicii și serviciilor, a lucrărilor publice şi a altor activităţi de interes
contacte. ce include atât firme orientate spre servi- produse; consultanță export, căutare de public şi utilizarea eficientă a patrimoniului public.

22 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019 NEWSWEEK.RO 23


Ghidul soluţiilor Smart City

această tendință globală durabilă și zorii de servicii (în calitate de Compa- gaze de către operatorii industriali, în
auto-sustenabilă. nii de servicii energetice - ESCO) au, parteneriate cu ESCO-uri, împreună
Conform AIE, intensitatea energe- de asemenea, un rol important în con- cu introducerea de surse regenerabile
tică globală continuă să scadă, deoare- struirea și îmbunătățirea câștigurilor în mixul de surse. 
ce lumea a continuat să genereze mai de eficiență rezidențială, prin crearea Acest motor este accelerat de o
multă valoare dintr-un KWh. Această și creșterea unei piețe pentru servicii cerere din ce în ce mai mare de com-
înseamnă că lumea este capabilă să „smart home”. petitivitate industrială, combinat cu
producă mai mult PIB pe unitatea de Un astfel de set de acțiuni articulate strategia ESCOs de a crea și construi
energie consumată.  Deși nivelul actu- ale părților interesate și ale autorității o piață durabilă a eficienței energetice,
al al câștigurilor de eficiență trebuie să de reglementare ar fi foarte potrivit concepută pentru operatorii industriali
fie susținut de măsuri politice pentru pentru modelul românesc și poate (soluții de iluminat industrial, cogene-
a menține tendința favorabilă, datele facilita gestionarea cererii maxime de rare, management de energie reactivă,
arată că menținerea și implementarea gaze din import și, prin urmare, poa- audit și gestionare proactivă a energiei
consecventă a politicilor de eficiență te îmbunătăți securitatea energetică etc.).
energetică dau într-adevăr rezultate în pe termen scurt. Conform IEA, acest Rolul autorității de reglementare și al
statele membre AIE. Există un potenți- set de strategii s-a dovedit de succes statului ar fi acela de a facilita și încuraja
al considerabil pentru a obține econo- în Marea Britanie și Germania, în mod investițiile în astfel de soluții atât de
mii de energie suplimentare prin stabi- tradițional pe piețele cu consum inten- către actorii industriali, cât și de către
lirea sau consolidarea standardelor de siv de gaz. ESCO, prin recunoașterea și stimula-
politică energetică a statelor. Vectorul de eficiență industria- rea, inclusiv accesul la finanțarea UE și
În România, printre vectorii princi- lă are un grad mai mic de dependență tratamentul fiscal favorabil. Acest set
pali ai eficienței energetice se situează de politică și este mult mai ancorat în de strategii ar fi la fel de potrivit pentru
eficiența energetică pe vectorul rezi- peisajul economic al unei țări. El con- economiile industrializate și emergen-

Impactul eficienței dențial și cel industrial. Principalele ca-


racteristici ale fiecăruia sunt prezentate
stă în implementarea de soluții tehni-
ce și inovatoare pentru îmbunătățirea
te, precum România, unde o creștere
economică ridicată este însoțită de un

energetice asupra
succint mai jos. consumului de energie electrică și consum ridicat de energie.
Eficiența rezidențială are un grad
semnificativ de dependență de politi-

economiei și mediului
ca energetică a statului. Acesta este un
motor care se bazează în principal pe
consumul de gaz, deoarece are foar-
te multe de-a face cu termoficarea și
Eficiența energetică este, simplu spus, un set de acțiuni optimizarea clădirilor. În România,
care duc la scăderea consumului de energie. ar fi foarte puternic activată de acțiu-
nile municipalităților și ale altor părți
interesate publice care pot iniția și
ÎN CONTEXTUL ÎNCĂLZIRII GLOBALE, său, mandatul său principal este dublu: curi de petrol echivalente cu 90 de zile implementa astfel de măsuri, însoțite
statele pun din ce în ce mai mult să promoveze securitatea energetică din importurile sale nete. de accesul la finanțele UE și de la alți
efort, individual sau în mod concertat, în rândul țărilor sale membre prin răs- AIE consideră că rolul eficienței finanțatori instituționali sau privați.
în cadrul diverselor organisme interna- punsul colectiv la perturbările fizice ale energetice este esențial în orice sce- Câștigul de energie electrică pentru
ționale, pentru reducererea consumu- aprovizionării cu petrol și să furnizeze nariu al tranziției energetice globale.  segmentul rezidențial este o altă parte
lui de energie electrică, termică sau de cercetări și analize autoritare despre Într-o lume care se luptă să-și găsească importantă a vectorului rezidențial,
gaze naturale.  modalitățile de a asigura energie fiabi- calea între abordările convenționale și care poate fi activat și pus în funcțiune
Un astfel de organism internațional lă, accesibilă și curată pentru țările sale cele neconvenționale ale energiei, AIE numai prin reglementări corespunză-
FOTO: GU L I VE R / G E TTY IM AGES

este Agenția Internațională pentru membre și nu numai. AIE derulează consideră eficiența energetică ca fiind toare. ANRE ar putea permite meca-
Energie (IEA/AIE). AIE este o agenție un program cuprinzător cea mai disponibilă, sigură și accesibilă nicii acestui vector să între în joc prin
autonomă care a fost înființată în no- de cooperare energetică resursă.  legiferarea generării distribuite de către
iembrie 1974. Are 29 de state membre între țările sale membre, DE Deși nu este un membru al AIE, jucătorii rezidențiali mai proactiv și mai
din UE și din întreaga lume (România care sunt obligate în ori- România are toate motivele să gă- realist (ex. tarifele, contorizarea inteli-
nefiind printre ele). Conform statutului ce moment să dețină sto- MELANIA AMUZA sească ancore politice valoroase în gentă). Companiile de servicii și furni-

24 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019 NEWSWEEK.RO 25


Ghidul soluţiilor Smart City

Deci, cum ar putea România ca stat 2. Eficiența energetică con- gia de import și o presiune mai mică
să valorifice astfel de dovezi coerente solidează securitatea ener- asupra menținerii rețelelor, care pot
despre modul în care eficiența ener- getică atât pentru nevoile pe îmbunătăți stabilitatea și securitatea
getică poate funcționa în mod bene- termen scurt, cât și pentru aprovizionării.
fic? Mai jos sunt trei posibile răspun- obiectivele pe termen lung.
suri: Un mod în care eficiența energetică 3. Eficiența energetică poate
poate aduce beneficii securității ener- ajuta la crearea mai multor
1. Măsurile de eficiență ener- getice a României este prin reducerea locuri de muncă în industria
getică menținute și coerente dependenței de gaz importat și chiar energetică.
ar genera mai mult PIB pentru prin reducerea acestor importuri. De Conform IEA, peste un milion de oa-
aceeași unitate energetică asemenea, eficiența energetică reduce meni sunt acum angajați la ESCO-uri
consumată. probabilitatea întreruperilor aprovizi- din întreaga lume. Eficiența energeti-
După cum s-a descris mai sus, scăde- onării, atât în gaz, cât și în electricita- că a devenit o marfă comercializabilă
rea intensității energetice globale este te. Acest lucru rezultă din gestionarea în mai multe țări. Se preconizează că
un fapt dovedit. O mai mare includere mai ușoară a cererii de gaz la nivel de tehnologia digitală va spori capacitatea
a energiei regenerabile în mixul ener- vârf de consum și din consolidarea se- eficienței energetice de a impacta pie-
getic ar contribui, de asemenea, la re- curității energetice pe termen scurt în țele de energie electrică. 
ducerea emisiilor de carbon, sporind condiții meteorologice grele. În concluzie, setul de acțiuni care
efectul de complementaritate pozitivă.  Îmbunătățirile în cererea sezonieră constituie eficientizarea consumului
Aceste politici ar trebui să fie con- de gaz, în special pentru termoficare, de energie este unul flexibil, dinamic
secvente și să se întindă pe ciclurile de sunt responsabile în mare măsură de și modelabil, cu diverse grade de de-
reglementare; cu toate acestea, rezulta- reducerea severității vârfurilor de ce- pendență de rolul reglementatorului
tele apar și sunt dovedite de experiența rere. Securitatea energetică pe termen în energie. Este importantă însă voin- PUBLICITATE
IEA. scurt impune ca sistemul energetic să ța politică pentru a cupla modelele de
În unele industrii cu consum ener- reacționeze prompt la lipsa bruscă de eficiență cele mai potrivite comuni-
getic intensiv, cum ar fi oțelul, eficiența aprovizionare, schimbările în condiții- tăților cu cele mai bune standarde de
energetică medie s-a îmbunătățit brusc le pieței sau intervenția guvernului prin reglementare.  În condiții de coerență
că urmare a extinderii noilor capacități măsuri de urgență pentru menținerea și acțiuni articulate a factorilor de de-
de producție, în special în economiile echilibrului sistemului. Beneficiile pe cizie la nivel de comunități și de state,
emergente, deoarece noile facilități termen lung provin și de la o predic- rezultatele sunt vizibile și sustenabile,
tind să fie mult mai eficiente decât cele tibilitate sporită an de an în consumul cu impact la nivel local și în bugetul
vechi. de gaz, cu efecte comerciale în strate- național.

FOTO: GU L I VE R / G E TTY IM AGES

26 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019 NEWSWEEK.RO 27


Ghidul soluţiilor Smart City

Cum vor arăta


Orașele din anul 2050 vor fi mai sunt mai mult proză decât poezie, însă
prie­tenoase cu mediul înconjurător, există și alte soluții alternative pe cale
în mare parte grație extinderii rețelelor să fie promovate sau utilizate, cum ar

orașele noastre
ce deservesc sistemul de încălzire cen- fi sisteme de colectare și recuperare a
tralizată. Chris Fry menționează că sis- energiei în vederea reutlizării, panouri
temele de încălzire centralizată furni- solare, utilizarea stadioanelor pentru

în 2050
zează 2% din totalul necesar în prezent stocarea sezonieră a energiei produse.
în Marea Britanie, dar există suficiente
dovezi care indică faptul că sistemul Casele eficiente din punct
existent poate acoperi până la 20% din de vedere energetic
Până în 2050, este posibil să apară taxiurile cererea de energie termică, deoarece, Majoritatea locuințelor actuale vor
zburătoare, iar modul de viață se va schimba radical. în timp, din ce în ce mai multă energie rezista până în 2050. În afară de aco-
neutilizată produsă în sectorul indus- perișuri solare și alte sisteme pentru
PROBABIL CĂ ORAȘELE VOR ARĂTA energie în exces și acelea care nu dis- trial și din alte surse va fi capturată și eficientizarea consumurilor de energie, între diferite elemente de infrastruc- Apa de ploaie poate fi tratată la nivel
aproape la fel, însă ceea ce va fi pun de suficientă energie“. recirculată la o scară mai largă în orașe. locuințele noastre nu vor arăta foarte tură blue-green, prin adăugarea de de construcție prin utilizarea de acope-
diferit este modul în care vor funcțio- „Într-un sistem în care se folosește Odată ce se va dovedi că această solu- diferit în viitor, însă cu toții vom căuta elemente verzi în structura betoanelor rișuri vegetate, fațade verzi exterioare,
na. Așadar, în ce domenii vom vedea energia descentralizat, cei care dețin ție este eficientă din punct de vedere al soluții ca acestea să se răcească mai utilizate pentru construirea de rigole și cu plante pe balcoane și verdeață inter-
schimbări majore? resurse în exces pot furniza surplusul costurilor, va fi foarte utilizată. Ramboll greu și să se încălzească mai repede, să folosirea parcurilor din orașe ca soluții nă. În interiorul clădirii, apa de ploaie
celor care nu dețin“, menționează Chris evaluează în prezent fezabilitatea unei fie mai bine izolate fonic și termic, cu pentru captarea controlată a apei pluvi- poate fi depozitată, reciclată, filtrată și
Tehnologia digitală Fry, director al Diviziei Infrastructură astfel de soluții pentru reabilitarea sis- alte cuvinte mai mult confort. Evoluția ale în exces, în caz de inundații. redată pânzei freatice.
Datele colectate prin intermediul in- și Regenerare din cadrul companiei de temelor de încălzire centralizată. către casa pasivă pare a fi lentă și frus-
frastructurii, al clădirilor și cu ajutorul inginerie și consultanță tehnică Ram- Chris Fry mai menționează că „o trantă, însă câteva soluții și tehnologii
telefoanelor smart vor schimba modul boll. primă etapă ar fi crearea unui sistem în inteligente există pentru a ne ușura
în care funcționează orașele. Aparent, care să existe o sursă unică de energie, drumul. Construirea de acoperișuri
toate aceste informații ne fac frigide- Utilizarea energiei produse care să provină din energia produsă și solare ar trebui să devină un standard,
rele smart, casele mai eficiente, iar în sectorul industrial neutilizată în sectorul industrial și din cu atât mai mult cu cât costul acestora
curând clădirile vor „discuta“ între ele. Peste tot în jurul nostru, energia pro- care să se alimenteze comunitățile, a scăzut cu 97% în intervalul de timp
Pentru a vă face o idee mai bună, dusă în sectorul industrial se irosește mediul de afaceri sau autoritățile loca- 1980-2012.
gândiți-vă la o locuință smart. Când nefolosită. le“. Putem admite că aceste tehnologii
plecați de acasă, căldura se oprește. Infrastructura blue – green
Când vă îndreptați către casă, căldura Întotdeauna a părut că cei care își clă-
pornește. deau campaniile în jurul cuvântului
Precum câinele cu stăpânul, casele „verde“ arătau ca niște copii tolerați de
smart își vor cunoaște proprietarii foar- adulți. În ziua de azi, dacă vom calcula
te bine. Mike Pitts, directorul adjunct costurile generate de schimbările cli-
al Programului pentru Schimbare matice, vom afla că trebuie să luăm în
(Transforming Construction) din ca- serios acești copii. S-a dovedit că, pe
drul Agenției Britanice Innovate UK termen lung, soluțiile verzi, acoperi-
spune că, „dacă vei colecta toate infor- șurile verzi, sistemele sustenabile de
mațiile într-un singur loc, vei fi capabil drenaj al apelor pluviale, măsurile pri-
să gestionezi mult mai bine sistemele vind calitatea aerului laolaltă cu mă-
din cadrul aglomerărilor urbane mari“. surile privind creșterea suprafețelor
Cum vede Mike Pitts ideea clădiri- verzi au dus pe ansamblu la economii
lor care „discută“ între ele? În viziunea semnificative în bugetele altor țări, care
lui, „interconexiunea dintre acestea va au demarat aceste acțiuni în urmă cu
conduce la o modalitate foarte eficien- câțiva ani.
tă de utilizare a energiei electrice și ter- Chris Fry a declarat că este nevoie să
FOTO: RADO N

mice, prin crearea de rețele interconec- ne gândim că orașele trebuie să fie mai
tate între clădiri, în vederea realizării de durabile, iar o modalitate recomandată
schimburi între acelea care dispun de de a face acest lucru este combinația

28 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019 NEWSWEEK.RO 29


Ghidul soluţiilor Smart City

Beneficiile sociale
ale spațiilor urbane
blue-green sunt multiple:
Spații noi pentru recreere, exerciții
fizice și activități sociale - reducerea
costurilor individuale și a celor cu
sănătatea
Stimularea interacțiunii sociale
prin încurajarea activităților de grup
în spații deschise și oferirea de condiții
pentru petrecerea timpului cu familia
și prietenii
Îmbunătățirea gradului de atracti-
vitate socială și estetică a clădirilor și a
mediului urban, crește valoarea imobi-
liară a proprietăților
Creșterea nivelului calității vieții
unui oraș și îmbunătățirea reputației
instituțiilor administrative ale unui
oraș în ceea ce privește condițiile de
viață oferite rezidenților
Încurajarea biofiliei - afinitatea oa-
menilor față de natură - oamenii se
reconectează cu natura, cu elemente-
le și procesele care cresc dorința de a
proteja natura

Mai devreme sau mai târziu, va tre-


bui să facem economie în ceea ce pri-
vește utilizarea de resurse.

Un exemplu smart –
orașul Pitești
Orașul Pitești este unul dintre primele
orașe care, împreună cu Ramboll, pune nistrația Primăriei Municipiului Pitești completând și valorificând investițiile Când ne gândim la viitor, merită
bazele unei strategii smart. Există un și-a asumat decizia de continuare a anterioare, prin inițiative noi care să să facem un popas și în trecut. Dacă
context privilegiat al municipiului Pi- dezvoltării strategice durabile urbane construiască atributele inteligente ale ne întoarcem în timp, în anii ’80, este
tești de a avea o strategie Smart City prin adresarea valențelor inteligente ale orașului. Impactul acestor acțiuni va fi incredibil cât de mult s-au schimbat
asumată de administrație la momentul orașului și comunității. astfel amplificat, inclusiv din perspec- lucrurile.
potrivit pentru asigurarea continuității Această decizie a fost anunțată tiva maturității procesului de angajare Nu exista internet, nu existau prea
dezvoltării transformaționale. Realiza- public, inclusiv în cadrul primului a participării factorilor interesați. Și, nu multe telefoane mobile, nu ne puteam
rea planificării strategice integrată și workshop strategic organizat în data în ultimul rând, perioada 2019-2020 conecta atât de repede unii cu alții, ast-
FOTO: RADO N ; GU LI VE R / GE TTY IM AGES

durabilă are la bază o experiență orga- de 30 iulie, la care au participat factorii este o perioadă de tranziție între cele fel că, până în 2050, multe aspecte ale
nizațională solidă de implementare de interesați. două perioade de programare europea- vieții vor fi de nerecunoscut. Sperăm că
programe strategice, pe care o poate Planificarea strategică smart city se nă, ce poate fi valorificată eficient pen- toate aceste schimbări vor fi pozitive,
valorifica eficient din perspectiva pre- înscrie, atât în timp cât și în acțiuni, tru o planificare etapizată a investiții- iar în 2050 viața va fi mai verde, mai
gătirii pentru noul cadru de finanțare într-un parcurs logic, urmând demer- lor următoare care vor putea beneficia curată, iar orașele mai durabile și mai
europeană. surilor anterioare de definire a priori- imediat de disponibilitatea fondurilor, eficiente. Cel puțin asta ne dorim cu to-
Prin prezentul demers de elaborare tăților strategice integrate de dezvol- asigurând astfel continuitatea investi- ții – a afirmat di Silviu Stoica – director
a strategiei Smart City Pitești, admi- tare urbană, proiectând incremental, țiilor și a dezvoltării orașului. general Ramboll South East Europe.

30 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019 NEWSWEEK.RO 31


Ghidul soluţiilor Smart City

Schimbări majore
în era digitală
Ritmul dezvoltării tehnologice este ca un tsunami. Modelele de afaceri
se schimbă acolo unde Uber nu deține mașini, Airbnb nu are hoteluri
și Alibaba nu are inventar. Un raport recent indică faptul că 40%
din întreprinderile din Fortune 500 vor dispărea până în 2024.

CHIAR DACĂ DIGITALUL NU VA accesul, securitatea și confidențialitatea.


însemna chiar totul, acesta va avea Standardele comune vor crea granițele SUPLIMENT GHIDUL SOLUŢIILOR SMART CITY
impact asupra tuturor domeniilor. Mulți noului ecosistem. REDACŢIA
prezic că economia globală se va dubla în Automatizarea în toate domeniile. DIRECTOR _ Sabin Orcan
următoarele câteva decenii. China devine Ca și în cazul datelor, automatizarea este REDACTOR-ȘEF _ Răzvan Chiruță
cea mai mare economie din lume, în timp probabil să devină mult mai perversă, de-
EDITOR COORDONATOR _ Mihai Duță
ce India va fi împins SUA pe locul trei. oarece mașinile schimbă date între ele.
Această creștere nu se datorează numai Nu este vorba doar de mișcarea obiectelor Online manager _ Ștefan Onica

tehnologiilor, dar ecosistemele digitale care fizice. Include automatizare inteligentă, AI ART DIRECTOR
există astăzi vor juca un rol major. În era și învățare automată. Prezicerile sunt că va Cecilia Bălănescu
digitală, megaorașele contează mai mult avea un impact asupra a peste două treimi
FOTO
decât statele; lanțurile de aprovizionare vor din locurile de muncă care există astăzi.
conta mai mult decât piețele tradiționale; Schimbările la nivel local. Aceasta
conectivitatea va fi o sursă de putere mai abilitează noi actori, creând un ecosistem
EDITOR
importantă decât capacitățile militare. În mai complex și provocator, cu noi cerințe,
SC News Internațional SA
era digitală, securitatea rețelelor va conta instrumente noi, echilibru nou între co-
Bd. Mărăști, nr. 65-67, Sector 1, București
mai mult decât protecția frontierelor. munitate și aleși. Există o revoluție socială (Pavilion G3, Complexul Romexpo, Intrarea B)
Transformarea digitală este mai profun- majoră care va șoca sistemul partidelor, Telefoane:
0374.00.23.81
dă decât conectivitatea. Creează noi eco- deoarece revoluția tehnologică introduce 0374.00.23.82
Email:
sisteme, noi așteptări, noi oportunități și noi tipuri de participare. Oamenii doresc să redactia@newsweek.ro
noi modele de afaceri. Iată câteva exemple: revizuiască ce este delegat, cui, la ce preț și abonamente@newsweek.ro
publicitate@newsweek.ro
Economia bazată pe date. Datele, pentru ce valoare adăugată. DIRECTOR COMERCIAL _ Carmen Dincă
spre deosebire de alte resurse, nu sunt Modul în care măsurăm și prețuim
DIRECTOR PUBLICITATE _ Adrian Dinu
greu de mișcat. Datele nu se limitează la creșterea. Într-o lume în care frontierele Telefon: 0722 250 070

geografii. Dacă datele devin noua mone- au devenit mai puțin importante, oamenii REALIZAT DE

dă, atunci creditele de date pot fi schimba- au devenit mai adaptabili, iar tehnologia
te pentru alte resurse - cum ar fi bunuri și joacă un rol mai puternic în luarea decizii-
servicii. Frontierele globale pot fi mai puțin lor, cei care evaluează economia bazată pe
smartcity@concordcom.ro
relevante, deoarece comercializarea date- PIB ar putea avea nevoie să se gândească www.smartcity.concordcom.ro
lor nu este afectată de granițele fizice tradi­ din nou. Economia noastră digitală s-ar www.concordcom.ro
office@ concordcom.ro
ționale precum munții sau râurile. Aceasta putea baza pe valoarea pentru societate Tel.: 0729 990 536

înseamnă că un aspect fundamental al și nu pe creșterea absolută a numărului de


TIPAR:
economiei noastre globale - granițele națio­ bunuri și serviciilor vândute. Creativitatea,
nale și fizice - s-ar putea schimba. Pentru mai degrabă decât capitalul, poate ridica
a obține cele mai bune dintre noile siste- acele țări care sunt noii creatori de avere. ISSN 2668-6775
me ecologice create prin digitalizare sunt Newsweek este o marcă înregistrată a
necesare standarde pentru a reglementa http://ideasnetwork2030.com/forum-digital/ Newsweek LLC (SUA)

32 NEWSWEEK.RO 15 NOIEMBRIE 2019