Sunteți pe pagina 1din 3

Ofertant: SC DORAGI CONSULTING SRL

PROPUNEREA TEHNICA
in cadrul ofertei pentru achizitia publica a contractului de servicii
cu obiectul Servicii de asistenta tehnica prin diriginti de santier pt. obiectivul:
„Reabilitere PODUL EROILOR”

1. Obiectul: vom asigura asistența tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul
de investiții „Reabilitare PODUL EROILOR” pe perioada de execuție a lucrărilor până la efectuarea
recepției finale a lucrărilor.

2. În cadrul derulării contractului, ca diriginte de șantier răspund față de beneficiar, conform legii,
pentru verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcție. Ne asumăm obligația prezenței
zilnice pe șantier.

3. În faza de pregătire a execuției lucrărilor vom presta următoarele:

- Acordarea de asistență tehnică la predarea amplasamentului lucrărilor și la stabilirea lucrărilor


necesare a se executa, împreună cu beneficiarul;
- Studierea caietelor de sarcini, a tehnologia și procedeeor prevăzute pentru realizarea lucrărilor;
- Verificarea existenței autorizației de construire, precum și a îndeplinirii condiților legale privind
încadrearea în termenele de valabilitate;
- Verificarea cocncordanței între prevederile autorizației și a proiectului;
- Predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de șantier;
- Verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și
existența vizei expertului tehnic acolo unde este cazul;
- Verificarea existenței programului de control al calității și precizare fazelor determinante, vizat de
către Inspectoratul de Stat în Construcții;
- Verificarea existenței tuturor avizelor și acordurilor și modul în care acestea sunt impuse în proiect;

4. În faza de execuție a lucrărilor vom presta următoarele:

- Urmărirea realizării construcției în conformitate prevederile caietelor de sarcini, ale regrementărilor


tehnice în vigoare și ale contractului de lucrări;
- Verificarea respectării legislației cu privire la produsele pentru construcții, respectiv: existența
documentelor de atestare a calității, corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în
documentele de calitate;
- Interzicerea utilizării produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de
conformitate, declarații de conformitate sau fără agrement tehnic;
- Interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor în vigoare;
- Verificarea respectării tehnologilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării
nivelului calitativ prevăzut în contractul de lucrări și în normele tehnice în vigoare;
- Interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;
- Urmărirea efectuării tuturor probelor prevăzute în normativele în vigoare, precum și asistarea la
prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
1
- Participarea la verificarea în faze determinate;
- Efectuarea verificărilor prevăzute în în reglementările tehnice și semnarea documentelor întocmite ca
urmare a verificărilor(procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin
ascunse, etc.);
- Urmărirea îndeplinirii de către constructor a clauzelor contractului de execuție lucrări;
- Urmărirea întocmirii și ținerii la zi pe șantier , de către Antreprenorul General sau subantreprenori, a
următoarelor documente:
 Jurnal zilnic de șantier cuprinzând: starea vremii, temperatura aerului, lucrări executate,
utilaje și numărul de muncitori existent pe șantier, problemele deosebite apărute în execuție,
observații privind calitatea;
 Condica de betoane și de mixturi asfaltice întocmite conform reglementărilor în vigoare, cu
înregistrarea datelor de turnare și testare a betonului și a mixturii asfaltice;
 Certificat de conformitate și de calitate pentru materiale și echipamente puse în operă.
Aceste documente le vom aviza în vederea introducerii în capitolul D, din Cartea Construcției,
capitol ce conține documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea
comportării în timp.
- Urmărirea realizării lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora,
încadrarea și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și
calitativ;
- Urmărirea încadrării lucrărilor în graficul de execuție al acestora, iar în cazul în care se constată
neîndepliniri, defecțiuni și rămâneri în urmă față de sarcinile menționate mai sus, vom atenționa
constructorul, va informa beneficiarul și va propune măsuri pentru remedierea de urgență a acestor
neajunsuri;
- Urmărirea respectării sistemului de asigurare a calității la executant;
- Verificarea și avizarea situaților de lucrări și a situaților de plată aferente cantităților de lucrări și a
situaților de plată aferente cantităților real executate, prezentate de constructor spre decontare, pe
baza caietelor de măsurători, a facturilor pentru materiale și a documentelor doveditoare pentru
tarifele de manoperă, transport și utilajea asfel încât sistemul de plată să reflecteze riguros volumul
acestora;
- Verificarea modului de actualizare a situaților de plată conform normelor în vigoare;
- Transmiterea către proiectant(prin intermediul investitorului) a sesizării propri sau ale participanților
la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
- Dispunerea împreună cu beneficiarul a opriri execuției, a demolării, a refacerii lucrărilor executate
necorespunzătoare de către executant în conformitate cu soluțile date de către proiectant și vizate de
către verificatorul de proiecte atestat;
- Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la Legea 10/1995, Legea 50/1991, legea 98/2016
și ordonanța 43/1997 cu toate modificările și completările ulterioare, în cazul realizării de modificări
ale documentației sau adaptării de noi soluții care schimbă condițile inițiale;
- Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de șantier și predarea amplasamentului proprietarului
acestuia;
- Asigurarea secretariatului recepției și realizarea actelor acesteia.

5. În faza de recepție a lucrărilor vom presta următoarele:

- Prelucrarea documentelor de la proiectant și constructor în vederea completării cărții tehnice a


construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
- Dirigintele de șantier va aprecia momentul când lucrările pot fi terminate și va informa beneficiarul
pentru convocarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor;

2
- Participarea la recepția lucrărilor, înregistrarea activității comisiei de recepție și redactarea
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și după caz, anexa cu lucrări de completat sau
remediat, inclusiv termenele de soluționare a acestora;
- Urmărirea soluționării obiecților cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea
lucrărilor și realizării recomandărilor comisiei de recepție;

6. În perioada de garanție a lucrărilor vom presta următoarele:

- După recepția la terminarea lucrărilor, dirigintele de șantier urmărește rezolvarea remedierilor


cuprinse în anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 de zile de la
acceptarea acesteia;
- În cazul în care executantul nu își respectă obligațile contractuale, dirigintele de șantier are obligația
de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale;
- În cazul în care în perioada de garanție a lucrărilor apar defecțiuni, dirigintele de șantier va informa
beneficiarul și va solicita, în scris, executantului remedierea pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au
datorat nerespectării, de către executant a clauzelor contractuale sau a normativelor în vigoare;
- Urmărește comportarea străzii care a fost supusă modernizării, în perioada de garanție;
- Toate evidențele și înregistrările efectuate de dirigintele de șantier vor fi puse la dispoziția
beneficiarului.

Servicile se vor considera finalizate o dată cu recepția finală a lucrărilor și întocmirea documentației
în vederea completării cărții tehnice și predarea acesteia către beneficiar.
Vom asigura urmărirea lucrărilor și vom răspunde de buna desfășurare a acestora.
Servicile de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor presta pe toată durata de
execuție a lucrărilor(9 luni) și pe întreaga perioadă de garanție a lucrărilor(60 de luni) până la recepția
finală a acestora.

7. Nominalizare specialiști externi(experți cooptați):

- Titular: Ing. Groșan Marius – angajat al ofertantului prin Contractul individual de muncă nr.
26/31.03.2015

- Rezervă: Dr.ing. Malița Ioan - angajat al ofertantului prin Contractul individual de muncă nr.
31/06.02.2017

8. Resurse umane:

Diriginți de șantier
Nr. crt. Numele și prenumele Domeniul autorizat
1 Malița Ioan Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație,
transport pe cablu- de interes național
2 Sabău Sorin Doru Rețele electrice; Instalații electrice
3 Dâmboiu Liviu Construcții edilitare și de gospodărire comunală

..............................

S-ar putea să vă placă și