Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte pentru verificarea cunoştinţelor

1. Definiţi dreptul de proprietate prin prisma Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 110 din
25.01.1996 şi a doctrinei.
2. Stabiliţi corelaţia proprietăţii în sens economic şi cel juridic.
3. Determinaţi normele care reglementează juridic relaţiile de proprietate.
4. Clasificaţi relaţiile de proprietate.
5. Stabiliţi trăsăturile care caracterizează împuternicirile proprietarului şi-l delimitează de
împuternicirile altor titulari.
6. Analizaţi carcaterele juridice ale dreptului de proprietate.
7.Determinaţi particularităţile împuternicirilor proprietarului.
8. Definiţi atributele dreptului de proprietate.
9. Stabiliţi corelaţia (interdependenţa) dintre atributele dreptului de proprietate.
10. Determinaţi trăsăturile specifice ale obiectelor dreptului de proprietate.
11. Analizaţi regimul juridic special al unor categorii de obiecte care nu sunt susceptibile
dreptului de proprietate.
12. Stabiliţi particularităţile exercitării dreptului de proprietate asupra armelor şi muniţiilor cu
destinaţie civilă conform Legii nr. 130 din 08.06.2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor
cu destinaţie civilă. Monitorul Oficial, 2012, nr. 222-227, data intrării in vigoare: 26.10.2013.
13. Determinaţi regimul juridic al circulaţiei substanţelor narcotice şi psihotrope şi a
precursorilor conform Legii nr. 382 din 06.05.1999. Monitorul Oficial, 1999, nr. 73-77, data
intrării in vigoare: 15.07.1999 ;
14. Stabiliţi statutul legal al animalelor şi protecţia oferită de cardul normativ international şi
legislaţia natională.
15. Stabiliţi limitele exercitării dreptului de proprietate asupra subsolului şi spaţiului de deasupra
terenului.
16. Identificaţi prin prisma Legii nr. 1308 din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de
vînzare-cumpărare a pămîntului. Monitorul Oficial, 2001, nr. 147-149, cui pot fi înstrăinate
terenurile (loturile):
a) din proprietatea statului şi a u.a.t.;
b) cu destinaţie agricolă din proprietatea persoanelor fizice şi juridice;
c) pomicole;
d) de pe lângă casa;
e) destinate construcţiilor în municipii, oraşe, sate (comune).
17. Argumentaţi unicitatea dreptului de proprietate prin prisma Codului civil şi stabiliţi corelaţia
cu art. 9 din Constituţia Republicii Moldova.
18. Definiţi bunurile domeniului privat şi analizaţi caracterele lor juridice.
19. Analizaţi art. 89 din Codul de executare şi formulaţi propuneri de lege ferenda.
20. Determinaţi dacă animalele de companie sunt sesizabile.
21. Definiţi bunurile domeniului public şi analizaţi caracterele lor juridice.
22. Stabiliţi noţiunea de "bun" şi drepturile asupra "bunurilor", în sensul art.1 din Protocolul nr. 1
la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale.