Sunteți pe pagina 1din 5

Fişă de lucru

ECHIPA „___________________________”
1. Uneşte expresiile date cu cuvintele cu sens asemănător potrivite:
fără ploaie, fără vânt se duc încontinuu
trece vremea mea cad frunzele
frunzişul mi-l răreşte îmbătrânesc
trec în stoluri rândunele se duc repede
se duc pe rând, pe rând degeaba, fără motiv
se duc ca clipele zboară
2. Copiază versurile care:
a) te fac să vezi imagini, culori
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

b) te fac să auzi sunete


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

c) te fac să simţi sentimente


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

d) te fac să asemeni codrul unui om


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

e) sugerează mişcarea
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Scrie câte o figură de stil (expresie frumoasă) întâlnită în text, apoi compune şi tu alte
două:

Comparaţia –exprimă un raport de asemănare între două obiecte, dintre care unul serveşte
să evoce pe celălalt.
Exemplu: albastru ca cerul senin
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Personificarea – procedeul prin care se atribuie animalelor, lucrurilor, elementelor naturii


însuşiri şi manifestări omeneşti.
Exemplu: „Ducând gândurile mele
Şi norocul meu cu ele” – pădurea are gânduri, noroc precum oamenii
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Repetiţia – constă în folosirea de mai multe ori a aceluiaşi cuvânt sau a mai multor
cuvinte pentru a sublinia sentimente, idei, impresii, însuşiri.
Exemplu: „Se duc pe rând, pe rând” – încontinuu
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Realizează un desen potrivit poeziei pe foaia de desen din plicul echipei.

5. Cum s-ar putea interpreta poezia prin gesturi, mimică şi mişcare făcând vizibile
sentimentele poetului şi ale codrului? Alegeţi cei mai buni doi interpreţi care să vă
reprezinte echipa!

6. Taie fiecare exerciţiu şi expune-l cât mai atractiv realizând astfel posterul echipei. Poţi
adăuga desene sau alte decupaje din hârtie creponată/colorată, după imaginaţie.
PROIECT DIDACTIC

Instituţia de învăţământ : Şcoala Generală Nr.15, Braşov

Data : 26 noiembrie 2010

Clasa : a III-a A

Disciplina : Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare : Ce te legeni...

Subiectul lecţiei : „Ce te legeni...”, Mihai Eminescu

Tipul lecţiei : de predare

Obiective de referinţă: Obiective operaţionale :


a) cognitive :
2.3. să redea prin cuvinte proprii conţinutul O1 – să asculte cu atenţie recitarea poeziei;
unui fragment dintr-un text citit sau O2 – să citească în mod corect textul;
dintr-un mesaj audiat; O3 – să citească expresiv textul pe roluri;
2.6. să manifeste cooperare în diferite O4 – să analizeze situaţia problemă
situaţii de comunicare; prezentată de textul literar;
3.1. să identifice elemente de bază ale O5 – să recunoască imaginile artistice;
organizării textului literar în pagină; O6 – să compună figuri de stil;
3.2. să desprindă ideile principale dintr-un O7 – să realizeze un desen potrivit textului;
text citit; b) afective:
3.4. să citească în mod corect un text O8 – să participe activ la lecţie;
necunoscut; O9 – să prezinte interes în rezolvarea şi
4.3. să redacteze texte de mică întindere, prezentarea „probelor” echipei;
ţinând seama de părţile unei O10 – să aprecieze critic şi autocritic
compuneri; posterele echipelor;
c) psihomotorii:
O11 – să interpreteze poezia prin gesturi,
mimică şi mişcare;

Strategii :
Resurse procedurale : explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea,
interpretarea unui text, metoda experţilor, exerciţiul,
dramatizarea, turul galeriei;
Resurse materiale : CD cu poezia recitată model, manualul, fişa de lucru, caietul
elevului, coli A3, marchere, hârtie colorată, foarfece, lipici,
acuarele, creioane colorate;

Propunător : Prof. Cristina Noaghiu


Nr. Evenimentele Ob. Activitatea Forme de Resurse
crt. lecţiei organizare
Susţinătorului Elevilor Procedurale Materiale Tempora Evaluare
le
1. Moment Se solicită elevilor să-şi înceteze toate Răspund solicitărilor frontal 1’
organizatoric activităţile şi să se pregătească pentru oră. pregătindu-se pentru oră.
2. Captarea atenţiei Se solicită elevilor să rezolve exerciţiul de Rezolvă exerciţiul în caiete. individual explicaţia, etichete 3’ autoeva-
spargere a gheţii: Dacă aş fi artist, aş Elevii vor face cunoscută conversaţia luare
fi .............. (pictor, poet, muzician, actor, colegilor alegerea lor euristică
mim etc) pentru că ......... . argumentând-o.
Se vor identifica talente
individuale şi comune.
3. Enunţarea Se enunţă obiectivele lecţiei. Ascultă. frontal 1’
scopului şi
obiectivelor
lecţiei
4. Prezentarea Se anunţă elevii că lecţia se va finaliza cu Ascultă cu atenţie. frontal explicaţia, 2’
materialului un concurs de postere având titlul : conversaţia
stimul „Muguri în codrul eminescian”. euristică
Se împarte colectivul în cinci grupe a câte analiza
cinci elevi. În fiecare echipă va fi, pe cât Formează echipele. Îşi aleg
posibil, un pictor, un muzician, un poet, un câte un nume.
actor, un mim). Se împart etichete cu etichete
domeniile în care se cer “experţi”(a)
pictură, b)muzică, c) exprimarea
sentimentelor, d) literatură, e) dramatizare)
Se solicită elevilor să identifice împreună Îşi împart rolurile de experţi.
domeniul în care sunt experţi, ţinând cont
de opţiunea exprimată la exerciţiul de
spargere a gheţii.
5. Dirijarea învăţării O1 Se audiază poezia pe CD, în interpretarea Ascultă cu atenţie. frontal conversaţia CD 30’ evaluare
unui actor. Participă la discuţii euristică, frontală
O4 Se discută alegerea fundalului muzical. susţinându-şi părerile cu problematiza şi/sau
Ce fel de muzică a fost aleasă? De ce? Ce argumente. rea individuală
simţi când asculţi muzica? Cum este vocea
actorului? În ce ritm se realizează
recitarea? Care este sentimentul transmis
de ritmul recitării? frontal
Se deschide manualul la lecţia „Ce te
legeni?...”. Se discută imaginea din manualul
manual.
De ce are copacul ochi, nas şi gură? Care
este expresia feţei copacului? Din ce
cauză?
O2
O3 Se solicită elevilor citirea poeziei în gând, Citesc poezia. individual
cu voce tare, pe roluri. evaluare
Se cere selectarea cuvintelor al căror sens Selectează şi notează pe individual caietul frontală
nu este cunoscut. caiete cuvintele al căror sens elevului şi/sau
le este necunoscut. individuală
Se împarte elevilor fişa de lucru. Se cere Rezolvă exerciţiul 1. lucru în exerciţiul
O5 rezovarea în echipe a exerciţiului 1. echipe fişe de lucru
Se explică sarcina de lucru şi se cere Pentru rezolvarea exerciţiului
rezolvarea exerciţiului 2. 2 echipele se reformează pe metoda
domenii în care sunt experţi. experţilor
După consultări, se întorc în
echipa iniţială şi completează
O6 fişa echipei.
Se explică sarcina de lucru şi se cere Se consultă şi rezolvă exerciţiul
O7 rezolvarea exerciţiului 3. exerciţiul nr.3 doi elevi, timp
Se explică sarcina de lucru şi se cere în care unul realizează
O11 rezolvarea exerciţiului 4. desenul, iar ceilalţi doi
Se explică sarcina de lucru şi se cere membri ai echipei pregătesc
rezolvarea exerciţiului 5. interpretarea poeziei prin dramatizarea coli A3,
gesturi, mimică şi mişcare, foarfece,
fără cuvinte. (exerciţiile nr.4 hârtie
şi 5) colorată,
Se cere separarea exerciţiilor de pe fişă Realizează colajul- poster marchere,
prin tăiere şi asamblarea lor într-un colaj „Muguri în codrul acuarele,
pentru prezentarea rezultatelor muncii lor . eminescian”. creioane
Se apreciază originalitatea, creativitatea. colorate
5. Fixarea şi O9 Se cere expunerea posterelor şi Fiecare ehipă îşi desemnează individual turul galeriei posterul 10’
consolidarea prezentarea muncii fiecărei echipe. un reprezentant care prezintă realizat în
cunoştinţelor posterul echipei. Se prezintă echipă
fiecare poster.
6. Feed-back O10 Face aprecieri critice referitoare la: Ascultă indicaţiile. Participă frontal conversaţia 2’ evaluarea
coeziunea grupului, interacţiunea la aprecierile critice şi echipelor
echipelor, surprinderea esenţialului, autocritice.
înţelegerea avantajelor şi limitelor.
7. Intensificarea Se dă tema pentru acasă. Notează tema în caiete. frontala explicaţia, caietul 1’
procesului de conversaţia elevului
retenţie şi transfer

S-ar putea să vă placă și