Sunteți pe pagina 1din 9

ACORD CONTRACTUAL DE PRESTĂRI SERVICII

1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice;
Având în vedere prevederile actelor normative menţionate în continuare:
- Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind finanţele
publice,
- Legea nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare, privind calitatea în
construcţii,
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/13.05.2011, astfel
cum a fost modificat prin Ordinul nr. 3482/10.12.2013, pentru aprobarea Procedurii
de autorizare a diriginţilor de şantier,
- Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 privind conducerea şi asigurarea calităţii în
construcţii,
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009, cu modificările
și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
- Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru şantierele temporare sau mobile,
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii între

Autoritatea contractantă: Curtea de Apel Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, telefon
0230/531032, fax 0230/524022, cod unic de înregistrare fiscală 17043928, cont IBAN
RO53TREZ23A610600710101X deschis la Trezoreria municipiului Suceava, reprezentată prin
Maria Andrieș – preşedinte şi Luxiţa Margareta Iacob - manager economic, în calitate de
achizitor, pe de o parte

şi

Prestatorul: SC / PF_____________________- - cu sediul în ____________,


telefon/fax: , e-mail , cod fiscal ___________, cont nr. ____________deschis la
_____________, reprezentată prin ____________, în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin
contract;
d) servicii-activităţile a caror prestare face obiectul contractului;
e) Diriginte de Şantier – persoana fizică angajată de către investitor sau de către operatori
economici de consultanţă specializaţi, cu obligaţii privind asigurarea verificării
execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor. El poate activa
în domeniul autorizat fie ca persoană fizică independentă, fie în cadrul unei societăţi de
consultanţă specializată în domeniul verificării calităţii în construcţii şi este răspunzător
atât faţă de angajator, cât şi faţă de organele abilitate ale statului, pentru realizarea
nivelului calitativ şi cantitativ al lucrărilor prevăzut în proiectul tehnic, în caietele de
sarcini, în reglementările tehnice în construcţii;
f) Coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării – orice
persoană fizică sau juridică desemnată de către beneficiarul lucrării pe durata realizării
lucrării, având atribuțiile prevăzute la art. 58 din Hotărârea Guvernului nr. 300/2006,
modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 601/2007, privind cerințele
minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului
şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
Interpretarea tuturor prevederilor Contractului se face în conformitate cu documentele
contractului şi legea română.
Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite şi interpretate ca parte din Contact, în
următoarea ordine de prioritate:
 Prevederile legii române
 Prezentul Contract, împreună cu Anexele sale
 Oferta Prestatorului

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciul „ Dirigenţie de şantier pentru
executarea lucrărilor la obiectivul de investiţie Sediu Judecătorie Rădăuți – domeniul
…………………………………..” / ”Coordonare în materie de securitate și sănătate pe
durata realizării lucrărilor la obiectivul de investiţie Sediu Judecătorie Rădăuți” în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de servicii atribuit în urma achiziției directe organizată în perioada ..................

5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre
achizitor, este de ___________ lei, din care TVA, _________ lei.
5.2 Preţul contractului exprimat în lei va putea fi ajustat pe parcursul derulării
contractului de servicii „ Dirigenţie de şantier pentru executarea lucrărilor la obiectivul de
investiţie Sediu Judecătorie Rădăuți – domeniul ……….”, proporţional cu ajustarea preţului
lucrărilor decontate antreprenorului general S.C. …………….. (preţul serviciilor de dirigenţie
se va stabili ca procent din preţul lucrărilor, conform ofertei).

6. Durata contractului
6.1 Executarea contractului începe la data semnării lui de către ambele părţi.
6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data predării de către prestator
achizitorului a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei, după efectuarea recepţiei
finale (în cazul serviciilor de dirigenție de șantier) / la data predării de către prestator
achizitorului, după recepția finală a lucrărilor, pe bază de proces-verbal care se atașează la
dosar, a Dosarului de intervenții ulterioare și a Planului de securitate și sănătate (în cazul
serviciilor de coordonare în materie de securitate și sănătate).

7. Documentele contractului sunt:

a. oferta;
b. caietul de sarcini;
c. acte adiţionale, dacă există;
d. alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului

Diriginţii de şantier pe specialităţi au următoarele obligaţii și răspunderi:

1. Verificarea existenţei autorizaţiei de construire / autorizației de desființare, precum şi


îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;
2. Verificarea concordanţei dintre prevederile autorizaţiei de construire / desființare,
certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
3. Cunoaşterea prevederilor contractului de execuţie de lucrări;
4. Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru
realizarea construcţiei;
5. Verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existența
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre
prevederile acestora;
6. Verificarea respectării reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către
verificatori de proiecte atestați;
7. Verificarea existenţei în proiect a programelor cu precizarea fazelor determinante,
vizate de Inspectoratul în Construcţii;
8. Verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor precum şi a modului
de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect;
9. Preluarea amplasamentului și reperelor de nivelment și predarea lor executantului,
libere de orice sarcină;
10. Predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de șantier;
11. Verificarea existenţei şi respectării „Planului Calităţii”, a procedurilor și instrucţiunilor
tehnice pentru lucrarea „Sediu Judecătorie Rădăuți”;
12. Verificarea existenței anunțului de începere a lucrărilor la Primăria municipiului
Rădăuți și la Inspectoratul Județean în Construcții;
13. Verificarea existenței panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde
prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;
14. Urmărirea realizării construcției în conformitate cu prevederile autorizațiilor, ale
proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
15. Verificarea existenţei documentelor de certificare a calității produselor pentru
construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiect;
16. Interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără
certificate de conformitate, declaraţii de conformitate ori agrement tehnic;
17. Interzicerea utilizării de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
18. Verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicării corecte a acestora în vederea
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările
tehnice în vigoare;
19. Interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor
legale în vigoare/personal necalificat ;
20. Participarea la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
21. Efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor
întocmite ca urmare a verificărilor ( procese - verbale în faze determinante, procese –
verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, procese - verbale cota de
fundare, etc.)
22. Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă ;
23. Transmiterea către proiectant, prin intermediul beneficiarului, a sesizărilor proprii sau
ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe
parcursul execuției;
24. Urmărirea realizării corecte a lucrărilor , din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul
execuţiei acestora şi admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de
vedere cantitativ şi calitativ. Fiecare diriginte de şantier va consemna zilnic în caietul
de ataşament pentru specialitatea sa lucrările fizic executate pe şantier, iar caietele vor
fi supuse, de câte ori va fi nevoie, analizei şi verificării reprezentanţilor autorizaţi ai
achizitorului. Situaţiile lunare de plată se vor întocmi pe baza cantităţilor consemnate în
caietele de ataşamente şi vor fi verificate, însuşite şi semnate de către diriginţii de
şantier, pe specialităţi;
25. Informarea beneficiarului în scris, prin rapoarte lunare, asupra stadiilor fizice şi valorice
ale lucrărilor realizate de constructor, conform graficului de execuţie aprobat;
26. Informarea operativă a beneficiarului privind deficienţele calitative constatate, în
vederea dispunerii de măsuri;
27. Dispunerea opririi execuţiei, demolării sau , după caz, a refacerii lucrărilor executate
necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de către proiectant şi vizate de către
verificatorul de proiecte atestat ;
28. Verificarea, în calitate de reprezentant al beneficiarului, a respectării prevederilor legale
în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
29. Urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau măsurilor dispuse de
proiectant/ organele abilitate ;
30. Anunțarea Inspectoratului Județean în Construcții privind oprirea / sistarea executării
lucrărilor/reluarea lucrărilor de către beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp,
exceptând perioada de timp friguros, și verificarea punerii în siguranță a construcției;
31. Preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a
construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările în vigoare ;
32. Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului
deţinătorului acestuia;
33. Asigurarea secretariatului comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmirea
actelor de recepţie;
34. Urmărirea soluţionării obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor şi îndeplinirii recomandărilor comisiei de recepţie;
35. Transmiterea, în perioada de garanţie, de notificări antreprenorului cu privire la
defecţiunile apărute şi urmărirea remedierii acestora;
36. Predarea către investitor a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei, după
efectuarea recepţiei finale;
37. Elaborarea raportului final de supervizare.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor are


următoarele atribuții și răspunderi:
1. preluarea de la coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării
proiectului lucrării, PFA Cubici Doina, a registrului de coordonare (pe baza unui proces-
verbal care va fi atașat la registru) și a dosarului de intervenții ulterioare (pe baza unui
proces-verbal care va fi atașat la dosar);
2. coordonarea aplicării principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea
soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze
de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru
realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
3. coordonarea punerii în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii
şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la art. 56 din
H.G. 300/2006 într-un mod coerent şi responsabil şi aplică Planul de securitate şi
sănătate în muncă pentru proiectul ”Sediu Judecătorie Rădăuți” întocmit de PFA Cubici
Doina pe durata elaborării proiectului lucrării;
4. adaptarea sau solicitarea realizării eventualelor adaptări ale Planului de securitate şi
sănătate şi ale Dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de
eventualele modificări intervenite;
5. completarea și ținerea la zi, pe toată durata efectuării lucrărilor, a Planului de securitate
și sănătate și a Registrului de coordonare;
6. organizarea cooperării între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi
coordonarea activităţilor acestora privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor
şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi
informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea
lucrătorilor independenţi;
7. coordonarea activităţilor care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de
securitate a muncii;
8. luarea măsurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;
9. stabilirea, în colaborare cu antreprenorul general, a măsurilor generale aplicabile
şantierului;
10. luarea în considerare a tuturor interferenţelor activităţilor din perimetrul şantierului sau
din vecinătatea acestuia;
11. stabilirea, împreună cu antreprenorul, a obligaţiilor privind utilizarea mijloacelor de
protecţie colectivă şi a instalaţiilor de ridicat sarcini, precum şi accesul pe şantier;
12. efectuarea de vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte
ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
13. avizarea planurilor de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi a modificărilor
acestora;
14. prezentarea registrului de coordonare, la cerere, reprezentanților beneficiarului,
inspectorilor de muncă și inspectorilor sanitari;
15. predarea către beneficiar, după recepția finală a lucrărilor, pe bază de proces-verbal care
se atașează la dosar, a Dosarului de intervenții ulterioare și a Planului de securitate și
sănătate;
16. păstrarea registrului de coordonare timp de 5 ani de la data recepției finale a lucrărilor.

Diriginţii de şantier şi coordonatorul în materie de securitate şi sănătate răspund în cazul


neîndeplinirii obligaţiilor enumerate mai sus, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a
nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut prin proiect, caietele de sarcini şi prin reglementările
tehnice în vigoare.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului:


9.1 – Achizitorul se obligă să plătească suma datorată către prestator în perioada 24-
30/31 a lunii şi va asigura virarea Garanţiei de bună execuţie în contul cu această destinaţie,
potrivit Contractului. Factura se va emite după prestarea serviciului şi va reprezenta procent din
situaţia lunară cumulativă de plată întocmită de Antreprenor şi admisă la plată de către
beneficiar (procentul se va determina prin raportarea prețului serviciilor de dirigenție de șantier
declarat în oferta financiară a Prestatorului la prețul lucrărilor de execuție declarat în oferta
financiară a Antreprenorului) .
9.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevăzute la pct. 9.1, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor.
9.3 – Achizitorul va pune la dispoziţia prestatorului documentaţia tehnică: proiectul
tehnic, caietul de sarcini şi alte informaţii legate de investiţie.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor:


10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pe zi întârziere
din preţul contractului. Penalităţile vor fi calculate la valoarea stabilită, pentru fiecare zi
întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pe zi întârziere, calculată la suma datorată.
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat
şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Alte resposabilităţi ale prestatorului:


11.1 - Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
imparţialitate, profesionalism, promptitudine şi respectarea legislației în vigoare .
11.2 – Toate cheltuielile ocazionate de prezența prestatorului pe șantier și de
desfășurarea activității sale cad în sarcina acestuia.
11.3 - Prestatorul are obligația de a fi prezent pe șantier în fiecare zi în care se execută
lucrări de natura celor pentru care s-a încheiat prezentul contract. În acest sens, se va prezenta
la sediul Judecătoriei Rădăuți din strada Piața Unirii, nr. 64, la biroul grefierului-șef, pentru a
semna condica de prezență.

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului:


Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice informaţii pe care acesta
le consideră necesare îndeplinirii contractului.

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, în


cuantum de 7% din preţul total al contractului, fără TVA, prin reţineri succesive din plăţile
lunare datorate. Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Achizitorului, la
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, şi
de a depune în contul astfel deschis o sumă iniţială care reprezintă 0,5% din preţul total al
contractului fără TVA, respectiv ………. lei. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul
are obligaţia de a alimenta acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite
Prestatorului, până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în contract și
de a înştiinţa Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Acest
cont este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului.

13.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care
Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii
asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.3 Achizitorul se obligă să restituie Prestatorului garanţia de bună execuţie în termen


de 14 zile de la data Procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor și emiterii raportului final
de supervizare / predării Dosarului de intervenții ulterioare și a Planului de securitate și sănătate,
dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

14. Ajustarea preţului contractului:


14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
14.2 - Preţul contractului exprimat în lei va putea fi ajustat pe parcursul derulării
contractului de servicii „ Dirigenţie de şantier pentru executarea lucrărilor la obiectivul de
investiţie Sediu Judecătorie Rădăuți”, proporţional cu ajustarea preţului contractului de execuţie
de lucrări încheiat cu antreprenorul general (preţul serviciilor de dirigenţie se va stabili ca
procent din preţul lucrărilor executate, conform ofertei), respectiv: „Preţul contractului
exprimat în lei va rămâne ferm pe o perioadă de 12 luni calendaristice de la data încheierii
contractului, iar preţul contractului exprimat în EURO va rămâne ferm până la data finalizării
obiectivului de investiţie (data semnării Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor).
Formula de calcul ce se va folosi în situaţiile lunare cumulative de plată, începând cu cea de-a
13-a lună calendaristică de la data încheierii contractului, este următoarea:
V = KA*Vo, unde
V = reprezintă valoarea actualizată, în lei, a situaţiei de lucrări;
KA = reprezintă procentul de actualizare cu care se va înmulţi situaţia de lucrări iniţial
ofertată (coeficientul astfel calculat va avea patru zecimale);
Vo = reprezintă valoarea situaţiei de lucrări întocmită la nivelul preţurilor declarate în ofertă
KA =E/ E0
E = reprezintă cursul mediu în lei , calculat de BNR pentru 1 EURO, corespunzător zilei
emiterii facturii fiscale lunare de plată;
E0= reprezintă cursul mediu în lei, calculat de BNR pentru 1 EURO, corespunzător zilei
stabilite în Documentaţia de atribuire ca reper pentru stabilirea preţurilor unitare din ofertă
(1 EURO = 4,4714 lei la data de 1 aprilie 2016).
În cazul în care durata de execuţie se prelungeşte peste termenul de 24 luni, din cauza
insuficienţei fondurilor bugetare alocate autorităţii contractante pentru obiectivul de
investiţie „Sediu Judecătorie Rădăuți”, preţul contractului poate fi ajustat, pentru restul
rămas de executat la sfârşitul celei de a 24- luni, numai în următoarele situaţii:
a) au avut loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite
taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza
cărora s-a fundamentat preţul contractului;
b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea
indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. În
această situaţie, ajustarea preţului se va face în funcţie de indicele preţurilor de consum
comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
În oricare dintre situaţii, ajustarea preţului se va realiza doar în cazul în care
antreprenorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale.”

15. Amendamente:
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

16. Rezilierea contractului:


16.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de
daune-interese.
16.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în
cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

17. Forţa majoră:


17.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.2 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.3 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
17.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor:


18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul
sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea negocierilor pentru soluţionarea litigiului,
achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
Parte contractantă poate solicita soluţionarea litigiului fie prin arbitraj la Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către
instanţele judecatoreşti competente.

19. Limba care guvernează contractul:


Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări:
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris sau prin e-mail.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau fax, cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului:


Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, .........................,în 2 (două) exemplare


originale, din care un exemplar pentru autoritatea contractantă şi un exemplar pentru prestator.

Achizitor, Prestator,
Curtea de Apel Suceava

Preşedinte Manager economic

S-ar putea să vă placă și