Sunteți pe pagina 1din 6

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA DIRIGINTE DE

ŞANTIER

Subiectul nr. 1
Dirigintele de şantier are obligaţia să verifice:

A respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995,


privind calitatea în construcţii,cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul
efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de soluţii noi care schimbă
soluţiile originale;
B existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind
documentaţia tehnică;
C existenţa în proiect a programului de control în fazele determinante şi a programului
de control al calităţii.

Subiectul nr. 2
Cartea tehnică a construcţiei conţine :
A documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia;
B documentaţia privind execuţia şi recepţia;
C ansamblu de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea,
întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp

Subiectul nr. 3
In conformitate cu prevederile legale in vigoare, “fazele determinante” se stabilesc de catre:
A investitor si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii;
B proiectant cu acceptul inspectoratului judetean in constructii;
C investitor si proiectant si se avizeaza de catre inspectoratul judetean in constructii

Subiectul nr. 4
Dirigintele de şantier răspunde faţă de investitor pentru următoarele etape de realizare a
construcţiei:
A perioada de execuţie a lucrărilor privind încadrarea strict în valorile de investiţii
aprobate de conducerea unităţii;
B asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii în perioada
de pregătire - execuţie - recepţie;
C pe toată durata de existenţă a construcţiei, inclusiv în etapa de postutilizare.

Subiectul nr. 5
Înainte de începerea lucrărilor de construcţii, dirigintele de santier verifica:
A existenţa autorizaţiei de construire;
B corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei de construcţie şi cele ale proiectului ;
C verificare existenţei programului de faze determinante.

2.4. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A


pag. 1 / 6
Subiectul nr. 6
La care din următoarele lucrări este obligatorie participarea dirigintelui de şantier?
A preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora libere de
orice sarcină executantului;
B decopertarea şi depozitarea stratului vegetal;
C trasarea generală a construcţiei şi stabilirea bornelor de reper împreună cu
proiectantul şi executantul;
D predarea terenului rezervat organizării de şantier executantului.

Subiectul nr. 7
În cursul betonării elementelor de construcţii, se consemneaza in condica de betoane:
A ora începerii turnării, data şi elementul în care se toarnă;
B ora începerii şi terminării preparării betonului;
C evenimente apărute pe parcursul turnării betonului (intemperii, întreruperea turnării din
diferite cauze etc.);
D temperatura mediului la ora şi data turnării pe timp friguros;

Subiectul nr. 8
Conform prevederilor NE 012/1-2007, ce reprezintă rezistenţa caracteristică fckcil / fckcub pe
baza căreia este definită clasa betonului?
A rezistenţa la compresiune exprimată în N/mm2 determinată pe cilindrii de 150/300 sau
pe cuburi cu latura de 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa
statistic cel mult 5 % din rezultate;
B rezistenţa la compresiune exprimată în daN/mm2 determinată pe cilindrii de 140/250
mm sau pe cuburi de 140 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa
statistic cel mult 5 % din rezultate;
C rezistenţa la compresiune exprimată în N/mm2 determinată pe cilindrii de 150/300 mm
sau pe cuburi de 150 mm la vârsta de 28 zile, sub a cărei valoare se pot situa statistic cel
mult 15 % din rezultate

Subiectul nr. 9
In conformitate cu prevederile NE 012/1-2007, la punerea in opera a betoanelor pompate
trebuie sa se ia masuri astfel incat:
A procesul de pompare sa se desfasoare continuu, fara intreruperi;
B inaltimea de cadere libera a betonului sa fie de max. 1,00m;
C grosimea stratului de beton sa fie de max. 40 cm;

Subiectul nr. 10
Ce rol au rosturile seismice ?
A de separare a fundaţiilor turnate cu diferite clase de beton;
B de separare a tronsoanelor cu caracteristici dinamice diferite;
C de împiedicare a deplasărilor laterale.

Subiectul nr. 11
În cazul în care nu se pot evita rosturile de lucru, suprafaţa acestora va fi:
2.4. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A
pag. 2 / 6
A la stâlpi şi grinzi - perpendiculară pe axa acestora;
B la stâlpi şi grinzi - la 45 grade faţă de axa acestora;
C la plăci şi pereţi - perpendiculară pe suprafaţa lor.

Subiectul nr. 12
Rosturile de lucru (de betonare) la stâlp se pot prevedea la:
A baza stâlpului;
B mijlocul stâlpului;
C 30 - 50 mm sub grindă sau placă.

Subiectul nr. 13
Care este unghiul de îndoire a cârligelor de la etrieri şi agrafe, în vederea realizării ancorării :
A 90º pentru etrieri si agrafe din PC52 sau PC60
B 135º sau 180º pentru etrieri si agrafe din OB37
C 135º pentru etrieri si agrafe din PC52 sau PC60

Subiectul nr. 14
La decofrarea elementelor de construcţie turnate, care dintre următoarele procese verbale se
vor întocmi, pentru consemnarea în cartea tehnică a construcţiei:
A amplasarea unor goluri pentru introducere vibrator;
B aspectul betonului după decofrare;
C constatarea aspectului necorespunzător al betonului după decofrare;
D poziţia unor armături rămase nebetonate şi care urmează a se îngloba în elemente de
structură ce se vor turna ulterior.

Subiectul nr. 15
Conform prevederilor Codului de proiectare pentru structuri din zidărie, indicativ CR 6-2006,
la construcţiile cu pereţi structurali de zidărie confinată (ZC), continuitatea armăturilor din
centurile de la nivelul planşeelor curente şi de la acoperiş poate fi întreruptă în următoarele
situaţii:
A cu condiţia să se prevadă stâlpişori din beton armat la ambele margini ale golului;
B cu condiţia să se prevadă o centură-buiandrug, la podestul intermediar, legată de cei
doi stâlpişori;
C cu condiţia să se prevadă o centură peste parapetul de zidărie al ferestrei aflată sub
întreruperea centurii, legată de cei doi stâlpişori.

Subiectul nr. 16
Întreruperea execuţiei zidăriei la construcţii se poate face:
A în trepte
B în ştrepi
C nu se admite întreruperea la ziduri portante

2.4. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A


pag. 3 / 6
Subiectul nr. 17
Cum se leaga incrucisarile de armaturi la stalpi si grinzi
A toate incrucisarile din 2 in 2, in sah
B toate incrucisarile dintre armatura longitudinala si colturile etrierilor sau agrafelor,
restul incrucisarilor cu portiunile drepte ale etrierilor putand fi legate in sah (cel putin
din 2 in 2)
C La stalpi toate incrucisarile dintre armatura longitudinala si colturile etrierilor sau
agrafelor, restul incrucisarilor cu portiunile drepte ale etrierilor putand fi legate in sah
(cel putin din 2 in 2). La grinzi toate incrucisarile din 2 in 2, in sah

Subiectul nr. 18
Racordarea in trepte a fundatiilor este necesara in urmatoarele situatii:
A ampasamente pe terenuri in panta sau stratificatie inclinata;
B cladiri cu subsol;
C intersectii de fundatii avand cote de fundare diferite:

Subiectul nr. 19
În ce condiţii se execută lucrări de săpături lângă construcţii existente sau în curs de
execuţie?
A cu prevederea prin proiect de măsuri speciale pentru asigurarea stabilităţii acestora;
B numai cu fişa tehnologică vizată de responsabilul tehnic cu execuţia;
C numai cu fişă tehnologică vizată de dirigintele de şantier.

Subiectul nr. 20
La obiectele de construcţii ale căror lucrări de execuţie se sistează în perioada de timp
friguros se vor lua măsuri de:
A conservarea lucrărilor;
B asigurarea bunurilor;
C protejarea incintelor.

2.4. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A


pag. 4 / 6
GRILĂ DE CORECTARE PENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA
DIRIGINTE DE ŞANTIER

Subiectul Răspunsul corect


1 A, B, C
2 C
3 B
4 B
5 A, B, C
6 A, C, D
7 A, C, D
8 A
9 A, C
10 B
11 A, C
12 A, C
13 B, C
14 B, C, D
15 A, B
16 A
17 B
18 A, C
19 A
20 A

2.4. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A


pag. 5 / 6
2.4. CONSTRUCŢIICIVILE, INDUSTRIALE,AGRICOLE - CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ A
pag. 6 / 6

S-ar putea să vă placă și