Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2016-2017


Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
 Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
.

PARTEA I (48 de puncte)


Citeşte textul cu atenţie:
„Galbene văpăi de soare
Peste deal acum se scurg,
Şi-n noptateca răcoare
Peste sat se nalţă fumul,
Codrii-alene cântă-n drumul
Vântului de-amurg.

În curând o să s-aline
Truda chinului de azi.
Vei privi prin zări senine
Stelele, sclipind mărunte,
Cum încet de peste munte,
Ies de printre brazi.

Ca şi ieri rotundă luna


O să ias-acum-acum,
Steag de aur pe cununa
Dealului, privind în luncă
Plopii doinitori ce-aruncă
Umbre peste drum.”

(George Coşbuc, Pace – fragment)

A.

1) Explică folosirea cratimei în structura: “Şi-n noptateca răcoare”. (6 puncte)


2) Precizează valoarea morfologică şi cazul pentru cuvintele următoare: luna, galbene şi
umbre. (6 puncte)

3) Construieşte
un enunţ în
care cuvântul
soare să aibă
funcţia
sintactică de
atribut.
(6 puncte)

4) Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. Verbul “O să ias-acum-acum” este


la modul: (6 puncte)
a) indicative b) conjunctiv

5) Subliniază varianta corect despărţită în silabe:


a. Pes-te ⁄ pe-ste
b. Dea-lu-lui ⁄de-a-lu-lui (6 puncte)
c. Gal-be-ne ⁄ga-lbe-ne

B.
1) Precizează rolul imaginilor artistice din prima strofă (6 puncte)
2) Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Măsura versurilor:”Peste sat se nalţă fumul, ⁄ Codrii-alene cântă-n
drumul” din prima strofă este de:
a) 9 silabe; b) 11 silabe; c)8 silabe.
(6
puncte)
3) Explică, în 3-5 rânduri, relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul acesteia.
(6 puncte)

PARTEA A II-A (30 de puncte)

Redactează o compunere de 15-20 rânduri în care să descrii un peisaj în amurg..

În compunerea ta, trebuie:


 să respecţi convenţiile specifice unei descrieri;
 să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de compunere;
 să dai un titlu sugestiv ⁄ personalizat compunerii;
 să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2016-2017
Limba şi literatura română
Clasa a VII-a
BAREM DE EVALUARE SI NOTARE
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 78 de puncte.
 Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I (48 de puncte)
A.
1. . se acordă câte 2 puncte pentru fiecare element prezentat (3×2=6 puncte)
(elidarea vocalei “î”, reducerea numărului de silabe, păstrarea ritmului şi măsurii versurilor).
2. câte 2 puncte pentru valoarea morfologică şi cazul fiecărui cuvânt: luna- substantiv
comun, N; galbene- adjectiv, N; umbre- substantiv comun, Ac (3×2=6 puncte)
3. Se acordă 6 puncte pentru enunţul corect
4. Alegerea răspunsului corect a) 6 puncte
5. câte 2 puncte pentru fiecare cuvânt corect subliniat pes-te, dea-lu-lui, gal-be-ne
(2p×3=6 puncte)
B.
1. câte 3 puncte pentru imaginile artistice identificate (2×3p=6 puncte)
2. alegerea răspunsului corect c) 6 puncte
3. pentru explicarea corectă, nuanţată,expresivă – 6 puncte ⁄ pentru explicarea parţial
corectă şi nuanţată – 3 puncte.
PARTEA A II-A (30 de puncte)
- conţinut adecvat cerinţei- 15 puncte; tratarea superficială – 5 puncte;
- titlu sugestiv – 5 puncte;
- coerenţa compoziţiei- 5 puncte;
- respectarea limitei de spaţiu – 5 puncte.
- Redactarea întregii lucrări – 12 puncte.
- Aşezarea în pagină, lizibilitate – 3 puncte;
- • respectarea limitelor de spaŃiu indicate 3 puncte
- • respectarea normelor de exprimare si de ortografie 6 puncte
- (0-1 greseli – 6p; 2-3 greseli – 4p; 4-5 greseli – 2p; peste 6 greseli – 0p)
- • respectarea normelor de punctuaŃie 3 puncte
- (0-1 greseli – 3p; 2-3 greseli – 2p; 4-5 greseli – 1p; peste 6 greseli – 0p)