Sunteți pe pagina 1din 4

60 de amenzi prevazute in Legea 319/2006,

actualizate conform Legii Preventiei.

Fapte sanctionate de lege Valoare amenda

1.Neintocmirea planului de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, 5.000 - 10.000 lei,
sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor - art.13 Art.39 alin.(2)
lit.b)
2.Nesolicitarea autorizatiei de functionare din punctul de vedere al securitatii si 5.000 - 10.000 lei,
sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati - art.13 lit.c) se Art.39 alin.(2)
aplica Legea Preventiei art.4,5 (avertisment + Plan de Remedieri dupa caz.
3.Modificarea starii de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau 5.000 - 10.000 lei,
colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte Art.39 alin.(2)
accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane - art.13 lit.p)
4.Neasigurarea echipamentelor individuale de protectie – art.13 lit.r) 5.000 - 10.000 lei,
Art.39 alin.(2)
5.Nerealizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor 3.000 - 10.000 lei
de control si al cercetarii evenimentelor – art.13 lit.n) Art.39 alin.(3)
6.Nerealizarea evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, 4.000 - 8.000 lei
inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice – art.12 alin.(1) lit.a) Art.39 alin.(4)
7.Nedeciderea asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, 4.000 - 8.000 lei
asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat - art.12 alin.(1) lit.b) Art.39 alin.(4)
8.Neadoptarea de solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind 4.000 - 8.000 lei
securitatea si sanatatea in munca, inca din faza de cercetare, proiectare si Art.39 alin.(4)
executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a
tehnologiilor de fabricatie – art.13 lit.a)
9.Neconsemnarea pentru lucratori, in fisa postului, a atributiilor si 4.000 - 8.000 lei
raspunderilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, Art.39 alin.(4)
corespunzator functiilor exercitate – art.13 lit.d)
10.Neelaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea 4.000 - 8.000 lei
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de Art.39 alin.(4)
particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca - art.13 lit.e)
11.Neasigurarea si necontrolarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a 4.000 - 8.000 lei
masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a Art.39 alin.(4)
prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii
desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe - art.13 lit.f)
12.Neinformarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra 4.000 - 8.000 lei
riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra Art.39 alin.(4)
masurilor de prevenire si de protectie necesare – art.13 lit.h)
13.Neluarea masurilor pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor 4.000 - 8.000 lei
prevazute de legislatia specifica - art.13 lit.i) Art.39 alin.(4)
14.Angajarea persoanelor care in urma examenului medical si dupa caz, a 4.000 - 8.000 lei
testarii psihologice a aptitudinilor, nu corespund sarcinii de munca pe care Art.39 alin.(4)
urmeaza sa o execute si neasigurarea controlului medical periodic/controlului
psihologic periodic, ulterior angajarii – art.13 lit.j)
15.Netinerea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific - art.13 lit.k) 4.000 - 8.000 lei
Art.39 alin.(4)
16.Neasigurarea functionarii permanente a sistemelor si dispozitivelor de 4.000 - 8.000 lei
protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, Art.39 alin.(4)
retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor
tehnologice - art.13 lit.l)
17.Refuzul de a prezenta documentele si de a oferi relatiile solicitate de 4.000 - 8.000
inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii lei Art.39 alin.(4)
evenimentelor - art.13 lit.m)
18.Refuzul de a desemna, la solicitarea inspectorului de munca lucratorii care 4.000 - 8.000 lei
sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor - art.13 Art.39 alin.(4)
lit.o)
19.Nerespectarea obligatiei de instruire a angajatilor (la angajare, la schimbarea 4.000 - 8.000 lei
locului de munca, la executarea unor lucrari speciale etc.) - art.20 Art.39 alin.(4)
20.Necercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporara de 4.000 - 8.000 lei
munca - art.29 alin.(1) lit.a) Art.39 alin.(4)
21. Necomunicarea la ITM si asiguratorului a accidentului de munca inregistrat 4.000 - 8.000 lei
- art.32 alin.(2) Art.39 alin.(4)
22.Neevaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la 3.500 - 7.000 lei
alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice Art.39 alin.(5)
utilizate si la amenajarea locurilor de munca - art.7 alin.(4)
23.Nerespectarea prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, 3.500 - 7.000 lei
luand in considerare natura activitatilor - art.7 alin.(5) Art.39 alin.(5)
24.Nedesemnarea unuia sau a mai multor lucratori pentru a se ocupa de 3.500 - 7.000 lei
activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale Art.39 alin.(5)
din intreprindere - art.8 alin.(1)
25.Nefolosirea serviciilor externe in cazul in care in intreprindere nu se pot 3.500 - 7.000 lei
organiza activitatile de prevenire si cele de protectie din lipsa personalului Art.39 alin.(5)
competent - art.8 alin.(4)
26.Neluarea masurilor privind securitatea si sanatatea lucratorilor in caz de 3.500 - 7.000 Iei
pericol grav si iminent - art.11 Art.39 alin.(5)
27.Neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si 3.500 - 7.000 lei
sanatatea lucratorilor - art.13 lit.q) Art.39 alin.(5)
28.Neacordarea de echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii 3.500 - 7.000 lei
sau al pierderii calitatilor de protectie - art.13 lit.s) Art.39 alin.(5)
29.Necomunicarea la ITM a evenimentelor inregistrate - art.27 alin.(1) lit.a) 3.500 - 7.000 lei
Art.39 alin.(5)
30.Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporara de 3.500 - 7.000 lei
munca,invaliditate sau deces, la confirmarea acestora, asiguratorului - art.27 Art.39 alin.(5)
alin.(1) lit.b)
31.Capacitatea de lucru a lucratorilor desemnati/serviciilor externe in functie 3.000 - 6.000 lei
de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau riscurile la care sunt expusi Art.39 alin.(6)
lucratorii - art.9 se aplica Legea Preventiei art.4,5 (avertisment + Plan de
Remedieri dupa caz.
32.Neluarea masurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea 3.000 - 6.000 lei
incendiilor si evacuarea lucratorilor - art.10 Art.39 alin.(6)
33.Neacordarea gratita a alimentatiei de protectie lucratorilor care lucreaza in 3.000 - 6.000 lei
conditii de lucru ce impun acest lucru - art.14 Art.39 alin.(6)
se aplica Legea Preventiei art.4,5 (avertisment + Plan de Remedieri dupa
caz.
34.Neacordare materiale igienico-sanitare lucratorilor - art.15 3.000 - 6.000 lei
se aplica Legea Preventiei art.4,5 (avertisment + Plan de Remedieri dupa Art.39 alin.(6)
caz.
35.Neinformarea lucratorilor cu privire la riscurile pentru securitate si sanatate 3.000 - 6.000 lei
in munca, precum si cu privire la masurile si activitatile de prevenire si Art.39 alin.(6)
protectie atat la nivelul intreprinderii, cat si la nivelul fiecarui post de lucru
si/sau fiecarei functii - art.16
36.Nedeclararea bolilor profesionale - art.34 alin.(1) 3.000 - 6.000 lei
Art.39 alin.(6)
37.Neprejudicierea lucratorilor care, in cazul unui pericol grav si iminent, 2.500 - 5.000 lei
parasesc locul de munca si/sau o zona - art.11 alin.(2) Art.39 alin.(7)
38.Neluarea masurilor corespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau 2.500 - 5.000 lei
reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si Art.39 alin.(7)
sanatatii lucratorilor, in vederea indeplinirii atributiilor si in conformitate cu
prevederile prezentei legi, sa aiba acces la:evaluarea riscurilor si masurile de
protectie si informatii privind masurile din domeniul securitatii si sanatatii in
munca, precum si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile
competente in domeniu – art.17
39.Inexistenta comitetelor de securitate si sanatate in munca – art.19 2.500 - 5.000 lei
Art.39 alin.(7)
40.Imputarea costului instruirii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in 2.500 - 5.000 lei
munca lucratorilor– art.21 alin.(1) Art.39 alin.(7)
41.Nerespectarea obligatiilor privind evidenta accidentelor de munca ce au ca 2.000 - 4.000 lei
urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor Art.39 alin.(8)
usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a
accidentelor de munca - art.12 alin.(1) lit.c)
42.Neintocmirea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratori 2.000 - 4.000 lei
- art.12 alin.(1) lit.d) se aplica Legea Preventiei art.4,5 (avertisment + Plan Art.39 alin.(8)
de Remedieri dupa caz.
43.Neluarea masurilor pentru asigurarea de materiale necesare informarii si 2.000 - 4.000 lei
instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la Art.39 alin.(8)
securitatea si sanatatea in munca - art.13 lit.g) se aplica Legea Preventiei
art.4,5 (avertisment + Plan de Remedieri dupa caz.
44.Neacordarea reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in 2.000 - 4.000 lei
domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor a unui timp adecvat, fara Art.39 alin.(8)
diminuarea drepturilor salariale, si nefurnizarea mijloacelor necesare pentru a-
si putea exercita drepturile si atributiile care decurg din prezenta lege - art.18
alin.(5),(6) se aplica Legea Preventiei art.4,5 (avertisment + Plan de
Remedieri dupa caz.
45.Nedeclararea necercetarea si neinregistrarea intoxicatiei acute profesionale, 2.000 - 4.000 lei
cat si ca accident de munca - art.34 alin.(5) Art.39 alin.(8)
46.Nerespectarea obligatiei de a amenaja locurile de munca tinand seama de 2.000 - 4.000 lei
prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice - art.36 Art.39 alin.(8)
47.Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind 5.000 - 10.000 Iei
fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substantelor ori Art.39 alin.(9) lit.a)
a preparatelor chimice periculoase si deseurilor rezultate - art.39 alin.(9) lit.a)
48.Neluarea masurilor care sa previna prezenta peste limitele maxime admise a 5.000 - 10.000 Iei
agentilor chimici, fizici sau biologici, precum si suprasolicitarea diferitelor Art.39 alin.(9) lit.b)
organe sau sisteme ale organismului uman - art.39 alin.(9) lit.b)
49.Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind 5.000 - 10.000 Iei
darea in exploatare sau repunerea in functiune, partiala ori totala, a Art.39 alin.(9) lit.c)
constructiilor, echipamentelor de munca noi sau reparate, precum si pentru
aplicarea proceselor tehnologice - art.39 alin.(9) lit.c)
50.Neintocmirea si nerespectarea documentatiilor tehnice pentru executarea 5.000 - 10.000 Iei
lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta - art.39 alin.(9) lit.d) Art.39 alin.(9) lit.d)
51.Nerespectarea folosirii surselor de foc deschis si fumatul la locurile de 5.000 - 10.000 Iei
munca unde acestea sunt interzise - art.39 alin.(9) lit.e) Art.39 alin.(9) lit.e)
52.Neluarea masurilor care sa previna accidentele prin electrocutare la 5.000 - 10.000 Iei
executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a Art.39 alin.(9) lit.f)
echipamentelor electrice - art.39 alin.(9) lit.f)
53. Nedelimitarea si nesemnalizarea zonelor periculoase - art.39 alin.(9) lit.j) 5.000 - 10.000 Iei
Art.39 alin.(9) lit.j)
54.Nerespectarea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locul de 5.000 - 10.000 Iei
munca- art.39 alin.(9) lit.k) Art.39 alin.(9) lit.k)
55.Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind 5.000 - 10.000 Iei
utilizarea, intretinerea, revizia si repararea periodica a echipamentelor de Art.39 alin.(9) lit.m)
munca - art.39 alin.(9) lit.m)
56.Nasigurarea, nemarcarea si neintretinerea cailor de acces si de circulatie - 5.000 - 10.000 Iei
art.39 alin.(9) lit.n) Art.39 alin.(9) lit.n)
57.Neorganizarea activitatii de pastrare, intretinere si denocivizare a 5.000 - 10.000 Iei
echipamentului individual de protectie - art.39 alin.(9) lit.p) Art.39 alin.(9) lit.p)
58.Neintocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai 5.000 - 10.000 Iei
echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu Art.39 alin.(9) lit.q)
regim special de exploatare - art.39 alin.(9) lit.q)
59.Nerespectarea reglementarilor SSM privind amenajarea locurilor de munca 5.000 - 10.000 Iei
pentru lucrul la inaltime. in spatii inchise si in conditii de izolare - art.39 Art.39 alin.(9) lit.s)
alin.(9) lit.s)
60.Neprezentarea de catre serviciile externe a raportului semestrial de activitate 5.000 - 10.000 Iei
- art.40 se aplica Legea Preventiei art.4,5 (avertisment + Plan de Art.40
Remedieri dupa caz.