Sunteți pe pagina 1din 1

Str.1 Decembrie 1918, Nr.

106
________________________________________________________________________
Cod postal : 210243
Tel / Fax : 0253 / 237710
ADMITEREA E-mail : cnsh@spiruharetgorj.ro
2018/2019 Web-site : www.spiruharetgorj.ro
(informaţii generale)

1. Toate detaliile despre admitere se regăsesc în broşura elaborată de


către MEN şi ISJ Gorj (broşura este repartizată fiecărui elev din clasa
a VIII-a de către dirigintele clasei care are obligaţia să ofere toate
îndrumările necesare).
2. Condiţiile speciale de admitere pentru anumite specializări din Planul
de şcolarizare sunt afişate alăturat.
3. Testul de limbă modernă se apreciază cu note; nota minimă pentru a fi
admis este 6. Testele de aptitudini se apreciază cu admis/respins.
4. Dosarele candidaţilor admişi la Colegiul Naţional „Spiru Haret” se
depun la Secretariatul Colegiului în perioada 10-13 iulie 2018, zilnic
între orele 830 – 1430. Dosarul cuprinde următoarele acte:
a) Cerere de înscriere.
b) Certificatul de naştere şi cartea de identitate în copie legalizată.
c) Diplomă absolvire învăţământ gimnazial.
d) Adeverinţa cu notele şi media generală obţinută la evaluarea
naţională.
e) Foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale).
f) Fişa medicală.
5. Nedepunerea dosarului determină pierderea locului care se publică
liber.
6. Imediat după afişarea listelor, candidaţii admişi formulează cereri
pentru cazarea în internatul Colegiului.
7. Orice informaţie oficială se va regăsi la acest afişier.
8. Solicitaţi permanent informaţii de la diriginţii şi directorii de la şcolile
absolvite!

DIRECTOR,
Prof. dr. Carmen Cosmulescu