Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA nr.

1 – formular cerere
La Hotărârea Consiliul Naţional nr.1402 din 5 septembrie 2011

Către
Filiala Teritorială Transilvania a Ordinulului Arhitecţilor din România

CERERE

Subsemnatul(a) _Arion Ioana Petruta_, arhitect conductor arhitecti , domiciliat în Municipiul/Oraşul/Comuna _Cluj-,
str. __Viilor_____, nr. _15, ap. _5__, cu sediul profesional în municipiul/orașul/comuna __Cluj-Napoca__________, str.
___Viilor____________, nr. _15__, ap. ___5_, tel./fax. ___0740341456_______, înscris în Tabloul Național al Arhitecților la
nr. __6849___, Filiala Teritorială Transilvania__ a O.A.R., vă rog să îmi eliberaţi dovada privind confirmarea dreptului de
semnătură şi luarea în evidență a proiectului de arhitectură aferent D.T., pentru:
1. tipul documentaţiei tehnice: D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E.
2. tipul documentaţiei tehnice: D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E.
3. obiectul de investiţieii (numele investiţiei şi categoria construcţiei)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. adresa investiţieiiii _____________________________________________________________________________
5. beneficiariv______________________________________________________________________________
6. contract: contract individual de muncă nr. _____ din data ___________, contract de servicii de proiectare de
arhitectură, nr. _____, din data __________, încheiat între __________________________v, în calitatea de
proiectant arhitectură şi __________________________, în calitatea de client (beneficiar).
7. proiect de arhitectură nr. _____ din data __________ elaborat de (firma) __________________________, în
cadrul căreia mi-am exercitat dreptul de semnătură în calitate de şef proiect pentru proiectul de arhitecturăvi.
8. certificat de urbanism nr. _____ din data __________, emis de __________________________
9. categoria de importanţăvii  A (excepţională) B (deosebită) C (normală) D (redusă);
10. investiţia se află într-o zonă protejatăviii NU DA :
11. parametrii construcţieiix: aria construită _____ mp, aria desfăşurată _____ mp, P.O.T . _____, C.U.T. _____, regim
de înălţime _____
12. valoarea de investiţie estimatăx __________ RON

În conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România şi a
Codului deontologic al profesiei de arhitect, inţeleg să-mi asum întreaga responsabilitate profesională faţă de client
(beneficiar) şi autorităţile publice cu privire la conţinutul şi calitatea soluţiilor cuprinse în proiectul de arhitectură.
Dovada se solicită în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare/organizare de şantier de către      , pentru
obiectivul de investiţie menţionat mai sus. in condiţiile prevăzute de Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, de art. 6 alin (2) din HG 932/2010 şi art. 46 alin (1) lit.i) şi formularul F8 alin (1) lit.f) din Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Subsemnatul declar pe propria răspundere că datele furnizate sunt conforme cu realitatea şi îmi asum întreaga
responsabilitate ce decurge din prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a OAR, capitolul Răspundere
disciplinară, din prevederile Codului deontologic al profesiei de arhitect, precum şi din prevederile Codului penal român
privind falsul în declaraţii.

Prin prezenta vă solicit să-mi transmiteţi dovada de luare în evidenţă:


în original: prin ridicare de la sediul filialei personal sau prin împuternicit, prin poştă cu plata expediţiei la
destinatar
în copie: prin fax la nr. __________________________, prin e-mail la adresa __________________________
Potrivit legislaţiei în materie, optezxi ca suma provenită din aplicarea timbrului arhitecturii, în valoare de 0,50/00 din valoarea
investiţiei, să se vireze către:
Ordinul Arhitecţilor din România, CIF 14083510, Cont RO09BRDE410SV58888334100 BRD-Piaţa Romană
Uniunea Arhitecţilor din Romania, CIF 8236717, Cont RO30FNNB001201052800RO01 Finans Bank-Doamnei

Am ataşat prezentei: certificat de urbanism în copie şi plan de situaţie propusxii.

Data Semnătura Parafaxiii

NOTELE EXPLICATIVE SE GĂSESC PE VERSO


i
sau de către cei cărora li s-a acordat drept de semnătură similar conductorilor arhitecţi
ii
asa cum este înscris in formularul de cerere pentru autorizaţia de construcţie, în foaia de titlu, în lista de semnături şi cartuşul
proiectului.
iii
Idem pct.2
iv
Idem pct.2
v
conform modalităţii de exercitare a dreptului de semnătură, declarată în TNA
vi
consemnat astfel în cartuşul proiectului de arhitectură, conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Anexa nr. 1, a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu
modificările şi completările ulterioare, cap.II, secţ. 3, art.29, Anexa nr. 3, la rubrica şef proiect pentru proiectul de arhitectură. În
situaţia în care solicitantul dovezii de luare în evidenţă a contractat proiectarea generală şi coordonarea proiectelor de specialitate,
acest lucru va fi menţionat prin adăugarea la cartuş a unei rubrici distincte de cele prevăzute în Ordinul menţionat mai sus, care să
specifice rolul de coordonator al proiectelor de specialitate sau şef proiect pentru proiectarea generală, alături de societatea
comercială care este proiectant general.
vii
potrivit HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările
ulterioare
viii
conform specificaţiilor din certificatul de urbanism anexat
ix
Idem pct.2
x
conform devizului general şi nu mai mică decât valoarea fiscală stabilită prin legislaţia în vigoare;
xi
se bifează numai o singură căsuţă, în funcţie de opţiune.
xii
cartuşul planşei ce prezintă planul de situaţie este cel care apare pe toate planşele proiectului; se vor respecta prevederile Legii nr.
50/1991, Anexa nr. 1 privind planul de situaţie şi cele ale Ordinului nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare
xiii
parafa arhitectului/conductorului arhitect sau a celor cărora li s-a acordat drept de semnătură similar conductorilor arhitecţi.