Sunteți pe pagina 1din 9

HD-CL-06 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, Capitol 2 / Sectiunea 1 / Partea 3

retelei de distributie si retelei de canalizare in Brad


Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2
Capitolul 2 Specificatii
Sectiunea 1 Cadrul General
Partea 3 Instructiuni privitoare la modul de
intocmire si de prezentare a propunerii
tehnice
233720325doc Pa! 1
HD-CL-06 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, Capitol 2 / Sectiunea 1 / Partea 3
retelei de distributie si retelei de canalizare in Brad
Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2
IS!"#C!I#I
Propunerea te"nica #a cuprinde cel putin ur$atoarele capitole/sectiuni%
Prezentarea porto&oliului de proiecte rele#ante al co$paniei 'i dac( este cazul,
inclusi# a proiectelor &inanta)e din &onduri europene 'i/sau &onduri nera$bursabile,
ori a altor proiecte a#*nd la baz( +,-,C
,n aceasta sectiune, o&ertantul #a prezenta detalii pri#ind experienta directa
rezultata din executia unor lucrari de construire a unor siste$e de ali$entare cu
apa si canalizare, cu indicarea datelor te"nice a&erente si a para$etrilor de
exploatare, precizand totodata si entitatile si persoanele de contact unde se pot
solicita re&erinte scrise in con&ir$area celor declarate de o&ertant

Prezentarea contextului, obiecti#elor si a rezultatelor asteptate ale contractului
.n aceasta sectiune, o&ertantul #a prezenta contextul contractului, din care sa
rezulte ca at*t in&or$atiile !enerale rele#ante c*t si situatia actuala a sectorului de
acti#itate a autoritatii contractante si responsabilitatea acesteia sunt cunoscute si
/ntelese precu$ si descrierea potentialelor riscuri care pot a&ecta buna
des&asurare a contractului, /$preuna cu $asurile de reducere/eli$inare a acestora
si obiecti#ele si rezultatele asteptate ale proiectului, asa cu$ sunt acestea /ntelese
de catre o&ertant si din care sa rezulte aspectele considerate ca &iind esentiale
pentru realizarea obiectului contractului
Reperele pri#ind $ana!e$entul, lo!istica si plani&icarea aplicata pentru realizarea
contractului
.n aceasta sectiune, o&ertantul #a trebui sa &aca o prezentare detaliata pri#ind
aspectele or!anizationale !enerale si speci&ice proiectului, plani&icarea acti#itatilor
contractului prin care o&ertantul sa indice toate etapele esentiale de realizare a
acti#itatilor, $etodele de lucru, ec"ipa$entele utilizate pentru executia lucrarilor,
personalul disponibil si orele de lucru alocate, sursele de apro#izionare cu
$ateriale si ec"ipa$ente, $etodele de transport si de depozitare a pa$antului
excedentar rezultat din exca#atii, rutele de transport, adec#area la constran!erile
&izice i$puse de a$plasa$entul lucrarilor si aspectele de ordin operational ale
lucrarilor existente ce trebuie $entinute
233720325doc Pa! 2
HD-CL-06 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, Capitol 2 / Sectiunea 1 / Partea 3
retelei de distributie si retelei de canalizare in Brad
Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2
0ra&icul 01233, cu indicarea reperelor 45aloanelor6 critice 40ra&icul &izic si #aloric
de realizare a obiecti#ului de in#estitii6 pentru proiectarea si executia lucrarilor pe
cate!orii de acti#itati si care #a &i elaborat in corelare cu le!islatia 4standarde,
nor$ati#e6 in #i!oare, cu indicarea necesarului de resurse 4principalele $ateriale,
resurse u$ane si utila5e/ec"ipa$ente de constructie si $i5loace de transport6 si cu
precizarea duratelor a&erente 4start7&inis"6, precu$ si a interdependentelor dintre
acti#itati cu indicarea unui dru$ critic
8&ertantii #or lua in considerare la intoc$irea !ra&icului 01233 toate &azele
deter$inante ast&el cu$ #or rezulta acestea din proiectul te"nic, precu$ si
sarbatorile le!ale si conditiile de lucru pe ti$p &ri!uros
0ra&icul #a &i intoc$it utilizand un pro!ra$ de calcul electronic de tip
PR,91:;R1/9,CR8S8+3 PR8<;C3 sau si$ilar
Pro!ra$ul de realizare al lucr(rilor care se #a axa pe acti#itatile de constructie si
include descrieri succinte ale tuturor opera)iunilor co$ponente, surprinz*nd
succesiunea exacta a acti#itatilor, precu$ si inter#alele de ti$p in care o&ertantul
propune sa &ie e&ectuate lucr(rile
1cest pro!ra$ #a ilustra indeosebi ur$atoarele ele$ente% lucr(rile te$porare si
per$anente care #or &i executate= toate acti#itatile care inter&ereaz( intr7un &el sau
altul cu lucr(rile existente si cu exploatarea acestora= perioadele de ti$p necesare
pentru #eri&icarea si aprobarea docu$entelor antreprenorului de c(tre in!iner
precu$ si ob)inerea aprobarilor necesare in baza pre#ederilor le!isla)iei ro$ane'ti
in #i!oare= succesiunea, pro!ra$area si durata testelor= perioadele pre#(zute
pentru ob)inerea, &ie de c(tre antreprenor, &ie de c(tre an!a5ator, a autoriza)iilor de
constructie, obli!atorii in cazul execu)iei oric(ror lucr(ri de constructie
Pentru a per$ite e#aluarea corecta a perioadelor necesare pentru indeplinirea
obli!a)iilor sale in acest sens, o&ertantul #a prelua ca atare perioada totala
pre#azuta prin le!e pentru ob)inerea oric(ror a#ize, autoriza)ii, aprobari <aloanele
de $onitorizare 4$ilestones6 #or arata clar $o$entul &inalizarii etapelor c"eie de
pe dru$ul critic al in#esti)iei
Pro!ra$ul #a detalia/descrie 0ra&icul &izic si #aloric de execu)ie si #a reprezenta
pro!ra$area acti#itatilor de execu)ie, detaliind operatiunile co$ponente, ur$and a
se e#identia alocarea speci&ica a resurselor u$ane si $ateriale 4utila5e, dotari,
&acilitati de productie, etc6, &iind obli!atorie probarea capacitatii te"nice de a se
sustine cadenta de executie propusa in 0ra&icul 0antt
8 sectiune distincta a acestui capitol #a aborda &iecare din lucrarile indenti&icate in
caietul de sarcini/listele de preturi sub denu$irea !enerica de adaptare la teren,
o&ertantii a#and obli!atia de a prezenta in le!atura cu aceste lucrari solutia te"nica
de executie propusa 4inclusi# in ceeace pri#este e#entualitatea asi!urarii
ali$entarii cu ener!ie electrica6, cantitatile de lucrari a&erente si disponibilitatea
ec"ipa$entelor speci&ice propuse pentru executie 4;x instalatie de &ora5 orizontal6
233720325doc Pa! 3
HD-CL-06 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, Capitol 2 / Sectiunea 1 / Partea 3
retelei de distributie si retelei de canalizare in Brad
Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2
Se i$pune, de ase$enea, e#iden)ierea aportului plani&icat pentru &iecare $e$bru
al societatii $ixte / consor)iului de &ir$e, daca este cazul, precu$ si i$plicarea
e#entualilor subantreprenori 4in ceea ce pri#e'te acti#itatile intreprinse,
plani&icarea exacta a acestora, etc6
,n cadrul acestui docu$ent se #a prezenta si structura or!anizationala pre#(zut(
de c(tre o&ertant in scopul execu)iei lucr(rilor in cadrul careia se #a ilustra
personalul de pe 'antier, asistenta asi!urata de birourile centrale, personalul
ad$inistrati# si auxiliar, etc 4inclusi# subantreprenorii6, prezent*nd inclusi# o
or!ani!ra$a co$pleta, care sa e#iden)ieze &unc)iile exacte care ii re#in &iec(rui
$e$bru al personalului
8&ertantul #a con&ir$a, de ase$enea, nu$ele persoanei care #a &i dese$nata sa
ac)ioneze in calitate de reprezentant al antreprenorului 4con&or$ de&ini)iei din
Conditiile Contractuale6 si #a e#iden)ia rela)iile de coordonare acceptate dintre
reprezentantul contractorului si restul partilor i$plicate, precu$ si direct intre
celelalte parti
8&ertantii #or include si $atricea de re&erinta a proiectului pentru toate ele$entele
$a5ore ale lucrarilor
-escrierea or!anizarii de 'antier
8r!anizarea de santier #a include dar nu se #a li$ita la birouri, ateliere, spatii
pentru $uncitori, !rupuri sociale, !rupuri sanitare etc cu respectarea le!isla)iei
na)ionale in #i!oare, spatii de depozitare $ateriale si ec"ipa$ente, ra$pe de
spalare auto, re)ele de utilitati in incinta 8S si bran'a$ente la re)elele existente,
asi!urarea securitatii 'antierului 4re)ele de ilu$inat, i$pre5$uiri si por)i, pic"ete de
incendiu6, stabilirea si intretinerea dru$urilor pro#izorii, inclusi# curatarea
co$pleta a 'antierului la ter$inarea lucr(rilor, panouri de prezentare si c"eltuielile
conexe or!anizarii de 'antier Respecti#a descriere #a &i insotita de planul
lucrarilor de 8S in care se #or prezenta ur$(toarele% li$itele instala)iilor de
proces, conductele, canalele 'i ca$erele principale, cl(diri, zone de depozitare,
accese /n 'antier, lucr(ri te$porare Plan'a #a include di$ensiuni 'i etic"ete -e
ase$enea, se #or e#identia si aspecte de ordin opera)ional ale lucr(rilor existente
ce trebuie $en)inute 8r!anizarea de santier propusa #a pusa in corelare cu
cuantu$ul alocat de o&ertant pentru executia lucrarilor/acti#itatilor propuse
+acilitatile ce ur$eaza a &i puse la dispozitia ,n!inerului prin !ri5a antreprenorului
Se #or descrie aceste &acilitati
Speci&ica)iile te"nice ale tuturor ec"ipa$entelor si utila5elor te"nolo!ice pre#(zute
in o&erta
233720325doc Pa! >
HD-CL-06 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, Capitol 2 / Sectiunea 1 / Partea 3
retelei de distributie si retelei de canalizare in Brad
Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2
,n&or$atiile prezentate #or &i insotite de declaratii/certi&icate de con&or$itate si/sau
a!re$ente te"nice e$ise de produc(tori sau de reprezentan)ii autorizati ai
acestora, /n acord cu le!isla)ia ro$*neasca /n do$eniu Pentru &iecare
ec"ipa$ent propus, o&ertantul #a ata'a la &isele te"nice a&erente caietului de
sarcinii o&erta te"nico7econo$ica a produc(torului/&urnizorului, co$pusa din
speci&ica)ii te"nice si alte docu$ente te"nico7econo$ice, respecti# consu$ul de
ener!ie electrica in re!i$ de &unc)ionare la puterea $axi$a, in&or$a)ii pri#ind
disponibilitatea li#r(rii si condi)iile de li#rare 4inclusi# ter$ene si condi)ii de !aran)ie
si $entenanta6, ur$*nd ca ter$enele prezentate sa se re!aseasca ca atare in
pro!ra$ului de lucr(ri propus
-escrierea calitatii principalelor $ateriale de constructii si instalatii
,n&or$atiile prezentate #or &i insotite de certi&icate de con&or$itate si/sau buletine
de incercare si a!re$ente te"nice a&late in ter$en de #alabilitate la data depunerii
o&ertelor sau alte docu$ente si$ilare prin care sa se probeze asi!urarea unui
ni#el de calitate corespunzator in pri#inta $aterialelor ce ur$eaza a &i puse in
opera
Planul de 1si!urare a Calitatii pentru proiectarea si executarea lucrarilor
1cest docu$ent #a trebui sa cuprinda cel putin%
? Prezentarea !enerala a lucr(rii
? -escrierea siste$ului calitatii, inclusi# lista procedurilor a&erente siste$ului calitatii
4PS6 aplicat la ser#iciile si lucrariie/te"noio!ia pre#(zute in Caietul de
sarcini/propusa
? Siste$ul de !estionare a docu$entatiei pentru executarea lucrarilor care #a include
atat pe subcontractori cat si pe &urnizorii antreprenorului
? 9etodele de control aplicate cu pri#ire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor
exclusi# a docu$entelor #alidate si aprobate
? 9etodele de inre!istrare a $odi&icarilor si co$pletarilor la docu$entatie
? 9etodele pentru $ana!e$entul ac"izitiilor de $ateriale, ec"ipa$ente si utila5e
te"nolo!ice precu$ si a dotarilor
? 9odul de e&ectuare a controlului asupra $aterialelor si a &ortei de $unca si de
abordare a de&ectiunilor si re$edierilor 4inclusi# procedurile pentru actiuni corecti#e6
? @ista procedurilor te"nice de proiectare si execu)ie a tuturor obiectelor si cate!oriilor
de lucr(ri care ur$eaza sa &ie aplicate la realizarea obiecti#ului de in#estitii, precu$ si
procedurile te"nice de execu)ie
? Planul de control al calitatii, #eri&ic(ri si /ncerc(ri, con)in*nd $etodolo!ia detaliata
pentru execu)ia testelor si #eri&ic(rilor de calitate pentru lucrarile executate pe &aze
deter$inante de execu)ie
233720325doc Pa! 5
HD-CL-06 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, Capitol 2 / Sectiunea 1 / Partea 3
retelei de distributie si retelei de canalizare in Brad
Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2
Planul cu $asurile pri#ind protectia $ediului
-ocu$entul #a &i insotit de docu$ente rele#ante pentru sustinerea $asurilor
propuse si trebuie sa contina cel putin%
? 9asurile adoptate pentru controlul z!o$otului si #ibratilor=
? 9asurile pentru reducerea pra&ului=
? 9ana!e$entul deseurilor=
? 9asurile de co$batere a poluarii accidentale a e$isarului datorate antreprenorului=
? 9asurile adoptate in cazul producerii unor a#arii la retelele existente in zona
santierului datorate executiei lucrarilor
Planul pri#ind nor$ele de si!uran)a si protec)ie a $uncii i$ple$entat la ni#elul
or!anizatiei o&ertantului
-ocu$entul #a &i insotit si de declaratia pe proprie r(spundere din care sa rezulte
&aptul ca la elaborarea o&ertei, o&ertantul a tinut cont de obli!a)iile re&eritoare la
condi)iile pri#ind sanatatea si securitatea $uncii care sunt /n #i!oare /n Ro$*nia,
precu$ si ca le #a respecta pe parcursul /ndeplinirii contractului de lucr(ri
,n&or$a)ii detaliate pri#ind re!le$ent(rile care sunt /n #i!oare la ni#el na)ional si se
re&era la condi)iile pri#ind sanatatea si securitatea $uncii, se pot ob)ine de la
,nspec)ia 9uncii sau de pe site7ul%
"ttp%//AAAinspect$unro/@e!islatie/le!islatie"t$l
Respecti#ul plan #a trebui sa abordeze cel putin ur$atoarele aspecte%
? ;#aluarea riscurilor a&erente constructiei si pre#ederea $asurilor de control=
? 8r!anizarea si !estionarea i$ple$entarii planului=
? Cerintele de si!uranta corespunzatoare=
? 9asurile de asistenta sociala, de pri$ a5utor si sanitare pentru personalul
a&ectat

Planul pri#ind $asurile de supra#e!"ere a lucr(rilor /n perioada !aran)ie acordat(
-ocu$entul prezentat #a a#ea in #edere precizarea $odalitatilor, ter$enului de
inter#entie si a duratelor de re$ediere a poten)ialelor de&ec)iuni datorate #iciilor de
execu)ie, a resurselor &inanciare, $ateriale, $ecanice si de personal alocate
pentru punerea /n aplicare a planului
Se #a prezenta descrierea detaliata a lucr(rilor din punct de #edere te"nolo!ic ,n
$od conex, se #or prezenta condi)iile de /ntretinere /n perioada post !aran)ie,
respecti# descrierea &acilita)ilor te"nice pe care o&ertantul le poate pune la
dispozi)ia autoritatii contractante dupa experirarea perioadei de !rantie acordata,
dar si condi)iile /n care se an!a5eaza la acest de$ers
233720325doc Pa! B
HD-CL-06 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, Capitol 2 / Sectiunea 1 / Partea 3
retelei de distributie si retelei de canalizare in Brad
Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2
8&ertantul #a detalia cerin)ele pentru $entenan)a inclusi# pentru ec"ipa$ente
incluse /n o&ert( -etaliile #or &i prezentate sub &or$( de liste 'i #or include%
descrierea &iec(rui ec"ipa$ent, cerin)ele pentru $entenan)a periodic(,
senziti#itatea procesului le!at de respecti#ul ec"ipa$ent si durata de #ia)(
Pro!ra$ul de pre!atire a personalului de operare
8&ertantul #a prezenta detalii despre or!ani!ra$a care s( arate structura, rolurile
'i responsabilit()ile personalului care #a /ndeplini opera)iile necesare, in special
pentru instruirea personalului care #a /ndeplini opera)iile, experien)a speci&ic(
necesar( personalului de operare si conditiile concrete re&eritoare la $odul de
$aterializare a acestui de$ers 4plan de instruire, te$atica, durata, $odalitati de
des&asurare, etc6
-eclaratia o&ertantului cu pri#ire la luarea la cunostinta a continutului caietului de
sarcini si con&ir$area explicita a i$pre5urarii ca tipurile de operatiuni descrise in
caietul de sarcini, precu$ si cantitatile/#alorile o&ertate sunt cele necesare pentru
&inalizarea in#estitiei, docu$ent ce #a &i se$nat in &or$a autentica
Pentru e#entualele neclaritati si o$isiuni, o&ertantii au obli!atia de a solicita
clari&icari anterior datei li$ita de depunere a o&ertelor, in conditiile descrise in
prezenta docu$entatie de atribuire
0arantii%
? 0arantia pri#ind costurile de operare=
? -espa!ubiri pentru neindeplinirea costurilor de operare
Proiectul de $ana!e$ent al tra&icului
,n cadrul acestei sectiuni o&ertan)ii #or prezenta in&or$a)ii detaliate pri#ind proiectul de
$ana!e$ent propus, care s( con&ir$e c( au /n)eles per&ect i$plica)iile lucr(rilor ce
ur$eaz( s( &ie executate /n condi)ii de tra&ic si c( pot &urniza toate se$naliz(rile,
personalul, sus)ine costurile etc, necesare pentru !arantarea si!uran)ei publicului /n
ti$pul lucr(rilor de construc)ie, &iind obli!atoriu de indicat%
233720325doc Pa! 7
HD-CL-06 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, Capitol 2 / Sectiunea 1 / Partea 3
retelei de distributie si retelei de canalizare in Brad
Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2
? 9e$oriul de prezentare a lucr(rilor 'i te"nolo!iilor de execu)ie 'i $(surile destinate
des&('ur(rii tra&icului rutier /n condi)ii de si!uran)(=
? Sc"e$ele de se$nalizare a zonei de dru$ /n lucru, adaptate la situa)ia concret( din
teren=
? 1naliza &azelor de execu)ie dpd# al si!uran)ei circula)iei 'i &azele de se$a&orizare,
precu$ 'i $odul de or!anizare 'i supra#e!"ere a circula)iei=
? 1naliza traseelor de circula)ie /n cazul de#ierii tra&icului 'i sc"i)a cu rutele ocolitoare
propuse, cu precizarea cate!oriilor &unc)ionale 'i ad$inistrati# 7 teritoriale ale
dru$urilor de pe aceste rute, co$pletat( cu se$nalizarea de orientare pentru tra&icul
rutier de#iat /n concordan ( cu pre#ederile 8rdinului nr >11/2000 pentru aporbarea
nor$elor $etodolo!ice pri#ind condi)iile de /nc"idere a circula)iei 'i de instituire a
restric)iilor de circula)ie /n #ederea execut(rii de lucr(ri /n zona dru$ului public 'i/sau
pentru prote5area dru$ului
1n!a5a$entul o&ertantului de a nu subcontracta ser#icii sau lucrari ulterior e$iterii
ordinului de incepere a lucrarilor &ara acceptul autoritatii contractante, catre
operatorii econo$ici care nu au &ost no$inalizati ca &iind subcontractanti de
specialitate in cadrul o&ertei
Se #a prezenta acest docu$ent ce #a &i se$nat in &or$a autentica
2ota%
8&ertantii #or a#ea in #edere ur$atoarele aspecte%
Perioada de !aran)ie se #a expri$a !lobal, pentru /ntre! obiecti#ul de in#estitii
4inclusi# ec"ipa$entele6 /n luni calendaristice de la data /ntoc$irii procesului 7
#erbal de recep)ie la ter$inarea lucr(rilor si reprezint( perioada de ti$p cuprinsa
/ntre data recep)iei la ter$inarea lucrarlor si data recep)iei &inale, /n cadrul careia
antreprenorul are obli!a)ia /nl(tur(rii, pe c"eltuiala sa, a tuturor #iciilor si/sau
de&icientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si speci&ica)iilor contractuale
sau a re!le$entarilor te"nice aplicabile, inclusi# /n ceeace pri#e'te utila5ele si
ec"ipa$entele te"nolo!ice $ontate si puse /n &tinctiune, o&ertan)ii a#and obli!a)ia
de a7si cuanti&ica distinct in cadrul propunerii &inanciare costurile pre#izionate ,n
ipoteza in care durata de !aran)ie acordata de produc(tor este $ai $ica dec*t
!aran)ia acordata de o&ertan)i, ace'tia din ur$a #or indica explicit $odalitatea in
care #a &i acordata/asi!urata !aran)ia ec"ipa$entelor, pe toata durata perioadei
de noti&icare a de&ectelor
1utoritatea contractanta /si rezer#a dreptul de a analiza si #eri&ica con&or$itatea
ter$enelor o&ertate din punctul de #edere al asi!urarii /ndeplinirii de c(tre
operatorii econo$ici a cerin)elor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul
prote5(rii acesteia /$potri#a o&ertelor care pre#(d ter$ene nesustenabile/care nu
pot &i &unda$entate
233720325doc Pa! C
HD-CL-06 Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, Capitol 2 / Sectiunea 1 / Partea 3
retelei de distributie si retelei de canalizare in Brad
Capitolul 2 Sectiunea 1 Partea 2
8&ertele care pre#(d o perioada de !aran)ie nesustenabila/care nu poate &i
&unda$entata din punct de #edere te"nic, lo!istic si a resurselor pre#(zute /n
o&erta, de natura sa nu asi!ure satis&acerea cerin)elor din Caietul de Sarcini, #or &i
respinse ca necon&or$e
-urata de execu)ie a lucr(rii reprezint( perioada expri$ata /n zile /n care
o&ertantul se obli!a sa proiecteze si sa execute lucrarea, con&or$ &or$ularului de
o&erta si a !ra&icului &izic si #aloric de execu)ie a lucr(rii -urata de execu)ie se
/ntinde /ntre $o$entul e$iterii ordinului de /ncepere al lucr(rilor si $o$entul
recep)iei la ter$inarea lucr(rilor
-urata de execu)ie #a &i &unda$entata prin !ra&icul de execu)ie si de descrierea
detaliata a lucr(rilor din punct de #edere te"nolo!ic con&or$ nor$ati#elor
aplicabile &lecarei cate!orii de lucr(ri in parte, de resursele $ateriale, $ecanice si
de personal disponibilizate 4nu se accepta prezentarea de contracte a#and ca
obiect punerea la dispozi)ie de resurse u$ane, e#entualele colaborari dintre
operatorii eon$ici ur$*nd sa &ie $aterializate sub &or$a unor acorduri de asociere
si/sausubcontractare6, precu$ si de ter$enele de li#rare a ec"ipa$entelor
asu$ate de produc(tor
1utoritatea contractanta /si rezer#a dreptul de a analiza sl #eri&ica con&or$itatea
ter$enelor o&ertate din punctul de #edere al asi!urarii /ndeplinirii de c(tre
operatorii econo$ici a cerin)elor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul
prote5(rii acesteia /$potri#a o&ertelor care pre#(d ter$ene nesustenabile, care nu
pot &i &unda$entate 8&ertele care pre#(d o -urata de execu)ie nerealista, de
natura sa nu asi!ure satis&acerea cerin)elor din Caietul de sarcini, #or &i respinse
ca necon&or$e
8&ertantii au liberatea de a7si pre#edea propriile consu$uri speci&ice de resurse,
$etodolo!ii de execu)ie a lucr(rilor, cu condi)ia respect(rii cerin)elor cantitati#e si
calitati#e pre#(zute /n caietul de sarcini/actele nor$ati#e /n #i!oare care
re!le$enteaz( proiectarea si execu)ia respecti#elor lucr(ri 2u se ad$ite
/nlocuirea opera)iunilor pre#azute in listele de preturi cuprinse /n caietul de sarcini,
o&ertantii a#*nd obli!a)ia de a realiza /ncadrarile pe artico,e din indicatoarele de
nor$e de de#iz
8rice necorelare, o$isiune ori necon&or$itate constatata /n pri#in)a docu$entelor
o&ertei, /n raport cu caietul de sarcini ori cu pre#ederile le!isla)iei /n #i!oare poate
conduce la respin!erea o&ertei Prin ur$are, in cazul lipsei unui docu$ent a&erent
propunerii te"nice si/sau co$pletarea !re'ita a unui docu$ent ori neprezentarea
acestuia /n &or$a solicitata sunt incidente pre#ederile de $ai sus
233720325doc Pa! D