Sunteți pe pagina 1din 35

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI

Caietul de sarcini privind prestarea serviciilor de supraveghere prin dirigin i de antier pentru lucrrile de construc ii Calitatea lucrarilor va fi asigurata prin respectarea urmatoarelor prevederi legale:
- Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor de constructie cu toate reglementarile ce decurg din aceasta. - HG 272/1994 privind receptia lucrarilor. - HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului tehnic pentru executia lucrarilor. - Buletinul constructiilor 4/1996 prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor inclusiv controlul pe faze determinante. - Asistenta tehnica a proiectantului si asigurarea prevederilor din caietul de sarcini.

Descrierea activit ii Dirigintelui de antier


Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari. Activitatea Dirigintelui de Santier va fi condusa de urmatoarele principii: Dirigintele de antier ac ioneaz pentru Beneficiar i n interesul Beneficiarului att fa de Antreprenor, ct i fa de Furnizori si Proiectanti. . profesionalism fidelitate respectarea legalitatii

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de Santier trebuie sa le asigure pentru obiectivul de investitii este de a oferi Beneficiarului garantia ca Antreprenorul caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini. Dirigintele/ Dirigin ii de specialitate isi va/ vor exercita atributiunile in urmatoarele faze tipice ale unui proiect: Preconstructia lucrarilor Mobilizarea Executia lucrarilor Receptia lucrarilor Perioada de garantie (de notificare a defectelor)

pag.1 din 35

n exercitarea verificrii realizrii corecte a execu iei lucrrilor de construc ii conform Ordinului ISC 595/2007, dirigin ii de antier au urmtoarele obliga ii: 1. verificarea existen ei autoriza iei de construire, precum i a ndeplinirii condi iilor legale cu privire la ncadrarea n termenele de valabilitate; 2. verificarea concordan ei dintre prevederile autoriza iei i ale proiectului; 3. preluarea amplasamentului i a reperelor de nivelment i predarea acestora executantului, libere de orice sarcin; 4. participarea mpreun cu proiectantul i cu executantul la trasarea general a construc iei i la stabilirea bornelor de reper; 5. predarea ctre executant a terenului rezervat pentru organizarea de antier 6. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor i procedurilor prevzute pentru realizarea construc iilor; 7. verificarea existen ei tuturor pieselor scrise i desenate, corelarea acestora, respectarea reglementrilor cu privire la verificarea proiectelor de ctre verificatori atesta i i existen a vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; 8. verificarea existen ei programului de control al calit ii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat n Construc ii; 9. verificarea existen ei i valabilit ii tuturor avizelor, acordurilor, precum i a modului de preluare a condi iilor impuse de acestea n proiect; 10. verificarea existen ei i respectarea "Planului calit ii" i a procedurilor/instruc iunilor tehnice pentru lucrarea respectiv; 11. verificarea respectrii legisla iei cu privire la produsele pentru construc ii, respectiv: existen a documentelor de atestare a calit ii, coresponden a calit ii acestora cu prevederile cuprinse n documentele de calitate, proiecte, contracte; 12. interzicerea utilizrii produselor pentru construc ii necorespunztoare sau fr certificate de conformitate, declara ie de conformitate ori fr agrement tehnic (pentru materialele netradi ionale); 13. urmrirea realizrii construc iei n conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementrilor tehnice n vigoare i ale contractului; 14. verificarea respectrii tehnologiilor de execu ie, aplicarea corect a acestora n vederea asigurrii nivelului calitativ prevzut n documenta ia tehnic, n contract i n normele tehnice n vigoare; 15. interzicerea executrii de lucrri de ctre persoane neautorizate conform reglementrilor legale n vigoare; 16. participarea la verificarea n faze determinante; 17. efectuarea verificrilor prevzute n reglementrile tehnice i semnarea documentelor ntocmite ca urmare a verificrilor (procese-verbale n faze determinante, proceseverbale de lucrri ce devin ascunse etc.); 18. interzicerea utilizrii de tehnologii noi neagrementate tehnic; 19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere n oper; 20. urmrirea realizrii lucrrilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execu iei acestora, i admiterea la plat numai a lucrrilor corespunztoare din punct de vedere cantitativ i calitativ; 21. transmiterea ctre proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizrilor proprii sau ale participan ilor la realizarea construc iei privind neconformit ile constatate pe parcursul execu iei; 22. dispunerea opririi execu iei, demolrii sau, dup caz, a refacerii lucrrilor executate necorespunztor de ctre executant, n baza solu iilor elaborate de proiectant i vizate de verificatorul de proiecte atestat; 23. verificarea respectrii prevederilor legale cu privire la cerin ele stabilite prin Legea nr. 10/1995 , cu modificrile ulterioare, n cazul efecturii de modificri ale documenta iei sau adoptrii de noi solu ii care schimb condi iile ini iale;

pag.2 din 35

24. urmrirea respectrii de ctre executant a dispozi iilor i/sau a msurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate; 25. preluarea documentelor de la constructor i proiectant i completarea cr ii tehnice a construc iei cu toate documentele prevzute de reglementrile legale; 26. urmrirea dezafectrii lucrrilor de organizare de antier i predarea terenului de intorului acestuia; 27. asigurarea secretariatului recep iei i ntocmirea actelor de recep ie; 28. urmrirea solu ionrii obiec iilor cuprinse n anexele la procesul-verbal de recep ie la terminarea lucrrilor i realizrii recomandrilor comisiei de recep ie; 29. predarea ctre investitor/utilizator a actelor de recep ie i a cr ii tehnice a construc iei dup efectuarea recep iei finale. Dirigintele/ Dirigin ii de antier va/vor avea nevoie de avizarea prealabila a Beneficiarului pentru: a aproba orice modificare a obiectului Lucrarilor, care ar conduce la modificarea pretului contractului, sau schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor; a aproba un sub-contractor care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a sarcinilor; a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari; a aproba subcontractarea oricarei parti a lucrarilor de executat (nu se aplica atunci cind limita maxima a lucrarilor subcontractate este nula).

Dirigintele/ Dirigin ii de antier va/vor trebui sa asiste Beneficiarul in administrarea proiectului de infrastructura. Dirigintele de antier va avea toate atributiile Inginerului, aa cum sunt acestea definite n ANEXA nr. 1a i 1b la ordinul 915/465/415/2008 pentru aprobarea condi iilor contractuale generale i speciale la ncheierea contractelor de lucrri, precum i n condi iile speciale suplimentare.

Responsabilitatile Dirigintelui de antier in ceea ce priveste administrarea Contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:
A- REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE SI RAPORTARE Dirigintele/ Dirigin ii de antier va/vor avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/ Dirigin ilor de antier cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos.
Beneficiar : Primaria Municipiului Pitesti

Antrepreor : Proiectant : Inspectoratul Judetean in Constructii Arges Dirigintele/ Dirigin ii de antier va/vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul si Antreprenorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate .

pag.3 din 35

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor. Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tirziu de cinci zile de la sfirsitul lunii raportate. Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde: detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Inspectorul de Santier pe parcursul desfasurarii contractului de servicii detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special dedicat receptiei la terminarea lucrarii. B MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI
Verificarea si amendarea programului de lucrari

Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii (programul de lucrari) inaintat de catre Antreprenor. Programul va avea un format concis, aratind durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau articol important din lucrare. Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare daca nu va fi intocmit conform specificatiilor amintite. Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incit sa indice modul de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari. In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Antreprenorului, graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notifica Antreprenorul luarea de masuri imediate pentru recuperarea intirzierilor. Dirigintele de santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Antreprenor si aprobate de catre Dirigintele de santier. Asistenta Beneficiarului privind planificarea platilor catre executant Aceasta se va realiza pe baza Graficului de esalonare a lucrarilor intocmit de catre Antreprenor si a previzionarii derularii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica previzionarea derularii fondurilor si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va instrui Antreprenorul in vederea reesalonarii fondurilor necesare. Odata cu inaintarea Situatiilor de plata intermediare, Antreprenorul are obligatia de a inainta si previzionarea derularii platilor, in strinsa legatura cu graficul de esalonare a lucrarilor.

C CONTROLUL FINANCIAR AL CONTRACTULUI Dirigintele/ Dirigin ii de antier va/vor avea responsibilitatea intocmirii Certificatelor Intermediare de Plata pentru lucrarile executate de Antreprenor. Dirigintele de antier va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de catre Antreprenor, Certificatul Intermediar de Plata in termen de maxim 3 zile de la depunerea
pag.4 din 35

Situatiei de plata. Toate Certificatele Intermediare de Plata vor contine, in afara platilor curente, situatia clara a platilor precedente si a platilor cumulate. Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si inscrise in Foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract. Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre Dirigintele de antier impreuna cu reprezentantul Antreprenorului. Daca metoda de masurare nu este clara, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, prin intermediulDirigintelui de antier, metoda de masurare. Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Antreprenorului), odata cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse. Dirigintele de antier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul. In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fi suportate de catre Beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala Antreprenorului. Certificatul Intermediar de Plata va fi alcatuit din: 1. Fisa Rezumativa a Certificatului Intermediar de Plata in care se vor evidentia valorile lucrarilor real executate la data de decontare, valorile variatiilor in situatia in care sunt lucrari suplimentare sau renuntari, retinerile si restituirea lor (Garantia de buna executie, daca este cazul), penalitatile si recuperarea avansului, toate acestea fiind evidentiate pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat. (Anexa 7 ). Avansul la lucrare va fi acordat in conditiile legislatiei in vigoare, respectiv HGR 264/13.03.2003 Privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice . Fisa rezumativa va fi documentul prin care se face certificarea platii de catre Dirigintele de Santier si prin care Beneficiarul lucrarii aproba Certificatul intermediar de Plata. Dupa aprobarea Certificatului de catre Beneficiar, Constructorul va putea inainta Factura de plata pentru sumele cuvenite. Fisa rezumativa va fi datata pentru a se urmari respectarea clauzei 11 din contractul de lucrari referitoare la Pre ul contractului i plata, subclauzele: 11.2., 11.3., 11.6. i 11.8. 2. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari va cuprinde balanta decontarii categoriilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat (Anexa 8 ). 3. Liste de cantitati - Balanta cantitatilor decontate (Anexa ) reprezinta detalierea articol cu articol a decontarii cantitatilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat. 4. Restituirea avansurilor( Anexa 10 ) cuprinde balanta recuperarii sumelor avansate de catre Beneficiar Antreprenorului. 5. Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/ Renuntare (Anexa 11 ) va cuprinde balanta centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare Nota de Comanda Suplimentara/ Renuntare se intocmeste o lista de cantitati separata careia ii va fi intocmita o Balanta a cantitatilor decontate.
pag.5 din 35

In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cit mai scurt a situatiilor de plata inaintate de catre Antreprenor, Dirigintele de antier va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor fi inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate de catre Constructor in conformitate cu specificatiile contractului. Situatia de lucrari inaintata de catre Antreprenor va avea ca suport Foi de atasament (Anexa 12), masuratori postexecutie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executarii cantitatilor de lucrari si a platilor la care Antreprenorul este indreptatit. Dupa terminarea lucrarilor Antreprenorul va inainta Dirigintelui de santier Situatia de plata, in care va fi evidentiata valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului precum si alte sume la care Antreprenorul considera ca este indreptatit. Aceasta Situatie de plata va fi insotita de documente si justificari referitoare la sumele cerute la plata. Daca Dirigintele de santier nu este de acord cu Situatia de plata sau documentatia nu este completa sau edificatoare, Antreprenorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese pe care Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute. Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de catre Antreprenor, Certificatul de plata la terminarea lucrarilor. In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in Listele de cantitati din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre Proiectant, urmind ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda Suplimentara/ Renuntare (Anexa 13 ) compensate valoric si incadrate in capitolul "Diverse si neprevazute". In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, Antreprenorul se va confrunta cu alte conditii decit cele prevazute in Contract, temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata cheltuielilor suplimentare. Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si, in colaborare cu Antreprenorul, va pregati Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare numai in cazul in care acestea sunt solid motivate prin Dispozitii de Santier emise de Proiectant si acceptate de Beneficiar. Dupa aprobare toate Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare vor fi semnate si inregistrate de fiecare parte (Proiectant, Inspectorul de Santier, Constructor, Beneficiar). Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare. In cazul in care aceste preturi se regasesc in oferta, ele se considera ca au fost negociate. D COMPLETAREA JURNALULUI DE SANTIER Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii (Anexa 16) si de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor. In Jurnalul de Santier Dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date si informatii: lucrarile executate si locatia exacta; echipamentele, materialele si forta de munca utilizate; conditiile meteorologice; evenimente aparute; defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

ORICE ALTI FACTORI GENERALI SAU PARTICULARI CARE AR PUTEA AFECTA DESFASURAREA EXECUTIEI LUCRARILOR.

pag.6 din 35

E EMITEREA DISPOZITIILOR DE SANTIER Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de Santier/Notificari dar fara a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectarii de catre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de Santier a Proiectantului. Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fara aprobarea Proiectantului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico-economici vor fi avizati de catre Comisia Tehnico-Economica a Beneficiarului. Toate Dispozitiile de Santier emise de catre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari. Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Antreprenor a Dispozitiilor de Santier emise de Proiectant. In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala Antreprenorului.

Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii


Serviciile asigurate de Dirigintele/dirigin ii de santier vor respecta legislatia romana in vigoare Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre Benficiar si Dirirgintele/Dirigin ii de santier va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect: Preconstructia lucrarilor Mobilizarea Executia lucrarilor Receptia lucrarilor Perioada de garantie (de notificare a defectelor)

Preconstructia lucrarilor
Activitatile de preconstructie se desfasoara in perioada de pregatire a executiei lucrarilor si presupun: 1. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, articolul 21b), sa obtina toate acordurile si avizele necesare si autorizatia de construire. Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire este precizata in Legea 50/1991, modificata si republicata. 2. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilitati existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute. 3. Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Antreprenor a amplasamentului si a reperelor de nivelment. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.
pag.7 din 35

Dirigintele de santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai Beneficiarului, ai Constructorului si ai detinatorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament. La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol si termenele de eliberare (Anexa 1). 4. Participarea, impreuna cu Proiectantul si cu Antreprenorul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Inspectorul de santier va asista la trasarea si materializarea bornelor de referinta si a cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de acces la amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de antier va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiei (Anexa 2).

5. Predarea catre Antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea de santier. Dirigintele are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier, estimate de catre proiectant conform HG 28/2008, respectiv cheltuielile necesare in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de constructie provizorie, taxe de conectare la utilitati, etc. Totodata Dirigintele de antier va dispune locul de amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.

6. Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al calitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica. Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importanta a constructiei stabilita prin proiect atit la constructiile permanente si provizorii cit si la lucrarile de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii. Dirigintele de antier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii Detaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantitati puse la dispozitie de catre Beneficiar. 7. Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre Beneficiar, Antreprenor, Proiectant. Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile in care se dispune oprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de santier va notifica acest lucru in scris Antreprenorul, Beneficiarului si tuturor factorilor implicati. 8. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor catre Antreprenor si comunicarea datei de incepere a lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii.

pag.8 din 35

9. Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea Scrisorii de Garantie Bancara de Buna Executie si a tuturor documentelor anexate (daca este cazul), inaintate de catre Constructor. Dirigintele va verifica existenta, valabilitatea si legalitatea documentelor prin care se constituie garantia de buna executie Daca in contractul de executie de lucrari se prevad si plati sub forma de avans, Dirigintele de Santier va asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea scrisorii de garantie bancara. 10. Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de asigurare adecvat. Asigurarile incheiate si prezentate de catre Antreprenor, precum si documentelor anexate lor, trebuie sa fie in concordanta cu prevederile contractului de executie de lucrari. 11. Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului de Mediu precum si monitorizarea implementarii acestor masuri. 12. Verificarea si aprobarea propunerilor Antreprenorului privind managementul traficului si masurile de protectia muncii atat pentru personalul din santier al Constructorului cat si pentru public (acolo unde este cazul). Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in asa fel incat sa nu distruga mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru al santierului, Inspectorul de Santier va verifica existenta aprobarilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului riveranilor.

Mobilizarea
Mobilizarea este perioada initiala a fazei de constructie a Contractului si are durata de maxim 30 zile . In acest timp Antreprenorul va stabili facilitatile de santier atat pentru sine, cat si pentru Dirigintele de antier. Dirigintele de antier va folosi aceasta perioada pentru examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a Contractorului. Sarcinile principale care vor fi realizate de catre Dirigintele de antier sunt dupa cum urmeaza: 1. Examinarea Programului de constructie a Antreprenorului si previziunilor fluxului de numerar, a mainii de lucru si necesarului de echipament asociate. 2. Examinarea/comentarea daca este necesar a programului de achizitie a Antreprenorului in vederea respectarii regulii de origine si de nationalitate. 3. Verificarea si aprobarea Planului de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces pentru lucrarea respective. Programul de verificari pe faze de receptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii. 4. Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protectia Muncii a Contractorului.

pag.9 din 35

5. Examinarea eligibilitatii, inregistrarii Subcontractorilor propusi de Contractor, in vederea aprobarii acestora. 6. Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de catre Contractor. 7. Emiterea Certificatului de Plata Interimar pentru plata in Avans, daca este cazul.

Executia lucrarilor Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de antier pe parcursul executarii lucrarilor de constructie sunt, fara a se limita insa, urmatoarele:
Respectarea Proiectului, a Caietelor de sarcini si referitoare la executia lucrarilor permanente: a Reglementarilor tehnice in vigoare

Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare. Examinarea Programului de constructie al Antreprenorului si previziunilor fluxului de numerar asociate. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare. Interzicerea utilizarii de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens. Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic. Verificarea/aprobarea in colaborare cu Dirigintele in domeniul materiale si produse pentru constructii a propunerii de materiale ale Contractorului, in vederea respectarii regulii de origine si de nationalitate. Efectuarea verificarilor prevazute in norme si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse (Anexa 3, Anexa 4) Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze intermediare si faze determinante. Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera. Pe parcursul execu iei lucrrilor, Dirigintele de antier trebuie s respecte, fr ns a se limita la acestea, a obliga iilor men ionate la punctele: 11-26 din Cap. 2 . Obiectul contractului, al prezentului Caiet de sarcini, n ceea ce privete respectarea proiectului, a Caietelor de sarcini i Reglementrilor tehnice n vigoare referitoare la execu ia lucrrilor permanente cu urmtoarele men iuni:
1.

Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Antreprenor), atunci cand sunt cerute teste suplimentare, inregistrind rezultatele.

Analizarea masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie acoperita. Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.

pag.10 din 35

2.

Recuperarea avansul platit de Beneficiar, in perioada initiala a contractului, in vederea mobilizarii.

3.

Calcularea Sumelor Retinute (daca este cazul), sub forma de cota parte din fiecare certificat de plata, drept garantie de buna executie. Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator, in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora. Transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei. Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a Antreprenorului pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri. Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale. Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate. Preluarea documentelor de la Antreprenor si Proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

4.

5.

Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date Antreprenorului intr-un jurnal de lucru. Inregistrarile trebuie sa fie facute in baza activitatilor Antreprenorului, incluzand echipamentul si forta de munca pe santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea, defectarea echipamentului, etc. Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de lucrari si inregistrarea acestora. Primirea reclamatiilor Antreprenorului si formularea de recomandari pentru Beneficiar in privinta platilor aditionale/ prelungirii duratei de executie. Calcularea despagubirilor/ penalitatilor. Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor. Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, protectia muncii, variatii si orice alte probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor.

6.

7. 8. 9.

Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare si predarea terenului detinatorului acestuia. La terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma initiala a terenului si mediului afectat de lucrari, decontarea acestor lucrari fiind facuta conform capitolului "Cheltuieli pentru amenajarea terenului" din Devizul General. In cazul in care Dirigintele de santier in domeniul 3.2. "drumuri, poduri, ..." constata neconformitatea lucrarilor executate cu prevederile mentionate mai sus, acesta are obligatia de a intocmi Rapoarte de Neconformitate (Anexa 6) in care va preciza la ce se refera neconformitatile, descrierea detaliata a acestora si termenul maxim de remediere. Reprezentantul Antreprenorului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere. Nici o Neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

pag.11 din 35

Receptia lucrarilor
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie sunt, fara a se limita insa la acestea, urmatoarele: - Participarea la receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (Anexa 17) inclusiv anexele care cuprind lucrarile restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/remediate in timpul perioadei de garantie. - Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica si economica a constructiei, impreuna cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei. - Intocmirea Certificatului de plata la receptionarea lucrarilor in baza situatiei de lucrari transmise de Contractor.

Perioada de garantie
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de antier in perioada de notificare a defectelor se refera, fara a se limita insa la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre Comisie la receptia la terminarea lucrarilor: Urmarirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintele de antier va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor, conform art. 22 din HGR 273/ 14.06.1994. In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de antier va emite o somatie si daca nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va Notifica atat Antreprenorul cat si Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt executant, cheltuiala fiind suportata de Antreprenorul care nu si-a indeplinit obligatiile.

Graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilor


Dup ncheierea contractelor de execu ie, ofertantii vor prezenta o programare esalonata in timp a activitatii, coroborata cu graficul de timp pentru executia lucrarilor si cu programul de control pe faze propus de proiectant.

Cerinte minime profesionale


Cerintele minime profesionale solicitate de catre Autoritatea Contractanta si pe care trebuie sa le indeplineasca dirigintele/dirigin ii de santier sunt stabilite conform Ordinului ISC nr.595/2007 si Ordinului MLPTL nr. 488/03.04.2002, in functie de specificul si categoria de importanta a constructiei stabilite de catre Proiectantul constructiei.

Facilitati si informatii furnizate de Autoritatea Contractanta


Autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele documente: Graficul de timp pentru executia lucrarilor de constructii Programul de control pe faze propus de proiectant Caietele de sarcini pe specialitati

pag.12 din 35

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Dirigintelui/Dirigin ilor cu care va incheia contractul, urmatoarele documente: Un exemplar din documentatia tehnica de executie Detaliile de executie Caietele de sarcini pe specialitati Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul Avizele, acordurile si autorizatia de construire

Autoritatea contractanta se va asigura ca Dirigintelui de santier i se va pune la dispozitie de catre Antreprenor un birou cu dotarile minim necesare in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii de supervizare a lucrarilor.

Lista standardelor aplicabile


Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la: 1. Reglementarile tehnice definite in legislatia interna, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene; 2. Daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la reglementari nationale, si anume, de regula in urmatoarea ordine de decadere: reglementari nationale care adopta standarde europene; reglementari nationale care adopta standarde internationale; alte reglementari.

ANEXE
ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 ANEXA 4 ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8 ANEXA 9 ANEXA 10 ANEXA 11 ANEXA 12 ANEXA 13 ANEXA 14 ANEXA 15 ANEXA 16 ANEXA 17 Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere Proces verbal de trasare a lucrarilor Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse Proces verbal de receptie calitativa Raport de neconformitate Fisa rezumativa pentru certificatul intermediar de plata Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari Liste de cantitati Restituirea avansurilor Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare Foaie de atasament Nota de comanda suplimentara/de renuntare Raport de inspectare lucrari Minuta sedintei lunare Jurnal de santier Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor

pag.13 din 35

ANEXA 1

UNITATEA_________________________________________________________

SANTIER________________________

PUNCT LUCRU__________________

DE

OBIECTUL_________________________________________________________

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE Nr.___________ Data____________

1.Delimitarea terenului conform planului nr.______________________________ avand coordonatele (axele):___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Plansa nr.________________________________

Proiect nr.____________________________

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.): _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
Indicativul bornei de referinta___________ Cota_____________ Cota absoluta_________

Borna 1 Coordonata (Axa) X Y Z

Borna 2

Borna 3

Borna 4

2.Constructii instalatii existente pe amplasament sau in subsol: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

pag.14 din 35

Anexa 1 (continuare

3.Alte mentiuni: CONSTRUCTORUL se obliga: a) sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament; sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;

BENEFICIARUL se obliga: a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate; b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;

PREDAT:
BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER: PROIECTANT:

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

PRIMIT: CONSTRUCTOR:

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

pag.15 din 35

ANEXA 2

UNITATEA______________________________________________________________

SANTIER______________________________

PUNCT DE LUCRU_________________________

OBIECTUL______________________________________________________________

PROCES VERBAL DE TRASARE A LUCRARILOR _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Nr.___________ Data____________ Trasarea a fost executata pe baza planselor nr.____________________ din proiectul nr.____________. Elementul de reper si verificare este: (borna, constructia invecinata etc) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ X avand coordonatele: Y Z Cota ____________ Executat trasarea: Numele: Prenumele: Semnatura: ____________ ____________ ____________ Verificat: ____________ ____________ ____________ __________ __________ __________

pag.16 din 35

ANEXA 3 INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII ISC________________________________ PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr.___________ Data____________ Nr. inregistrare ISC______________________ Nr. de inregistrare de la societatea de constructii controlata____________________. Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectorul de specialitate _______________________la obiectivul_______________________________________ codul_________________________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire nr.__________________ valabila pana la data de __________________ executata pe baza proiectului nr. __________ elaborat de _____________________ verificat de: numele si prenumele: atestat nr.: in domeniile: 1. ________________________________ __________ _____________________ 2. ________________________________ __________ _____________________ 3. ________________________________ __________ _____________________ 4. ________________________________ __________ _____________________ responsabil tehnic cu executia: numele si prenumele: atestat nr.: in domeniile: ________________________________ __________ _____________________ la faza determinanta: _________________________________________________ in prezenta antreprenorului: _________________________________________________ reprezentat de : _________________________________________________ cu participarea investitorului: _________________________________________________ reprezentat de: _________________________________________________ inspectorului de santier: _________________________________________________ autorizat nr. _________________________________________________ si a proiectantului: _________________________________________________ reprezentat de: _________________________________________________
In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind:

calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera; calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse; calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale se constata ca: - SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor; - SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele:
_____________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________

- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

pag.17 din 35

ANEXA 3 ( continuare) MENTIUNI SPECIALE: _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ In baza celor de mai sus, SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR
Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare semnatar si originalul la ISC _____________________________

ISC: Numele: Prenumele:


Semnatura:

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________


_____________________________________

INVESTITOR /DIRIGINTE DE SANTIER_____________________________________ Numele: _____________________________________ Prenumele: _____________________________________ Semnatura: _____________________________________ PROIECTANT Numele: Prenumele: Semnatura: ANTREPRENOR Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

pag.18 din 35

ANEXA 4

UNITATEA________________________________________________________________
PUNCT DE LUCRU_________________________

SANTIER________________________________

OBIECTUL________________________________________________________________

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr.___________ Data____________ Faza din lucrare supusa verificarii: __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.): __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr._________________ plansele nr._______________________ sau a dispozitiei de santier nr.___________________ din data de _________. Concluzii: __________________________________________________________________________ CONSTRUCTOR: BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER: ____________ ____________ ____________ PROIECTANT:

Numele: Prenumele: Semnatura:

____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

CONSTRUCTOR

Numele: Prenumele: Semnatura:

____________ ____________ ____________

BENEFICIAR / DIRIGINTE DE SANTIER ____________ ____________ ____________

PROIECTANT

____________ ____________ ____________

pag.19 din 35

ANEXA 5

UNITATEA________________________________________________________________

SANTIER________________________________

PUNCT DE LUCRU_________________________

OBIECTUL________________________________________________________________

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Nr.___________ Data____________ Cu ocazia verificarii efectuate la: __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):
________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Mentiuni speciale: __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ BENEFICIAR / DIRIGINTE DE SANTIER Numele: Prenumele: Semnatura: ____________ ____________ ____________
ANTREPRENOR

PROIECTANT

____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________

pag.20 din 35

ANEXA 6 Beneficiar Diriginte de antier Executant Santier Obiectul


Consiliul Judetean Mehedinti

Data

RAPORT DE NECONFORMITATE (RNC) nr. Referitor la:

Descrierea neconformitatii si a cauzei:

Intocmit, Diriginte de antier

______________ Semnatura ________________

Luat la cunostinta, Responsabil Tehnic cu Executia ______________ Semnatura _________________ Actiunea corectiva propusa:

Termen de remediere: Vizat sef santier Data:

Numele si Prenumele

Semnatura

Verificat eliminare neconformitate:

Numele si Prenumele Responsabil cu Executia Tehnic

Semnatura

Diriginte de antier Data:

pag.21 din 35

ANEXA 7

FISA REZUMATIVA PENTRU CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. ........ DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: INSPECTOR DE SANTIER: DATA TRANSMITERII SITUATIEI DE LUCRARI: PERIOADA DE REFERINTA PENTRU LUCRARI: DATA APROBARII DE CATRE INSPECTORUL DE SANTIER: Ref. A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent Valoarea lucrarilor in certificatul curent Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent Valoarea variatiilor in certificatul curent Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent lucrari la pretul unitar de oferta {A=c+f} B. AVANSUL CONTRACTULUI Avansuri platite (art.18.3 din contractul de lucrari) g h Avans cumulat recuperat in certificatul anterior i. Avans cumulat recuperat in certificatul curent j=i-h Recuperarea avansului in certificatul curent (B) Total avans contract in acest certificat {B=-j} C. SUME RETINUTE k Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior l=k+m Valorea cumulata a retinerilor in acest certificat m= A*X% Sumele retinute in certificatul curent % cf. Anexa la Oferta n Eliberarea sumelor retinute (C) Total retineri in acest certificat {C=n-m} D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE o Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anterior p. Penalitati (art.23.1 din contractul de lucrari) % pe zi din valoarea contractului q. Penalitati (art.23.2 din contractul de lucrari) % pe zi din plata neefectuata r=o+s Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent s=q-p Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent (D) Diverse debite si credite in acest certificat {D=-s} (T) Total general T=A+B+C+D a b c= b-a d e f= e-d a+d b+e c+f (A) Total (TA) Total general actualizat conform contract Certific ca suma Semnatura Diriginte de Santier Aprob suma TA=TxK(A)

Primaria mun. Pitesti

MII LEI TOTAL

Suma in litere........................................ Lei este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului. ______________________ Suma in litere......................................... Lei care este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului.

Semnatura ______________________ Ordonator de credite

pag.22 din 35

ANEXA 8
DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI


VALOAREA DIN CONTRACT CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATUL CURENT

NR.
1 2 3 4 5 Etc.

LISTA DE CANTITATI

(mii lei )
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(mii lei )

mii lei)
0.00

(mii lei )

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR DIVERSE SI NEPREVAZUTE TOTAL

Intocmit Diriginte de antier,

pag.23 din 35

ANEXA 9

DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.
Primaria mun. Pitesti

LISTE DE CANTITATI - BALANTA CANTITATILOR DE CONTATE


LISTA nr. Nr. Articol 0 1 2 3 4 6 Etc. Total Lista 1 Descrierea articolului 2 U.M. Cantitatea 3 m
3

Pret unitar 5

Total (4x5) 6

Cantitati Cumulat 7 Anterior 8 Certificat curent 9

De plata ( mii Lei) Cumulat 10 Anterior 11 Certificat curent 12

Intocmit Diriginte de antier,

pag.24 din 35

ANEXA 10
DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.
Primaria mun. Pitesti

RESTITUIREA AVANSULUI
Certificat AVANSUL PLATIT nr. (mii Lei) 1 2 3 RESTITUIREA AVANSULUI CUMULAT (mii Lei) ANTERIOR (mii Lei) CERTIFICATUL CURENT (mii Lei)

Intocmit Diriginte de antier,

pag.25 din 35

ANEXA 11

DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.
Primaria mun. Pitesti

CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE


VALOAREA VARIATIILOR NR. Descrierea Aprobat/ In asteptare Valoarea totala a variatiei (+/-)
CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATUL CURENT

1 2 3 4 5 TOTAL VALOARE VARIATII

Intocmit Diriginte de antier,

pag.26 din 35

ANEXA 12

DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. FOAIE DE ATASAMENT NR. din LISTA Constructor: Diriginte de antier

Primaria mun. Pitesti

Lista Cod art. DESCRIEREA ARTICOLULUI U.M. Cantitatea din Contract

CALCULUL CANTITATILOR

CANTITATEA CUMULAT Valoric Procentual COMENTARII: ANTERIOR IN LUNA

SEMNATURI INSPECTOR DE CONSTRUCTOR SANTIER

Intocmit Diriginte de antier,

pag.27 din 35

ANEXA 13

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE DENUMIREA PROIECTULUI BENEFICIAR : CONSTRUCTOR: N.C.S./N.R. nr/data: TITLUL Descriere: Valoarea : Valoarea Contractului Valoare C+M Valoare diverse si neprevazute Valoare initiala al Contractului Valoare initiala C+M Valoare initiala diverse si neprevazute
Valoarea revizuita a Contractului

Primaria mun. Pitesti

Valoare revizuita C+M Valoare revizuita diverse si neprevazute Perioada de timp indusa de N.C.S./N.R. Data finalizarii conform Contract Data finalizarii contractului conform precedentei N.C.S./N.R. Nr. Data finalizarii revizuita Intocmit : Avizat: Diriginte de santier: Proiectant:

Luat la cunostinta: Constructor:

Aprobat: Beneficiar de Grant:

Semnatura :

Semnatura :

Semnatura :

Semnatura :

Nume:

Nume:

Nume:

Nume:

pag.28 din 35

ANEXA 13 (continuare)

CONTINUT

1. Preambul 2. Justificari 2.1 Justificari tehnice 2.2 Justificari financiare 3. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R. 4. Balanta N.C.S./N.R. pe Contract 5. Corespondenta relevanta 1. Preambul

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii .............................................................. ca urmare a verificarii efectuate in data de ............ la obiectul ............ aflat in faza ....... s-au constatat urmatoarele aspecte:
(Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren, modificari geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.)

Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de ......... reprezentantii proiectantului, constructorului si beneficiarului. In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei. La data de ................ a fost emisa Dispozitia de Santier nr.............. in urma careia s-a intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr................ 2. Justificari 2.1 Justificari tehnice
(Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii, intocmite la fata locului in urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar)

2.2 Justificari financiare


(Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant, inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista).

Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr................. s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de ..................

pag.29 din 35

ANEXA 13 (continuare) 3. Devizul financiar ..................................... 4. Sumarul variatiilor pe Contract Valoare initiala Valoare Valoare Diverse Total Revizuita Contract si variatie C+M revizuita neprevazute NCS

Nr. 1 2 3 .

Descriere

Variatii NR

5. Corespondenta relevanta 1. Nota de constatare nr./data 2. Minuta intalnirii nr./data 3. Dispozitia de Santier nr./data 4. Proces verbal de negociere nr./data ........................ .......................... ........................... ............................

pag.30 din 35

ANEXA 14

DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:


Primaria mun. Pitesti

BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER:

RAPORT DE INSPECTARE LUCRARI


DESCRIEREA LUCRARII INSPECTATE

DOCUMENTE DE REFERINTA

OBSERVATII

CONTACTE

DIRIGINTE DE SANTIER/DATA RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA/DATA

pag.31 din 35

ANEXA 15 MINUTA SEDINTEI LUNARE DENUMIREA PROIECTULUI NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: DIRIGINTE DE SANTIER: CONSTRUCTOR: MINUTA SEDINTEI LUNARE: DATA/LOCATIA: Au participat:
NUME REPREZENTIND SEMNATURA

.. .. .. ..

Minuta agreeata de: Constructor Nume Functia Semnatura Data ... Diriginte de santier Nume Functia Semnatura Data ...

1 1.1 1.2 2

Introducere Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>, <Functia> care a urat bun venit participantilor. Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre ambele parti.

2.1 2.2 2.3

Progres General
Lucrari

Obstructionari
pag.32 din 35

3.1 3.2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Financiar Plata avansului Variatii si pretul final al contractului Asigurari Personal cheie Graficul de esalonare al lucrarilor Programarea derularii fondurilor Organizarea de santier, laboratoare Facilitatile Dirigintelui de santier Subcontractori si furnizori Planul de asigurare a calitatii Materiale
SIGURANTA CIRCULATIEI

Protectia muncii Protectia mediului

16 17 18

Altele Plingeri Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri

Minuta pregatita de: .................. Ziua........ Data:

pag.33 din 35

ANEXA 16 JURNAL DE SANTIER DENUMIRE OBIECTIV: 1. Lucrari in desfasurare Articolul din lista de cantitati

Locatia/Descrierea art.

Cantitatea

Forta de munca utilizata

Echipamente folosite

2. Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia

3. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia 4. a) Echipamente aduse in santier 4. b) Echipamente indepartate din santier

5. Starea Vremii 6. Vizitatori in santier 7. Alte observatii 8. Lista documentelor anexate Intocmit de..................

pag.34 din 35

Anexa 17 INVESTITOR _____________________________ PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr. ________din ___________ Privind lucrarea ___________________________________________________________ executata in cadrul contractului nr. ____________ din ___________________, incheiat intre _____________________________ si ____________________________________ pentru lucrarile de _________________________________________ 1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ___________________, eliberata de ________ la _______ , cu valabilitate pana la ____________________________. Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. _____d in data _______ si-a desfasurat activitatea in intervalul ________________________, fiind formata din: Presedinte _________________________________ (nume si prenume) Membrii _________________________________ (nume si prenume) 3. Au mai participat la receptie: __________________________________________ __________________________________________ (nume si prenume) (calitatea) 4. Constatarile comisiei de receptie: 4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 1. 4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate. 4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. 5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: ________________________________________________________________________ 6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: ________________________________________________________________________ 7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ________________________________________________________________________ 8. Prezentul proces- verbal, continand ____ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file, a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare. Comisia de receptie Presedinte: _____________________ Membri: _____________________ (Numele, prenumele) Specialisti ______________________ (Numele, prenumele)

______________________ ______________________ (semnatura) ______________________ (semnatura)


pag.35 din 35