Sunteți pe pagina 1din 3

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

Pentru a obtine autorizatia de construire, trebuie sa urmati o serie de pasi, in conformitate cu


legislatia romaneasca in vigoare:
Certificatul de urbanism – este documentul de informare prin care autorităţile – primăria- fac
cunoscute solicitantului elemente privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi
construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice ,precum şi lista
cuprinzând avizele şi acordurile necesare în vederea autorizării.
Certificatul de urbanism se obtine de la primarie, pe baza unei cereri-tip si a planurilor
cadastrale vizate de oficiul judetean de cadastru;
Pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism, aveti nevoie de: - cerere-tip, plan de incadrare
in zona,plan de situatie existent, propus, eliberat pe suport topografic – vizat de oficiul judetean
de cadastru, - documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (stabilita de
catre emitent conform legii) – copie.
- CERTIFICATUL DE URBANISM se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la
data înregistrării cererii.
Certificatul de urbanism, eliberat de autoritatea publică locală, este valabil pentru o perioadă
de maxim 12 luni de la emitere, perioadă în care beneficiarul trebuie să depună toate
documentele necesare specificate în certificatul de urbanism, în vederea obţinerii autorizaţiei
de construire.
Taxe: - taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculeaza in functie de suprafata
pentru care se solicita, iar in mediul rural se percepe 50% din valoarea taxei percepute pentru
mediul urban.
IMPORTANT! Certificatul de Urbanism nu conferă dreptul de-a executa construcţii !!!
Avize posibile
0.CTATU
1. compania de apa somes cluj
2. directia de telecomunicatii cluj
3. s.c. distrigaz nord s.a.
4. s.c. electrica s.a.
5.ctatu
6 siguranta circulatiei din cadrul primariei municipiului
cluj-napoca
7 directia de sanatate publica cluj
8 protectia mediului
10.Transport moloz
11.Studiu geo-depinde!
12.Taxa oar
13.Salubritate
14.Canalizare
Autorizaţia de construire: - este actul de autoritate al administraţiei publice locale pe baza
căruia se pot executa lucrari de constructii.
Acest document se emite de către:
a) primarie
b) - AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de
zile de la data înregistrării cererii.
c) - Autorizaţia de construire, eliberată de autoritatea publică locală, are o perioadă de
valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este
obligat să înceapă lucrările.Se poate extinde cu un an.

- taxa pentru obtinerea AC se calculeaza ca fiind, in general, de 1% din valoarea investitiei, iar
pentru locuinte, de 0,5% .

VALOARE MINIMA IMPOZABILA • cladiri din cadre de b.a.si pereti din zidarie – 806.0 lei/mp
• cladiri cu pereti ext.din lemn, pitra naturala, caramida nearsa – 219.0 lei/mp

4. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care va cuprinde:


a) Piese scrise:
- foaie de capăt;
- lista şi semnăturile proiectanţilor (arhitect cu drept de semnătură, proiectant structură de
rezistenţă, proiectanţi instalaţii, după caz);
- borderou piese scrise şi desenate;
- copii după: avizele şi acordurile solicitate în certificatul de urbanism, după acordul unic,
acordul notarial de vecinătate (după caz);
- referatele de verificare a proiectului, întocmite de verificatorii de proiecte, autorizaţi de
M.L.P.T.L.;
- acte de proprietate teren;
- fişele de stabilire a categoriei de importanţă a clădirii proiectate;
- programul de control al proiectantului;
- memoriu tehnic, care va cuprinde descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului, făcându-
se referire la:
• amplasamentul, topografia şi trasarea acestuia;
• clima şi fenomenele naturale specifice;
• geologia şi seismicitatea;
• categoria de importanţă a obiectului
- memorii pe specialităţi, cu descrierea lucrărilor de:
• arhitectură;
• structură de rezistenţă;
• instalaţii;
• dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;
• amenajări exterioare şi sistematizare pe verticală.
- devizul general al lucrărilor;
- studiul geotehnic.
b) Piese desenate
PLANURI GENERALE
- planul de încadrare în teritoriu
- plan de situaţie, prin care se precizează:
• amplasarea tuturor obiectelor care se vor construi;
• cotele construcţiilor proiectate (distanţa faţă de axul drumului, distanţa faţă de limitele de
proprietate, dimensiunile în plan ale clădirii, regimul de înălţime);
• denumirea şi destinaţia fiecărui corp de construcţie;
• precizarea vecinătăţilor;
• alineamentul faţă de construcţiile existente;
• precizarea punctelor cardinale;
• accesele pietonale şi carosabile din incintă;
• suprafaţa terenului;
• aria construită şi aria desfăşurată.
PLANŞE PE SPECIALITĂŢI
- arthitectură
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor,
dimensiunilor, suprafeţelor şi naturii finisajelor;
- planurile acoperişurilor – terasă sau şarpantă – cu indicarea pantelor de scurgere a apelor
meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se
execută, precum şi cotele de nivel;
- secţiune/secţiuni caracteristice, care să cuprindă: cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor,
înălţimile determinate ale acoperişului, cotele la coamă şi la cornişe, fundaţiile clădirilor
învecinate la care se alătură construcţiile proiectate, precizarea principalelor straturi de
materiale, cota absolută a cotei ±0,00;
- toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, indicarea racordării la
nivelul terenului amenajat
- structură de rezistenţă
- planul fundaţiilor, care va releva modul de respectare a condiţiilor impuse prin studiul
geotehnic, precum şi măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate la care se alătură
construcţia (dacă este cazul) - detalii de fundaţii
- instalaţii
- parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate (electrice, sanitare,
termice, ventilaţii)

Dupa ce a fost obtinuta AC, arhitectul si colaboratorii sai incep elaborarea proiectului tehnic si a
detaliilor de executie necesare pentru inceperea lucrului pe santier.