Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Propunător: prof. Diana Cornea


Data : 31 martie 2006
Unitatea de învăţământ:
Clasa : a IV-a B
Disciplina : Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: „Intrarea Domnului în Ierusalim. Floriile”
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei : însuşirea unor noi cunoştinţe despre sărbătoarea Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile);
educarea elevilor în vederea cinstirii evenimentelor din Săptămâna Patimilor;

Obiective operaţionale
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
01 - să descrie Intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, menţionând timpul, locul şi persoanele prezente;
02 - să precizeze calitatea în care a fost primit Iisus Hristos în Ierusalim;
03 - să sesizeze atitudinea smerită a Mântuitorului Iisus Hristos la Intrarea în Ierusalim;
04 - să argumenteze starea de tristeţe a Mântuitorului Iisus Hristos la Intrarea în Ierusalim;
05 - să explice simbolul ramurilor (verzi) sfinţite oferite de preot la slujba de Florii.

Obiective formativ-educative:
La sfârşitul orei, elevii vor ficapabili să:
01 – să constientizeze importanţa smereniei în viaţa creştinului;
02 - să constientizeze importanţa Sfintelor Sărbători de Paşti pentru creştini;

Strategia didactică
1.Metode şi procedee : explicaţia, lectura explicativă, audiţia, conversaţia, exerciţiul, descoperirea didactică, problematizarea, cântarea
religioasă, demonstraţia cu substitute.
2. Mijloace de învăţământ: icoanele: Intrarea Domnului în Ierusalim şi Răstignirea Domnului, planşă (flanelograf) cu ilustraţii; fişă de lucru,
planşa Pelerinajul de Florii din oraşul tău!; ramuri de salcie; casetă audio, harta Ţării Sfinte.

1
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală şi activitate pe grupe.

Resurse
1. Oficiale : • Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a IV-a ;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale : • număr de lecţii :1
• durata :50'
3. Bibliografice: 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura „Polirom",
Iaşi, 1998.
3. Ilie, Cleopa, Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţi de peste an, Editura Episcopiei Romanului, 1996.
4 .Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă, clasa a IV-a, Editura „Sf. Mina", laşi, 2002.
5.Plămădeală, Antonie, Cuvinte la zile mari. Sibiu, 1989.
6. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei. Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
7. *** Viu este Dumnezeu, Editura „Harisma", Bucureşti, 1992.

2
Metode Mijloace Forme de
Nr. Etapele Ob. Timp
Activitatea profesorului Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
crt. lecţiei op. (min.)
procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Salutul • Salutul
Momentul • Rugăciune: Crezul • Rugăciune: Crezul
1. organiza- 2' • Notarea absenţelor • Pregătirea pentru începerea
toric • Pregătirea pentru începerea lecţiei lecţiei

2. Pregătirea 10' • Profesorul propune elevilor să audieze • Elevii ascultă cu atenţie • Audiţia • Casetă •Activitate
elevilor cântecul Colind de Florii şi apoi să cântecul Colind de Florii şi • Desco- audio individu-
pentru reprezinte printr-un desen mesajul acestui reprezintă mesajul acestui perirea ală
receptarea colind. colind într-un desen. didactică
noilor Colind de Florii.
cunoştinţe „ Azi cu toţi să prăznuim/ Pe Dumnezeu
Să-L mărim
Hristos vine-ncetinel/ Spre patimă ca un
miel.
- O minune, O minune,

Azi intră-n Ierusalim/ Călare pe mânz asin


De popor e aşteptat/ Ca un mare împărat
-O minune, o minune!

Pruncii cu stâlpari în mână/ Cântă cu toţi


împreună
Osana din înălţime/ Că Hristos împărat
vine
-0 minune, o minune!

3
La poartă e-ntâmpinat/ Toţi osana I-au
cântat
Osana din înălţime/ Că Hristos împărat
vine
-0 minune, o minune!”

• Se verifică lucrările elevilor şi se expun • Elevii îşi prezintă • Conver-


cele mai frumoase lucrări. lucrările şi saţia •Activitate •Apre-
• Se poartă un dialog pe baza desenelor. „ - argumentează reprezentările frontală cieri
Cine intră în Ierusalim?" făcute în verbale
„ - Cum intră Hristos în Ierusalim?" desen.
„ - Cum este întâmpinat de mulţimea de „... Mântuitorul lisus Hristos."
oameni?" „... călare pe mânz arin."
„ - Ce primire îi fac copii?” „ ... ca un împărat, cu multă
01
bucurie.”
„ ...îl primesc cu crenguţe
înverzite şi cu cântece de
bucurie”.

• Se anunţă şi se scrie data şi titlul lecţiei • Elevii scriu data şi titlul în •Expli- •Activitate
Precizarea
pe tablă : Intrarea Domnului în Ierusalim. caiete şi ascultă explicaţiile caţia frontală
3. titlului 3'
Floriile. • Se precizează obiectivele lecţiei. profesorului.
lecţiei

4
4. Comuni- 10' • Se reaminteşte elevilor că sărbătoarea • Elevii ascultă explicaţia •Explica- •Activitate •Apreci-
carea Floriilor este un prilej de bucurie pentru profesorului. ţia frontală eri ver-
noilor creştini. Pentru a simţi această bucurie este bale
cunoştinţe necesară, atât o bună cunoaştere a acestui
eveniment, cât şi o pregătire spirituală
deosebită.
• Se cere elevilor să citească textul din • Elevii numiţi de profesor • Lectura
manual sau din Sfânta Scriptură despre citesc cu voce tare lecţia, iar explicati
Intrarea Domnului în Ierusalim şi să ceilalţi urmăresc pe carte şi vă
sublinieze cuvintele şi expresiile pe care nu subliniază cuvintele şi expresiile
le înţeleg. noi. • Conver- •Activitate •Apreci-
„ - Ce cuvinte sau expresii nu aţi înţeles?” „pastile iudeilor”, saţia frontală eri ver-
„Betania”, „Osana”, „Fiul lui bale
David”, „bine este cuvântat cel
ce vine întru numele Domnu-
lui”, „cărturari”, „arhierei”,
„pietrele vor striga ...”
• Elevii ascultă cu atenţie.
• Profesorul explică cuvintele şi expresiile
subliniate de elevi, accentuând: •Expli- •Activitate
- smerenia Mântuitorului (călare pe cel mai caţia frontală
umil animal -asinul);
- atitudinea mulţimii;
- primirea împărătească, greşit înţeleasă de
oameni;
- calitatea de împărat a Mântuitorului
(împăratul ceresc al tuturor oamenilor);
- semnificaţia regească a lui Hristos
(Fecioara Măria era născută din urmaşi ai
regelui David - unul dintre cei mai mari
regi ai poporului evreu);

5
- participarea naturii întregi la sărbătoarea
venirii Mântuitorului nostru lisus Hristos în
Ierusalim (pietrele vor striga);
- diferenţa dintre Pastele iudaic şi Pastele
creştin;
- simbolul ramurilor verzi. •Icoana •Apreci-
• Se prezintă icoana Intrarea Domnului în • Elevii privesc icoana Iisus • Obser- Intrarea •Activitate eri ver-
Ierusalim şi cere elevilor să identifice Hristos în Ierusalim şi varea Domnului frontală bale
persoanele reprezentate în icoană. identifică persoanele în dirijată în Ierusa-
icoană. lim
• Se prezintă harta Ţării Sfinte pentru a • Elevii localizează pe hartă • Harta
localiza oraşele amintite în lecţie (Betania, localităţile Bethania - Ierusalim Ţării
Ierusalim). Sfinte

5.
Fixarea şi • Se adresează elevilor următoarele • Elevii răspund la întrebări: Conversa Activitate •Aprecieri
sistemati- întrebări: ţia frontală verbale
zarea cunoş- 02 „ - Cine a profeţit intrarea triumfală în „... profetul Zaharia."
tinţelor Ierusalim a Mântuitorului?"
„ - De ce oamenii I-au făcut Mântuitorului ....pentru că doreau să-L
Iisus Hristos o primire măreaţă la venirea numească regele poporului
Sa în Ierusalim?" evreu."
„ - De unde le-a venit lor această idee?" „...au văzut că Iisus este o
persoană deosebită şi mai
ales, că mama sa Fecioara
Maria, era din neamul regelui
23' David, care a fost un rege bun
pentru poporul evreu."
Iisus Hristos dorea să fie regele poporului „...nu dorea să fie rege, deoarece
evreu?" El era împăratul ceresc al
tuturor oamenilor şi nu a venit

6
pe pământ să fie împărat
pământesc."
- Cum a fost primit Iisus în Ierusalim?" „...cărturarii.fariseii,
arhiereii
Cine erau acei oameni care nu se „...unii oameni nu se bucurau de
bucurau?" intrarea Sa în Ierusalim, iar
alţii se bucurau."
„De ce nu se bucurau aceştia?" „...deoarece au fost certaţi de
multe ori de Mântuitorul nostru
lisus Hristos din cauza modului
lor de comportare."
„ Cum a intrat Iisus în Ierusalim? Ca un „...Nu. El a intrat pe un asin, pe
rege?" un animal umil, chiar dacă ar fi
meritat să vina altfel în
03 Ierusalim."
„ - Ce virtute a Mântuitorului lisus Hristos „...smerenia Sa. Intrarea Sa în
este pusă în evidenţă prin acest Ierusalim pe un asin este un
comportament al său?” îndemn la smerenie pentru toţi
oamenii.”
- „S-a bucurat Hristos de modul în care a „ Nu. El era trist.” •Proble- • Icoana •Activitate
fost primit?” matizareaIntrarea frontală
• Se îndrumă elevii să privească din nou • Elevii privesc spre icoana • Obser- Domnului
chipul Mântuitorului Iisus Hristos pe indicată. varea În Ierusa-
icoana Răstignirea Domnului pentru a dirijată lim •Activitate
sesiza tristeţea Sa. •Proble- frontală
04 „ - Oare de ce era trist?" „ ...ştia că va fi răstignit.” matizareaIcoana
Iisus Hristos fiind Dumnezeu adevărat, ştia Răstig-
că peste câteva zile aceşti oameni Elevii ascultă explicaţiile •Explica- nirea
binevoitori şi entuziasmaţi aveau să strige profesorului. ţia Domnului
cu toată răutatea: „Răstigneşte-L!
Răstigneşte-L!" Era trist pentru că oamenii
nu i-au înţeles învăţătura Sa şi vedeau în El

7
un eliberator pământesc şl nu unul Ceresc.
• Profesorul îi invită pe elevi să facă o Exerci- • Fisă de Aprecieri
călătorie imaginară din Betania în Elevii completează fişa de lucru. ţiul lucru verbale
Ierusalim, completând traseul schiţat pe Activitate
fişa de lucru. individu-
Observaţie: ală
La sfârşitul activităţii profesorul
completează traseul schiţat şi pe planşă.

• Se solicită elevii să alcătuiască 4 versuri • Elevii alcătuiesc versurile şi Exerci- Activitate Aprecieri
prin care să rezume mesajul lecţiei cele mai reuşite vor fi scrise la ţiul individu- verbale
Intrarea Domnului în Ierusalim. tablă ca o concluzie a lecţiei. ală
De exemplu:
„ De Florii e-ntâmpinat/
Domnul ca un împărat./ Osana-
n Ierusalim/ Toţi creştinii Îl
slăvim."
• Se adresează următoarele întrebări: • Elevii răspund la întrebări. Conver- Activitate
„ – Când sărbătoresccreştinii intrarea „... cu o săptămână înainte de saţia frontală
Domnului în Ierusalim?" Paşti."
„ - Cum se mai numeşte această „... Floriile."
sărbătoare?"
„ - în ce mod sărbătorim noi, creştinii „... mergem la Sfânta Liturghie,
ortodocşi, acest eveniment deosebit din iar la sfârşitul slujbei preotul
viaţa Mântuitorului Iisus Hristos?" împarte tuturor credincioşilor
crenguţe înverzite sfinţite."
05 „ - Ce simbolizează ramurile înverzite?" „... verdele simbolizează viaţa.
Sufletul nostru trebuie să fie
asemeni acelor crenguţe verzi
care nu sunt atinse de ofilire.
„Ofilirea" sufletului nostru
se produce din cauza păcatului."

8
„ - Ce facem cu ele după ce le primim?" „... facem o coroniţă şi o Explica- Activitate
punem la icoană." ţia frontală
În mai multe oraşe şi sate este tradiţia ca de • Elevii ascultă cu atenţie.
Florii să se facă un pelerinaj ce
simbolizează drumul Mântuitorului Iisus
Hristos spre Ierusalim. La acest pelerinaj Planşa Pe- Activitate Aprecieri
(traseu religios) participă alături de preoţi Demon- lerinajul frontală verbale
şi mulţi credincioşi. straţia cu de Florii
• Profesorul descrie pelerinajul ce are loc la substitute din oraşul
sărbătoarea Floriilor cu ajutorul planşei : • Elevii privesc cu atenţie. nostru
Pelerinajul de Florii din oraşul nostru
realizate cu imagini ce surprind traseul •Exerci- Activitate Aprecieri
respectiv. ţiul frontală verbale
• Profesorul îi solicită pe elevi să scrie pe .• Elevii vin şi scriu pe planşă.
traseul cu pelerinajul din oraşul lor ce i-ar
oferi ei Domnului nostru Iisus Hristos.
Precizare:
Colindul poate fi un dar de Florii adus • Cântare Activitate
Domnului nostru lisus Hristos . religioasă frontală şi
• Se citesc versurile şi se intonează • Elevii citesc versurile şi pe grupe Aprecieri
melodia. intonează Colindul de Florii. verbale
• Se fac aprecieri generale şi individuale • Elevii ascultă aprecierile
privind atât pregătirea elevilor pentru profesorului.
lecţie, cât şi implicarea lor în predarea
noilor cunoştinţe.
• Se notează elevii care au participat la
lecţie.

9
1'
• Se anunţă tema pentru acasă. • Elevii notează tema în caiete. Explica- Activitate
Precizarea
„Alcătuiţi un scurt text în care să folosiţi ţia frontală
şi
şi cuvintele : Florii, Iisus Hristos. crenguţe
6. explicarea
verzi, dragoste, bucurie, oraşul tău.
temei pentru
Ierusalim.
acasă
Daţi un titlul acestui text."

Încheierea Rugăciunea. Rugăciunea Exerci- Activitate


7. 1'
lecţiei Salutul Salutul ţiul frontală

10