Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL DEZVOLT~RII REGIONALE }I TURISMULUI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUC|II

Agrement Tehnic
016-01/229-2010
O|EL BETON LAMINAT LA CALD TIP BSt 500 S bare de la φ8 la φ40mm

ACIER BÉTON LAMINÉ A CHAUD TYPE BSt 500 S barres


depuis φ8 jusque φ40mm
HOT ROLLED STEEL REINFORCING TYPE BSt 500 S
bars from φ8 to φ40mm
HEISSE GEROLLTE STÄHLERNE VERSTÄRKUNG
TYP BSt 500 S Von φ8 Zu φ40mm
2.6
PRODUCĂTOR: IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}.
Çankaya - IZMIR – Turcia
}air E]ref Bulvarı No: 23, Postal Code 35210
Tel: +90 232 441 50 50, Fax: +90 232 441 56 66
TITULAR AGREMENT TEHNIC:
IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}.
Çankaya - IZMIR – Turcia
}air E]ref Bulvarı No: 23, Postal Code 35210
Tel: +90 232 441 50 50, Fax: +90 232 441 56 66
ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: ICECON S.A. - Bucure]ti
Institutul de Cercet`ri pentru Echipamente ]i Tehnologii [n Construc\ii
}os. Pantelimon 266, sector 2, Cod Po]tal 021652;
Tel: +40(021)/2550734; Fax: +40(021)/2251420
Grupa specializat` nr.1: Elemente structurale ]i funda\ii
Prezentul agrement tehnic este valabil pân` la data de 31.12.2013 numai înso\it de AVIZUL
TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construc\ii ]i nu \ine loc de certificat de
calitate.
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUC|II

Grupa specializat` nr. 1 "Elemente structurale ]i funda\ii" din cadrul ICECON


analizând documenta\ia de solicitare pentru agrement tehnic, prezentat` de IZMIR
DEMIR ÇELIK SANAYI A.}.-Turcia ]i înregistrat` cu nr. 10.10.005.016/2010,
referitoare la produsul "O|EL BETON LAMINAT LA CALD TIP BSt500S bare de
la φ8 la φ40mm”, fabricat de firma IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}.-Turcia,
elaboreaz` prezentul Agrement Tehnic nr. 016-01/229-2010, în conformitate cu
documentele tehnice române]ti aferente domeniului de referin\`.

1. Definirea succint`

1.1. Descrierea succint` Barele din o\el cu sec\iune circular`


O\elul beton BSt 500 S este un o\el prezint` dou` r@nduri diferite de
slab aliat, laminat la cald, cu nervuri, nervuri transversale, oblice, sub form`
sudabil, fabricat conform specifica\iei de semilun`; un r@nd const` din nervuri
tehnice de produs ce respect` oblice paralele, [nclinate cu 600 fa\` de
prevederile standardului german DIN axul longitudinal ]i cel`lalt din nervuri
488, utilizat ca arm`tur` pentru beton oblice cu unghiuri de [nclinare
armat. alternante, [nclinate cu 450 ÷ 500 ]i cu
 Dimensiuni, mas` ]i abateri limit` 650 ÷ 700 fa\` de axul longitudinal al
Oţelul beton tip BSt 500 S este livrat barei, ce se unesc lin [n miezul
de IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}.- produsului.
Turcia în func\ie de diametrul nominal, O\elul cu nervuri BSt 500 S este
sub form` de leg`turi de bare, [n fabricat conform specifica\iei tehnice de
urm`toarea gama dimensional`: φ8; produs ce respect` prevederile
φ10; φ12; φ14; φ16; φ18; φ20; φ22; standardului german DIN 488, cu
φ25; φ28; φ32mm; φ36mm ]i φ40mm respectarea desenului din figura 3a) a
av@nd lungimea de de la 6,00m p@n` la standardului DIN 488.
18,00m ]i abaterea admisibil` în raport Spre exemplificare, geometria
cu lungimea nominal` de 0...200 mm. suprafe\ei barelor din o\elul cu nervuri
Abaterea admisibil` a masei efective BSt 500 S fabricat de IZMIR DEMIR
în raport cu masa nominal` pe metru ÇELIK SANAYI A.}.-Turcia este
liniar este de max. ± 6,0 % pentru prezentat` [n fig.1.
diametre nominale ≤ 8,0 mm ]i de max.  Marcarea produselor - Identificarea
± 4% pentru diametre nominale produc`torului
> 8,0mm. Barele din o\el pentru armarea
 Geometria suprafe\ei o\elului cu betonului tip BSt 500 S sunt marcate
nervuri pentru identificarea fabrica\iei, la
O\elul beton cu nervuri tip BSt 500 S interval de circa 1,5m, conform
este caracterizat prin dimensiuni, specifica\iei tehnice de produs. Marca
num`r ]i configura\ia nervurilor cuprinde un sistem numeric de
transversale ]i longitudinale. identificare al produc`torului format
din:
AT 016-01/229-2010 Pagina 2 din 23
- un num`r pentru \ara de origine - - denumirea o\elului ]i standardul
pentru Turcia este 9; de produs(respectiv, num`rul
- un num`r pentru produc`tor prezentului agrement tehnic);
(fabric`) - pentru I.D.Ç. este 14. - nr. ]arjei;
Marca de identificare a produselor - dimensiuni: diametru ]i lungime.
este exemplificat` [n fig. 2. Fiecare livrare este [nso\it` de
certificate de calitate pentru fiecare tip
1.2. Identificarea produsului ]i diametru de produs. Certificatele de
Produsele se livreaz`: calitate con\in rezultatele la [ncerc`rile
- [n leg`turi de bare - greutate din ]arja corespondent` produsului
aproximativ 2 tone/leg`tur`. livrat.
Fiecare leg`tur` de bare are Livrarea produselor este [nso\it` de
ata]at` o etichet` durabil` (material declara\ia de conformitate elaborat` de
plastic), bine legat`, care con\ine produc`tor ([n limba rom@n`).
urm`toarele specifica\ii: Instruc\iunile privind condi\iile de
- denumirea produc`torului; transport ]i depozitare sunt furnizate
- adresa produc`torului; de produc`tor la cererea clientului.
- sigla produc`torului ]i a
organismului din Rom@nia care a
emis agrementul tehnic;
2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare în DEMIR ÇELIK SANAYI A.}.-Turcia se


construc\ii poate utiliza ca arm`tur` pentru beton
O\elul beton BSt 500 S, [n func\ie de armat ]i ca arm`tur` nepretensionat`
valoarea caracteristic` a limitei de curgere pasiv` pentru beton precomprimat,
(Re), se [ncadreaz` [n categoria de arm`tur` [n elemente de zid`rie, [n structuri
rezisten\` 5 (tabelul nr. 4.1.2). {n func\ie de de cl`diri, pe baza cerin\elor de proiectare,
alungirea la for\` maxim` (Agt), respectiv [n conformitate cu prevederile
raportul dintre rezisten\a la rupere/limita reglement`rilor tehnice aplicabile, [n
de curgere (Rm/Re) se [ncadreaz` [n vigoare [n Rom@nia.
categoria de ductilitate C (tabelul nr. 2.2. Aprecieri asupra produsului
4.1.3). {n func\ie de forma suprafe\ei, cu 2.2.1. Aptitudinea de exploatare [n
nervuri, o\elul beton BSt 500 S se construc\ii
[ncadreaz` [n categoria de aderen\`: Produsele se aplic` numai urmare
produs de [nalt` aderen\`, av@nd suprafa\a unui proiect de execu\ie [ntocmit cu
relativ` a nervurii (fR) cel pu\in egal cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea
valorile din tabelul nr. 4.1.4. [n construc\ii cu modific`rile ]i
O\elul beton BSt 500 S se poate complet`rile ulterioare ]i a reglement`rilor
utiliza [n elemente ]i structuri calculate la tehnice [n vigoare.
solicit`ri seismice. {n func\ie de categoria {n conformitate cu Legea nr. 10/1995,
de rezisten\`, de ductilitate ]i de aderen\`, privind calitatea [n construc\ii, cu datele
o\elul beton BSt 500 S fabricat de IZMIR con\inute [n Dosarul Tehnic anexat ]i
AT 016-01/229-2010 Pagina 3 din 23
verific`rile efectuate de ICECON S.A. – Siguran\a [n exploatare a utilizatorilor
Bucure]ti, o\elul beton laminat la cald tip este ob\inut` prin respectarea condi\iilor
BSt 500 S bare de la φ8 la φ40mm are impuse din reglement`rile rom@ne]ti
performan\e corespunz`toare domeniilor privind concep\ia ]i calculul structurilor
de utilizare ]i [ndepline]te urm`toarele din beton precomprimat.
criterii de performan\` corespunz`toare • Protec\ia împotriva zgomotului
celor 6 cerin\e esen\iale exprimate [n Produsele nu influen\eaz` aceast`
aceast` lege. cerin\`.
• Rezisten\a ]i stabilitatea • Economia de energie ]i izolare termic`
Rezisten\a ]i stabilitatea elementelor din Produsele nu influen\eaz` aceast`
beton armat la care se folose]te o\el beton cerin\`.
produs de IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI 2.2.2 Durabilitatea (fiabilitatea) ]i
A.}.-Turcia sunt asigurate dac` la [ntre\inerea produsului
proiectarea ]i executarea elementelor de Caracterisiticile privind durabilitatea
rezisten\` sunt respectate reglement`rile sunt explicitate prin:
tehnice rom@ne]ti cuprinse la pct. 2.3.1, - compozi\ia chimic`;
referitoare la condi\iile tehnice pentru - asigurarea corespunz`toare a st`rii
o\elul beton, la ac\iunile climatice ]i suprafe\ei;
seismice din amplasament, respectiv la - asigurarea constan\ei calit`\ii produselor.
executarea lucr`rilor din beton armat. Compozi\ia chimic` trebuie s` asigure
• Securitate la incendiu satisfacerea criteriilor de performan\`
O\elul beton produs de IZMIR DEMIR privind: rezisten\a, deformabilitatea,
ÇELIK SANAYI A.}.-Turcia pentru beton sudabilitatea ]i posibilit`\ile de prelucrare
armat se [ncadreaz` [n clasa de reac\ie la mecanic`. De asemenea, se urm`re]te de
foc A1 (C0 "incombustibile"). c`tre produc`tor asigurarea st`rii
• Igien`, s`n`tate ]i mediu corespunz`toare a suprafe\ei produsului.
O\elul beton tip BSt 500 S bare de la φ8 Durabilitatea o\elului beton BSt 500 S,
la φ40mm realizat de firma IZMIR DEMIR bare [n gama de diametre de la φ8 la
ÇELIK SANAYI A.}.-Turcia nu are φ40mm, produs de IZMIR DEMIR ÇELIK
con\inut radioactiv, nu emite substan\e SANAYI A.}.-Turcia, este de minim 50 ani
poluante ]i nu constituie un risc pentru [n condi\iile exploat`rii normale, iar
s`n`tatea oamenilor. garan\ia la livrarea produselor este de 5
• Siguran\a [n exploatare ani, [n condi\iile stabilite de produc`tor.
Pentru siguran\a [n exploatare a 2.2.3. Fabrica\ia ]i controlul
utilizatorilor, prin reglement`rile rom@ne]ti O\elul beton tip BSt 500 S bare [n
privind concep\ia ]i calculul structurilor gama de diametre de la φ8 la φ40mm se
antiseismice din beton armat, sunt impuse ob\ine prin proces de laminare la cald tip
condi\ii privind zonele plastice poten\iale, "TEMPCORE" de c`tre produc`torul
pentru care trebuie s` se asigure IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}.-Turcia
ductilitatea necesar`. (structura o\elului se modific` din austenit`
Asigurarea condi\iilor de ductilitate a într-o structur` cu miez din ferit` / perlit` ]i
produselor se realizeaz`, at@t sub aspectul strat de suprafa\` din martensit`
rezisten\elor, c@t ]i sub cel al alungirilor. temperat`); produsele din o\el ob\inute se
încadreaz` în categoria C de ductilitate).
AT 016-01/229-2010 Pagina 4 din 23
Sediul social al firmei IZMIR 2.3. Caietul de prescrip\ii tehnice
DEMIR ÇELIK SANAYI A.} – Turcia este 2.3.1. Condi\ii de concep\ie
[n IZMIR, }air E]ref Bulvarı No: 23, La concep\ia o\elului beton laminat la
35210, iar sediul de fabrica\ie este [n: cald tip BSt 500 S bare de la φ8 la φ40mm
Aliağa – IZMIR, Nemrut Cad. No: 2 fabricat de firma IZMIR DEMIR ÇELIK
Horozgediği Köyü, 35807. SANAYI A.} – Turcia s-au avut [n vedere
Constan\a calit`\ii produselor este cerin\ele din standardele urm`toare:
asigurat` prin executarea unui control - Specifica\ia Tehnic` de Produs no.
intern, eficient prin aplicarea unui sistem KK.KP. 0200-00 din 2010 care
integrat de management al calit`\ii, at@t [ndepline]te cerin\ele standardului german
pentru materiile prime ]i pentru DIN 488 ]i „Specifica\ia tehnic` privind
respectarea parametrilor tehnologici, c@t ]i produsele din o\el utilizate ca arm`turi:
pentru produsul finit, respectiv: cerin\e ]i criterii de performan\` -
a) Certificat no. 1072 emis de CARES Revizuire ST 009-05”;
cu valabilitate 31/12/2010, conform - DIN 488 Part 1:1984-"O\el beton. Tipuri,
BS EN ISO 9001:2008; propriet`\i, marcare";
b) Certificat no. 1219 emis de CARES - DIN 488 Part 2:1986-"O\el beton. Bare
cu valabilitate 31/12/2010, conform din o\el beton. Dimensiuni ]i mase";
BS EN ISO 14001:2004; - DIN 488 Part 3:1986-"O\el beton. Bare
c) Certificat no. 369051/A emis de din o\el beton. {ncercare";
Lloyd’s cu valabilitate 18/03/2012, - DIN 488 Part 6:1986-"O\el beton.
conform ISO 14001:2004; Controlul calit`\ii";
d) Certificat no. 1218 emis de CARES - DIN 488 Part 7:1986-"Verificarea
cu valabilitate 31/12/2010, conform sudabilit`\ii barelor din o\el beton.
OHSAS 18001:2007; Procedura de testare ]i evaluare".
e) Certificat no. 369051/B emis de Proiectarea lucr`rilor, cu folosirea
Lloyd’s cu valabilitate 18/03/2012, produsului «O\el beton laminat la cald tip
conform OHSAS 18001:2007; BSt 500 S bare de la φ8 la φ40mm»
f) Sustainable Reinforcing Steel fabricat de IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI
Certification no. 1234 emis de A.} – Turcia, [n elemente ]i structuri
CARES cu valabilitate 31/12/2010, calculate la solicit`ri seismice, se va face [n
conform BS EN ISO 14001:2004. conformitate cu legisla\ia ]i reglement`rile
Se execut` periodic un control extern tehnice [n vigoare din Rom@nia:
de c`tre ter\` parte [n laboratoare de - ST 009 – “Specifica\ie tehnic` privind
specialitate acreditate: PRÜFSTELLE produse din o\el utilizate ca arm`turi:
FÜR BETONSTAHL PROF. REHM – cerin\e ]i criterii de performan\`”;
München – Germania pentru [ncerc`ri pe - STAS 10107/0-90 - "Calculul ]i alc`tuirea
o\el beton tip BSt 500 S. elementelor structurale din beton, beton
2.2.4. Punerea [n oper` armat ]i beton precomprimat";
Punerea [n oper` se realizeaz` - SR EN ISO 15630-1:2003 – "O\el pentru
conform proiectului, [n conformitate cu armarea ]i precomprimarea betonului –
reglement`rile tehnice rom@ne]ti Metode de [ncercare – Partea 1: Bare,
aplicabile. s@rme laminate ]i s@rme pentru armarea
betonului";
AT 016-01/229-2010 Pagina 5 din 23
- SR EN ISO 6892-1:2010 - "Materiale permanent ]i s` asigure acela]i nivel de
metalice. {ncercarea la trac\iune. Partea 1: [ncredere [n conformitatea produsului,
Metoda de [ncercare la temperatura indiferent de tipul procesului de fabrica\ie.
ambiant`"; Constan\a calit`\ii produselor va fi
- STAS 10128-1986 – “Protec\ia contra asigurat` ]i garantat` de c`tre produc`tor
coroziunii a construc\iilor supraterane din prin declara\ii de conformitate.
o\el. Clasificarea mediilor agresive”; 2.3.3. Condi\ii de livrare
- SR EN 1992-1-1:2004 – “Eurocod 2: Fiecare livrare va fi [nso\it` de
Proiectarea structurilor de beton. Partea 1- declara\ia de conformitate a furnizorului
1: Reguli generale ]i reguli pentru cl`diri”, conform prevederilor din SR EN ISO/CEI
[mpreun` cu anexa na\ional`; 17050-1:2005 ]i de prezentul Agrement
- P100-1/2006 - “Cod de proiectare Tehnic, potrivit legisla\iei [n vigoare din
seismic` a cl`dirilor – Prevederi de Rom@nia. Fiecare livrare a produselor va fi
proiectare pentru cl`diri”; [nso\it` de declara\ia de conformitate
- NE 013-2002 – “Cod de practic` pentru elaborat` de produc`tor ]i tradus` [n limba
execu\ia elementelor prefabricate din rom@n`.
beton, beton armat ]i beton Transportul ]i manipularea se vor face
precomprimat”; astfel [nc@t s` nu produc` deformarea
- NE 012-99 – “Cod de practic` pentru remanent` a produselor (este interzis`
executarea lucr`rilor din beton, beton ag`\area leg`turilor de bare [ntr-un singur
armat ]i beton precomprimat; punct, ca ]i rezemarea necorespunz`toare
- NP 104-2004 – „Normativ pentru [n mijloacele de transport).
proiectarea podurilor din beton ]i metal. Depozitarea va fi f`cut` cu observarea
Suprastructuri pentru poduri de ]osea, cale urm`toarelor condi\ii:
ferat` ]i pietonale, precomprimate - rezemarea s` nu produc` deformarea
exterior”; remanent` a produselor;
- CP 012-1-2007 – „Cod de practic` - produsele s` nu fie [n contact direct cu
pentru lucr`ri din beton, beton armat ]i p`m@ntul sau alte materiale care le pot
beton precomprimat”; murd`ri sau degrada prin coroziune;
- P118-99 - "Normativ de siguran\` la foc a - spa\iul ]i modul de depozitare trebuie s`
construc\iilor"; asigure ventilarea pentru a se [mpiedica
- GP 080-2003 "Ghid privind proiectarea stagnarea umezirii produselor;
]i execu\ia consolid`rii prin - produsele s` poat` fi u]or ]i corect
precomprimare a structurilor din beton identificate [n depozit.
armat ]i din zid`rie"; Pentru depozitare, produc`torul va
- CR 6-2006 - "Cod de proiectare pentru furniza date (la cererea clientului) privind
structuri din zid`rie". condi\iile de depozitare.
2.3.2. Condi\ii de fabricare 2.3.4.Condi\ii de punere în oper`
Fabricarea produselor se va face La punerea [n oper` se vor respecta
conform tehnologiei stabilite de prevederile din:
produc`tor, cu indicarea modului de - C56 -1985 - "Normativ pentru verificarea
sudare specific produsului. calit`\ii ]i recep\ia lucr`rilor de
Controlul produc\iei [n fabric` construc\ii";
trebuie s` se desf`]oare continuu ]i
AT 016-01/229-2010 Pagina 6 din 23
- C300-94 - "Normativ de prevenirea ]i produs, care este con\inut` sau se refer`
stingerea incendiilor pe durata execut`rii la acest agrement tehnic, reprezint`
lucr`rilor de construc\ii ]i instala\ii cerin\e minime necesare la punerea sa în
aferente acestora”; oper`.
- IM 006-96 – "Norme specifice de • ICECON r`spunde de exactitatea
protec\ia muncii pentru lucr`ri de zid`rie, datelor înscrise în Agrementul Tehnic ]i
montaj prefabricate ]i finisaje [n de testele care au stat la baza acestor
construc\ii”. date.
Concluzii • Agrementul tehnic nu [i absolv` pe
Aprecierea global` furnizori ]i/sau pe utilizatori de
responsabilit`\ile ce le revin conform
Utilizarea [n Rom@nia a produsului reglament`rilor tehnice [n vigoare.
"O|EL BETON LAMINAT LA • Verificarea men\inerii aptitudinii de
CALD TIP BSt500 S bare de la φ8 la utilizare a produselor va fi realizat`
φ40mm”, realizat de firma IZMIR conform programului stabilit de c`tre
DEMIR ÇELIK SANAYI A.} – ICECON S.A., care const` [n efectuarea
Izmir/Turcia, [n domeniile de utilizare etapelor de supraveghere la produc`tor,
acceptate este apreciat` favorabil [n pe [ntreaga durat` de valabilitate a
condi\iile specifice din Rom@nia, dac` prezentului agrement tehnic, iar
se respect` prevederile prezentului rezultatele [ncerc`rilor de laborator vor
agrement tehnic. fi prezentate [ntr-un raport de [ncercare
(se vor efectua determin`ri privind
Condi\ii [ncercarea la trac\iune).
• Calitatea produselor a fost examinat` ]i • Ac\iunile cuprinse [n program ]i modul
g`sit` corespunz`toare de c`tre: lor de realizare vor respecta actele
- ICECON S.A. – Bucure]ti, precum ]i prin normative ]i reglement`rile tehnice [n
[ncerc`ri de trac\iune (cu trasarea curbei vigoare.
for\`-alungire), de [ndoire-dezdoire ]i • ICECON S.A. va informa Consiliul
verific`ri dimensionale, [n cadrul auditului Tehnic Permanent pentru Construc\ii
tehnic; despre rezultatul verific`rilor, iar dac`
- PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL acestea nu dovedesc men\inerea
PROF. REHM – München – Germania. aptitudinii de utilizare, va solicita
• Produsele trebuie men\inute la acest C.T.P.C. declan]area ac\iunii de
standard pe toat` durata de valabilitate suspendare a agrementului tehnic.
a acestui agrement tehnic. • Suspendarea se declan]eaz` ]i [n cazul
• Acordând acest agrement, Consiliul constat`rii prin controale, de c`tre
Tehnic Permanent pentru Construc\ii, organisme abilitate, a nerespect`rii
nu se implic` în prezen\a ]i/sau absen\a men\inerii constante a condi\iilor de
drepturilor legale ale firmei de a fabrica\ie ]i utilizare a produsului.
comercializa, monta sau între\ine • {n cazul [n care titularul de agrement
produsul. tehnic nu se conformeaz` acestor
• Orice recomandare relativ la folosirea prevederi, se va declan]a procedura de
în condi\ii de siguran\` a acestui retragere a agrementului tehnic.

AT 016-01/229-2010 Pagina 7 din 23


Agremente tehnice elaborate
anterior:
Nu este cazul Pentru grupa specializat` nr. 1
Pre]edinte
Dr. Ing. Aurora CIOC
Valabilitate:
31.12.2013
Prelungirea valabilit`\ii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie Pre]edinte – Director General
solicitat` cu cel pu\in trei luni înainte de Prof.Univ.Dr.Ing.Dr.h.c. Polidor BRATU
data expir`rii. În cazul neprelungirii Membru al Academiei de }tiin\e Tehnice
valabilit`\ii, agrementul tehnic se din Rom@nia
anuleaz` de la sine.

3. Remarci complementare ale grupei specializate

• Analiza chimic` a materialului de baz` (\aglele produse de IZMIR DEMIR ÇELIK


SANAYI A.} – Izmir/Turcia) garanteaz` sudabilitatea datorit` con\inutului redus de
carbon, mai mic de 0,22% ]i con\inutului de Ceq mai mic de 0,50%;

• Procesul de laminare la cald prin tratament termic "TEMPCORE" asigur` valori


ale parametrilor de ductilitate reprezentativi pentru astfel de produse din o\el,
respectiv: 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 ]i Agt ≥ 7,5 %,, atunci c@nd ductilitatea este o cerin\`
indispensabil`, a]a cum este cazul construc\iilor din beton armat amplasate [n zone
seimice.

• Firma IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.} – Izmir/Turcia a anun\at [n aprilie 2010
c` i-a fost acordat` Certificarea Durabil` privind O\el Beton " de către CARES –
U.K., Sustainable Reinforcing Steel Certification no. 1234, valabilitate 31/12/2010,
conform BS EN ISO 14001:2004, în urma unei inspecţii pe domenii, inclusiv emisiile
de CO, de gestionare a deşeurilor, de utilizare eficientă a energiei şi a resurselor,
aplicarea de tehnologii ecologice, cu respectarea legilor, de comunicare,
responsabilitate social`, s`n`tate ]i securitate ocupa\ional`.

• Utilizarea [n Rom@nia a produsului «O\el beton laminat la cald tip BSt 500 S bare
de la φ8 la φ40mm», fabricat de IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.} –
Izmir/Turcia se va face [n conformitate cu legisla\ia [n vigoare:
- Directiva 89/106/CEE referitoare la produse pentru construc\ii;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea [n construc\ii";

AT 016-01/229-2010 Pagina 8 din 23


- Hot`r@rea Guvernului nr. 622 / 21.04.2004 privind introducerea pe pia\` a
produselor pentru construc\ii cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;
- Hot`r@rea Guvernului nr. 796 / 14.07.2005 pentru modificarea ]i completarea
H`t`r@rii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condi\iilor de introducere pe
pia\` a produselor pentru construc\ii;
- Hot`r@rea Guvernului nr. 766 / 21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea în construc\ii;
- Hot`r@rea Guvernului nr. 675/2002 privind modificarea ]i completarea
Hot`r@r[rii Guvernului nr. 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construc\ii;
- Ordinul nr. 1558/26.08.2004 al M.T.C.T. privind familiile de produse pentru care
se aplic` atestarea conformit`\ii;
- ORDINUL M.D.R.T. nr. 1953/09.08.2010 pentru aprobarea Listei cuprinz@nd
indicativele de referin\` ale standardelor rom@ne care transpun standarde
europene armonizate din domeniul produselor pentru construc\ii;
- Ordonan\a nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor m`suri pentru aplicarea
unitar` a legisla\iei Uniunii Europene care armonizeaz` condi\iile de
comercializare a produselor.
• ICECON S.A. – Bucure]ti a efectuat auditul tehnic la firma IZMIR DEMIR ÇELIK
SANAYI A.} – Izmir/Turcia [n vederea constat`rii performan\elor produselor
agrementate, prin teste de laborator [n conformitate cu cerin\ele din reglement`rile
tehnice rom@ne]ti. Raportul de audit este prezentat [n Dosarul Tehnic al prezentului
agrement tehnic. Calitatea produselor a fost examinat` ]i g`sit` corespunz`toare de
c`tre: ICECON S.A. – Bucure]ti; [n cadrul laboratorului firmei IZMIR DEMIR ÇELIK
SANAYI A.} – Izmir/Turcia s-au efectuat [ncerc`ri privind:
- [ncercarea la trac\iune – cu ma]in` de [ncercare la trac\iune tip INSTRON –
U.K. type UTM-HYD de 2000 KN (200tf), cu trasarea curbei rezisten\` - alungire
R(N/mm2)-A(%) ]i [nregistrarea rezultatelor [n timp real;
- [ncercarea de [ndoire-dezdoire – cu ma]in` de [ncercare la [ndoire-dezdoire
cu diferite dornuri func\ie de diametrele barelor din o\el;
- verific`ri dimensionale efectuate conform DIN 488 cu dispozitiv de [ncercare
electronic pentru m`surare nervuri tip ECM type RM 202/302.
• Pentru verificarea comport`rii [n exploatare se vor urm`ri, observa ]i analiza
pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, lucr`ri executate [n acest
timp [n \ar`, rezultatele fiind consemnate [n procese verbale.
• Orice modificare a tehnologiei de fabricare a produselor se va aduce la
cuno]tin\a elaboratorului de agrement tehnic.
• Agrementul Tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru
fa\` de produc`tor.

AT 016-01/229-2010 Pagina 9 din 23


Sinteza rapoartelor de [ncercare
Tabelul nr. 1
Nr. Criterii de Metoda de Valori ale nivelurilor U.M. Performan\` {ncerc`ri
crt. performan\` [ncercare de performan\` ob\inut` efectuate de
0 1 2 3 4 5 6
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 8 mm
1. Aria (S) TS EN ISO 50,3 ± 6 mm2 48,9
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) TS EN ISO ≥ 500 535,2

IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}


Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 634,3
(Rm) TS EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 19,8
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % -
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,19
limitei de rupere ]i
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- TS EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a TS EN ISO ≥ 0,045 - 0,076
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` TS EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,21
Si max. 0,35 0,19
Mn TS EN ISO max. 1,30 % 0,75
P 14284:2003 max. 0,050 0,013
S max. 0,050 0,037
N max. 0,012 0,008
Ceq max. 0,50 0,39
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 8 mm
1. Aria (S) DIN EN ISO 50,3 ± 6 mm2 48,7

BETONSTAHL PROF. REHM –


15630-1
2. {ncercarea la trac\iune

München – Germania
Limita de curgere (ReH) DIN EN ISO ≥ 500 569,5 PRÜFSTELLE FÜR
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 662,5
(Rm) DIN EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 18,5
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 10,3
3. Raportul dintre valoarea - 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,17
limitei de rupere ]i
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- DIN EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a DIN EN ISO ≥ 0,045 - 0,075
nervurii (fR) 15630-1

AT 016-01/229-2010 Pagina 10 din 23


Continuare tabelul nr. 1
0 1 2 3 4 5 6
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 8 mm
1. Aria (S) SR EN ISO 50,3 ± 6 mm2 49,2
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) SR EN ISO ≥ 500 574
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 671
(Rm) SR EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 17,8
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 11
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,17
limitei de rupere ]i

ICECON
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- SR EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a SR EN ISO ≥ 0,045 - 0,072
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` SR EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,20
Si max. 0,35 0,22
Mn SR EN ISO max. 1,30 % 1,23
P 14284:2003 max. 0,050 0,018
S max. 0,050 0,030
N max. 0,012 0,009
Ceq max. 0,50 0,45
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 10 mm
1. Aria (S) TS EN ISO 78,5 ± 4 mm2 75,6
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) TS EN ISO ≥ 500 550

IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}


Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 648
(Rm) TS EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 22,0
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % -
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,18
limitei de rupere ]i
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- TS EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a TS EN ISO ≥ 0,052 - 0,057
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` TS EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,21
Si max. 0,35 0,23
Mn TS EN ISO max. 1,30 % 0,80
P 14284:2003 max. 0,050 0,017
S max. 0,050 0,039
N max. 0,012 0,008
Ceq max. 0,50 0,39

AT 016-01/229-2010 Pagina 11 din 23


Continuare tabelul nr. 1
0 1 2 3 4 5 6
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 10 mm
1. Aria (S) DIN EN ISO 78,5 ± 4 mm2 77,4

BETONSTAHL PROF. REHM –


15630-1
2. {ncercarea la trac\iune

München – Germania
PRÜFSTELLE FÜR
Limita de curgere (ReH) DIN EN ISO ≥ 500 548,3
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 642,8
(Rm) DIN EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 18,7
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 11,5
3. Raportul dintre valoarea - 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,18
limitei de rupere ]i
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- DIN EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a DIN EN ISO ≥ 0,052 - 0,072
nervurii (fR) 15630-1
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 12 mm
1. Aria (S) TS EN ISO 113 ± 4 mm2 109,4
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) TS EN ISO ≥ 500 542

IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}


Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 635
(Rm) TS EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 17,1
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % -
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,18
limitei de rupere ]i
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- TS EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a TS EN ISO ≥ 0,052 - 0,080
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` TS EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,21
Si max. 0,35 0,17
Mn TS EN ISO max. 1,30 % 0,73
P 14284:2003 max. 0,050 0,016
S max. 0,050 0,032
N max. 0,012 0,009
Ceq max. 0,50 0,38
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 12 mm
1. Aria (S) DIN EN ISO 113 ± 4 mm2 110,8
BETONSTAHL PROF.
REHM – München –
PRÜFSTELLE FÜR

15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) DIN EN ISO ≥ 500 553
Germania

Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 658


(Rm) DIN EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 17,5
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 11,0
3. Raportul dintre valoarea - 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,19
limitei de rupere ]i
valoarea limitei de
curgere Rm/Re

AT 016-01/229-2010 Pagina 12 din 23


Continuare tabelul nr. 1
0 1 2 3 4 5 6
4. {ncercarea la [ndoire- DIN EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a DIN EN ISO ≥ 0,052 - 0,096
nervurii (fR) 15630-1
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 12 mm
1. Aria (S) SR EN ISO 113 ± 4 mm2 111,9
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) SR EN ISO ≥ 500 571
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 671
(Rm) SR EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 16,8
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 11
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,18
limitei de rupere ]i

ICECON
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- SR EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a SR EN ISO ≥ 0,056 - 0,094
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` SR EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,22
Si max. 0,35 0,18
Mn SR EN ISO max. 1,30 % 0,82
P 14284:2003 max. 0,050 0,019
S max. 0,050 0,033
N max. 0,012 0,009
Ceq max. 0,50 0,41
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 14 mm
1. Aria (S) TS EN ISO 154 ± 4 mm2 150
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) TS EN ISO ≥ 500 581

IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}


Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 675
(Rm) TS EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 15
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % -
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,16
limitei de rupere ]i
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- TS EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a TS EN ISO ≥ 0,056 - 0,076
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` TS EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,21
Si max. 0,35 0,21
Mn TS EN ISO max. 1,30 % 0,73
P 14284:2003 max. 0,050 0,012
S max. 0,050 0,037
N max. 0,012 0,008
Ceq max. 0,50 0,37

AT 016-01/229-2010 Pagina 13 din 23


Continuare tabelul nr. 1
0 1 2 3 4 5 6
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 14 mm
1. Aria (S) DIN EN ISO 154 ± 4 mm2 153,9

BETONSTAHL PROF. REHM –


15630-1
2. {ncercarea la trac\iune

München – Germania
PRÜFSTELLE FÜR
Limita de curgere (ReH) DIN EN ISO ≥ 500 549
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 651,5
(Rm) DIN EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 19,6
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 13,2
3. Raportul dintre valoarea - 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,19
limitei de rupere ]i
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- DIN EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a DIN EN ISO ≥ 0,056 - 0,087
nervurii (fR) 15630-1
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 16 mm
1. Aria (S) TS EN ISO 201 ± 4 mm2 194
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune

IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}


Limita de curgere (ReH) TS EN ISO ≥ 500 523
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 623
(Rm) TS EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 21,2
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % -
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,19
limitei de rupere ]i valoarea
limitei de curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- TS EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a TS EN ISO ≥ 0,056 - 0,072
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` TS EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,21
Si max. 0,35 0,19
Mn TS EN ISO max. 1,30 % 0,73
P 14284:2003 max. 0,050 0,012
S max. 0,050 0,038
N max. 0,012 0,010
Ceq max. 0,50 0,38
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 16 mm
BETONSTAHL PROF. REHM –

1. Aria (S) DIN EN ISO 201 ± 4 mm2 195,3


15630-1
München – Germania

2. {ncercarea la trac\iune
PRÜFSTELLE FÜR

Limita de curgere (ReH) DIN EN ISO ≥ 500 579,8


Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 686,5
(Rm) DIN EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 18,1
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 13,0
3. Raportul dintre valoarea - 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,18
limitei de rupere ]i valoarea
limitei de curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- DIN EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a DIN EN ISO ≥ 0,056 - 0,077
nervurii (fR) 15630-1

AT 016-01/229-2010 Pagina 14 din 23


Continuare tabelul nr. 1
0 1 2 3 4 5 6
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 16mm
1. Aria (S) SR EN ISO 201 ± 4 mm2 195,5
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) SR EN ISO ≥ 500 567
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 657
(Rm) SR EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 16,8
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 12
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,16
limitei de rupere ]i

ICECON
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- SR EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a SR EN ISO ≥ 0,056 - 0,080
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` SR EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,18
Si max. 0,35 0,17
Mn SR EN ISO max. 1,30 % 0,68
P 14284:2003 max. 0,050 0,012
S max. 0,050 0,026
N max. 0,012 0,009
Ceq max. 0,50 0,35
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 18 mm
1. Aria (S) TS EN ISO 254 ± 4 mm2 251,4
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune

IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}


Limita de curgere (ReH) TS EN ISO ≥ 500 555
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 654
(Rm) TS EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 17,2
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % -
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,18
limitei de rupere ]i valoarea
limitei de curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- TS EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a TS EN ISO ≥ 0,056 - 0,071
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` TS EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,21
Si max. 0,35 0,21
Mn TS EN ISO max. 1,30 % 0,77
P 14284:2003 max. 0,050 0,009
S max. 0,050 0,036
N max. 0,012 0,004
Ceq max. 0,50 0,41
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 18 mm
PROF. REHM –
BETONSTAHL
PRÜFSTELLE

1. Aria (S) DIN EN ISO 254 ± 4 mm2 248,7


München –

15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
FÜR

Limita de curgere (ReH) DIN EN ISO ≥ 500 554,5


Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 665,5
(Rm) DIN EN ISO
6892-1

AT 016-01/229-2010 Pagina 15 din 23


Continuare tabelul nr. 1
0 1 2 3 4 5 6
Alungirea la rupere (A10) ≥ 16 16,9
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 11,5
3. Raportul dintre valoarea - 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,20
limitei de rupere ]i valoarea
limitei de curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- DIN EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a DIN EN ISO ≥ 0,056 - 0,091
nervurii (fR) 15630-1
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 20 mm
1. Aria (S) TS EN ISO 314 ± 4 mm2 301,1
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune

IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}


Limita de curgere (ReH) TS EN ISO ≥ 500 523
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 636
(Rm) TS EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 20
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % -
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,22
limitei de rupere ]i valoarea
limitei de curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- TS EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a TS EN ISO ≥ 0,056 - 0,071
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` TS EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,22
Si max. 0,35 0,16
Mn TS EN ISO max. 1,30 % 0,74
P 14284:2003 max. 0,050 0,013
S max. 0,050 0,033
N max. 0,012 0,009
Ceq max. 0,50 0,40
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 20 mm
PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL
1. Aria (S) DIN EN ISO 314 ± 4 mm2 313
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune PROF. REHM – München –
Limita de curgere (ReH) DIN EN ISO ≥ 500 568,5
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 679,5
(Rm) DIN EN ISO
Germania

6892-1

Alungirea la rupere (A10) ≥ 16 16,3


Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 13,1
3. Raportul dintre valoarea - 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,20
limitei de rupere ]i valoarea
limitei de curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- DIN EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a DIN EN ISO ≥ 0,056 - 0,087
nervurii (fR) 15630-1

AT 016-01/229-2010 Pagina 16 din 23


Continuare tabelul nr. 1
0 1 2 3 4 5 6
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 20 mm
1. Aria (S) SR EN ISO 314 ± 4 mm2 309,8
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) SR EN ISO ≥ 500 551
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 655
(Rm) SR EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 19,2
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 14
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,19
limitei de rupere ]i

ICECON
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- SR EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a SR EN ISO ≥ 0,056 - 0,094
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` SR EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,20
Si max. 0,35 0,18
Mn SR EN ISO max. 1,30 % 0,82
P 14284:2003 max. 0,050 0,013
S max. 0,050 0,037
N max. 0,012 0,009
Ceq max. 0,50 0,40
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 22 mm
1. Aria (S) TS EN ISO 380 ± 4 mm2 365,7
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune

IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}


Limita de curgere (ReH) TS EN ISO ≥ 500 548
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 650
(Rm) TS EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 17,2
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % -
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,19
limitei de rupere ]i valoarea
limitei de curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- TS EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a TS EN ISO ≥ 0,056 - 0,067
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` TS EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,21
Si max. 0,35 0,20
Mn TS EN ISO max. 1,30 % 0,76
P 14284:2003 max. 0,050 0,028
S max. 0,050 0,028
N max. 0,012 0,009
Ceq max. 0,50 0,39

AT 016-01/229-2010 Pagina 17 din 23


Continuare tabelul nr. 1
0 1 2 3 4 5 6
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 25 mm
1. Aria (S) TS EN ISO 491 ± 4 mm2 473,4
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune

IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}


Limita de curgere (ReH) TS EN ISO ≥ 500 542
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 665
(Rm) TS EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 20
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % -
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,23
limitei de rupere ]i valoarea
limitei de curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- TS EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a TS EN ISO ≥ 0,056 - 0,069
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` TS EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,22
Si max. 0,35 0,20
Mn TS EN ISO max. 1,30 % 0,74
P 14284:2003 max. 0,050 0,018
S max. 0,050 0,015
N max. 0,012 0,009
Ceq max. 0,50 0,41
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 25 mm

PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL


1. Aria (S) DIN EN ISO 491 ± 4 mm2 479,6
15630-1

PROF. REHM – München –


2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) DIN EN ISO ≥ 500 537,5
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 642
(Rm) DIN EN ISO

Germania
6892-1

Alungirea la rupere (A10) ≥ 16 18,2


Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 13,9
3. Raportul dintre valoarea - 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,20
limitei de rupere ]i valoarea
limitei de curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- DIN EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a DIN EN ISO ≥ 0,056 - 0,088
nervurii (fR) 15630-1
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 25 mm
1. Aria (S) SR EN ISO 491 ± 4 mm2 478
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) SR EN ISO ≥ 500 548
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 646
ICECON

(Rm) SR EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 20,9
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 10
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,18
limitei de rupere ]i
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- SR EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1

AT 016-01/229-2010 Pagina 18 din 23


Continuare tabelul nr. 1
0 1 2 3 4 5 6
5. Compozi\ia chimic` SR EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,19
Si max. 0,35 0,19
Mn SR EN ISO max. 1,30 % 0,68
P 14284:2003 max. 0,050 0,016
S max. 0,050 0,027
N max. 0,012 0,009
Ceq max. 0,50 0,35
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 28 mm
1. Aria (S) SR EN ISO 616 ± 4 mm2 593,2
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) SR EN ISO ≥ 500 549
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 654
(Rm) SR EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 21,3
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 12
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,19
limitei de rupere ]i

ICECON
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- SR EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a SR EN ISO ≥ 0,056 - 0,066
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` SR EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,20
Si max. 0,35 0,18
Mn SR EN ISO max. 1,30 % 0,76
P 14284:2003 max. 0,050 0,012
S max. 0,050 0,026
N max. 0,012 0,008
Ceq max. 0,50 0,39
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 32 mm
1. Aria (S) TS EN ISO 804 ± 4 mm2 788,5
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.}
Limita de curgere (ReH) TS EN ISO ≥ 500 565
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 676
(Rm) TS EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 23,2
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % -
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,20
limitei de rupere ]i valoarea
limitei de curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- TS EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a TS EN ISO ≥ 0,056 - 0,062
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` TS EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,19
Si max. 0,35 0,32
Mn TS EN ISO max. 1,30 % 0,95
P 14284:2003 max. 0,050 0,019
S max. 0,050 0,024
N max. 0,012 0,010
Ceq max. 0,50 0,40

AT 016-01/229-2010 Pagina 19 din 23


Continuare tabelul nr. 1
0 1 2 3 4 5 6
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 32 mm
1. Aria (S) SR EN ISO 804 ± 4 mm2 799,4
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) SR EN ISO ≥ 500 556
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 691
(Rm) SR EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 22
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 14
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,24
limitei de rupere ]i

ICECON
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- SR EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Suprafa\a relativ` a SR EN ISO ≥ 0,056 - 0,082
nervurii (fR) 15630-1
6. Compozi\ia chimic` SR EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,22
Si max. 0,35 0,24
Mn SR EN ISO max. 1,30 % 0,73
P 14284:2003 max. 0,050 0,017
S max. 0,050 0,027
N max. 0,012 0,009
Ceq max. 0,50 0,42
Bare tip BSt 500 S - Diametru nominal 40 mm
1. Aria (S) SR EN ISO 1257 ± 4 mm2 1219
15630-1
2. {ncercarea la trac\iune
Limita de curgere (ReH) SR EN ISO ≥ 500 577
Rezisten\a la trac\iune 15630-1 ≥ 575 N/mm2 692
(Rm) SR EN ISO
Alungirea la rupere (A10) 6892-1 ≥ 16 24
Alungirea la for\` max. (Agt) ≥ 7,5 % 15
3. Raportul dintre valoarea KK.KP. 0200-00 1,15≥ Rm/Re ≤ 1,35 - 1,20 ICECON
limitei de rupere ]i
valoarea limitei de
curgere Rm/Re
4. {ncercarea la [ndoire- SR EN ISO f`r` fisuri/cr`p`turi - f`r` fisuri
dezdoire 15630-1
5. Compozi\ia chimic` SR EN ISO
C 15630-1 max. 0,22 0,21
Si max. 0,35 0,35
Mn SR EN ISO max. 1,30 % 1,06
P 14284:2003 max. 0,050 0,019
S max. 0,050 0,031
N max. 0,012 0,009
Ceq max. 0,50 0,44
Note:
1) Determinarea ariei efective ([n mm2), prin c@nt`rire, se calculeaz` [mp`\ind masa unei probe din
produs la lungimea acesteia ]i la densitatea o\elului (7850 kg/m3);
2) Pentru determinarea carbonului echivalent se utilizeaz`, conform IIW (International Istitute for
Welding), urm`toarea formul`: CEV = C + Mn + Cr + Mo + V + Ni + Cu
6 5 15

AT 016-01/229-2010 Pagina 20 din 23


Grupa specializat` nr.1 din ICECON S.A. []i [nsu]e]te rapoartele de [ncercare
realizate de: ICECON ]i PRÜFSTELLE FÜR BETONSTAHL PROF. REHM –
München – Germania, pentru [ncerc`ri pe o\el beton laminat la cald BSt 500 S bare de
la φ8 laφ40mm, fabricat de firma IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.} – Izmir/Turcia.

4. Anexe

4.1. Caracteristici tehnice pentru o\elul laminat la cald cu nervuri tip BSt 500 S fabricat
de firma IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.} – Izmir/Turcia

4.1.1. Geometria suprafe\ei o\elului cu nervuri tip BSt 500 S

R@nd 1 R@nd 2

Fig. 1 - Geometria o\elului cu nervuri BSt 500 S conform DIN 488

AT 016-01/229-2010 Pagina 21 din 23


Fig. 2 – Marcarea o\elului BSt 500 S fabricat de IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.} –
Izmir/Turcia

4.1.2. Categoria de rezisten\` pentru o\elul cu nervuri BSt 500 S [n func\ie de


valoarea caracteristic` a limitei de curgere (Re) conform ST 009
Tabelul nr. 4.1.2
Categoria Limita de curgere
(N/mm2)
5 Re = 500

4.1.3. Categoria de ductilitate pentru o\elul cu nervuri BSt 500 S [n func\ie de


alungirea la for\` maxim` (Agt), respectiv raportul dintre rezisten\a la rupere/limita de
curgere (Rm/Re) conform ST 009
Tabelul nr. 4.1.3
Categoria de Alungirea la for\` Alungirea la rupere Raportul
ductilitate maxim` An Rm/Re(Rp0,2)
Agt
(%) (%)
C min. 7,5 min. 16 min. 1,15
max. 1,35

4.1.4. Categoria de aderen\` pentru o\elul cu nervuri BSt 500 S [n func\ie de


forma suprafe\ei conform ST 009
Tabelul nr. 4.1.4
Diametru nominal ≤8 ≤ 10 ≤ 11 ... ≤ 40
(mm)
Suprafa\a relativ` a nervurii 0,045 0,052 0,056
fR

AT 016-01/229-2010 Pagina 22 din 23


4.2. Extrase din procesul verbal al ]edin\ei de deliberare a Grupei Specializate
Procesul verbal nr. 229/19.11.2010
Grupa specializat` nr.1 - Elemente structurale ]i funda\ii, alc`tuit` din:
- raportor: Dr. Ing. Aurora Cioc
- membri: Dr. Ing. Ioan Pepenar
Dr. Ing. Marian Badiu
Ing. Florin-Bogdan Popescu
analiz@nd:
- cererea pentru agrement tehnic nr. 10.10.005.016/2010, a firmei IZMIR DEMIR
ÇELIK SANAYI A.} – Izmir/Turcia, referitoare la produsul "O|EL BETON LAMINAT
LA CALD TIP BSt 500 S bare de la φ8 la φ40mm”, produs de IZMIR DEMIR ÇELIK
SANAYI A.} – Izmir/Turcia, [mpreun` cu [ntreg dosarul de date (Raport de audit
ICECON S.A., Rapoarte de [ncerc`ri) ]i documenta\ii tehnice puse la dispozi\ie de
beneficiar, propune:
- aprobarea de c`tre C.T.P.C. a Agrementului Tehnic nr. 016-01/229-2010,
cu termen de valabilitate 31.12.2013, pentru produsul "O|EL BETON
LAMINAT LA CALD TIP BSt 500 S bare de la φ8 la φ40mm”, [n domeniile de
utilizare precizate la pct. 2.1. din agrement.
Prelungirea valabilit`\ii sau revizuirea prezentului Agrement Tehnic trebuie
solicitat` cu cel pu\in 3 luni [nainte de data expir`rii. {n cazul neprelungirii
valabilit`\ii, agrementul tehnic se anuleaz` de la sine.
• Dosarul Tehnic al Agrementului Tehnic nr. 016-01/229-2010 con\in@nd
... file face parte integrant` din prezentul Agrement Tehnic

Titular de agrement tehnic:


- Semneaz`
Raportorul grupei specializate nr.1
Dr. Ing. Aurora CIOC

Membrii grupei specializate:


Dr. Ing. Ioan Pepenar
Dr. Ing. Marian Badiu
Ing. Florin-Bogdan Popescu

AT 016-01/229-2010 Pagina 23 din 23