Sunteți pe pagina 1din 2

TEST INIȚIAL

Clasa a XII-a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

SUBIECTUL I (60 puncte)


Se dă textul:

Era frig și umed. Adela pusese haine groase și mănuși. Pe cap avea o beretă, de sub care se
răzvrătea părul, umezit parcă de lumina lunii. Căutând să evităm prundul drumului, ne îndepărtam
adesea unul de altul. Atunci ea mă chema lângă dânsa făcându-mi loc pe îngusta fâsie fără pietriș.
Nu se auzea nimic în toată intensitatea decât nota misterioasă, naiv frântă, a buhailor-de-baltă de
prin șanțurile drumului, geamăt al nopții și al pământului. Fusta de mătase suna aspru sub rochia
groasă și strânsă pe picioare a femeii de lângă mine. Dar când am ieșit în câmp...o, luna avea
altceva de făcut decât să ne urmărească pe noi. Ea țesea aburii care se târau pe câmpie în pânze
destrămate de argint, până departe, cât vedeam cu ochii. Pe unele întinderi, ceața mai deasă și mai
așezată forma lacuri, din care răsăreau copaci singuratici, ale căror umbre păreau oglindirea lor în
apă.
(Garabet Ibrăileanu, Adela)

1. Scrie sinonimele cuvintelor: a evita, misterioasă. 6 puncte


2. Explică rolul punctelor de suspensie din enunțul: Dar când am iețit în câmp... o, luna 6 puncte
3. Scrie 4 expresii/locuțiuni cu substantivul umăr. 4 puncte
4. Identifică perspectiva narativă în textul dat. 6 puncte
5. Ilustrează, în 3-5 rânduri o caracteristică a descrierii. 8 puncte
6. Explică utilizarea verbelor la imperfect în textul suport. 8 puncte
7. Caracterizează, în 8-10 rânduri, personajul feminin din textul dat. 10 puncte
8. Comentează, în 8-10 rânduri, fragmentul subliniat. 12 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 15-30 de rânduri despre felul în care oamenii pot ajunge la
împlinirea personală în societatea contemporană.
În elaborarea eseului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecți structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;
- să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei, enunțarea și
dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii
pertinente;
- să respecți normele limbii literare și limitele de spațiu indicate.
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

 Se notează orice alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.

PARTEA I
A. 1. câte 2 puncte pentru găsirea fiecărui sinonim. (3×2p)
2. 6 puncte pentru precizarea rolului expresiv al cratimei în secvența dată/ 3 puncte pentru
precizarea oricărui alt rol.
3. câte 1 punct pentru precizarea fiecărei expresii/ locuțiuni.
4. 3 puncte pentru precizarea perspectivei și 3 puncte pentru ilustrarea acesteia cu exemple din text.
5. ilustrarea nuanțată cu exemple din text – 8 puncte/ ilustrarea superficială fără exemple din text –
4 puncte;
6. ilustrarea rolului verbelor la imperfect – 8 puncte/ ilustrarea superficială sau lipsa de siguranță în
ilustrare – 4 puncte;
6. caracterizarea personajului, marcând modalitățile de caracterizare – 10 puncte/ caracterizarea
superficială, fără a preciza mijloacele de caracterizare și lipsită de exemple – 4 puncte;
7. comentarea nuanțată a fragmentului dat– 12 puncte/ comentarea superficială sau lipsa de
siguranță în comentare – 6 puncte

B. 1. câte 0,5 puncte pentru corectarea prin rescriere a fiecăreia din greșeli.
2. câte 1 punct pentru sublinierea formei corecte a cuvintelor date.

PARTEA a II-a (30 puncte)

a) pentru conținutul eseului: 20 puncte


 formularea unei opinii pertinente 4 puncte
 susținerea pertinentă a opiniei formulate – 8p/ susținerea inadecvată, cu argumente
irelevante – 2p
 valorificarea afirmației date 4 puncte
 formularea unei concluzii adecvate 4 puncte

b) pentru redactarea textului 10 puncte


 respectarea structurii textului argumentativ 2 puncte
 respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație 6 p/ 4p/ 2p/ 0p
 respectarea limitei de spațiu indicate 2 puncte