Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL NAŢIONAL ,,VASILE ALECSANDRI”

BACĂU

Tipul: opţional integrat


Clasa : a X-a
Durata : 1 an
Număr ore pe săptămână: 1 h

CURS OPŢIONAL
ISTORIA MARII BRITANII ŞI A STATELOR UNITE ALE
AMERICII

AN ŞCOLAR 2017-2018

Profesor: Gălbează Alis Elena


ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
OPŢIONAL LA NIVELUL: ARIEI CURRICULARE
TEMA : ISTORIA MARII BRITANII ŞI A STATELOR UNITE ALE
AMERICII
CLASA : a Xa
PROFIL: FILOLOGIE BILINGV ENGLEZĂ
TIPUL OPŢIONALULUI : LA NIVELUL DISCIPLINEI
DURATA: 1 AN, 1 ORĂ/ SĂPTĂMÂNĂ
UNITATEA ŞCOLARĂ : COLEGIUL NAŢIONAL “VASILE
ALECSANDRI”
PROFESOR: Gălbează Alis Elena

ARGUMENT

Limba engleză este prezentă în viaţa elevului fie intr-un mod activ sau in mod
pasiv. Deoarece am constatat nivelul scăzut de informaţii in ceea ce priveşte istoria Marii
Britanii şi a Statelor Unite ale Americii am considerat necesar să le ofer elevilor un curs
opţional care nu doar să creeze o imagine de ansamblu asupra istoriei Marii Britanii şi a
Statelor Unite ale Americii ci şi să ofere acestora posibilitatea de a exersa limba engleză,
de a-şi îmbunătăţi vocabularul, de a progresa rapid in achiziţiile de limbă şi nu numai.
Această temă va îmbunătăţi deasemenea comunicarea elevi - profesor cât şi elevi
- elevi pe parcursul cursului in limba engleză. Materialele folosite la acest curs opţional
vor avea un caracter comunicativ şi practic- aplicativ. In plus, elevii vor avea
posibilitatea să îşi dezvolte în mod suplimentar o serie de valori şi atitudini privind
universul spiritual şi cultural anglo-saxon şi american. Se vor utiliza activităţi cu un
preponderant caracter comunicativ, practic-aplicativ şi conţinuturi adecvate pe baza unor
materiale autentice. Elevii vor avea posibilitatea de a exersa limba engleză în contexte
situaţionale realiste, dobândind deprinderi şi capacitate de utilizare practică a limbii in
situaţii de comunicare uzuale.
Un alt argument pentru care elevii şi părinţii solicită un opţional de limba engleză
este statutul acesteia ca limbă de largă circulaţie internaţională. De asemenea, elevii au
avut ocazia să capete cunoştinţe de limba engleză prin intermediul canalelor de
televiziune, de radio cât şi prin utilizarea calculatorului.
Nu sunt de neglijat perspectivele pe care le oferă învăţarea limbii engleze (acces
pe Internet, mijloc de comunicare, susţinerea unor examene de limbă, continuarea
studiilor la diferite nivele în străinătate ş.a.), un motiv în plus pentru care părinţii solicită
un curs opţional de limba engleză pentru copiii lor. Acestea vor crea pentru elevi
oportunităţi de a exersa limba engleză în contexte situaţionale specializate realiste, şi-i
vor ajuta să-şi îmbunătăţească competenţele de utilizare practică a limbii în situaţii de
comunicare legate atât de domeniul specialităţii cât şi de viaţa de zi cu zi. Competenţele
specifice vizează trăsăturile specifice ale registrului tehnic al limbii pe care elevii le vor
integra şi utiliza ca faţete noi ale competenţelor generale dobândite în anul anterior în
cadrul orelor de limba engleză.

COMPETENŢE GENERALE

1. Imbunătăţirea abilităţilor de ascultare, citire, scriere şi exprimare orală cu


încredere şi cursivitate sporită;
2. Imbunătăţirea pronunţiei şi a corectitudinii exprimării;
3. Imbogăţirea vocabularului;
4. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de
comunicare;
5. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte;
6. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă;
7. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de
comunicare.

Competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin procesul de predare-învăţare


a disciplinei Istoria Marii Britanii şi a Statelor Unite ale Americii îşi propun să
promovează următoarele valori şi atitudini:

• Receptarea corespunzătoare a mesajelor transmise, pe cale orală şi scrisă, în situaţii de


comunicare diferite, într-o limbă modernă, de circulaţie internaţională;
• Respectul faţă de diversitatea realităţilor umane;
• Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca
factor de predicţie a schimbărilor;
• Respectarea drepturilor şi valorilor fundamentale ale omului;
• Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială;
• Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi;
• Gândire critică şi flexibilă;
• Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor;
• Asumarea toleranţei etnice, religioase şi culturale.
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1 Exprimarea unei opinii utilizând PEOPLES AND HISTORICAL
limbajul adecvat istoriei şi limbilor AREAS
moderne;  The first inhabitants in the
2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării British Isles
şi a cauzalităţii în evoluţia socială şi  The Earliest Times in North
politică; America
3.1 Recunoaşterea şi acceptarea  The Celts in Britain
interculturalităţii;  The first Pilgrims. Colonial America
4.1 Exprimarea unei opinii faţă de o operă
culturală în cadrul unei dezbateri;
4.2 Aprecierea valorilor trecutului prin
raportarea la actualitate.
1.1 Exprimarea de opinii în limbajul PEOPLES, SOCIETY AND THE
adecvat istoriei şi limbilor moderne; WORLD OF IDEAS
1.2 Formularea de argumente referitoare la  Roman Britain
un subiect istoric;  Medieval Society in England
2.2 Realizarea unui plan de investigaţii, a  Reason and Enlightenment in
unui proiect personal / de grup utilizând England: Peoples and Ideas
resurse diverse;  Rise of Industrialism in U.S.A.
2.3 Analiza factorilor politici, sociali,  Victorian England. The British
economici, culturali care contribuie la Imperialism
constituirea imaginii unei societăţi;  Carefree Twenties. The Great
2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării Depression and Decline in
şi a cauzalităţii în evoluţia socială şi U.K. and U.S.A. The New
politică; Deal in U.S.A.
2.6 Identificarea aspectelor trecutului ce
 Reconstruction and Reshaping
pot contribui la înţelegerea prezentului;
Postwar U.K. and U.S.A.
3.1 Recunoaşterea şi acceptarea
 Into the future - United
interculturalităţii;
Kingdom and European Union. U.S.A.
4.1 Exprimarea unei opinii faţă de o operă
after 2001.
culturală în cadrul unei dezbateri;
4.2 Aprecierea valorilor trecutului prin
raportarea la actualitate;
4.3 Formarea unor reprezentări istorice şi
culturale despre spaţii şi epoci istorice
diferite;
5.1 Plasarea evenimentelor şi proceselor
istorice într-un context istoric european sau
universal;
5.2 Realizarea de analize comparative şi
sinteze referitoare la spaţii şi perioade
istorice.
1.1 Exprimarea de opinii în limbajul RELIGION AND RELIGIOUS
adecvat istoriei şi limbilor moderne; LIFE
2.1 Recunoaşterea şi acceptarea  The Anglo-Saxon Supremacy
perspectivelor multiple asupra faptelor şi and the Conversion to
proceselor istorice; Christianity
2.3 Analizarea factorilor politici, sociali,  The Reformation in England
economici, culturali care alcătuiesc
imaginea unei societăţi;
2.6 Identificarea aspectelor trecutului ce
pot contribui la înţelegerea prezentului;
3.1 Recunoaşterea şi acceptarea
interculturalităţii;
3.2 Adecvarea comportamentului la
contexte şi situaţii.
1.3 Exprimarea de opinii în limbajul STATE AND POLITICS
adecvat istoriei şi limbilor moderne;  Norman England. Monarchy
1.4 Formularea de argumente referitoare la and Parliament
un subiect istoric;  The Age of Empires in
2.2 Realizarea unui plan de investigaţii, a America
unui proiect personal / de grup utilizând  The Absolute Monarchy.
resurse diverse; Parliament against Absolutism
2.3 Analiza factorilor politici, sociali, în England
economici, culturali care contribuie la  Parliamentary Monarchy and
constituirea imaginii unei societăţi; the Industrial Revolution
2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării  The American Revolution and
şi a cauzalităţii în evoluţia socială şi its aftermath
politică;  The National Government. The
2.6 Identificarea aspectelor trecutului ce organization of U.S.A. The
pot contribui la înţelegerea prezentului; Age of Andrew Jackson
3.1 Recunoaşterea şi acceptarea
 19th Century reforms in Great
interculturalităţii;
Britain
4.1 Exprimarea unei opinii faţă de o operă
 The Civil War in the U.S.A. and its
culturală în cadrul unei dezbateri;
consequences.
4.2 Aprecierea valorilor trecutului prin
raportarea la actualitate;
4.3 Formarea unor reprezentări istorice şi
culturale despre spaţii şi epoci istorice
diferite;
5.1 Plasarea evenimentelor şi proceselor
istorice într-un context istoric european sau
universal;
5.2 Realizarea de analize comparative şi
sinteze referitoare la spaţii şi perioade
istorice.
1.1 Exprimarea de opinii în limbajul INTERNATIONAL RELATIONS
adecvat istoriei;  Great Britain and U.S.A. and
1.2 Formularea de argumente referitoare la the World Affairs 18th-19th
un subiect istoric; Century
2.1 Recunoaşterea şi acceptarea  Great Britain and U.S.A. and
perspectivelor multiple asupra faptelor şi World War I
proceselor istorice;  Great Britain and U.S.A. and
2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării World War II. The role of
şi a cauzalităţii în evoluţia socială; Winston S. Churchill and
2.5 Examinarea consecinţelor directe şi F.D.Roosvelt
indirecte ale acţiunii umane;  September 11, 2001 and A
5.1 Plasarea evenimentelor şi proceselor New World Order. Fight
istorice într-un context istoric mai larg against terrorism
românesc, european sau universal;  British - Romanian relations in
5.2 Realizarea de analize comparative şi history
sinteze referitoare la spaţii şi perioade  American - Romanian relations in
istorice. history.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

 Exerciţii de selectare a informaţiei


 Dezbateri/ discuţii
 Conversaţii pe suport vizual
 Completare de table
 Exerciţii de skimming
 Concursuri pe grupe
 Proiecte

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Evaluarea


trebuie să se realizeze ca evaluare continuă, formativă. Alături de formele clasice de
evaluare se vor utilize şi instrumente complementare: proiectul, portofoliul,
autoevaluarea, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor şi altele.
BIBLIOGRAFIE:

-An Illustrated History of Britain, by David McDowall, Longman


-British History, by Harold B. Schultz, London, 1992.
-An Outline of U.S. History, Washington, D.C., 2005.
- An Illustrated History of the USA, by Bryn O’ Callaghan, Longman

S-ar putea să vă placă și