Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ȘI


TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
SPECIALIZAREA: AUTOMATICĂ INDUSTRIALĂ, PRODUCTICĂ ȘI
INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

PROIECT
Conceptul de intreprindere virtuala

COORDONATOR: MASTERAND:

Brezeanu Iulian Cristea Ionut Valentin

IUNIE 2019

Sensitivity: Public
Cuprins

Introducere...................................................... 2
Partea I:Întreprinderea virtuală ........................ 2
1. Conceptul de întreprindere virtuală și
caracteristici............................................... 2
1.2.Caracteristicile cheie ale
întreprinderilor virtuale sunt: .................. 2
1.3.T.rei elemente importante ale
întreprinderii virtuale .............................. 3
2.Operațiile virtuale .................................... 4
3.Rutinele schimbării în întreprinderea
virtuală ....................................................... 5
Partea a II-a:TEHNOLOGIA
ÎNTREPRINDERII VIRTUALE .................. 6
1. Design-ul procesului .............................. 6
2. Crearea hărții poceselor cu resursele
necesare ...................................................... 7
3. Contractarea resurselor de la late
companii cât mai apropiate ....................... 7
4. Utilizarea întreprinderii virtuale ........... 7
5. Menținerea controlului asupra acestei
organizații complexe .................................. 7
CONCLUZII ..................................................11
Bibliografie ....................................................13

Sensitivity: Public
Introducere Partea I:Întreprinderea
Intenția acestui referat este de a examina
caracteristicile întreprinderii virtuale și de a virtuală
analiza tehnologia întreprinderilor virtuale. 1. Conceptul de întreprindere
Pentru acestea voi răspunde la următoarele virtuală și caracteristici
întrebări: 1.1.Întreprinderea virtuală este
bazată pe abilitatea de a crea coopeare
1. Întreprinderea virtuală este o strategie temporară și de a realiza valoare într-un
deliberată sau o reacție a oportunității în timp scurt al oportunităților afacerii, lucu pe
curs de dezvoltare? care partenerii (competitorii) nu pot realize
2. Este nevoie de management sau singuri (sau pot, dar numai într-o măsură
întreprinderile virtuale se bazază pe puterea mai mică).
lor proprie? 1.2.Caracteristicile cheie ale
întreprinderilor virtuale sunt:
Voi încerca sa justific importanța acestui a) Într-o întreprindere virtuală
subiect prin identificarea și analiza valoarea se crează, nu se adaugă.
caracteristicilor cheie și ale elementelor Scopul întreprinderilor virtual este să
celor mai importanate ale întreprinderii creeze valoare prin schimbarea
virtuale care o fac pe aceasta cea mai buna oportunităților din mediul său. Această
soluție într-un mediu dinamic și caracteristică face ca întreprinderea virtual
concurențial. să se distingă față de abordările
Pentru a prezenta aceste aspecte am studiat managementului tradițional. Aceste noi
ultimele articole în domeniul ciberneticii oportunități numite ,,motor economic,, poate
întreprinderii și am ales 2 articole recente, fi alimentat din diferite surse, ca de
unul pentru a analiza conceptul de exemplu: o nouă piață, un produs sau o
întreprindere virtuală și exemplificare și tehnologie inovatoare, o nouă industrie co-
celălalt pentru a analiza tehnologia acestora. operativă.
Întreprinderea virtuală are abilitatea
de a indentifica oportunitățile sale, care cer
un set de metodologii disticte.
b) Întreprinderea virtuală
presupune cooperarea temporară pentru
realizarea obiectivelor
Întreprinderea virtuală este o
alternativă pentru munca diferențiată și în
condiții dinamice. Pentru a profita de o nouă
oportunitate repede, cooperarea între site-uri
distribuite este necesară. Această cooperare
este structurată pe o perioadă limitată de

Sensitivity: Public
timp, cu scop limitat, cu minime resurse 1.3.T.rei elemente importante ale
pentru coordonare. întreprinderii virtuale
c) Facilitățile întreprinderii
virtuale sunt permanent restructurate
Întreprinderea virtuală este într-o
adaptare continuă, rezultă că soluțiile pentru
support trebuie să îndeplinească
caracteristici dinamice. Restructurarea este o
schimbare a procesului în timp, astfel:
-mărimea organizației este o
variabilă în procesul creșterii,
-tranzacțiile sunt incorporate în
Figura 1. Elementele unei
relațiile lor,
întreprinderi virtuale
-operația virtuală este o configurare
temporară care este frecvent reconfigurată
1.VALOAREA: motorul care
-,,calificare,, profilului este o stare de
antrenează întreprinderea virtuală
moment în procesul de învățare
-Valoarea în situația competiției
Întreprinderea virtuală este definită
dinamice= Întreprinderea virtual este o
de manevre mai degrabă, decât de la
structură organizațională care accept idei
comanda structurii acestuia, de operații mai
antreprenorile inovatoare pentru a crea o
degrabă, decât de organizație. Pentru
nouă structură a industriei dupa competențe,
acțiunile managerilor, întreprinderea virtuală
resuse și parteneri care nu au existat până
oferă modele de recunoscut ale schimbării în
acum.
timp
-Surse potențiale de valoare
dinamică=Rezultă din strategiile focus ale
clientului: produse pentru clienți individuali,
noi servicii industrial, dezvoltarea peței.
-Alte surse: servicii special prevăzute
pentru rețea
2. Valoarea este creată cu operații
virtuale effective
Valoarea potențială duce la operațiile
virtuale, care sunt apropiate de oportunitățile
pieței pentru care au fost create. Analizând
întreprinderile virtual, un număr de noi
strcuturi industrial sunt obsevate ca
depinzând de lanțurile de aprovizionare
fizice. De exemplu:

Sensitivity: Public
-valoarea lanțului de mass-media în 2. deși integrarea operațiilor virtuale
industria telecomunicațiilor poate fi privită este legată de ciclul de viață al
ca o analogie a lanțului fizic, cu pașii oportunităților afacerii, partenerii ar trebui
necesari pentru a oferi facilități , de să păstreze cunoștiințele si legăturile
ambalare, de distribuție , advertainement, și formate anterior
accesul clienților. 3. integrarea operațiilor virtuale este
-afacerile digitale pot fi private ca un determinată puternic de guvernarea relațiilor
înlocuitor al vânzărilor fizice, în forma de la egal la egal
comunităților din internet 2.3 Operarea virtuală
-piețele virtual electronice cu canele Operațiile virtale sunt bazate pe
de marketing virtual reprezintă un nou loc al competența partenerilor de a lucra impreună.
valorii în spațiul virtual al pieței. Acestea marchează integrarea trendurilor în
dezvoltarea eficientă a operațiilor slabe. Un
trend este reprezentat de procesul afacerii de
reinginerie, prin care se recâștigă funcțiile
importante prin recrearea proceselor afacerii
comune existente granițelor departamentale.
2.Operațiile virtuale Un al doilea trend marchează rolul
Sunt procese care combină informației în organizație. Inovările în
competențele și resursele perioadei necesare tehnologia informației au mutat repede
realizării valorii oportunității afacerii. automatizările locale ale funcțiilor izolate
2.1 Carateristici: ale afacerii cu un stand sigur de aplicații la
-oportunități si riscuri asociate= nivel de rețea integrată infrastructurii
întreprinderea virtuală trebuie să fie inforamției.
competitivă în comparație cu întreprinderile În final, o dezvoltare a optimizării
tradiționale transportului spre două site-uri integrate
-operațiile virtale sunt o formă de logic și cu management al lanțului de
externalizare intensivă achiziție si răspuns eficient al
-nu există ierarhiile tradiționale consumatorului(cu amanuntul) au avut loc.
-un ,,acoperiș,, legal în proprietate 2.4 Pot fi identificate două
este o condiție prealabilă pentru operațiile principii
virtuale dintre distribuitori distribuiți global  Granițele sistemului pentru
-relațiile tradiționale de afaceri sunt optimizare au fost extinse pe întreaga
de așteptat a fi înlocuite de carapacea valoare a lanțului.
informațională si tehnologia comunicației  Fluxul princiaplelor operații a
2.2 Integrarea operațiilor virtuale devenit mai relevant în ierarhia
presupune îndeplinirea unor condiții severe: companiei. Adică a devenit mai
1.pentru a unifica operația virtuală, important de identificat ceea ce se
partenerii trebuie să aivă angajamentul
răspunderii
4

Sensitivity: Public
face , mai degrabă ceea ce nu se face virtuală, pune câteva întrebări serioase în
în strcutura dată. legătură cu schimbarea:
1. Rețeau unui grup de
parteneri 1. Întreprinderea virtuală este o
Strategiile întreprinderilor de strategie deliberată sau o reacție a
producție au succes cân există strcuturi oportunității în curs de dezvoltare?
industriale care pot fi reconfigurate pentru Cănd o oprtunitate se dezvoltă,
noi oportunități. Relațiile cu parteneri, întreprinderea virtuală prevede acces la
resursele pre-existente precum și rutinele și capacitățile și competențele rare, care sunt
procesele din modelul rețelei pot fi mijloace de a câștiga dimensiunea virtuală.
reconfigurate. Cu toate acestea, companiile mari ca Puma
și Nike sunt citate ca exemple de
întreprinderii virtuale. Ele și-au creat
oportunități de piață, trasând și retransând
rețeau strategic și antrenând producătoii
individuali ca să și dezvolte capacitățile.
Pentru aceste companii, ,,Dar,,( în sensul
rețelei virtuale) este înlocuit cu a ,,face,,
Figura 2. Modelul unei rețele este o opțiune de strategie deliberată pentru
Sursele potențiale dinamice de flexibilitate.
obținere a valorii sunt: 2.Este nevoie de management sau
-produsele consumatorilor individuali întreprinderile virtuale se bazază pe
-o nouă indstrie a serviciilor puterea lor proprie?
-dezvoltarea pieței În mod empiric, literatura
-servicii speciale furnizate rețelei întreprinderilor virtuale arată contrariul. Din
Observație:Valoarea este creată efectiv cu unele cercetări, întreprinderea virtuală este
operațiile virtuale. aproape de a arhiva eficiența în lanțurile
ineter-organizaționale de aprovizionare.
3.Rutinele schimbării în Managementul lanțurilor de aprovizionare
întreprinderea virtuală (SCM) și răspunsul eficinet al
Întreprinderea virtuală este bazată pe consumatorului (ECR) sunt privite ca
abilitatea de a crea temporar operațiuni și de exemple al metodologiilor si seturilor de
a realiza valoare din oportunitățile rare ale instrumente. Din acestă perspectivă,
afacerii. Totuși, întreprinderea virtuală este focalizare întreprinderilor virtuale este
un concept dinamic. Altfel spus, schimbarile sprea a îmbunătăți coordonarea și controlul
proceselor în timp este temporar structurată inter-organizațional. Integrarea fluxurilor
distingând întreprinderea virtuală. Conceptul informatice ( EDI) și fluxul materialelor
de întreprindere virtuală lasă să se observe crează transparență în întreagul lanț al
modele ale schimbării în timp, sau rutine ale valorii și reduce deșeurile și efortul dublu în
schimbării. Totuși conceptul deîntreprindere întreprinderea virtuală. Totuși, pentru unii,
5

Sensitivity: Public
întreprinderea virtuală înseamna organizare
proprie și internă. De exemplu, în
Hollywood, un număr de agenșii oferă Partea a II-
soluții pentru fiecare sacina dintr-un film. a:TEHNOLOGIA
Folosind standarde profesionale ca bază,
muncitorii se auto-coordonează. Acolo nu ÎNTREPRINDERII
există planificare centrală sau management. VIRTUALE
În schimb, cooperarea emerge instantaneu
din piață. Selecția naturală a acestor angajați
Atunci când imaginea de proces
nu garantează calitate în lungul traseu al
devine centrată pe fiecare ectivitate
companiei.
economică, atunci structura resurselor
Deci, conceptul de întreprindere
necesare pentru suport, inclunzând și cele
virtuală oferă șansa de a îmbunătăți
din care sunt formate, și unde sunt localizate
dinamica restrcuturare prin analiza rutinelor
devine tocmai o decizie optimă cu privire la
schimbării.
mijloacele necesare suportului procesului.
2. Prin a construi blocuri ale
Aici intervine conceptul de întreprindere
schimbărilor proceselor ne
virtuală.
ajutăm în înțelegerea rutinelor
În prima parte am prezentat definiția
schimbării
și caracteristicile întreprinderii virtuale și
Ciclul de viață, care este linia
acum voi arată succesiunea etapelor creării
secvențială dintre apariția și dispariția unui
acesteia:
sistem supus permanent schimbării
1. Design-ul procesului
Teologia, care presupune
-poate fi realizat printr-o nouă
cauza finală a schimbării este scopul și că
familie de procese de afacere reproiectate
acea schimbare de procese provine din
(BPR) cu instrumente adecvate folosite la
identificarea golurilor spre un obiectiv
însuși proiectare;
Dialectic, care este bazat pe
- realizarea instrumnetelor de
puncte de vedere multiple ale cuvântului,
reproiectare pot fi definite grafic foarte
unde interesele contradictorii duc către
detaliat, pana la cea mai mică componentă și
dominația sau situații favorizante
astfel orice activitate din proces și fiecare
Evolutiv, care este luat din
document și câmp folosit pentru intrări sau
modelul biologic al schimbării ca o
ieșiri din organizație;
continuare a ciclului de variație , selecție și
-simularea instrumentelor poate
reținere.
determina necesarul de resurse al procesului,
calculează timpul total de realizare al
procesului, și uneori calculează costurile
proceselor;
-instrumentele BPR pot deasemenea
să reprezinte o mare varietate de procese
6

Sensitivity: Public
asemenea definite, și să evalueze și să fi obținute printr-un contract cu plata la
compare eficiența lor globală; livrare;
-după ce s-a definit și evaluat -lansarea serviciilor noi ale
suportul proceselor, fezabilitatea întreprinderii se bazează pe investiții,
întreprinderii realizate este mai complet oameni, instrumnete și metodologii aplicate;
stabilită și echipa primește specificațiile cum se reduce astfel capitalul la un factor de trei
să funcționeze și să opereze cu aceasta. comparații la multitudinea structurilor
2. Crearea hărții poceselor cu tradiționale;
resursele necesare - un alt avantaj este reducerea
-după crearea suportului proceselor, timpului necesar pentru a configura
fiecărei activități din foiecare proces îi va fi serviciul, considerabil mai scurt decât pe
atribuită resursa și va fi monitorizată; calea tradițională.
-unele activități impune lanțului de 4. Utilizarea întreprinderii virtuale
aprovizionare dintr-un depozit ( apare -instrumentele fluxului de lucru pe
problema alegerii depozitului potrivit și a Internet joacă un rol major, astfel:
locației potrivite); a) instrumentele fluxului de lucru,
- pentru fiecare resursă, o listă de deorece ele reprezintă suportul proceselor
actvități o vor include ca intrare sau ieșire și organizației, dar și activitățile au fost
vor avea serviciile de calitate specificate; programate în conformitate cu deiniția
3. Contractarea resurselor de la proceselor și regulile afacerii, cu intrările
late companii cât mai apropiate adecvate de informații,
-în perspectiva întreprinderii virtuale, b) Internetul, deorece oferă un canal
principiul este să găsească resusele externe universal de comunicare și un mediu activ
strucurii sale;a aceasta implică serviciile de de dezvoltare al alicațiilor de oriunde,
depozitare, serviciile de call center, eficient, și la un cost mic, mulțumită
serviciile de asamblare,comerțul electronic, standardelor relativ cunoscute.
etc. -costul operării cu un astfel de
-ideea este să se aleagă cel mai bun ansamblu complex se compensează cu
furnizor pentru fiecare resursă necesară, beneficiile așteptate
bazată pe rezultatele benchmarking-ului sau - în cazul în care instrumente
pe angajamnetele financiare folosite în asemănătoare trebuie utilizate și vor fi
specificațiile activităților definite; utilizate pentru a învinge deficiențele
-doar resursele crtice pot fi obținute întreprinderii tradiționale, apare fluxul de
pe căi speciale, care formează o parte muncă pe Internet care deschide noi
distinctivă din serviciile stabilite în perspective reale, prin care permite
interiorul întreprinderii; dezvoltarea diferitelor organizații cu diferite
-unul din beneficiile unei astfel de structuri de actori economici.
organizații este reducerea drastică a 5. Menținerea controlului asupra
capitalului necesar pentru a porni afacerea, acestei organizații complexe
deoarece majoritatea resurselor necesare vor
7

Sensitivity: Public
-cel mai greu este controlul fluxul de lucru activ al tranzacțiilor
ansamblului de actori economici, pentru a vizează granițele întregii unități,
monitoriza dacă fiecare din aceștia își companie sau întreprindere .
îndeplinește atribuțiile stipulate în contract;  Organizație inovatoare care se
-instrumentele fluxului de muncă bazează pe fluxul de lucru al
oferă soluția prin mecanisme de logare, sfarșitului procesului de afacere
adică contorizarea fiecărei logării și a datei, pentru a asigura cel mai bun posibil
durata și participantul; serviciu, în ciuda structurii interne
Scopul final adaptate pentru a face față nevoilor
Internetul oferă oricărui individ pieței.
abilitatea de e schimba informații cu oricine  Cooperări dinamice de câștigători
în lume ca și când ar fi în același sat- ,,satul dintre întreprinderi și indivizi.
global,,. Acest lucru face posibil crearea de Servicii mai bune pentru piață vor fi
comunități uname cu interese comune în bazate pe optimul performanței al
care distanța este irelevantă. Comerțul fiecărei componente din anasamblul
electronic este o parte din scenariu deoarece partenerilor care sunt activi în fluxul
orice cumpărătură electronică este o parte de muncă controlat de procesul de
potențială din comunitate. În mod similar, afacere.
fluxul de lucru se poate răspândi înafara
granițelor companiei către orice colț al lumii Managementul
cu ajutorul le internetului. Acest lucru În interiorul întreprinderii virtuale
deschide o nouă cale de realizare a afacerilor există o entitate care organizează și
direct de acasă, muncă mobilă și îicontroloează pe ceilalți. Această entitate
întreprindere virtuală. Este posibilă este cea care realizează design-ul,
realizarea cooperării între actori economici implementarea, operarea, studiul pieței și
din întreprinderi comune și permite deșine serviciul. Deorece necesarul
reconfigurări dinamice apărute din orice întreprinderii se bazează pe individ sau pe
nevoie. În alți termeni, acesta aduce o un grup mic care inițiază design-ul
majorare a productivității în întreprindere, serviciului și decid să îl lanseze. Trebuie
organizație, schimb internețional și creștere adunată echipa cu cei mai buni specialiști
economică astfel: pentru a:
 Produse inovatoare și servicii care -realiza desihn-ul tuturor proceselor
combină comunicarea, comerțul necesare suportului organizațieie,
electronic și procesele automatizate -prognoza oportunităților pieței la
de afaceri pentru a furniza efectiv și mărimea necesarului de resurse și ajustarea
un cost scăzut la nivel mondial în mod constant,
pentru toți clienții. -studiul pieței și protecția prin toate
 Procese inovatoare în care clientul măsurile legale,
este un participant direct în proces și -contractarea resurselor necesare,

Sensitivity: Public
-auditul serviciilor dpdv al calității, Este esențial învătarea lucrului cu
-benchmarking-ul frecvent pentru KM-cunoștiințe de managemnt și WM-
contractarea resurselor și renegocierea lor, mangemntul fluxului de lucru, și mai ales cu
poate și luarea în calcul a resuselor managementul documentelor și fluxul de
alternative. muncă care au cel mai important impact
cantitativ.
Condițiile utilizării tehnologiilor KM
și a WM, pentru obținerea tuturor
beneficiilor:
-sistemul EDP trebuie bazat pe o
infrastructură deschisă, inclunzând rețelele
locale și ascunse, servere și stații de lucru.
Figura 3. Controlul companiilor
-instrumentele tehnologiilor KM și
virtuale
WM acoperă o gamă largă de cerințe și
nevoi; este esențială o buna înțelegere a
Perspective
cerințelor întreprinderii pentru o bună
Managementul documentelor și
perioadă de timp rezonabilă (5ani) înaintea
aplicațiile fluxului de muncă pot sprijini
selectării instrumentelor.
activități de producție care pot adduce un
-procesul de învățare nu operează
spor de productivitate, calitate și servicii
numai cu aceste tehnologii, dar mai
pentru client. Activitățile de producție
important să stăpânească utilizarea lor, care
reprezintă între 70-90% din volumul de
poate dura un an până la trei ani (acest lucru
muncă al oricărei companii. Aceasta este o
trebuie planificat și monitorizat serios).
oportunitate importanată pe care nici-o
companie nu își permite să o piardă prin
Managementul și gestionarea fluxde
schimbarea radicală a modelului de
muncă (http://www.wfmc.org) definește
producție.
standardele fluxului de producție. Două din
Cunoștiințele de management și
aceste standarde se referă la operațiile
aplicațiile articolelor pot asista la eficiența
întreprinderii virtuale:
grupurilor în încercarea lor de a analiza
Interfața 1: Definirea procesului de
piața, de a dezvolta strategii, succesuri
transfer de interfață oferite cu analizele
pentru a-și spori activitatea pe piață. Aceasta
procesului, modelând și definirea
implică între 10-30% din resusele
instrumnetelor procedurale. Se propune un
întreprinderii.
Meta Data Model care reprezinta aceste
Aceste tehnologii au un scop bine
obiecte în definirea procesului, care sunt
precizat decât aplicațiile de contabilitate
necesare transferului, se definește un
tradiționale, deoarece ocupă 90% din
standard de interfață între instrumnetul/tele
prelucrarea eletronică a datelor (EDP),
procesului definit și proiectarea fluxului de
cheltuită de companiile tradiționale.
muncă, și produce un format al procesului

Sensitivity: Public
cu produse variate care pot fi usor înțelelese Aplicațiile fluxului de lucru
și sunt posibil de convertit în valoare. acționează ca parte integrantă a multiplelor
Folosind acest standard procedural aplicații cum ar fi managemntul
de definire a formatului,instrumnetele documentelor, protecția clientului, comerțul
procesului afacerii reproiectate poate încărca electronic, și ERP. Aplicațiile distribuite
rezultatele unui complet ciclu BPR într-un gestionează stările procesului și mențin
flux de muncă proiectat, accelerând contextual până la o anumită dată. Ele
mplementarea și reproiectarea procesului transferă părți al contextului necesar pentru
afacerii și micșorând costurile dezvoltării. a active aplicațiile conectate când este
necesar. Totodată monitorizeză întregul
comportament al fiecărui process și
alertează actorii responsabili despre orice
problemă care necesită atenție.

Figura 4. Cele mai importante


specificații ale Fluxului de muncă (WfMC)

Interfața 4:Interoperabilitatea
fluxului de muncă definește și controlul
fluxurilor dintre sisteme de lucru eterogene.
Aceasta acoperă, în măsura în care, fiecărei
interpretări comuneale procesului definit
(sau un subset) etse necesar și poate fi
Figura 5. Fluxul de lucru ca
arhivat, ca și suportul interschimbărilor al
instrument integrat
controlului informației și să transfere date
între diferite servicii legiferate. Internetul (Intranetul și Extranetul)
Schimbând informația electronic și împreună cu Managemntul Fluxului de
comenzi între rețele,interoperabilitatea Lucru și Managementul Muncii sunt
fluxului de lucru se depărtează de facilități importante ale activității
tradiționalele aplicații EDI care asigură întreprinderii virtuale.
suportul proceselor și limitele întreprinderii.
O procedură poate fi extinsă la proiectarea Aceste întreprinderi virtuale
fluxului de lucru; întreprinderea permite constituie grupuri de oameni care lucrează
construirea fluxurilor folosind diferite împreună într-o întreprindere comună,
modele de proiectare. Motorul fluxului de indiferent de poziția lor fizică, peste
lucru poate coopera cu intervenția umană întreprinderi și țări, în timp real
prin intermediul Internetului. Aceasta este (sincronizându-se) sau în contratimp
baza aplicațiilor întreprinderii virtuale. (asincron). Ele au posibilitatea de a

10

Sensitivity: Public
reacționa la schimbările rapide și la un cost
scăzut.
CONCLUZII
Aceste întreprinderi virtuale sunt Evoluția față de adevărata întreprindere
reconfigurate în mod constant pentru a virtuală va fi un proces lung deoarece
menține execența în fața a unei piețe necesită multe schimbări în practicile
dinamice. Existența lor va schimba curente în multe arii:
corporațiile mari tradiționale putând
configura și opera mai multe inițiative și -va avea implicații legale.
servicii vizate precis cu un capital cât mai
- va implica noi metode de evaluare
mic într-un timp cât mai scurt și cu riscuri
a activelor întreprinderii, nu numai bazate pe
financiare considerabil mai mici.
proprietățile lor fizice, număr de angajați,
Se traduce într-o piață dinamică dar esențial pe capacitățile lor de a atrage un
globală cu o mare diversitate de produse și număr mare de clienți bazându-se pe
servicii, evoluând mai rapid. Va conduce la operarea cu o calitate impecabilă în afacerea
creșterea economică și dezvoltarea țărilor. lor și de a livra o valoare adăugată reală
produselor și serviciilor.
Va avea și consecințe asupra
stabilității economice a actorilor, cu austări -va schimba relațiile dintre sindicate
frecvente impunând un sitem care permite și înteprinderi.
crearea rapidă și distrugerea întreprinderii,
-va crea multe mișcări ale
cu oameni care se pot mișca rapid de la unul
activităților dintre țări, și între arii majore
la celălalt. Se bazează doar pe securitate care
eceonomice, inducând noi mecanisme de
este capacitatea de a furniza servicii
regularizare pentru distribuția muncii
specializate eficiente pentru întreprindere și
internaționale.
pentru oameni, și în mod frecvent de a spori
capacitățile pieței. -va schimba natura competițieie
dintre întreprinderi, distrugând în unele
instanțe, barierele curente de intrare prin
includerea într-o afacere existentă, aducând
o nouă distribuție si modele de producție.

Acestea vor dura aproximativ 20 de


ani pentru a genera efectele sale întegi, și
chiar și atunci, marile întreprinderi
tradiționale vor rămâne puternice în diferite
forme mai mult sau mai puțin față de
întreprinderea virtuală.

11

Sensitivity: Public
Unele mișcări rapide ale campaniilor
întreprinderilor tradiționale sunt deja
organizații virtuale, astfel chemându-și
clienții pentru a-și evolua operațiile lor. Cu
condiția ca în contractele serviciilor
furnizate, această nouă direcție va apărea
foarte similară cu întreprinderea vituală, dar
cu departamente care au o autonomie mai
mare.

12

Sensitivity: Public
Bibliografie
https://new.siemens.com/ro/ro.html

https://ro.wikipedia.org/wiki/Industrializare_4.
0

https://www.vrstudio.ro/realitatea-virtuala-
industria-automotive/

http://www.flowtech.ro/iv.html

https://www.scribd.com/document/86761055/I
ntreprinderea-virtuala

13

Sensitivity: Public