Sunteți pe pagina 1din 78

REVISTĂ EDITATĂ DE ACADEMIA ROMÂNĂ

DIRECTOR: ACAD. IONEl-VAlENTIN VlAD, pREşEDINTElE ACADEMIEI ROMÂNE

Nr. 10
OCTOMBRIE
2014
Anul XXIV
288
DIRECTORI: CONSIlIul EDITORIAl:

Acad. Mihai DRĂGĂNESCU Acad. Ionel-Valentin VLAD


(director fondator) Acad. Dinu C. GIURESCU
octombrie 1990 – ianuarie 1994 Acad. Cristian HERA
Acad. Bogdan C. SIMIONESCU
Acad. V.N. CONSTANTINESCU Acad. Alexandru SURDU
februarie 1994 – ianuarie 1998 Acad. Victor VOICU
Acad. Dan BĂLTEANU
Acad. Eugen SIMION Acad. Alexandru BOBOC
februarie 1998 – aprilie 2006 Acad. Solomon MARCUS
Acad. Ioan-Aurel POP
Acad. Ionel HAIDUC Acad. Eugen SIMION
mai 2006 – aprilie 2014 Acad. Răzvan THEODORESCU
Constantin IONESCU-
Acad. Ionel-Valentin VLAD TÂRGOVIŞTE, membru
mai 2014 – corespondent al Academiei Române
Maria ZAHARESCU, membru
corespondent al Academiei Române

COlEgIul DE REDACŢIE: SECTOR TEHNIC:

Redactor-şef Tehnoredactor
Dr. Narcis ZĂRNESCU Stela ŞERBĂNESCU

Secretar de redacţie Operatori-corectori


Sofia ŢIBULEAC Aurora POPA
Ioneta VLAD
Redactori I
Elena SOLUNCA-MOISE
Mihaela-Dora NECULA

E-mail: revista_academica2006@yahoo.com
Tel. 021 3188106/2712, 2713; Fax: 021 3188106/2711
Cuprins
SESIuNEA şTIINŢIFICĂ „REgElE CAROl I“
Ionel-Valentin Vlad, Regele Carol I în Academia Română . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dan Berindei, Bilanţul unei domnii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Dan Berindei, Păun Ion Otiman, Dorina Rusu, Regele Carol I – primul protector
şi preşedinte de onoare al Academiei Române . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Alteţa sa Regală Principele Radu, Regele Carol I – o sursă de inspiraţie
pentru generaţia tânără . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Mircea Duţu, Carol I şi Constituţia din 1866 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

SuB CupOlA ACADEMIEI


Cristian Hera, Al VIII-lea Congres Mondial de ştiinţa Solului,
eveniment de referinţă în ştiinţa românească . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Nicolae Florea, Societatea Internaţională de ştiinţa Solului la 90 de ani . . . . . . . . . . . . .33
Magda Stavinschi, 140 de ani de la naşterea celui mai mare astronom român –
Nicolae Donici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Ion Tighineanu, Nicolae Donici – o viaţă dedicată cercetării astronomice . . . . . . . . . . . .42
Cristian Hera, Academicianul Dan giuşcă, prestigios participant
la progresul pedologiei româneşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Gheorghe Ilinca, Dan giuşcă – tinereţea spiritului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ioan Mârza, Academicianul Dan giuşcă – omul, geologia şi relaţia cu Clujul . . . . . . . . .48
Ion Petreuş, Academicianul Dan giuşcă: performanţe în geodiversitatea
ştiinţelor petrografice şi mineralogice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ioana Vlasiu, Alexandru Ţipoia şi Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
George Ţipoia, Alexandru Ţipoia şi simfonia fantastică a operei sale . . . . . . . . . . . . . . . 59

CulTuRĂ şI CIVIlIZAŢIE
Alexandru Surdu, probleme perene şi concepte deschise în istoria filosofiei . . . . . . . . 62

ISTORIOgRAFIE
Alexandru Zub, Istorici români în căutarea Europei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

EVENIMENTE INTERNAŢIONAlE
Nicolae Anastasiu, Resursele energetice neconvenţionale în dezbatere
la Conferinţa internaţională de la Varşovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

IN MEMORIAM
gleb Drăgan (1920–2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

CRONICA VIEŢII ACADEMICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

ApARIŢII lA EDITuRA ACADEMIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

gHID pENTRu AuTORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3
.
Sesiunea ştiinţifică „Regele Carol I“

Regele Carol I în Academia Română*


Acad. Ionel-Valentin Vlad
Preşedintele Academiei Române

În viața popoarelor există personalități emble-


matice, care și-au pus amprenta asupra dezvoltării
unei întregi epoci. O asemenea personalitate pro-
vidențială a fost Regele Carol I. În lunga sa domnie,
România a cunoscut o perioadă de profunde înnoiri
în interior și de afirmare ca un stat respectat în
exterior. Așa cum a promis în momentul în care a
pășit pe pământul noii sale patrii, de a deveni român,
Regele Carol I s-a dovedit, de-a lungul întregii sale
domnii, prin toate actele sale, că a fost un suveran
român, strâns legat de țara în fruntea căreia se afla,
pe care a știut să o cârmuiască cu înțelepciune, tact
și multă diplomație.
A fost preocupat de dezvoltarea economiei și de
modernizarea instituțiilor statului, a învățământului
de toate gradele, de sprijinirea culturii și artei, de
schimbarea statutului internațional al României,
devenită stat independent, de sine stătător.
Una dintre instituțiile care s-au bucurat de
atenția și de sprijinul Regelui Carol I a fost Acade-
mia Română.
Treboniu Laurian au fost numiți în Societatea Aca-
După cum se știe, la 1 aprilie 1866, la capătul
demică Română, poartă semnătura Domnitorului
unor eforturi susținute, Locotenența Domnească
Carol I. Acesta, la rândul său, avea să devină, la 15
semna decretul de întemeiere a Societății Literare
septembrie 1867, cel dintâi membru de onoare și
Române, devenite, în scurt timp, Societatea Acade-
protector al instituției academice. Din acest
mică Română, iar din 1879 Academia Română.
moment, legăturile dintre Societatea Academică
Peste numai o lună, la 10 mai 1866, Principele Carol
Română, ulterior Academia Română, și suveranul
de Hohenzollern-Sigmaringen depunea jurământul
țării au fost deosebit de strânse.
ca principe domnitor al României.
Încă de la începutul domniei, noul suveran s-a Văzând în instituția academică „un izvor pentru
interesat îndeaproape de tânăra instituție academică știință, pentru limbă și istoria noastră națională”,
a țării. La numai două luni de la sosirea sa în țară, Domnitorul, iar din 1881 Regele Carol I, s-a intere-
avea să semneze cel dintâi decret ce viza com- sat îndeaproape de activitatea Academiei Române, a
ponența Societății Literare, aflate în plin proces de sprijinit-o moral și material, convins fiind că
constituire, pentru ca, peste un an, să-și pună sem- prosperitatea țării nu putea fi asigurată decât prin
nătura pe un alt decret similar. Actele prin care Vasi- formarea unei elite culturale. Demn de remarcat este
le Alecsandri, Costache Negruzzi, Ion Heliade- și faptul că mulți dintre sfetnicii săi apropiați erau
Rădulescu, C.A. Rosetti, Titu Maiorescu, August membri ai înaltului for academic. În pofida progra-

* Alocuţiune susţinută la Sesiunea ştiinţifică „Regele Carol I. 175 de ani de la naştere – 100 de ani de la moarte“
(6 octombrie 2014, Aula Academiei Române) 5
mului său deosebit de încărcat, Regele Carol I și-a Regele Carol I și-a înscris totodată numele prin-
făcut întotdeauna timp pentru a asista la ședințele tre cei mai de seamă donatori ai Academiei Române.
Academiei Române, în care se dezbăteau probleme Începutul făcut în 1884, când a hotărât să suporte
legate de limba română sau se prezentau discursuri financiar alcătuirea dicționarului limbii române –
de recepție ce tratau diverse aspecte ale științei și Etymologicum magnum Romaniae –, a fost conti-
culturii. În același timp, Regele Carol I și-a onorat nuat. În 1893 a susținut material apariția celor șase
titlul primit de membru al înaltului for academic, volume ale sintezei lui A.D. Xenopol, Istoria româ-
prezentând el însuși câteva comunicări, toate ținute nilor din Dacia Traiană, pentru ca în 1900 și 1901
într-o frumoasă limbă română, pe care și-a însușit-o să doneze Bibliotecii Academiei câteva documente
imediat după sosirea sa în țară cu sprijinul unuia istorice importante.
dintre membrii fondatori ai Societății Academice, Prețuirea acordată permanent Academiei Ro-
filologul August Treboniu Laurian. mâne, grija pentru bunul mers al lucrărilor ei răz-
Considerând limba română „o adevărată po- bat cel mai bine însă din Testamentul său scris în
doabă a neamului românesc”, în 1884 a propus mem- 1899, considerat de Nicolae Iorga „așa de măreț în
brilor Academiei alcătuirea unui dicționar, care urma simplicitatea sa și așa de uman în rezerva sa re-
să fie, după propria expresie, „un fel de «Etymologi- gală”, sau, după cum îl caracteriza un alt membru
cum magnum Romaniae», conținând toate cuvintele al înaltului for, scriitorul și diplomatul Duiliu Zam-
vechi, cari altmintrelea vor fi pierdute pentru firescu, „una din cele mai frumoase pagini de
generațiile viitoare: «verba volant, scripta manent»“. literatură și pilde de smerenie sufletească, de
În calitatea sa de protector și de președinte de înălțare de cuget și de dragoste de țară”. Regele
onoare, Regele Carol I a avut o contribuție impor- Carol I a lăsat Academiei Române o treime din
tantă la mutarea, în 1898, a Academiei Române din averea sa pentru publicațiile ei, între care se afla și
Palatul Universității, în care funcționase vreme de „cartea graiului românesc”, Dicționarul limbii
trei decenii, în casele Cesianu-Zaleski din Calea române, coordonat, între 1906 și 1944, de Sextil
Victoriei, unde își desfășoară și astăzi activitatea. Pușcariu.
Grija manifestată de Regele Carol I în vederea Pentru opera de adevărat ctitor, pentru continua
asigurării succesiunii dinastice s-a manifestat și în ocrotire de care s-a bucurat, pentru sprijinirea con-
Academia Română, el introducându-l pe Principele stantă a monumentului ridicat limbii române, ca și
moștenitor Ferdinand în atmosfera academică, cei pentru ultima danie făcută publicațiilor ei, Acade-
doi reprezentanți ai Casei Regale a României luând mia Română păstrează mereu vie memoria Regelui
parte la unele ședințe importante. Mai mult decât Carol I, cel dintâi președinte de onoare și protector,
atât, Regele Carol I a reușit să-i insufle nepotului dar și unul dintre marii ei generoși, aducându-i pri-
său dragostea pentru limba română, pe care a culti- nosul ei de recunoștință.
vat-o într-un mod desăvârșit. Devenit membru de Testamentul Regelui României ne lasă moște-
onoare la doar zece zile după ce Academia Română, nitori ai marilor acte de cultură făcute de Carol I
aflată sub conducerea ilustrului om politic Mihail pentru poporul român. Destinele Casei Regale și ale
Kogălniceanu, îl alesese în rândurile ei pe viitorul Academiei Române se împletesc în decursul unei
rege al Italiei, Victor Emmanuel al III-lea, Princi- istorii făurite împreună și ne amintesc continuu de
pele moștenitor Ferdinand și-a onorat, alături de felul în care se poate construi o Țară modernă și
Regele Carol I, titlul primit, participând la unele prosperă. Să păstrăm deviza Regelui Carol I: „Totul
ședințe ale înaltului for. pentru țară, nimic pentru mine”.

6
Bilanţul unei domnii*
Acad. Dan Berindei

Au trecut o sută de ani de la despărţirea români- Hohenzollern-Sigmaringen pe tronul ţării, trecându-se


lor de primul lor rege. Printre ctitorii României cu tact, dar şi cu îndrăzneală, peste opoziţia unora
moderne, Carol I ocupă o poziţie aparte. El s-a ală- dintre marile puteri. Tânărul principe, destinat unei
turat prin faptele sale fruntaşilor naţiunii într-un cariere militare, a acceptat invitaţia care i s-a făcut şi
moment esenţial al existenţei ei şi a fost catalizato- trebuie subliniat faptul că a fost singurul prinţ străin
rul, îndrumătorul, arbitrul unor procese memorabile care a reuşit să aibă în această parte a Europei nu
pe care s-a întemeiat construcţia statului naţional. numai o domnie statornică, dar şi să fie întemeietor
Tot ceea ce a avut loc în cursul a mai bine de un veac de dinastie. El şi-a găsit o nouă patrie, iar românii
merită nu numai cinstire, dar ar trebui să provoace şi-au văzut încununat de succes un proiect naţional,
dorinţă de imitare noilor generaţii. Românii genera- decisiv pentru existenţa României moderne.
ţiilor perioadei de făurire a statului modern s-au Carol I a avut o foarte lungă domnie şi a adus
implicat şi au contribuit prin muncă şi jertfă la con- contribuţii hotărâtoare la ridicarea ţării. A fost dom-
struirea României. Când se vor trezi şi românii zile- nitor şi apoi, din 1881, rege constituţional, a fost
lor noastre şi îşi vor îndeplini datoria? arbitrul vieţii politice şi, în bună măsură, prin com-
Regele Carol a preluat domnia într-un moment portamentul său, un educator al naţiunii în ansam-
hotărâtor pentru România. Cu şapte ani mai înainte blul ei. Trebuie să-i fim recunoscători nu numai pen-
începuse procesul de edificare, prin voinţa şi fapta tru înfăptuirile rodnicei sale domnii, dar înainte de
românilor realizându-se Unirea Principatelor şi, toate pentru tactul şi înţelepciunea sa, pentru felul în
totodată, iniţiindu-se un proces extraordinar de care i-a înţeles pe români şi s-a integrat spiritual
modernizare şi de aliniere la statele mai avansate. mentalului lor.
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza se aflase în pri- Regele a avut un rol decisiv în dezvoltarea vieţii
mele rânduri ale reformatorilor. Fusese iniţiat proce- politice a României. El a înţeles anumite specifici-
sul de unificare multiformă a statului, a instituţiilor tăţi, a corectat comportamente inadecvate, a contri-
sale, se recuperase prin secularizare aproape un sfert buit la aducerea elitelor politice reale la parametrii
dintr-un teritoriu înstrăinat, se realizase reforma din ţările înaintate, s-a străduit să explice ceea ce
agrară şi un şir de reforme fundamentale înnoitoare. părea interlocutorilor din afară nepotrivit, având în
Dar, programul adoptat în 1857 de cele două adunări ansamblu o funcţie esenţială în integrarea României
ad-hoc prevăzuse şi chemarea în fruntea ţării a unui printre statele mijlocii ale continentului. Foarte
principe străin, care să se implice în delicatele ope- important a fost rolul său de educator al vieţii poli-
raţii de reformă şi, totodată, să contribuie la dobân- tice. Dăruia ceasuri oamenilor politici, pentru a evi-
direa unui nou statut internaţional al ţării. denţia importanţa punctualităţii. Şi nu lipsit de
În locul lui Alexandru Ioan Cuza, abdicat la însemnătate era modul său de a saluta pe interlocu-
11/23 februarie 1866, s-a pus problema chemării tori, cărora le dădea mâna cu parcimonie, utilizând
unui principe străin, care să corespundă cerinţelor un număr mai redus de degete, în funcţie de locul pe
românilor şi care să ajute la integrarea României care el îl atribuia în societate celui în cauză, puţini
printre ţările independente ale Europei şi, evident, fiind cei cărora le dădea întreaga mână. Dar cea mai
la afirmarea ei. Au urmat câteva luni de încercări, importantă trăsătură era refuzul său de a se implica,
când imperiile limitrofe au pus şi ipoteza desfacerii luând partea uneia sau alteia dintre forţele politice.
Unirii, până când, acţionându-se hotărât, s-a reali- Ţara a fost în general prosperă în perioada dom-
zat un nou fapt, cel al aducerii principelui Carol de niei sale. Era o vreme când România putea încă să

* Alocuţiune susţinută la Sesiunea ştiinţifică „Regele Carol I. 175 de ani de la naştere – 100 de ani de la moarte“
(6 octombrie 2014, Aula Academiei Române) 7
se laude că era grânarul Europei şi, de asemenea, puteri ca printr-o hotărâre a lor să acorde României
când bogăţia petrolului îşi dădea pe deplin roadele. o schimbare de statut internaţional şi când acest
Statul era prosper, dar, în acelaşi timp, se putea lucru nu s-a putut realiza, s-a angajat în greaua
vorbi de bunăstare la nivelul societăţii. Industria a încercare a Războiului de Independenţă. Atunci a
cunoscut dezvoltare, ţara a fost dotată cu o reţea de fost momentul în care sudura dintre monarh şi ţară
căi ferate, oraşele şi-au schimbat treptat înfăţişarea, s-a desăvârşit. Comandant suprem al Frontului de
Bucureştiul a devenit micul Paris, epitet pe care i l-au Vest, regele Carol I a trecut Dunărea şi a stat neclin-
dat străinii. Mai în urmă a rămas lumea satelor, ceea tit în mijlocul ostaşilor şi ofiţerilor. Ţara l-a preţuit,
ce a dus la grave frământări sociale. A fost, poate, mai ales că în perioada imediat următoare, când s-a
singura neîmplinire a acestei domnii-model. pus problema recunoaşterii de către marile puteri a
Regele Carol a înţeles, ca puţin alţii, deosebita statutului de independenţă şi a apărut şi problema de
importanţă a culturii şi şi-a dat întreg concursul, noi hotare, domnitorul şi-a arătat deplina sa atitu-
contribuind personal la afirmarea culturală a ţării. dine pe poziţiile intereselor naţionale. Instaurarea
De la începutul domniei – când a acceptat să fie pro- regatului, în 1881, a fost o legitimă răsplată, un dece-
tectorul Societăţii Academice Române – el a spriji- niu şi jumătate după preluarea înaltei sale funcţii, pe
nit personal şi cu importante contribuţii materiale care i-au oferit-o românii pentru comportamentul şi
realizarea proiectelor academice, între care un rol devotamentul său.
important l-a ocupat Dicţionarul limbii române – şi În cursul domniei sale îndelungate, s-a străduit
până la sfârşitul vieţii, având în vedere dispoziţiile să apere şi să afirme poziţia internaţională a ţării. A
sale testamentare – regele Carol I a arătat prin atitu- fost un model în această parte a Europei pentru cei-
dinea sa, deosebita însemnătate pe care o are Acade- lalţi şefi de state, bucurându-se totodată de respectul
mia Română în viaţa României. Întreaga sa atenţie conducătorilor imperiilor vremii, străduindu-se să
s-a îndreptat şi către cele două universităţi, pe care aibă – el şi ţara – relaţii echilibrate şi neantagonice
le-a sprijinit în mersul lor înainte şi în procesul inte- cu micii şi marii vecini. Prin purtarea sa a contribuit
grării şi afirmării lor europene. Oamenii de ştiinţă şi în mare măsură la o afirmare a României în Europa
cultură au beneficiat de sprijinul său; în vremea sa a vremii. Declaraţiile şi luările sale de poziţii în pro-
avut loc afirmarea internaţională a unui şir de perso- blemele vremii au fost echilibrate, demne şi evitând
nalităţi remarcabile, adevărate podoabe ale statului stări conflictuale.
modern român, de la poetul naţional Mihai Emi- Tensiunile apărute în relaţiile cu Rusia, în urma
nescu la istoricii Hasdeu, Xenopol, Iorga şi Pârvan, reanexării de către aceasta a sudului Basarabiei, izo-
la filosofii Titu Maiorescu şi Vasile Conta, la fizi- larea diplomatică la care ajunsese România, au
cieni sau chimişti, ca Ştefan Procopiu şi Nicolae impus adeziunea ei la Tripla Alianţă. Regele, avân-
Teclu, la biologi, precum Grigore Antipa şi Emil du-l alături pe Ion C. Brătianu, a fost partizanul
Racoviţă, la marele constructor Anghel Saligny, la acestei acţiuni politice, care a fost realizată în 1883.
geonomi, ca Grigore Cobălcescu, Ludovic Mrazec, Regele, născut german, aparţinând unei mari familii
Simion Mehedinţi, la inventatori, ca Traian Vuia şi germane, avea un legitim ataşament faţă de Germa-
Aurel Vlaicu, la medici, ca Victor Babeş şi Gheor- nia, dar nu trebuie să vedem în acest mare monarh
ghe Marinescu, la matematicianul şi reformatorul un instrument al politicii germane, atunci întruchi-
Spiru Haret, la economistul P.S. Aurelian, la etno- pată mai ales în puternicul şi înzestratul cancelar
graful Simion Florea Marian, la Ciprian Porumbescu Bismarck. La 10 mai 1866, el a jurat credinţă noii
şi la marele George Enescu în domeniul muzicii. O sale patrii şi trebuie evidenţiat astăzi, la un veac
salbă de personalităţi a beneficiat de înţelegerea şi după dispariţia sa, că şi-a respectat pe deplin cuvântul.
sprijinul unui mare rege, care a acordat culturii locul Ca rege, el a slujit fără şovăială România, dar
deplin cuvenit. sentimentele dominante din prima parte a vieţii l-au
De la suirea sa pe tron, domnitorul Carol a fost însoţit şi în a doua parte. Credea în forţa Germaniei
preocupat de locul pe care România trebuia să-l aibă şi considera că armata ei era de neînvins. Adeziunea
în cortegiul statelor lumii şi, în primul rând, a dorit României la Tripla Alianţă a însemnat, pentru el,
schimbarea statutului ei internaţional, înlăturarea mai ales alianţa cu Germania, mare putere care nu
suzeranităţii Imperiului otoman. A reuşit, prin com- era învecinată cu România şi care o putea sprijini în
portament şi demnitate, să nu îngăduie nicio lezare integrarea ei europeană. Deşi adeziunea României şi
8 a drepturilor ţării, s-a străduit să convingă marile mai ales reînnoirile tratatului secret (ultima reîn-
noire a avut loc chiar în anul 1913), care uneori au opinia majorităţii. Au urmat zile triste, el asistând cu
impus schimbarea guvernelor, au pricinuit momente inima grea la ceea ce i se părea năruirea operei sale.
neplăcute, această alianţă a fost un număr de decenii Dar, esenţial a fost că s-a supus dorinţei ţării, deşi i
o necesară pavăză a ţării. Când a izbucnit Primul se părea greşită şi avea un sentiment de amărăciune.
Război Mondial, împrejurările nu mai erau cele din Şi acum, ca şi în întreaga sa domnie, şi-a împlinit
1883, iar România se afla într-o etapă decisivă a însă datoria, cu scrupulozitate, neţinând seama de
istoriei ei, când se apropia momentul desăvârşirii sentimentele sale.
hotarelor naţionale. Regele nu era străin acestui Nimeni n-a sintetizat mai bine răsunetul pe care
ideal, întregirea el o vedea înfăptuită în vremea l-a avut încetarea din viaţă a regelui Carol decât I.G.
dinastiei lui, dar pentru acel moment, era convins că Duca. „În public – scria el în Amintirile sale politice
şansele conflictului erau de partea Triplei Alianţe,
– mai ales printre oamenii de rând, moartea Rege-
considerând armata germană invincibilă.
lui a făcut o adâncă impresie. Lumea îl plângea şi îl
După o lungă domnie, a venit şi momentul deci-
regreta sincer. (...) Ca şi cum conflictul din ultimele
siv al sfârşitului unei vieţi de dreaptă împlinire, când
luni nu existase niciodată, ca şi cum nu lăsase în
despărţirea a fost dureroasă pentru monarh. Între el
spiritul public nicio urmă, niciun resentiment. Ţara
şi ţara pe care o cârmuise cu eficienţă a intervenit o
nepotrivire. În Consiliul de Coroană, regele a avut nu voia să-şi aducă aminte decât de acei 48 de ani
de partea sa doar pe Petre P. Carp, susţinând intrarea în cursul cărora Regele Carol o cârmuise cu price-
în luptă a României alături de Tripla Alianţă, care pere, cu înţelepciune şi de atâtea ori cu strălucire.
pentru monarh era singura care putea învinge. Cei- Era un Rege cu minte, mari fapte s-au săvârşit sub
lalţi participanţi se pronunţaseră pentru neutralitate, el, cine ştie dacă urmaşul său va putea domni cu
majoritatea, în frunte cu primul ministru Ion I.C. acelaşi folos pentru ţară? Aceste cuvinte se auzeau
Brătianu, având în minte ulterioara intrare în război pretutindeni şi se repetau sub forme diferite.“
a ţării, dar de partea Triplei Înţelegeri. Pentru regele Aceste aprecieri sunt deplin valabile şi justifi-
Carol a fost dureros, dar el a înţeles să-şi facă dato- cate şi astăzi la centenarul sfârşitului său. Cinste
ria de monarh constituţional şi a acceptat resemnat unui mare rege!

Actul proclamării Regatului României


9
Regele Carol I –
primul protector şi preşedinte de onoare
al Academiei Române*
Acad. Dan Berindei
Acad. Păun Ion Otiman
Dorina Rusu**

Acum, când evocăm împlinirea a 175 de ani Nu toate instaurările de dinastii străine au avut
de la naşterea şi 100 de ani de la trecerea la cele succes în această parte a continentului, dar de data
veşnice a Majestăţii Sale Carol I, primul Rege al aceasta, românii au avut şansa ca principele să fie o
României şi întâiul protector şi preşedinte de personalitate de excepţie. Principele Carol s-a dove-
onoare al Academiei Române, considerăm că dit a fi un tânăr înţelept, format de un părinte cu
introducerea cea mai potrivită în lucrarea de vederi moderne. El a trecut cu bine prin dificila
faţă, prin care prezentăm legătura strânsă între „probă de foc“ a începuturilor şi sudura s-a produs
Regalitate şi Academie, o putem face prin cuvân- între cel nou venit şi ţara pe care fusese chemat s-o
tarea rostită de Majestatea Sa Mihai I, Regele cârmuiască.
României: Timp de peste 80 de ani dinastia pe care el a înte-
„La aniversarea Academiei, se înfăptuieşte o meiat-o s-a aflat în fruntea României şi în timpul ei
reparaţie istorică, prin reluarea legăturii dintre s-au dus mai departe reformele modernizatoare din
Regalitate şi Academie. Mă bucur că, peste vicisi- vremea domniei rodnice a lui Alexandru Ioan Cuza.
tudinile timpului, atât Casa Regală, cât şi instituţia România a dobândit independenţa, domnitorul
academică au rezistat, rămânând simboluri trai- demonstrându-şi integrarea sa în noua patrie pe
nice ale valorilor româneşti. câmpurile de luptă din Peninsula Balcanică. Ţara
Refăcându-se legătura istorică, sper ca îm- s-a afirmat, în afara imperiilor care aveau să piară,
preună să recâştigăm locul României şi în dome- ca fiind cel mai de seamă stat al zonei.
niul cultural, artistic şi ştiinţific, aşa cum am În istoria modernă a poporului român, cele două
făcut-o deja în cel militar şi politic. instituţii fundamentale – una reprezentând însuşi
Astfel, vom pune în valoare marele potenţial statul – Casa Regală a României –, cealaltă ceea ce
uman în sprijinul dezvoltării europene a ţării noas- avea mai valoros cultura şi ştiinţa naţională – Aca-
tre”1. demia Română – şi-au legat strâns destinele. Am-
MIHAI I DE ROMÂNIA bele au luat fiinţă în acelaşi an, 1866, şi şi-au înce-
tat existenţa aproximativ la aceeaşi dată: Casa Re-
Pentru România, anul 1866 a fost cel al unor gală la 30 decembrie 1947, odată cu abdicarea for-
mari începuturi. S-a realizat atunci, prin voinţa ţată a Regelui Mihai I, Academia Română la 6 iunie
românilor, un nou fapt împlinit. Ultimul dintre dezi- 1948, când a fost transformată în instituţie a statului,
deratele fundamentale ale Adunărilor ad-hoc din cu denumirea de Academia Republicii Populare
1857 s-a văzut tradus în viaţă. În fruntea ţării a fost Române. Aşa cum, pe bună dreptate, a afirmat acad.
adus un principe străin, ca un arbitru modernizator Dan Berindei, „Majoritatea celor 81 de ani dinastici
al vieţii publice şi totodată ca o preţioasă curea de a coincis cu ascensiunea şi afirmarea istorică a
transmisie către Occident. ţării. Cei patru regi – Carol I, Ferdinand I, Carol al

* Sinteză a cărţii „Academia Română şi Casa Regală a României – două destine paralele 1866–1947/1948“,
Editura Academiei Române, 2013
10 ** Consilierul preşedintelui Filialei Timişoara a Academiei Române
II-lea şi Mihai I – s-au înscris în istoria noastră, fie- atunci ale ţării: folcloristul şi istoricul literar buco-
care cu însuşirile lui, iar rezultanta a fost, neîndo- vinean Ioan G. Sbiera, numit în locul demisionatului
ielnic, pozitivă. În timpul domniilor lor, România a Ambrosiu Dimitrovici. Acest act a marcat începu-
cunoscut un amplu proces de modernizare, şi-a tul unei perioade lungi de colaborare deosebit de
schimbat statutul internaţional, devenind stat inde- strânsă între tânăra instituţie academică şi tâ-
pendent şi şi-a aşezat hotarele în limitele teritoriilor năra familie domnitoare a ţării.
naţionale. Fiecare monarh a avut un rol bine definit, Din păcate, cel de-al doilea decret ce viza insti-
determinat de condiţiile şi necesităţile istorice ale tuţia academică, pe care şi-a pus semnătura domni-
momentului şi de propria-i personalitate”2. torul – cel din 11 iulie 1866 – s-a referit la amânarea
Fiecare rege s-a dovedit iubitor şi sprijinitor al inaugurării lucrărilor Societăţii Literare. Măsura a
culturii şi artei. În acest context, suprema instituţie fost luată atât din cauza izbucnirii unei puternice
de cultură şi de ştiinţă a ţării, Academia Română, epidemii de holeră, cât şi a atitudinii ostile a Impe-
s-a bucurat de o atenţie aparte, aceasta ştiind, la riului habsburgic faţă de participarea membrilor
rându-i, să-şi ocrotească protectorii şi binefăcătorii Societăţii Literare Române din provinciile româ-
regali. De-a lungul celor peste opt decenii de exis- neşti supuse acestuia la lucrările noii instituţii de la
tenţă paralelă, legătura dintre cele două instituţii s-a Bucureşti.
dovedit pe cât de strânsă, pe atât de benefică pentru Societatea Literară Română a fost convocată,
afirmarea poporului român între popoarele demne, tot prin decret domnesc, semnat de Carol, pentru
civilizate şi cultivate ale Europei. data de 1 august 18674. Şi pentru a se conforma
regulamentului pentru constituirea noii societăţi, la
Începuturile 2 iunie 1867 domnitorul ţării, printr-un alt decret
Anul 1866 a reprezentat în istoria poporului (nr. 892) a completat numărul membrilor Societăţii
român un an cu profunde semnificaţii: pe de o parte, cu reprezentanţii Moldovei (Vasile Alecsandri, Cos-
marca sfârşitul unei epoci – cea a domniei lui Ale- tache Negruzzi şi Vasile Alexandrescu-Urechia) şi
xandru Ioan Cuza, iar, pe de alta, începutul alteia ai Ţării Româneşti (Ion Heliade-Rădulescu, August
noi, inaugurată de urcarea pe tronul României a Treboniu Laurian, Constantin A. Rosetti, Ioan C.
principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen şi, Massimu), cărora, la 20 iulie, li s-au alăturat Titu
odată cu acest moment, a unei dinastii care avea Maiorescu şi Nicolae Ionescu, înlocuindu-i pe C.A.
să-şi pună amprenta timp de opt decenii asupra ţării. Rosetti şi Dimitrie Cozacovici, demisionaţi.
Anul 1866 avea să mai consemneze încă un eve- Aşa după cum afirma Nicolae Iorga, „La sosirea
niment deosebit: înfiinţarea Societăţii Literare (Aca- pe pământul românesc, la 10 mai 1866, a mirelui
demice) Române, devenită, peste numai 13 ani, dorit şi aşteptat al ţării, Regele Carol Întemeietorul
Academia Română. Toate aceste mari acte ale anu- găsise aproape gata pregătirile pentru înfiinţarea
lui 1866 au avut o puternică legătură între cele două întâiei instituţii culturale pentru întreg neamul
instituţii fundamentale ale României, influenţân- românesc din toate ţinuturile şi de sub toate stăpâ-
du-se şi susţinându-se reciproc. nirile. Prin două decrete ale domnitorului au fost
La 10 mai 1866 pe tronul ţării a urcat principele numiţi cei din urmă membri şi s-a dispus convoca-
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, „personalitate rea în capitala ţării a întâiei adunări pentru anul
puternică, înzestrată cu o educaţie rigidă, cu simţul 1867. Prin aceasta – sublinia marele istoric – se
datoriei şi corectitudine, dând dovadă, de aseme- făcuse pasul întâi pentru înfiinţarea acestei Acade-
nea, de un mare ataşament faţă de misiunea ce i se mii şi se pusese întâia piatră de temelie văzută a
încredinţase, aceea de cap al ţării de la Dunăre şi unităţii naţionale culturale, menită să pregătească
Carpaţi”3, calităţi care pot fi regăsite în toate actele pe cea politică”5.
sale, ca şi în toate raporturile cu principalele institu- un act de o mare însemnătate, ce poartă sem-
ţii ale ţării, între care, la loc de frunte, s-a situat, fără nătura domnitorului ţării, îl reprezintă, fără
îndoială, Societatea Literară Română. îndoială, Înaltul decret 749 din 29 martie 1879,
La 11 iulie 1866, principele Carol de Hohenzol- când „Carol I, prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa
lern-Sigmaringen a dat primul său decret privitor la naţională, domn al românilor”, a semnat acest
componenţa Societăţii Literare Române şi, semnifi- decret prin care a sancţionat legea de transfor-
cativ, acesta se referea, de asemenea, la un repre- mare a Societăţii Academice Române în Acade-
zentant al românilor de dincolo de graniţele de mia Română6, adică într-o instituţie cu „o poziţie 11
mai stabilă, un cerc de lucrări mai întins, o activi- acela de Academie naţională, în care s-au regăsit,
tate mai continuă”7. Conform acesteia, „Societatea împreună, intelectuali nu numai din Regat, ci de pe
Academică Română se declară Institut Naţional cu întreg teritoriul românesc sau unde trăiesc intelec-
denumire de Academia Română”, al cărei scop era tuali români de elită.
„cultura limbei şi a istoriei naţionale, a literelor, a La 27 mai 1879, membrii Academiei Române
ştiinţelor şi frumoaselor arte”. La art. 3 se specifica au prezentat Domnitorului Carol, la palatul
faptul că „Academia Română este şi rămâne per- Cotroceni, sentimentele lor de recunoştinţă pen-
soană morală şi independentă în lucrările sale de tru sprijinul acordat până atunci, rugându-l,
orice natură. Ea singură se organiză, îşi face regu- totodată, să accepte preşedinţia de onoare: „Aca-
lamente şi-şi administră averea sa prezinte şi vi- demia Română – arăta în cuvântul său preşedintele
itoare”8. Aşa după cum afirma mai târziu Alexandru înaltului for, Ion Ghica – pătrunsă de recunoştinţă
Lapedatu, „Legea prin care Academia Română a pentru solicitudinea ce Alteţa Voastră a arătat aces-
fost înălţată la acest rang era nu numai recunoaşte- tei instituţiuni, vine astăzi cu cel mai profund res-
rea meritelor pe care ea şi le-a câştigat în cei 13 ani pect să-şi exprime sentimentele sale de gratitudine.
de existenţă anterioară, dar, totodată, baza morală Ideea fundamentală de a face ca limba să fie una,
şi naţională pe care urma să se dezvolte, cu spriji- precum una este şi viaţa naţională în noul stat
nul statului, însă în mod absolut autonom, prin acti- român, a dat naştere Societăţii Academice Române.
vitatea membrilor săi, cei mai de seamă reprezen- Cultura spiritului în toate ramurile activităţii sale
tanţi ai vieţii culturale româneşti de atunci şi de mai face gloria naţiunilor civilizate, glorie care mă-
apoi”9. soară după urmele de lumină ce lasă din genera-
ţiune în generaţiune, în litere, în ştiinţe, în arte, ca
Regele Carol I – membru de onoare şi în vitejie. Ca mai toate cugetările naţionale –
al Academiei Române arăta el în continuare – şi aceasta a fost rezervată
Sprijinul acordat Societăţii Academice de Dom- domniei Mării Tale a o realiza”. Ion Ghica a subli-
nitorul Carol, încă de la venirea sa în ţară, a fost răs- niat, în continuare, rolul jucat de domnitorul Carol
plătit cu numirea, la 15 septembrie 1867, ca membru în transformarea Societăţii Academice în Academie.
onorar al instituţiei academice, calitate primită cu „Noi, membrii acestei instituţiuni – îşi încheia pre-
bucurie de domnitor, cu promisiunea „de a protege şedintele din acea vreme cuvântul – venim dar res-
Societatea Literară şi a-i da tot concursul”, urân- pectuos a exprima sentimentele sale de gratitudine
du-i „cea mai mare prosperitate”10. înaltului nostru protector şi totodată a ruga pe suve-
ran a primi preşedinţia de onoare a Academiei
Regele Carol I – primul protector Române”12. Domnitorul Carol I, membru de onoare
şi preşedinte de onoare al Academiei Române şi protector al înaltei instituţii academice încă din 15
În statutele Academiei Române s-a înscris, la art. septembrie 1867, a acceptat cu bucurie cinstea care
29, o prevedere de mare însemnătate pentru viitorul i se făcea de a se afla, ca preşedinte de onoare, în
fruntea Academiei Române, pe care o vedea ca „un
instituţiei academice: „Alteţa Sa Regală Domnul
izvor pentru ştiinţă, pentru limbă şi istoria noastră
românilor, protector al Academiei Române, este
naţională”13.
preşedintele ei onorar”11.
Începutul făcut de Carol I a fost continuat,
Pusă sub înaltul patronaj domnesc şi, din anul
toţi suveranii României – Ferdinand I, Carol al
1881, regal, importanţa instituţiei academice a spo-
II-lea şi Mihai I – au devenit, la urcarea pe tronul
rit, înscriindu-se în rândul instituţiilor similare din ţării, protectori şi preşedinţi de onoare ai Acade-
Europa care, prin însăşi denumirea lor, reflectau sta- miei Române.
tutul lor: Academia Regală de Ştiinţe din Suedia,
Academia Regală de Ştiinţe a Prusiei, Academia participarea permanentă a Regelui Carol I
Regală din Londra, Academia Regală de Ştiinţe şi la lucrările Academiei Române
Litere Frumoase din Bruxelles etc. Şi chiar dacă Încă de la începutul domniei sale, Carol I a fost
instituţia academică de la Bucureşti nu şi-a adăugat interesat de cultura ţării sale adoptive, dar, mai cu
niciodată titlul de „regală“ – până în 1881, după cum seamă, de limba română. Cu prilejul comemorării de
s-a arătat mai înainte, nici nu o putea face – aceasta către Academia Română a trecerii unui veac de la naş-
12 s-a datorat caracterului ei aparte, care o singulariza, terea primului suveran al ţării, Regele Carol al II-lea
afirmă: „A crezut şi bine a crezut că limba este darul spilcuind graiul după diverse dialecte ale poporu-
cel mai scump ce-l poate avea o naţiune; limba e lui român”, ceea ce a făcut să depăşească puterile
asemenea unor moaşte sfinte, care trebuesc păstrate unui singur om, chiar dacă era vorba de unul dintre
cu o grijă religioasă, căci ea este afirmaţiunea cea cei mai mari învăţaţi enciclopedişti români. Cu
mai vie a continuităţii, a unităţii şi a vieţii unui mâhnire şi îngrijorare, totodată, Regele Carol I
neam”14, temându-se „de influenţe otrăvitoare venite constata că, nici după şapte ani de la lansarea pro-
dintr-un mediu necorespunzător tradiţiei naţionale”, iectului său, acesta nu a fost finalizat, sperând să-l
având, totodată, credinţa justificată că „Academiei îi poată vedea, totuşi, terminat pentru „a arăta lumei
revine datoria de a priveghia la menţinerea limbii în
învăţate ce comori însemnate de cuvinte felurite şi
cadrul cât mai tradiţional, a frâna unele tendinţe
de cugetări înalte şi frumoase sunt ascunse în
nepermise de a invada această comoară cu cuvinte
limba şi literatura noastră. Această operă, odată
ce n-au niciun rost”15.
sfârşită – spera Suveranul – va rămânea un monu-
ment nepieritor”17.
La jubileul de 25 de ani de la înfiinţarea Acade-
miei Române, Regele Carol I a ridicat un adevărat
imn de slavă limbii şi literaturii române. Mărturisind
că în momentul în care a venit pentru prima oară în
cadrul Societăţii Academice Române cunoştea
„puţin limba română”, fermecat de frumuseţea şi
bogăţia ei, de-a lungul anilor „a îmbrăţişat-o cu
atâta căldură şi dragoste”. Din cuvântul rostit la 1
aprilie 1891, răzbate profunda cunoaştere de către
Suveran a literaturii bisericeşti, „izvor bogat al lim-
bei vechi, păstrând unitatea în scriere şi vorbire”,
„adevărată legătură între toţi românii din diferitele
ţări”, a poeziei populare, „în care se răsfrânge într-un
chip minunat acele vremuri grele ale unui trecut plin
de nesiguranţă şi durere”, a poveştilor şi legendelor,
a cântecelor şi doinelor „rămase de veacuri ascunse
în văile sălbatice ale Carpaţilor sau rătăcind prin
Regele Carol I câmpiile roditoare ale Dunărei”. Toate acestea, afirmă
Regele Carol I, „trebuie să răsune adeseori în Aca-
Ştiind că principalul obiectiv al Academiei demie spre a însufleţi lucrările sale; ele trebuie să
Române era „de a lua sub paza sa această limbă strălucească de-a pururea ca o podoabă a neamului
veche pe care poporul o înţelege şi o preţuieşte”, la românesc”18. Dădea, astfel, Regele impuls nu numai
23 martie 1884 Regele Carol I propune membrilor cercetărilor lingvistice începute de Academia Ro-
înaltei instituţii academice alcătuirea unui dicţio- mână, dar şi culegerii folclorului şi editării vechilor
nar, „un fel de «Etymologicum magnum Roma- cronici şi letopiseţe.
niae», conţinând toate cuvintele vechi, cari altmin- Preţuirea pe care Regele Carol I a acordat-o lim-
trelea vor fi perdute pentru generaţiunile viitoare: bii române răzbate şi din cuvântul de prezentare în
faţa forului academic a Principelui Moştenitor Fer-
«verba volant, scripta manent»”16. Dând curs
dinand, care a învăţat „de timpuriu frumoasa limbă
dorinţei Regelui, cu întocmirea acestei lucrări mo-
românească”, putând, astfel, să contribuie „în locul
numentale a fost însărcinat ilustrul lingvist al Aca-
înalt de unde este chemat să fie un apărător convins
demiei, Bogdan Petriceicu Hasdeu, căruia i s-a
al instituţiunilor ţării, un sprijinitor plin de râvnă şi
fixat şi un termen pentru a o finaliza: şase ani, timp
înfocat al limbei şi literaturei româneşti, pe care am
în care urma să i se pună la dispoziţie, anual, suma
îmbrăţişat-o cu atâta statornicie şi dragoste din ziua
donată de iniţiatorul proiectului. Hasdeu a gândit când numele meu a fost înscris în fruntea Acade-
lucrarea la proporţii grandioase, ca un „tezaur care miei”19.
să cuprindă totalitatea limbii române, începând de Strâns legată de limbă, istoria a constituit o altă
la monumentele cele mai vechi ale limbii scrise şi preocupare a Academiei Române încă de la înfiinţa- 13
lui Voltaire de un diplomat iscusit la minte şi cald la
suflet – arată Regele Carol I în încheierea prezentă-
rii sale –, poate fi privit ca un document istoric de
valoare pentru epoca pe care o descrie. A fost dar
pentru Mine o îndoită plăcere de a-l primi şi, apoi,
de a-l oferi Academiei”22. Cu bucuria de a-l fi pri-
mit şi prezentat, îl oferă Academiei Române pentru
îmbogăţirea colecţiei ei de documente.
În anul următor, la 7 martie 1901, Regele Carol I
a prezentat membrilor Academiei Române informa-
ţii privitoare la relaţiile internaţionale ale Moldovei
existente în corespondenţa politică a regelui, Frede-
ric al II-lea. „Deşi încă necomplete – afirma Regele
Carol I –, aceste documente revarsă totuşi o lumină
caracteristică asupra situaţiei ţării şi a Hospodari-
lor faţă de Turcia. Aceste vremuri de dureroasă
amintire, când poruncile Porţii ţineau loc de legi şi
când un vizir dispunea de viaţa Domnitorului, s-au
prelungit încă peste întâiul pătrar al secolului tre-
cut, aşa că unii din bătrânii noştri au putut fi mar-
tori la aceste fapte. Putem zice chiar că un ultim şi
slăbit răsunet al acestor trufaşe porunci viziriane a
străbătut încă Dunărea în primăvara anului 1877.
Răspunsul l-a dat armata noastră la Plevna, la
Rahova şi la Smârdan”23. Ca şi celălalt document
rea sa. De altfel, domnitorul Carol I vedea tânăra prezentat cu un an mai înainte şi acesta a fost dăruit
instituţie academică, încă din 1867, ca un „izvor Bibliotecii Academiei. „Numai prin un studiu adânc
pentru ştiinţă, pentru limbă şi istoria noastră naţio- al istoriei, generaţiile prezente şi viitoare – spunea
nală”20. el – îşi vor putea face o oglindă exactă a trecutului
Făuritor el însuşi de istorie, Carol I s-a dovedit a şi preţui în toată însemnătatea sa vrednicul loc ce şi
fi şi un bun cunoscător al istoriei, al documentelor l-a asigurat România prin patriotismul şi vitejia fii-
pe care se întemeiază orice cercetare ştiinţifică în lor săi”24.
domeniu. A demonstrat aplecarea sa spre această şti- Cea mai emoţionantă comunicare istorică pre-
inţă şi sub cupola Academiei Române. La 13 martie zentată de Regele Carol I la Academia Română a
1900, de pildă, a prezentat corpului academic un fost, fără îndoială, cea intitulată Nicopole
document inedit primit din partea unui urmaş al con- 1396–1877–1902. Subiectul nu a fost ales întâmplă-
telui d’Hauterive, fostul secretar al domnului Mol- tor. Cetatea Nicopole prezenta pentru Rege un îndoit
dovei, Alexandru Ipsilanti. „În timp de doi ani – interes: „...căci sub zidurile sale s-au strâns acele
afirmă Regele Carol I – Comitele d’Hauterive ţine legături de prietenie între Regele Sigismund al
corespondenţa politică a lui Ipsilanti, studiază sta- Ungariei şi Comitele Frederic VI de Zollern, care a
rea socială şi administraţia Moldovei şi apoi, înainte întemeiat mărirea Casei Mele, şi tot acolo, după
de a părăsi postul său, scrie pentru Hospodar car- cinci secole aproape, urmaşii lui Mircea, răzbunând
tea intitulată «Mémoire sur l’état ancien et actuel de pe strămoşii lor, au început lupta de desrobire care
la Moldavie», pe care am plăcere a vi-l aduce în ori- a întemeiat Regatul Român”25. Bun cunoscător al
ginal”21. Bun cunoscător al documentelor publicate istoriei strămoşilor săi, dar şi al poporului român,
de Academia Română în Colecţia „Hurmuzaki”, Regele Carol I prezintă diferitele faze ale bătăliei din
Regele Carol I face unele trimiteri la informaţiile 1396 şi urmările acesteia şi apoi, ca într-o oglindă,
găsite în volumul al VII-lea al colecţiei, pe care le evenimentele din anul 1877, la care a fost partici-
coroborează cu cele din manuscrisul prezentat, apoi, pant direct, în calitate de comandant al Armatei de
în amănunt membrilor Academiei. „Acest însemnat vest româno-ruse. Succint, cronologic, ca într-un
14 memoriu, scris în fermecătoarea limbă din secolul veritabil jurnal de front, sunt trecute în revistă
momentele principale ale campaniei anului 1877, lumii o pagină glorioasă; ai ridicat în lume un Regat
amintindu-se în cuvinte mişcătoare şi imaginea cetă- nou şi Europa civilizată te admiră şi te aplaudă.
ţii Nicopole, „care, de la începutul campaniei, ju- Academia Română – continua Ion Ghica – salută cu
case un rol aşa de însemnat ca singurul punct de respect şi cu mândrie pe primul Rege al României,
reazem al armatei noastre până la căderea Plev- pe protectorul şi preşedintele său, zicându-i ca Vol-
nei”26. În ultima parte a comunicării, Regele a făcut taire: «Cel întâi care fu rege, fu un fericit soldat».
o scurtă, dar deosebit de emoţionantă evocare a vizi- Măria Ta este nu numai un fericit soldat, ci şi un
tei efectuate, după 25 de ani de la evenimentele din luminător al naţiunei”28.
1877, pe locurile unde s-au dat lupte grele pentru cu- Împlinirea a 40 de ani de când Regele Carol I s-a
cerirea independenţei ţării. „Cu o emoţiune adâncă urcat pe tronul ţării a fost marcată şi de Academia
am călcat pe acest pământ stropit şi sfinţit de sân- Română, care sărbătorea, totodată, şi 40 de ani de la
gele vitejilor noştri (...) Ca la un adevărat pelerinaj înfiinţarea ei. În şedinţa solemnă, organizată cu
am mers la Griviţa spre a Mă închina, cu dragoste acest prilej la 12 mai 1906, Ioan Kalinderu, în cali-
şi veneraţiune, înaintea mormântului acestor vred- tate de preşedinte al înaltului for, aducea, în cuvân-
nici fii ai Ţării, care şi-au dat viaţa pentru neatâr- tul său, mulţumiri sprijinului acordat încă de la
narea României. Spre seară sosiam la Samovit, început de suveranul ţării: „În 1866 de-abia se arun-
unde eram primit de primarul şi populaţiunea din
case sămânţa acestei frumoase înfloriri. Instituţiuni,
Nicopole, veniţi spre a reînnoi mulţumirile lor pen-
acum măreţe, erau numai începute sau au fost create
tru desrobirea oraşului”27.
în urmă. Dintre acestea, Academia Română, înfiin-
Interesul suveranului ţării pentru activitatea des-
ţată la 1 aprilie 1866 ca Societate Literară, ocupă
făşurată de Academia Română a fost constant, înre-
primul loc şi dacă dezvoltarea literară s-a făcut
gistrându-şi prezenţa la zeci de şedinţe ale înaltu-
afară de dânsa, ea a dat un puternic avânt adunării
lui for academic, un loc aparte ocupându-le cele în
monumentelor de tot felul ale trecutului nostru şi a
care noii membri titulari îşi făceau intrarea oficială
în forul academic. prezidat la transformarea şi la adâncirea istoriei,
ridicând astfel sentimentul iubirii de neam, al iubi-
Strânsa legătură dintre Dinastie rii strămoşilor. Îndeplinind cu sfinţenie datoria lor
şi Academia Română de păstrătoare a cultului memoriei bărbaţilor mari
Momentele importante din viaţa ţării şi, deopo- ai României – spunea Ioan Kalinderu – Academia
trivă, din existenţa Academiei Române, au fost pri- aduce, în această solemnă şedinţă, prinosul ei de
lejuri dintre cele mai fericite de exprimare a legătu- recunoştinţă celor cari au ajutat-o în orice mod la
rilor existente între suprema instituţie de cultură şi realizarea misiunii ei şi bărbaţilor de stat cari au
de ştiinţă a ţării şi Dinastie. Proclamarea şi, apoi, lucrat pentru binele obştesc şi au sporit puterile
cucerirea Independenţei de stat a României la 1877, ţării... Aducem cu prilejul acestei măreţe aniversări
ridicarea statului român la rangul de Regat al Ro- – sublinia el, în continuare – prea respectuoasele
mâniei în 1881, jubileul de 40 de ani de la urcarea noastre omagii, împreună cu asigurarea unui ne-
pe tronul ţării a Regelui Carol I, desăvârşirea unită- strămutat devotament şi cu expresiunea adâncei
ţii naţionale la 1918 au fost numai câteva dintre noastre gratitudini M. S. Regelui, care a prezidat, cu
momentele importante marcate de Academia Ro- atâta înălţare de cuget, cu atâta tărie de fapte şi
mână, acestea fiind tot atâtea ocazii pentru ca insti- într-un chip atât de fericit la redeşteptarea noastră
tuţia cea mai înaltă de cultură a neamului să-şi arate naţională”29.
gratitudinea pentru întregul sprijin acordat de pro- Ca adevărate vase comunicante, legăturile dintre
tectorii ei regali. Aşa, de pildă, în ziua de 21 martie Academia Română şi Casa Regală a ţării s-au mani-
1881, o delegaţie a Academiei Române a mers la festat în ambele direcţii. Dacă suprema instituţie a
Palatul Regal pentru a-şi exprima bucuria ridicării ţării a marcat multe din evenimentele prin care a tre-
ţării la rangul de Regat. Cu această ocazie, preşe- cut România sau care priveau direct Dinastia, iar
dintele înaltului for, Ion Ghica, se adresa astfel tână- reprezentanţii acesteia au fost prezenţi la cele mai de
rului Rege: „Ai luat în mână cu credinţă şi cu iubire seamă momente din istoria instituţiei academice, în
spada română şi ai dat patriei independenţa ce per- cuvintele rostite cu diverse prilejuri au urmărit să-i
duse; astăzi ai ridicat-o la rangul la cari românii au sublinieze însemnătatea şi să-i traseze noi linii de
aspirat, combătând vitejeşte; ai săpat în cartea dezvoltare. 15
Încă de la început, domnitorul Carol, venind în „neatinsă în câmpiile roditoare ale Dunării, în pla-
mijlocul membrilor instituţiei academice, pe care-i iurile măreţe ale Carpaţilor”, la 23 martie 1884,
caracteriza drept „păzitorii tezaurelor intelectuale propunea membrilor Academiei întocmirea unui
ale României, meniţi a dezvolta şi răspândi în popor dicţionar, „un fel de «Etymologicum magnum Roma-
exemplul lor”, îşi exprimă „convincţiunea că în tim- niae»”, în care să se cuprindă „toate cuvintele vechi,
purile moderne o muncă conştiincioasă şi cugetări care altminterea vor fi perdute pentru generaţiunile
serioase sunt singure în stare a da unui stat putere viitoare”34. În scopul realizării unei asemenea
şi viaţă”30. La împlinirea unui sfert de veac de exis- lucrări, care urma să fie „foarte întinsă, poate că
tenţă, Regele arăta că dacă Academia a primit „încă nemărginită”, pentru care „patru, cinci, şase ani vor
de la întemeierea sa, ca un sfânt depozit, paza, fi trebuincioşi”, Regele Carol I anunţă că o va spri-
îngrijirea şi dezvoltarea limbei”, însărcinare de care jini financiar, oferind „în fiecare an modesta sumă
„este şi vrednică de o aşa înaltă adunare literară”, de şase mii lei”, convins fiind că „opera Academiei,
Regele Carol I îi ura „să strălucească totdeauna care-şi va ridica astfel sieşi un monument nepieritor,
prin lucrările sale, să încălzească toate inimile va fi încoronată de o izbândă fericită”35.
româneşti şi uşile sale să fie deschise pentru întâl- Generosul său gest nu s-a oprit aici. Ori de câte
niri pacinice şi lupte ştiinţifice, un teren pe care toţi ori a avut posibilitatea, Regele Carol I a susţinut
românii să poată întinde o mână frăţească”. În ace- material unele dintre lucrările membrilor Academiei
laşi timp, el ţinea să precizeze că, în pofida tinereţii Române. Aşa, de pildă, A.D. Xenopol îi mulţumeşte
ei, „deşi serbează nunta de argint, Academia Ro- public Suveranului pentru cei o mie de lei primiţi
mână trebuie să aibă un răsunet departe, peste anual pentru tipărirea celor şase volume ale sintezei
hotarele ţărei, spre a atrage în capitala României pe sale Istoria Românilor din Dacia Traiană. „Dacă
bărbaţii însemnaţi care să se încredinţeze că vechile viu să vă mulţumesc, Majestate – se adresează ma-
principate dunărene s-au transformat în un centru rele istoric, la 21 martie 1893, Regelui Carol I – este
de civilizaţie şi propăşire şi au devenit, prin vitejia întâi fiindcă aţi avut încredere în mine şi aţi făcut cu
armatei – ce a uimit lumea prin avântul său şi tăria putinţă apariţiunea unei lucrări de care poporul
sa – un stat puternic şi neatârnat, stabilit pe temelii român simţea trebuinţă; al doilea, fiindcă această
aşa de tari, încât nicio zguduire nu-l mai poate lucrare, pe care fără încurajarea Majestăţii Voastre
zdruncina”31. nu aş fi putut-o scoate la capăt, mi-a deschis porţile
celui mai înalt institut de cultură al ţării36 şi al trei-
Donaţiile Regelui Carol I lea fiindcă, făcându-mă cunoscut străinătăţei, am
către Academia Română fost însărcinat de domnii Lavisse, membru al Insti-
În activitatea ei, Academia Română s-a bucurat, tutului Franţei şi Rambaud, profesor la Universita-
încă de la început, nu numai de atenţia deosebită tea din Paris a colabora la «Histoire générale de
acordată de Suveranii ţării, dar, în egală măsură, şi l’Europe depuis le IVème siècle jusqu’à nos jours»,
de sprijinul lor concret. Chiar în prima şedinţa la pentru partea privitoare la români; astfel că printr-o
care a luat parte, la 15 septembrie 1868, Carol I a asemenea colaborare – arăta A.D. Xenopol – istoria
luat contact cu obiectivele noii instituţii, dar şi cu poporului român nu va mai fi schilodită, desfigurată
nevoile ei, pentru înfăptuirea scopurilor sale, care sau chiar trecută sub tăcere, precum a fost până
erau „limitate”, membrii Societăţii Academice, spe- acum în cărţile de istorie străine, ci va ocupa în
rând „în concursul guvernului şi în libertatea naţiu- expunerea dezvoltărei europene un loc demn, potri-
nei, care nu s-a retras niciodată dinaintea specificu- vit cu rolul pe care l-am jucat în ea”37. Prin gestul
lui pentru scopuri înalte”32. Şi tot cu această ocazie său, regele Carol I dovedeşte o profundă înţelegere
a participat la un moment deosebit: oferirea de către a necesităţii unei sinteze a istoriei poporului român
episcopul Buzăului, Dionisie Romano, a unei colec- – lucrarea a cunoscut ulterior mai multe ediţii –, des-
ţii impresionante de carte, ce a stat la temelia orga- chizându-se, totodată, şi calea unei colaborări inter-
nizării viitoarei Biblioteci a Academiei Române33. naţionale în domeniu.
Răspunzând nevoilor Academiei Române şi Prin intermediul secretarului general al Acade-
luând exemplul înaintaşilor, în anii următori şi miei Române, D.A. Sturdza, Regele Carol I a
Regele Carol I îşi va înscrie numele printre dona- îmbogăţit colecţiile Bibliotecii Academiei Ro-
torii de seamă ai supremului for de cultură al mâne cu o serie de documente deosebit de preţi-
16 ţării. Dragostea sa pentru limba română, rămasă oase, cele mai multe legate de alegerea şi de veni-
rea în ţară, în 1866, „spre a fi păstrate în colecţiu- „una din cele mai frumoase pagine de literatură şi
nile Academiei, ca amintire a acelor evenimente pilde de smerenie sufletească, de înălţare de cuget şi
atât de însemnate în istoria ţării”. Era vorba des- de dragoste de ţară”43.
pre portretul Principelui Carol (1868); Carte de legi- La 11 iulie 1915, Casa Regală invită pe preşe-
timare a Principelui Carol la Universitatea din Bonn dintele Academiei, Constantin I. Istrati „spre a lua
(1862); paşaportul Republicii Elveţiene al Principe- cunoştinţă de compunerea legatului Regelui Carol I
lui Carol sub numele de Carol Hettingen (15 mai destinat Academiei Române“ de 600 000 lei, „adică
1866); telegrama lui Carol Anton de Hohenzollern – lei 500 000 rentă 4½ % 1913 à 91 = 455 000 şi 16
tatăl Regelui – adresată Regelui Prusiei la Berlin, acţiuni Banca Naţională a României à lei 5310 =
scrisă chiar de Principele Carol (15 aprilie 1860); 84 960”44. Înaltul Decret regal din 21 august 1915
scrisoarea originală a Regelui Prusiei Wilhelm către menţiona: „Academia Română este autorizată să
Principele Carol de Hohenzollern (10 aprilie 1866) primească legatul Regelui Carol I, de la punctul 1
şi răspunsul acestuia (16 aprilie 1866); scrisorile ori- din testamentul său din 14/26 februarie 1899 şi
ginale ale lui Carol Anton de Hohenzollern adresate codicilul cu data de 14/27 decembrie 1911, publicat
fiului său, Principele Carol şi lui I.C. Brătianu (15 în «Monitorul Oficial» nr. 147 bis din 29/12 sep-
aprilie 1866); o copie a telegramei lui Ion Ghica tembrie 1914, în sumă de 600 000 lei, aşa după cum
adresată lui Ioan Bălăceanu la Paris (30 aprilie se specifică prin sus-zisul jurnal, care va forma un
1866); telegrama originală a lui I.C. Brătianu adre- fond pentru publicaţiuni”45. Între acestea, la loc de
sată din Düsseldorf Locotenenţei Domneşti (2 mai frunte, se situa, fără îndoială, Dicţionarul limbii
1866); telegrama originală a Primăriei Capitalei române.
către Principele Carol (8 mai 1866); scrisorile lui Sunt tot atâtea motive pentru care, în comunica-
Ubicini către Principele Carol (2, 3 şi 5 mai 1866) rea făcută în plenul Academiei Române la 1 iunie
etc.38 Acestora, li s-au adăugat ulterior şi cele două 1922 referitoare la binefăcătorii Academiei Ro-
documente prezentate în faţa membrilor Academiei mâne, Ioan Bianu, în calitate de director al Bibliote-
Române în şedinţele din 1900 şi 1901. cii Academiei Române, îl menţionează în fruntea
Un gest similar venea şi din partea Academiei tuturor pe marele şi neuitatul Rege Carol I. „Această
Române, Regele Carol I mulţumind instituţiei aca- întâietate şi superioritate – arăta el – îi vine de drept
demice „pentru atenţiunea ce a avut de a trimite nu prin vechimea donaţiei, nici prin însemnătatea
toate publicaţiunile sale Fundaţiunii mele Universi- fondului donat, ci pentru dragostea vie şi statornică
tare”, ele urmând să fie „de un mare folos pentru pe care întâiul Rege încoronat al României a ară-
acest nou aşezământ de cultură”39. tat-o în tot lungul binecuvântatei lui domnii activi-
Constanta sa preocupare pentru activitatea Aca- tăţii acestei instituţii, în care vedea – precum într-ade-
demiei răzbate şi din prevederile testamentului, în- văr era – simbolul unităţii neamului”. Portretul
tocmit la 14 februarie 189940, „aşa de măreţ în sim- scurt făcut donatorului Carol I, îl încheia Ioan Bianu
plicitatea sa şi aşa de uman în rezerva sa regală”, cu cuvintele: „Etern binecuvântată fie amintirea
după cum îl caracterizează Nicolae Iorga41, care marelui Rege în sânul Academiei Române şi în mij-
„va rămânea – după cum afirma dr. C.I. Istrati – ca locul culturii neamului românesc”46.
o îndrumare a neamului, ca o carte a caracterelor, a Pilda Regelui Carol I a fost urmată şi de succe-
voinţei şi curăţeniei vieţii pentru fiecare român şi sorii săi la Tron, care au urmărit să sprijine concret
creştin din această ţară”42. Conform acestuia, Aca- activităţile Academiei Române.
demia urma să primească „şase mii lei capital pen- Grija permanentă manifestată de-a lungul a
tru publicaţiuni”. peste opt decenii de suveranii ţării a fost preţuită la
Această donaţie deosebită făcută de Regele adevărata ei valoare de membrii Academiei Ro-
Carol I a impresionat pe membrii Academiei Ro- mâne. Nu o dată în forul academic figura lor a fost
mâne care, în şedinţa din 3 octombrie 1914, la pro- evocată cu emoţie şi adâncă recunoştinţă. „Ţara –
punerea lui Dimitre Onciul, au hotărât să graveze afirma dr. C.I. Istrati la stingerea din viaţă a Regelui
testamentul Regelui „pe o tablă de bronz, care să fie Carol I – a pierdut un mare Domnitor, un mare
expusă în sala de şedinţe a Bibliotecii Academiei, Rege, pe marele Căpitan, pe Carol cel Mare şi Înţe-
drept mărturie nepieritoare şi pildă strălucitoare lept, făuritorul neatârnării noastre şi întemeietorul
care să se perpetue din generaţie în generaţie”, tes- Regatului Român (...) Academia a pierdut pe primul
tamentul fiind, după expresia lui Duiliu Zamfirescu, ei preşedinte de onoare şi pe marele ei protector. 17
Academia a pierdut mai mult chiar, a pierdut din prin sprijinul material direct acordat instituţiei aca-
sânul ei pe un fruntaş al muncii rodnice şi înălţimii demice, regii României au lăsat urme neşterse în
condeiului românesc, pe omul cinstit în cugetare şi cadrul forului academic.
simţire, care simţia ceea ce spunea şi arăta simplu De-a lungul a peste opt decenii, destinele Aca-
şi natural ceea ce adânc cugeta sau frământase demiei Române şi ale Casei Regale a României
îndelungă vreme creierul şi adeseori sufletul său. s-au împletit strâns. prezenţa unui număr impre-
Academia a pierdut şi pe generosul ei susţinător, sionant de membri ai înaltului for academic în
cari ani de-a rândul, pe lângă marile daruri însem- importante funcţii în stat, ca membri ai guver-
nate, literare şi ştiinţifice, ori de artă şi fală a tre- nului, ai Camerei Deputaţilor şi ai Senatului, în
cutului, ne-a dat pe rând 375 244 lei pentru cartea fruntea unor instituţii importante, ca sfătuitori ai
graiului românesc la care ţinea aşa de mult şi pe suveranilor au facilitat aceste legături, spre folo-
care nu a avut fericirea a o vedea terminată”47. sul culturii româneşti, a sporirii prestigiului
Poate ca nimeni altul, Regele Carol I a fost venerat României în lume. Multe dintre realizările înaltului
în rândurile Academiei Române, ale cărei începuturi for academic – începând cu Dicţionarul limbii
se leagă tocmai de urcarea sa pe tronul României. române şi continuând cu colecţiile de documente
„E un fapt istoric înscris în inimile noastre că, încă istorice, cu lucrările în diferite domenii ale ştiinţei şi
din primul an de domnie, cu deosebită grijă şi înţe- culturii naţionale – s-au bucurat de sprijinul direct al
legere de rostul Academiei, fondatorul Dinastiei suveranilor ţării.
actuale, Domnul şi apoi Regele Carol I – arăta peste Ce minunat exemplu de urmat pentru condu-
ani Gheorghe Ţiţeica – a luat sub înalta sa protecţie cătorii ţării de ieri, de azi şi de mâine, care, spre
Societatea Academică Română, cum se numia insti- regretul membrilor Academiei Române, mulţi dintre
tuţia noastră pe atunci, dându-i fiinţă legală prin ei s-au postat, din contră, de cele mai multe ori, pe
decretul domnesc din 1867 şi apoi necontenit în tot poziţii potrivnice, contribuind, timp de peste 40 de
timpul domniei, ocrotire şi sprijin”48. ani ai perioadei comuniste, mai degrabă la demola-
rea, decapitarea şi epurarea Academiei de cele mai
Academia Română, „insulă de linişte” strălucite minţi şi caractere ale României. Ce mare
pentru Casa Regală a României păcat că un comportament regal exemplar nu
Pentru Regele Carol I, Academia era, după le-a „spus“ nimic conducătorilor României post-
expresia lui Nicolae Iorga „o insulă de linişte între belice, comuniste şi postcomuniste.
valurile veşnic agitate ale frământărilor dimpre- Academia Română, în schimb, prin întreaga
jur”49, în vreme ce pentru instituţia academică întâ- activitate culturală şi ştiinţifică, prin buna gos-
iul mare suveran al ţării era un sprijinitor şi un pro- podărire a donaţiilor primite, şi-a exprimat, ori
tector în sensul cel mai curat şi mai adânc al cuvân- de câte ori a avut prilejul, recunoştinţa faţă de
tului. De altfel, faţă de toţi suveranii ţării, Academia protecţia, de prestigiul şi de sprijinul Casei Re-
Română şi-a manifestat sentimentele ei de respect şi gale a României, căreia îi aducem un profund
de preţuire. În acest sens, se cuvine amintită strân- omagiu şi acum, cu prilejul împlinirii a 175 de
gerea într-un volum de sine stătător a tuturor discursu- ani de la naşterea şi 100 de ani de la trecerea la
rilor din Academia Română ale Regelui Ferdinand I cele veşnice a Majestăţii Sale Carol I, primul
dintre 1899 şi 1921, ca un modest omagiu adus pre- Rege al României şi întâiul protector şi preşe-
şedintelui de onoare şi protectorului său, cel care, dinte de onoare al Academiei Române.
după cum sublinia Ioan Bianu, „s-a arătat interesat
Note
la toate împrejurările, atât la şedinţele noastre, pe
care le-a prezidat, cât şi în convorbirile ocazionale 1 Din cuvântarea rostită în 8 aprilie 2008 la Ziua Academiei
ce le avea cu membrii Academiei... Cu cât timpul va Române, cu prilejul primirii însemnelor de membru de onoare.
trece peste actualitate – menţiona el – cu atât per- 2 D. Berindei, Portrete istorice ale românilor. Domni, regi,
sonalitatea istorică a marelui nostru Rege va creşte eroi, cărturari, oameni politici, literaţi, Bucureşti, 2009, pp.
şi se va lumina între cele mai mari şi mai nobile 177–178.
3 D. Berindei, op. cit., p. 179.
figuri istorice ale vieţii, renaşterii şi viitorului aces- 4 Decret nr. 874 din 28 mai 1867 (Actele şi solemnitatea ofi-
tui neam”50. De asemenea, prin prezenţa la diverse cială şi neoficială a inaugurării Societăţii Literare Române, p. 16).
manifestări academice, prin programul cultural bine 5 Analele Academiei Române, tom. XLVIII, 1927–1928, p.
18 definit în care Academiei i se rezerva un loc central, 175.
6 Ibidem, tom. I, 1879, p. 2. 33 Pentru donaţia făcută de episcopul Dionisie Romano, vezi
7 D. Berindei, Istoria Academiei Române (1866–2006). 140 Tezaurul Academiei Române, coord. acad. Ionel Haiduc, acad.
de ani de existenţă, Bucureşti, 2006, p. 125. Păun Ion Otiman, vol. I. Donatori şi donaţii 1860–1948, Bucureşti,
8 Analele Academiei Române, tom. I, 1879, p. 2. 2012, pp. 53–56.
9 Alexandru Lapedatu (1876–1950), Scrieri istorice. Ediţie 34 Regele Carol I al României. Cuvântări şi scrisori, tom. II,
îngrijită de acad. Camil Mureşanu şi prof. Nicolae Edroiu, membru p. 431.
corespondent al Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 492. 35 Analele Academiei Române, tom. V, 1884–1885, pp.
10 Actele şi solemnitatea oficială şi neoficială a inaugurării
Societăţii Literare Române, p. 32. 69–70.
11Analele Academiei Române, tom. I, 1879, p. 113. 36 Referire la alegerea sa ca membru corespondent, la 1 apri-
12 Regele Carol I al României. Cuvântări şi scrisori, tom. II, lie 1899, deci la numai un an după apariţia primului volum al sin-
1877–1886, Bucureşti, 1909, pp. 306–307. tezei, iar ca membru titular la 11 martie 1893, după terminarea
13 Ibidem, p. 307.
14Analele Academiei Române, tom. LIX, 1938–1939, p. 221. seriei.
15 Ibidem. 37 Analele Academiei Române, tom. XV, 1892–1893, p. 124.
16 Regele Carol I al României. Cuvântări şi scrisori, tom. II, 38 Ibidem, tom. XXIV, 1901–1902, p. 183.
1877–1886, p. 502. 39 Ibidem, tom. XVII, 1894–1895, p. 192.
17 Analele Academiei Române, tom. XIII, 1890–1891, p. 110. 40 „Monitorul Oficial”, nr. 147 bis din 27 septembrie (12
18 Ibidem, tom. XIII, 1890–1891, pp. 108–109.
19 Ibidem, tom. XII, 1889–1890, pp. 86–87. octombrie) 1914.
20 Regele Carol I al României. Cuvântări şi scrisori, tom. II, 41 N. Iorga, Opera de istoric a regelui Carol, în vol. Nicolae
p. 307. Iorga, Scrieri alese. Cuvântări şi comunicări rostite la Academia
21 Ibidem, p. 239. Română, partea I, Bucureşti, 2008, p. 116.
22 Ibidem, pp. 240–241.
42 Analele Academiei Române, tom. XXXVII, 1914–1915, p. 32.
23 Ibidem, p. 257.
24 Ibidem. 43 Ibidem, p. 34.
25 Ibidem, p. 307. 44 Tezaurul Academiei Române, vol. I, p. 108.
26 Ibidem, p. 321. 45 Ibidem.
27 Ibidem, p. 322.
28 Regele Carol I al României. Cuvântări şi scrisori, tom. II, 46 I. Bianu, Pomenirea donatorilor Academiei Române,
p. 430. Bucureşti, 1922, pp. 6–7.
29 Analele Academiei Române, tom. XXIX, 1906, pp. 10–11. 47Analele Academiei Române, tom. XXXVII, 1914–1915, pp.
30 Regele Carol I. Cuvântări şi scrisori, tom. II, p. 307. 31–32.
31 Analele Academiei Române, tom. XIII, 1890–1891, p. 110. 48 Ibidem, tom. LI, 1930–1931, pp. 199–200.
32 Analele Societăţii Academice Române, tom. 1, 1867, 1868, 49 Ibidem, tom. LIX, 1918–1939, p. 210.
1869, p. 35. 50 Ibidem, tom. XLVIII, 1927–1928, p. 179.

Regele Carol I cu suita


19
Regele Carol I – o sursă de inspiraţie
pentru generaţia tânără*
Alteţa Sa Regală Principele Radu
Regele Carol I a fost întemeietorul statului ro-
mân modern, tot așa cum 10 mai este ziua de naștere
a statului european, independent și suveran, cu
numele de România. Regele Carol I a fost deschiză-
tor de drumuri, vizionar și un om de acțiune. El a
înfăptuit, timp de 48 de ani, una dintre cele mai
durabile dezvoltări din istoria noastră, fondând
instituții vitale, dând contur identității noastre și sta-
tornicind securitatea națională.
Evaluarea domniei lui Carol I se poate face sim-
plu: dacă luăm criteriile de bază ale Uniunii Euro-
pene și NATO, vom vedea că, în ciuda limitărilor
vremii, Carol I apare surprinzător de contemporan
cu noi: fondator de instituții de bază ale statului,
promotor al profesionalismului în politică, societate
și economie, strateg și reformator al forțelor armate, tot atât de valoroasă ca şi prosperitatea, când au
încurajator al puterii soft (educație, cultură, politică simţit pe pielea lor că legitimitatea dată de voturi nu
externă, tradiții, specific național), voce europeană înlocuieşte mândria și nici competența, când au
prin excelență, puterea exemplului personal, creator intuit că abilitatea politică nu poate suplini loialita-
de proiecte civice, întăritor al suveranității în paralel tea, atunci românii de astăzi au declarat pe Carol I
cu adaptarea la jocul regional, participant cu trupe la al doilea mare român al tuturor timpurilor. Tot ei,
alianțe militare continentale. românii de astăzi, au cerut în număr de aproape
Familia Regală duce mai departe legământul jumătate de milion punerea statuii regelui lor la
european, democratic și constituțional al Regelui locul ei.
Carol I, contribuind la consolidarea statului și repre- Este suficient să te uiţi la statuia Regelui Carol I
și la Biblioteca sa, aşa cum arată ele astăzi în Piața
zentând simbolic națiunea, încurajând tradițiile și
Palatului Regal, ca să înţelegi că se poate construi o
sprijinind educația și cultura noastră, susținând
Românie curată, dar prosperă, delicată, dar bine
binefacerile deschiderilor democratice, ale globali- dotată instituţional, paşnică, dar energică, elegantă,
zării, adâncind legăturile României cu Europa, pro- dar pragmatică, frumoasă, dar puternică.
movând libertățile și drepturile omului, încurajând Familia Regală, fondată de Regele Carol I cu
comunicarea și inițiativa individuală. aproape un secol și jumătate în urmă, este o
Puterea unei societăți nu stă doar în politică, instituție istorică de esență statală capabilă, precum
destinul unei națiuni nu este scris doar de conducă- fondatorul ei, să găsească astăzi și mâine modalități
torii ei, iar devenirea societății nu este creionată noi, flexibile, motivate și potrivite de a fi utilă.
doar de mințile care-o luminează. În momentul în Comemorarea centenarului morţii Regelui Carol I
care românii, după câteva decenii de întuneric, au este o sursă de inspirație pentru generația tânără,
înţeles că patriotismul se măsoară în infrastructură, fiindcă omagiază curajul, profesionalismul, loia-
că rolul de model este tot atât de necesar ca şi par- litatea și un nou început european în istoria noastră
lamentarismul, că puterea exemplului personal este modernă.

* Cuvânt rostit în numele Familiei Regale, la Sesiunea ştiinţifică „Regele Carol I. 175 de ani de la naştere –
20 100 de ani de la moarte“ (6 octombrie 2014, Aula Academiei Române)
Carol I și Constituția din 1866*
Mircea Duțu**
Dintre împlinirile celei mai îndelungate domnii de comunicaţii şi înfiinţarea instituţiilor de credit,
din istoria ţării şi una dintre cele mai rodnice, instau- ca singurele mijloace pentru a da o impulsiune
rarea regimului constituţional ocupă un loc aparte. comerţului; iată problemele ce trebuie să rezol-
„Actul ce s-a îndeplinit, spunea Domnitorul Carol I văm”.3
cu ocazia adoptării, la 30 iulie 1866, a Constituţiei
României moderne, în Răspunsul său la discursul A. „pactul definitiv, care mă leagă
preşedintelui Adunării Deputaţilor, este cel mai pentru totdeauna
însemnat în viaţa unui popor. Prin Constituţiunea ce cu destinul noii mele patrii, România“
dăm astăzi Statului Român, realizăm aspiraţiunile Desăvârşirea procesului de modernizare şi unifi-
legitime ale naţiunii, garantând interesele tuturor care a Statului Român, conform Convenţiei de la
stărilor, precum şi toate drepturile pe care cetăţea- Paris din 1858 şi prin acţiunea politico-instituţională
nul trebuie să le găsească într-o societate civili- şi juridică internă, presupunea instaurarea principiu-
zată”.1 lui monarhiei constituţionale de tip occidental-euro-
În aceeaşi perspectivă şi cu aceeaşi ocazie, pre- pean. Aceasta impunea, la rândul său, două acte fun-
şedintele Adunării Deputaţilor sublinia că regimul damentale: aducerea prinţului străin şi adoptarea
constituţional „devenise pentru România (...) o con- unei noi constituţii.
diţie de existenţă şi de prosperitate (...)”, fapt pentru Primul, în împlinirea dorinţelor Divanurilor Ad-
care „Constituţia ce am onoarea a prezenta Măriei hoc din 1857, s-a realizat, în urma abdicării lui Al. I.
Tale, în numele Adunării dă o legitimă satisfacţie Cuza, din februarie 1866, prin proclamarea ca
acestor aspiraţii ale Ţării, consacrând pentru Domn, la 10 mai, a Principelui Carol de Hohen-
România principiile admise în statele moderne cele zollern-Sigmaringen. Cel de-al doilea l-a urmat
mai înaintate pe calea civilizaţiei”.2 Într-adevăr, îndeaproape, proiectul legii fundamentale fiind ela-
Constituţia de la 1866, prin cele zece legi ce urmau borat de Consiliul de Stat (primul proiect datând
a fi adoptate în baza sa, prevăzute în art. 132 şi cele- încă din 1859, redactat de Comisia Centrală de la
lalte măsuri juridico-administrative, trasa programul
Focşani, iar următorul, din 1863, aparţinând chiar
ce trebuia urmat în continuarea modernizării ţării,
Domnitorului Cuza)4 la cererea Guvernului din 16
exprimat astfel de Domnitor cu acelaşi prilej: „Ţinta
februarie şi înaintat, la 1 mai, Adunării Deputaţilor.
preocupărilor şi a lucrărilor naţiunii, trebuie să fie
Adus în dezbaterea parlamentarilor la 16 iunie, la 29
dezvoltarea puterilor ei morale şi materiale. Ridica-
rea Bisericii române, restabilind-o pe bazele canoa- iunie prin votul acestora devenea constituţie, pe
nelor, şi întărirea simţământului religios în inimile care, o zi mai târziu, Domnitorul depunea jurămân-
noastre, răspândirea învăţământului în toate cla- tul, iar la 1 iulie era promulgată şi publicată în
sele, o justiţie şi o administraţie bună, care să stâr- „Monitorul Oficial“ al Statului. Pentru prima dată,
pească prin urmărirea şi pedepsirea culpabililor reprezentanţii naţiunii erau chemaţi să ia parte la
toate abuzurile, o ordine şi o economie în finanţe, facerea unei Constituţii, în baza principiului obţinut
pentru a face să înceteze strâmtoarea de care suferă de Cuza în faţa Comisiei ambasadorilor puterilor
astăzi societatea, şi pentru a da un nou zbor înavu- garante, la Constantinopol, la 25 mai 1864, prin care
ţirii naţionale, îmbunătăţirea agriculturii, izvorul se recunoştea „dreptul la suveranitate internă”,
cel mai mare al bogăţiei noastre, înmulţirea căilor „autonomia lăuntrică“ a ţării.

*Alocuţiune susţinută la Sesiunea ştiinţifică „Regele Carol I. 175 de ani de la naştere – 100 de ani de la moarte“
(6 octombrie 2014, Aula Academiei Române)
**Prof. univ. dr., director, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu“ 21
Adoptarea Constituţiei de la 1 iulie a fost un şi a guvernului său o atitudine prudentă, desemnată
mare eveniment naţional, marcat prin Te Deum la prin „păzirea neutralităţii”, ceea ce presupunea anu-
Mitropolie, oficiat de Mitropolitul Primat, în pre- mite datorii, îndeplinite cu „lealitate şi sinceritate”.
zenţa membrilor Curţii de Casaţie, ai Consiliului de În discursul său, Carol I definea coordonatele poli-
Stat, ai Curţii de Conturi, Curţilor şi Tribunalelor, cu ticii externe a României constituţionale astfel:
gardă şi onor militare. În Parlament, „Veselia ce se „Legăturile seculare ce unesc România cu Curtea
vedea pe figura membrilor Adunării şi pe cea a Suverană, şi care au fost pentru Români totdeauna
poporului aflat prin diferite tribune, nu se poate un scut puternic în timpurile cele mai grele, trebu-
descrie. Loja Doamnelor era de asemenea plină, iesc respectate şi menţinute. Dovezile necontestate
mai multe buchete de flori au fost depuse pe biroul ale simţămintelor noastre în această privinţă, vor
Adunării pentru Măria Sa. Măria Sa a mers apoi la fi, nu mă îndoiesc, primite de către Înalta Poartă,
palatul din Bucureşti, unde a asistat în balcon la ca o garanţie pentru viitor. Nu suntem aliaţii nici
unei puteri şi vom pune toate silinţele noastre a nu
defilarea trupelor.
crea nici o dificultate puterilor învecinate. Interesul
Tunurile prin sunetul lor anunţă Capitalei toată
nostru este de a trăi în cea mai bună armonie cu
durata acestei ceremonii.”
dânsele”.
Clasa politică parlamentară percepea adoptarea
Aşadar, Constituţia de la 1866 a fost primul pact
şi intrarea în vigoare a legii fundamentale a statului
constituţional român, înfăptuit printr-un acord de
drept „întemeierea unei noi ere pentru ţară”, „data
voinţe, între Adunarea Deputaţilor, reprezentând
inaugurării regimului monarhic”, aducător de bine-
Naţiunea, şi între Suveran, care, jurând să o res-
faceri majore, precum consolidarea statului şi stabi-
pecte, garanta respectarea ei, în litera şi spiritul său.
litatea guvernamentală.
Preşedintele Adunării Deputaţilor M. Costache Croită după modelul Constituţiei belgiene din 1831,
îşi încheia astfel discursul ţinut cu ocazia depunerii considerată drept una dintre cele mai liberale ale
jurământului de a respecta Constituţia, de către noul timpului şi în condiţiile în care mulţi doreau şi con-
Domnitor „Călcând pe pământul ţării noastre, aţi siderau România o „Belgie a Orientului”, Constitu-
spus românilor, că aţi devenit român; astăzi Româ- ţia avea 133 articole, dispuse în opt titluri; primele
nia constituţională vă răspunde prin reprezentanţii trei tratau despre elementele constitutive ale statu-
săi, că Măria Ta ai devenit pentru ea simbolul naţio- lui respectiv, teritoriu (art. 1-4), drepturile români-
nalităţii sale”. lor (titlul II, art. 5-30) şi puterile statului (titlul III,
În răspunsul său, Carol I circumscria exact im- art. 31-107); celelalte se refereau la finanţe (IV),
portanţa momentului: „Ţara a intrat într-o stare puterea armată (V), dispoziţii generale (VI), revi-
normală. Un guvern monarhic este aşezat (...) Acest zuirea Constituţiei (VII) şi dispoziţii tranzitorii şi
act pentru mine în parte este cel mai solemn al vie- suplimentare.5
ţii mele, căci el este pactul definitiv, care mă leagă Mulţi s-au întrebat dacă liberalismul Constitu-
pentru totdeauna cu destinul noii mele patrii, cu ţiei belgiene, care era perfect adecvat ţării pe care
România.“ Surprinzând realist statutul şi conjunc- o guverna, transplantat la noi, prin noua lege fun-
tura internaţională a ţării, Domnitorul exprima cu damentală era potrivit, şi putea să favorizeze pe
claritate calea de urmat. În acest sens, remarca fap- deplin progresul social. Adică pentru o ţară în
tul că aşezarea pe baze constituţionale ferme a vie- care, veacuri de-a rândul, obiceiul pământului
ţii publice interne era rodul deopotrivă al „abnega- fusese invocat împotriva legii scrise, iar aceasta
ţiei, persistenţei şi prudenţei Românilor”, precum şi contra dreptului consuetudinar, în timp ce Domnul
al „solicitudinii Curţii Suverane şi a Înaltelor rămânea supremul judecător. O remarcă semnifi-
Puteri garante”. În consecinţă, linia de urmat deve- cativă în acest sens o avem de la Hortense Cornu
nea aceea ca, prin unire şi solidaritate şi cu demni- (sora de lapte a lui Napoleon al III-lea), care, con-
tate să se consolideze ceea ce s-a dobândit, „fiind sultată la alegerea lui Carol, considera că lipseşte
respectaţi în afară şi ne vom atrage bunăvoinţa Constituţiei un „mic grăunte de absolutism, de
Înaltei Porţi şi a Înaltelor puteri garante”. Desigur, neapărată trebuinţă pentru a face să precumpă-
adoptarea unei constituţii era un act fundamental de nească bunele gânduri ale lui Carol”.6 La rândul
suveranitate internă, dar marca în acelaşi timp şi în său, domnitorul manifesta la începuturi unele reţi-
plan extern un pas semnificativ spre independenţa neri în privinţa adoptării legii fundamentale de la
22 de stat, ceea ce presupunea din partea Domnitorului 1866 la moravurile şi năravurile clasei politice
româneşti a timpului, atunci când, în decembrie prin fapta administraţiunii lor, i-au vătămat (art.
1870, scria, printre altele tatălui său: „Această 29). Toţi străinii aflatori pe teritoriul României se
ţară care a fost întotdeauna sub jugul cel mai bucurau de protecţia dată de legi persoanelor şi ave-
aspru, se pomeneşte trecând fără tranziţie de la un rii lor în genere (art. 11). Extrădarea refugiaţilor
regim despotic la o constituţie atât de liberală, politici era oprită (art. 30 alin. 12), măsură avansată
încât niciun popor din Europa n-are alta la fel”. şi semnificativă pentru rolul internaţional al statului
Desigur, ca multe alte instituţii şi legiuiri din acea român.
perioadă de început a statului român modern şi
Constituţia sa a fost trecută astfel în rândul forme- B. un monarh constituţional
lor fără fond. Totuşi, sub sceptrul domnului străin Pe lângă un substanţial titlu consacrat drepturi-
devenit suveran român şi cu concursul unor perso- lor şi libertăţilor fundamentale, devenite Drepturile
nalităţi politice cu largi vederi europene, cu răb- românilor care contrastau, prin modernitatea şi libe-
dare şi insistenţe, prevederile constituţionale au ralismul lor, cu starea socio-economică şi culturală a
prins viaţă, generând practici şi experienţe auten- ţării, Constituţia de la 1866 instituia o organizare a
tic democratice, de tip occidental. statului fondată pe principiile suveranităţii naţio-
Caracterizată de raportorul Adunării, profesorul nale, guvernării reprezentative şi separării puterilor
de drept Aristide Pascal drept o constituţie „liberală în stat. Puterea executivă era încredinţată Domnului,
şi egalitară”, votată în unanimitate, prima constitu- care o exercita „în modul regulat prin Constitu-
ţie a statului român, care promova o concepţie ţiune“ (art. 35). Puterile constituţionale ale domnu-
înaintată asupra drepturilor, libertăţilor şi îndatoriri- lui erau ereditare.
lor cetăţenilor. Era consacrat principiul egalităţii Legea fundamentală stabilea următoarele atri-
românilor înaintea legilor, inclusiv datoria lor de a buţii ale domnitorului (art. 93): numeşte şi revocă
contribui fără deosebire la dările şi sarcinile pu- pe miniştrii săi; sancţionează şi promulgă legile,
blice; se opreau toate privilegiile, scutirile şi mono- putând refuza sancţiunea lor; are dreptul de amnis-
polurile de clasă (art. 12.1), nu se admiteau în stat tie în materie politică; are dreptul de a ierta sau mic-
titlurile de nobleţe străină, ca fiind contrarii vechiu- şora pedepsele în materii criminale; numeşte şi
lui aşezământ al Ţării. De asemenea, era garantată revocă în funcţii publice; face regulamentele nece-
libertatea individuală (art. 15), domiciliul era invio- sare executării legilor; este capul puterii armate;
labil (art. 15), nicio pedeapsă nu putea fi aplicată conferă gradele militare în conformitate cu legea;
decât în virtutea unei legi (art. 16), nu se putea da conferă decoraţiunea română conform unei anume
pedeapsă cu moartea decât în cazurile prevăzute de legi; are dreptul de a bate monedă, conform unei
Codul penal militar în timp de război (art. 18) şi legi speciale; încheie cu statele străine convenţiu-
nicio lege nu poate confisca averea (art. 17), pro- nile necesare pentru comerţ, navigaţie şi altele ase-
prietatea sacră şi inviolabilă, inclusiv creanţele asu- menea; însă, pentru ca acestea să aibă putere înda-
pra statului sunt garantate, permiţându-se expro- toritoare, trebuie mai întâi a fi supuse puterii legis-
pieri pentru cauză de utilitate publică numai după o lative şi aprobate de ea. Constituţia mai prevedea că
dreaptă şi prealabilă despăgubire; căile de comuni- puterea legislativă se exercita în colectiv de domn
caţie, apele navigabile şi flotabile sunt de domeniu şi de Reprezentanţa naţională; domnul avea iniţia-
public. tivă legislativă. Puterea judecătorească se execută
Românii se bucurau de libertatea conştiinţei de curţi şi tribunale, iar hotărârile şi sentinţele se
(art. 5), de libertatea învăţământului (cu obligativi- pronunţă în virtutea legii şi se execută în numele
tatea învăţământului primar şi gratuităţii învăţă- domnului.
mântului în şcolile statului), de libertatea presei şi a Constituţia stabilea cazuri concrete în care dom-
întrunirilor şi, în general, de a comunica ideile şi nul nu avea dreptul să intervină: nu putea ierta nici
opiniile proprii prin grai şi scris (art. 24), cu garan- micşora pedepsele hotărâte de justiţie în privinţa
tarea secretului scrisorilor şi telegramelor (art. 25), miniştrilor, nu putea suspenda cursul urmăririi sau al
de libertatea de asociere, conform legilor în vi- judecăţii, nici a interveni prin niciun mod în admi-
goare (art. 27), de a se adresa autorităţilor publice nistrarea justiţiei; nu putea crea o funcţie nouă fără
cu petiţiuni (art. 28), putând urmări (pe cale ierar- o lege specială; nu putea modifica sau suspenda
hică sau în justiţie) pe funcţionarii publici, care, legile şi nu putea scuti pe nimeni de aplicarea lor; 23
actul de dizolvare a parlamentului trebuia să conţină Deşi, în virtutea echidistanţei politice, vârfurile
convocarea alegerilor până în două luni şi a Adună- celor două puteri se întâlneau rar, respectul şi înţe-
rilor până în trei luni; niciun membru al familiei legerea reciproce erau evidente. La 10 mai 1891,
domnitoare nu putea fi ministru. cu ocazia aniversării a zece ani de regalitate, răs-
Potrivit Constituţiei, domnul era implicat în punzând mesajului reprezentanţilor justiţiei, Suve-
toate ramurile puterii de stat, bucurându-se de largi ranul preciza crezul său: „Ţinta mea va fi pururea
prerogative. Dar art. 92 prevedea: „Persoana dom- de a înălţa prestigiul magistraturii, înlesnindu-i
nului este neviolabilă. Miniştrii săi sunt răspunză- astfel marea şi binefăcătoarea ei misiune în statul
tori. Niciun act al domnului nu poate avea tărie român”.
dacă nu va fi contrasemnat de un ministru, care prin Printre marile realizări arhitecturale ale perioa-
aceasta chiar devine răspunzător de acel act”. În dei domniei primului rege al României, exprimând
fond, se adoptase principiul constituţional englez implicit şi importanţa acordată actului de justiţie în
potrivit căruia „regele domneşte, dar nu guver- societate se numără, fără îndoială, Palatul de Justiţie
nează”. din Bucureşti, la inaugurarea căruia, la 15 octombrie
Prin alegerea lui Carol I, marile puteri garante au 1895, monarhul sintetiza astfel misiunea legii
fost puse în faţa faptului împlinit. După intense magistratului şi a justiţiei, într-un stat modern, euro-
negocieri diplomatice, acest act constituţional fun- pean: „Libertatea nu are fiinţă decât prin lege şi
damental a fost recunoscut de statele europene, legea rămâne cuvânt fără temei dacă justiţia, tot-
inclusiv de Turcia (în octombrie 1866). deauna nepărtinitoare, nu impune tuturor acelaşi
Pe plan intern, au fost continuate reformele respect, acelaşi sentiment de răspundere. Dreapta
începute în timpul domniei lui Alexandru Ioan aplicare a legilor este dar scutul cel mai puternic al
Cuza, care-şi aveau sorgintea în Convenţia de la libertăţii, iar magistratul ţine acest scut în mâinile
Paris. sale...“
Cu revizuirile de la 1879, 1884, 1917 şi cea În anul 1906, cu ocazia jubileului a 40 de ani de
majoră din 1923, legea fundamentală a ţării de la domnie, marele rege făcea un veritabil bilanţ şi în
1866 a rămas în vigoare până în februarie 1938, privinţa domeniului justiţiei apreciind: „O justiţie
când a fost înlocuită cu Constituţia Carol al II-lea şi luminată şi nepărtinitoare este nu numai o chezăşie
apoi repusă parţial în vigoare în perioada august a ordinii, a libertăţii şi a averii cetăţenilor, dar şi
1944 şi 30 decembrie 1947, pentru a intra apoi în cea mai puternică pârghie a progresului moral, în
istorie şi odată cu ea şi democraţia română, până în viaţa publică şi privată. Cu mare mulţumire sufle-
decembrie 1989. tească, constat că magistratura română este din ce
De-a lungul celor 48 de ani de domnie, Carol I în ce mai pătrunsă de înalta sa menire socială şi că
s-a manifestat, urmând întocmai regimul juridico- se arată tot mai vrednică de măsurile ce s-au luat
politic stabilit prin legea fundamentală, ca un factor spre a o încuraja cu o neatârnare tot mai deplină”7.
de echilibru şi stabilitate în viaţa publică şi în meca- La rândul său, magistratura ţării şi-a manifestat
nismul statal, a permis depăşirea instabilităţii recunoştinţa sa pentru reformele promovate spre
guvernamentale aferentă perioadei de început a modernizarea şi sporirea prestigiului justiţiei în
domniei (1866–1871), a asigurat succesul preocu- România.
părilor de realizare a unui echilibru în viaţa politică În septembrie 1914, aducând un omagiu Marelui
românească între anii 1871–1881 sau perioada de Rege, pentru opera sa „de întărire şi înălţare a jus-
stabilitate politică şi afirmare internaţională a statu- tiţiei”, C. Hamangiu, distins magistrat şi membru de
lui român în ultima etapă a domniei marelui Rege onoare al Academiei Române, arăta: „În cursul
(1881–1914). celor 48 de ani, mulţumită impulsului acestui mare
reformator care a fost Regele Carol I, magistratura
C. Regele Carol I şi magistratura română a făcut progrese din cele mai mari, ridicân-
Considerată şi apreciată, cu adevărat, drept a du-se la o înălţime morală şi intelectuală dintre cele
treia putere în stat, înainte de toate independentă şi mai curate, mai frumoase şi mai strălucite”8. La
competentă, magistratura română s-a format şi afir- rândul său, Curtea de Casaţie a ţinut să aducă în mod
24 mat în sens modern sub domnia Regelui Carol I. deosebit omagiul său fostului Rege. Luni, 29 sep-
tembrie 1914, întrunită în secţiuni unite sub preşe-
dinţia prim-preşedintelui său N. Gh. Bagdat, Înalta
Curte a ţinut o şedinţă solemnă. Procurorul general
Scarlat Popescu a arătat marea pierdere suferită de
ţară prin decesul suveranului ei, iar ca veneraţie pen-
tru acesta s-a ridicat şedinţa şi, în semn de doliu,
s-a hotărât suspendarea judecării proceselor la
instanţa supremă timp de o săptămână.9

D. Regele constituţional care se supune


voinţei ţării
Poate că dovada absolută a respectării Constitu-
ţiei ţării a fost adusă de marele Rege la momentul
istoric al Consiliului de Coroană din 21 iulie/3
august 1914, privind participarea României la Pri-
mul Război Mondial. Între obligaţiile unui tratat
internaţional şi îndatorirea de fidelitate faţă de Casa
regală de apartenenţă, Carol I a înţeles să se supună
Constituţiei, pe care jurase a o „păzi”, la 30 iunie
1866. Astfel, după cum este îndeobşte cunoscut,
monarhul a subliniat iniţial, în faţa reprezentanţilor Unii dintre redactori considerau că textul trebuie să pornească de
la Regulamentul Organic, iar alţii de la Convenţia de la Paris. La
guvernului, preşedinţilor Corpurilor legiuitoare şi a propunerea lui M. Kogălniceanu s-a trecut de modele, orientân-
fruntaşilor partidelor din opoziţie „datoria României du-se spre constituţia belgiană. Destul de apropiat ca şi conţinut de
să execute tratatele ce o leagă de Tripla Alianţă”. La textul Constituţiei din 1866, documentul cuprindea prevederi inte-
resante în privinţa domnului. Astfel, după ce în art. 38 se stipula că
argumentele şi susţinerile acestora că România tre-
„Puterea constituţională Domnească este încredinţată Măriei Sale
buie să rămână neutră, Carol I a conchis: „Ca rege Domnului Alexandru Ioan I ales cu voturile Adunării din 5 şi 24
constituţional, mă supun voinţei dumneavoastră”. ianuarie 1859”, Anexa I „Despre vacanţa Tronului“ reglementa
Era supremul omagiu pe care Marele Rege îl aducea situaţia „vacanţei Tronului şi până la instalarea Prinţului străin”,
adus „dintr-o dinastie Domnitoare dintr-ale Europei”. Aşadar, de
Legii fundamentale a ţării, oferind, totodată, pentru la începuturi, proiectul constituţional avea în vedere ipoteza „prin-
istorie supremul exemplu de democraţie consti- ţului străin”, dar după vacantarea tronului de domnitorul în funcţie
tuţională. Al. I. Cuza, care, potrivit Convenţiei de la Paris, era ales pe viaţă.
O altă dispoziţie interesantă, denunţând o veche meteahnă a politi-
cienilor noştri era cuprinsă în art. 28 (4) al proiectului, potrivit
Note
căruia „Românul ce se va îndrepta cu pâră sau plângeri la streini
1 Răspunsul Măriei Sale Domnitorul la Discursul Preşedinte- în contra Puterilor Statului, se consideră călcător al autonomiei
naţionale. Penalitatea cuvenită se va determina printr-o lege spe-
lui Adunării, 30 iunie 1866, în „Constituţiunea şi Legea electorală,
cială”.
făcute sub Carol I”, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1866, p. 5.
2 Discursul ţinut de Preşedintele Adunării către Măria Sa Proiectul lui Al. I. Cuza, lucrat îndeaproape cu secretarul său
francez a rămas în nelucrare, optându-se pentru formula hibridă a
Domnul, în vol. cit., p. 3.
3 Potrivit dispoziţiilor constituţionale, „în cel mai scurt timp“ Statutului dezvoltător al Convenţiei de la Paris, mai acceptabilă din
punctul de vedere al conjuncturii internaţionale a timpului.
urmau să se facă legi speciale privitoare la obiectivele următoare: 5 Pentru istoricul problemei, a se vedea: Barbu B. Berceanu,
1. Asupra descentralizării administrative; 2. Asupra responsabili-
Istoria constituţională a României în context internaţional.
tăţii miniştrilor şi celorlalţi agenţi ai puterii executive; 3. Asupra
Comentată juridic, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003.
măsurilor celor mai nimerite pentru a stăvili abuzul cumulului; 6 Fl. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, edi-
4. Asupra modificării legii pensiilor; 5. Asupra condiţiilor de
ţie revăzută şi adăugită, Ed. Univers enciclopedic, Bucureşti, 2008,
admisibilitate şi înaintare în funcţiunile administraţiei publice;
pp. 236–237.
6. Asupra dezvoltării căilor de comunicaţii; 7. Asupra exploatării 7 M. Duţu, Istoria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a Româ-
minelor şi pădurilor; 8. Asupra fluviilor şi râurilor navigabile şi niei, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucuresti, 2012, pp.
flotabile; 9. Asupra organizării armatei, drepturilor de înaintare, de 201–202.
retragere şi asupra diferitelor poziţii ale ofiţerilor; 10. Asupra jus- 8 C. Hamangiu, Justiţia şi Magistratura sub Regele Carol I,
tiţiei militare. în „Dreptul”, septembrie 1914, p. 1.
4 Proiectul de Constituţiune pentru Principatele-Unite ale 9 M. Duţu, Istoria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a Româ-
României, elaborat de Comisiunea Centrală, sesiunea 1859, Tipo- niei, lucr. cit., pp. 223–224.
grafia Naţională a lui Iosif Romanov et c-nie, Bucureşti, 1860.

25
Sub cupola Academiei

Al VIII-lea Congres Mondial de Știința


Solului, eveniment de referință în știința
românească*
Acad. Cristian Hera
Vicepreședinte al Academiei Române

Se împlinesc 50 de ani de la cel de al VIII-lea cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheor-


Congres Mondial de Ştiinţa Solului, manifestare şti- ghe Ionescu-Şişeşti“ şi Societatea Naţională de Şti-
inţifică fără precedent, eveniment ştiinţific de refe- inţa Solului din România, aniversarea a 50 de ani de
rinţă pentru dezvoltarea agriculturii din deceniile la cea mai prestigioasă manifestare ştiinţifică inter-
care au urmat, cu ecouri pline de consideraţie şi res- naţională care a avut loc în România, al VIII-lea
pect pentru ştiinţa românească. Acest lucru este Congres Mondial de Ştiinţa Solului.
atestat şi de referirile elogioase făcute şi în acest an Congresul al VIII-lea Mondial al Societăţii
(2014) la cel de al XX-lea Congres Mondial de Şti- Internaţionale de Ştiinţa Solului (SISS) se înscrie în
inţa Solului desfăşurat în Coreea de Sud, precum şi seria manifestărilor acestui înalt forum ca un eveni-
de cele făcute la congresele precedente despre cel ment ştiinţific de excelenţă prin valoarea participan-
de al VIII-lea Congres care a avut loc în România în ţilor, prin soluţiile teoretice şi practice prezentate,
1964. prin contribuţia adusă la cunoaşterea universală în
Pentru a dimensiona valoarea ştiinţifică a Con- domeniul ştiinţei solului. Congresul a constituit un
gresului de la Bucureşti, cred că este util să fac o eveniment ştiinţific exemplar prin conceperea şi
scurtă incursiune istorică. Împreună cu câţiva colegi organizarea corespunzătoare a numeroaselor disci-
din domeniul ştiinţei solului (Nicolae Florea, Mihai pline ale ştiinţei solului, organizate armonios în
Dumitru, Cătălin Simota), am iniţiat, prin Comisia cadrul celor şapte Comisii ale SISS. Pot afirma fără
de protecţia solului din cadrul Secţiei de ştiinţe agri- rezervă că a constituit un eveniment ştiinţific care a
cole şi silvice a Academiei Române, în colaborare deschis perspectiva cunoaşterii evoluţiei ştiinţei

Al VIII-lea Congres Mondial de Știința Solului se înscrie


în istoria manifestărilor SISS ca:

l eveniment științific de excelență – prin valoarea participanților, prin


soluțiile teoretice și practice prezentate, prin contribuțiile aduse la
cunoașterea universală;
l eveniment științific exemplar – prin conceperea și organizarea cuprin-
zătoare a disciplinelor științei solului, armonios echilibrate;
l eveniment științific care a deschis perspectiva cunoașterii evoluției
științei solului: conservare, ameliorare, utilizare durabilă și performantă –
resursă primordială pentru viitorul omenirii.
 Manifestare realizată transparent și solidar de specialiști, oficialități și
cetățenii români, în cunoașterea realităților din țară.

*Alocuțiune susţinută la Conferinţa „50 de ani de la cel de-al VIII-lea Congres Mondial de Ştiinţa Solului – Bucureşti 1964“
26 (5 septembrie 2014, Aula Academiei Române)
Congresul al VIII-lea SISS – București „Pace și pâine”

l cea mai mare participare înregistrată la Congresele SISS:

l 1190 reprezentanți (academicieni, profesori universitari, directori de


institute, stațiuni experimentale, departamente, laboratoare, doctori în știință,
cercetători cu competență, de largă recunoaştere) din 63 țări, de pe cele cinci
continente;
l nivel științific de înaltă ținută și pondere echilibrată între cercetarea
teoretică și aplicativă;
l participarea unor organisme din cadrul ONu: FAO, uNESCO, AIEA,
Fondul special de operațiuni al ONu şi alți specialiști din diferite
organizaţii internaţionale.

solului – conservare, ameliorare, utilizare durabilă şi acea perioadă. Statutul SISS prevedea ca, odată cu
performantă – ca resursă primordială pentru viitorul ţara organizatoare a congresului, să fie ales şi preşe-
omenirii. Organizat transparent şi într-un auten- dintele Societăţii Internaţionale de Ştiinţa Solului
tic spirit de solidaritate de către oameni de ştiinţă, pentru o perioadă de patru ani. La prima întâlnire s-a
de reprezentanţii oficialităţilor din acea vreme şi făcut propunerea ca preşedinte să fie acad. Gheor-
de cetăţenii României, această manifestare s-a con- ghe Ionescu-Şişeşti. Pentru obţinerea acordului aca-
stituit şi într-un prilej oportun pentru o prezentare a demicianului Şişeşti, am mers la Văleni, reşedinţa
realităţii existente în România anului 1964. Congre- de vară a distinsului om de ştiinţă, împreună cu prof.
sul s-a bucurat de o participare impresionantă din Obrejan şi prof. Cernescu.
partea conducerii statului şi până la oamenii obiş- În cel de al III-lea volum din Jurnal, apărut la
nuiţi care lucrau în unităţile de producţie. Fac şi o Editura Academiei Române, Gh. Ionescu-Şişeşti
destăinuire: Congresul a început cu excursii de stu- menţionează la pagina 253: „Am discutat cu Obre-
dii în fosta Uniune Sovietică la care au participat jan, apoi cu Joja, posibilitatea de a ţine în România
aproximativ două sute de specialişti, care la intrarea Congresul Internaţional de Ştiinţa Solului din 1964,
în România, impresionaţi de primirea făcută, au aşa cum sugerează Academia de Ştiinţe din Mos-
declarat: „Am ajuns într-o altă lume”. cova. Dându-mi seama de greutăţile organizării
Conform statutului Societăţii Internaţionale de unui Congres la care vor participa 1000 de delegaţi
Ştiinţa Solului, locul de desfăşurare a congresului din toate părţile globului, sau poate chiar mai mulţi,
următor se face la congresul în curs, deci pentru cel eu am avut o atitudine rezervată şi am arătat ce
de al VIII-lea congres, ţara gazdă se stabileşte la cel măsuri trebuie luate din timp pentru a putea organiza
de al VII-lea Congres de la Madison, Wisconsin, acest congres la nivelul cerut”. La data de 8 august
SUA. Iniţial, ţara propusă ca ţară gazdă a Congresu- 1960 nu era desemnată persoana care să fie preşe-
lui al VIII-lea a fost Uniunea Sovietică, dar propu- dinte al SISS. Menţionez şi aici, cu acest prilej, că la
nerea nu a fost acceptată de viitorii organizatori, în vârsta de 26 de ani, am avut marea şansă să fiu ales
principal pentru că se preconiza organizarea în secretar ştiinţific al Secţiei de ştiinţe biologice şi
URSS a unui Congres jubiliar, dedicat împlinirii a agricole a Academiei Române, al cărei preşedinte
50 de ani de la înfiinţarea Societăţii Internaţionale era acad. Gh. Ionescu-Şişeşti, care avea şi funcţia de
de Ştiinţa Solului. În acest context, un consilier al vicepreşedinte al Academiei Române. În această
Ambasadei URSS la Bucureşti a luat legătura cu ofi- calitate i-am însoţit pe profesorii Obrejan şi Cernescu
cialităţile din România. Prima legătură a fost cu la Văleni. La pagina 259 din volumul III Gheorghe
structurile oficiale din acea perioadă, apoi cu Aca- Ionescu-Şişeşti – Jurnal, se consemnează că la 11
demia Română şi cu acad. Gheorghe Ionescu- august „Secretarul Secţiei, inginerul Hera, mi-a
Şişeşti, preşedintele Secţiei de biologie şi ştiinţe comunicat că Academia m-a recomandat şi Consi-
agricole şi vicepreşedinte al Academiei Române în liul de Miniştri a aprobat să fiu propus preşedinte al 27
Prima dintre măsuri a fost organizarea unui
comitet care să se ocupe de pregătirea congresului.
Comitetul a avut următoarea componenţă: Nicolae
Giosan, preşedinte, pe atunci preşedintele Consi-
liului Superior al Agriculturii; Nicolae Cernescu,
membru corespondent al Academiei Române, David
Davidescu şi Irimie Staicu, vicepreşedinţi; Grigore
Obrejan, membru corespondent al Academiei
Române, secretar general, Ion Trifu, secretar.
Totodată, au fost aleşi vicepreşedinţii şi secretarii
ştiinţifici români în cele şapte comisii ale Congre-
sului, deoarece reprezentanţii străini au fost aleşi la
cel de al VII-lea Congres de la Madison, Wisconsin.
Prof. dr. N. Cernescu, preşedintele Societăţii Internaţio- Pentru cele şapte comisii au fost nominalizaţi:
nale de Ştiinţa Solului (primul din stânga) împreună cu Comisia I – Fizica solului, Constantin Chiriţă,
acad. Gh. Ionescu- Şişeşti şi alţi participanţi vicepreşedinte, Andrei Canarache, secretar ştiin-
ţific; Comisia a II-a, Chimia solului – Pompiliu
Societăţii Internaţionale de Ştiinţa Solului la con- Mureşan, vicepreşedinte, Elena Gâţă, secretar şti-
gresul viitor ce se va ţine în 1964 în România şi Sta- inţific; Comisia a III-a, Biologia solului – Valen-
tutul prevede ca preşedintele să fie ales din ţara în tin Gheorghiu, vicepreşedinte, Petre Papacostea,
care se va desfăşura proximul congres. Am fost foarte secretar ştiinţific; Comisia a IV-a, Fertilitatea
afectat de această hotărâre luată fără consimţă- Solului şi Nutriţia plantelor – David Davidescu,
mântul meu”. vicepreşedinte, Cristian Hera, secretar ştiinţific;
Alegerea preşedintelui SISS s-a făcut de către Comisia a V-a, geneza, clasificarea şi cartogra-
Biroul Prezidiului Academiei Române, care, ţinând fierea solului – Mircea Popovăţ, vicepreşedinte,
seama de protestele academicianului Gh. Ionescu- Nicolae Florea, secretar ştiinţific; Comisia a VI-a,
Şişeşti, a nominalizat ca preşedinte al Societăţii Inter- Tehnologia Solului – Irimie Staicu, vicepreşe-
naţionale de Ştiinţa Solului pe profesorul Nicolae dinte, Mircea Moţoc, secretar ştiinţific; Comisia a
Cernescu, atunci membru corespondent al Acade- VII-a, Mineralogia solului – Dan Giuşcă, vicepre-
miei, ales titular înainte de congres, în anul 1963. Pe şedinte, Dan Rădulescu, secretar ştiinţific. Cum în
13 august 1960, profesorul Nicolae Cernescu a plecat anul 1960, când s-au făcut demersurile şi aprobările
în SUA, la Congresul de la Madison, Wisconsin, în pentru organizarea Congresului nu exista o Socie-
calitate oficială de preşedinte al Societăţii Internaţio- tate Naţională Română de ştiinţa Solului,
nale de Ştiinţa Solului. La întoarcere, au început acti- aceasta a fost constituită în anul 1961.
vităţile organizatorice al celui de al VIII-lea Congres Cel de al VIII-lea Congres Mondial de Ştiinţa
Mondial al SISS. Solului desfăşurat sub genericul „pace şi pâine”, cu

Mărturii – Gheorghe Ionescu-Șișești,


Jurnal, vol. III, Editura Academiei Române

11 august 1960

„Secretarul Secţiei, inginerul Hera, mi-a comunicat că Academia m-a


recomandat și Consiliul de Miniştri (recte Moghioroș) a aprobat să fiu
propus preşedinte al Societății Internaţionale de Ştiinţa Solului. Congre-
sul viitor se va ține în 1964 în România și statutul prevede ca preşedintele
să fie ales din țara unde se va ține proximul congres. Am fost foarte afec-
tat de această hotărâre, luată fără consimțământul meu“ (Jurnal, vol. III,
pag. 259).
28
În cadrul şedinţei plenare de închidere a congre-
sului au fost făcute aprecieri generale privind desfă-
şurarea congresului, au fost adoptate rezoluţii şi
acţiuni organizatorice pentru continuarea activităţi-
lor în domeniul ştiinţei solului. În ziua de 9 septem-
brie 1964, profesorul van Baren, secretarul general
al Societăţii Internaţionale de Ştiinţa Solului, în
numele celor aproape 5000 de membri ai Societăţii,
reprezentând 91 de ţări de pe toate continentele
lumii, s-a adresat preşedintelui Consiliului de Stat al
României.
Au fost adresate, de altfel, numeroase scrisori
după terminarea congresului, exprimând aprecieri
faţă de ţinuta ştiinţifică a lucrărilor şi atmosfera
prietenoasă, deosebit de prielnică desfăşurării unei
manifestări ştiinţifice de o asemenea importanţă şti-
inţifică, amploare a lucrărilor şi o numeroasă parti-
cipare din atâtea ţări ale lumii. Baver, reprezentantul
SUA, afirma: „Sunt pur şi simplu entuziasmat de
ceea ce am văzut (…) Am constatat că oamenii, prin
munca lor creatoare schimbă continuu peisajul
acestor regiuni”. Continuăm cu aprecierile prof. dr.
Acad. Gheorghe Ionescu-Şişeşti cu Cristian Hera, I.P. Quirk din Australia pentru care „totul a fost
întâlnire în timpul congresului
organizat excepţional: traducerile, prezentarea
riscul de a mă repeta, afirm că a reprezentat cea mai comunicărilor, primirea ce ni s-a făcut. Am cunoscut
mare participare înregistrată vreodată la astfel de la dumneavoastră oameni remarcabili (...) M-a
congrese. Au participat 1190 de reprezentanţi de o impresionat şi un alt lucru: diversitatea agriculturii
înaltă ţinută ştiinţifică şi cu pondere echilibrată între româneşti. Îmi dau seama că ea are enorme posibi-
cercetarea teoretică şi aplicativă din 63 de ţări ale lităţi de dezvoltare (...)“ Profesorul dr. R. Tavernier
lumii de pe toate cele cinci continente – academi- din Belgia mărturisea că l-a „impresionat înalta
cieni, profesori, cercetători, directori de institute de pregătire ştiinţifică a colegilor români şi a specia-
cercetare, staţiuni experimentale, şefi de laboratoare liştilor din unităţile vizitate (...) Ritmul dumnea-
şi de departamente speciale. Voi aminti doar câteva voastră de dezvoltare este rapid (...) trebuie să
nume: dr. L. Bramao, şeful Serviciului pentru resur- remarc splendidul peisaj al ţării, care este comple-
sele mondiale de sol şi dr. R. Dudal, coordonator al tat de ospitalitatea caracteristică poporului
aceluiaşi serviciu, coordonator din acelaşi serviciu
din cadrul ONU, prof. V.A. Kovda, directorul De-
partamentului de ştiinţe naturale şi dr. Fränzle,
membru al aceluiaşi Departament din cadrul
UNESCO.
La festivitatea de deschidere au fost rostite
cuvinte de salut şi mesaje din partea preşedintelui
Consiliului de Stat, al Guvernului Românei şi Aca-
demiei Române. Din străinătate au rostit cuvinte de
salut: R. Bradfield, fost preşedinte al Societăţii
Internaţionale pentru Ştiinţa Solului (SISS), F.A.
van Baren, secretar general SISS, preşedinţii celor
şapte Comisii, V.A. Kovda din partea UNESCO, L.
Bramao din partea FAO şi I.N. Antipov-Karataev,
reprezentantul URSS. Lucrările s-au desfăşurat în Acad. Gheorghe Ionescu-Şişeşti –
cele şapte comisii. cuvântare la deschiderea congresului
29
Telegrama transmisă de F.A. van Baren, Secretar general al SISS
Excelența Voastră,
domnule președinte al Consiliului de Stat

Participanții la cel de al VIII-a Congres Internațional al Ştiinței Solului,


reprezentând aproape 5000 de membri ai societății, din 91 de țări, din toate con-
tinentele, reuniţi astăzi, 9 septembrie 1964, în ședința plenară de închidere a
lucrărilor, exprimă profunda lor recunoștință Consiliului de Stat al Republicii
Populare Române, poporului român, pentru condițiile excepționale create bunei
desfășurări a Congresului, care se încheie cu un mare succes și care a însemnat
punctul culminant în activitatea Societății Internaționale de Știința Solului.
Exprimăm totodată Excelenței Voastre mulțumiri și o profundă gratitu-
dine pentru interesul pe care l-ați manifestat personal prin participarea la Con-
gres. Prezența Excelenței Voastre în mijlocul nostru a ridicat prestigiul Congre-
sului la cel mai înalt nivel.
Puteți fi sigur că nu vom uita niciodată înalta ținută a acestui important
eveniment științific, care a prilejuit cunoașterea celor mai înalte probleme ale
științei solului din lume, schimburi utile de opinii și experiență și o mai bună
cunoaștere reciprocă, în interesul păcii și prieteniei între popoare.
Plecând din încântătoarea dumneavoastră țară, vom duce cu noi
sentimente înălțătoare și amintiri de neuitat despre ospitalitatea poporului
român, despre munca sa creatoare încununată de succes.
Dorim din inimă generosului popor român progres și prosperitate.

F.A. van Baren, Secretar general al SISS

român“. Voi încheia cu un citat din scrisoarea sem- participat încă la nici un congres internaţional la
nată de dr. Yaw Ahenkorah din Ghana, în care se care lucrările să fi fost pregătite atât de profund şi
evidenţia că: „Nu se poate decât să fii impresionat cu atâta grijă cum a fost cel de la Bucureşti”.
atât de cantitatea, cât şi de calitatea muncii depuse O premieră în desfăşurarea acestor congrese
pe teren şi în laboratoare (...) Cu florile ei încântă- internaţionale a fost organizarea unei expoziţii de
toare de toate felurile şi de toate culorile, România soluri cu 126 monoliţi, cu hărţi de soluri, diagrame
este şi enorm de bogată în rezerve naturale. Pămân- şi publicaţii din România, Finlanda, Franţa, Israel,
tul cultivabil fertil, minereurile şi petrolul sunt Japonia, Maroc, Noua Zeelandă, Olanda, Portugalia,
astăzi exploatate prin şi pentru ei înşişi”. R.D. Germană, R. F. Germană, R. Arabă Unită, Spa-
La încheierea congresului, au mai rostit cuvinte nia, Tunisia, SUA şi URSS, cu aproape toate tipurile
de apreciere: prof. dr. Irimia Staicu, prof. dr. N. Cer- genetice de sol zonale şi intrazonale cu principalele
nescu. La sfârşitul lucrărilor a luat cuvântul prof. dr. subtipuri. Expoziţia a fost concepută şi organizată
J.P. Quirk din Australia, care a mulţumit pentru de un grup de specialişti coordonaţi de David Davi-
nominalizarea Australiei ca gazdă a celei de a IX-a descu, Constantin Chiriţă şi Gr. Obrejan. Lucrările
ediţii a Congresului Internaţional de Ştiinţa Solului. congresului au cuprins şi excursii ştiinţifice pe trei
La cel de al X-lea Congres Internaţional de Ştiinţa trasee pe o durată de zece zile. Traseele au fost alese
Solului, desfăşurat la Moscova zece ani mai târziu, astfel încât să permită cunoaşterea unei game mari
acelaşi von Baren, secretar general al Societăţii de soiuri, obiective agricole şi industriale, oraşe,
30 Internaţionale de Ştiinţa Solului aprecia că: „Nu am monumente de seamă, peisaje reprezentative din
Să salvăm pământul (1)

l În pledoaria pentru grija față de sol, apelez la un aliat cu prestigiu


incontestabil gh. Ionescu-Șișești „Pământul este bogația principală a
României. Dar…nu este o comoară nesecată, un bun inalterabil. Avem datoria
să-l păstram și să-l îngrijim, ca să rămână mereu izvorul de viață și mijlocul
de existență al poporului român”.

l Se multiplică amenințările asupra pământului românesc. pe lângă


„pulverizarea“ proprietății, putem să adăugăm fără rezervă secătuirea
continuă în elemente nutritive, cultivarea neraţională, distrugerea pro-
prietăților fizico-chimice şi biologice, eroziunea…

l Acum ia amploare o nouă ameninţare – ÎNSTRĂINAREA pAMÂN-


TuluI. participăm la un imens experiment geopolitic; au loc achiziţii
masive de terenuri pentru obţinerea hranei pentru alte naţiuni, mascân-
du-se astfel pertubările provocate în regimul elementelor nutritive şi al apei
din sol, cu efecte negative greu de evaluat pentru viitorul României și
pentru țările care devin victimă a acestui proces.

ţara noastră. Pregătită şi coordonată de Gr. Obrejanu, fici în cinci limbi – engleză, franceză, germană,
N. Cernescu, M. Popovăţ, N. Florea, D. Teaci şi Ana română, rusă – , coordonat de un comitet editorial
Conea, excursia a avut 672 de invitaţi, specialişti, format din A. Canarache, C. Chiriţă, N. Cernescu,
personalităţi marcante din domeniul ştiinţei solului, Gh. Gâţă, V. Gheorghiu, P. Papacostea, C. Hera, P.
reprezentanţi şi bursieri FAO. Popovăţ, A. Popovăţ, I. Staicu, M. Moţoc şi A. Vasi-
Congresul a prilejuit şi apariţia publicaţiilor – liu. Dicţionarul s-a dovedit deosebit de util şi pentru
prospectul programului, programul lucrărilor şi lista pregătirea interpreţilor şi realizarea traducerilor. Din
participanţilor – cinci volume cu rezumate ale şirul apariţiilor editoriale, mai amintim publicaţiile
comunicărilor şi două volume Ghidul excursiilor asociate tematicii Congresului Mondial de Ştiinţa
ştiinţifice. Tot atunci a fost editat şi Dicţionarul de Solului – Agrotehnia, Agrochimia, Tehnologia
Ştiinţa Solului, cuprinzând 6452 de termeni ştiinţi- îngrăşămintelor, Metode de cercetare a solurilor,

Să salvăm pământul (2)

l Fac apel la puterea legislativă și executivă a României (și nu numai),


luându-l din nou ca aliat pe marele savant gh. Ionescu-Șișești, lipsit de
orice conotaţie politică, arătând că grija pentru generaţiile de mâine trebuie
să o aibă oamenii de știință de astăzi, dar mai ales oamenii de Stat, care ar
trebui să personifice conştiinţa perenităţii românilor pe pământul pe care
s-au născut, l-au muncit și l-au apărat de veacuri.

l purtătorii conştiinţei istorice au datoria să stabilească şi să impună cum


trebuie păstrat și apărat pĂMÂNTul, ca izvor de existență a generaţiilor
de astăzi și a celor de mâine.

31
Cel de al VIII-lea Congres Internațional de Știința Solului

l Eveniment de referință pentru problematica abordată în disciplinele


științei solului, pentru promovarea metodelor noi de cercetare și pentru
nivelul științific ridicat al cercetărilor pe plan național și mondial.
l Eveniment de referință pentru evoluția istorică a științei solului în Ro-
mânia – participare în număr mare a specialiștilor români cu contribuții
originale, de nivel comparabil cu al celorlalți prestigioși participanți.

ò
Studierea retrospectivă a semnificației Congresului pentru progresul
științei solului, motivație pentru generațiile de astăzi la angajarea
profundă în continuarea dezvoltării științei, a unor noi căi și mijloace de
sporire și valorificare a solului → resursă naturală esențială pentru
suportul vieții terestre.

Harta solurilor din RPR la scară 1:1.000.000, Sali- ţiei acestui congres mondial pentru progresul ştiinţei
nitatea solului ş.a. – un număr special al „Revistei solului reprezintă şi o motivaţie solidă pentru gene-
de Ştiinţa Solului“ cu 13 lucrări originale, editată în raţiile de astăzi la angajarea profundă în continua-
patru limbi de circulaţie mondială. rea dezvoltării ştiinţei, în aflarea unor noi căi şi mij-
Am relatat toate aceste aspecte pentru a arăta loace de sporire şi valorificare a fertilităţii solului,
prin ce anume cel de al VIII-lea Congres Internaţio- resursă naturală esenţială pentru suportul vieţii
nal de Ştiinţa Solului a reprezentat un eveniment de terestre.
referinţă pentru tratarea problematicii disciplinelor Repet ceea ce am spus în anul 2006 că mesajul
ştiinţei solului, pentru promovarea metodelor noi de unor asemenea manifestări este că suntem datori să
cercetare şi pentru nivelul ştiinţific ridicat al cerce- păstrăm, să respectăm şi să protejăm pământul pe
tărilor pe plan naţional şi mondial. care trăim şi care asigură existenţa poporului nostru,
Eveniment de referinţă a fost şi pentru evoluţia garantează viitorul naţiunii, consolidează durabilita-
istorică a ştiinţei solului din România, prin partici- tea securităţii alimentare atât de necesară pentru
parea unui mare număr de specialişti cu contribuţii liniştea şi siguranţa naţională. În consecinţă, să ne
originale de nivel comparabil cu al celorlalţi presti- asumăm responsabilitatea şi să consolidăm tezaurul
gioşi participanţi. Analiza retrospectivă a semnifica- naţional – Pământul.

Suntem datori să păstrăm, să respectăm și să protejăm pământul


pe care trăim și care asigură existența poporului nostru, garantează viitorul
națiunii, consolidează durabilitatea securității alimentare, atât de necesară
pentru liniștea și siguranța națională.
(Cristian Hera, 2006)

Să ne asumăm responsabilitatea și să consolidăm tezaurul


național – pĂMÂNTul.

32
Societatea Internațională de Știința Solului
la 90 de ani*
Nicolae Florea**
Societatea Internaţională de Ştiinţa Solului puri, totuşi o ştiinţă a solului s-a dezvoltat târziu,
(SISS) înfiinţată în 1924, având din 1998 denumirea consecinţă a marii ei complexităţi, datorită situării ei
de Uniunea Internaţională a Ştiinţelor Solului la interferenţa ştiinţelor lumii minerale cu ştiinţele
(UISS, în engleză ISSS – International Society of lumii vii şi la contactul ştiinţelor teoretice cu cele
Soil Sciences şi respectiv IUSS – International aplicative, ca şi datorită implicaţiilor solului în na-
tură şi în activităţile omului şi societăţii.
Union of Soil Sciences), a împlinit de curând 90 de
Această mare complexitate şi multiplă implicare
ani de existenţă, fapt care ne oferă prilejul de a rea-
a solului sunt schiţate în figura 1, care reprezintă
minti circumstanţele fondării acestei societăţi şi solul ca produs cosmic, teluric şi biotic, rezultat prin
contribuţia ei la dezvoltarea tuturor ramurilor ştiin- interacţiunea continuă sinergică a fluxurilor de
ţei solului şi a relaţiilor dintre pedologi, ca şi la spri- energie, substanţe şi informaţie cu procesele pedo-
jinirea pedologilor în desfăşurarea activităţii lor şi la genetice determinate de condiţiile (factorii) de
diseminarea realizărilor lor. mediu ce se desfăşoară permanent cu dinamică ci-
clică la suprafaţa scoarţei terestre; sunt schiţate şi
Complexitatea şi polifuncţionalitatea multiplele legături ale solului (pedosferei) cu litos-
solului (pedosferei) fera, atmosfera, hidrosfera şi biosfera, precum şi cu
Deşi solul este o resursă naturală care din cele cosmosul, dar şi cu factorii mediului ambiant, ca şi
mai vechi timpuri a fost folosit de om în variate sco- cu undele electromagnetice şi gravitaţie.

Figura 1. Solul, produs cosmic-teluric-biotic al interacţiunii sinergice a fluxurilor de energie, masă şi informaţie cu pro-
cesele din sol în diverse condiţii de dezvoltare, cu dinamică ciclică, la suprafaţa scoarţei terestre
(Florea şi colab., 2013, cu completări)

*Alocuțiune susţinută la Conferinţa „50 de ani de la cel de-al VIII-lea Congres Mondial de Ştiinţa Solului – Bucureşti 1964“
(5 septembrie 2014, Aula Academiei Române)
**Prof. dr., d..h.c., membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” 33
Figura 2. Multiple funcţii sau „servicii“ la care participă solul
(după Florea şi colab., 2014, cu minore modificări)
Multiplele angrenări ale solului ca suport al vie- pedologice în stepa ucraineană efectuate de geologii
ţii, ca uzină de produse bioorganice la scară mon- Gh. Munteanu-Murgoci şi P. Treitz, unde au luat
dială, ca arie pentru amplasarea localităţilor şi a contact cu A.J. Nabokih, K.D. Glinka şi G.I. Tanfi-
diverselor activităţi ale omului fac ca solul să fie o liev. Prima conferinţă a fost organizată în Ungaria
resursă de mare valoare, o sursă de bunăstare şi un sub patronajul Institutului Geologic de la Budapesta
„bun“ multifuncţional (fig. 2) indispensabil omenirii. în 1909 (Peter Treitz), a doua s-a ţinut la Stockholm
Se explică, astfel, întârzierea dezvoltării unei şti- în 1910, a treia la Praga în 1922, iar a patra la Roma
inţe despre sol, interesul pentru cunoaşterea solului a în 1924.
apărut abia la începutul secolului al IX-lea, îndeosebi
sub aspect geologic şi geografic („şcoala agrogeolo-
gică”), sau fizic şi chimic („şcoala agrochimică“).
La începutul secolului al XX-lea se crease deja
în Rusia „şcoala genetico-naturalistă“ despre sol pe
baza conceptului nou de „corp natural“ al lui V.V.
Dokuceaev (1846–1903), concept adoptat şi în
România de Gh. Munteanu-Murgoci (1872–1925),
iar în celelalte ţări europene diverse şcoli naţionale
de studiu al solului. Se impunea o colaborare între
diferiţii specialişti în scopul dezvoltării acestei noi
ştiinţe.

Conferinţele agrogeologice, „rădăcini“


ale Societăţii Internaţionale de ştiinţa Solului
Ideea organizării unor întâlniri ştiinţifice, cunos-
cute sub denumirea de Conferinţe Agrogeologice
Internaţionale, pentru a se discuta problemele noii
34 ştiinţe a solului, s-a născut în timpul unei excursii
Comitetul Internaţional de organizare a celei de ciplinei de soluri în planurile de învăţământ
a IV-a Conferinţe Internaţionale Agrogeologice (curricula) ale şcolilor superioare şi intermediare,
(Pedologice) de la Roma (1924) a avut o întâlnire încurajarea (susţinerea) cercetărilor de sol; de ase-
pregătitoare a Conferinţei la Zürich (7–10 iunie menea, a recomandat pregătirea unei hărţi agrogeo-
1923), la care a fost luată decizia istorică de fondare logice a Europei şi Gh. Munteanu-Murgoci a fost
a Societăţii Internaţionale de Ştiinţa Solului şi s-a desemnat preşedintele Comitetului de elaborare a
format o comisie pentru elaborarea statutului, în acestei hărţi. În această calitate a elaborat „Instruc-
care să se prevadă menţinerea celor cinci comisii ale tions for the preparation of the general soil map of
societăţii stabilite în 1922 la Praga, la care se adaugă a Europe“ (1924). Moartea (1925) i-a întrerupt însă
şasea comisie cu preocupări de fiziologia plantelor activitatea, astfel că elaborarea hărţii solurilor a fost
(sugerată de T. Saidel), devenită ulterior Comisia de continuată şi încheiată (1925–1937) de H. Stremme.
fertilitate a solului şi nutriţia plantelor. În ultima zi a Conferinţei de la Roma (19 mai
1924), participanţii au aprobat fondarea şi au discu-
Fondarea Societăţii Internaţionale
tat şi aprobat statutul Societăţii Internaţionale de Şti-
de ştiinţa Solului (SISS)
inţa Solului, care a avut la început scopul de a pro-
Două volume speciale au fost pregătite şi publi-
mova şi încuraja ştiinţa solului prin organizarea de
cate cu prilejul acestei Conferinţe de la Roma
congrese, crearea de comisii şi grupuri de lucru, edi-
(12–19 mai 1924) în susţinerea fondării SISS, şi
tarea unui periodic („Soil Research“) şi fondarea
anume volumul Memoires sur la nomenclature et la
classification des sols de B. Frosterus şi impresio- unei biblioteci de specialitate pe lângă Institutul
nantul volum État de l’Étude et de la Cartographie Internaţional de Agricultură de la Roma (astăzi, clă-
du sols dans divers Pays de l’Europe, de l’Amerique direa FAO).
du Nord, de l’Afrique et de l’Asie, editat de Gh. S-a hotărât, de asemenea, ca viitorul congres al
Munteanu-Murgoci prin Institutul Geologic al SISS să aibă loc la Washington în 1927. Noul preşe-
României. dinte, J.G. Lipman, a propus şi s-a aprobat ca şapte
Conferinţa de la Roma a recomandat, devenind personalităţi care au contribuit la dezvoltarea ştiinţei
obiective ale SISS, uniformizarea metodelor de ana- solului şi fondarea SISS să devină membri de onoare
liză a solurilor, stabilirea unei nomenclaturi şi clasi- ai SISS. Aceştia au fost: E. Ramann, L. Cayeux, K.
ficări a solurilor, organizarea de centre de cercetarea Glinka, J. Kopecky, Gh. Munteanu-Murgoci, Sir
solurilor în ţările în care nu există, introducerea dis- John Russel şi S. Winogradski.

Participanţii la a IV-a Conferinţă Internaţională de Pedologie de la Roma, 1924


(foto reprodusă din Buletinul IUSS, nr. 105, 2004) 35
Pionierii şi membrii primului Consiliu de Conducere al SISS
(foto reprodusă după cea distribuită la al XX-lea Congres Mondial de Ştiinţa Solului, Coreea de Sud, 2014)

Organizarea şi obiectivele SISS 1. Soluri în spaţiu şi timp:


şi restructurarea ei ca uISS 1.1 Morfologia şi micromorfologia solului;
Structura SISS a rămas în mare măsură aceeaşi 1.2 Geografia solului;
până în 1998. SISS a avut 6–8 comisii pe domenii şi 1.3 Geneza solului;
anume: I – Fizica solului; II – Chimia solului; III – 1.4 Clasificarea solurilor;
Biologia solului; IV – Fertilitatea solului şi nutriţia 1.5 Pedometrie;
plantelor; V – Geneza, clasificarea şi cartografia 1.6 Paleopedologie.
solurilor; VI – Tehnologia solului; VII – Mineralo- 2. Proprietăţi şi procese ale solului:
gia solului; VIII – Solul şi mediul (ultimele două sta- 2.1 Fizica solului;
bilite la congresele de la Paris – 1956 şi respectiv 2.2 Chimia solului;
Acapulco – 1994). 2.3 Biologia solului;
Obiectivele SISS au rămas în linii generale cele 2.4 Mineralogia solului;
stabilite la Roma (1924) pentru realizarea cărora au 2.5 Reacţii interfaciale chimice, fizice şi biolo-
fost organizate congrese şi conferinţe, au fost for- gice din sol.
mate subcomisii şi grupe de lucru care s-au ocupat 3. Utilizarea şi managementul solului:
de probleme speciale, au fost publicate lucrări şi s-a 3.1 Evaluarea solului şi planificarea folosirii
cooperat cu organisme internaţionale în domenii terenurilor;
comune de lucru privind solurile. S-a încurajat per- 3.2 Conservarea solului şi apei;
manent schimbul internaţional de idei şi colaborări. 3.3 Fertilitatea solului şi nutriţia plantelor;
Odată cu primirea SISS, în 1993, ca membru 3.4 Ingineria solului (geotehnică) şi tehnologia
unional în Consiliul Internaţional pentru Ştiinţă – solului;
ICSU s-a considerat necesară restructurarea societă- 3.5 Controlul degradării, remedierea şi amelio-
ţii, pentru a corespunde mai bine relaţiilor cu alte rarea solului.
ştiinţe adiacente şi mai ales cu ştiinţele mediului 4. Rolul solurilor în susţinerea societăţii şi
care s-au dezvoltat mult. Însăşi denumirea a fost mediului ambiant:
schimbată în Uniunea Internaţională a Ştiinţelor 4.1 Solul şi mediul;
Solului, UISS (din 1998). 4.2 Solul, securitatea alimentară şi sănătatea
UISS este structurată pe patru divizii şi 21 de umană;
36 comisii şi anume: 4.3 Solul şi schimbarea de utilizare a terenului;
Figura 3. Relaţiile UISS cu comunităţile din domeniu
(Hartemink, 2014)

4.4 Educaţia despre sol şi conştientizarea continuu al pedologiei şi aplicaţiilor ei, ca şi difuza-
publică; rea noilor cunoştinţe. Congresele SISS, respectiv
4.5 Istoria, Filosofia şi Sociologia Ştiinţei Solului. UISS, cu comunicările susţinute şi comentariile afe-
Prin această reorganizare, membrii direcţi ai rente şi cu excursiile de studiu şi discuţiile vii pur-
UISS sunt Societăţile Naţionale de Ştiinţa Solului şi tate la faţa locului, au avut întotdeauna un rol catali-
nu membrii ei, astfel că legătura UISS cu fiecare tic în armonizarea conceptelor şi progresul cunoaş-
membru se face prin Societatea Naţională, deci in- terii solurilor. Robinson sublinia, în 1937, că cel mai
direct, fapt care a simplificat activitatea administra- important progres iniţial a fost considerarea profilu-
tivă; totuşi, membrii oricărei Societăţi Naţionale lui de sol ca unitate de cercetare pe teren şi laborator.
sunt şi membri ai UISS. A fost însă întărită legătura Numărul lucrărilor prezentate la congrese a cres-
UISS cu Societăţile Naţionale şi cu alte comunităţi cut continuu de la 230 în 1927 la 2900 în 2014 (din
ştiinţifice şi organisme internaţionale (fig. 3). Un nou 112 ţări). Cele mai multe lucrări sunt cele ce aparţin
sistem de alegeri s-a adoptat. domeniului fertilităţii solului şi nutriţiei plantelor şi
celui al genezei, clasificării şi cartografiei solurilor.
Realizările principale ale Societăţii Pe lângă lucrările ştiinţifice din volumele de
Internaţionale de ştiinţa Solului lucrări ale congreselor (Proceedings), publicate inte-
Societatea (SISS) a avut un rol imens în progre- gral la primele şi doar ca rezumate la ultimele con-
sul şi maturizarea ştiinţei solului, încât acest grese, SISS (UISS) a contribuit activ prin disemina-
moment al fondării ei reprezintă un eveniment cru- rea cunoştinţelor de sol şi prin alte publicaţii ale
cial în istoria acestei ştiinţe. La început, SISS a dat Societăţii şi anume: „Soil Research“ apărută între
atenţie îndeosebi legăturilor sol-plantă, pentru ca în 1928 şi 1944, „Official Communication of the
ultimele decenii să fie avute în vedere şi aspectele ISSS“ publicată între 1939 şi 1943, continuate în
de protecţie a mediului împotriva proceselor de „ISSS Bulletin“ după 1950 editat de secretarul gene-
degradare a terenurilor, cât şi a celor de poluare a ral. De asemenea, au fost publicate volume sau
solului; s-a realizat o mai bună înţelegere a acestor periodice cu lucrările diferitelor simpozioane sau
procese, care să permită dezvoltarea de strategii meeting-uri organizate de comisii, subcomisii sau
pentru protecţia mediului şi sănătăţii umane. grupuri de lucru.
Societatea Internaţională de Ştiinţa Solului Se cooperează, de asemenea, cu diverse reviste
(SISS sau UISS) a organizat 20 de congrese inter- ca „Geoderma”, „Soil Biology and Biochemistry”,
naţionale, în care a reuşit să reunească pedologi din „Arid Soil Research and Rehabilitation”, „Biology
aproape toate ţările globului, consemnând progresul and Fertility of Soils”, „Catena”, „Soil and Tillage 37
Research”, „Pedobiologia”, „Journal of Plant Nutri- ştiinţifică de transfer a experienţei între teritorii cu
tion and Soil Science”, „Europian Journal of Soil condiţii de mediu similare; publicarea hărţii (19 foi)
Science”, „Australian Journal of Soil Research”, începută în 1971 a fost încheiată în 1981, fiind con-
„Plant and Soil”, „Soil Science”, „Soil Science tribuţia cea mai importantă a SISS (Tanaka, 1990).
Society of America Journal“ etc. Harta Solurilor Lumii, în afară de utilizarea ei ca
Se estimează că, în ansamblu, Societatea a con- inventar şi evaluare a resurselor de sol şi bază docu-
tribuit la o creştere apreciabilă a bazei de cunoştinţe, mentară pentru învăţământ şi cercetare, şi-a găsit
la o specializare a cercetărilor şi dezvoltării de noi aplicaţii concrete în delimitarea zonelor agro-ecolo-
domenii, la o generalizare a învăţământului despre gice, evaluarea degradării terenurilor pe glob, elabo-
sol (deşi încă nesatisfăcătoare), la promovarea de rarea unei baze de date globale sol-teren (SOTER),
noi mijloace de predare a cunoştinţelor în pas cu evaluarea deşertificării.
tehnologia comunicării. Harta solurilor lumii afectate de săruri, elabo-
Dintre cele mai importante realizări, se men- rată prin colaborare internaţională de un grup de
ţionează în continuare câteva: lucru şi publicată în 1974 de către I. Szabolcs ca edi-
- au fost definite proprietăţile fizice de bază ale tor, însoţită de un volum de caracterizare a acestor
solului, au fost elaborate metodologii de analiză şi soluri, a fost o altă realizare importantă a SISS.
au fost elaborate definiţii ale termenilor de fizica Harta solurilor Europei la scara 1:1.000.000
solului (1963; 1974); într-o primă variantă rămasă în manuscris în pe-
- au fost precizate şi definite proprietăţile chi- rioada 1970–1975 şi o a doua variantă prezentată la
mice ale solurilor şi au fost elaborate metodologii congresul de la Montpellier – Franţa, în anul 1998.
unitare de analiză chimică; Baza Mondială de Referinţă pentru Resursele
- au fost încurajate variate studii ale edafonului de Sol (WRB-SR/World Reference Base-Soil Re-
şi ale proceselor biochimice în legătură cu circuitul sources) reprezintă o altă contribuţie importantă a
nutrienţilor, cu formarea humusului, cu bioremedie- SISS la unificarea terminologiei şi taxonomiei solu-
rea solurilor poluate etc.; rilor, încă în curs de perfecţionare. La ultimul Con-
- în domeniul agrochimiei şi fertilităţii solului gres al XX-lea, Jeju, Coreea de Sud (2014) a fost
s-au obţinut importante realizări în cunoaşterea chi- prezentată a treia ediţie a WRB-ului. Trebuie amin-
mismului nutrienţilor şi accesibilitatea lor, a impac- tit că WRB-ul nu este menit să înlocuiască clasifică-
tului pH-ului asupra nutrienţilor şi poluanţilor şi a rile (taxonomiile) naţionale de soluri, ci constituie
testării şi managementul nutrienţilor, precum şi în un mijloc de corelare a solurilor din diferitele siste-
elaborarea de tehnologii de fertilizare şi ameliorare. me naţionale şi de comunicare între specialişti, deci
A fost organizată o reţea de câmpuri experimentale serveşte ca un limbaj de bază în ştiinţa solului.
agricole la scară europeană, şi a fost promovată uti- Multe volume au fost publicate în colaborare cu
lizarea tehnicilor nucleare şi înrudite în studiile sol- FAO, de exemplu cele despre definiţia unităţilor de
plantă pentru agricultură sustenabilă şi conservarea sol (1968, 1988), evaluarea terenurilor (1974), deli-
mediului. mitarea zonelor agroecologice (1978), evaluarea
Harta generală de soluri a Europei, scara terenurilor pretabile pentru irigat (1979), resursele
1:10.000.000 (1927) şi Harta Internaţională de de sol ale lumii (1993), cadru internaţional de eva-
Soluri a Europei, scara 1:2.500.000 (1937), ambele luare a unui management sustenabil al terenurilor
editate de H. Stremme (la care au contribuit din (1993), baza de date digitală de sol-teren (1993),
România: Murgoci, Saidel, Enculescu, Florov, Pro- ghid de descriere a solurilor (1994, 2006) şi altele.
topopescu-Pache); aceste hărţi, propuse de Murgoci, A fost elaborat un Vocabular multilingv la Con-
au contribuit la dezvoltarea cartării solurilor în dife- gresul de la Leopoldville (1954), republicat revizuit
rite ţări şi au stimulat cercetarea pedologică (H.E. în 1960 (FAO), un Dicţionar de Ştiinţa Solului la
Stremme, 1997), difuzând totodată denumiri de Congresul de la Bucureşti (1964) şi un Manual de
soluri pe baze genetice (cernoziom, podzol, sol termeni de micromorfologia solului (draft).
brun, soloneţ, solonceac etc.). Totodată, SISS (UISS) reflectă prin Buletinul
Harta solurilor lumii (Soil map of the World), bianual (IUSS Bulletin) şi Alerta lunară (IUSS
sub egida FAO şi UNESCO, la scara 1:5.000.000 Alert) activitatea societăţilor naţionale de ştiinţa
care avea ca prim scop (Dudal şi Batisse, 1978) o solului, intermediază schimburi între acestea, aduce
38 primă evaluare a resurselor de sol ale lumii ca bază la cunoştinţă evenimentele importante din domeniul
ştiinţei solului şi viaţa pedologilor şi cărţile de spe- membru de onoare al SISS împreună cu alţi şase
cialitate publicate cu un scurt conţinut al acestora; renumiţi pedologi ai lumii (van Baren şi colab.,
sunt instrumente foarte utile de informare a mem- 2000).
brilor. Activitatea unor pedologi români aleşi prin vot
în diferite funcţii a fost următoarea:
Cooperare cu alte organizaţii internaţionale - Gh. Munteanu-Murgoci, preşedinte al Comi-
UISS întreţine relaţii internaţionale strânse pe siei a V-a împreună cu F.C. Marbut pentru perioada
bază de consultare cu trei agenţii specializate ale 1924–1927;
Naţiunilor Unite: Organizaţia pentru Agricultură şi - Gh. Munteanu-Murgoci, membru de onoare al
Alimentaţie (FAO, Roma, Italia); Organizaţia Edu- SISS, ales în 1924;
caţională, Ştiinţifică şi Culturală a Naţiunilor Unite - N.C. Cernescu, preşedinte al SISS în perioada
(UNESCO, Paris, Franţa) şi Organizaţia Meteorolo- 1960–1964;
gică Mondială (WMO, Geneva, Elveţia). - Gr. Obrejanu, vicepreşedinte al SISS în pe-
UISS este acceptată ca asociat ştiinţific al Con- rioada 1960–1964;
siliului Internaţional al Uniunilor Ştiinţifice (ICSU, - C. Chiriţă, vicepreşedinte al Comisiei I în
Paris, Franţa). perioada 1960–1964;
Pentru coordonarea a diferite activităţi pe teren - A. Canarache, secretar al Comisiei I în pe-
în legătură cu solul, UISS cooperează cu mai multe rioada 1960–1964;
organizaţii internaţionale, ca de exemplu: Agenţia - P. Mureşan, vicepreşedinte al Comisiei a II-a în
Internaţională pentru Energie Atomică (IAEA, perioada 1960–1964;
Viena, Austria); Comisia Internaţională de Irigaţie - Elena Gâţă, secretar al Comisiei a II-a în
şi Drenaj (ICID, New Delhi, India); Uniunea perioada 1960–1964;
Internaţională pentru Conservarea Naturii şi Resur- - V. Gheorghiu, vicepreşedinte al Comisiei a III-a
selor Naturale (IUCN, Morges, Elveţia); Uniunea în perioada 1960–1964;
Internaţională pentru Cercetarea Quaternarului - P. Papacostea, secretar al Comisiei a III-a în
(INQUA, Dublin, Irlanda); Comitetul Ştiinţific pentru perioada 1960–1964;
Cercetarea Apei (COWAR, Bad Krozingen, Germa- - D. Davidescu, vicepreşedinte al Comisiei a IV-a
nia). în perioada 1960–1964;
Sub egida ICSU (International Council of Scien- - Cr. Hera, secretar al Comisiei a IV-a în peri-
tific Unions), creat în 1931 pentru a promova activi- oada 1960–1964;
tatea internaţională în diferite ramuri ale ştiinţei şi - M. Popovăţ, vicepreşedinte al Comisiei a V-a
aplicaţiile lor în beneficiul umanităţii, UISS este în perioada 1960–1964;
asociată cu peste 20 de uniuni internaţionale, ca de - N. Florea, secretar al Comisiei a V-a în pe-
exemplu: Uniunea Internaţională de Geodezie şi rioada 1960–1964;
Geofizică (IUGG), Uniunea Internaţională de Chi- - Ir. Staicu, vicepreşedinte al Comisiei a VI-a în
mie Pură şi Aplicată (IUPAC), Uniunea Internaţio- perioada 1960–1964;
nală de Fizică Pură şi Aplicată (IUPAP), Uniunea - M. Moţoc, secretar al Comisiei a VI-a în
Internaţională de Ştiinţe Biologice (IUBS), Uniunea perioada 1960–1964;
Internaţională de Ştiinţe Geologice (IUGS), Uni- - D. Giuşcă, vicepreşedinte al Comisiei a VII-a în
unea Internaţională de Geografie (IGU); de aseme- perioada 1960–1964;
nea, este în legătură cu peste 90 de Academii Naţio- - D. Rădulescu, secretar al Comisiei a VII-a în
nale de Ştiinţe. perioada 1960–1964;
- Ir. Staicu, preşedinte al Comisiei a III-a în
participări ale românilor la activitatea SISS perioada 1964–1968;
Pedologi români au activat pentru şi în SISS - N. Florea, vicepreşedinte al Comisiei a V-a în
încă de la începuturile ei (Lixandru, 1998; Florea şi perioada 1968–1974;
Dumitru, 2002). Gh. Munteanu-Murgoci, T. Saidel - Cr. Hera, preşedinte al Comisiei a IV-a în
şi Gh. Ionescu-Şişeşti au contribuit activ la înfiinţa- perioadele 1974–1978; 1978–1982;
rea SISS; Gh. Munteanu-Murgoci a fost editorul - A. Canarache, vicepreşedinte al Comisiei a VI-a
impresionantului volum menţionat mai sus despre în perioada 1986–1990.
starea studiului şi cartografiei în diferitele ţări din De asemenea, au făcut parte din Consiliul de
lume. Ca recunoaştere a amplei activităţi depuse la conducere al SISS în diferite perioade:
fondarea SISS, Gh. Munteanu-Murgoci a fost ales T. Saidel, N.C. Cernescu, Ir. Staicu, C. Răuţă, N. 39
Florea, Cr. Hera, A. Canarache, I. Munteanu, M. decembrie, precum şi pregătirea celebrării unui
Dumitru, Valentina Coteţ. centenar de la fondarea Societăţii în anul 1924 la
Totodată, mai mulţi pedologi români au colabo- Roma.
rat la diferite acţiuni majore ale SISS: Dar cea mai îngrijorătoare problemă este inten-
- Harta solurilor lumii, scara 1:5.000.000 – N.C. sificarea degradării solurilor şi a pierderilor ireversi-
Cernescu, N. Florea; bile de sol, care afectează funcţiile cruciale ale solu-
- Harta solurilor lumii afectate de săruri – N. lui pentru activităţile umane şi supravieţuirea eco-
Florea, I. Munteanu; sistemelor. De aceea este necesară o creştere amplă
- Harta solurilor Europei, scara 1:1.000.000 – a conştientizării celor ce iau decizii politice şi admi-
N. Florea, Ana Conea, Nadia Ghiţulescu, I. Mun- nistrative, ca şi a publicului larg despre faptul că:
teanu, M. Parichi, Marilena Zota; - solul este un bun de mare preţ al omenirii, tot
- Baza mondială de referinţă a resurselor de sol – atât de important ca şi apa şi aerul;
N.C. Cernescu, N. Florea, în primele faze. - reprezintă o resursă limitată, dar condiţionat
regenerabilă însă fragilă, care necesită protecţie;
unele probleme actuale şi de viitor ale uISS - trebuie utilizat, ţinând seamă de proprietăţile
Se pare că problemele acute ale omenirii în care lui şi de cerinţele societăţii de azi şi din viitor, pre-
este implicat solul sub diverse forme (după Harte- cum şi despre impactul şi costul foarte ridicat al
mink, 2014) sunt cele redate în figura 4, printre care degradării solului şi lipsei de acţiuni de prevenire,
hrana, apa şi aerul sunt în primul plan; la acestea se care se răsfrâng asupra societăţii în ansamblu şi mai
adaugă necesitatea de a produce şi biocombustibil puţin asupra utilizatorilor de sol (teren).
lichid, ocrotirea biodiversităţii şi atenuarea schim- Noua echipă şi-a propus o activitate intensificată
bărilor climatice. Aceste probleme s-au acutizat în în acest sens, pentru a creşte „vizibilitatea“ solului
ultimul timp din cauza dezvoltării puţin controlate a prin acţiunile ce vor fi luate atât pe plan internaţio-
industrializării şi urbanismului. UISS, prin membrii nal, cât şi în fiecare ţară. Aceasta va fi, desigur, o
săi, contribuie evident la mai buna cunoaştere şi la preocupare şi pentru SNRSS în perioada imediat
soluţionarea lor. următoare.
Noua conducere a UISS, aleasă în anul 2014 la În final, se poate afirma cert că UISS este repre-
Congresul din Coreea de Sud (Rainer Horn ca pre- zentantul oficial şi eficient al ştiinţei solului şi al
şedinte), a schiţat sarcinile imediate ale Societăţii pedologilor, care facilitează relaţiile dintre pedologii
şi anume pregătirea Anului Internaţional al Solu- globului şi promovează progresul mondial în acest
lui – 2015 şi a Zilei Internaţionale a Solului – 5 domeniu indispensabil vieţii şi societăţii umane.

Figura 4. Principalele probleme ale globului terestru în care este implicat solul în prezent
40 (după Hartemink, 2014, cu modificări)
140 de ani de la nașterea
celui mai mare astronom român –
Nicolae Donici*
Magda Stavinschi**
Celebrăm pe unul din cei mai mari savanţi
români ai secolului XX, poate cel mai mare astro-
nom român Nicolae Donici, membru de onoare al
Academiei Române. A făcut parte din celebrul neam
moldovenesc al Doniceştilor, cunoscut încă din
secolul XVII, din care este suficient să-i reamintim
pe juristul Andronache Donici, fabulistul Alecu
Donici, generalul Matei Donici sau antropologul
Alexandru Donici. Pe plan internaţional se va afirma
însă astronomul Nicolae Donici.
Născut la 1 septembrie 1874 la Chişinău, Nico-
lae Donici a urmat studiile la Odessa. A plecat apoi
la Sankt Petersburg, unde a devenit membru al Aca-
demiei de Ştiinţe Imperiale, dar a deţinut şi funcţii
administrative în Consiliul de Stat. A părăsit Pe-
tersburgul imediat după prima revoluţie din februa-
rie 1917, apoi Odessa, în 1920, când bolşevicii i-au
distrus laboratorul, biblioteca, adică tot ce avea mai
Nicolae Donici a fost fondator al Uniunii Astro-
drag.
nomice Internaţionale, contribuind direct la aderarea
Nicolae Donici s-a stabilit pe moşia familiei sale
României la acest înalt for ştiinţific. A participat la
de la Dubăsarii Vechi, de pe malul drept al Nistrului,
toate Congresele Uniunii, de la fondarea acesteia, în
acolo unde a înfiinţat, în 1908, primul Observator de
1919, până la cel din 1955. Propunerile sale au figu-
astrofizică românesc sub patronajul Fundaţiei Cultu-
rat mereu pe lista celor de care Uniunea a ţinut
rale Regale. A părăsit Basarabia imediat după ceda- seama şi pe care le-a aplicat pe plan mondial.
rea ei, în 1940, apoi Bucureştiul în 1944. A fost membru al Societăţii Astronomice Fran-
Celebritatea de care s-a bucurat Nicolae Donici ceze, al celei germane, al Institutului de la Coimbra
l-a determinat pe André Danjon, directorul din acea (Portugalia), al Uniunii Internaţionale pentru Studii
vreme al Observatorului de la Paris, să stabilească Solare şi al altor comitete.
un contract de cercetare special septuagenarului A observat eclipse de soare din Spania până în
Donici, trimiţându-l cu misiuni speciale de obser- Cambodgia, din Portugalia până în Crimeea, din
vare a luminii zodiacale în Africa. SUA până în Rusia.
Ultima lucrare poartă data de 2 noiembrie 1954, A lăsat o operă ştiinţifică remarcabilă, dar şi
iar ultima fotografie este cea de la Congresul Uni- amintirea unui om deosebit.
unii Astronomice din septembrie 1955 de la Dublin. Sperăm ca Nicolae Donici să rămână nu numai o
După aceea, urmele i se şterg. punte peste Prut, ci o legătură veşnică între românii
Ciudat destin pentru un om atât de deosebit… de pe cele două maluri.

*Comunicare susţinută la Simpozionul Internaţional „Astronomul Nicolae Donici – 140 de ani de la naştere“
(8 septembrie 2014, Aula Academiei Române)
**Cercetător onorific, Institutul Astronomic al Academiei Române 41
Nicolae Donici –
o viață dedicată cercetării astronomice*
Ion Tighineanu**

Nicolae Donici a fost un ilustru savant, devotat Gesellschaft”, membru al Comisiilor pentru meteori
cu trup şi suflet cercetării ştiinţifice. În prima jumă- şi lumină zodiacală etc.
tate a secolului trecut a atins cele mai înalte culmi La scară internaţională, personalitatea şi creaţia
ale ştiinţei, ducând faima ţării sale pe diverse conti- marelui savant sunt imortalizate de asteroidul pla-
nente – America, Europa, Asia, Africa, unde a efec- netei noastre cu numărul 9494. Este semnificativ şi
tuat numeroase expediţii. Printre cercetările astrono- faptul că asteroidul „Nicolae Donici“ traversează
mice de mare valoare, remarcăm studierea mai mul- universul alături de asteroidul 9495 ce poartă
tor eclipse de Soare şi de Lună; observarea trecerii numele luceafărului poeziei româneşti – Mihai
planetei Mercur prin discul Soarelui, evaluarea pre- Eminescu.
cisă a diametrului ei şi descoperirea absenţei atmos- Viaţa şi activitatea remarcabilului om de ştiinţă
ferei pentru această planetă; monitorizarea planetei Nicolae Donici au fost puternic perturbate de uraga-
Saturn la începutul anilor `30, determinarea perioa- nele social-politice ale secolului XX, cauzate de
dei de rotire a acesteia; investigarea cometelor, revoluţia bolşevică în Rusia şi de cel de al Doilea
coroanei solare, luminii zodiacale etc. Război Mondial.
Nicolae Donici a colaborat cu cei mai vestiţi La finele celui de al Doilea Război Mondial,
astronomi ai timpului, a activat în cadrul centrelor Nicolae Donici – o adevărată valoare ştiinţifică a
de excelenţă din domeniu – în particular, la Obser- intelectualităţii româneşti – este nevoit, pentru a-şi
vatorul Pulkovo din Sankt Petersburg şi la Observa- salva viaţa, să ia calea pribegiei, refugiindu-se în
torul din Meudon din Franţa. Franţa. Acasă este dat uitării: biografia lui Nicolae
O semnificaţie aparte pentru noi o constituie Donici, provenit din boieri, nu putea fi compatibilă
fondarea, la nivelul exigenţelor mondiale, unui ca model cu ideologia bolşevică.
observator la Dubăsarii Vechi, Basarabia, în 1908, şi În 1948, este exclus din rândurile Academiei
înzestrarea lui cu instrumente unice de construcţie Române, pentru a fi reabilitat abia în 1990.
proprie. În acest context, menţionăm că spectrohe- La Dubăsarii Vechi, pe malul drept al Nistrului,
liograful elaborat de Nicolae Donici, a fost primul în unde a activat mulţi ani astrofizicianul basarabean, a
Rusia şi printre cele mai performante şapte aparate fost devastat conacul şi distrus complet observato-
de acest fel existente la vremea respectivă în lume. rul, care deja intrase cu rezultatele cercetărilor în
Nicolae Donici a fost printre cofondatorii Uni- circuitul ştiinţific internaţional.
unii Astronomice Internaţionale şi a participat activ Spre regret, conacul se află într-o stare deplora-
la organizarea a şase congrese ale acesteia. A fost bilă şi astăzi, în pofida faptului că se regăseşte în
ales membru al mai multor societăţi şi instituţii şti- lista monumentelor ocrotite de stat.
inţifice şi astronomice: membru al Academiei Impe- La mijlocul lunii august a acestui an, la Ministe-
riale din Sankt Petersburg, doctor honoris causa al rul Culturii, am avut o întrevedere cu primarul din
Institutului de Ştiinţe din Coimbra (Portugalia), Dubăsarii Vechi, domnul Gheorghe Lungu. Am dis-
membru de onoare al Academiei Române, membru cutat un plan de acţiuni concrete privind restaurarea
al Uniunii Astronomice de Cercetare a Soarelui, Conacului familiei Donici. Dar există impedimente
membru al Societăţii germane „Astronomische legate de proprietate: actualmente, cinci camere ale

*Comunicare susţinută la Simpozionul Internaţional „Astronomul Nicolae Donici – 140 de ani de la naştere“
(8 septembrie 2014, Aula Academiei Române)
42 **Prof. univ., prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
Conacului aparţin unei întreprinderi de stat, o ca- Nu cunoaştem multe aspecte ce vizează viaţa şi
meră este chiar în proprietate privată. În prezent, se activitatea lui Nicolae Donici după refugierea sa în
lucrează asupra elaborării unui proiect de restaurare Occident. În acest context, vreau să-i aduc sincerele
a conacului, ce urmează a fi avizat de Consiliul mele consideraţiuni doamnei doctor Magda Sta-
Naţional al Monumentelor Istorice; în caz contrar, vinschi, care mai mulţi ani a deţinut funcţia de direc-
nu se pot demara lucrările. Bustul lui Nicolae tor al Institutului de Astronomie, pentru efortul
Donici, dezvelit în 1994 cu prilejul celebrării a 120 depus la colectarea unor date noi, dar şi pentru fap-
de ani de la naşterea savantului, a fost distrus şi rea- tul că în toată această perioadă de două decenii a
fost alături de noi, contribuind la revalorificarea
bilitarea lui urmează a fi realizată concomitent cu
operei ştiinţifice şi la scoaterea din anonimat a lui
lucrările de reparaţie a conacului.
Nicolae Donici.
Recent, am avut o discuţie cu domnul Haralam- Mult stimate domnule preşedinte, academician
bie Corbu, originar din Dubăsarii Vechi, membru Ionel-Valentin Vlad, vă suntem recunoscători pen-
titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Vorbea tru prezenţa Domniei Voastre la deschiderea foru-
cu emoţie despre destinul astronomului Nicolae lui, şi-mi exprim speranţele către o conlucrare cât
Donici, pe care a avut fericirea să-l cunoască perso- mai eficientă, pentru ca astrofizicianul Nicolae
nal în copilărie (viitorul cercetător şi istoric literar Donici să ocupe ceea ce merită pe deplin – un loc de
era elev în clasa a IV-a, când Nicolae Donici a pără- onoare în panteonul ştiinţei şi culturii României şi
sit pentru totdeauna această localitate). Republicii Moldova.

Lunetă în București la începutul secolului XX

43
Academicianul Dan giuşcă,
prestigios participant la progresul
pedologiei româneşti*
Acad. Cristian Hera
Vicepreşedinte al Academiei Române

Felicit Secția de științe geonomice, pe pre- Române, în același număr al revistei „Academica”,
ședintele secției, academicianul Mircea Săndulescu, sublinia: „Academicianul Dan Giușcă a oferit
pe membrii secției pentru organizarea unor astfel de posterității o moștenire generoasă, izvorâtă din
manifestări în care sunt omagiate personalități de tradiție și ancorată treptat în actualitate – școala de
prestigiu ale științei românești, în acest caz din pedologie românească”.
domeniul de activitate a secției. Am avut șansa să-l cunosc personal pe academi-
Nu spun pentru prima dată: cei care nu cunosc cianul Dan Giușcă în perioada de pregătire a celui
trecutul, nu pot construi un viitor durabil, performant, de al VIII-lea Congres Mondial de Știința Solului,
în condițiile conservării și valorificării resurselor care s-a desfășurat în România în anul 1964.
naturale și ale păstrării unui mediu sănătos. Hotărârea ca acest congres mondial să se desfășoare
O asemenea personalitate este academicianul în România a fost luată în anul 1960 la cel de al
Dan Giușcă, de la a cărui naștere se împlinesc 110 VII-lea Congres Mondial de Știința Solului, care a
ani. Dan Giușcă a fost ales membru corespondent al avut loc la Madison Wisconsin, SUA. Înainte de
Academiei Române în anul 1963, la vârsta de 59 de acest congres se cunoștea că România va fi
ani, iar în anul 1974, la vârsta de 70 de ani, a fost ti- nominalizată pentru desfășurarea celui de al VIII-lea
tularizat. Congres Mondial de Știința Solului. Pentru perioada
La împlinirea a 100 de ani de la nașterea lui Dan aceea, trebuiau obținute o serie de aprobări. Acestea
Giușcă, academicianul Dan Rădulescu scria în au fost obținute, dar în conformitate cu statutul
numărul 10 din 2004 al revistei „Academica”: „Tre- Societății Internaționale de Știința Solului, partici-
cerea anilor atenuează sau chiar șterge amintirile, pantul reprezentant al României (viitoarea țară
pentru a lăsa loc liber în memorie acelor oameni gazdă a congresului) trebuia să devină și președinte
care merită”, exprimându-și în acest fel admirația al Societății Internaționale de Știința Solului.
față de academicianul Dan Giușcă, student Extrem de tânăr fiind atunci, am avut șansa să
descoperit de academicianul Ludovic Mrazec, înte- fiu secretar științific al Secției de științe agricole și
meietorul organizării cercetării geologice în biologice (cum se numea secția pe care o conducea
România și director al Institutului de Geologie. academicianul Gheorghe Ionescu-Șișești, vicepre-
După specializările făcute de către tânărul Dan ședinte al Academiei Române, nominalizat pentru
Giușcă în Elveția și Germania a devenit colaborator organizarea viitorului congres mondial în România).
apropiat și continuator al prestigiosului geolog Deci, reprezentantul României trebuia să anunțe
Ludovic Mrazec. Academicianul Dan Rădulescu – care este propunerea României pentru viitorul
cu care a lucrat împreună la catedră – îl președinte al Societății Internaționale de Știința
caracterizează ca fiind un excepțional dăruitor și Solului. Academicianul Gheorghe Ionescu-Șișești a
împărțitor de cunoștințe, iar profesorul Nicolae fost propus să preia această onorantă misiune, însă
Anastasiu, membru corespondent al Academiei așa cum scrie (recent, am reușit să public în trei vo-

*Cuvânt de deschidere la Sesiunea comemorativă de comunicări „Acad. Dan Giușcă – 110 ani de la naștere“
44 (17 octombrie 2014, Aula Academiei Române)
lume Jurnalul lui Gheorghe Ionescu-Șișești) în Joja, atunci președintele Academiei Române, pe
volumul III, Ionescu-Șișești a refuzat această academicianul Alexandru Codarcea, președintele
funcție, din cauza vârstei, dar și a sănătății, care nu-i Secției de geologie și geografie, pentru a găsi
permitea să-și îndeplinească misiunea așa cum ar fi împreună reprezentanții români pentru funcțiile
dorit. Acesta este motivul pentru care Șișești l-a pro- respective. Pentru Comisia a VII-a de mineralogia
pus pe academicianul Alexandru Codarcea, atunci solului a fost nominalizat profesorul Dan giușcă
președintele Secției de geologie și geografie. Aca- vicepreședinte și profesorul Dan Rădulescu
demicianul Alexandru Codarcea, motivând că secretar științific.
problemele de știința solului sunt diverse, în ideea Această comisie era cea mai puțin numeroasă,
cunoașterii și sporirii fertilității solului și a asigurării dar în cadrul congresului au participat personalități
condițiilor de creștere și dezvoltare normală a (1200 de delegați din 79 de țări) din străinătate, cât
plantelor, a refuzat, nominalizând din partea Prezi- și din România, dar prin calitatea lucrărilor prezen-
diului Academiei Române pe profesorul Nicolae tate, Comisia de mineralogie și-a adus o
Cernescu, profesor la Catedra de pedologie și contribuție substanțială la prestigiul și reușita
cercetător la Institutul Agronomic din București. acestui congres. Comisia a VII-a, ca urmare a
Acesta a plecat la Madison Wisconsin în calitate de acțiunilor întreprinse de eminentul cercetător și das-
președinte al Societății Internaționale de Știința căl pe care îl omagiem, împreună cu colaboratorul
Solului. La întoarcerea în țară, au început imediat său Dan Rădulescu, a contribuit substanțial la
pregătirile pentru organizarea celui de al VIII-lea reușita și prestigiul celui de al VIII-lea Congres
Congres Mondial de Știința Solului. Profesorul Mondial de Știința Solului.
Nicolae Cernescu a luat legătura cu academicianul Dan Giușcă a fost propus și acceptat ca membru
Gheorghe Ionescu-Șișești și s-a format un comitet corespondent al Academiei Române în anul 1963,
de organizare a congresului. împreună cu alți prestigioși specialiști din domeniul
Al VIII-lea Congres Mondial de Știința Solului a științei solului și ca urmare a activității desfășurate
fost un eveniment științific de excelență prin va- în perioda organizării congresului. Profesorul Nico-
loarea participanților, prin soluțiile teoretice și prac- lae Cernescu, care era membru corespondent al
tice prezentate în anul 1964, prin contribuțiile aduse Academiei Române și devenise președinte al
la cunoașterea universală, prin conceperea și organi- Societății Internaționale de Știința Solului, în același
zarea cuprinzătoare a domeniilor și disciplinelor an, 1963, a fost titularizat alături de profesorul Gri-
științei solului armonios echilibrate. A fost un gore Obrejan, secretarul general al Congresului al
eveniment științific care a deschis perspectiva VIII-lea de Știința Solului.
cunoașterii evoluției științei solului: conservare,
ameliorare, utilizare durabilă și performantă –
resursă primordială pentru viitorul omenirii. Con-
gresul a fost o manifestare transparentă și solidar
organizată de către specialiști, oficialități și cetățeni
români în cunoașterea realităților vremii din țara
noastră.
În cabinetul în care îmi desfășor acum activi-
tatea în calitate de vicepreședinte al Academiei
Române, a funcționat în acea perioadă academicia-
nul Gheorghe Ionescu-Șișești. În acest cabinet, la
întâlnirea pentru nominalizarea participanților
(oamenilor de știință) la congres în calitate de
vicepreședinți de comisii și secretari știinţifici
(Societatea Internațională de Știința Solului are
șapte comisii) trebuiau nominalizați reprezentanți
români în fiecare comisie. Deci, Gheorghe Ionescu-
Șișești, fiind cel mai în vârstă dintre toți
participanții, a invitat pe academicianul Athanase

45
Dan giușcă – tinereţea spiritului*

Gheorghe Ilinca**

Nu l-am cunoscut pe academicianul Dan Giușcă dens încât ne-am temut tot timpul că vom pierde
din postura unui discipol și nici de cea a unui cola- șirul. Se putea simți bucuria extraordinară cu care
borator. Mă aflu aici ca membru al Catedrei de profesorul vorbea, deși tonul era reținut, fără cres-
mineralogie a Universității din București, unde pro- cendouri de glas, fără ca vreo fărâmă din această
fesorul Dan Giușcă și-a desfășurat activitatea timp bucurie să se dezvăluie pe chipul său. Din spatele
de mai bine de 40 de ani, o activitate împletită cu celor mai groși ochelari văzuți vreodată, ochii cău-
numeroase alte implicări în viața geologică a țării. tau spre un punct îndepărtat și înalt din spatele
Cu toate acestea, nu am dorit ca în cele ce urmează amfiteatrului, iar profesorul părea transportat cu
să reiterez un parcurs biobibliografic al vieții profe- totul în mineralogia planetelor din Sistemul Solar
sorului pe care îl elogiem astăzi. Dimpotrivă, voi despre care ne vorbea.
încerca să observ cum se reflectă personalitatea sa la Astfel l-am cunoscut pe academicianul Dan
distanța mai multor generații și cum este perceput de Giușcă. Impresiile produse de acest episod nu s-au
cei care au trăit mai mult în ecourile vieții și stins ani de-a rândul. Prima impresie a fost aceea a
activității sale. unui amestec de entuziasm și teamă. Entuziasm,
Destinele noastre s-au intersectat pentru nu mai pentru că mă aflam într-o universitate de cel mai
mult de două ore, într-o zi în care profesorul a fost înalt rang pe care mi-l puteam imagina la vremea
invitat să susțină un curs festiv de mineralogie. aceea, că mă aflam într-un contur de realitate în care
Eram în generații foarte îndepărtate una de cealaltă știința se manifesta într-un chip caracterizabil numai
și, probabil, tocmai această distanță făcea din cursul prin superlative, că mi se vorbea de la înălțimea unei
respectiv ceva cu totul deosebit. Nu este doar un activități de peste 60 de ani de către un om care
simplu gest de nostalgie, dacă îmi amintesc de văzuse aproape totul în evoluția geologiei din țara
emulația care domnea în sălile de curs, de freamătul noastră.
și de interesul cu care participam alături de colegi, De la întemeietorul său – Ludovic Mrazec, par-
la ceea ce se petrecea în amfiteatre și săli de labo-
curgând toate stadiile formării științifice de la cris-
rator. Cu atât mai mult a fost uimire și fascinație
talografie, mineralogie, petrologie și geologie regio-
să-l pot urmări pe profesor, a cărui figură nu o văzu-
nală, trecând prin toate etapele importante ale
sem decât în fotografii puse pe un perete, imagini
cunoașterii geologice ale teritoriului României, până
din acelea prin care un om pare țintuit solemn și
definitiv într-o panoplie a tăcerii. Mulți dintre cei la momentele de recunoaștere și încununare bine-
prezenți atunci în amfiteatru, s-au pregătit în sinea meritată a unei activități de multe decenii. Entu-
lor pentru un simplu exercițiu de politețe, fiind gata ziasm, pentru că am putut distinge cea mai
să stea cuminți și să asculte ceea ce bătrânul profe- tinerească și plină de viață dragoste de știință, plă-
sor fusese invitat să prezinte, grăbiți poate să fie cerea de a studia și de a împărtăși idei, fără umbra
îngăduitori cu o intuită oboseală și greutate a vreunei blazări pe care o vedeam adesea indisolubil
mișcării. De fapt, așa cum puțini s-au așteptat să legată de senectute. Teamă, pentru că nu mă puteam
vadă, a fost o expunere plină de vioiciune, cu imagina în postura de a căra după mine, într-un dis-
mișcări și piruete rapide între catedră și tablă, cu un curs aparent destins și complet liber, zeci de noțiuni
mers fulgerător al cretei și cu un discurs atât de a căror semantică se măsoară în sute de pagini. Mă

*Comunicare susţinută la Sesiunea comemorativă de comunicări „Acad. Dan Giușcă – 110 ani de la naștere“
(17 octombrie 2014, Aula Academiei Române)
46 **Conf. univ. dr., Universitatea Bucureşti
calitate pe care academicianul Dan Rădulescu o
numea ca fiind aceea a unui „dăruitor de
cunoștințe”, plin de ardoarea unui tânăr.
Tot astfel de relatări pot strânge motivele care să
mă facă să privesc spre tinerețea perenă a profeso-
rului Dan Giușcă.
Un tânăr se entuziasmează înainte de a se lăsa
dezamăgit. Un tânăr nu are prejudecăți și, în virtutea
unui capital de timp pe care îl simte încă la înde-
mână, nu fixează definitiv o idee. Un tânăr caută tot
ce este nou și, de aceea, nu trebuie să ne mire de ce
academicianul Dan Giușcă a iubit atât de mult
aparatele care puteau furniza date analitice și care
puteau da o măsură certă anumitor observații. Citez
una dintre relatări: „…sunt sigur că profesorul ar fi
fost printre primii care să apară în școală cu un lap-
top, dacă pe vremea aceea ar fi apărut așa ceva”.
Este un fapt situat dincolo de orice îndoială că
academicianul Dan Giușcă a avut o influență
covârșitoare asupra geologiei țării noastre – un
întrebam dacă voi putea vreodată să ajung la o ase- teritoriu divers și extrem de dificil, înglobând un
menea capacitate. Mi-am dat seama că tinerețea mea grad de generalitate pe care numai un continent
fizică din acei ani nu însemna nimic mai mult decât întreg îl poate însuma. Oricare listă a lucrărilor
un credit, o promisiune de a cărei onorare nu eram sale poate ilustra cu prisosință cele afirmate. Toate
deloc sigur. Ar fi fost – credeam – mult mai bună contribuțiile sale reprezintă repere fundamentale
această tinerețe a spiritului, această dorință și ardere care nu pot fi trecute cu vederea și nu cred că noi
pe care o vedeam în imaginea profesorului Dan sau generațiile viitoare vor trăi momentul în care
Giușcă, această forță de a te menține în coordonatele această operă să fie uitată sau contrazisă de reali-
unei vieți interesante și pline de valoare pentru cei tate.
din jur.
Cu toate că nu l-am cunoscut decât foarte puțin,
personalitatea celui comemorat astăzi nu îmi este
străină. Nu îmi amintesc de vreo discuție pe care să
o fi purtat cu unul din profesorii mei, sau cu colegii
mai vârstnici, în care să nu se amintească de profe-
sorul Dan Giușcă.
Ciudat este faptul că această persistență în
memoria celor care l-au cunoscut, nu pare să se
datoreze unui repertoriu anecdotic, unei
particularități comportamentale. Cu toate acestea,
evocarea academicianului Dan Giușcă într-o
discuție oarecare este mereu însoțită de un zâmbet
cald și de o înveselire a vocii. Nu am auzit nici cel
mai mic amănunt legat de vreo atitudine sau decizie
greșită, de vreun regret sau de vreo tristețe pe care
profesorul să le fi generat. Din relatări, transpare
imaginea unui om blând, niciodată lipsit de dorința
de a discuta, de a sfătui. Un om uneori concentrat în
gândurile sale, aparent neabordabil, retras, discret,
dar deschis în momentul în care urma să exerseze o
47
Academicianul Dan giușcă –
omul, geologia și relația cu Clujul*
Ioan Mârza**
La începutul scrierii rândurilor de faţă m-a neli- du-l mai aproape, mai expresiv, mai total, decât în
niştit compararea unor cifre, amintindu-mi că la anii mod obişnuit. Revedem mental profesorul la cate-
ce-i am, profesorul Dan Giuşcă a părăsit această dră, explicând cu vervă, alteori citând pasaje pildui-
lume, în urmă cu 26 de ani. Este oare de vină tim- toare din vraful cărţilor aduse la curs. Domnia Sa a
pul, care ne fugăreşte prin viaţă în nepăsarea sa? cucerit auditoriul prin expuneri atractive, documen-
Începând de la naştere, ne poartă dezinteresat pe ari- tate, raţionale, care trezeau interesul, împrăştiind
pile sale, iar la un moment dat ne face scăpaţi în lumină şi adevăr ştiinţific. Ne apare, îndeosebi,
neant, fără a judeca justeţea actului în sine, şi mai imaginea omului generos, de o modestie rară, care
ales raţiunea momentului ales. găsea timp pentru fiecare dintre noi când îl solici-
Marea noastră calitate este şansa de care dispu- tam, povăţuindu-ne cu înţelepciune, şi nu l-am abor-
nem de a nesocoti timpul la toate vârstele. Profeso- dat puţini, nici rareori. Deşi era într-o continuă soli-
rul Giuşcă, fire filosofică, definea timpul ca pe un citare şi chiar agitaţie, nu refuza pe nimeni, oferea
vraci, care rezolvă lucrurile într-o competenţă numai tuturora o consiliere dăruită din suflet, având o
de el ştiută. „Ce nu rezolvăm noi – spunea Domnia influenţă puternică asupra tinerilor studioşi, insu-
Sa – rezolvă timpul.“ flându-le spiritul muncii creative şi armonia gândirii
sale ştiinţifice. Profesorul nostru a împletit modestia
profesorul Dan giuşcă – omul cu virtutea, reflectate în comportament şi în vertica-
De-a lungul istoriei societăţii, precursorii, prin litatea caracterului.
realizările lor, au pregătit terenul succesorilor, des- Profesorul Giuşcă manifesta o bunătate largă, o
chizându-le calea spre noi creaţii şi progres. Aşa a încredere deplină în spusele interlocutorilor, cre-
procedat academicianul Dan Giuşcă, emblematică zând în sinceritatea semenilor, pe care i-a respec-
personalitate, care a lăsat amprente adânc înfipte în tat, primind în schimb stima, aprecierea şi respec-
conştiinţa noastră, a acelora care l-am cunoscut tul acestora. Era omul adevărului curat, fără pa-
îndeaproape. Amintirea adevăraţilor oameni de timă, total străin de manevre cu tente răutăcioase,
seamă rămâne printre semeni şi după plecarea lor însuşiri pentru care a fost îndrăgit. Umanismul
fără întoarcere (mor, în consensul noţiunii, doar cei Domniei Sale era nativ, nobil, oferit cu sinceritate
uitaţi de lume); drept dovadă, la cifre împlinite, min- tuturora.
ţile luminate ale celor ce i-au preţuit se adună, cin- Distinsul nostru profesor era prietenos şi cole-
stindu-le comemorativ memoria. Astfel, aceştia gial, încât, se confesa tinerilor colaboratori de la
dobândesc o anumită nemurire sau, cum poetic Catedră, iar uneori le spunea: „Dragă, dacă afli o
spune Eminescu, pleacă în veşnicie „pe-a nemuririi noutate ştiinţifică importantă spune-mi-o şi mie“.
cale“ (Manuscrise, vol. VI, poezia La mormântul lui Profesorul Giuşcă a fost pentru tineri un exem-
Aron Pumnul). plu al stăruinţei, al muncii roditoare, un stimul al
Ne aducem nostalgici aminte de profesorul devenirii. A trăit într-o lume fascinantă a omului de
Giuşcă, adesea, văzându-l imaginar în diferite ipos- ştiinţă, tot timpul consultat de geologii universitari
taze, iar în prezent – prin grija lăudabilă a Acade- mai tineri şi de studenţi, aşteptat pe coridoare de
miei Române, a acelora care l-au avut profesor şi l-au colaboratorii de la Universitate şi Institutul Geolo-
stimat – îl omagiem. Este ziua revenirii noastre în gic, cu toţii în dorinţa şi speranţa întrevederii cu pro-
comuniune spirituală cu regretatul profesor, regăsin- fesorul, spre lămurirea unor probleme geologice. La

*Comunicare susţinută la Sesiunea comemorativă de comunicări „Acad. Dan Giușcă – 110 ani de la naștere“
(17 octombrie 2014, Aula Academiei Române)
48 **Prof. dr., Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca
uşa biroului de la Mineralogie, în special după-amiază, coordonator într-o tematică ştiinţifică, conducător la
era un adevărat „Maglavit“, orânduit de doctoranzii doctorat etc., deoarece, magistrul se dăruia misiunii.
bucureşteni şi din provincie, veniţi la „izvorul înţe- Nu a lipsit din acţiunile de anvergură naţională şi
lepciunii“. extrafrontaliere angajate de geologia românească în
În ceea ce mă priveşte, după ce „mi-am luat perioada cât a fost activ; în acelaşi timp, a condus
inima-n dinţi“ prin 1963, am venit la Bucureşti să-l din partea Institutului Geologic activitatea unor
cunosc pe renumitul profesor şi să-i solicit bună- colective de cercetare, pe teren şi laborator, îndeo-
voinţa de a mă accepta, ca şi doctorand, cu o teză sebi prospectivă şi explorativă.
despre petrografia-petrogeneza unor metamorfite Dan Giuşcă – profesionist polivalent de o
de pe Valea Arieşului, năzuinţă devenită realitate. deosebită probitate ştiinţifică – a nutrit pasiune pen-
Am început colaborarea în termenii conducător-doc- tru geologie, angajând o tematică caleidoscopică a
torand şi am încheiat-o în anul 1967, în ambianţa investigaţiilor geologice din câmpul ştiinţelor
unor relaţii de colaborare apropiată şi afecţiune mineralogene, cu deosebire endogene, de la struc-
reciprocă, probabil, urmarea unei consonanţe sufle- tura mineralelor la structura Pământului – adică, de
teşti. la „celula“ geologiei, mineralul, la întregul său
Vizitele lui Dan Giuşcă la geologii din teren nu (Pământul) –, rămânând însă credincios o viaţă
erau ale şefului administrativ ce contabilizează întreagă petrologiei endogene, disciplină funda-
numărul observaţiilor zilnice din carnetul de teren, mentală în înţelegerea geologiei şi formarea geolo-
ci ale savantului dornic să vadă, totdeauna avid de gului. „Ştiinţa căreia i-am dăruit puterea mea de
cunoaştere, geologia zonei, noutăţile aflate de geo- muncă, Petrologia, este fascinantă“, scria Dan
logul prospector şi de a oferi soluţii interpretative. Giuşcă. A trăit intens şi vibrant în universul ştiinţe-
M-am bucurat şi eu, nu de puţine ori, de invitaţia lor geologice, creând o operă valoroasă rămasă
urmaşilor.
de a-l însoţi în asemenea ocazii prin Munţii Apu-
S-a remarcat prin spirit generos, încărcat de şti-
seni.
inţă geologică autentică şi diversificată, dar şi de
Dan Giuşcă a fost o fire cu înclinaţii filosofice
cultură generală. A lucrat mult, a creat o operă valo-
atât pe filieră nativă, cât şi a profesiunii, dialectician
roasă, lărgindu-şi continuu competenţa în câmpul
notoriu cu sorginte la înţelepciunea filosofilor Gre-
complex al geologiei. A servit cu remarcabile rezul-
ciei antice, pomeniţi în cele două cărţi de petrologie
tate geologia românească, ştiinţific şi didactic. În
ale sale (1963, 1974).
calitate de cercetător, a dovedit remarcabile calităţi
În aflarea adevărului ştiinţific, geologii nu pot
eluda o componentă filosofică ce ţine de latura inter-
pretativă în explicitarea fenomenelor studiate, mai
ales că acestea, în majoritate, nu sunt actuale, ci
vechi de milioane şi sute de milioane de ani. Se
poate afirma, în consecinţă, că geologii sunt şi filo-
sofi mai modeşti (descripticii), mai afirmaţi (geneti-
cienii, tectonicienii).
Componenta teoretică, filosofică este prima care
duce la confruntări de opinii în geologie, afirma
undeva marele nostru dispărut. Impresia noastră este
că în domeniul filosofiei – iar dintre ştiinţele naturii,
în geologie – confruntările de idei sunt deosebit de
active. Dovadă este tendinţa profesională a geologu-
lui de a veni cu altă explicaţie decât cea oferită de
preopinent, indiferent cine ar fi acesta!

geologia – profesiunea de credinţă


a profesorului giuşcă
Pentru geologia românească, profesorul Giuşcă
a fost o nestemată, râvnită de a fi văzută, de a fi în
apropierea strălucirii ei; era un privilegiu să-l ai 49
impuse geologului de teren, între care amintim doctoratul cu o temă de chimie organică. S-a întors
rigoarea observaţiei, dar şi abilitatea analistului de la Bucureşti, unde, din anul 1929, a devenit şef de
laborator (chimist-geochimist, microscopician desă- lucrări la Universitate unde a funcţionat tot restul
vârşit), fiind totodată maestru al sintezelor sub vieţii, fiind în paralel angajat al Institutului Geolo-
raport conceptual. A făcut parte dintre geologii chi- gic şi al altor unităţi de profil.
mişti (la bază) şi a îmbrăţişat în câmpul geologiei După profesorul Munteanu Murgoci trimis la
studiul sintezelor mineralogene bazate pe procese Cluj, în 1920, din partea ministerului de resort, să
geochimice: mineralogia-mineralogeneza, petrogra- organizeze învăţământul geologic la noua universi-
fia-petrogeneza, zăcămintele-metalogenia. Maniera tate românească înfiinţată în 1919, în anul 1925,
interpretării fenomenelor, gândirea-i analitică ne-au tânărul bucureştean Dan Giuşcă are prilejul să ia
orientat pe mulţi colaboratori, în activitate şi în dru- legătură cu geologia de la Cluj. Astfel, stabileşte
mul spre viitor. relaţii cu Laboratorul de mineralogie condus de pro-
Profesorul Giuşcă a soluţionat ştiinţific nume- fesorul Victor Stanciu (unde funcţionau, între alţii,
roase probleme geologice, având, unele, interes şef de lucrări Victor Laţiu, preparator Eugen Stoico-
universal, iar altele care priveau pământul româ- vici), cu Laboratorul de paleontologie condus de
nesc. Cei care vor urmări activitatea geologică a profesorul Ion Popescu Voiteşti (unde se aflau, şef
profesorului, cu deosebire acei care-i vor bătători de lucrări Ştefan Mateescu, asistent Valeriu Lucca),
potecile ştiinţifice, cu siguranţă vor avea multe de şi, de asemenea, cu geografia clujeană coordonată
consemnat. de prof. Gheorghe Vâlsan, avându-l alături, între
O contribuţie majoră în geologie a academi- tinerii colaboratori, pe preparatorul Tiberiu Morariu,
cianului Dan Giuşcă, atât sub aspect ideatic, cât şi viitorul academician. Toate aceste unităţi universi-
practic, o constituie promovarea „Experimentului tare, inclusiv chimia, aparţineau Facultăţii de Ştiinţe.
în petrologie“, problematică susţinută în Dis- Profesorul Giuşcă ne-a vorbit adesea şi cu o plăcută
cursul de recepţie la Academia Română (1975), aducere aminte despre etapa clujeană a tinereţii sale
prilej de a primi răspunsul prin cea mai autorizată şi despre colegii geologi şi geografi, universitari
personalitate a momentului în domeniul zăcămin- clujeni.
telor-metalogeniei din România, practic părintele La Cluj, Dan Giuşcă a aflat respectul cuvenit şi
acestui domeniu la noi – acad. Nicolae Petrulian. chiar o căldură sufletească care l-a înduioşat, deter-
În amintita expunere se precizează: „Drumul minându-l să-şi rezerve un mic sejur, ori de câte ori
cunoaşterii geologice pleacă de la observaţie şi avea de soluţionat probleme profesionale în regiu-
este confirmat sau infirmat de experiment“. nea Baia Mare şi în Apusenii nordici. Pentru geolo-
Demnă de amintit este o generalizare de o inesti- gia universitară clujeană, profesorul a fost o pildă şi
mabilă valoare formulată de eruditul teoretician un real mentor al unor tineri. Iată expresia respec-
cu acel prilej. „Prin firea lucrurilor, necunoscân- tuoasă venită de la Cluj, la 110 ani de la naşterea
du-se decât parţial procesele naturale, orice con- marelui profesor şi geolog – academician Dan
cepţie apare provizorie, dar indispensabilă pro- Giuşcă.
gresului“. La 84 de ani de viaţă, plus 26 de la plecarea
profesorului Giuşcă dintre noi, în lumea umbrelor
Relaţia profesorului giuşcă – tainică şi de nimeni ştiută –, ne amintim cu vene-
cu Clujul universitar raţie de omul, care a întruchipat atât de multe vir-
În anul 1925, tânărul licenţiat în ştiinţele fizi- tuţi încât ne-a copleşit, îndeosebi cu bunătatea
co-chimice la Universitatea din Bucureşti, Dan sufletească şi dăruirea de sine, cu gândirea lim-
Giuşcă, vine la Universitatea „Regele Ferdinand“ pede şi cu erudiţia. Iată motivaţia reverenţioasei
din Cluj, pentru a-şi „prepara“ doctoratul, conform intervenţii clujene: să ne exprimăm profunda recu-
expresiei de atunci, la profesorul Gheorghe Spacu. noştinţă faţă de contribuţia adusă la formarea
Începând cu 1 octombrie 1925, devine preparator multor generaţii de geologi, la dezvoltarea geolo-
încadrat al Laboratorului de chimie organică (denu- giei româneşti şi deopotrivă universale, să-i cin-
mire echivalentă Catedrei de mai târziu). Dan stim memoria profesorului Dan Giuşcă, intrat în
Giuşcă va funcţiona doi ani universitari galeria savanţilor români; o facem binemeritat şi
(1925–1927); la data de 19 octombrie 1927 susţine cu tot respectul.
50
Academicianul Dan giușcă:
performanțe în geodiversitatea
științelor petrografice și mineralogice*
Ion Petreuș**

Introducere 1. Studii de cristalografie şi cristalochimie.


Ne aplecăm din nou şi din nou asupra operei 2. Studii de mineralogie şi metalogeneză.
ştiinţifice a academicianului şi profesorului Dan 3. Studii de petrografie şi petrologie:
Giuşcă, cu aceeaşi plăcere cu care ascultăm simfo- - Roci magmatice;
niile lui Beethoven. Profesorul Dan Giuşcă a creat - Roci de metamorfism regional;
o operă puternică, rezultată din creativitatea sa - Roci de metamorfism de contact termic;
excepţională care s-a întâlnit cu terenurile geolo- - Metamorfism hidrotermal şi metasomatic.
gice foarte variate ale României. 4. Studii de metalogenie şi zăcăminte de mine-
Cercetările profesorului Dan Giuşcă, desfăşu- reuri.
rate de-a lungul a 50 de ani de activităţi geologice 5. Studii de geochimie.
inteligente, profunde şi de o mare diversitate, se 6. Mari sinteze geologice.
constituie într-o operă geologică inestimabilă. Este 7. Fundamentul cristalin al Podişului Moldove-
opera care face saltul calitativ spre ştiinţele mo- nesc şi al Dobrogei.
derne de mineralogie, petrografie şi metalogenie. 8. Structura atomică a mineralelor.
Profesorul Dan Giuşcă a abordat exclusiv subiecte
majore de mineralogie, petrografie şi zăcăminte de 1. Studii de cristalografie şi cristalochimie
minereuri. Această aleasă operă ştiinţifică este la - Forme noi de celestină (1924)
fel de actuală, precum sunt simfoniile lui George - Cristalochimia silicaţilor simpli cu scandiu şi
Enescu. pământuri rare (1932)
- Cristalochimia silicaţilor simpli cu terre rare
Diversitatea activităţilor ştiinţifice - Studii roentgenografice în cazul ciclicităţii spi-
ale profesorului academician Dan giuşcă ranice
Pregătirea fizico-chimică de facultate a condus - Studii cristalochimice a câtorva complecşi cu
la cercetări de debut de cristalografie şi cristalochi- terre rare (1939)
mie. Trecerea de la cristalografie la mineralogie s-a - Studiul cristalochimic al niobaţilor de cobalt şi
făcut firesc. A devenit apoi tot mai aproape dome- nichel (1952)
niul petrografiei şi al petrologiei. Este momentul - Studiul cristalografic al mineralelor din zăcă-
când profesorul Dan Giuşcă trece viguros în labora- mântul Musca (1954).
torul geologic nesfârşit şi atât de complex al terenu-
rilor de care nu s-a despărţit niciodată. 2. Studii mineralogice
Diversitatea operei sale este structurată pe diver- - Asupra câtorva minerale din Transilvania
sitatea terenurilor geologice ale României. A abor- (1929)
dat cu mare profunzime toate tipurile de minerale şi - Studiul calcografic a sulfarsenidelor
roci: - Originea epidotului din granitele de Mont Blanc

*Comunicare susţinută la Sesiunea comemorativă de comunicări „Acad. Dan Giușcă – 110 ani de la naștere“
(17 octombrie 2014, Aula Academiei Române)
**Prof. dr., Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi 51
- Nefelinul şi cancrinitul din sienitul de Orşova d) Metamorfism hidrotermal şi metasomatite
- Chimismul nagyagitului (1937) - Metamorfism hidrotermal în rocile paleozoice
- Zeoliţii din Munţii Bihor din Munţii Bihor
- Sulfurile polimetalice de la Gemenea (Suceava) - Mineralizaţii de contact în zona Băiţa Bihorului
- Minerale de mangan de la Răzoare şi Delineşti - Adularizarea vulcanitelor din regiunea Baia
- Mineralogia zonei de oxidaţie a sulfurilor de la Mare
Somova - Sericitizarea şi adularizarea andezitelor
- Mineralogeneza montmorillonitelor de la - Procese de alterare hidrotermală a rocilor
Răzoare banatice de la Moldova Nouă
- Blendele şi galenele din zăcămintele polimete- - Zonalitatea metamorfismului metasomatic şi a
lice alpine din România metalogenezei laramice în regiunea Brusturi Luncu-
- Sulfurile polimetalice de la Brusturi (Bihor) şoara.
- Mineralogia baritinei de la Ostra.
4. Studii de metalogenie şi zăcăminte
3. Studii de petrografie şi petrologie regională de minereuri
a) Roci magmatice - Geneza zăcământului aurifer de la Săcărâmb
- Masivul Pricopan - Mineralizaţiile de la Bucium
- Regiunea Bugeac - Zăcămintele aurifere din Munţii Apuseni
- Diferenţierea magmatică din Dobrogea de - Minereuri feroase în România
Nord - Zăcăminte de sulfuri polimetalice de la Geme-
- Studii geologice şi miniere în Quadrilaterul nea (Suceava)
- Mineralizaţii cuprifere în Masivul Highiş
aurifer din Munţii Apuseni
- Zăcăminte de baritină şi sulfuri polimetalice
- Masivul eruptiv de la Vlădeasa
din zona Somova
- Studiul masivelor granitice de Retezat şi Buta
- Zăcăminte de molibden din zona Munţilor Dro-
- Masivul Poiana Ruscă
cea
- Masivele granitice de la Suşiţa şi Tismana
- Zăcăminte de mangan de la Răzoare şi Deli-
- Pânza intrusivă de la Căzăneşti-Ciungani
neşti
- Vulcanismul din regiunea Baia-Mare
- Zăcământul de la Baia Sprie
- Petrologia provinciei banatice
- Zăcământul de sulfuri polimetalice de la Ruş-
- Evoluţia geologică a Munţilor Metaliferi chiţa (Poiana Ruscă)
- Vulcanismul neogen din Munţii Gutâi şi meta- - Zăcământul de sulfuri polimetalice de la Brus-
logeneza asociată turi (Munţii Bihor)
- Rocile ultramafice din Munţii Făgăraş - Metalogeneza asociată vulcanismului neogen
- Masivul eruptiv al Munţilor Highiş. din Carpaţii româneşti
- Zăcământul de la Ostra (Suceava)
b) Roci de metamorfism regional - Formaţiunea feruginoasă careliană din
- Stratigrafia şisturilor cristaline din Munţii Dobrogea.
Apuseni
- Fundamentul cristalin al Platformei Moldove- 5. Studii de geochimie
neşti - Geochimia berilului din unele roci din Româ-
- Şisturile cristaline de la Palazu Mare nia
- Masivul cristalin al Highişului. - Prospecţiunea geochimică a zăcămintelor de
molibden din Munţii Drocea
c) Roci ale metamorfismului de contact - Studiul geochimic al masivului Highiş
termic - Geochimia proceselor de serictizare şi adulari-
- Corneenele Masivului Bihor zare a andezitelor
- Metamorfite de contact termic în Masivul - Geochimia proceselor de alterare hidroter-
Highiş mală a rocilor banatice
- Mineralizaţii de contact în dolomitele crista- - Geochimia rocilor din provincia banatitică
52 line din Valea Ierii. - Geochimia vulcanitelor din Masivul Gutâi
- Geochimia zăcământului de sulfuri polimeta- Constantin Benone – au studiat rocile cristaline care
lice de la Ruşchiţa (Poiana Ruscă) aparţin fundamentului Podişului Moldovenesc din
- Geochimia blendelor şi a galenelor din zăcă- câteva foraje de adâncime.
mintele polimetalice alpine din România A fost necesară cunoaşterea fundamentului cris-
- Petrochimia masivului eruptiv din Munţii talin al segmentului din Platforma Podalico-Rusă
Highiş. care se întinde până la rădăcina cristalină a Carpaţi-
lor Orientali româneşti. În acest scop, au fost săpate
6. Mari sinteze geologice forajele de la Iaşi, Todireni şi Bătrâneşti.
- Zăcămintele aurifere din Munţii Apuseni
(România, 1940) Forajele de adâncime de la Iaşi
- Minereuri feroase din România (1942) Două foraje au fost amplasate pe teritoriul muni-
- Evoluţia vulcanismului în regiunea Baia Mare cipiului Iaşi: primul, la 200 m NE de gara Nicolina,
(1959) al doilea la 400 m nord de gara Socola.
- Fundamentul cristalin al Podişului Moldove- Forajul Nicolina străbate formaţiunile sedimen-
nesc şi al Dobrogiei (1961) tare din structura platformei Moldoveneşti şi anume
- Geologia regiunii Baia Mare (1961) miocenul, gotlandianul şi ordovicianul. La adânci-
- Geologia Dobrogei (1961) mea de 900 m apar primele formaţiuni cristaline ale
- Vulcanismul mezozoic din Masivul Drocea fundamentului. Între 900 şi 1000 m, forajul străbate
(1963) un complex de paragnaise plagioclazice cu granat şi
- Radioactivitatea masivelor granitice dobro- sillimanit. Acest complex este injectat cu gnaise leu-
gene (1966) cocrate, unele chiar pegmatoide. Compoziţia mine-
- Petrologia provinciei banatice (1966) ralogică a acestor gnaise este următoarea: oligoclaz,
- Stratigrafia şisturilor cristaline din Munţii microclin, almandin, muscovit.
Apuseni (1967) În funcţie de cantitatea relativă a mineralelor
- Vârsta absolută a formaţiunilor cristaline din menţionate mai sus, se disting gnaise cu oligoclaz,
vorlandul orogenului carpatic (1967) gnaise cu microclin şi muscovit, gnaise cu microclin
- Evoluţia geologică a Munţilor Metaliferi şi plagioclaz.
(1969) Forajul de la Socola străbate formaţiunile cris-
- Harta metamorfitelor româneşti (1969) taline ale fundamentului pe o lungime de 275 m.
- Secvenţe tectono-magmatice pre-alpine pe teri- Roca principală este un paragnais cu sistozitate
toriul României (1969) accentuată. Aceste paragnaise sunt alcătuite din
- Fundamentul cristalin al Platformei Moldove- cuarţ, oligoclaz şi biotit. Ca minerale accesorii apar
neşti (1974) zircon, rutil, clinizoizit. Gnaisele biotitice sunt stră-
- Metalogeneza asociată vulcanismului neogen bătute de gnaise cuarţo-oligoclazice. Gnaisele cu
din Carpaţii româneşti (1969) microclin şi oligoclaz dau rocii o factură granitică.
- Masivul cristalin al Highişului (1979) La adâncimile de 1158 m, 1182 m, 1214 m, 1278 m
- Mantaua superioară, leagănul schimbărilor şi 1305 m apar granite gnaisice. Nu lipsesc faciesu-
geologice ale planetei (1978) rile pegmatitice, în care mineralele componente
- Evoluţie şi revoluţie în cunoaşterea geologică ating mai mulţi centimetri.
(1978) Forajul de la Todireni a fost amplasat la 60
- Dezvoltarea cercetărilor petrografice în Insti- km nord-vest de Iaşi, în lunca râului Jijia, afluent
tutul Geologic al României de dreapta al Prutului. La 1000 m adâncime acest
- Istoria ştiinţelor în România; Mineralogie, foraj întâlneşte fundamentul cristalin al Platformei
Geochimie, Petrografie (1977) Moldoveneşti, pe care îl străbate pe o lungime de
- Structura atomică a mineralelor (1986). 500 m.
Roca principală este un ortognais cu structură
Fundamentul cristalin porfiroblastică. Acest gnais este străbătut de filoane
al podişului Moldovenesc de granit şi pegmatit. Vârsta absolută a acestui ortog-
Profesorul Dan Giuşcă, împreună cu profesorul nais (metoda K–A) este cuprinsă între 1593 şi 1448
Virgil Ianovici, alături de un grup de colaboratori – milioane de ani. În sens strict petrografic, gnaisul de
Elena Colios, Constanţa Udrescu, Radu Botezatu şi Todireni este un ortognais monzonit cuarţifer. 53
La adâncimea cuprinsă între 1324 m şi 1326 m Gnaisele de Bătrâneşti şi cele de Todireni sunt
apar granite şi granite pegmatoide. În masa granitu- considerate ortognaise. Ele au un conţinut foarte
lui apar şi fragmente de corneene cu biotit şi anda- ridicat în Sr şi Ba, în comparaţie cu şisturile crista-
luzit. line din complexul de la Iaşi. Compoziţia lor chi-
Forajul de la Bătrâneşti, amplasat la 22 km est mică este asemănătoare cu aceea a granitelor şi a
de Botoşani, a intrat în fundamentul cristalin la gnaiselor precambriene din Norvegia.
adâncimea de 1008 m, pe care l-a străbătut pe o lun- Profesorul şi academicianul Dan Giuşcă a fost
gime de 36 m. Rocile cristaline din acest foraj sunt cristalograf, mineralog, petrograf, organizator ine-
gnaise cu oligoclaz, străbătute de filoane de pegma- galabil, lider, mentor şi educator. A excelat atât în
tit cenuşiu şi roz. Vârsta absolută a acestor gnaise atribute profesionale, cât şi în cele umane. Spiritul
este de 1500 milioane de ani. său creativ continuă să crească în conştiinţa genera-
Gnaisul de Bătrâneşti are adesea o structură por- ţiilor actuale de geologi. A îmbinat excelent pasiu-
firoblastică prin dezvoltarea oligoclazului. Există şi nea sa inegalabilă pentru mineralogie şi petrologie
variaţii de compoziţie mineralogică: gnaise cu bio- cu misiunea de mare răspundere de conducător de
tit, gnaise cu hornblendă, gnaise cu diopsid, horn- şcoală geologică, de un ales prestigiu. Cariera sa
blendă şi biotit. Gnaisele cu diopsid apar la adânci- profesională se impune ca un strălucit exemplu de
mea de 1038 m. alegere inteligentă a subiectelor de cercetare şi prin
performanţele geologice de lungă durată a operei
Observaţii privind petrogeneza sale.
formaţiunilor cristaline
din fundamentul platformei Moldoveneşti Bibliografie
Microscopia optică şi compoziţia chimică, pre-
zentate pe larg de profesorul Dan Giuşcă şi colabo- 1. N. Atanasiu (2004), Academicianul Dan Giuşcă – aşa cum
l-am cunoscut, „Roumanian J. of Petrology“, 79, Supliment Nr. 1,
ratorii săi (1974), au generat evaluări petrogenetice Bucureşti.
şi precizări petrografice în formaţiunile cristaline ale 2. C. Benone (1959), Raport geologic definitiv asupra foraju-
fundamentului Platformei Moldoveneşti. A fost ast- lui de referinţă 3601/A, Şantierul Todireni, regiunea Suceava,
Arhiva M.M.P.G.
fel posibilă separarea entităţilor petrografice: com- 3. T. Berza (2004), Contribuţiile profesorului Dan Giuşcă la
plexul migmatic de la Iaşi, gnaisele de la Bătrâneşti, studiul banatitelor, „Roumanian J. of Petrology“, 79, Supliment
gnaisele de la Todireni. Nr. 1, Bucureşti.
4. D. Giuşcă, Elena Colios, Constanţa Udrescu (1974), Fun-
Complexul migmatic de la Iaşi cuprinde:
damentul cristalin al Platformei Moldoveneşti, „Studii Cerc.
paragnaise oligoclazice cu biotit, gnaise oligocla- Geol.“, 19, 11–29 Bucureşti.
zice cu microclin, granite gnaisice. 5. D. Giuşcă, (1977), Istoria ştiinţelor în România. Mineralo-
Complexul migmatic pare a fi rezultatul succe- gie, Geochimie, Petrografie, 44 pp., Ed. Academiei Române.
6. D. Giuşcă (1986), Structura atomică a mineralelor, 350
siunii câtorva etape genetice: diferenţiere metamor- pp., Ed. Tehnică, Bucureşti.
fică, anatexie in situ, intruziuni granitice venite de la 7. D. Giuşcă (1987), Memoriu de titluri şi lucrări, în „Rou-
adâncimi mai mari, însoţite de ample procese de manian J. of Petrology“, 79, Supliment Nr. 1, Bucureşti.
8. V. Ianovici, D. Giuşcă (1961), Date noi asupra fundamen-
metasomatoză potasică a gnaiselor cu oligoclaz. Se tului cristalin al Podişului Moldovenesc şi Dobrogea, „Stud. Cerc.
produce microclinizarea gnaiselor oligoclazice. Geol.“ VI/1, 153–157, Bucureşti.
Gnaisele de la Iaşi au compoziţia metamorfitelor 9. V. Ianovici, D. Giuşcă (1961), New data on the crystalline
basement of the Moldavian Plateau and of Dobrogea, „Revista de
derivate din grauwacke.
Geologie Geografie“ V/1, 95–100, Bucureşti.
La baza coloanei de la Todireşti se găsesc 10. D.P. Rădulescu (2004), Dan Giuşcă: 100 ani de la naştere
gnaise plagioclazice microclinizate asociate cu gra- (1904–2004), „Roumanian J. of Petrology“, 79, Supliment Nr. 1,
nite şi pegmatite. Existenţa injecţiilor tardive de gra- Bucureşti.
11. G. Udubaşa, M. Lupulescu, S.S. Udubaşa (2004), Nagya-
nite este dovedită de anclavele de corneene cu anda- gite: the state of the art., „Roumanian J. of Petrology“, 79, Supli-
luzit. ment Nr. 1, Bucureşti.

54
Alexandru Țipoia și Italia*
Ioana Vlasiu**

Alexandru Ţipoia ajunge prima oară în Italia, nească faţă de cea franceză, afirmaţie întemeiată
pentru o scurtă călătorie, în anul 1939. Vizitează desigur pe evidenţe incontestabile, se uită sau se
atunci Roma, Napoli, Pompei, Capri, dar, fireşte, nu trece cu vederea prea uşor peste impactul pe care
ca simplu turist, ci ca artist dornic de întâlniri şi arta italiană l-a avut asupra artelor vizuale din Ro-
confruntări cu marea tradiţie a artei occidentale şi mânia interbelică.
cu manifestările ei contemporane. Abia în 1946, nu În anii ‘20, ţările occidentale cu vechi tradiţii
mult înainte de închiderea graniţelor, are însă şansa artistice „se întorc la ordine”. Acea mişcare artistică
să devină bursier la Şcoala română de la Roma, restaurativă pe care Cocteau a botezat-o inspirat
unde va petrece un an şi jumătate. La 32 de ani, cât retour a l’ordre se întindea în toată Europa, cu ecou-
avea când îşi lua bursa în primire, trecut ca student rile ei şi în arta românească, unde vocabula de nou
prin şcoala lui Dărăscu şi Ressu, cu o expoziţie clasicism circula frecvent. În Italia, artiştii grupaţi în
personală de succes în 1943, cu un premiu al gale- jurul revistei „Valori Plastici“ stimulează crearea
riei Căminul Artei în 1945, Ţipoia devenise în scurt mişcării Novecento, cu un program estetic ale cărui
timp unul dintre cei mai cunoscuţi artişti din gene- puncte principale erau întoarcerea la natură, la meş-
raţia tânără. teşug şi la tradiţie. Tangente erau experienţele pictu-
Perioada petrecută în Italia a fost suficient de rii metafizice, care readuceau în prim-plan existenţa
îndelungată pentru a avea un impact consistent asu- misterioasă a lumii obiectelor.
pra operei; va acţiona ca un revelator, aducând la De Chirico publică în 1919 în „Valori Plastici“
lumină şi precizând latenţe sau impulsuri încă articolul cu titlu programatic Reîntoarcerea la meş-
incerte, firave; va avea ecouri perpetuate până târ-
ziu, chiar dacă uneori mai dificil sesizabile, pentru
că erau împletite cu alte experienţe de viaţă şi artis-
tice.
Străzile pustii sau cu personaje stinghere, care se
mişcă într-un spaţiu rarefiat, lipsit de atmosferă,
naturi moarte foarte construite, sobre cromatic,
aproape monocrome, sau altele cu alăturări incon-
grue de obiecte, pieţe italiene cu statui sau călugări
cu siluetele lor negre inconfundabile, compoziţii cu
arlechini muzicanţi, ateliere de croitorie cu mane-
chine, sunt teme frecvente în pictura lui Ţipoia, care
se leagă de ambianţa artistică italiană de care a putut
lua cunoştinţă indirect mai întâi la Bucureşti, şi apoi
nemijlocit la Roma.
Cu Ţipoia ne aflăm în miezul unui fenomen,
aproape necercetat, acela al legăturilor artei româ-
neşti interbelice cu Italia, fenomen cu mult mai
consistent decât îndeobşte se crede. Când se repetă
până la saţietate cât de îndatorată este arta româ- Amiază la Hârşova

*Comunicare prezentată la Simpozionul „100 de ani de la naşterea pictorului Alexandru Ţipoia“


(18 septembrie 2014, Aula Academiei Române)
**Istoric de artă, Institutul de Istoria Artei „George Oprescu“ 55
teşug, se autointitulează pictor classicus şi elogiază Carra, convertit de la futurism la pictura metafizică,
„sentimentul majestuos al solidităţii şi echilibrului”, Giorgio de Chirico, Felice Casorati, Ardengo Soffici,
ca semn al marii picturi italiene. Carlo Carra îşi Ottone Rosai, Mario Sironi, pentru a nu mai pomeni
îndeamnă contemporanii să recupereze „tăcerea ma- de sculptori şi graficieni care ilustrau principalele
gică“ a picturii lui Giotto. Pictura novecentiştilor, cu orientări postfuturiste, de la pictura metafizică sau
străzile ei pustii sau populate de manechine, statui şi realismul magic la expresionism.
obiecte neliniştitoare, se plasează deliberat în conti- Oprescu aprecia – în prefaţa catalogului, evo-
nuitatea picturii italiene din Trecento şi Quattro- când situaţia artei italiene, care, la început de secol
cento, cu lumea ei stabilă şi logică, dominată de sen- XX, stagna sub povara tradiţiei, pentru ca apoi să
timentul unei realităţi simple şi grandioase. intre puternic în sfera de influență a artei franceze –
Istoricii de artă au numit realism arhaic sau rea- că politica culturală a statului italian reușise să creeze
lism magic pictura care se dezvoltă în Italia pe ur- „o mişcare artistică de sine stătătoare, servită de
mele picturii metafizice şi care aduce cu sine estom- talente viguroase, de spirite inteligente şi de remar-
parea, dar nu şi dispariţia sentimentului neliniştitor, cabili practicieni.“
umanizarea ei. O realitate simplă, domesticită, dar Este de presupus că Alexandru Ţipoia, atunci
impregnată de melancolie retrăieşte în imagini al încă student, dar deja expozant la saloanele oficiale,
căror caracter formal este dominat de construcţie. nu a ratat o astfel de expoziţie, care i-ar fi permis o
Voga naturilor moarte sobre, de o simplitate delibe- iniţiere substanţială în arta italiană a timpului său, cu
rată, ascetică se răspândeşte peste tot în Europa. Lui câţiva ani înainte de a ajunge în Italia. Interesul
Giorgio de Chirico îi plăcea să le numească „viaţă artiştilor pentru Italia, dincolo de posibilitatea bur-
tăcută”, considerând germanul Stilleben mai apropiat selor la Accademia di Romania, foarte râvnite, era
de esenţa picturii pe care o promova. stimulat şi de existenţa Bienalei de la Veneţia, con-
Nu este locul să insist asupra ecourilor în presa fruntare internaţională la cel mai înalt nivel, unde
românească a teoriilor estetice italiene. Menţionez România este prezentă, chiar dacă cu lungi întreru-
doar un interviu dat de Massimo Bontempelli revis- peri din 1907. În 1938, ajungea să aibă un prestigios
tei „Politica”, în 1928, prezentat drept şeful şcolii pavilion propriu.
Novecento, şi care prezintă realismul magic, defi- Ca bursieri ai Accademiei di Romania, au studiat
nindu-l drept o pictură care depăşeşte realismul crud la Roma, în afară de Ţipoia, mai mulți artişti, prin-
şi fără deschidere prin imaginaţie, iar imaginaţia tre care Eugen Drăguţescu, Nicolae Stoica, Ana Tzi-
gara Berza, Ion Mirea (care nu a fost bursier, ci
este ţinută în frâu şi discipinată prin exactitate şi
atașat cultural), sculptorii Ion Grigore Popovici,
gust al distanţării. Aş mai aminti câteva momente
Cristea Grosu, Ion Lucian Murnu, Mac Constanti-
privilegiate ale relaţiei cu Italia după 1930. De pildă,
nescu, Iosif Iliu, Dimitrie Berea. O listă completă ar
vizita lui Marinetti la Bucureşti din 1930, când este
putea fi oferită doar în urma unor cercetări de ar-
primit atât la Academie, cât şi separat de avangar-
hivă. Numărul celor care s-au aflat în Italia pentru
dişti. Ca urmare a acestei, vizite un grup destul de
studii mai scurte sau mai îndelungate, în afara bur-
numeros de artişti români – Miliţa Petraşcu, Maxy, selor oferite la Accademia di Romania, este desigur
Marcel Iancu, Margareta Sterian, Nina Arbore, Olga mult mai mare. În orice caz, erau suficient de mulţi,
Greceanu, Mac Constantinescu, Octav Doicescu pentru a putea fi priviţi ca un grup cu o identitate
expun în 1933 la Expoziţia futuristă de la Roma, sub distinctă. Ceea ce s-a şi întâmplat, dacă urmărim cri-
egida lui Marinetti. Participarea avangardiştilor tica timpului. Fenomenul artiştilor şcoliţi în Italia
români nu a fost salutată de către toţi avangardiştii, este apreciat diferit în funcţie de coloratura ideolo-
devenind obiect de dispută ideologică. gică a cronicarului. Foarte tranşantă este poziţia lui
În 1932, Massimo Campigli expune la Bucu- Miron Radu Paraschivescu, care evaluează arta ita-
reşti, iar în 1935 are loc o foarte importantă expozi- liană contemporană şi pe cei ce gravitau în orbita ei
ţie de artă contemporană italiană la Muzeul „Toma dinspre stânga. Cu ocazia unei cronici din 1943,
Stelian“, care, sub conducerea profesorului George publicată în „Timpul”, despre Eugen Drăguţescu,
Oprescu îşi făcuse un adevărat program de prezen- care expunea lucrări din ultimii trei ani petrecuţi în
tare a artei internaţionale. Expoziţia aceasta de Italia, Miron Radu Paraschivescu consideră că arta
anvergură, organizată de Antonio Maraini, sculptor, italiană, în general şi implicit cea plastică, oferă un
dar şi secretar al Bienalei de la Veneţia, cuprindea evident spectacol al decadenţei „de sfârşit, de lucru
56 un număr mare de artişti faimoşi, printre care Carlo isprăvit, de operă chinuită, elaborată cu multă inte-
Citadină

ligenţă, reflectată până la epuizare (stoarsă) de existat, aşa cum au existat în cazul altor artişti
ciclul încheiat.“ români, care au avut ocazia să petreacă un timp mai
Exemplul de urmat pe care cronicarul îl reco- îndelungat acolo şi cu care Ţipoia a fost prieten, de
mandă artiştilor români este Franţa, iar ca mişcare pildă cu Drăguţescu. Drăguţescu îi desena pe Gio-
artistică, simpatia lui merge evident spre suprarea- vanni Papini, pe Giorgio de Chirico, desen pe care-l
lism, care se situa la stânga spectrului ideologic. expunea la Bucureşti la Salonul Oficial, şi pe Al-
Sigur că deosebirile, care apar între evaluările dato- berto Savinio, fratele lui Chirico, artist nu mai puţin
rate lui Oprescu şi cele ale lui Miron Radu Paras- celebru la vremea aceea. Alberto Savinio, la rândul
chivescu, ţin şi de climatul politic, care în 1943 era său, scria despre Drăguţescu în 1946, numindu-l
altul decât cel din 1935. „portretist al adevărului”, iar ceva mai înainte Gian-
Informaţiile de natură documentară privind carlo Vigorelli îi prezenta Expoziţia de la Milano din
perioada petrecută de Ţipoia în Italia sunt, din pă- 1943. Ion Mirea câştiga prietenia pe viaţă a lui Giu-
cate, lacunare. Ceea ce ştim însă cu precizie este că
seppe Ungaretti. Dimitrie Berea, instalat într-unul
a expus în două rânduri la Galeria San Bernardo din
din atelierele Casei Strohl-fern din Roma, celebru
Roma, în octombrie 1946 şi în ianuarie 1947, în
loc de studiu şi întâlniri între artişti şi intelectuali, îl
cadrul unor expoziţii colective, prima dedicată
desena în 1942 pe Carlo Carra. Celebrul model
Autoportretului, gen care s-a bucurat în epocă de o
nota cu mâna lui chiar pe acest desen: „A me piace
spectaculoasă revenire. Detaliu important acesta din
urmă, dacă ţinem seama de numeroasele autopor- questo vostro rapido studio della mia testa”.
trete care au jalonat existenţa artistică a lui Ţipoia. Artiştii români, bursieri ai Şcolii române, se
Ştim, de asemenea, că a conceput, împreună cu Iosif mişcau dezinvolt în lumea intelectuală şi artistică
Iliu, scenografia unei piese La Farsa di Ser Pietro italiană, cultivând relaţii şi prietenii cu figuri de
Pattalino, jucate la Teatro dell Art Club din via Mar- primă mărime, precum cele menţionate. Aceasta tre-
gutta. Sunt indicii privind integrarea sa în viaţa cul- buie să fi fost adevărat şi în ceee ce-l priveşte pe
turală italiană. Ţipoia, cu toată absenţa unor mărturii directe.
Nu am cunoştinţă de mărturii directe ale contac- Unde se plasează pictura lui Ţipoia în această
telor cu artiştii italieni, dar am convingerea că ele au configuraţie nu tocmai simplă? 57
Dintre „italienizanţi”, în afara celor care ca Dră-
guţescu, Iliu, Berea au ales exilul şi fireşte arta lor a
evoluat pe coordonate diferite, Ţipoia mi se pare
singurul care continuă, în modul cel mai coerent şi
mai convingător, experienţa italiană, asumând ceea
ce convenea interiorităţii sale şi integrând în mod
original structuri formale sau motive în sintaxe per-
sonale. Dacă privim contextul artei româneşti la
finele deceniului cinci, când Ţipoia revine din Italia,
este evident că pictura sa se diferenţiază net de colo-
rismul dominant, desigur strălucit prin câţiva repre-
zentanţi ai săi, de pildă Ciucurencu. Ţipoia propune
o pictură întemeiată pe alte principii, şi anume o pic-
tură construită, atentă la valorile de soliditate şi con-
sistenţă, dar preocupată şi de o abordare diferită a
lumii reale, percepută, de altfel, de critica timpului
ca o aspiraţie spre spiritualizarea materiei, pe care
stagiul italian o favorizase cu siguranţă. Naturile Instrumente muzicale în peisaj
moarte cu figură antică, de o mare rigoare plastică şi
rafinament constructiv – unde obiecte incongrue Mă gândesc la unele dintre compoziţiile vastului
împart un acelaşi spaţiu ideal, pe care Ţipoia le pic- ciclu al instrumentelor muzicale, care apar ca motiv
tează în 1949 şi 1950, relativ la puţină vreme după privilegiat, începând din anii 1960. Dizlocate din
întoarcerea din Italia, într-un moment în care după cadrul consacrat al naturii moarte pentru a câştiga o
celebra expoziție Flacăra, din 1948, arta româ- existenţă autonomă, instrumentele muzicale se
nească fusese împinsă brutal în zona realismului transformă în personaje imaginare, impostate semeţ,
monumental în peisaj. Această dizlocare este în
socialist – dau măsura gravului dezacord cu noua
esenţă un procedeu brevetat de pictura metafizică şi
ideologie artistică în care se afla artistul.
dezvoltat pe scară largă de suprarealism. În anii ‘40,
Ecouri directe ale picturii metafizice, dincolo de
Eugen Drăguţescu picta şi el un Câmp de şevalete
naturile moarte pomenite, sunt detectabile şi în seria
(Campo di cavaletti), expus şi la Bucureşti în 1943
de interioare intitulate Atelier de croitorie din 1946
şi mult comentat, nu tocmai favorabil de critică.
(pictat chiar în Italia), unde manechinele par să Şevaletele, cu alură de siluete descărnate, sustrase,
sugereze universul figurativ al lui de Chirico, popu- din mediul lor familiar produceau un cert efect de
lat de homo orthopedicus cum Lionello Venturi înstrăinare.
numea, nu fără maliţie, umanoizii din pictura vesti- Amploarea pe care o primeşte de-a lungul anilor
tului italian. Dacă Ţipoia domesticeşte mult stranie- acest motiv în pictura lui Ţipoia, concentrând o
tatea picturii metafizice, nu este mai puţin adevărat experienţă artistică ajunsă acum la deplina maturi-
că un sunet propriu îşi face loc în pictura româ- tate, într-un moment benefic al artei româneşti, e
nească prin aceste lucrări. drept de scurtă durată, este impresionantă. Expoziţia
Structura artistică a lui Ţipoia a fost una multi- din 1967 de la Bucureşti este prima dedicată în
faţetată, caleidoscopică, cu ramificaţii surprinză- întregime temei, Ţipoia, convocând parcă pentru a o
toare şi dificil de subsumat unui numitor comun. aproxima şi cuprinde mai bine toate artele plastice –
Timpul istoric în care a trăit artistul nu a fost nici pictura, sculptura şi grafică. Un al doilea moment în
acesta propice unei construcţii liniare simple, fireşti, care supravieţuiesc obsesii italiene, pe care mă limi-
fără accidente, a personalităţii sale artistice. tez doar să îl semnalez cu acest prilej, este cel al figu-
Din direcţiile de dezvoltare a operei acestui artist rilor feminine cu vas pe cap şi Cariatidelor cu chei.
de o prolificitate impresionantă în toate disciplinele Aduc aici omagiile cuvenite fiului pictorului,
artistice – pictură, sculptură, desen, artă decorativă – George Ţipoia, el însuşi artist, şi soţiei sale, graţie
cred că două sunt cele care au încorporat mai preg- eforturilor cărora opera lui Ţipoia, în complexitatea
nant amintiri italiene, topindu-le în viziune originală ei, a devenit cunoscută, printr-o suită de expoziţii şi
împreună cu alte aluviuni ale propriului muzeu publicaţii de mare seriozitate şi excelentă ţinută gra-
58 imaginar, mereu în curs de îmbogăţire. fică.
Alexandru Țipoia
și simfonia fantastică a operei sale*
George Ţipoia**

Lucrând în ultimii ani la cele două albume: Mu- în egală măsură, atitudini descurajante pentru
zica în arta lui Alexandru Ţipoia şi cel pentru creaţia autentică. Iar când mai intervine, pe
sărbătorirea centenarului naşterii artistului la deasupra, şi factorul politic nociv, terorizant, de-
Academia Română, am avut prilejul să plonjez mai stabilizator şi inhibant, când artistul devine victima
adânc în opera sa, să zăbovesc cu răbdare şi să politicului, aşa cum a fost cazul lui Alexandru
descopăr noi valenţe, până atunci necunoscute sau Ţipoia în regimul comunist, din cauza situaţiei fa-
trecute în mod superficial cu vederea, chiar dacă, miliei sale expropriate, considerată a priori
poate pe drept cuvânt, mă pot considera cunos- „duşmană a regimului comunist“, cu tată catalogat
cătorul cel mai avizat al operei tatălui meu. drept „moşier“, impunându-i-se „domiciliu obli-
În ciuda aparenţelor, arta vizuală ascunde gatoriu“ şi frate închis, cu „detenţie grea, pe viaţă“,
valenţe importante, greu de sesizat la prima vedere, pentru „activitate contra clasei muncitoare“, atunci
care ne scapă continuu, chiar la mai multe etape ale avem întreaga anvergură a mizeriei umane îndrep-
tate contra artistului şi operei sale. Şi, iată cum vor-
privirii, nu neapărat superficial, astfel încât putem
bele lui Baudelaire se adeveresc cu prisosinţă, atunci
spune că ea, arta vizuală, este aproape ceea ce nu se
când spune că: „Naţiunile nu au decât în pofida lor
vede. Şi nu se vede cu uşurinţă, pentru că ceea ce
oameni mari. Ele fac tot ce pot să nu-i aibă, să îi
reprezintă calitate, valoare spirituală înaltă, este
distrugă. Şi, astfel, omul mare are nevoie, pentru a
încifrată în fibra actului creator. Puterea noastră de
exista, să posede o forţă de atac mai mare decât
pătrundere a spiritului, a inefabilului exprimat plas- forţa de rezistenţă desfăşurată de către milioane de
tic, este slabă, în plus supusă nenumăratelor carenţe,
asupra cărora nu este locul să insistăm.
Ceea ce caracterizează în mod fundamental
opera lui Alexandru Ţipoia este vastitatea, ameţi-
toarea ei deschidere, neobişnuită, puţin firească,
imposibil de înţeles de gândirea carteziană, greu de
acceptat şi, cu atât mai mult, de urmat de către pu-
blicul larg românesc. A putea să domini concomitent
orizonturi şi lumi diferite, a nu fi sclavul unor
mentalităţi preconcepute, a fi liber înlăuntrul
propriului tău spirit şi a-ţi permite să te mişti şi să te
proiectezi cu elan în viitor, sunt calităţi cu totul
excepţionale, care se cuvin penalizate de gândirea
mediocră şi spiritul cotidian îngust al omului curent,
dintotdeauna.
Gustul îndoielnic al publicului, dezinteresul său
pentru creaţiile spiritului, puterea sa limitată de a-l
urma pe artist în vârtejul aventurii sale interioare, Marele violoncel
sunt demult cunoscute ca fiind locuri comune, dar,

*Comunicare prezentată la simpozionul „100 de ani de la naşterea pictorului Alexandru Ţipoia”


(18 septembrie 2014, Aula Academiei Române).
**Fiul pictorului Alexandru Ţipoia 59
indivizi“. Şi continuă ideea, în altă parte: „Aşadar, Această lume poetică s-a manifestat artistic,
omul mare este învingătorul întregii sale naţiuni“. plastic, printr-un fel propriu, specific, al modului de
Dat afară, pe rând, din cele câteva posturi pe expresie, inventând la infinit lumi şi personaje noi,
care fusese obligat să şi le ia între anii 1948–1953, inexistente până la el. Felul lui de a se exprima plas-
pentru ca să îşi întreţină familia numeroasă şi fără tic, de a parcurge lumea artei, este cu totul neobiş-
niciun venit – asistent la Secţia de pictură a Acade- nuit până la el, căci artistul nu merge bătând pasul
miei de Arte Frumoase din Iaşi, inspector la Secţia pe loc, precum majoritatea contemporanilor. Acea-
Muzeelor Primăriei din Bucureşti, bibliotecar la stă putere de dominare a extremelor în simultanei-
Secţia de stampe a Bibliotecii Academiei Române – tate este o caracteristică majoră a capacităţii sale
artistul a devenit un proscris pentru noul regim artistice.
politic, care se instaurase odată cu abdicarea impusă Între opere, el se deplasează în zbor, în salturi
Regelui. mortale, fiind lucid şi controlat, solid alcătuit, per-
Şi, totuşi, în pofida tuturor greutăţilor şi piedi- fect arhitectonic şi riguros visător. Această putere
cilor, opera lui Alexandru Ţipoia se înalţă cu paşi ieşită din comun îi este dată, în special, de marea
gigantici peste mărunta înţelegere cotidiană a artei, cunoaştere şi dominare a meşteşugului exprimării,
ea devine martorul atemporal al unor vremuri de ştiinţa desăvârşită a desenului, a compoziţiei,
potrivnice şi samavolnice, care l-au împiedicat pe lucru destul de rar, chiar şi la marii artişti.
Această ştiinţă îl confortează, îi dă imbold şi
artist să se manifeste plenar, în libertate, aşa cum
avânt, îl susţine moralmente şi îi arată lui însuşi câtă
conştiinţa sa dorea cu ardoare.
dreptate are să se deplaseze în zbor, nu sărind etape
Artistul este, prin excelenţă, o fiinţă racordată la
ale parcurgerii, căci el a parcurs întreaga evoluţie
dimensiuni spirituale superioare şi prin însăşi
plastică de foarte timpuriu, ci punând bazele unor
condiţia sa, el nu poate adera la niciun partid, la
noi orizonturi interzise, ce nu-şi puteau găsi locul în
nicio ideologie, la nicio gândire colectivă, cu atât epocă.
mai mult cu cât partidul unic îşi impunea, cu forţa Alexandru Ţipoia este un inventator, un fel de
terorii, punctul său de vedere în arta vremii. De om de ştiinţă care ţine la rigoare, la exactitatea
aceea, artistul nostru a bătut în retragere, precum exprimării, deci a formei, conştient fiind că forma
întreaga lui familie, viaţa fiindu-i marcată de este cea care dă viaţă şi susţine arhitectura oricărei
continue nedreptăţi, ameninţări şi persecuţii, cul- lumi interioare.
minând, în anul 1978, cu refuzul Consiliului Culturii În martie 1946, Ion Frunzetti nota despre expo-
şi Educaţiei Socialiste a cererii sale de expoziţie ziţia sa de la Ateneul Român, din decembrie 1945:
„Retrospectivă“. „Pusă pe compartimentare geometrică a formei, pe
Faptul de a nu-şi fi putut prezenta rodul muncii segmentare grafică, lucidă, intelectuală, pictura sa
de o viaţă într-o „Retrospectivă“ de amploare, aşa e o inginerie interesantă, supusă unui fond tempera-
cum artiştilor bine văzuţi de regim li se permitea, i-a mental care captivează. O analiză mai amănunţită
afectat renumele, deci opera, lucru pe care îl descoperă însă că Alexandru Ţipoia nu este întot-
constatăm atât de bine şi astăzi, când atât de puţini deauna atât de sigur de sine, cum pare la început. Şi
intelectuali de marcă ştiu ce reprezintă, pentru arta asta spre lauda sa. Departe de a fi ajuns la o for-
românească, opera lui Alexandru Ţipoia. mulă, pe care să o considere reţetă universală, con-
Opera i-a fost precum viaţa, alcătuită în salturi, fecţionând la infinit după indicaţiile ei, Ţipoia pre-
în efuziuni spirituale, rachete ale minţii şi inimii, feră să păstreze fiecărui tablou caracter de expe-
focuri de artificii orbitoare, fără grija de a lăsa în rienţă“.
urmă o artă uşor de controlat, uşor asimilabilă, cum El inventează lumi împrejurul lui, la 360o , el îşi
preconizau indicaţiile. El lasă durabilitate, consis- măreşte spaţiul de acţiune, având nevoie vitală de
tenţă spirituală, dând iluzia unei fugi continue după spaţiu de respiraţie, altfel având senzaţia de sufo-
o lume ideală, mirifică, rod al visărilor şi emoţiilor care. Şi, inevitabil, aceste lumi sunt opuse, sunt con-
poetice. Căci lumea lui Alexandru Ţipoia este, cu tradictorii, dar se şi completează, devin complemen-
predilecţie, o lume poetică, la toate eşaloanele tare. Este de căutat ceea ce le leagă, ce le uneşte, în
evoluţiei sale artistice. spiritualitatea lor, dincolo de aparenţa materială. Iar
Este de subliniat această caracteristică a operei Frunzetti termina cronica astfel: „...o anumită uni-
sale, fiind şi ceea ce o deosebeşte şi o pune în tate acordă, totuşi, tuturor manifestărilor sale, pre-
antiteză cu majoritatea creaţiilor contemporanilor zenţa subiacentă a unui mare talent, unificator în
60 săi. aceeaşi măsură în care diversifică. Ţipoia este
oglinda a ceea ce omul a putut, totuşi, să salveze din
cataclismul existenţei sale nefericite.
Nu a beneficiat de nici cea mai elementară con-
diţie de lucru, nu a avut atelier de pictură toată
viaţa, nu a avut tihna necesară concentrării şi ela-
borării operei, fiind în permanenţă hărţuit de nevoi
materiale. Trebuiau găsite soluţii de moment, pen-
tru care omul nu fusese nici pregătit, nici predis-
pus. În această societate ostilă şi agresivă, în care
trebuia să înveţi să nu-ţi pierzi viaţa în mod inutil,
artistul trebuia să reziste şi să creeze opera vieţii
sale. Victoria artei s-a făcut cu infinite eforturi, cu
nesfârşite pierderi de sine, cu nenumărate eşecuri
şi renunţări.
Şi totuşi, fără bani, fără pânze, fără culori, fără
Natură moartă cu ştergar tihnă şi fără linişte interioară, în permanentă tensiune,
astăzi un substantiv colectiv: pluralia tantum. Ceea cu angoasa inimaginabilă de a fi urmărit de secu-
ce nu înseamnă că închide mai puţină substanţă“. ritate, artistul ne-a lăsat un mănunchi de opere
Pretutindeni, artistul pune în primul plan mai mult excepţionale, care, ele singure, justifică o existenţă,
inefabilul, adică ceea ce de fapt nu se vede. îi dau consistenţă şi valoare.
Iată un prim paradox al artei lui Alexandru Ţipoia. Calitatea excepţională a operei nu este dată nici
Nici portretul nu este numai portret, nici peisajul nu de numărul lucrărilor, nici de mărimea în metri
este numai atât, nici natura moartă nu este simplă pătraţi ai şasiurilor sau de calitatea pânzelor, de cât
natură moartă, ca să nu mai vorbim de vastul său de bine au fost ele preparate şi întinse, nici de cali-
ciclu al Instrumentelor muzicale, care nu reprezintă tatea cuielor folosite la fixarea pânzelor. Calitatea
numai instrumente muzicale. Sunt lumi de sine stă- operelor lui Alexandru Ţipoia ţine de un inefabil
tătoare, care nu se raportează la lumea cunoscută, unic, irepetabil, de o formă de geniu ce-i aparţine, în
înconjurătoare. Sunt mai degrabă universuri în deve- ciuda tuturor acestor lipsuri.
nire, galaxii ale spiritului care trebuie să se concreti- Ceea ce îi caracterizează opera, este un rafina-
zeze în forme materiale, pentru a-l putea ajuta pe ment aristocratic al exprimării plastice, o eleganţă a
artist să depăşească dificultăţile şi ostilităţile vieţii. imaginii care se prezintă prin echilibrul tonurilor,
El îşi creează un spaţiu al său, intim, unde intruşii nu prin construcţia riguroasă, întotdeauna echilibrată a
au acces, se exclud ei înşişi. conţinutului.
Pictând, sculptând, lucrându-şi arta, mai întâi de La Alexandru Ţipoia, lucrarea se exprimă, în
toate, el se construieşte pe sine. Pentru artist, opera primul rând, prin formă, desen şi culoare totodată;
sa are rolul major de partener, de drum în viaţă, cu forma este cea care ilustrează cel mai bine spiritul
ajutorul ei şi prin ea, omul urcă încet, dar sigur, artistului, gândirea lui filosofică, în care închide
înlăuntrul propriului său spirit pe căi nebănuite, urcă trăire emoţională, vibraţie şi elan spre lumi supe-
permanent, suind pe propriii săi „umeri spirituali“. rioare. Este o caracteristică generală a tuturor etape-
Şi urcând, se salvează fără să ştie, în cotidian, dar lor parcurse, a tuturor temelor abordate. Aceste cali-
mai mult în eternitate. De aici şi dorinţa de a desco- tăţi fac cu statornicie unitatea unor teme care ar
peri noi orizonturi, necunoscute, dar dorite, visate. părea opuse, contradictorii. Suflul cu totul excepţio-
„Nu pictezi realitatea, ci propria ta interioritate“, nal al ansamblului operei, dar, mai ales, calitatea
spunea artistul. Iar interioritatea sa, artistul o desco- aerului pe care aceasta îl respiră, fac din arta sa una
peră cu fiecare nouă lucrare în parte. din faţetele cele mai distinse şi mai rafinate ale artei
Interioritatea îi este avidă de noi orizonturi, inte- româneşti a secolului XX.
rioritate în ebuliţie, o interioritate complexă, uneori „Pictura unui artist sensibil şi cultivat, scria Dan
contradictorie precum viaţa pe care a trăit-o. Grigorescu în 1981, care nu osteneşte să-şi pună
Alexandru Ţipoia s-a salvat cât a putut, în con- probleme complicate de construcţie plastică, o
diţii inimaginabil de grele, în fapt, în imposibilitatea construcţie strictă, prin intermediul căreia să tran-
oricărei salvări. Opera sa este martorul vieţii sale, smită un mesaj de adevărată frumuseţe“. 61
Cultură și civilizație

probleme perene şi concepte deschise


în istoria filosofiei
Acad. Alexandru Surdu
Vicepreşedinte al Academiei Române

Constantin Noica, independent de aprecierile


sau denigrările la adresa lui şi a operei sale, pentru o
parte din ele suferind şi o cumplită detenţie, a fost
un mare filosof, a cărui operă nu s-a bucurat încă de
atenţia cuvenită. Nu este numai cazul său, dar parcă
unora, mult mai puţin cunoscuţi, le-a fost acordată
mai multă atenţie. Mai ales în vremea noastră.
Prin simpozioanele naţionale „Constantin
Noica“, itinerante ca şi călătoriile sale prin marile
oraşe ale ţării, în care încerca să aducă lumina filo-
sofiei, referindu-se cu precădere la câte una dintre
cărţile sale, am încercat să dovedim că toate abundă
în idei noi şi valoroase. Că nu degeaba se întreba el
„cum e posibil ceva nou?“, ci o făcea tocmai pentru
că ştia răspunsul mai bine decât noi toţi. Căci el ne
oferise deja o mulţime de noutăţi, cel puţin filoso-
fice. Din această cauză, întrebarea lui s-ar traduce câteva aprecieri din perspectiva celor aproape nouă
mai bine printr-o invitaţie, pe care, cu sfiala sa pro- decenii de când ne-a fost relatată.
verbială, nu s-a încumetat să ne-o facă. „Citiţi-mi Problemele permanent deschise ale filosofiei
cărţile, fraţilor întru filosofie, dacă vreţi să mai aflaţi sunt cele care au determinat apariţia acesteia şi i-au
câte ceva nou, chiar şi în legătură cu Descartes, cu garantat perenitatea. De ce nu s-a oprit filosofia la
Leibniz sau cu Immanuel Kant, căci problemele pe recitalurile aezilor, ca pe vremea lui Parmenides,
care le-au tratat aceştia n-au dispărut odată cu ei, ci care o cânta în versuri? Aşa cum s-a întâmplat cu
au rămas şi vor rămâne în continuare sub forma marile creaţii epice, după ce s-au extins chiar mai
«conceptelor deschise»“. Şi, fără alte amănunte, mult decât au reuşit să le supravieţuiască spectatorii.
putem considera că „problema deschisă“ sau „con- Astăzi citim cu greu fragmentele de poeme filoso-
ceptul deschis“ este o noutate filosofică, pe care o fice şi se pare că acestea au fost considerate, chiar de
putem revendica oricând ca prioritate românească în pe atunci, un fel de „concepte închise“, cum sunt şi
istoria filosofiei. O vom face însă în stilul nostru, poeziile, la care nu se mai adaugă nimic.
adică, în loc s-o anunţăm la momentul apariţiei, în Ce-i drept, ca modalitate de expunere a filoso-
1936, ne vom aduce aminte despre ea abia după ce fiei, într-o anume măsură, a rămas deschis conceptul
vom fi citit undeva că a devenit la modă prin alte ţări. de „filosofie ca spectacol“, pe care am încercat şi
Având în vedere tendinţele actuale postmoder- noi să-l cultivăm la sărbătorile de Dragobete. El are
niste ale filosofiei occidentale, n-ar fi de mirare să însă o istorie milenară şi ar putea să înceapă cu
auzim chiar în zilele noastre despre vreo găselniţă Xenophanes şi Heraclit care îi continuau pe marii
asemănătoare. Aceasta, datorită faptului că una din- poeţi, sau cu pitagoreicii şi ritualurile lor, pe care le
tre variantele „reanimării“ filosofice rezidă în reco- imită până astăzi confreriile oculte. Despre Orpheus,
mandarea întoarcerii, dacă nu la „conceptele des- enumerat printre cei şapte înţelepţi, ştim că făcea
chise“ ale acesteia, la vechile probleme considerate spectacole poetico-muzicale pe teme filosofice,
perene. Ceea ce s-a mai şi încercat prin: neotomism, fiind şi taumaturg, dar şi conducător de culte şi mis-
neoplatonism, neokantianism etc. Viziunea lui Con- tere, ca şi Salmoxis, considerat chiar zeu, care, la
stantin Noica este însă alta şi merită să-i aducem patru ani, făcea spectacole pe tema nemuririi, a mor-
62
ţii şi a reînvierii războinicilor lupi. Dar, ce specta- sunt şi de ce sunt aşa cum sunt. Caracterul deschis al
cole făceau elinii la oracolul din Delphi, moştenirea acestora rezidă în faptul că cele trei teorii de care
traco-getă a enigmaticului Epsilon, despre care a depind sunt în permanentă transformare: evoluţie,
încercat Plutarh să scrie adevărate poeme filosofice! involuţie sau stagnare, în funcţie de schimbările
Originea dialogurilor filosofice este în mod evi- istorice, de progresul sau decadenţa societăţilor, dar
dent spectaculară, ca şi banchetele descrise de Pla- şi de capacităţile filosofilor care le pun în discuţie.
ton şi Xenophon, adică simpozioanele despre care Acestea ar putea fi numite „concepte deschise per-
se vorbeşte până în zilele noastre. Diogenes Laertios manente“ ale filosofiei, la care s-a lucrat şi se va
ne relatează, din vremea lui Platon, faptul că dialo- lucra întotdeauna.
gurile se recitau cu personaje diferite, dar uneori Dar, ele sunt totodată şi relativ închise în cadrul
erau citite chiar de către autori, cum s-a întâmplat cu diferitelor construcţii filosofice determinate, ale
dialogul acela de pomină despre suflet, la care unei personalităţi, ale unei şcoli, ale unei orientări
numai Aristotel a rămas până la sfârşit. Stilul dialo- etc. S-ar putea spune că ele sunt speciile închise ale
gal este practicat până în zilele noastre. unor genuri de concepte deschise, cum ar fi: adevă-
Spectacolul filosofic de Dragobete, spre deose- rul ca adecvaţie, adevărul corectitudine sau adevărul
bire de simpozioanele obişnuite, combină, în manieră pragmatic, faţă de adevărul în genere; sau frumosul
antică, petrecerea cu muzică şi recitaluri, care alter- ca imitaţie, frumosul ca proporţie sau cel ca revela-
nează cu discursuri pe teme filosofice legate în mod ţie, faţă de frumosul ca atare.
special de iubire, de Dumnezeu, de oameni şi de Tot de tipul celor perene sunt şi conceptele abso-
înţelepciune. Faptul că aceste spectacole au trezit la lut închise, la a căror elaborare nu se mai lucrează
unii dintre participanţi numai invidie şi ură, dove- demult, cum ar fi modurile şi figurile silogistice.
deşte, ca şi în Antichitate, că ura este mai puternică Unele au fost descoperite de către Aristotel în for-
decât iubirea. Războiul este regele tuturor (Pólemos mele entimematice ale vorbirii; pe altele le-a inven-
panton basileus), cum zicea Heraclit. tat: el le-a deschis şi el le-a închis pentru totdeauna.
La fel i s-a întâmplat şi lui Constantin Noica, din Dar conceptul de „silogizare“, de exemplu, l-a găsit
cauza conceptului său deschis de „şcoală a înţelep- la Platon, l-a deschis însă pentru foarte puţină
ciunii“, la care să înveţe şi elevii de la profesori şi vreme, cât ţine viaţa unui filosof, şi l-a închis la loc,
profesorii de la elevi, pentru care a stat nouă ani cu la locul (topos) pe care i l-a fixat el în istoria logi-
domiciliu forţat şi şase ani la închisoare, după care a cii.
început să fie înjurat chiar de către unii dintre foştii Aristotel a lăsat însă deschise o mulţime de con-
săi apropiaţi, până în zilele noastre. Conceptul aces- cepte, pe care le-a moştenit de la alţii, sau pe care
tei şcoli a fost însă redeschis de medicul Geo Săvu- le-a găsit sau le-a inventat el. Mai mult, adesea le-a
lescu, pe teme de filosofia ştiinţei, prin simpozioane semnalat şi sensurile multiple, prin formula consa-
care se ţin la conacul său din comuna Olteni de crată polachos legetai (se spune în mai multe feluri).
lângă Bucureşti, dar şi la Institutul de Filosofie şi Unele dintre acestea sunt şi genurile de categorii,
Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru“ prin sim- care, ţinând şi ele de mai multe regnuri cu teorii
pozioanele „Constantin Noica“ de limba greacă şi diferite, cum observase şi Constantin Noica, tradu-
teoria categoriilor, pentru care am şi început să cătorul în limba română al Categoriilor lui Aristotel,
auzim înjurăturile de rigoare. au rămas concepte deschise până în zilele noastre.
Conceptele perene ale filosofiei sunt deopotrivă Adică, se tot lucrează la ele, înmulţindu-le sau scă-
deschise şi închise în aceeaşi măsură. Aceasta însă zându-le numărul, schimbându-le semnificaţia,
după instituirea lor, după descoperirea sau inventa- ordinea etc.
rea lor. Descoperirea s-a făcut, cel puţin în filosofia Dar nu la aceste concepte deschise se referă
antică grecească, pornindu-se de la limbajul uzual în Noica în mod special, adică la pâinea cea de toate
care acestea apăreau ca simple cuvinte, cum sunt: zilele a filosofiei, şi nici la fărâmiturile de cozonac
adevărul, frumosul, binele, dreptatea şi libertatea, pe care le primeşte uneori de la mesele festive ale
cele cinci componente ale pentadei de aur a Realită- ştiinţelor. Căci, aşa-numitele concepte deschise ale
ţii. Pentru a fi însă abordate filosofic, ele necesită ştiinţei, cum ar fi: mişcarea, spaţiul sau timpul pen-
elaborarea prealabilă a unei teorii a Existenţei tru fizică, diferă uneori de la o zi la alta. Ele sunt mai
Nemijlocite, la care se referă, şi a unei teorii a Fiin- degrabă concepte imprecise, decât deschise, căci
ţei, prin care să poată fi caracterizate cum sunt, ce depind, cum îi plăcea lui Hegel să zică, nu de gân- 63
direa savantului, ci de tăria lentilelor, prin care se concepte, călcate în picioare de tot felul de neche-
uită la ele, sau de mărimea „urechilor“ cu care le maţi care lasă urme murdare.
ascultă. În perioadele de criză ale ştiinţelor, când Dar, nici această deschidere de la sine a concep-
savanţii îşi schimbă conceptele ca pe batistele igie- telor, care seamănă mai mult cu aerisirea lor, nu-l
nice, este foarte uşor să te laşi ademenit de câte o interesează pe Noica, ci deschiderea de către noi a
ipoteză, numită „teorie“, ca să ajungi apoi de râsul problemelor filosofice, punerea întrebărilor, cum o
copiilor. Au făcut-o uneori şi filosofii antici, cu va spune mai târziu, căci noţiunile sau conceptele nu
scuza că, pe vremea aceea, ştiinţele erau şi ele în sunt altceva decât răspunsurile la astfel de întrebări.
plină copilărie, cu toate că lumea era parcă mai reţi- Noica şi-a trăit tinereţea filosofică şi o parte din
nută decât în zilele noastre, când spune fiecare ce maturitate cu frica permanentă de matematici. O
vrea, fără să-şi mai ceară a doua zi iertare. explicaţie ar exista pentru aceasta, căci matemati-
Noica se purta temător cu ştiinţele şi, urmându-l cile sunt muzele intelectului, facultate a gândirii, pe
pe Nae Ionescu, tot încerca şi el să se „lipească“ de care Noica, urmându-l pe Kant, n-a confundat-o
matematici, dar, spre binele său, n-a reuşit până la niciodată cu raţiunea şi a considerat-o inferioară
urmă. A rămas totuşi cu admiraţia pentru filosofii acesteia. Dar, marile reuşite ştiinţifice, ca şi idealul
matematicieni de talia lui Descartes şi Leibniz, dar kantian, se bazau pe exactitatea matematică. Răz-
nu pentru faptul că aceştia ar fi lucrat cu noţiunile boiul declarat „anti Goethe“, ca şi admiraţia temă-
matematice, care intraseră şi ele în colimatorul cri- toare faţă de Nae Ionescu, pe care numai Mircea
zei de fundamente, ci tocmai pentru faptul că elabo- Vulcănescu se încumeta să-l înfrunte, ţinea tot de
raseră, inspiraţi de matematicieni, dar parcă în ciuda frica de matematici şi, în mod evident, de carenţele
acestora, concepte filosofice care meritau să fie des- gândirii intelective a lui Noica. Ceva asemănător
chise. Este aici o nuanţă care nu trebuie să fie scăpată. relatându-se şi despre tânărul Hegel sau despre
Indiferent de genul conceptelor, chiar deschise, pe Darwin, personalităţi speculative ca şi Noica. Toţi
Noica îl interesează în special deschiderea lor, mai au renunţat cu timpul la idealul exactităţii. Dar, în
mult acţiunea, decât rezultatul acesteia. Mai mult faza conceptelor deschise, Noica era tributar mate-
procesele, zice Noica, decât produsele gândirii. Dar matismului kantian.
aceasta înseamnă, fireşte, că pot fi deschise şi con- Dintre cele trei studii din Concepte deschise, ulti-
ceptele parţial închise, cum se şi face de regulă, pen- mul este de fapt primul şi reprezintă lucrarea de
tru a nu rămâne filosofii fără „obiectul muncii“. licenţă a lui Noica, iar sursa de inspiraţie este Imma-
Ce-i drept, Noica vorbeşte aici şi despre un fel nuel Kant, admiratorul matematicilor, cu celebrul
de „spirit“ al filosofiei, à la Hegel, care, făcându-şi său Ding an sich selbst, peste care a căzut întreaga
curăţenie periodică, scutură de praf şi covoarele cu filosofie ulterioară, devenind conceptul deschis prin

64 Constantin Noica la Păltiniș


excelenţă. Dar, se întreba tânărul Noica, nu mai sunt acum: Rostirea filosofică românească, căutată, gă-
şi alte concepte problematice? Care să tindă şi ele sită şi parţial desăvârşită de Mircea Vulcănescu;
spre o soluţionare, eventual spre o rezolvare cu pre- Devenirea întru fiinţă, condusă de la căutare până la
tenţia de exactitate pe care o cerea Kant? De bună închiderea ei într-un sistem filosofic de către Noica
seamă, dar unde să le căutăm? Şi tot el ne sugerează, singur, cu o mulţime de concepte subordonate, fru-
în turbinca fără fund a filosofiei, în istoria acesteia. museţea „deveninţei“, de exemplu; sau conceptele
Şi chiar găseşte două, de toată frumuseţea: la tânărul celor şase maladii ale spiritului contemporan, sau
Descartes şi la tânărul Leibniz. Şi se bucură, şi pen- „logica lui Hermes“, prin care Noica se întoarce la
tru ele, şi pentru tinereţea celor care le-au elaborat. logică, la matematici şi chiar la Nae Ionescu prin
Să fie însă întâmplător faptul că cei doi erau şi mari conceptul acela straniu de „halomer“.
matematicieni? Sau faptul că ambele concepte erau Cu timpul însă, adeverindu-l parcă pe Heidegger,
legate, într-un fel sau altul, de mathesis, care, ori- Noica a început să fie bântuit de o altă frică, iar
cum am lua-o, înseamnă, cum ne-o spune şi Noica vorba sa, că „se poate oricând şi mai rău“, se auzea
în prima lui carte, tot matematică? tot mai des. Frica l-a cuprins în anii detenţiei şi i-o
Mai mult, zice Noica despre Descartes şi Leib- cunoaştem din descrierea lui Steinhardt, care l-a
niz, „cât de adânc i-ar interesa să trăiască în zilele văzut întemniţat. A urmat apoi sentimentul acut al
noastre“, când proliferează tehnica, ştiinţele exacte, culpei: „I-am tras pe toţi după mine în infernul tem-
şi mai cu seamă matematicile. În plus, pe această niţei“, este o parafrază a Mântuitorului care ne-a
linie tehnico-matematică, „idealul lor chiar depă- promis că ne va trage după el spre Rai. Deci, fricii i
şeşte lumea contemporană“. Dar, atunci pentru cine s-a adăugat mila pentru necazurile pe care le-a produs
se străduieşte filosoful nostru să deschidă concep- celor apropiaţi. Dar frica şi mila, vorba lui Aristotel,
tele acestora? Cine sunt specialiştii care ar putea să sunt premisele unor trăiri deosebite de tipul cathar-
contribuie la desăvârşirea lor, la soluţionarea şi la sis-ului, ale purificării.
închiderea acestor concepte? Noica o tot repetă, În fine, după retragerea la Păltiniş, cu plimbările
chiar cu jenă, că el n-a întreprins decât „lămurirea solitare la vechiul schit şi cu dorinţa tot mai des
proprie“ şi cere îngăduinţă pentru „valoarea de spe- exprimată, ca un fel de prevestire a morţii apropiate,
cialitate a studiilor de faţă“. Aceasta înseamnă însă de a-şi găsi acolo, într-o parte, locul de odihnă, s-a
Fobos mathemáton, adică frica de matematici, frica conturat şi conceptul său cel de pe urmă: „frica de
de Nae Ionescu, dar, într-o oarecare măsură, şi apro- Dumnezeu“ (phobos theou), sub lespedea căruia va
şi rămâne în aşteptarea trâmbiţei, din care Îngerul
pierea de logică, devenită şi aceasta, cu timpul,
Domnului va suna cândva deschiderea tuturor con-
obsesivă.
ceptelor şi pentru totdeauna.
Dar, cel mai important lucru fusese deja făcut,
Noica stabilise traseul, drumul de urmat, he hodos
şi metahodos (methodos), adică metoda după care
se lucrase sau lucrase chiar spiritul filosofiei în
lunga sa istorie: 1) căutarea conceptelor problema-
tice; 2) găsirea lor; 3) deschiderea lor pentru cine
ştie şi poate să le 4) desăvârşească şi, eventual, 5) să
le închidă pentru o vreme, sau pentru totdeauna.
Aceasta este pe scurt povestea conceptelor des-
chise, pe care Noica va încerca s-o depene şi va
reuşi s-o facă în mod exemplar, după ce a reuşit,
fireşte, să scape şi de frica matematicii şi de Nae
Ionescu şi să se despartă şi de Goethe şi de mulţi
alţii care i-au stat în preajmă, nereuşind însă, cel
puţin până acum, să scape şi de noi. Motivul este
că, urmărindu-i povestirea, vom avea încă multe
şiruri de concepte deschise care merită toată atenţia,
unele dintre ele sunt adevărate genuri cu specii
subordonate.
Cele mai importante genuri de concepte des-
chise ale lui Constantin Noica pot fi amintite de pe 65
Istoriografie

Istorici români în căutarea Europei


Acad. Alexandru Zub

Noua suită de interogaţii pe tema europenismu- tianu ş.a., pentru care referinţa la Europa şi standar-
lui, a treisprezecea, are loc într-un moment când dele ei multiple au fost o preocupare continuă, chiar
bătrânul continent, cu toate ale lui, se simte pus obsesivă, fixând repere de neocolit în orice analiză
iarăşi în cauză de factori divergenţi, dincolo de istoriografică. Să amintim din atâtea, unele mai
vechiul şi pe alocuri motivatul euroscepticism, feno- cunoscute şi de natură a întregi tabloul.
men al cărui „dosar“ tinde să includă noi dispute1.
Primul plan îl deţine deocamdată criza ucraineană,
care nu e altceva decât criza Rusiei, ajunsă în situa-
ţia de a-şi relansa proiectul imperial2. Vechi focare
de discordie se reanimă, pe continent, în lipsa unor
soluţii rapide şi eficiente, unele chiar în proximita-
tea noastră.
Istoricii români s-au confruntat mereu, în ulti-
mele secole, cu asemenea probleme, de n-ar fi să
amintim aici decât numele lui M. Costin, D. Cante-
mir, M. Kogălniceanu, A.D. Xenopol, N. Iorga,
G. Brătianu, serie ilustră din care trei şi-au sfârşit
zilele în condiţii tragice, militând pentru o mai bună
autocogniţie şi pentru un statut extern mai onorabil3.
„Evropa“ cărturarilor umanişti, menţionată ocazio-
nal, a devenit o preocupare mai insistentă în epoca
renaşterii naţionale, încă nedestul studiată sub acest
unghi. La 1837, sub influenţa fraţilor Humboldt şi a
profesorului său Leopold von Ranke, tânărul studio-
sus român M. Kogălniceanu publica o sinteză asu-
Nicolae Iorga
pra istoriei ţării sale, care debuta (în ediţia din 1854)
cu acest avertisment: „Les grands événements qui
font aujourd’hui des principautés du Danube (dont Europa ca entitate geopolitică şi europenismul
l’histoire est généralement peu connue) le théâtre ca atitudine intelectuală sunt teme recurente, inevi-
d’une guerre européenne, nous ont inspiré l’idée de tabile, ale istoriografiei române, începând cu „uma-
remettre sous les yeux du public un ouvrage qui niştii“ din secolul XVII şi terminând cu postmoder-
empreinte aux faits de la politique du jour un nouvel nii demitizanţi din vremea noastră. Stă în firea omu-
et puissant intérêt d’actualité et d’àpropos”4. Era lui de oricând şi de oriunde să se preocupe de locul
încă în curs războiul Crimeii. I-a fost dat aceluiaşi său printre semeni, de propria identitate, prin analo-
istoric să joace un rol eminent în unirea şi construc- gie cu ceilalţi. Memoria şi istoria au fost antamate
ţia statală a românilor, să fie ministru de externe al de aceea mereu consensual, alături de alte domenii
ţării în vremea războiului de neatârnare, să asume ale cunoaşterii de sine, pentru a da contur unui răs-
rolul de ambasador la Paris după acel război, iar puns (pluralul ar fi aici preferabil) cât mai exact.
înainte de a se stinge, să rostească la Academia Într-adevăr, apartenenţa culturală şi religioasă la
Română un celebru discurs, autentică pagină de o entitate superioară, cum era sesizată Europa pe
ego-istorie, în care s-a raportat, în deplină cunoştinţă timpul cronicarilor Grigore Ureche şi Miron Costin,
de cauză, la durata naţională. era o idee de neocolit în orice discurs identitar.
Am evocat un exemplu, însă la fel de bine ne-am Europa lui Brâncoveanu şi Cantemir începea să
66 putea referi la A.D. Xenopol, la N. Iorga, la G. Bră- prindă contururi mai exacte, cu raportare îndeosebi
la imperiile vecine, ale căror veleităţi dominatoare rismul românesc, renaşterea naţională, epoca Juni-
se întretăiau în spaţiul carpato-danubiano-pontic. mii, şcoala critică, perioada interbelică, tranziţia
Iluminiştii ardeleni şi cărturarii români din principa- postcomunistă, în care mai toată problematica euro-
tele dunărene şi-au dat mâna pentru a sintetiza un penismului ocupă un loc semnificativ9.
program naţional, în care Dacia, apoi România au Interogaţia propusă acum, la noua întâlnire pe
devenit concepte coagulante, apoi realităţi geopoli- tema Penser l’Europe, invită desigur la nuanţe noi şi
tice, structurante, în condiţii deloc simple, deloc la aprofundări.
uşor de gestionat en historien5. Oameni politici,
diplomaţi şi militari au pus în operă, de-a lungul Note
unui secol convulsiv şi dramatic, acel proiect naţio-
nal, întocmit prin solidarizarea câtorva generaţii. 1 Elena Dumitru, Independenţa Scoţiei va declanşa o furtună
Istoricii, se poate spune fără nicio prezumţie, s-au a separatismului în Europa, în „Adevărul“, 15 sept. 2014, p. 14.
2 Ş. Papacostea, Rusia între imperiu şi modernizare, în revista
aflat mereu în frunte, iar valorile europene (adică
„22“, XXV, 30–31 (29 iul.–11 aug. 2014), pp. 6–8.
occidentale) au constituit mereu referinţa de bază6. 3 Al. Zub, Cunoaştere de sine şi integrare, Iaşi, 1986 (2004).
I.I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, N. Titulescu, Gr. 4 M. Kogălniceanu, Opere, I, Bucureşti, 1946, p. 55.
Gafencu, îndeosebi, se cuvin amintiţi consensual. 5 Al. Husar, Ideea europeană sau Noi şi Europa (Istorie,
Ultimul din serie, aflat în exil sub dictatura comu- culturală, civilizaţie), Iaşi/Chişinău, 1993.
nistă, îşi îndemna (1948) astfel comilitonii la solida- 6 D. Berindei, Les Roumains en Europe au XIXe siècle.
ritate, în numele unui proiect integrativ deplin Etudes et essais historiques, Bucureşti, 2008.
actual: „Car il n’y a qu’une seule Europe; même 7 Gr. Gafencu, Apel, 15 juin 1948, în „Secolul 20“,
lorsque son corps est mutilé et divisé, la pensée qui 10–12/1999, 1–3/2000, coperta.
8 M. Sturdza, România şi sfârşitul Europei. Amintiri din ţara
nous guide vers elle est une et indivisible. L’Europe
pierdută, Paris, 1994.
ne peut pas naître à une vie nouvelle à l’Ouest si elle 9 Historia sub specie aeternitatis. In honorem magistri
se meurt à l’Est; elle ne peut retrouver sa santé, sa Alexandru Zub, ediderunt Victor Spinei et Gheorghe Cliveti,
grandeur et des forces nouvelles que dans le cadre Brăila, 2009.
de ses limites naturelles”7. Era spiritul ce animase
pe marii oameni politici români, precum Aurel
Popovici, Take Ionescu, N. Titulescu etc., unii amin-
tiţi cu elogii şi în text. Autorul folosea uneltele
diplomaţiei, fireşte, dar şi discursul istoriografic,
domenii ce au conlucrat mereu în ultimele secole.
Din zona diplomaţiei venea şi un alt exilat, fost
ministru de externe, Mihail Sturdza, pentru care
„sfârşitul Europei“ afine era o tristă realitate8.
Istoriografia produsă în exil a dat unele studii de
aleasă ţinută, în care tema europenismului era mereu
prezentă, e.g. la M. Berindei, M. Cazacu, P. Chihaia,
Al. Ciorănescu, G. Ciorănescu, N. Djuvara, I.C.
Drăgan, Vlad Georgescu, Sergiu Grossu, C. Ioniţoiu,
M.D. Sturdza, P. Şeicaru, autori încă prea puţin puşi
în valoare de noile generaţii.
Istoricii din ţară, deşi sub restricţii de tot felul, au
găsit mijloace de a pune în valoare, documentar şi
exegetic, problema integrării europene, îndeosebi sub
unghiul conexiunilor internaţionale, dar şi ca temă de
reflecţie mai amplă, ca în cazul ilustrat, între alţii, de
Dan Berindei, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Ale-
xandru Duţu, Dan Hăulică, Adrian Marino, Eugen
Simion, P. Teodor, R. Theodorescu. Eu însumi mi-am I.I.C. Brătianu
îngăduit să abordez unele teme conexe, privind isto-
67
Evenimente internaționale

Resursele energetice neconvenționale


în dezbatere la Conferința internațională
de la Varșovia
Nicolae Anastasiu
Membru corespondent al Academiei Române

În perioada 23–26 septembrie 2014 a avut loc la care a subliniat poziţia Comisiilor UE, privind nece-
Varşovia cea de a doua Conferinţă internaţională sitatea continuării cercetărilor privind potenţialul
dedicată rocilor fine cu potenţial gazeifer (Recent Europei în resurse energetice neconvenţionale, dez-
Advances in Geology of Fine-Grained Sediments). voltarea rezervelor interne de hidrocarburi, în spe-
A fost, de fapt, un eveniment ştiinţific legat de cial gazoase şi în acord cu tehnologii non-agresive
identificarea potenţialului de hidrocarburi necon- faţă de mediul înconjurător. A fost prezentă, în toate
venţionale pe care-l au multe ţări europene aflate în zilele conferinţei, şi preşedinta AAPG pentru Euro-
faţa diminuării rezervelor convenţionale de petrol şi pa, doamna Vlastimila Dvorakova.
gaze. Acoperind un spectru ştiinţific extrem de larg şi
Organizată sub egida Institutului Geologic al de complex, concluziile desprinse au vizat:
Poloniei (Polish Geological Institute), Conferinţa a - existenţa în multe ţări europene a unor forma-
grupat peste 70 de cercetători din Polonia, Marea ţiuni argiloase cu potenţial gazeifer neconvenţional;
Britanie, Germania (Hartmut Jaeger), Danemarca, - stadiul avansat şi diversificat al cercetărilor
Norvegia (Nazmul Mondel), Olanda, Rusia, Litua- mineralogice, paleontologice, sedimentologice, geo-
nia, România (N. Anastasiu, Gas Shale Formations tectonice, geochimice, dar şi petrofizice şi geofizice,
in Carpatho-Danubian area – an overview), Bulga-
ca o condiţie importantă a evaluării corecte a rezer-
ria, Grecia (Ananias Tsirambides), dar şi din SUA
velor geologice de hidrocarburi neconvenţionale;
(Timothy Carr), China. Prezentările (în formă orală
- aplicarea unor metodologii prin tehnici şi teh-
şi poster) au fost dezbătute în patru secţiuni:
nologii foarte avansate în spirit multidisciplinar şi
I. Shale Basins Stratigraphy, Paleoenvironments
interdisciplinar; numeroase parteneriate au fost lan-
and Paleoclimate;
II. Shale Gas Basins, Shale Gas Exploration and sate;
Production; - iniţierea unor proiecte pilot privind monitori-
III. Shale Geochemistry, Diagenesis and Reser- zarea activităţilor de explorare care permit stabilirea
voir Properties; rezervelor de hidrocarburi şi a tehnologiilor de
IV. Shale Basins Geophysics and Tectonics. exploatare (în special a celor de/cu fracturare
hidraulică) care ar putea prezenta riscuri faţă de
Deschiderea Conferinţei a avut loc în prezenţa mediul înconjurator; noile tehnologii pe bază de gaz
unor oficialităţi guvernamentale poloneze, precum lichid, azot şi CO2 reprezintă alternative în procesul
şi a unui membru al Consiliului Uniunii Europene de fracking;

68
- necesitatea alcătuirii unor bănci de date geolo- trone Microscopy, X-ray Nano-CT imaging). O apa-
gice la nivelul fiecărei ţări din UE care are potenţial ratură foarte scumpă stă astăzi la baza progresului în
de resurse neconvenţionale şi necesitatea centraliză- cercetarea ştiinţifică, la eficientizarea ei şi la aplica-
rii acestor date la nivel central (UE); câteva pro- rea rezultatelor în explorare şi exploatare. Realiza-
grame sunt deja în derulare, stabilindu-se parametrii rea unor parteneriate între Universităţi şi Centre de
care trebuie cunoscuţi şi compatibilizaţi pentru ca cercetare cu un astfel de potenţial şi ţări care nu
utilizarea lor în comun să fie posibilă. au laboratoare performante se impune, atunci când
Succesele obţinute de SUA, în cercetarea, explo- dorim progresul în acest domeniu.
rarea şi exploatarea unor astfel de resurse, de China Vizita efectuată la Institutul Geologic al Poloniei
şi Mexic, constituie provocări pentru cercetătorii ne-a pus în faţa unor astfel de performanţe. Am
europeni şi pentru strategiile pe care aceştia le pot găsit, şi pe această cale, explicaţia poziţiei Poloniei
oferi economiilor stabile şi ascendente. în explorarea formaţiunilor argiloase cu potenţial
Studiile teoretice au alternat cu cele aplicative, gazeifer. În România, unităţile geologice carpatice,
concluziile sintetizate în Modele de facies au argu- cele din forelandul carpatic şi cele dobrogene pre-
zintă multe similitudini structurale cu cele din Polo-
mentat necesitatea utilizării lor în conturarea şi eva-
nia. Reconsiderarea potenţialului României în for-
luarea rezervelor de hidrocarburi neconvenţionale. maţiuni argiloase gazeifere, prin aplicarea tehnicilor
Reprezentanţii unor companii comerciale s-au arătat avansate de investigaţie, prin proiecte multi- şi
interesaţi de aceste rezultate. interdisciplinare, interinstituţionale (şi cu alte ţări
O impresie deosebită a lăsat-o dotarea labora- europene), ar fi de bun augur.
toarelor din ţări avansate (Germania, Olanda, Dane- Pentru orice cercetător, prezenţa la astfel de con-
marca, Marea Britanie), cu echipamente de analiză ferinţe rămâne o provocare, iar rezultatele unor astfel
de ultimă generaţie (Paleomagnetic Lab, Ion Micro- de evenimente transmise în comunitatea ştiinţifică
probe, Gas Chromatograph, SEM-Scanning Elec- din care face parte devin o obligaţie profesională.

Un grup de participanți la conferință

69
In memoriam

gleb Drăgan (1920–2014)


În ziua de 24 octombrie 2014, s-a stins din viaţă
academicianul gleb Drăgan, preşedintele Secţiei
de ştiinţe tehnice.
Născut în anul 1920 la Tătar-Copceac, Cahul
(astăzi Republica Moldova), a urmat studiile liceale
la Comrat şi Tighina, iar apoi cursurile Facultăţii de
Electromecanică, Şcoala Politehnică din Timişoara
pe care le-a absolvit cu menţiunea magna cum
laude.
Între anii 1941–1943 s-a înscris la cursurile
Secţiei de matematică a Facultăţii din Cluj, refugiată
la Timişoara şi, în 1958, a obţinut doctoratul în spe-
cialitatea tehnica tensiunilor înalte, domeniu în care
s-a consacrat cu excelenţă. După absolvire a lucrat,
rând pe rând, la Societatea „Astra Română“ din
Câmpina, Societatea de Gaz şi Electricitate, Cen-
trala Industrială a Energiei Electrice, Institutul de
Studii şi Proiectări Energetice şi Ministerul Energiei
Electrice.
Începând cu anul 1958 a intrat în învăţământul ştiinţifice, al unor prestigioase reviste de speciali-
tehnic superior, urmând toate treptele ierarhiei uni- tate; a fost invitat să susţină cursuri de specialitate la
versitare, până la decan al Facultăţii de Energetică. universităţi de peste hotare.
În perioada 1951–1967 şi-a desfăşurat activi- Cu un interes deosebit pentru istoria şi filosofia
tatea la Institutul de Energetică al Academiei ştiinţei şi tehnicii, acad. Gleb Drăgan s-a implicat
Române. Armonizând performanţa profesională cu activ în activitatea Diviziei de Istoria Ştiinţei a
talentul didactic, a creat o adevărată şcoală a tensiu- Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia
nilor înalte în ţara noastră, înfiinţând la Institutul Ştiinţei şi Tehnicii, al cărei preşedinte a fost.
Politehnic un laborator de specialitate, unul dintre A fost distins cu numeroase titluri, dintre care
cele mai modern utilate din această parte a Europei. doctor honoris causa al Universităţii Tehnice din
Activitatea sa de cercetare s-a finalizat în Moldova şi al Universităţii din Oradea. În 1991 a
contribuţii notabile în domeniile electrostatică, fost decorat cu Ordinul Naţional „Pentru Merit“ în
descărcarea corona, trăsnet, supratensiuni atmos- grad de cavaler. Este anul în care a publicat şi cartea
ferice şi de comutaţie. Toate sunt prezentate pe larg autobiografică Deportaţii. Tragedii basarabene. În
în paginile celor 12 cărţi şi peste 230 de lucrări pu- anul 1991 a fost ales membru corespondent al Aca-
blicate, dintre care 80 peste hotare. A îmbogăţit cu demiei Române, iar în 2004 membru titular.
contribuţii originale, publicate în lucrări, dintre care: Odată cu stingerea din viaţă a academicianului
Montarea reţelelor electrice de distribuţie, Tehnica Gleb Drăgan, Academia Română pierde pe unul din-
tensiunilor înalte, Protecţia instalaţilor chimice tre cei mai distinşi membri ai săi, cercetător remar-
contra loviturilor de trăsnet. A fost coautor la cabil, profesor de vocaţie, om de aleasă structură
lucrarea Tehnica tensiunilor înalte, primul tratat de intelectuală şi morală. Opera sa rămâne pentru tot-
acest fel pe plan internaţional. deauna în istoria ştiinţei, după cum va rămâne însoţit
Recunoscut pe plan mondial, academicianul de respect şi recunoştinţă în sufletele discipolilor şi
Gleb Drăgan a fost membru al unor societăţi colaboratorilor săi.

70
Cronica vieţii academice
- prof. Mircea Duţu, directorul Institutului de
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Aca-
demiei Române – Carol I şi Constituţia de 1866;
Octombrie - Alteţa Sa Regală, Principele Radu al Româ-
niei – Cuvântul Casei Regale.
3–4 octombrie: În Aula Academiei Române s-au
desfăşurat lucrările celei de a XIII-a ediţii a Semi- 6 octombrie: În Amfiteatrul „Ion Heliade-
narului internaţional „penser l’ Europe”, organi- Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române s-a
desfăşurat cea de a doua ediţie a „Colocviului
zat de Academia Română, Fundaţia Naţională pen-
Mihai Drăgănescu”, organizată de Secţia de ştiinţa
tru Ştiinţă şi Artă (FNSA) în colaborare cu Institutul
şi tehnologia informaţiei. Manifestarea a fost des-
Francez pentru Relaţii Internaţionale, Academia
chisă de acad. Florin Gheorghe Filip, preşedintele
Regală de Limbă şi Literatură Franceză din Belgia,
Secţiei de ştiinţa şi tehnologia informaţiei, după care
Academia Regală de Ştiinţe Economice şi Financiare
a rostit o alocuţiune doamna Nora Rebreanu, soţia
din Spania şi Academia Regală a Doctorilor din Bar-
academicianului Mihai Drăgănescu. Dr. Ştefan
celona. Participanţii, personalităţi de notorietate din
Iancu a susţinut comunicarea cu titlul „Creativitatea
Franţa, Austria, Belgia, Grecia, Spania, Algeria şi,
şi spiritul de inovare în activitatea şi opera acad.
fireşte, din România au pus în discuţie o temă de
Mihai Drăgănescu”, în care a fost prezentată pe larg
mare actualitate: „Există două Europe?”
activitatea acad. Mihai Drăgănescu ca inginer, pro-
În deschiderea lucrărilor, au avut alocuţiuni:
fesor, filosof, eseist, creator de instituţii şi deschiză-
acad. Eugen Simion, preşedintele FNSA, acad.
tor de noi direcţii în cercetare, dezvoltare şi inovare.
Ionel-Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române,
Victor Ponta, primul ministru al Guvernului Româ-
niei, ES François Saint-Paul, ambasadorul Franţei în 10 octombrie: În Aula Academiei Române s-a
România, Thierry de Montbrial, fondatorul şi direc- desfăşurat Sesiunea aniversară „70 de ani de acti-
torul Institutului Francez pentru Relaţii Internaţio- vitate ştiinţifică în Institutul de geografie”. După
nale, Jaime Gil Aluja, preşedintele Academiei Regale alocuţiunile prezentate de acad. Ionel-Valentin Vlad,
de Ştiinţe Economice şi Financiare, prof. Jacques preşedintele Academiei Române, acad. Mircea Săn-
De Decker, secretar permanent al Academiei de dulescu, preşedintele Secţiei de ştiinţe geonomice,
Limbă şi Literatură Franceză din Belgia. au susţinut comunicări:
Lucrările au continuat pe patru mari secţiuni - acad. Dan Bălteanu – Trecut, prezent şi per-
tematice: Ce ne uneşte, ce ne separă?; Identitate, spective în cercetarea ştiinţifică din Institutul de
sincronicitate şi solidaritate europeană; Există o Geografie;
Europă cu mai multe viteze?; Fiinţă naţională şi - prof. Constantin Rusu – Activitatea Colectivu-
transformare în Europa: cultură, educaţie, cercetare, lui de Geografie, Filiala Iaşi a Academiei Române;
şanse egale. - prof. Pompei Cocean – Activitatea Colectivului
de Geografie, Filiala Cluj a Academiei Române.
6 octombrie: Aula Academiei Române a fost A urmat seria mesajelor din partea instituţiilor
gazda Sesiunii ştiinţifice „Regele Carol I. 175 de cu care colaborează Institutul de Geografie.
ani de la naştere – 100 de ani de la moarte”. Au Partea a doua a sesiunii a fost consacrată comu-
susţinut comunicări: nicărilor susţinute de specialişti, invitaţi din ţară şi de
- acad. Ionel-Valentin Vlad, preşedintele Acade- peste hotare, împreună, oferind o imagine sintetică a
miei Române – Regele Carol I în Academia Ro- preocupărilor şi împlinirilor acestui Institut ce şi-a
mână; dobândit prestigiul unei adevărate şcoli ştiinţifice.
- acad. Dan Berindei, preşedinte de onoare al
Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie – Bilanţul 16 octombrie: În Aula Academiei Române a
unei domnii; avut loc Adunarea generală şi Sesiunea anuală de
- prof. Victor Axenciuc, membru de onoare al Comunicări ştiinţifice a Comitetului Român de
Academiei Române – Dezvoltarea economică a Istoria şi Filosofia ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST).
României în vremea lui Carol I; După Cuvântul de deschidere rostit de acad. Dan
- prof. Mircea Dumitru, membru corespondent Berindei, preşedintele CRIFST, dr. Valentin Marin,
al Academiei Române – Educaţia şi instrucţiunea secretar ştiinţific al CRIFST, a prezentat Darea de
publică pe vremea lui Regelui Carol I; seamă privind activitatea CRIFST pe perioada 71
octombrie 2011–septembrie 2014. Au urmat obiş- - conf. Gheorghe Ilinca, Universitatea Bucu-
nuitele dezbateri pe marginea dării de seamă. În reşti – Dan Giuşcă – tinereţea spiritului;
continuare, au fost prezentaţi noii membri ai Consi- - prof. dr. Ioan Mârza, Universitatea „Babeş-
liului de conducere CRIFST, dintre care menţionăm Bolyai”, Cluj-Napoca – Remember: Omul, geolo-
pe cei din Biroul Executiv: preşedinte – acad. Dan gia şi relaţia cu Clujul;
Berindei; prim-vicepreşedinte – dr. Dumitru Mura- - prof. dr. Ion Petreuş, Universitatea „Al. I.
riu, membru corespondent al Academiei Române; Cuza”, Iaşi – Profesorul Dan Giuşcă: performanţe
vicepreşedinţi – acad. Gleb Drăgan, acad. Mircea ştiinţifice în diversitatea ştiinţelor petrografice şi
Maliţa, acad. Horia Colan; dr. Valentin Marin – mineralogice.
secretar ştiinţific. În cadrul sesiunii plenare, au sus- La Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”,
ţinut comunicări: prof. Michael Vickers de la Jesus College Oxford a
- acad. Mircea Maliţa – Ştiinţa în dezbaterile susţinut conferinţa cu tema The Most Precious
contemporane, prezentată de conf. dr. Cătălin Ioniţă; Material from the Earth’s surface.
- acad. Horia Colan – Centenarul unei lucrări de
excepţie privind istoria românilor – Paul Labbé – 24 octombrie: În Aula Academiei Române,
„La vivante Roumanie“; acad. Gheorghe Păun a rostit Discursul de recepţie
- dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al cu tema „Căutând calculatoare în celula biologică –
Academiei Române – Muzeul Naţional de Istorie După 20 de ani”. Răspunsul a fost dat de acad.
Naturală „Grigore Antipa” din România. Valorosul Solomon Marcus. Ceremonia a fost moderată de
său patrimoniu pentru educaţia publică şi cerceta- acad. Ionel-Valentin Vlad, preşedintele Academiei
rea ştiinţifică; Române.
- prof. dr. ing. Mariana Jurian (Filiala CRIFST,
Curtea de Argeş) – Începuturile tipografiei în Ţara 29 octombrie: Într-o ceremonie, desfăşurată în
Românească şi în Transilvania; Sala de prezidiu a Academiei Române, acad. Ionel-
- prof. dr. ing. Liviu-Alexandru Sofonea (Filiala Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, a
CRIFST, Braşov) – Cruci complexe, monumentale, înmânat însemnele academice membrilor cores-
instalate la mari înălţimi – aspecte istorice, tehnice, pondenţi ai Academiei Române aleşi în cadrul
sociale, axiotice (religioase, culturale); Adunării generale din 26 septembrie.
- prof. dr. ing. Gheorghe Manolea (Filiala
CRIFST, Craiova) – Străzile oraşelor şi numele lor; 30 octombrie: În cadrul unei ceremonii desfă-
- prof. dr. Gheorghe Clitan (Filiala CRIFST, şurate în Aula Academiei Române, acad. Cristian
Timişoara) – Testarea gândirii critice prin LAST; Hera, vicepreşedinte al Academiei Române, a
- prof. Pompiliu Manea (Filiala CRIFST, Cluj- înmânat Diploma „Honoris Causa” domnului
Napoca) – În Antarctica, pe urmele lui Emil Racoviţă; profesor Tiberiu Schatteles, reputat cercetător în
- prof. dr. Eufrosina Otlăcan – Petre Sergescu, cel domeniul economic.
mai important istoriograf român al matematicilor;
- ing. Nicole Şt. Noica – Lucrările publice în 31 octombrie: În Sala de prezidiu a Academiei
vremea lui Ferdinand – 100 de ani; de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS) „Gheorghe
- prof. dr. Elena Helerea (Filiala CRIFST, Bra- Ionescu-Şişeşti” s-a desfăşurat dezbaterea ştiinţifică
şov) – Simpozionul ICOHTEC la a 41-a ediţie. cu tema „prezenţe româneşti la cel de al XXIV-lea
Lucrările au continuat pe diviziile Comitetului: Congres al uniunii Internaţionale a Institutelor
Istoria ştiinţei, Istoria tehnicii şi logică, Metodologie de Cercetări Forestiere“ (IuFRO). După Cuvân-
şi Filosofia ştiinţei. tul de deschidere rostit de acad. Victor Giurgiu, la
această importantă manifestare ştiinţifică internaţio-
17 octombrie: Aula Academiei Române a găz- nală au avut intervenţii :
duit Sesiunea dedicată împlinirii a 110 ani de la - dr. Nicolae-Ovidiu Badea, membru corespon-
naşterea academicianului Dan giuşcă (1904– dent al Academiei Române;
1988), eveniment organizat de Secţia de ştiinţe geo- - prof. Lucian Curtu, membru corespondent
nomice. După Cuvântul de deschidere rostit de acad. ASAS;- prof. Nicolae Şofletea, membru corespon-
Cristian Hera, vicepreşedinte al Academiei Române, dent ASAS;
au susţinut comunicări: - dr. Ionel Popa, membru corespondent ASAS;
- acad. Dan Rădulescu – În amintirea profeso- - prof. Gheorghe Ignea;
72 rului Dan Giuşcă; - prof. Stelian Borz.
Apariţii la Editura Academiei
MĂRTuRII ROMÂNEşTI
pESTE HOTARE

CREAŢII ROMÂNEşTI şI IZVOARE DESpRE


ROMÂNI ÎN COlECŢII DIN STRĂINĂTATE

Serie nouă, Volumul V


Serbia Turcia

Virgil CÂNDEA

Lucrarea cuprinde, în cea mai mare, parte notele


inedite, provenind din arhiva autorului, care privesc
Serbia, Siria, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele
Unite ale Americii, Suedia, Tunisia și Turcia.
Notele cuprinse în volum provin din manuscri-
sul autorului, păstrat sub formă de fișe, documente,
copii de materiale tipărite, însemnări ori semnalări
în articole și cărți, care au fost folosite de-abia acum
pentru redactarea unor descrieri noi de piese.
La fondul inițial de note, redactate de Virgil
Cândea cu precădere înainte de anul 1990, s-au
adăugat numeroase informații obținute de membrii
grupului de cercetători de la Institutul de Studii Sud-
Est Europene al Academiei Române.

şTEFAN pASCu (1914–1998)


SCRIERI ISTORICE

Nicolae Edroiu
(sub îngrijire)

Istoricul, profesorul şi academicianul Ştefan


Pascu (1914–1998) a adus contribuţii fundamentale
la cunoaşterea istoriei medievale şi moderne a
României, cu deosebire privind istoria Transilva-
niei.
Volumul conţine studii istorice adunate din
publicaţiile periodice ale anilor 1938–1975 şi este
semnificativ pentru reliefarea cercetărilor ştiinţifice
întreprinse de istoric pe parcursul unei jumătăţi de
secol.
Se găsesc asamblate, în cuprinsul lui, studii refe-
ritoare la istoria voievodatului Transilvaniei, la isto-
ria mişcărilor ţărăneşti din spaţiul intracarpatic, la
desfăşurările din epoca modernă, care aveau să se
finalizeze prin Marea Unire din Anul 1918.

73
STuDII DE ISTORIE ECONOMICĂ
şI ISTORIA gÂNDIRII ECONOMICE
Volumul XVI

Acad. Iulian VĂCĂREl (coordonator)

Volumul face parte dintr-o serie tradiţională a


Secţiei de ştiinţe economice, juridice şi sociologie
şi grupează lucrările prezentate la sesiunile ştiinţi-
fice ale Comisiei de istorie economică şi istoria
gândirii economice, începând din anul 1996.
Acad. Iulian Văcărel are o experienţă deosebită
în coordonarea acestei serii de lucrări, concretizate
în întreaga sa activitate de preşedinte al Comisiei de
istorie economică şi istoria gândirii economice.
Propunându-şi obiectivele legate de temele pe
care le tratează cu generozitate, autorii studiilor
prezentate au înţeles că numai o abatere sistematică
le va asigura succesul analizei. În spiritul şi logica
unei asemenea abordări, au asigurat o tratare unitară
a problemelor investigate, care s-au concretizat în
studii coerente, bine fundamentate din punct de
vedere ştiinţific. Contribuţiile proprii vin să con-
firme vastitatea şi amploarea demersului teoretic şi
metodologic întreprins de autori.

MODElE MECANICE ÎN DINAMICA


VEHICulElOR FEROVIARE

Ioan SEBEşAN
Dan BĂIAşu

Lucrarea prezintă cele mai relevante dezvoltări


teoretice şi, totodată, furnizează şi concluzii, care
stau la baza determinării siguranţei ghidării şi a
stabilităţii în mers, necesare, în principal, pentru
concepţia aparatelor de rulare şi a sistemului de
suspensie a vehiculelor.
Tratatul prezintă un demers realizat în premieră
de către autori, într-o echipă multidisciplinară
împreună cu specialişti din Institutul de Mecanica
Solidelor al Academiei Române şi Autorităţii Fero-
viare Române, respectiv determinări experimentale
cu vehiculul feroviar în circulaţie, care validează
modelul mecanic al mişcării vehiculului în plan ori-
zontal prezentat anterior, prin utilizarea analizei
spectrale a semnalelor măsurate în circulaţie.

74
ISTORIA uNIVERSAlĂ A OBSTETRICII
şI gINECOlOgIEI

Radu IFTIMOVICI
gheorghe BERBECAR
Simona BERBECAR

Colaborarea medico-istorică ce a dus la elabo-


rarea acestei cărţi a început cu zece ani în urmă
(2004), când semnatarii acestei lucrări au constatat
că în literatura noastră medicală nu există nici o
scriere exhaustivă referitoare la istoria faptelor şi
concepţiilor de pretutindeni care, cărămidă cu cără-
midă, au ridicat, de-a lungul timpului, edificiul
celor două discipline medicale surori. Ceea ce am
găsit în literatura românească de specialitate au fost
doar expuneri limitate la dezvoltarea obstetricii şi
ginecologiei în ţara noastră în care, în afara unor
date memorabile de interes naţional, s-au aflat por-
tretizaţi principalii specialişti români din secolele
XIX şi XX, unii cu realizări (în special de tehnici
chirurgicale) care au intrat, pe drept, în paginile
unor tratate străine.Acest fragment de istorie uni-
versală a medicinei a fost scris şi pentru că s-a ple-
cat de la ideea că medicii practicieni nu trebuie să
se limiteze doar la aplicarea şi inovarea unor cunoş-
tinţe şi tehnici operatorii ci, însuşindu-şi vechiul
dicton „Historia magistra vitae“, să mediteze – ca
intelectuali ce se afirmă – la contribuţia pe care spe-
cialitatea lor a adus-o la civilizaţie şi cultură.

RAyMuND NETZHAMMER
ÎN ROMÂNIA
pE uRMElE SpIRITuluI lOCuluI

În perioada 1900–1902, Raymund Netzhammer


a fost profesor şi director al Seminarului de preoţi
de la Catedrala Sfântului Iosif, iar din anul 1905
până în 1924, arhiepiscop al Arhidiecezei Bucureşti.
Volumul cuprinde texte în care Raymund Netz-
hammer a imortalizat percepţia sa asupra unor
aspecte din diverse domenii.
Cartea include, de asemenea, studii ale unor cer-
cetări contemporane care se referă la modul în care
Raymund Netzhammer a înţeles acel spirit al locu-
lui, pe care şi l-a însuşit în viaţa şi opera sa.

75
pAul DIN AlEp
JuRNAl DE CĂlĂTORIE
ÎN MOlDOVA şI VAlAHIA

Ioana FEODOROV
(ediţie şi traducere adnotată)

Jurnalul lui Paul din Alep este cel mai


cuprinzător text din literatura arabă care se referă
la istoria românilor, a ruşilor, a ucrainenilor şi a
altor popoare central- şi est-europene la jumătatea
secolului al XVII-lea.
Între anii 1652 şi 1659, Paul din Alep şi tatăl
său au călătorit la Constantinopol, în Valahia,
Moldova, Ţara Cazacilor şi Ţara Moscovei.
Lucrarea cuprinde o mare bogăţie de date şi
relatări cu privire la toate aspectele vieţii politice,
sociale, religioase şi culturale ale ţinuturilor vizi-
tate.
Traducerea integrală a Jurnalului lui Paul din
Alep va permite istoricilor medievişti şi cercetă-
torilor din domenii diverse să aibă un acces
nemijlocit la scrierea arhidiaconului sirian.

DIN ISTORIA
SCRIERII ROMÂNEşTI

pârvu BOERESCu

Pârvu Boerescu este autorul unei serii de arti-


cole despre ortografia limbii române şi despre
controversele teoretice care au marcat evoluţia
istorică a scrierii româneşti, contribuţii care au
fost publicate pe parcursul ultimelor două decenii
în revistele „Academica”, „Analele Universităţii
din Craiova”, „România literară”, „Arhivele
Olteniei”, „Limba română”.
Volumul reprezintă o sinteză a cercetărilor
autorului în domeniile ştiinţelor limbii scrise, un
studiu aprofundat şi detaliat al istoriei formelor
şi funcţiilor literelor alfabetului româno-latin,
precedat de o expunere analitică a istoriei alfabe-
tului româno-chirilic, până la părăsirea definitivă
a acestuia din urmă, cu o preocupare specială
pentru evaluarea critică a ideilor despre limbă şi
scriere, care au stat la baza creării alfabetului
76 românesc actual.
gHID pENTRu AuTORI

Propunerile de articole se predau la redacţie în - Cuvintele străine inserate în textul în limba ro-
format electronic (CD, stick) sau se trimit prin e- mână se vor culege italic.
mail, ca fişiere ataşate. - Se menţionează referinţele despre autori: titlul
Sunt returnate autorilor propunerile de articole ştiinţific, prenumele şi numele de familie ale
care nu corespund indicaţiilor din prezentul ghid, autorilor, funcţia, locul de muncă, localitatea, ţara şi
care nu sunt culese cu toate semnele diacritice pen- datele de contact (telefon, e-mail etc.).
tru limba română sau franceză şi care nu sunt corect - Referinţele bibliografice se scriu la sfârşitul
scrise în limba română sau străină.
articolului, în ordinea citării în text, numerotându-se
Sunt respinse propunerile de articole care au fost
publicate (parţial sau integral), care nu au conţinut cu cifre arabe, urmate de punct.
ştiinţific pertinent, elemente originale, resurse - Citările se scriu cu caractere italice. Fiecare
bibliografice relevante şi de actualitate. citare trebuie să fie însoţită de sursa bibliografică,
Consiliul editorial decide acceptarea sau respin- obligatoriu, menţionată în lista de referinţe biblio-
gerea manuscrisului. Autorii sunt singurii respon- grafice.
sabili asupra opiniilor şi ideilor exprimate. - Materialul ilustrativ se va prezenta separat de
Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază! textul articolului, scanat cu rezoluţia de 300 dpi, alb-
Din cauza volumului mare de lucru, nu se negru cu extensia TIFF, sau se vor prezenta origi-
primesc materiale dactilografiate sau scrise de mână nalele ilustraţiilor, care vor fi scanate şi prelucrate la
care necesită culegere. redacţie, după care se vor înapoia sub semnătură,
Pentru a scurta timpul de pregătire editorială, autorului.
lucrările trebuie redactate, după cum urmează: - În cuprinsul articolului se va menţiona locul
- Redactarea manuscriselor va respecta standar- unde se va plasa figura sau tabelul, precum şi legen-
dele precizate de Dicţionarul explicativ al limbii
da figurilor sau titlul tabelului.
române – DEX (ediţia 2007, Editura Univers Enci-
clopedic sau http://dexonline.ro/), Dicţionarul - Tabelele trebuie să fie alb-negru fără coloane
ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române – evidenţiate cu alte culori.
DOOM (ediţia 2005, Editura Univers Enciclopedic), De asemenea, dacă există scheme nu trebuie să
Hotărârea Adunării generale a Academiei Române aibă evidenţieri în alte culori.
din 17.02.1993 privind revenirea la grafia cu „â„ şi Dimensiunile unui articol trebuie să fie 5–6
„sunt„ în grafia limbii române (www.acad.ro/ alte- pagini calculator, corp 12 şi 3–4 ilustraţii.
Info/pag_norme_orto.htm).

77
Redacţia revistei „Academica“
Casa Academiei – Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, tel: 021.318.81.06/2712, 2713

Abonamentele la revista „Academica“ se pot face prin mandat poştal pe adresa


revistei „Academica“, serviciul difuzare (popa Aurora)
sau cu ordin de plată în contul RO64TREZ7055005XXX006462,
Trezoreria sector 5, Bucureşti.
preţul unui abonament pentru 12 luni este 36 lei.

ISSN 1220-5737 78 PAGINI

PREŢUL 3 lei
78

S-ar putea să vă placă și