Sunteți pe pagina 1din 22

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA STR. A. IANCU, NR. 26, LOC. SIMERIA, JUD. HUNEDOARA, ROMNIA Tel.

0254/260681; 0254/260100; Fax. 0254260105 E-mail: directoreconomic@spitalgeneralcfsimeria.ro CONT: RO 02 TREZ 3705041XXX002783 TREZORERIA MUNICIPIULUI ORASTIE C.U.I.: 4375160

CONTRACT DE EXECUIE A LUCRRILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITII LUCRARI DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA - LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA CONTRACT Nr. ............ din data de ......................... Preambul n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.337/2006 SI AVAND IN VEDERE Raportul Comisiei privin evaluarea ofertei si atribuirea contractului de lucrari, prin procedura de licitatie deschisa, nr............din....................s-a convenit incheierea prezentul contract, ntre:
(1)

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA , cu sediul in Simeria, str. Avram Iancu nr.26, judet Hunedoara, telefon/fax 0254-260105, cod fiscal 4375160, cont IBAN RO02TREZ3705041XXX002783, deschis la Trezoreria Orastie, reprezentata prin manager ec. Liliana Stolnicu in calitate de beneficiar (BENEFICIARUL), pe de o parte;

SI SC.................., cu sediul n , strada ................ nr.,jud..,tel........,faxe-mail................. cod unic de nregistrare .si atribut fiscal., nregistrat la Registrul Comerului sub nr. , cont IBAN nr.............deschis la.....reprezentat prin ., cu functia de Administrator, n calitate de executant ( EXECUTANTUL), pe de alta parte. (fiecare denumite individual Partea si colectiv Partile).

(2)

1. DEFINITII 1.1. - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:


a. b.

Contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale; Beneficiar i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;

Reprezentantii beneficiarului persoane juridice (consultantul, proiectantul) sau fizice desemnate de Beneficiar pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor sau pentru a indeplini anumite indatoriri; d. Reprezentantul executantului persoana desemnata de executant sa primeasca instructiuni in numele acestuia, aprobate de Beneficiar; e. Preul contractului - preul pltibil executantului de ctre beneficiar, n baza contractului pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract; f. Amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea; g. Forta major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri. h. Zi - zi calendaristic; an - 365 zile. i. Daune - prejudiciile directe sau indirecte, avnd un caracter cert, pe care o Parte din prezentul Contract le sufer ca urmare a nclcrii de ctre cealalt Parte a unei obligaii, declaraii sau garanii asumate prin prezentul Contract; j. Garantia de buna executie - sumele reprezentand un procent de 10 % din pretul fara TVA al contractului, se constituie de catre ofertant in scopul protejarii autoritatii contractactante fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe perioada derularii contractului LUCRARI DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, precum si pentru garantarea executarii oricaror lucrari restante sau neexecutate ori a oricaror vicii constatate la data Receptiei Lucrarilor ori a lucrarilor neexecutate, viciilor si defectiunilor constatate in cursul Perioadei de Garantie, cu excepia celor excluse expres potrivit definiiei Perioadei de Garanie; k. Graficul de executie - graficul de executie al lucrrilor care fac obiectul LUCRARI DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, grafic agreat de Parti si anexat prezentului Contract in Anexa nr. 1 , care contine etapele detaliate ale executiei defalcate pe zile, vizitele de verificare i condiionrile aferente; l. Norme de Securitate a Muncii - setul de reguli destinate protectiei muncii, impus de legislatia in vigoare, atasate ca Anexa nr. 2 la prezentul Contract, pe care EXECUTANTUL se obliga a le respecte in executarea prezentului Contract; m. Perioada de garantie - perioada de minim doi ani calendaristici de la data Receptiei LUCRARI DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, in timpul careia EXECUTANTUL garanteaza calitatea si caracterul complet al lucrarilor, EXECUTANTUL avand obligatia de a executa, respectiv remedia pe cheltuiala sa orice vicii (ascunse sau aparente) si/sau lucrari neexecutate conform Caietului de sarcini, deficiente aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble, etc. necorespunzatoare si semnalate de catre BENEFICIAR, conform prevederilor prezentului Contract; n. Pretul contractului - suma totala pe care BENEFICIARUL o plateste EXECUTANTULUI, in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract, suma care nu include TVA; o. Ordinul de Incepere notificarea emisa de BENEFICIAR catre EXECUTANT, care stabileste data atacarii lucrarilor de executie, in corelatie cu graficul de executie; p. Receptia lucrarilor receptia LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, efectuata de catre Parti marcata prin
c.

semnarea unui proces verbal de receptie prin care Partile confirma finalizarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA si conformitatea acestora cu Documentatia de atribuire; q. Receptia finala - receptia LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, efectuata de catre Parti dupa expirarea Perioadei de Garantie, marcata prin semnarea unui proces verbal de receptie prin care Partile confirma finalizarea tuturor lucrarilor de remediere a viciilor (ascunse sau aparente) si / sau a lucrarilor neexecutate conform caietului de sarcini, deficiente aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble, etc. necorespunzatoare si semnalate de catre BENEFICIAR, conform prevederilor prezentului Contract; r. Receptia de punere in functiune se executa la finalizarea activitatilor de testare si probe tehnologice si consta in verificarea existentei conditiilor pentru exploatarea normala la intreaga capacitate a instalatiei care face obiectul prezentului contract; s. Termenul de predare - datele/termenele conform Anexei nr. 1 la prezentul Contract la care trebuie finalizat fiecare etap (i) din LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, n vederea desfsurrii vizitei de verificare, (ii) Partile realizeaza Receptia LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA urmare a convocarii BENEFICIARULUI de catre EXECUTANT si (iii) EXECUTANTUL preda obiectivul de investitii LUCRARI DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, realizat integral in conformitate cu Proiectul si cerintele din Documentatia de atribuire; t. Ofert - actul juridic prin care EXECUTANTUL i manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic ntr-un contract de achiziie public; oferta cuprinde propunerea financiar i propunerea tehnic; u. Documentaie de atribuire - documentaia ce cuprinde toate informaiile legate de obiectul contractului de achiziie public i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini si Proiectul; 2. INTERPRETARE 2.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 2.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. 2.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului. 2.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract, in urmatoarea ordine de prioritate: - Prevederile legii romane; - Prezentul contract, impreuna cu anexela sale; - Oferta de licitatie a EXECUTANTULUI. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.1. Prin prezentul Contract EXECUTANTUL se obliga sa execute si sa finalizeze LUCRARILE

DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA in termenii si conditiile prevazute in Documentatia de atribuire,
Proiect cu detaliile de executie si in conformitate cu obligatiile asumate prin oferta depusa si prin prezentul contract.

3.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevazute in Caietul de sarcini si Proiectul cu detaliile de executie, prevaleaza Caietul de sarcini si Proiectul cu detaliile de executie. 4. 4.1. PRETUL CONTRACTULUI Partile agreaza ca Pretul LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA care fac obiectul prezentului contract este de ..lei , la care se adauga TVA. Pretul este FERM pe toata durata contractului.

4.2. 4.3.

LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA conform Documentatiei de atribuire. Preul din contract reprezinta o
EXECUTANTUL se obliga sa efectueze integral plata pentru suma fix ce cuprinde totalitatea lucrrilor (echipamente, materiale, manopera, transport, alte servicii si orice alte costuri cunoscute si/sau necunoscute la momentul contractarii) pentru

4.4.

LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA. Pretul materialelor, este inclus in Pretul LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA .
In cazul in care EXECUTANTUL foloseste mai multe materiale decat cantitatile stabilite de beneficiar, EXECUTANTUL se obliga sa plateasca cantitatea suplimentara de materiale. BENEFICIARUL nu isi asuma nici un fel de obligatie pentru plata pretului materialelor suplimentare.

5. PLATA PRETULUI CONTRACTULUI 5.1. BENEFICIARUL are obligatia de a efectua plata catre EXECUTANT, in lei, prin ordin de plata, in termen de 30 de zile de la primirea facturior confirmate in prealabil de BENEFICIAR, cu respectarea prevedrilor art.36 din OUG nr.34./2009, numai in perioada 24-31 ale lunii, plata efectuata in acest interval fiind considerata plata in termen chiar daca termenul de plata s-a implinit in intervalul 01-23 ale lunii. 5.2. BENEFICIARUL se obliga sa plateasca EXECUTANTULUI pretul convenit pentru indeplinirea contractului LUCRARI DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA catre EXECUTANT conform Graficului de plati, care se detaliaza astfel: a) Pentru echipamentul (liftul) livrat: - 80 % din valoare, dupa efectuarea receptiei la destinatia finala (adresa BENEFICIARULUI), cantitativa si calitativa, pe baza procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa, facturii fiscale si a documentelor de insotire; - 20 % din valoare, dupa efectuarea receptiei de punere in functiune, pe baza urmatoarelor documente: hotararea BENEFICIARULUI privind admiterea receptiei la punerea in functiune si factura fiscala. b) Pentru lucrarile executate: - 100% la receptia finala a lucrarii. 5.3. Valoarea lucrarilor executate conform contractului trebuie sa fie dovedite ( documente justificative situatii de lucrari verificate si confirmate de BENEFICIAR) .

5.4.

5.5.

5.6. 5.7. 5.8.

Factura nu se va emite inainte de acordul scris al BENEFICIARULUI privind verificarea cantitatilor de lucrari real executate, calitatea materialelor puse in opera si calitatea lucrarilor cuprinse in situatiile de lucrari emise de EXECUTANT. Lucrarile pe care executantul le executa in afara celor prevazute in contract, sau fara a avea acceptul BENEFICIARULUI, nu vor fi platite de acesta, EXECUTANTUL le va inlatura intr-un termen stabilit de comun acord cu BENEFICIARUL, raspunzand de toate pagubele pe care lea produs acestuia. Plata facturii finale se va face in maxim 30 de zile de la emiterea acesteia si acceptarea sa de catre BENEFICIAR. Toate facturile emise in temeiul prezentului Contract vor fi emise in LEI. EXECUTANTUL va trimite toate facturile la urmatoarea adresa: Spitalul General CF Simeria cu sediul in Simeria, str. Avram Iancu nr.26,judet Hunedoara, telefon/fax 0254-260105, cod fiscal 4375160, cont IBAN RO02TREZ3705041XXX002783, deschis la Trezoreria municipiului Orastie.

5.9.

Plata facturilor se va face cu respectarea prevederilor prezentului contract.

6. DURATA CONTRACTULUI 6.1. EXECUTANTUL se obliga sa execute si sa finalizeze LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA , conform graficului de executie a lucrarilor ANEXA nr 1, in decurs de 4 luni, de la data inceperii executiei lucrarilor. 6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte dupa expirarea perioadei de garantie a contractului si efectuarea receptiei finale a lucrarilor. 7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 7.1. Executarea contractului incepe la data indeplinirii cumulativa a urmatoarelor conditii: (1) semnarea lui de catre reprezentantii autorizati ai partilor; (2) prezentarea de catre executant a instrumentului de garantie de buna executie si a politei de asigurare pentru toate riscurile, cesionata in favoarea autoritatii contractante; (3) primirea ordinului scris in acest sens din partea BENEFICIARULUI. 7.1.1. EXECUANTUL are obligatia de a incepe lucrarile in maximum 5 zile de la primirea ordinului scris in acest sens din partea BENEFICIARULUI. 7.1.2. EXECUTANTUL trebuie sa notifice BENEFICIARULULUI si Inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii efective a lucrarilor. 7.1.3. EXECUTANTUL va prezenta, in termen de maximum 7 zile dupa intrarea in vigoare a contractului, graficul de executie in detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie, la nivel de devize de lucrari impreuna cu o lista a tuturor permiselor necesare si a termenelor pentru obtinerea acestora. In cazul in care, dupa opinia BENEFICIARULUI, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea BENEFICIARULUI, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.2. 7.2.1.

EXECUTANTUL va redacta un Jurnal de Santier pentru inregistrari curente, in formatul convenit cu BENEFICIARUL. Jurnalul de santier va fi pastrat pe santier iar repreentantul EXECUTANTULUI va inregistra zilnic urmatoarele informatii (minim): c) Conditiile atmosferice, intreruperea lucrului datorita conditiilor meteorologice nefavorabile, programul de lucru, numarul si calificarea personalului ce lucreaza pe santier, materialele aprovizionate, materialele incorporate in lucrari, utilajele defecte, testele efectuate, esantioanele trimise, evenimente neprevazute, precum si ordinele sau dispozitiile verbale date EXECUTANTULUI (dupa caz); d) Anexe cu date detaliate referitoare la toate elementele care sunt verificate pe santier si utilizate pentru calculul platii catre executant, cum ar fi lucrarile terminate, cantitatile reale, materiale aprovizionate acceptate pentru a fi incorporate in lucrari. Aceste atasamente fac parte din Jurnalul de Santier, dar pot fi semnate, daca sete nevoie, ca si documente separate; e) Lista obstacolelor si a altor dificultati intalnite de EXECUTANT in executia lucrarilor, pe parcursul perioadei de raportare. La cererea BENEFICIARULUI, EXECUTANTUL trebuie sa furnizeze toate informatiile necesare pentru completarea zilnica a inregistrarilor referitoare la lucrari. f) In caul in care exista dezacorduri asupra unui subiect notat in Jurnalul de Santier, EXECUTANTUL trebuie sa informee in scris BENEFICIARUL despre comentariile sale in termen de 7 zile de la data la care s-a consemnat nota in Jurnalul de Santier sau anexa. EXECUTANTUL se obliga sa finalizeze LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA in Termenul de Predare conform termenelor prevazute in documentatia de atribuire (Anexa nr. 1 la prezentul Contract). Este obligaia EXECUTANTULUI s respecte termenul de finalizare a fiecrei etape marcate prin vizita de verificare, prevzute n Anexa nr. 1 EXECUTANTUL se obliga sa finalizeze la termen LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA,, sa il convoace pe BENEFICIAR sa efectueze impreuna cu acesta Receptia LUCRARI DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA. Pentru evitarea neintelegerilor, fiecare Parte va informa de indata si ori de cate ori este necesar cealalta Parte cu privire la existenta unor intarzieri sau unor deficiente in executie astfel incat acestea sa fie remediate cat mai devreme. Partile se obliga sa actioneze cu buna credinta si sa depuna toate eforturile pentru respectarea termenelor asumate si recuperarea intarzierilor. In cazul in care EXECUTANTUL este informat de catre BENEFICIAR cu privire la o intarziere, posibila sau efectiva, ori asupra unor deficiente calitative constatate, EXECUTANTUL va lua toate masurile necesare pentru recuperarea intarzierii sau, dupa caz, reducerea duratei intarzierii ori remedierea deficientelor, inclusiv prin suplimentarea numarului de lucratori in santier, etc. Vizite de verificare i Intalniri de santier In scopul respectarii termenelor de executie si a urmaririi calitatii LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.3. 7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

CF SIMERIA, fiecare etap din Graficul de execuie se finalizeaz printr-o vizit de verificare din partea BENEFICIARULUI. In scopul respectarii termenelor de executie si a urmaririi calitatii LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, suplimentar vizitelor de verificare stabilite n Graficul de Executie, Partile pot avea intalniri pe toata durata desfasurarii LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, ori de cate ori una din Parti apreciaza necesar. Reprezentantul BENEFICIARULUI are dreptul de a se prezenta n antier, oricnd pe parcursul derulrii LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA. Intalnirile suplimentare vor fi organizate de Partea care le solicita prin invitatie scrisa comunicata celeilalte Parti cu cel putin 2 zile lucratoare in avans, invitaie n care se va meniona scopul ntlnirii. La vizitele de verificare i la intalniri vor participa urmatoarele persoane: reprezentantul EXECUTANTULUI prin seful de santier, reprezentantantul BENEFICIARULUI, alti consultanti (daca este necesar). La finalul fiecarei vizite de antier i a fiecrei intalniri, reprezentantul prii care a solicitat ntlnirea va incheia un proces-verbal de sedinta cuprinzand masurile, termenele de executie si responsabilitatile pentru indeplinirea tuturor problemelor ridicate in sedinta, care odata ce este incheiat, va trebui respectat de catre EXECUTANT. Orice observatie a EXECUTANTULUI cu privire la acest proces verbal va fi prezentata in forma scrisa n maxim 24 ore de la data ncheierii procesului verbal. n lipsa unor observaii din partea EXECUTANTULUI, acesta are obligaia de a continua lucrrile cu respectarea dispoziiilor pocesului verbal. Receptia LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA In vederea efectuarii Receptiei LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, EXECUTANTUL il va convoca pe BENEFICIAR prin invitaie transmisa cu dou zile anterior expirari i Termenului de Predare respectiv datei prevzute n Graficul de Execuie pentru recepie. BENEFICIARUL si EXECUTANTUL, prin reprezentanii lor se vor prezenta la data mentionata in convocare si vor inspecta conformitatea calitativa si cantitativa a LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, efectuate. In cazul in care BENEFICIARUL va constata neconcordante si lipsuri in ceea ce priveste LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, se va ncheia un proces verbal n care se vor meniona lucrarile nefinalizate, defectele si neconcordantele semnalate fata de Documentatia de atribuire si Proiectul tehnic precum i termenul pentru remedierea acestora. Lipsurile faa de Documentatia de atribuire, Proiectul tehnic si neconcordantele constatate de catre BENEFICIAR vor fi remediate de EXECUTANT pe cheltuiala proprie in termenele stabilite n procesul verbal. Realizarea de catre EXECUTANT a LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, va fi considerata incheiata la data Receptiei LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA. Data Recepiei LUCRARILOR

DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, poate fi dup caz: data semnrii procesului verbal de receptie aferent fara obiectiuni data semnrii procesului verbal de receptie aferent cu obiectiuni - dac EXECUTANTUL a respectat termenele convenite pentru remedierea tuturor deficienelor data remedierii tuturor deficienelor - dac EXECUTANTUL nu a respectat termenele convenite pentru remedierea tuturor deficienelor, menionate n p rocesul verbal de receptie cu obiectiuni Controlul calitatii. Receptia Finala Pe tot parcursul Perioadei de Garantie, BENEFICIARUL trebuie sa notifice EXECUTANTULUI existenta oricaror vicii, defectiuni, defecte ale LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, sau materialelor, inclusiv eventuale neconcordante intre LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, executate i Documentatia de atribuire si Proiectul tehnic, in vederea remedierii grabnice de catre EXECUTANT a respectivelor vicii, lipsuri, deficiente, defectiuni, defecte. De fiecare data cand este notificat, in legatura cu neexecutarea de catre EXECUTANT a unor LUCRARI DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, sau despre prezenta unor vicii (inclusiv defectiuni sau defecte), EXECUTANTUL este obligat a le executa sau, dupa caz, remedia, pe cheltuiala proprie, in maxim 5 zile de la notificare. Fac exceptie urgentele care se vor repara imediat si deficientele care duc la deteriorarea Spitalului General CF Simeria sau fac imposibila ori ingreuneaza substantial folosinta utila a acestuia si care se vor remedia in termenul indicat de BENFICIAR in notificare sau n cel mai scurt timp posibil conform naturii lucrarilor. La sfarsitul Perioadei de Garantie, BENEFICIARUL va preda EXECUTANTULUI lista cu toate viciile care au aparut in aceasta perioada, au fost sesizate pe parcursul Perioadei de Garantie si nu au fost remediate inca. Partile vor cadea de acord asupra unui grafic de rectificare. Atunci cand viciile au fost remediate, EXECUTANTUL trebuie sa anunte BENEFICIARUL. Daca BENEFICIARUL considera ca defectele au fost remediate, Partile vor efectua Receptia Finala prin semnarea unui proces verbal de receptie. In cazul in care EXECUTANTUL nu remediaza deficientele sau defectele in perioada de 5 zile, BENEFICIARUL poate remedia viciile mentionate apeland la Terti, caz n care costul lucrrilor de remediere va fi sczut din sumele reinute. In cazul in care costurile reparatiilor sau corectarilor sau defectelor depasesc Sumele Retinute, Executantul va suporta diferenta de cost a lucrarilor. EXECUTANTUL are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin EXECUTANTULUI. Probele neprevaute si comandate de BENEFICIAR pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.

7.4. 7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

7.4.7.

7.5.

Dupa Receptia Finala, BENEFICIARUL va rambursa EXECUTANTULUI Garantia de Buna Executie, in cuantumul existent la data Receptiei Finale, cu conditia ca EXECUTANTUL sau BENEFICIARUL pe costul EXECUTANTULUI sa fi remediat pana la acea data toate deficientele si viciile LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, notificate de BENEFICIAR n termen. Cu exceptia autoriatiei de construire ce va fi obtinuta de BENEFICIAR, autorizatiile si/sau permisele cerute de autoritatile nationale / locale competente vor fi obtinute de catre EXECUTANT, pe cheltuiala proprie. Aceste permise includ, printre altele, autorizatii pentru organizarea de santier, devierile de trafic, permise rutiere, permise de rezidenta si de lucru, permise pentru comunicatii radio, permise pentru relocarea utilitatilor publice, etc.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 8.1. Documentele contractului sunt: g) caietul de sarcini h) proiectul tehnic i) propunerea tehnica j) propunerea financiara k) graficul de executie a lucrarilor fizic si valoric (ANEXA nr.1 ) l) graficul de plati m) conventie pentru protectia muncii si PSI pentru subcontractanti/asociati daca este cazul n) graficul de executie in detaliu o) polita de asigurare pentru toate riscurile, cesionata in favoarea autoritatii contractante p) contractele cu subcontractantii/asociatii, daca este cazul q) alte anexe solicitate in caietul de sarcini care nu sunt enumerate aici. 9. DREPTURILE SI OBLIGATIILE EXECUTANTULUI 9.1. Clauze generale 9.1.1. Fara a aduce atingere oricaror alte obligatii prevazute in prezentul Contract, EXECUTANTUL se obliga: 9.1.1.1. sa alcatuiasca o echipa de executie format din personal autorizat, angajat cu forme legale de munca in conformitate cu legislatia muncii in vigoare, lista nominala ce va fi comunicata BENEFICIARULUI la data semnrii prezentului contract. 9.1.1.2. sa asigure angajatilor proprii echipament individual de protectie corespunzator riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la care pot fi expusi pe durata desfasurarii lucrarilor contractate. 9.1.1.3. sa asigure executarea lucrarilor contractate numai de personal a carui aptitudine pentru munca este certificata de medicul de medicina muncii conform legislatiei in vigoare (H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii secutitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006). Toate probele si lucrarile vor fi executate numai de personal calificat, atestat la zi pentru categoria respectiva de lucrari si cu fisa individuala de protectia muncii semnata la zi conform reglementarilor in vigoare.

sa respecte prevederile din Normele specifice de lucru ale utilajelor ce sunt folosite, Normele generale de protectia muncii elaborate de MMSS prin Ordinul Nr. 508/2002 si MSF cu Ordinul 933/2002, Legea 319/14.07.2006 a securitatii in munca. Raspunderea privind comunicarea, cercetarea si inregistrarea eventualelor accidente de munca produse pe durata si in legatura cu executarea prezentului contract revine in exclusivitate (sub toate aspectele si indiferent de gravitate) EXECUTANTULUI. 9.1.1.5. sa gestioneze si sa elimine deseurile de orice natura, rezultate in urma executarii lucrarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul gestionarii transportului si eliminarii deseurilor (O.U.G. 195/2005 aprobata si modificata prin Legea 265/2006 privind protectia mediului). 9.1.1.6. sa se asigure ca lucrarile executate in baza Documentatiei de atribuire si a Proiectului tehnic puse la dispozitie de catre BENEFICIAR corespund: a. cerintelor de calitate, scop si functionalitate prezentate de BENEFICIAR; b. normelor de securitate (inclusiv actelor normative si reglementarilor sau masurilor privind apararea impotriva incendiilor) si protectie impuse de legislatia in vigoare din Romania. 9.2. Drepturi si obligatii specifice LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA 9.2.1.1. EXECUTANTUL va raspunde si va despagubi BENEFICIARUL pentru toate actele, culpa, activitatile, inactivitatea, prejudiciile si daunele cauzate de orice Subcontractant/asociat, de agentii sau angajatii acestora, ca si cum acestea ar fi actele sau culpa EXECUTANTULUI; 9.2.1.2. Orice contract de subantrepriza se va incheia in scris si va impune si cere Subcontractorului sa garanteze ca isi asuma obligatii, datorii, angajamente, garantii, precum si recunoasterea si garantarea tuturor drepturilor, echivalente cu cele impuse EXECUTANTULUI, astfel de dispozitii urmand sa fie puse in executare direct de catre BENEFICIAR sau de catre EXECUTANT in numele BENEFICIARULUI; 9.2.1.3. EXECUTANTUL se va asigura de includerea n contractele de subantrepriz a unor clauze care s permit denuntarea unilateral imediat a respectivelor contracte i nlocuirea rapid a subcontractorilor care nu mai sunt agreai de BENEFICIAR sau care nu-i execut corespunztor i la termen obligaiile contractuale asumate. In plus, orice contract de subantrepriza va include dispozitii privind incetarea de drept a contractului de subantrepriza, in caz de reziliere a prezentului Contract. 9.2.2. EXECUTANTUL va executa si va intretine toate LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, va asigura forta de munca, serviciile, echipamentele, utilajele, instalatiile, sculele, toate materialele, lucrari temporare, transportul la santier, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu necesare pentru executarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA. BENEFICIARUL nu isi asuma nici o obligatie in ceea ce priveste calitatea materialelor. 9.2.3. EXECUTANTUL are obligatia de a respecta prevederile Documentatiei de atribuire si a Proiectului tehnic, iar orice schimbare de solutie o va executa doar cu acordul scris al BENEFICIARULUI si proiectantului. EXECUTANTUL declara si garanteaza ca va realiza numai LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, stipulate in Documentatie de atribuire si Proiectul tehnic si ca nu va realiza lucrari suplimentare fara acordul prealabil al BENEFICIARULUI.

9.1.1.4.

10

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.2.11.

9.2.12.

EXECUTANTUL are obligatia de a folosi doar materiale de calitatea si cu specificatiile prevazute in Documentatia de atribuire si Proiectul tehnic. EXECUTANTUL garanteaza ca la data Receptiei LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, acestea vor avea calitatea stipulata in Documentatia de atribuire si Proiectul tehnic si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de folosire. EXECUTANTUL are obligatia de a numi seful de santier (inginer de specialitate) ca responsabil de lucrare cu putere de decizie, care va fi comunicat in scris BENEFICIARULUI cu cel putin 6 zile inainte de semnarea Ordinului de Incepere, persoan ca va trebui s se prezinte zilnic pe anier, in timpul de lucru, stabilit de comun acord cu BENEFICIARUL. EXECUTANTUL va respecta termenele de finalizare a fiecrei etape i a LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, precizate in Graficul de Executie. EXECUTANTUL are obligatia de a se asigura ca prin executia lucrarilor sale nu deterioreaza lucrari existente si necesare ulterior finalizarii LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA. Orice eventuale deteriorari vor fi remediate de catre si pe cheltuiala EXECUTANTULUI anterior predarii amplasamentului catre BENEFICIAR. In executia lucrarilor, EXECUTANTUL se va asigura ca toate sistemele de acces la utilitati, echipamentele IT, cablurile, sistemele de protectie la foc si orice alte echipamente si instalatii ale BENEFICIARULUI sunt corect integrate. In acest scop EXECUTANTUL are obligatia de a colabora cu echipele de specialitate ale BENEFICIARULUI (IT, securitate etc.) pe parcursul executiei LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, iar BENEFICIARUL se oblig s-i dea ntregul concurs pentru furnizarea tuturor informaiilor necesare EXECUTANTULUI. In situatia in care EXECUTANTUL este impiedicat in desfasurarea activitatii/accesului la amplasament de catre BENEFICIAR sau de catre un Tert, are obligatia sesizarii de indata, in scris, catre BENEFICIAR. EXECUTANTUL are obligatia de a mentine amplasamentul curat. La finalul fiecarei zi de lucru are obligatia sa predea amplasamentul obiectivului liber si curat i a evacuarii tuturor gunoaielor, molozului, resturilor de materiale, a tuturor obiectelor sau instalatiilor sale temporare, in caz contrar BENEFICIARUL fiind indreptatit sa le inlature pe cheltuiala EXECUTANTULUI. EXECUTANTUL declara si garanteaza ca va permite BENEFICIARULUI si/sau reprezentantilor sai, sa verifice situatia LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, conformitatea cu Documentatia de atribuire si Proiectul tehnic si cu Graficul de Executie, oricand pe durata executarii acestora. EXECUTANTUL va fi responsabil pentru toate materialele, echipamentele, instalatiile furnizate si munca depusa pana la finalizarea si acceptarea tuturor LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA. EXECUTANTUL se angajeaza sa isi asume intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale aplicabile precum si pentru stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor efectuate cu privire la sau in incinta amplasamentului, a tuturor metodelor de construire,

11

9.2.13.

9.2.14.

9.2.15.

9.2.16.

9.2.17.

9.2.18.

9.2.19.

9.2.20.

montare, verificare si punere in functiune pentru toate LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, indiferent de orice aprobare sau consimtamant al BENEFICIARULUI. EXECUTANTUL raspunde in fata tuturor autoritatilor si institutiilor publice competente asupra LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, si nu va tine raspunzator si va despagubi BENEFICIARUL impotriva oricaror actiuni in justitie care ar putea fi initiate din culpa EXECUTANTULUI ca urmare a incalcarii de catre acesta a oricaror prevederi legale. EXECUTANTUL va facilita accesul in Spitalul General CF Simeria a celor care participa la realizarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, al inspectorilor de la autoritatile locale/nationale si al BENEFICIARULUI/oricarei persoane autorizate. Persoanele autorizate vor fi numai membrii personalului EXECUTANTULUI si ai personalului autorizat al BENEFICIARULUI, orice alte persoane a caror identitate a fost adusa la cunostinta EXECUTANTULUI de catre BENEFICIAR sau Dirigintele de Santier, ca si personalul autorizat al Subcontractorilor/asociatilor, daca este cazul. Accesul acestor persoane va fi liber si neobstructionat. EXECUTANTUL se angajeaza sa remedieze, in mod gratuit, orice defect cu privire la LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, descoperit in timpul realizarii acestora, la data Receptiei LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, si/sau in Perioada de Garantie i i asum rspunderea pentru prejudiciile aduse prin culpa proprie imobilelor nvecinate n timpul realizrii LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, sau a lucrrilor efectuate n Perioada de Garanie. EXECUTANTUL se angajeaza sa furnizeze toata mana de lucru, sa detina toate autorizatiile de functionare si permisele de operare care ii sunt necesare (conform profilului de activitate si cerintelor caietului de sarcini), pe costul sau, echipamentele, instalatiile, utilajele si serviciile care sunt necesare pentru executarea si finalizarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, in conformitate cu prezentul Contract si la deplina satisfactie a BENEFICIARULUI. EXECUTANTUL se angajeaza sa utilizeze personal calificat si echipament adecvat (conform cerintelor din din Caietul de sarcini) si sa se conformeze tuturor reglementarilor de mediu, reglementarilor privind protectia muncii si normelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum legi privind angajarea, sanatatea, siguranta si contributiile sociale. EXECUTANTUL se angajeaza sa execute LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, cu respectarea legislatiei cu privire la calitatea in constructii. EXECUTANTUL se angajeaza sa se asigure ca LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, incredintate de catre BENEFICIAR vor fi realizate integral pana la sfarsitul Termenului de Predare. EXECUTANTUL se angajeaza sa tina sistematic la curent BENEFICIARUL despre evolutia LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, si sa il informeze de indata pe BENEFICIAR despre

12

orice evenimente care ar putea intarzia finalizarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, ca de exemplu: evenimente de forta majora, orice dificultati intampinate de orice furnizori sau de proprii sai Subcontractori/asociati numiti pentru a indeplini lucrarile, etc.. 9.2.21. Pe parcursul executiei LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, EXECUTANTUL se obliga, in masura permisa de respectarea prevederilor Contractului, sa nu stanjeneasca inutil sau in mod abuziv sau prin orice alte modalitati care nu sunt obisnuite pentru un santier: a. desfasurarea activitatilor medicale, accesul si confortul pacientilor si al clientilor in timpul programului normal de lucru al Spitalului General CF Simeria. b. caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc Spitalul General CF Simeria. 9.2.22. EXECUTANTUL se angajeaza ca la terminarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, sa furnizeze BENEFICIARULUI toate documentele aflate in posesia sa si care au servit la realizarea obiectivului de investitii ce face obiectul prezentului contract. 9.2.23. EXECUTANTUL se obliga sa acopere toate cheltuielile necesare executiei LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, acestea fiind incluse in Pretul Contractului. Astfel, EXECUTANTUL se obliga sa curete pe cheltuiala sa Amplasamentul din cadrul Spitalului General CF Simeria, lasand spatiul intr-o stare curata. Curatenia generala finala a Amplasamentului din cadrul Spitalului General CF Simeria se va face de catre EXECUTANT aceasta avand in vedere si curatenia deseurilor sau molozurilor sau a altor pete, etc. rezultate exclusiv in urma LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA. 9.2.24. EXECUTANTUL va avea responsabilitatea de a preveni accesul persoanelor neautorizate pe santier si de a mentine pe santier pe toata durata LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, echipament special de protectie impotriva incendiilor, fiind rspunztor pentru securitatea impotriva incendiilor. 9.2.25. EXECUTANTUL va avea datoria de a pastra santierul intr-un mod ordonat si organizat pentru a evita depozitarea molozului sau a reziduurilor pe santier in timpul derularii Contractului. Molozul si reziduurile se vor colecta, transporta i depozita conform legii, pe cheltuiala EXECUTANTULUI. 9.2.26. EXECUTANTUL va lua toate masurile necesare pentru a preveni imprastierea rezidurilor in reteaua de canalizare sau de alimentare cu apa potabila si menajera. 9.2.27. EXECUTANTUL este obligat sa incheie contracte de furnizare de materiale, echipamente, instalatii sau aparatura agreate tehnic si insotite de certificate de calitate sau conformitate, respectiv certificate de garantie emise de producatori/autoritati, dupa caz. 9.2.28. EXECUTANTUL va fi responsabil pentru toate pagubele, care apar sau rezulta din orice deteriorare a drumului de acces, a cailor de acces, a retelelor utilitare si de orice depozitare a altor materiale de constructie sau alte materiale asemanatoare, ca si pentru orice alta deteriorare similara cauzata din vina EXECUTANTULUI. EXECUTANTUL este responsabil pentru plasarea tuturor comenzilor de furnizare necesare pentru executarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA.

13

9.3.

Cu exceptia autoriatiei de construire ce va fi obtinuta de BENEFICIAR, autorizatiile si/sau permisele cerute de autoritatile nationale/locale competente vor fi obtinute de catre EXECUTANT, pe cheltuiala proprie. Aceste permise includ, printre altele, autorizatii pentru organizarea de santier, devierile de trafic, permise rutiere, permise de rezidenta si de lucru, permise pentru comunicatii radio, permise pentru relocarea utilitatilor publice, etc. 9.4. EXECUTANTUL este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de BENEFICIAR precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, instalatiilor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, EXECUTANTUL are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, EXECUTANTUL are oligati de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 9.5. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, EXECUTANTUL are obligatia de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre BENEFICIAR sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor si/sau al asigurarii confortului riveranilor. 9.6. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, EXECUTANTUL are obligatia de a evita pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 9.7. EXECUTANTUL raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, in conformitate cu prevederile legale, pentru viciile ascunse ale lucrarii, ivite intr-un interval de 10 ani, de la receptia acesteia si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a lucrarii, pentru viciile structurii de reistenta, urmare a nerespectarii proiectului si detaliilor de executie aferente lucrarii. 9.8. EXECUTANTUL se obliga de a despagubi BENEFICIARUL impotriva oricaror (1) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate, etc.) , legate de echipamente, materiale, instalatiile sau utilajele folosite sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; (2) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau a Caietului de sarcini intocmite de BENEFICIAR. 9.9. Corespunator art. 9.8., constatarea prejudiciilor suferite de BENEFICIAR va fi facuta in prezenta reprezentantilor EXECUTANTULUI si va fi consemnata intr-un document semnat de ambele parti. In caz de divergenta a partilor, acestea se vor adresa instantelor judecatresti competente, conform prevederilor legislatiei romane in domeniu. BENEFICIARUL va notifica EXECUTANTUL privind inregistrarea prejudiciului urmand ca reprezentantii EXECUTANTULUI sa se prezinte la sediul BENEFICIARULUI pentru constatare, in termen de 10 zile de la notificare. Neprezentarea delegatilor imputerniciti ai EXECUTANTULUI in termenul prevazut, de 10 zile, nu va limita dreptul BENEFCIARULUI de a pretinde contravaloarea prejudiciului suferit. 9.10. EXECUTANTUL va considera toate detaliile contractului drept private si confidentiale, in masura in care aceasta nu afecteaza desfasurarea obligatiilor contractuale sau respectarea legislatiei in vigoare. 9.11. EXECUTANTUL nu va publica, nu va permite publicarea si nu va divulga informatii confidentiale despre lucrari in nici o publiatie comerciala sau tehnica sau in alta parte, fara acordul prealabil in scris al BENEFICIARULUI.

14

10. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 10.1. Obligaiile BENEFICIARULUI 10.1.1. BENEFICIARUL se obliga: 10.1.1.1. 10.1.1.2. La inceperea lucrarilor BENEFICIARUL are obligatia de a obtine Autorizatia de construire. Sa intervina, la sesizarea EXECUTANTULUI pentru rezolvarea problemelor ce tin de competenta sa, legate de situatii neprevazute care pot sa apara in derularea Contractului. Sa predea EXECUTANTULUI Amplasamentul din cadrul Spitalului General CF Simeria pe baza de proces verbal de predare primire cu indicarea suprefetelor de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier, a spatiilor in care EXECUTANTUL nu are acces, a oricaror caracteristici speciale ale spatiului care trebuie mentinute si care sunt necesare pentru functionarea activitatii autoritatii contractante. BENEFICARUL are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului. Sa puna la dispozitia EXECUANTULUI intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractante, fara plata, intr-un exemplar, dupa intrarea in vigoare a contractului. BENEFICIARUL este pe deplin respnsabil de exactitatea documentelor predate in vederea executarii lucrarii (Proiectul tehnic). Sa raspunda EXECUTANTULUI, n scris, n termenul stabilit i conform Graficului de Executie, comunicandu-i instructiunile sau obiectiunile sale cu privire la documentele predate de EXECUTANT (lipsuri, greseli, neconformitati); Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre EXECUTANT.

10.1.1.3.

10.1.1.4. 10.1.1.5.

10.1.1.6. 10.1.1.7.

10.1.1.8.

10.2. Drepturile BENEFICIARULUI 10.2.1. BENEFICIARUL are dreptul sa controleze calitatea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA din cadrul Spitalului General CF Simeria pe intreaga perioada de executie a acestora, prin reprezentantii sai. 10.2.2. Este recunoscut in mod expres dreptul BENEFICIARULUI de a solicita urmatoarele, in orice moment in timpul LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA : (i) indepartarea materialelor care nu sunt adecvate din punct de vedere calitativ; (ii) de a le inlocui materialele neadecvate cu unele adecvate; (iii) indepartarea si/sau executarea din nou a lucrarii care din punct de vedere calitativ nu este efectuata in mod corespunzator. 10.2.3. BENEFICIARUL are dreptul de a refuza receptionarea si preluarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA in cazul in care acestea nu sunt conforme cu Documentatia de atribuire si Proiectul tehnic, iar functionarea activitatii Spitalului General CF Simeria este impiedicata sau substantial afectata.

15

11. ASIGURARI 11.1. EXECUTANTUL are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lurarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testteze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terti persoane fizice sau juridice, cesionata in favoarea autoritatii contractante. 11.2. Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre EXECUTANT din capitolul Cheltuieli indirecte. 11.3. EXECUTANTUL are obligatia de a prezenta BENEFICIARULUI, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 11.4. EXECUTANTUL are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte BENEFICIARULUI, la cerere, politele de asigurare si recipsele pentru plata primelor curente (actualizate). 11.5. BENEFICIARUL nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angjate de EXECUTANT. 12. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 12.1.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept fara punere in intarziere sau interventia instantei de judecata conform pactului comisoriu de grad IV si de a pretinde daune-interese. 12.1.2. BENEFICIARUL isi rezerva dreptul de a denunta unilaterl contractul, printr-o notificare scrisa adresata EXECUTANTULUI, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la cautiune sau despagubire pentru EXECUTANT. In acest caz, EXECUTANTUL are dreptul de a pretinde numai plata din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 12.1.3. EXECUTANTUL va raspunde pentru toate Daunele aduse persoanelor sau Spitalului General CF Simeria, care apar din vina sau neglijenta sa, si va lua masurile adecvate de asigurare a sigurantei si sanatatii, prevenirea si paza impotriva incendiilor, protectia mediului, pentru protectia muncii, a muncitorilor, a personalului unitatii sanitare, a pacientilor, a clientilor si a proprietatii celorlalti. 12.1.4. EXECUTANTUL va fi raspunzator pentru orice deces sau dauna, vatamare sau ranire (inclusiv cu privire la cheltuielile si onorariile de avocati) cauzate oricarei persoane sau proprietati, incluzandu-l pe EXECUTANT sau salariatii sai, determinate, in totalitate sau partial, de neglijenta sau greseala EXECUTANTULUI. EXECUTANTUL este de acord sa despagubeasca pe BENEFICIAR si sa-i ramburseze acestuia si salariatilor sai daunele suferite de BENEFICIAR in legatura cu decesele, daunele, vatamarile sau ranirile mentionate mai sus. 13. GARANTII 13.1.1. Garantia produselor utilizate/incluse in LUCRARILE DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA.

16

13.1.2.

13.1.3.

13.2. 13.2.1.

13.2.2.

Garantia tehnica de functionare pentru echipamentele procurate si puse in opera de catre EXECUTANT va fi prevazuta in certificatele de garantie ale echipamentelor/instalatiilor respective, acordate de producatorii acelor echipamente. Este intelegerea Partilor ca SPITALUL GENERAL CF SIMERIA este subrogat de drept in drepturile de garantie nascute in favoarea EXECUTANTULUI pentru bunuri achizitionate de pe piata, subrogatia intervenind de la data instalarii acestora sau montarii sau incorporarii lor in Spitalul General CF Simeria avand libertatea sa se adreseze fie direct furnizorului fie EXECUTANTULUI pentru lucrari ce trebuie efectuate in timpul perioadelor de garantie a lucrarii din Spitalul General CF Simeria. EXECUTANTUL are obligatia de a instrui BENEFICIARUL despre modul de exploatare in conditiile de acordare a garantiilor de catre producatori pentru toate echipamentele/instalatiile montate. Garantia se acorda in cazul in care prin utilizarea obiectului in conditii corespunzatoare scopului pentru care obiectul a fost creat, acesta sufera daune, sau se constata disfunctii. EXECUTANTUL va garanta BENEFICIARULUI calitatea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA pentru vicii ascunse in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare. Perioada de garantie prevzut de lege incepe sa curga la data expirarii Perioadei de Garantie prevzut n prezentul Contract. Garantia de Buna Executie Pentru garantarea executarii corecte si complete a LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA precum si pentru garantarea executarii oricaror lucrari restante sau neexecutate ori a oricaror vicii constatate la data Receptiei LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA ori a lucrarilor neexecutate, viciilor si defectiunilor constatate in cursul Perioadei de Garantie, cu excepia celor excluse expres potrivit definiiei Perioadei de Garanie, BENEFCIARUL reine un procent de 10 % din valoarea fr TVA a Contractului, respectiv .......................... lei (in cifre si litere). In cazul in care EXECUTANTUL refuza sa remedieze sau sa refaca orice parte a LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA ce nu au fost corect executate, in termenele stipulate in sau conform cu prezentul Contract acestea vor fi efectuate de catre BENEFICIAR, iar sumele aferente acestor reparatii vor fi deduse de catre BENEFICIAR din Garantia de Buna Executie cu titlu de costuri / despagubiri. Garantia de Buna Execuie (sau valoarea ramasa dupa exercitarea, daca este cazul, de catre BENEFICIAR a dreptului su de compensare conform prezentului Contract) se va elibera in termen de 30 zile de la data Receptiei Finale. BENEFICIARUL nu datoreaza dobanzi pentru pastrarea Garantiei de Buna Executie.

13.2.3.

14. PENALITATI 14.1. Penalitati datorate de BENEFICIAR 14.1.1. Daca BENEFICIARUL intarzie in mod nejustificat plata facturilor emise de EXECUTANT, peste termenele de scadenta prevazute de prezentul Contract, BENEFICIARUL va plati EXECUTANTULUI penalitati de 0.5% pe zi de intarziere, din valoarea facturii neplatite, pentru fiecare factura in parte.

17

14.2. Penalitati datorate de EXECUTANT 14.2.1. Executantul va datora penaliti de 500 RON pentru nerespectarea oricreia dintre obligaiile menionate mai jos, la oricare vizit de verificare: - Prezena pe antier a efului de antier - Existena n permanent pe antier a sculelor, utilajelor, echipame ntelor si materialelor necesare, a laserului sau a documentatiei de atribuire - Respectarea normelor de protecia muncii sau PSI 14.2.2. Executantul va datora penaliti de 10% din valoarea contractului n situaia n care genereaz situaii conflictuale privind modul de parcare, modul de evacuare, transport si depozitare a molozului i a celorlate deseuri, zgomot sau comportament. 14.2.3. n situaia n care EXECUTANTUL nu respect termenele de predare ale lucrrilor menionate anterior fiecrei vizite de verificare, aa c um sunt ele precizate n Graficul de execuie, ANEXA nr. 1 la Contract, va datora BENEFICIARULUI penaliti de 10% din valoarea contractului, pentru fiecare nerespectare. n situaia n care pn la vizita de verificare urmtoare, EXECUANTUL va recupera ntrzierea n aa fel nct lucrrile aferente urmtoarei etape sunt finalizate la calitatea corspunztoare i conform Graficului de execuie, fr afectarea celorlate echipe de execuie, este exonerat de plata penalitilor precizate anterior. 14.2.4. In caz de nefinalizare a LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA si neefectuarea din culpa sa a Receptiei LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA la data stabilit n Graficul de Execuie , EXECUTANTUL va datora BENEFICIARULUI cu titlu de despagubire o suma de 5.000 RON pentru fiecare zi de ntrziere, pn la finalizarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA. EXECUTANTUL este exonerat de plata acestei penaliti n situaia n care durata ntrzierii nu depete 3 zile, iar predarea amplasamentului este respectat, cele dou condiii fiind cumulative. 14.2.5. Pentru fiecare zi de intarziere peste termenele de remediere stabilite n Perioada de Garantie EXECUTANTUL va datora BENEFICIARULUI penalitati de 0.5% din pretul LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA. Aplicarea penalitatilor prevazute mai sus nu impiedica BENEFICIARUL sa procedeze la suspendarea executarii propriilor obligatii sau rezilierea Contractului si solicitarea platii de despagubiri pentru Daunele produse. 14.3. Alte penalitati 14.3.1. Daca se dovedeste prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ca EXECUTANTUL a dezvaluit, din eroare, din culpa sau din orice forma de neglijenta, Informatiile Confidentiale unei terte persoane neautorizate sa primeasca asemenea informatii, EXECUTANTUL este obligat sa plateasca despagubiri in valoare de 10.000 RON. 14.3.2. Daca se dovedeste prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ca EXECUTANTUL a dezvaluit in mod intentionat sau a favorizat/mijlocit dezvaluirea oricarei Informatii Confidentiale, EXECUTANTUL este obligat sa plateasca despagubiri in valoare de 10.000 RON.

18

14.3.3.

14.3.4.

In cazul in care EXECUTANTUL solicita reprezentantului BENEFICIARULUI s denatureze rapoartele vizitelor sau procesele verbale ncheiate cu ocazia ntlnirilor de antier, este obligat la plata unei despgubiri n valoare de 5.000 RON. In situatia in care se dovedeste ca EXECUTANTUL a oferit reprezentantului BENEFICIARULUI o recompensa in bani sau de alta natura, sau orice alt avantaj material in vederea denaturrii rapoartelor, va datora BENEFICIARULUI despgubiri n valoare de 5.000 RON.

15. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 15.1.1. BENEFICIARUL are dreptul de a rezilia contractul pentru executarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, de plin drept, total sau partial, prin simpla notificare de reziliere comunicata EXECUTANTULUI, fara nici o alta formalitate prealabila si fara interventia instantei de judecata in urmatoarele cazuri: a. EXECUTANTUL nu respect termenele de finalizare a fiecrei etape, stabilite in Graficul de execuie - Anexa nr. 1 la prezentul Contract, caz n care EXECUTANTUL se obliga sa suporte integral toate cheltuielile suportate de BENEFICIAR pentru finalizarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA afectat de aplicarea acestei clauze.. b. EXECUTANTUL nu a remediat orice incalcare a vreunei obligatii pe care si-a asumat-o prin prezentul Contract cu privire la executarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA intr-un termen de 5 zile de la data la care incalcarea respectiva i-a fost notificata de catre BENEFICIAR in lipsa de stipulatie contrara in acest Contract sau in termenul altfel agreat de Parti ulterior, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele (i) EXECUTANTUL nu a remediat in termenul indicat de BENEFICIAR deficientele calitative ale materialelor utilizate (sau stocate in vederea utilizarii) sau lucrarilor executate, ori de cate ori acestea afecteaza sau pot afecta buna functionare a Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului General CF Simeria; (ii) EXECUTANTUL nu a respectat Documentatia de atribuire i nu a remediat in termenul indicat de BENEFICIAR neconcordantele dintre LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA i Documentatia de atribuire; (iii) EXECUTANTUL nu i-a respectat obligaiile asumate, iar Beneficiarul a aplicat clauza 11.2.1 pentru mai mult de o vizit sau pentru toate cele 3 evenimente descrise n acest clauz. 15.1.2. BENEFICIARUL are dreptul de a denunta contractul privind executarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, chiar fara vreo culpa din partea EXECUTANTULUI, daca Spitalul General CF Simeria decide ca nu doreste executarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA. n acest caz, BENEFICIARUL va despgubi EXECUTANTUL pentru cheltuielile efectuate n vederea executrii contractului, anterior datei denunrii, pe baza documentelor justificative ale EXECUTANTULUI, cu excepia situaiei n care denunarea unilateral a contractului are loc anterior semnrii Ordinului de ncepere.

19

15.1.1.

EXECUTANTUL are dreptul de a rezilia contractul privind executarea LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA LIFT EXTERIOR LA SPITALUL GENERAL CF SIMERIA, de plin drept, total sau partial, prin simpla notificare de reziliere comunicata BENEFICIARULUI, fara nicio alta formalitate prealabila si fara interventia instantei de judecata numai in cazul in care BENEFICIARUL intarzie, in mod nejustificat, plata sumelor datorate EXECUTANTULUI pe o perioada mai mare de 30 zile de la scadenta.

16. FORTA MAJORA 16.1.1. Niciuna dintre Parti nu va fi tinuta raspunzatoare pentru neindeplinirea obligatiilor ce ii revin in baza prezentului Contract ca urmare a intervenirii unui caz de forta majora. 17. SOLUTIONAREA DISPUTELOR 17.1.1. Orice litigiu, orice nenelegere intervenit ntre prile contractante din prezentul contract sau n legtur cu acesta se va soluiona pe cale amiabil. n cazul n care prile nu pot ajunge la un acord, soluionarea litigiului se va face de ctre instana de judecat competenta de pe raza teritorial-administrativa a sediului BENEFICIARULUI. 18. CONFIDENTIALITATE 18.1.1. EXECUTANTUL va tine, si isi va determina reprezentantii sa tina secret, in siguranta si in confidentialitate si sa nu utilizeze sau sa divulge Informatiile Confidentiale niciunui Tert, cu exceptia posibililor furnizori sau subcontractori. In acest scop, EXECUTANTUL: 18.1.1.1. nu va face nicio divulgare sau anunt public cu privire la o Informatie Confidentiala ori la existenta si/sau continutul prezentului Contract, fara acordul prealabil scris al BENEFICIARULUI; 18.1.1.2. va informa BENEFICIARUL imediat ce afla ca au fost divulgate Informatii Confidentiale unui Tert; 18.1.1.3. va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura ca reprezentantii sai carora li se vor pune la dispozitie Informatii Confidentiale respecta obligatiile cuprinse in prezentul Contract cu privire la Informatiile Confidentiale; 18.1.1.4. la solicitarea BENEFICIARULUI, ii va inapoia toate Informatiile Confidentiale scrise sau pe orice alt suport ce i-au fost furnizate acestuia sau reprezentantilor sai in conformitate cu prezentul Contract, fara a pastra copii ale acestora; 18.1.1.5. la solicitarea BENEFICIARULUI, va distruge toate analizele, compilatiile, notele, studiile, memorandumurile sau alte documente redactate sau detinute de EXECUTANT sau de catre reprezentantii acestui, in masura in care acestea contin, reflecta sau isi au originea in Informatiile Confidentiale; 18.1.1.6. la solicitarea BENEFICIARULUI, va sterge orice Informatie Confidentiala din orice calculator, procesor de text sau alt dispozitiv in posesia, custodia sau controlul sau. 18.1.2. In acceptiunea prezentului Contract Informatii Confidentiale desemneaza toate informatiile si datele furnizate de BENEFICIAR catre EXECUTANT inainte sau dupa Data Semnarii, ca si cele dezvoltate de EXECUTANT in baza prezentului Contract, in forma orala, scrisa, grafica care alcatuiesc sau au legatura cu Documentatia de atribuire, prezentul Contract sau Lucrarilor de renovare la Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului General CF Simeria, inclusiv orice analize, compilatii, note, studii, memorandumuri, adrese, scrisori, e-

20

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

mail-uri sau alte documente ce rezulta din, contin sau reflecta astfel de Informatii Confidentiale, indiferent de suportul de stocare, dar excluzand informatiile care: (i) reprezinta informatii publice in momentul divulgarii; sau (ii) devin publice dupa ce au fost divulgate (in alt mod decat in urma divulgarii facute de catre EXECUTANT cu incalcarea termenilor prezentului Contract). EXECUTANTUL ia prin aceasta la cunostinta si semneaza pentru acceptarea faptului ca toate Informatiile Confidentiale asa cum au fost definite mai sus, scrise sau nu, sunt secretul exclusiv si proprietatea BENEFICIARULUI si vor fi in permanenta privite, tratate si protejate ca atare. Nu constituie informaii confideniale existena prezentului Contract, elementele de amenajare si design. EXECUTANTUL este responsabil de pastrarea confidentialitatii Informatiilor Confidentiale furnizate de catre BENEFICIAR in relatia cu angajatii, colaboratorii sau Subcontractorii sai avand inserate in contractele incheiate cu orice Tert sau Subcontractor sau orice alta persoana obligatii de confidentialitate substantial similare celor prevazute in acest Contract. Cu exceptia executarii lucrarilor prevazute in prezentul Contract, EXECUTANTUL nu va face sau va permite sa se faca nici o copie, extras sau rezumat dupa nici o hartie sau document, inclusiv desenele, ce au fost furnizate de BENEFICIAR EXECUTANTULUI in baza prezentului Contract, cu exceptia eventualelor exemplare de arhiva pastrate de EXECUTANT. In cazul in care o persoana neautorizata sa primeasca Informatii Confidentiale solicita EXECUTANTULUI dezvaluirea unor astfel de informatii, indiferent daca persoana respectiva ofera sau nu bani sau alte avantaje in schimbul Informatiilor Confidentiale pe care le solicita, EXECUTANTUL se obliga sa refuze si sa instiinteze imediat BENEFICIARUL in legatura cu propunerea respectiva, mentionand denumirea persoanei care a facut propunerea, data si ora propunerii, si alte detalii relevante. Prevederile prezentei clauze 15 (Confidentialitate) nu vor limita divulgarea de catre EXECUTANT a Informatiilor Confidentiale daca aceasta divulgare este impusa prin legea aplicabila, hotarare judecatoreasca sau hotarare arbitrala ori de catre o autoritate care este indreptatita prin lege sa solicite divulgarea, cu conditia ca, in masura in care este legal si posibil sa se faca acest lucru inainte de divulgare, EXECUTANTUL sa notifice imediat BENEFICIARUL cu privire la respectiva solicitare de divulgare pentru a-i oferi acestuia din urma oportunitatea de a contesta divulgarea sau de a conveni in alt mod asupra momentului si continutului divulgarii.

19. NOTIFICARI 19.1.1. Orice notificare, informare sau alta comunicare in legatura cu prezentul Contract va fi facuta in scris in limba romana si va fi transmisa personal, prin e-mail, prin fax, scrisoare recomandata sau prin curier la urmatoarele coordonate: Pentru BENEFICIAR: Spitalul General CF Simeria, strada Avram Iancu, nr. 26, oras Simeria, judet Hunedoara Pentru EXECUTANT: 19.1.2. Orice notificare, informare sau comunicare va fi considerata primita la data receptiei. 19.1.3. Orice modificare a datelor de contact ale unei Parti va fi notificata de aceasta Parte celorlalte Parti in termen de 3 zile de la data la care a avut loc modificarea. In cazul in care modificarea adresei nu a fost comunicata, notificarea va fi considerata ca fiind transmisa in mod valid daca a fost transmisa la ultima adresa indicata anterior in conformitate cu prezentul Contract.

21

20. MENTIUNI SPECIALE 20.1.1. Nici o prevedere a prezentului Contract nu va fi interpretata ca permitand vreuneia dintre Parti sa isi asume angajamente sau obligatii pentru sau in numele celeilalte Parti sau sa isi asume vreo raspundere in numele celeilalte Parti, fara consimtamantul prealabil scris al Partii respective. 21. CESIUNEA CONTRACTULUI 21.1.1. Partile contractante au dreptul de a cesiona doar creantele nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanind in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 22. NULITATE PARTIALA 22.1.1. In cazul in care o clauza sau o parte a prezentului Contract va fi declarata nula, ilegala sau inaplicabila clauzele ramase valide vor continua sa-si produca efectele. In masura in care va fi posibil, Partile vor inlocui clauza sau partea declarata nula, ilegala sau inaplicabila cu o clauza sau prevedere valabila sau aplicabila cu acelasi efect sau un efect echivalent, in masura in care este permis prin legea aplicabila. 23. LEGEA APLICABILA 23.1.1. Prezentul Contract va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legile aplicabile in Romania. 24. PREVEDERI FINALE 24.1.1. Anexele la prezentul Contract sunt parte integranta din acesta. 24.1.2. Oricare dintre Parti, pe parcursul Contractului, va semna toate documentele si va executa toate actele pe care cealalta Parte i le va putea cere in mod rezonabil pentru buna implementare a prezentului Contract. 24.1.3. Prezentul Contract reprezinta vointa Partilor si inlatura orice alta intelegere verbala sau scrisa dintre acestea, anterioara incheierii lui. BENEFICIAR SPITALUL GENERAL CF SIMERIA MANAGER, STOLNICU LILIANA EXECUTANT . ADMINISTRATOR,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, EC. PASCAU ALEXANDRU

CONSILIER JURIDIC, MANDRA CRISTINA

22