Sunteți pe pagina 1din 1

Programul de studiu:

............................................................................
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI Forma de finanţare buget
Facultatea de ISTORIE
taxa

Forma de învăţământ zi

i.d.

DOAMNĂ DECAN,

Subsemnatul (a) ............................................................................................... născut (ă) în

anul .........., luna .............................., ziua ............., în localitatea .................................................

judeţul/sectorul ......................................................................................., având Codul Numeric Personal

..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../ , licenţiat(ă)/absolvent(ă) al (a) Facultăţii de Istorie

Programul de studiu ....................................................... promoţia..............

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de licență / desertație în sesiunea ...............................,


anul ................

Titlul lucrării ............................................................................................................................


....................................................................................................................................................................
Coordonator .............................................................................................................................
Domiciliez în localitatea ...................................................................................................
sector/judeţ .................................................... str. ..................................................................................
nr. ............, bl. ................, sc. ........, et. ........., ap. ..........., telefon ............................................................

Pentru înscriere depun următoarele documente:


– dosar plic;
– cerere de inscriere;
– fișa de lichidare;
– diplomă de bacalaureat în copie xerox ;
– certificat de naştere în copie xerox ;
– declaraţie pe proprie răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii mele;
– lucrarea şi referatul conducătorului;
– un exemplar al lucrării în format electronic;
– certificatul de competenţă lingvistică în copie simplă

Data Semnătura
.................................. ........................................