Sunteți pe pagina 1din 4

Fazele de proiectare

 Întocmirea și depunerea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism (CU)


și a avizelor necesare
 Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC sau PAC)
 Proiect Tehnic (PT)
 Detalii de Execuție (DE)
 Caiete de Sarcini (CS)

Certificatul de urbanism este documentul eliberat de Direcția de


Urbanism a Primăriei care care oferă informații cu privire la limitările de construire în funcție de
amplasament:

 destinația construcției
 procentul de ocupare a terenului (POT)
 coeficientul de utilizare a terenului (CUT)
 avize și acorduri necesare pentru autorizare
 regimul de înălțime

Certificatul de urbanism stă la baza obținerii autorizației de construire și a avizelor necesare


pentru autorizația de construire.

Pentru obținerea certificatului de urbanism se va depune la Direcția de Urbanism a Primăriei


documentația în dublu exemplar, cuprinzând:

1. Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism.


2. Extras C.F / titlu de proprietate / contract de vânzare-cumpărare.
3. Memoriul tehnic – va prezenta, pe scurt, prezentarea situației juridice (tipul proprietății,
proprietari), date privind imobilul în cauză (suprafață, număr de construcții existente,
POT existent, CUT existent) și propuneri (care este scopul emiterii certificatului de
urbanism - prezentat detaliat, POT propus și CUT propus, calculate conform Ordonanței
nr.27/2008).

4. Plan de încadrare a imobilului în zonă, scara 1:10 000/1: 5000 (planul va prezenta
zona din municipiul în care este amplasat imobilul). În cazul în care imobilul este
amplasat în zona de extindere a intravilanului sau în extravilan, planul de amplasare în
teritoriu va fi obligatoriu vizat de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Cluj.

5. Plan de situație (scara 1: 500/ 1: 1000). Se recomasa ca să se prezinte un plan cu


situația existentă și un alt plan cu situația propusă.

6. Chitanța de achitare a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism, conform H.C.L.


nr.509/15.12.2009, în original/copie.
Avizele și acordurile pentru obținerea autorizației de construire se obțin
pe baza Certificatului de Urbanism eliberat de Primărie și în funcție de solicitările direcției de
urbanism a Primăriei în funcție de fiecare caz în parte, aceste avize și acorduri pot fi:

 utilități: apă, gaz, canalizare, curent electric, Romtelecom, salubritate


 Inspectoratul de stat pentru construcții
 Pompieri
 Sănătate publică
 Inspectoratul pentru situații de urgență – protecție civilă
 Protecția mediului
 Aeronautica
 Întocmire PUZ
 Întocmire PUD;
 Studiu de însorire
 Expertiză tehnică
 Acordul vecinilor

Autorizația de construire este documentul care oferă beneficiarului


dreptul legal de a construi. La baza autorizației de construire stau certificatul de urbanism,
avizele și acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism și Documentația Tehnică pentru
obținerea Autorizației de Construire.

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentația pentru emiterea


Autorizațiilor de Construire se va depune în 2 exemplare originale și va cuprinde:

1. Cererea pentru Autorizația de construire (+copie după buletin/carte de identitate sau


certificat de înregistrare fiscală - după caz)
2. Anexă la cerere
3. Dovada achitării taxelor
4. Dovada O.A.R.
5. Certificat de urbanism
6. Breviar de calcul al indicilor urbanistici
7. Extras C.F. actualizat
8. Acorduri notariale, contracte de închiriere;
9. H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul)
10. Avize și acorduri de la regii și alte instituții abilitate
11. Contract de salubritate
12. Referate de verificator pe specialități
13. Expertiza tehnică sau acord proiectant inițial (dacă este cazul)
14. Studiu geotehnic
15. Deviz estimativ de lucrări
16. Grafic eșalonare lucrări
17. Foaie de capăt proiect
18. Listă semnături proiect
19. Borderou proiect
20. Documentație proiect - piese scrise:
o memorii pe specialități: arhitectură, structură, instalații
21. Documentație proiect - piese desenate:
o plan încadrare în teritoriu
o plan reglementări PUZ, PUD (după caz)
o plan de situație vizat de OJCGC
o planșe proiect de autorizare
o plan organizare șantier

Proiectul tehnic se întocmește pe baza certificatului de urbanism, a temei de


proiectare și a informațiilor din avizele și acordurile cerute prin certificatul de urbanism.
Proiectul tehnic cuprinde atât parte scrisa, cât și parte desenată. Acestea sunt întocmite de către
echipa formată din arhitect, inginer structurist și inginer instalații sanitare, termice, electrice.

Execuția construcției se face in mod obligatoriu pe baza proiectului tehnic. Atât proiectul tehnic,
cât și proiectul de autorizare au în mod obligatoriu ștampilele verificatorilor atestați pe
specialități

LEGISLATIE IN VIGOARE
 Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările
ulterioare;
 Legea nr.50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare;
 Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
 Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului;
 Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 1430/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 provind autorizarea
executării lucrărilor de construcții;
 Hotărârea Guvernului nr.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de
recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 Hotărârea Guvernului nr.766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea în construcții;
 Hotărârea Guvernului nr. 1179 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea Structurii
devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective
de investiții și lucrări de intervenții;
 Hotărârea nr. 675/2002 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
 Procedura de autorizare a Diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul Inspectorului
General de Stat Nr. 595/06.aug.2007;
Cartea tehnica a construcției cuprinde:
· Fișa de date sintetice (numele proiectanților, numele verificatorilor atestați, numele
executantului, numele experților tehnici, numele membrilor comisiilor de recepție, datele de
începere a lucrărilor și datele aprobării recepțiilor);
· Proiectul de execuție
· Documentația privind execuția lucrărilor, inclusiv autorizațiile de execuție a construcției

 autorizația de construire
 procesul verbal de predare/primire a clădirii
 procesele verbale de recepție pe categorii de lucrări
 certificatele de calitate pentru conformitatea calității lucrărilor și materialelor folosite
 condica de betoane
 buletinele de analiza și încercări pentru materialele puse în operă
 expertizele tehnice
 caietele de sarcini, antemăsurători

· Documentația privind recepția


· Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în
timp a clădirii
· Dispoziții de șantier